02007D0025 — CS — 16.12.2020 — 011.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 22. prosince 2006

o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků a přesunů ptáků v zájmovém chovu doprovázených jejich majiteli do Společenství

(oznámeno pod číslem K(2006) 6958)

(Text s významem pro EHP)

(2007/25/ES)

(Úř. věst. L 008 13.1.2007, s. 29)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

 M1

ROZHODNUTÍ KOMISE (2007/876/ES) ze dne 19. prosince 2007,

  L 344

50

28.12.2007

 M2

ROZHODNUTÍ KOMISE (2009/6/ES) ze dne 17. prosince 2008,

  L 4

15

8.1.2009

 M3

ROZHODNUTÍ KOMISE (2009/818/ES) ze dne 6. listopadu 2009,

  L 291

27

7.11.2009

►M4

ROZHODNUTÍ KOMISE (2007/25/ES) ze dne 30. listopadu 2010,

  L 316

10

2.12.2010

 M5

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 7. května 2012,

  L 123

42

9.5.2012

►M6

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 519/2013 ze dne 21. února 2013,

  L 158

74

10.6.2013

 M7

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 31. října 2013,

  L 293

40

5.11.2013

 M8

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/2225 ze dne 30. listopadu 2015,

  L 316

14

2.12.2015

►M9

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/2410 ze dne 20. prosince 2017,

  L 342

13

21.12.2017

 M10

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/1687 ze dne 7. listopadu 2018,

  L 279

36

9.11.2018

 M11

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/2214 ze dne 20. prosince 2019,

  L 332

166

23.12.2019

►M12

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/2107, ze dne 14. prosince 2020,

  L 425

103

16.12.2020


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 206, 2.8.2013, s.  18 (519/2013)
▼B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 22. prosince 2006

o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků a přesunů ptáků v zájmovém chovu doprovázených jejich majiteli do Společenství

(oznámeno pod číslem K(2006) 6958)

(Text s významem pro EHP)

(2007/25/ES)Článek 1

Přesuny ze třetích zemí

1.  

Členské státy povolí přesun živých ptáků v zájmovém chovu ze třetích zemí pouze v případech, kdy zásilka obsahuje nejvýše pět ptáků a:

a) 

ptáci pocházejí z členské země OIE, která spadá do pravomoci regionální komise uvedené v části A přílohy I; nebo

b) 

ptáci pocházejí z členské země OIE, která spadá do pravomoci regionální komise uvedené v části B přílohy I, za předpokladu, že ptáci:

▼M4

i) 

prošli třicetidenní předvývozní izolací v místě odeslání ve třetí zemi uvedené v příloze I části 1 nebo příloze II části 1 nařízení Komise (EU) č. 206/2010 ( 1 ), nebo

▼M9

ii) 

jsou podrobeni třicetidenní podovozní karanténě v členském státě určení v zařízení schváleném podle čl. 6 prvního pododstavce prováděcího nařízení Komise (EU) č. 139/2013 ( 2 ), nebo

iii) 

byli během uplynulých šesti měsíců a nejpozději 60 dnů před odesláním ze třetí země očkováni a alespoň při jedné příležitosti přeočkováni proti influenze ptáků podtypů H5 a H7; použitá očkovací látka nebo látky musely být schváleny pro příslušný druh v souladu s pokyny výrobce, nebo

iv) 

byli alespoň deset dnů před vývozem izolováni a podrobeni vyšetření na zjištění antigenu či genomu influenzy ptáků H5 a H7, jak stanoví kapitola o influenze ptáků Příručky pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals), která je pravidelně aktualizována Světovou organizací pro zdraví zvířat (OIE), provedenému na vzorku odebraném ne dříve než třetí den v izolaci, a

▼M9

v) 

jsou přesunuti do domácnosti nebo jiného obydlí v Unii a po dobu 30 dnů následujících po jejich vstupu do Unie se nesmí účastnit přehlídek, trhů, výstav nebo jiných akcí, na nichž se shromažďují ptáci, s výjimkou přesunů do schváleného karanténního zařízení po jejich dovozu do Unie, jak je uvedeno v bodě ii).

▼B

2.  
Soulad s podmínkami stanovenými v odstavci 1 ověřuje úřední veterinární lékař, v případě podmínek uvedených v odst. 1 písm. b) bodě ii) na základě prohlášení majitele, ve třetí zemi odeslání v souladu se vzorem osvědčení uvedeným v příloze II.
3.  
Veterinární osvědčení musí být doplněno prohlášením majitele nebo jeho zástupce v souladu s přílohou III.

Článek 2

Veterinární kontroly

1.  
Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že jsou ptáci v zájmovém chovu přesouvaní ze třetí země na území Společenství v místě vstupu na území Společenství podrobeni kontrole dokumentů a totožnosti ze strany příslušných orgánů.
2.  
Členské státy určí orgány uvedené v odstavci 1, které jsou za takové kontroly odpovědné, a neprodleně o nich uvědomí Komisi.
3.  
Každý členský stát vypracuje seznam míst vstupu uvedených v odstavci 1 a předá jej ostatním členským státům a Komisi.

▼M9

4.  
Pokud se při kontrolách zjistí, že zvířata nesplňují požadavky stanovené tímto rozhodnutím, použije se článek 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ( 3 ).

▼B

Článek 3

Toto rozhodnutí se nepoužije, jsou-li na území Společenství přesouváni ptáci doprovázení svými majiteli z Andory, Faerských ostrovů, Grónska, ►M6   ►C1  Chorvatska, ◄  ◄ Islandu, Lichtenštejnska, Monaka, Norska, San Marina, Švýcarska a Vatikánského městského státu.

Článek 4

Členské státy neprodleně přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím a tato opatření zveřejní. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 5

Rozhodnutí 2005/759/ES se zrušuje.

Článek 6

Toto rozhodnutí se použije do dne ►M12  31. prosince 2021 ◄ .

Článek 7

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
PŘÍLOHA I

ČÁST A

Členské země OIE, které spadají do pravomoci regionálních komisí OIE, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 1 písm. a):

ČÁST B

Členské země OIE, které spadají do pravomoci regionálních komisí OIB, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 1 písm. b), z:

— 
Afriky,
— 
Ameriky,
— 
Asie, Dálného východu a Oceánie,
— 
Evropy a
— 
Středního východu

▼M4
PŘÍLOHA II

image