2006R1950 — CS — 16.02.2013 — 001.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1950/2006

ze dne 13. prosince 2006,

kterým se v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků stanoví seznam základních látek k léčbě koňovitých a látek přinášejících vyšší klinický prospěch

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 367, 22.12.2006, p.33)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 122/2013 ze dne 12. února 2013,

  L 42

1

13.2.2013
▼B

▼M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1950/2006

ze dne 13. prosince 2006,

kterým se v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků stanoví seznam základních látek k léčbě koňovitých a látek přinášejících vyšší klinický prospěch

▼B

(Text s významem pro EHP)KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků ( 1 ), a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádný veterinární léčivý přípravek nesmí být uveden na trh členského státu, pokud mu nebyla příslušným orgánem daného členského státu vydána registrace v souladu se směrnicí 2001/82/ES nebo s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky ( 2 ).

(2)

V souladu s nařízením Rady (EHS) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu ( 3 ), mohou být veterinární léčivé přípravky pro zvířata určená k produkci potravin, včetně koňovitých, registrovány pouze za podmínek, které zaručí, že získané potraviny budou neškodné pro spotřebitele, pokud jde o veškerá rezidua pocházející z těchto léčivých přípravků.

(3)

Z důvodů uvedených ve sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o dostupnosti veterinárních léčivých přípravků ( 4 ) se dostupná škála registrovaných veterinárních léčivých přípravků, zejména pro zvířata určená k produkci potravin, postupně zužuje.

(4)

Jsou tedy nezbytná opatření, jejichž cílem je udržitelné rozšíření způsobů léčby a která současně splňují potřeby zdravotní péče a dobrých životních podmínek u zvířat určených k produkci potravin, jako např. zvířat z rodu koňovitých, aniž by se snížila vysoká úroveň ochrany spotřebitele.

(5)

Na základě výjimky stanovené ve směrnici 2001/82/ES mohou být koňovitým určeným k porážce pro lidskou spotřebu podány látky, které jsou nezbytné pro jejich ošetření, dále jen „základní látky“, na něž se vztahuje ochranná lhůta v délce nejméně šesti měsíců.

(6)

Pro účel této výjimky by proto měl být sestaven seznam základních látek. Do tohoto seznamu by měla být látka přidána jen za výjimečných okolností, pokud pro léčebnou indikaci není schválena žádná jiná uspokojivá léčba a pokud by případné neléčení způsobilo zbytečné utrpení zvířete.

(7)

Pro specifické choroby nebo zootechnické účely může být nezbytné, aby byl k dispozici výběr z několika látek, a bylo tak možno vyhovět různým požadavkům souvisejícím s věkem a využitím koňovitých.

(8)

Vzhledem k tomu, že podle směrnice 2001/82/ES mohou být látky uvedené v přílohách I, II nebo III nařízení (EHS) č. 2377/90, které nejsou registrovány v přípravcích určených pro koňovité, v určitých případech použity pro léčbu koňovitých, neměly by se tyto látky objevit na seznamu základních látek. Mimo to by žádné látky uvedené v příloze IV nařízení (EHS) č. 2377/90 neměly být na tento seznam přidány. Následkem toho by začlenění látky do příloh I až IV nařízení (EHS) č. 2377/90 mělo vylučovat její použití jako základní látky pro účely tohoto nařízení.

(9)

Je třeba zajistit řádný dohled nad koňovitými, kteří byli léčeni základními látkami. Proto by se pro záruku zdraví spotřebitele měly použít kontrolní mechanismy stanovené v rozhodnutí Komise 93/623/EHS ze dne 20. října 1993, kterým se stanoví identifikační doklad (průvodní list) doprovázející evidované koňovité ( 5 ), a v rozhodnutí Komise 2000/68/ES ze dne 22. prosince 1999, kterým se mění rozhodnutí 93/623/EHS a zavádí identifikace plemenných a užitkových koňovitých ( 6 ).

(10)

Je třeba zajistit, aby jakékoli změny seznamu základních látek byly provedeny na základě harmonizovaného vědeckého hodnocení provedeného Evropskou agenturou pro léčivé přípravky zřízenou nařízením (ES) č. 726/2004. Navíc by členské státy a profesní veterinární sdružení žádající o změnu seznamu měly svou žádost náležitě odůvodnit a poskytnout příslušné vědecké údaje.

(11)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro veterinární léčivé přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:▼M1

Článek 1

Seznam základních látek pro léčbu koňovitých, dále jen „základní látky“, a látek, které přinášejí ve srovnání s jinými možnostmi léčby koňovitých vyšší klinický prospěch, dále jen „látky přinášející vyšší klinický prospěch“, platný odchylně od ustanovení článku 11 směrnice 2001/82/ES, je uveden v příloze tohoto nařízení.

▼B

Článek 2

Základní látky lze použít pro specifické choroby, zvláštní požadavky na léčbu nebo zootechnické účely specifikované v příloze, pokud by žádný léčivý přípravek schválený pro koňovité nebo uvedený v článku 11 směrnice 2001/82/ES nezajistil srovnatelně uspokojivé výsledky, pokud jde o úspěšnou léčbu zvířete, zamezení zbytečnému utrpení zvířete nebo zajištění bezpečnosti těch, kdo zvíře ošetřují.

▼M1

Látky přinášející vyšší klinický prospěch lze používat pro specifické nákazy, zvláštní požadavky na léčbu nebo zootechnické účely specifikované v příloze, pokud ve srovnání s léčivými přípravky schválenými pro koňovité nebo uvedenými v článku 11 směrnice 2001/82/ES přinášejí klinicky významný prospěch díky lepší účinnosti nebo bezpečnosti nebo zásadnímu přínosu pro léčbu.

Článek 3

1.  Základní látky a látky přinášející vyšší klinický prospěch smějí být použity pouze v souladu s čl. 10 odst. 1 směrnice 2001/82/ES.

2.  V souladu s pokyny stanovenými v oddíle IX identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v nařízení Komise (ES) č. 504/2008 ( 7 ) musí být vedeny podrobné údaje o léčbě základními látkami.

Článek 4

Každá látka, která je zařazena na jeden ze seznamů v příloze nařízení Komise (EU) č. 37/2010 ( 8 ) nebo jejíž použití pro koňovité je zakázáno právními předpisy Unie, již nesmí být používána pro účely tohoto nařízení.

▼B

Článek 5

1.  Evropská agentura pro léčivé přípravky na žádost Komise zajistí, aby Výbor pro veterinární léčivé přípravky prováděl vědecké hodnocení každého návrhu změny seznamu uvedeného v příloze.

Evropská agentura pro léčivé přípravky doručí Komisi stanovisko o vhodnosti změny z vědeckého hlediska ve lhůtě 210 dnů od obdržení žádosti.

Ve vhodných případech bude konzultován i Evropský úřad pro bezpečnost potravin.

▼M1

2.  Pokud členské státy nebo profesní veterinární sdružení požádají Komisi, aby změnila seznam uvedený v příloze, musí svou žádost náležitě odůvodnit a připojit veškeré dostupné vědecké údaje.

▼B

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M1
PŘÍLOHA

Seznam základních látek pro léčbu koňovitých a látek přinášejících vyšší klinický prospěch ve srovnání s jinými možnostmi léčby koňovitých

Ochranná lhůta pro každou látku z tohoto seznamu je šest měsíců.Indikace

Účinná látka

Odůvodnění a vysvětlení použití

Anestetika, analgetika a látky používané ve spojení s anestezií

Podávání sedativ a premedikace

(a antagonismus)

Acepromazin

Účel: premedikace před celkovou anestezií, mírná sedace.

Alternativy: detomidin, romifidin, xylazin, diazepam, midazolam.

Zvláštní výhody: acepromazin soustavně vykazuje snížení rizika uhynutí při anestezii. Způsobu účinku (na limbický systém) a specifické kvality sedace nelze dosáhnout sedativy na bázi alfa-2 agonistů (detomidin, romifidin a xylazin) nebo benzodiazepiny (diazepam, midazolam).

Atipamezol

Účel: antagonista α-2 adrenoreceptoru používaný pro inverzi α-2 agonistů.

Alternativy: žádné.

Zvláštní výhody: jediná možná léčba pro přecitlivělé jedince a při předávkování. Urgentní medicína. Zvláštní použití v případech útlumu dechu.

Diazepam

Účel: premedikace a indukce anestezie. Mírná (benzodiazepinová) trankvilizace s minimálními vedlejšími účinky na kardiovaskulární a dýchací systém. Antikonvulzivum nepostradatelné pro léčbu záchvatů.

Alternativy: acepromazin, detomidin, romifidin, xylazin, midazolam, primidon, fenytoin.

Zvláštní výhody: v moderní medicíně je základní složkou postupů pro indukci anestezie s mnoha zkušenostmi z aplikace u koní. Spolu s ketaminem se používá k indukci anestezie, vyvolává základní uvolnění, které umožňuje hladkou indukci a intubaci. Způsobu účinku (působí na receptory GABA) a specifické trankvilizace bez kardiorespiračního útlumu nelze dosáhnout sedativy s α-2 agonisty (detomidin, romifidin a xylazin) nebo acepromazinem.

Flumazenil

Účel: nitrožilní reverzní agens pro benzodiazepiny. Zrušení účinku benzodiazepinu při zotavování z technik celkové nitrožilní anestezie.

Alternativy: sarmazenil.

Zvláštní výhody: jiný způsob účinku než u sarmazenilu, poskytuje dodatečné způsoby zrušení účinku benzodiazepinu v závěru aplikace technik celkové nitrožilní anestezie. Sarmazenil je parciální inverzní agonista receptorů benzodiazepinu, zatímco flumazenil je antagonista kompetitivně inhibující vazebné místo benzodiazepinu na receptoru GABA.

Midazolam

Účel: premedikace a indukce anestezie. Mírná (benzodiazepinová) trankvilizace s minimálními vedlejšími účinky na kardiovaskulární a dýchací systém. Antikonvulzivum, pro léčbu záchvatů, zejména u dospělých koní s tetanem.

Alternativy: acepromazin, detomidin, romifidin, xylazin, diazepam, primidon, fenytoin.

Zvláštní výhody: podobný jako diazepam, ale rozpustný ve vodě, tudíž vhodný pro nitrožilní injekce a základní pro nitrožilní infuze v kombinaci s anestetiky. Kratší působení než diazepam. Pro hříbata vhodnější než diazepam.

Antikonvulzivum, pro léčbu záchvatů, zejména u dospělých koní s tetanem – pro několikadenní použití je díky své rozpustnosti ve vodě vhodnější než diazepam.

Spolu s ketaminem se používá k indukci anestezie, vyvolává základní uvolnění, které umožňuje hladkou indukci a intubaci.

Způsobu účinku (působí na receptor GABA) a specifické trankvilizace bez kardiorespiračního útlumu nelze dosáhnout sedativy s α-2 agonisty (detomidin, romifidin a xylazin) nebo acepromazinem.

Naloxon

Účel: protilátka proti opiátům, urgentní medicína.

Alternativy: žádné.

Zvláštní výhody: nejsou k dispozici žádné alternativy.

Propofol

Účel: nitrožilní anestetikum. Indukce anestezie u hříbat.

Alternativy: sevofluran nebo isofluran.

Zvláštní výhody: rychle odbouratelné injekční anestetikum. Nejnovější výsledky poukazují na značné zlepšení stability kardiovaskulárního systému a kvality zotavení oproti inhalačním anestetikům.

Sarmazenil

Účel: antagonista benzodiazepinu.

Alternativy: flumazenil.

Zvláštní výhody: hladké zrušení sedace benzodiazepinem požadované po infuzi během celkové nitrožilní anestezie. Se sarmazenilem jsou největší klinické zkušenosti ve srovnání s jinými léčivy, která by bylo možno zapsat mezi základní látky.

Tiletamin

Účel: disociační anestetikum podobné ketaminu, užívané zejména pro anestezii v terénu. Používá se v kombinaci se zolazepamem.

Alternativy: ketamin.

Zvláštní výhody: použití v kombinaci se zolazepamem je nepostradatelné v případech, kdy není přístup k inhalační anestezii, např. při anestezii v terénu. Kombinace je rovněž nezbytná pro případy, kdy by anestezie s kombinacemi ketaminu byla příliš krátká. Typickým použitím jsou kastrace, laryngotomie, odstraňování periostu, excize cyst nebo podobných útvarů, náprava obličejových zlomenin, aplikace fixačních obvazů a repozice umbilikální kýly.

Zolazepam

Účel: benzodiazepinová trankvilizace, zejména k použití při anestezii v terénu v kombinaci s tiletaminem.

Alternativy: diazepam nebo midazolam.

Zvláštní výhody: benzodiazepinový trankvilizér, který působí déle než diazepam nebo midazolam. Použití s tiletaminem je nepostradatelné v případech, kdy není přístupk inhalační anestezii, např. při anestezii v terénu. Kombinace je rovněž nezbytná v případech, kdy by anestezie s kombinacemi ketaminu byla příliš krátká. Typickým použitím jsou kastrace, laryngotomie, odstraňování periostu, excize cyst nebo podobných útvarů, náprava obličejových zlomenin, aplikace fixačních obvazů a repozice umbilikální kýly.

Hypotenze nebo respirační stimulace během anestezie

Dobutamin

Účel: léčba hypotenze během anestezie.

Alternativy: dopamin.

Zvláštní výhody: pozitivně inotropní terapie, pravděpodobně používaná častěji než dopamin, ale preference se mohou lišit. U koní se obvykle během anestezie vyvine hypotenze, přičemž se ukázalo, že udržení normálního krevního tlaku snižuje výskyt vážné pooperační rabdomyolýzy. Při inhalační anestezii koní je dobutamin nepostradatelný.

Dopamin

Účel: léčba hypotenze během anestezie.

Alternativy: dobutamin.

Zvláštní výhody: dopamin je třeba použít u koní, kteří nereagují na dobutamin. U hříbat se mu dává přednost před dobutaminem. Kromě toho se používá při léčbě intraoperativních bradydysrytmií, které jsou rezistentní vůči atropinu.

Efedrin

Účel: léčba hypotenze během anestezie.

Alternativy: dopamin, dobutamin.

Zvláštní výhody: používá se v případech neúčinnosti dopaminu a dobutaminu. Vynikající sympatomimetikum, které je strukturálně podobné adrenalinu. U koní nelze využít působení katecholaminů na specifické receptory v těle, aniž by se přitom použilo více katecholaminů, z nichž každý působí na jiný receptorový profil. Proto se efedrin, který způsobuje uvolnění noradrenalinu na nervových zakončeních, čímž zvyšuje srdeční kontraktilitu a tlumí hypotenzi, používá v případech, kdy dobutamin a dopamin nejsou účinné. Efedrin působí minuty až hodiny a účinek nastupuje po jediné nitrožilní injekci, zatímco dobutamin a dopamin působí pouze několik vteřin nebo minut a musí se podávat infuzí.

Glykopyrrolát

Účel: prevence bradykardie. Anticholinergikum. Anticholinergika jsou základní léčbou pro prevenci parasympatetických efektů jako např. bradykardie a jsou běžně používány v chirurgii oka a dýchacích cest.

Alternativy: atropin.

Zvláštní výhody: glykopyrrolát má omezený centrální účinek a je pro koně při vědomí (před a po anestezii) vhodnější než atropin.

Noradrenalin (norepinefrin)

Účel: kardiovaskulární selhání. Infuze pro léčbu kardiovaskulárního selhání u hříbat.

Alternativy: žádné.

Zvláštní výhody: odezva daného profilu katecholaminových receptorů odpovídá přesně léčivům působícím na různých místech. Proto se k dosažení přesného účinku používá řada katecholaminů působících více či méně výlučně na různýchtypech adrenergických receptorů. Noradrenalin působí primárně na alfa-1 receptorech, aby došlo k vazokonstrikci arteriol, čímž se zvýší krevní tlak a udrží se centrální oběh. U hříbat je noradrenalin běžně jediným katecholaminem účinným pro léčbu hypotenze.

Analgezie

Buprenorfin

Účel: analgezie, používá se spolu se sedativy k omezení.

Alternativy: butorfanol, fentanyl, morfin a petidin.

Zvláštní výhody: parciální μ-agonistický opiát, působení na μ-receptory vytváří lepší analgezii než κ-agonistické opiáty, jako např. butorfanol. Analgetikum s dlouhodobým účinkem. Vzhledem k částečně agonistickým vlastnostem má omezené schopnosti pro vytvoření závislosti a respiračního útlumu. Dlouhodobě a krátkodobě působící opiáty mají odlišné indikace, proto existuje nutnost výběru z více než jedné alternativy.

Fentanyl

Účel: analgezie.

Alternativy: butorfanol, buprenorfin, morfin a petidin.

Zvláštní výhody: μ-agonistický opiát, působení na μ-receptory vytváří lepší analgezii než κ-agonistické opiáty, jako např. butorfanol. Velmi krátké působení následkem rychlého metabolismu a exkrece. Fentanyl je jediným opiátem používaným pro koně, jenž je vhodný pro podávání infuzí nebo náplastí. Vysoce účinný pro tlumení bolesti.

Morfin

Účel: analgezie.

Alternativy: butorfanol, buprenorfin, petidin a fentanyl.

Zvláštní výhody: plně μ-agonistické opiátové analgetikum. Působení na μ-receptory vytváří nejlepší analgezii. Spolu se sedativy se používá pro fixaci, používá se pro epidurální anestezii. Analgetikum se střední dobou působení. Morfin je agonistou μ-opiátů s nejlepší rozpustností pro epidurální aplikaci. Poskytuje tak dlouhotrvající analgezii s minimálními systémovými účinky. Tento postup je v moderním veterinárním lékařství široce používán pro léčbu vážných perioperačních a chronických bolestí.

Petidin

Účel: analgezie.

Alternativy: butorfanol, buprenorfin, morfin a fentanyl.

Zvláštní výhody: μ-agonistické opiátové analgetikum asi desetkrát slabší než morfin. Opiát s krátkým účinkem, u nějž byla prokázána účinnost při léčbě křečové koliky u koní. Jediný opiát se spasmolytickými vlastnostmi. U koní působí větší sedaci a je méně dráždivý než jiné opiáty.

Svalové relaxanty a související látky

Atrakurium

Účel: svalová relaxace během anestezie.

Alternativy: gvajfenesin.

Zvláštní výhody: nedepolarizující neuromuskulární blokátor. Neuromuskulární blokátory se používají zejména v oční a břišní chirurgii. Pro zrušení účinku je zapotřebí edrofonium. O atrakuriu a edrofoniu jsou k dispozici nejrozsáhlejší klinické údaje.

Edrofonium

Účel: zrušení svalové relaxace způsobené atrakuriem.

Alternativy: žádné.

Zvláštní výhody: inhibitor cholinesterázy, nepostradatelný pro zrušení neuromuskulární blokády. Edrofonium má u koní nejmenší vedlejší účinky ze všech inhibitorů cholinesterázy.

Gvajfenesin

Účel: svalová relaxace během anestezie.

Alternativy: atrakurium.

Zvláštní výhody: nezbytná alternativa pro α-2/ketaminové postupy u koní, u nichž jsou α-2 činidla a ketaminy kontraindikovány, jako např. u koní nereagujících na tato činidla a u koní vykazujících během předchozího podání nepříznivé účinky. Nenahraditelný v kombinaci s ketaminem a α-2 agens pro mimořádně bezpečnou anestezii v terénu, pro niž zatím nebyly vyvinuty žádné účinné alternativní nitrožilní postupy.

Inhalační anestetika

Sevofluran

Účel: inhalační anestezie koní se zlomeninami končetin a jinými ortopedickými zraněními a indukce anestezie hříbat s pomocí masky.

Alternativy: isofluran.

Zvláštní výhody: sevofluran je inhalační anestetikum s omezeným metabolismem a rychlým vyloučením. I když jsou v EU pro isofluoran stanoveny MLR, isofluran není vhodný pro všechny případy anestezie u koní, neboť jeho vlastnosti při probuzení by mohly způsobit takové podráždění, že by si kůň mohl zlomit nohu. Sevofluran je nezbytný při některých operacích koní, kde je nesmírně důležité hladké probuzení. Bylo zjištěno, že probuzení po aplikaci sevofluranu lze lépe kontrolovat, a je tudíž snadnější. Proto se při zlomeninách končetin a jiných ortopedických úrazech používá přednostně před isofluranem. Sevofluran je dále nepostradatelný pro indukci anestezie pomocí masky u hříbat, neboť je zcela nedráždivý na rozdíl od isofluranu, který dráždí, a tudíž způsobuje kašel a zadržování dechu.

Lokální anestetika

Bupivakain

Účel: lokální anestezie.

Alternativy: lidokain.

Zvláštní výhody: lokální anestetikum s dlouhodobým účinkem. Dlouhotrvající účinek požadovaný pro perioperační analgezii a léčbu silné chronické bolesti, např. při zchvácení kopyta. Bupivakain je lokální anestetikum s delší dobou účinku než běžně používaný lidokain. Lidokain sám o sobě vyvolává průměrně jednu hodinu lokální anestezie. Přidáním adrenalinu lze účinek prodloužit na dvě hodiny, což však přináší riziko zastavení místního krevního zásobení, a proto tato kombinace není v mnoha případech vhodná. Bupivakain vyvolává čtyři až šest hodin lokální anestezie, a je tedy mnohem vhodnější pro pooperační analgezii a léčbu zchvácení kopyta, neboť často postačuje jediná injekce; z hlediska pohody zvířat je tento postup mnohem vhodnější než injekce lidokainu podávané každou hodinu. Pro výše uvedené případy tedy nejsou vhodná lokální anestetika s kratší dobou působení, protože vyžadují časté opakování injekcí, což znamená zvýšené riziko nepříznivých reakcí, jakož i zhoršení pohody zvířat.

Oxybuprokain

Účel: lokální anestezie v očním lékařství.

Alternativy: žádné.

Zvláštní výhody: nejvíce klinických zkušeností s oxybuprokainem ve srovnání s jinými léčivy, která by bylo možno zapsat mezi základní látky.

Prilokain

Účel: lokální anestezie před nitrožilní katetrizací.

Alternativy: žádné.

Zvláštní výhody: ve zvláštních přípravcích (eutektické směsi lokálních anestetik) pro místní použití na kůži, kde se intradermálně vstřebá do 40 min. Používá se k usnadnění nitrožilní katetrizace, zejména u hříbat.

Protizánětlivé látky

Kortikosteroidy

Triamcinolon acetonid

Účel: intraartikulární léčivo pro léčbu degenerativního onemocnění kloubů a osteoartritidy.

Alternativy: metylprednisolon.

Zvláštní výhody: jiné buněčné a biosyntetické účinky než u alternativního steroidního intraartikulárního léčiva metylprednisolonu; triamcinolon má ochranný účinek na chrupavky a podporuje jejich regeneraci. Je účinnější než systémová léčba (nesteroidní protizánětlivá léčiva a chondroitin-sulfát) a jiná (nesteroidní) intraartikulární léčiva pro tlumení zánětu kloubů, bolesti a kulhání při akutních i chronických onemocněních kloubů, zejména při degenerativním onemocnění kloubů a osteoartritidě. Jediná účinná nechirurgická léčba cyst subchondrální kosti.

Flumetason

Účel: krátkodobá systémová kortikosteroidová léčba včetně šoku, léčby zánětů a alergií.

Alternativy: dexamethason, prednisolon.

Zvláštní výhody: jiné klinické účinky než u alternativ s rychlejším nástupem, delší trvání a větší účinnost. Jiný způsob účinku než u alternativ (žádná významná mineralokortikoidní aktivita).

Anti-endotoxiny

Pentoxifylin

Účel: systémová a orální léčba endotoxémie. Zchvácení kopyta.

Alternativy: flunixin, acepromazin.

Zvláštní výhody:

Endotoxémie: jiný způsob účinku (inhibitor fosfodiesterázy na bázi derivátu methylxantinu) a jiné klinické účinky než alternativa (flunixin). Snižuje uvolňování prozánětlivých cytokinů a leukotrienů z makrofágů a neutrofilů vyvolané endotoxiny, snižuje systémovou odezvu na endotoxiny.

Zchvácení kopyta: jiný způsob účinku na zlepšení průtoku krve do prstů než alternativa (acepromazin); snižuje viskozitu krve a zlepšuje průtok krve do prstů.

Polymyxin B

Účel: systémová léčba endotoxémie spojené s vážnými kolikami a jinými gastrointestinálními onemocněními.

Alternativy: flunixin, zásaditý salicylan bismutitý.

Zvláštní výhody: jiný způsob účinku (látka vázající endotoxiny) než u systémové alternativy (flunixin), působí dříve v zánětlivé kaskádě vyvolané endotoxiny. Jiný mechanismus vazby, jiná cesta podání a jiné místo účinku než orální alternativa bismut. Pomáhá při prevenci spuštění zánětlivé kaskády tím, že naváže endotoxin a zabrání jeho vazbě na Toll-like receptory.

Léčiva pro kardiovaskulární aparát

 

Amiodaron

Účel: antiarytmikum. Systémová a orální léčba fibrilace síní, supraventrikulární a ventrikulární tachykardie.

Alternativy: chinidin sulfát, prokainamid, propranolol.

Zvláštní výhody: jiný způsob účinku než u alternativ (antiarytmikum třídy III). Existují nové důkazy svědčící o tom, že amiodaron je účinný a bezpečný pro léčbu fibrilace síní a lepší než alternativa chinidin sulfát; je účinný pro různé typy arytmií včetně ventrikulárních arytmií.

Alopurinol

Účel: léčba ischemicko-reperfuzního poškození u novorozených hříbat.

Alternativy: vitamín E.

Zvláštní výhody: jiný způsob účinku než u alternativy pro reperfuzní poškození; alopurinol je inhibitor xantioxidázy zabraňující tvorbě volných radikálů během reperfuze po ischemii.

Vazopresin

Účel: léčba selhání krevního oběhu u hříbat a dospělých koní.

Alternativy: dopamin/dobutamin. Epinefrin.

Zvláštní výhody: specifický agonista působící prostřednictvím receptorů V1. Má jiný způsob účinku než jiné registrované látky pro regulaci krevního tlaku: epinefrin (agonista adrenergických receptorů) a dopamin/dobutamin (receptory D1-5 regulující výkon srdce a tonus cév). Používá se v situacích, kdy bylo použití dopaminu/dobutaminu a epinefrinu neúspěšné a je zapotřebí alternativního farmakologického přístupu.

Digoxin

Účel: léčba srdečního selhání.

Alternativy: žádné.

Zvláštní výhody: digoxin je mimo jiné jedinou léčbou vedlejších účinků chinidinu.

Chinidin sulfát a chinidin glukonát

Účel: léčba srdečních arytmií.

Alternativy: prokainamid, propranolol.

Zvláštní výhody: antiarytmikum. Použití je málo častým, ale důležitým způsobem léčby, pro různé typy arytmií jsou nezbytné různé způsoby účinku. Léčivo volby při fibrilaci síní.

Prokainamid

Účel: léčba srdečních arytmií.

Alternativy: chinidin sulfát a chinidin glukonát, propranolol.

Zvláštní výhody: antiarytmikum. Použití je málo častým, ale důležitým způsobem léčby, pro různé typy arytmií jsou nezbytné různé způsoby účinku.

Propranolol

Účel: léčba srdečních arytmií.

Alternativy: chinidin sulfát a chinidin glukonát, prokainamid.

Zvláštní výhody: antihypertenzivum, které vykazuje rovněž jisté antiarytmické účinky. Použití je málo častým, ale důležitým způsobem léčby. Vzhledem k různé patofyziologiiarytmií je nezbytné mít k dispozici různě působící léky, jimiž lze ovlivnit konkrétní stav. Tato léčiva se zpravidla aplikují pouze jednorázově, což navodí zpět normální rytmus. Opakované aplikace je zapotřebí jen vzácně.

Konvulze

 

Fenytoin

Účel: antikonvulzní léčba hříbat. Léčba rabdomyolýzy. Léčba kohoutího kroku (stringhalt).

Alternativy: diazepam, primidon, dantrolen sodný (pro rabdomyolýzu).

Zvláštní výhody: základní antikonvulzivum pro hříbata. Fenytoin se obecně přidává při léčbě záchvatů, pokud primidon s fenobarbitalem nedokáže záchvaty kontrolovat. Fenytoin je blokátorem kalciových kanálů a je užitečný pro léčbu recidivujících forem rabdomyolýzy.

Primidon

Účel: antikonvulzní léčba hříbat.

Alternativy: diazepam, fenytoin.

Zvláštní výhody: primidon je indikován jako následná léčba po aplikaci diazepamu nebo jako jeho alternativa.

Gastrointestinální činidla

 

Betanechol

Účel: léčba střevní neprůchodnosti, léčba gastroduodenálního zúžení u hříbat, léčba opakovaných malých ucpání střev u dospělých zvířat.

Alternativy: metoklopramid, erytromycin.

Zvláštní výhody: betanechol je muskarinový cholinergický agonista, který stimuluje acetylcholinové receptory gastrointestinálních hladkých svalů a nutí je ke kontrakci. Bylo zjištěno, že podporuje vyprazdňování žaludku a slepého střeva. Jak betanechol, tak metoklopramid jsou přínosné pro léčbu pooperační střevní neprůchodnosti.

Kodein

Účel: léčba průjmu.

Alternativy: zásaditý salicylan bismutitý.

Zvláštní výhody: jiný způsob účinku než zásaditý salicylan bismutitý. Opiátový modulátor hybnosti působící na μ-receptory ve střevě, který umožňuje účinné symptomatické tlumení neinfekčního průjmu, zejména u hříbat. Často se používá v kombinaci s loperamidem. Podobný způsob účinku jako u loperamidu zajišťuje synergický účinek.

Loperamid

Účel: léčba průjmu u hříbat.

Alternativy: zásaditý salicylan bismutitý.

Zvláštní výhody: jiný způsob účinku než zásaditý salicylan bismutitý. Opiátový modulátor hybnosti působící na μ-receptory ve střevě, který umožňuje účinnější symptomatické tlumení neinfekčního průjmu než jiné látky, zejména u hříbat. Často se používá v kombinaci s kodeinem. Podobný způsob účinku jako u kodeinu zajišťuje synergický účinek.

Metoklopramid

Účel: léčba pooperační neprůchodnosti střev.

Alternativy: betanechol, erytromycin.

Zvláštní výhody: metoklopramid je substituovaný benzamid s několika způsoby účinku: 1) je antagonistou dopaminových receptorů; 2) zvyšuje uvolňování acetylcholinu z vnitřních cholinergních neuronů a 3) účinkuje jako adrenergní blokátor. Působí při pooperační obnově gastrointestinální koordinace a omezuje celkový objem, rozsah a trvání gastrického refluxu. Metaklopramid je prokinetickým lékem, který více působí v proximální časti gastrointestinálního traktu. Jak betanechol, tak metoklopramid jsou přínosné pro léčbu pooperační střevní neprůchodnosti.

Fenoxy-benzamin

Účel: léčba průjmu; kolitida.

Alternativy: zásaditý salicylan bismutitý; flunixin.

Zvláštní výhody: má jiný způsob účinku (antagonista alfa-1 a antisekreční látka) než jiné schválené léčby a kodein. Zajišťuje užitečné symptomatické tlumení průjmu a kolitidy.

Propantelin bromid

Účel: antiperistaltikum.

Alternativy: atropin, lidokain podávaný naředěný ve formě klyzmatu.

Zvláštní výhody: propantelin bromid je syntetické kvarterní amonné anticholinergikum, které inhibuje gastrointestinální hybnost a křeče a snižuje sekreci žaludeční kyseliny. Inhibuje rovněž účinek acetylcholinu na postgangliových nervových zakončeních parasympatetického nervového systému. Jeho účinky jsou obdobné jako u atropinu, avšak trvají déle (šest hodin). Propantelin bromid je důležitým léčivem volby při snížené peristaltice, aby se předešlo natrhnutí rekta při rektální palpaci. Používá se rovněž při vyšetření a léčbě suspektní trhliny rekta v případech, kdy by mohly nastat obtíže s působením lidokainového klyzmatu.

Ranitidin

Účel: profylaxe žaludečních vředů u novorozených hříbat.

Alternativy: omeprazol.

Zvláštní výhody: jiný způsob účinku než u omeprazolu. Cesta podání (nitrožilní) přináší vyšší prospěch než všechna ostatní protivředová léčiva, jelikož ta vyžadují orální podání. Nitrožilní přípravek ranitidinu je nezbytný u hříbat bez gastrointestinální hybnosti, což je skupina s velkým rizikem tvorby vředů.

Sukralfát

Účel: profylaxe žaludečních vředů u novorozených hříbat.

Alternativy: omeprazol.

Zvláštní výhody: jiný způsob účinku než u omeprazolu a významná adjuvantní profylaxe žaludečních vředů. Jedinečný způsob účinku (přilne ke sliznici) poskytuje stabilizaci fyzického poškození.

Rabdomyolýza

 

Dantrolen sodný

Účel: léčba rabdomyolýzy. Léčba maligní hypertermie při anestezii.

Alternativy: fenytoin.

Zvláštní výhody: dantrolen vykazuje účinky na uvolnění svalů přímým účinkem na sval a inhibuje uvolnění vápníku ze sarkoplazmatického retikula, čímž způsobuje disociaci vazby vzruch-kontrakce. Fenytoin i dantrolen sodný byly shledány užitečnými při léčbě opakovaných forem rabdomyolýzy.

Antimikrobiální látky

Infekce Klebsiella spp.

Ticarcillin

Účel: léčba infekcí Klebsiella spp.

Alternativy: žádné.

Zvláštní výhody: specifické antibiotikum pro infekce Klebsiella spp.

Infekce Rhodococcus equi

Azitromycin

Účel: léčba infekcí Rhodococcus equi.

Alternativy: erytromycin.

Zvláštní výhody: standardní léčba v kombinaci s rifampicinem, u hříbat lépe snášená než erytromycin.

Rifampicin

Účel: léčba infekcí Rhodococcus equi.

Alternativy: žádné.

Zvláštní výhody: léčba infekcí Rhodococcus equi v kombinaci s erytromycinem nebo azitromycinem. Léčivo volby.

Septická artritida

Amikacin

Účel: léčba septické artritidy.

Alternativy: gentamicin nebo jiné aminoglykosidy.

Zvláštní výhody: u hříbat snášen lépe než gentamicin nebo jiné aminoglykosidy.

Léky pro respirační aparát

 

Ambroxol

Účel: stimulace surfaktantu u nedonošených hříbat.

Alternativy: žádné.

Zvláštní výhody: nejsou k dispozici žádné alternativy.

Budesonid

Účel: inhalační kortikosteroid pro tlumení alergické plicní choroby.

Alternativy: beklomethazon.

Zvláštní výhody: léčba inhalačním kortikosteroidem způsobuje menší adrenokortikální supresi s rychlejším návratem k normální funkci po skončení léčby a méně systémových vedlejších účinků než léčba systémovými kortikosteroidy z důvodu omezené absorpce systému. Inhalace umožňuje používat menší dávky a dodávku vysokých koncentrací účinné látky přímo na místo, a tím větší účinnost. Obzvláště užitečný pro tlumení choroby v mírném stadiu a dlouhodobou udržovací léčbu. K vytitrování dávky na základě klinické odezvy a dosažení optimálního léčebného výsledku jsou nutné přídavné látky s větší účinností a jinými délkami trvání účinku než beklomethazon. Účinnost budesonidu je mezi beklomethazonem a flutikasonem.

Flutikason

Účel: inhalační kortikosteroid pro tlumení alergické plicní choroby.

Alternativy: beklomethazon.

Zvláštní výhody: léčba inhalačním kortikosteroidem způsobuje menší adrenokortikální supresi s rychlým návratem k normální funkci po skončení léčby a méně systémových vedlejších účinků než léčba systémovými kortikosteroidy z důvodu omezené absorpce systému. Inhalace umožňuje dodávku vysokých koncentrací účinné látky přímo na místo, a tím větší účinnost. Obzvláště užitečný pro tlumení choroby v mírném stadiu a dlouhodobou udržovací léčbu.K vytitrování dávky na základě klinické odezvy a dosažení optimálního léčebného výsledku jsou nutné přídavné látky s větší účinností a jinými délkami trvání účinku než beklomethazon. Flutikason je o 50 % účinnější než beklomethazon a má delší poločas rozkladu (šest hodin oproti 2,8 hodiny) a poskytuje vyšší prospěch u vážnějších nebo rezistentních případů.

Ipratropium bromid

Účel: bronchodilatace.

Alternativy: žádné.

Zvláštní výhody: anticholinergický účinek. Nezbytné léčivo volby, protože v některých případech je účinnější než β-agonisté.

Oxymetazolin

Účel: léčba otoku nosní sliznice.

Alternativy: fenylefrin.

Zvláštní výhody: agonista α-adrenoceptor se silnými vazokonstriktivními účinky, který se používá přednostně před fenylefrinem, neboť má dlouhodobější účinek.

Antiprotozoální činidla

 

Isometamidium

Účel: léčba protozoální myeloencefalitidy koní.

Alternativy: pyrimetamin.

Zvláštní výhody: choroba někdy vzdoruje léčbě pyrimetaminem, proto je zapotřebí alternativy.

Ponazuril

Účel: léčba protozoální myelitidy (Sarcocystis neurona) koní.

Alternativy: isometamidium, pyrimetamin.

Zvláštní výhody: jiný způsob účinku než u jiných registrovaných látek, užitečný jako alternativní léčba v případech, kdy je onemocnění rezistentní vůči jiné léčbě. Omezený výskyt vedlejších účinků (průjem) ve srovnání s léčbou pyrimetaminem/sulfonamidem; vyšší klinická účinnost než u isometamidia a pyrimetaminu.

Pyrimetamin

Účel: léčba protozoální myeloencefalitidy koní.

Alternativy: isometamidium.

Zvláštní výhody: v případě použití spolu se sulfadiazinem-sulfonamidem je míra úspěšnosti nejméně 75 %.

Oční léky

Oční vředy

Acyklovir

Účel: léčba očních vředů (antivirový lék). Místní použití.

Alternativy: idoxuridin.

Zvláštní výhody: acyklovir i idoxuridin prokázaly shodnou účinnost při léčbě ulcerozní herpetické keratitidy.

Idoxuridin

Účel: léčba očních vředů (antivirový lék). Místní použití.

Alternativy: acyklovir.

Zvláštní výhody: acyklovir i idoxuridin prokázaly shodnou účinnost při léčbě ulcerozní herpetické keratitidy.

Zelený zákal

Fenylefrin

Účel: léčba zeleného zákalu, slzení, otoku nosní sliznice a levostranné dorzální dislokace kolonu se zachycením sleziny.

Alternativy: tropikamid (pro zelený zákal), jinak žádné.

Zvláštní výhody: fenylefrin a tropikamid prokázaly shodnou účinnost při léčbě zeleného zákalu.

Tropikamid

Účel: léčba zeleného zákalu. Místní použití.

Alternativy: fenylefrin.

Zvláštní výhody: fenylefrin a tropikamid prokázaly shodnou účinnost při léčbě zeleného zákalu.

Dorzolamid

Účel: léčba zeleného zákalu. Místní použití.

Alternativy: latanoprost, timolol maleát.

Zvláštní výhody: specifický způsob účinku jako inhibitor karboanhydrázy. Důležité léčivo volby.

Latanoprost

Účel: léčba zeleného zákalu. Místní použití.

Alternativy: dorzolamid, timolol maleát.

Zvláštní výhody: specifický způsob účinku jako analog prostaglandinu F2α. Důležité léčivo volby.

Timolol maleát

Účel: léčba zeleného zákalu. Místní použití.

Alternativy: dorzolamid, latanoprost.

Zvláštní výhody: specifický způsob účinku jako neselektivní blokátor beta-adrenergních receptorů, způsobuje vazokonstrikci, která pak vede k úbytku nitrokomorového moku. Důležité léčivo volby.

Cyklosporin A

Účel: imunosupresivum používané k léčbě autoimunitních chorob oka.

Alternativy: žádné.

Zvláštní výhody: nejsou k dispozici žádné alternativy.

Ketorolak

Účel: léčba bolestí a zánětů oka, nesteroidní protizánětlivý lék, oční kapky, místní použití.

Alternativy: žádné.

Zvláštní výhody: nejširší klinické zkušenosti s ketorolakem ve srovnání s jinými léčivy, která by bylo možno zapsat mezi základní látky.

Ofloxacin

Účel: léčba infekcí oka odolných vůči běžně užívaným léčbám antibiotiky.

Alternativy: žádné.

Zvláštní výhody: nejširší klinické zkušenosti s ofloxacinem ve srovnání s jinými léčivy, která by bylo možno zapsat mezi základní látky. Ve srovnání s běžně užívanými oftalmologickými léčbami antibiotiky by měl být ofloxacin používán pouze jako rezervní antibiotikum v individuálních případech.

Fluorescein

Účel: diagnostický nástroj pro vředy rohovky, místní použití.

Alternativy: bengálská červeň.

Zvláštní výhody: bengálská červeň má jisté antivirové působení, zatímco fluorescein nemá žádný prokazatelný vliv na replikaci virů. Proto může diagnostické použití bengálské červeně před kultivací virů zkreslit pozitivní výsledek. Fluorescein je tedy diagnostickým činidlem výběru, pokud je plánována kultivace virů.

Bengálská červeň

Účel: činidlo pro ranou diagnózu poškození rohovky, místní použití.

Alternativy: fluorescein.

Zvláštní výhody: bengálská červeň je diagnostickým činidlem, které se používá pro velmi rané zjištění poškození rohovky.

Hyperlipémie

 

Inzulin

Účel: léčba hyperlipémie, používá se v kombinaci s léčbou glukózou, diagnóza metabolických poruch.

Alternativy: žádné.

Zvláštní výhody: nejsou k dispozici žádné alternativy.

Plísňové infekce

 

Griseofulvin

Účel: systémové antifungální použití. Léčba trichofytózy.

Alternativy: žádné.

Zvláštní výhody: perorálně podávaný griseofulvin má dobrý účinek proti plísním rodu Trichophyton, Microsporum a Epidermophyton.

Ketokonazol

Účel: systémové antifungální použití. Léčba plísňové pneumonie a mykózy vzdušného vaku.

Alternativy: žádné.

Zvláštní výhody: nejširší klinické zkušenosti s ketokonazolem ve srovnání s jinými léčivy, která by bylo možno zapsat mezi základní látky.

Mikonazol

Účel: léčba plísňových infekcí oka.

Alternativy: žádné.

Zvláštní výhody: místní použití na postižené oko, širší antifungální účinky a/nebo méně dráždivé účinky než jiná antifungální činidla.

Nystatin

Účel: léčba kvasinkových infekcí oka a pohlavního aparátu.

Alternativy: žádné.

Zvláštní výhody: specifické účinky proti kvasinkovým infekcím.

Diagnostické zobrazovací metody

 

Radiofarmaceutický přípravek Tc99m

Účel: scintigrafie.

Alternativy: žádné.

Zvláštní výhody: nejcitlivější diagnostická zobrazovací pomůcka pro zjištění rané patologie kostí a zlomenin – citlivější než radiografie. Umožňuje stanovení a zobrazování oblastí, které jsou nepřístupné pro radiografii. Základní zobrazovací technika zajišťující dobré životní podmínky výkonnostních koní díky rychlému odhalení zranění a prevenci závažných zlomenin. Krátký poločas rozpadu (6,01 hodiny) Tc99m zajišťuje rychlé odstranění detekovatelné radioaktivity (< 72 hodin) z koně.

Různé

 

Karbamazepin

Účel: syndrom „házení hlavou“.

Alternativy: žádné.

Zvláštní výhody: karbamazepin působí jako antikonvulzivum s účinky blokátoru sodíkových kanálů. Používá se zejména pro léčbu a diagnostické potvrzení neuralgie trojklanného nervu (syndromu házení hlavou).

Cyproheptadin

Účel: syndrom „házení hlavou“.

Alternativy: žádné.

Zvláštní výhody: koně vykazující příznaky fotického házení hlavou reagují příznivě na léčbu antihistaminovým léčivem cyproheptadin. Kromě antihistaminického účinku má cyproheptadin i anticholinergický účinek a je antagonistou 5-hydroxytryptaminu (serotoninu). Toto chování odeznívá běžně do 24 hodin po zahájení léčby cyproheptadinem a obvykle se vrací během 24 hodin po přerušení léčby. Jiná antihistaminika nejsou pro odstranění syndromu házení hlavou účinná.

Domperidon

Účel: agalakcie u klisen.

Alternativy: žádné.

Zvláštní výhody: antagonista dopaminu a zvyšuje produkci prolaktinu.

Oxytocin není vhodnou alternativou, protože vyvolává snížení produkce mléka, což je v rozporu s cílem léčby domperidonem, jímž je zvýšení produkce mléka. Mimo to má oxytocin tendenci působit bolesti břicha, je-li podáván ve velkých dávkách.

Gabapentin

Účel: neuropatická bolest.

Alternativy: buprenorfin, fentanyl, morfin, petidin.

Zvláštní výhody: jiný způsob účinku a jiné místo účinku než alternativní registrované látky. Látka podobná gama-aminomáselné kyselině, která blokuje kalciové kanály a zabraňuje tvorbě nových synapsí. Nová léčba neuropatické bolesti, u níž důkazy naznačují, že přináší vyšší klinický prospěch při tlumení bolesti související s onemocněním nervů, např. bolesti nohou, zchvácení kopyta a bolesti břicha.

Hydroxyethyl škrob

Účel: náhrada koloidů.

Alternativy: žádné.

Zvláštní výhody: praktická a rychle dostupná alternativa krve nebo plazmy.

Imipramin

Účel: farmakologicky vyvolaná ejakulace hřebců s poruchou ejakulace.

Alternativy: žádné.

Zvláštní výhody: nejsou k dispozici žádné alternativy.

Hormon uvolňující tyreotropin

Účel: diagnostika používaná k potvrzení poruch štítné žlázy a hypofýzy.

Alternativy: žádné.

Zvláštní výhody: nejsou k dispozici žádné alternativy.

Síran barnatý

Účel: radiografická kontrastní látka používaná ke kontrastním vyšetřením jícnu a gastrointestinálního traktu.

Alternativy: žádné.

Zvláštní výhody: nejsou k dispozici žádné alternativy.

Johexol

Účel: radiografická kontrastní látka používaná ke studiu dolních cest močových, k artrografii, myelografii, sinuso- nebo fistulografii a dakryocystografii.

Alternativy: jopamidol.

Zvláštní výhody: neiontová nízkoosmolární kontrastní látka. Johexol a jopamidol jsou přijímány shodně.

Jopamidol

Účel: radiografická kontrastní látka používaná ke studiu dolních cest močových, k artrografii, myelografii, sinuso- nebo fistulografii a dakryocystografii.

Alternativy: johexol.

Zvláštní výhody: neiontová nízkoosmolární kontrastní látka. Johexol a jopamidol jsou přijímány shodně.( 1 ) Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/28/ES (Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 58).

( 2 ) Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1.

( 3 ) Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1451/2006 (Úř. věst. L 271, 30.9.2006, s. 37).

( 4 ) KOM(2000) 806 v konečném znění, 5.12.2000.

( 5 ) Úř. věst. L 298, 3.12.1993, s. 45.

( 6 ) Úř. věst. L 23, 28.1.2000, s. 72.

( 7 ) Úř. věst. L 149, 7.6.2008, s. 3.

( 8 ) Úř. věst. L 15, 20.1.2010, s. 1.