2006R1828 — CS — 01.12.2011 — 003.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

▼C2

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1828/2006

ze dne 8. prosince 2006,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj

▼B

(Úř. věst. L 371 27.12.2006, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 846/2009 ze dne 1. září 2009,

  L 250

1

23.9.2009

►M2

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010,

  L 248

1

22.9.2010

►M3

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1236/2011 ze dne 29. listopadu 2011,

  L 317

24

30.11.2011


Opraveno:

 C1

Oprava, Úř. věst. L 045, 15.2.2007, s.  3 (č. 1828/2006)

►C2

Oprava, Úř. věst. L 203, 31.7.2008, s.  60 (č. 1828/2006)
▼B

▼C2

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1828/2006

ze dne 8. prosince 2006,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvojKOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti ( 1 ), a zejména na čl. 37 odst. 1 písm. d), čl. 44 třetí pododstavec, čl. 59 odst. 6, čl. 60 písm. b), čl. 66 odst. 3, čl. 67 dost. 2 písm. c), čl. 69 odst. 1, čl. 70 odst. 3, čl. 71 odst. 5, čl. 72 dost. 2, čl. 74 odst. 2, čl. 76 odst. 4 a čl. 99 odst. 5 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální ( 2 ), a zejména na čl. 7 odst. 2 druhý pododstavec a čl. 13 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1083/2006 nahradilo nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech ( 3 ) a nařízení (ES) č. 1080/2006 nahradilo nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1783/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském fondu pro regionální rozvoj ( 4 ), přičemž obě nařízení vzala v úvahu nový vývoj v oblasti strukturálních fondů. Je proto rovněž vhodné stanovit nové prováděcí předpisy pro nařízení (ES) č. 1080/2006 a (ES) č. 1083/2006.

(2)

Podle dosavadních zkušeností občané Evropské unie nejsou dostatečně seznámeni s úlohou, jakou Společenství hraje v programech financování, jejichž cílem je posílení hospodářské konkurenceschopnosti, vytváření pracovních míst a posílení vnitřní soudržnosti. Je proto vhodné připravit komunikační plán, který podrobně určí informační a propagační opatření nezbytná k překlenutí této komunikační a informační propasti. Za stejným účelem je rovněž nezbytné vymezit odpovědnost a úlohu, kterou by měl hrát každý zúčastněný subjekt.

(3)

Aby bylo zaručeno co největší rozšíření informací o možnostech financování mezi všechny zainteresované strany, a rovněž v zájmu průhlednosti, měl by být stanoven minimální obsah informačních opatření, která jsou potřebná k informování potenciálních příjemců o možnostech financování, které Společenství spolu s členskými státy nabízí prostřednictvím fondů; jeho součástí by měla být povinnost zveřejnit kroky, které by měl potenciální příjemce učinit při podávání žádosti o financování, a výběrová kritéria, která budou použita.

(4)

V zájmu větší průhlednosti, pokud jde o využívání fondů, by měl být elektronicky nebo jinak zveřejněn seznam příjemců, názvy operací a výše financování z veřejných zdrojů přiděleného těmto operacím.

(5)

Aby bylo zajištěno lepší provádění informačních opatření a umožněna lepší výměna informací o informačních a komunikačních strategiích a jejich výsledcích mezi členskými státy a Komisí, je třeba jmenovat kontaktní osoby odpovědné za informačních a propagačních opatření, a které by se měly zapojit do příslušných sítí spolupráce Společenství.

(6)

Pro účely článků 37 a 67 nařízení (ES) č. 1083/2006 je nezbytné stanovit podrobná pravidla a kategorie umožňující členským státům předložit Komisi v průběhu programu jednotné informace o plánovaném využití fondů a rovněž informace o kumulativním přidělení finančních prostředků z fondů podle kategorií a umožnit Komisi informovat vhodným způsobem ostatní orgány a občany Evropské unie o využívání finančních prostředků z fondů a rovněž o dosažení cílů stanovených v čl. 9 odst. 3 nařízení (ES) č. 1083/2006.

(7)

S ohledem na článek 60 nařízení (ES) č. 1083/2006 a podle dosavadních zkušeností je nezbytné vymezit povinnosti, které by řídící orgány měly mít, pokud jde o příjemce, ve fázi před výběrem a schválením operací, které mají být financovány, a to s ohledem aspekty, jež by měla zahrnovat ověření výdajů vykázaných příjemcem včetně správních ověření žádostí o platbu a ověření jednotlivých operací přímo na místě, a s ohledem na podmínky, které je třeba dodržet při ověřováních na místě prováděných na základě vzorku.

(8)

Je rovněž nezbytné podrobně vymezit informace, které by měly být zahrnuty do účetních záznamů operací, a informace, které by se měly vést jakožto údaje o provádění, které by měly řídící orgány uložit, uchovat a zaslat Komisi na základě žádosti.

(9)

V zájmu zajištění řádného auditu výdajů v rámci operačních programů je nezbytné stanovit kritéria, jimž by měly odpovídat pomůcky pro audit, aby bylo možno pokládat je za odpovídající.

(10)

Audit operací se provádí v rámci odpovědnosti auditního orgánu. K zajištění odpovídajícího rozsahu a účinnosti těchto auditů a toho, aby byly prováděny podle stejných norem ve všech členských státech, je nezbytné stanovit podmínky, které by tyto audity měly splňovat.

(11)

Podle dosavadních zkušeností je nezbytné podrobně stanovit základ pro výběr vzorků operací, u nichž má být proveden audit, a tímto základem by se měl řídit auditní orgán při vytváření nebo schvalování metody pro výběr vzorků, včetně určitých technických kritérií, která je třeba použít pro namátkové statistické vzorky, a faktorů, které je třeba vzít v úvahu pro doplňkový vzorek.

(12)

V zájmu zjednodušení a sladění norem pro přípravu a předložení auditní strategie, výroční kontrolní zprávy a prohlášení o uzavření, za něž je auditní orgán odpovědný podle článku 62 nařízení (ES) č. 1083/2006, je nezbytné podrobně vymezit jejich obsah a blíže určit povahu a kvalitu informací, ze kterých vycházejí.

(13)

Za účelem zajištění co nejúčinnějšího provedení článku 90 nařízení (ES) č. 1083/2006, pokud jde o dostupnost dokumentů a právo Účetního dvora a Komise na přístup ke všem podkladům týkajícím se výdajů a auditů, by měly řídící orgány zajistit, aby byly informace o totožnosti a sídle subjektů, které dané podklady vlastní, rychle dostupné, a tyto dokumenty by měly být okamžitě poskytnuty omezenému počtu osob a subjektů. Ze stejného důvodu je nezbytné stanovit, které nosiče dat mohou být pokládány za běžné pro účely uchovávání těchto dokumentů. Proto by měly vnitrostátní orgány stanovit postupy nezbytné k zajištění toho, aby uchovávané dokumenty byly v souladu s originály, je-li to třeba, a aby uchovávané spolehlivé pro účely auditu.

(14)

V zájmu harmonizace norem pro certifikace výdajů a pro přípravu žádostí o platby by měl být stanoven obsah těchto certifikátů a žádostí a měla by být blíže vymezena povaha a kvalita informací, ze kterých vycházejí. Měla by být stanoveny podrobné postupy pro vedení účetních záznamů, v souladu s čl. 61 písm. f) nařízení (ES) č. 1083/2006, o částkách, které mají být získány zpět, a částkách vyjmutých z důvodu zrušení celého příspěvku na operaci nebo jeho části pro podávání příslušných informací Komisi.

(15)

Podle článku 71 nařízení (ES) č. 1083/2006, jsou před podáním první žádosti o průběžnou platbu nebo nejpozději do dvanácti měsíců od schválení jednotlivých operačních programů, členské státy povinny předložit Komisi popis řídících a kontrolních systémů, zprávu uvádějící výsledky posouzení zavedených systémů a obsahující stanovisko k jejich souladu s ustanoveními uvedeného nařízení o řídících a kontrolních systémech. Jelikož tyto dokumenty patří mezi klíčové prvky, na něž se Komise v souvislosti se sdíleným řízením rozpočtu Společenství spoléhá a ujišťuje se tak, že členské státy využívají dotčenou finanční pomoc v souladu s platnými pravidly a zásadami použití nezbytnými k ochraně finančních zájmů Společenství, je nezbytné podrobně stanovit, jaké informace by takové dokumenty měly obsahovat, a základ pro posouzení a stanovisko.

(16)

Operační programy financované v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ uvedeného v článku 3 nařízení (ES) č. 1083/2006 předkládají dva nebo více členských států a mají specifické vlastnosti stanovené nařízením (ES) č. 1080/2006. Proto je vhodné stanovit zvláštní informace, které by měl obsahovat popis řídících a kontrolních systémů pro tyto programy.

(17)

Článek 74 nařízení (ES) č. 1083/2006 mimo jiné stanoví, že u operačních programů, u nichž celkové způsobilé veřejné výdaje nepřesahují 750 milionů EUR a výše spolufinancování Společenství nepřesahuje 40 % celkových veřejných výdajů, může se členský stát rozhodnout, že se bude při provádění určitých funkcí týkajících se požadavků na kontrolu a audit více opírat o vnitrostátní subjekty a předpisy. Proto je nezbytné stanovit, která ověřování, audity operací a povinnosti mohou být provedeny vnitrostátními subjekty a splněny v souladu s a vnitrostátními předpisy.

(18)

Součástí řídících a kontrolních povinností členských států je hlásit a monitorovat nesrovnalosti Podrobná pravidla ohledně této povinnosti byla stanovena v nařízení Komise (ES) č. 1681/94 ze dne 11. července 1994 o nesrovnalostech a navrácení neoprávněně vyplacených částek v souvislosti s financováním strukturálních politik a organizaci informačního systému v této oblasti ( 5 ) a nařízení Komise (ES) č. 1831/94 ze dne 26. července 1994 o nesrovnalostech a zpětném získávání částek neoprávněně vyplacených v rámci financování Fondu soudržnosti a organizaci informačního systému v této oblasti ( 6 ). Z důvody přehlednosti a zjednodušení je vhodné začlenit tato pravidla do tohoto nařízení.

(19)

Je třeba přijmout opatření, aby mohla Komise proplatit soudní náklady, pokud žádá, aby členský stát zahájil soudní řízení za účelem navrácení neoprávněně vyplacených částek následkem nesrovnalosti nebo aby v něm pokračoval, a aby mohly být členskému státu poskytnuty informace umožňující mu rozhodnout o rozdělení nákladů na ztrátu nevymožených částek podle čl. 70 odst. 2 nařízení (ES) č. 1083/2006. Měly by být rovněž upraveny pravidelné kontakty Komise a členských států týkající se nesrovnalostí, využívání informací poskytovaných za účelem provádění hodnocení rizik a shrnujících zpráv a poskytování informací příslušným výborům.

(20)

Aniž jsou dotčeny povinnosti přímo vyplývající z čl. 61 písm. f) nařízení (ES) č. 1083/2006, neměly by mít v zájmu omezení administrativní zátěže způsobené systémem podávání zpráv, současně však při zachování nezbytné úrovně informovanosti, členské státy povinnost podávat zprávy o nesrovnalostech týkajících se částek nižších než určitá stanovená výše, nevyžádá-li si tuto zprávu výslovně Komise.

(21)

Vzhledem ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ( 7 ) a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů ( 8 ) je nezbytné v souvislosti s informačními a propagačními opatřeními a s audity podle tohoto nařízení stanovit, že Komise a členské státy by měly předcházet jakémukoli neoprávněnému zveřejnění nebo přístupu k osobním údajům, a vymezit účel, za kterým Komise a členské státy tyto údaje zpracovávají.

(22)

Z důvodu právní jistoty a rovného přístupu ke všem členským státům je nezbytné stanovit sazbu použitelnou pro finanční opravu, kterou Komise může provést, pokud členský stát neplní svou povinnost udržovat ve všech příslušných regionech po dobu programového období schválenou cílovou výši veřejných nebo rovnocenných strukturálních výdajů. Z důvodu zjednodušení a proporcionality by se neměla provádět finanční oprava, pokud je rozdíl mezi schválenou cílovou výší a dosaženou výší roven 3 % schválené cílové výše nebo nižší (práh de minimis); ze stejných důvodů, je-li rozdíl mezi oběma úrovněmi vyšší než 3 % schválené cílové výše, vypočítá se sazba odečtením tohoto prahu de minimis.

(23)

Používání elektronických prostředků k výměně informací a finančních údajů vede ke zjednodušení, vyšší výkonnosti a průhlednosti a k úsporám času. Aby byly tyto výhody plně využity a současně se nesnížila bezpečnost výměn, je nezbytné zřídit společný počítačový systém a vytvořit seznam dokumentů, které jsou ve společném zájmu Komise a členských států. Je proto nezbytné vymezit formát, který by každý dokument měl mít, a stanovit podrobný popis informací, jež by tento dokument měl obsahovat. Ze stejných důvodů je nezbytné vymezit funkce tohoto počítačového systému, pokud jde o určení strany odpovědné za ukládání dokumentů do tohoto systému a jejich aktualizace.

(24)

V rámci směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy ( 9 ), s přihlédnutím k úrovni bezpečnosti a důvěrnosti vyžadované pro finanční řízení při využívání finančních prostředků, ke stavu techniky a k analýze nákladů a přínosů, je nezbytné vyžadovat používání elektronického podpisu.

(25)

Za účelem zajištění rychlého rozvoje a řádného fungování společného počítačového systému by měly být náklady na jeho vytvoření financovány z rozpočtu Evropských společenství podle článku 45 nařízení (ES) č. 1083/2006 a náklady na rozhraní pro celostátní, regionální a místní počítačové systémy by měly být způsobilé k finačnímu příspěvku z fondů podle článku 46 uvedeného nařízení.

(26)

Je třeba opřít se o zkušenosti z programového období 2000-2006 a podrobně stanovit podmínky, jaké by nástroje finančního inženýrství měly splňovat, aby mohly být financovány v rámci operačního programu; zároveň se má zato, že příspěvky pro nástroje finančního inženýrství z operačního programu a jiných veřejných zdrojů, jakož i investice nástrojů finančního inženýrství v jednotlivých podnicích podléhají pravidlům o státní podpoře včetně Pokynů Společenství pro státní podporu investic rizikového kapitálu do malých a středních podniků ( 10 ).

(27)

Je nezbytné přijmout seznam kritérií, která se mají použít na určení oblastí, v nichž mohou být výdaje na bydlení způsobilé pro příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj podle čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1080/2006, a seznam způsobilých intervencí. Vzhledem k rozmanitosti podmínek v dotčených členských státech je vhodné sestavit seznam kritérií určujících oblasti, v nichž dochází k fyzickému chátrání staveb a sociálnímu vyloučení, nebo jsou těmito jevy ohroženy, a v nichž mohou být investice do bydlení způsobilé ke spolufinancování. Je rovněž vhodné stanovit, že v případech bytových domů nebo bydlení určeného pro domácnosti s nízkými příjmy nebo pro osoby se zvláštními potřebami by investice způsobilé ke spolufinancování měly být zaměřeny na renovace společných prostor bytových domů nebo na poskytování kvalitního moderního sociálního bydlení prostřednictvím investic do renovací a změny využívání stávajících budov, které jsou ve vlastnictví orgánů veřejné správy nebo neziskových subjektů.

(28)

Ustanovení čl. 56 odst. 4 nařízení (ES) č. 1083/2006 stanoví, že pravidla pro způsobilost výdajů mají být stanoveny na úrovni členských států, s výhradou výjimek stanovených ve zvláštních nařízeních pro každý z fondů. S ohledem na článek 13 nařízení (ES) č. 1080/2006 by měla být stanovena společná pravidla pro způsobilost výdajů, která se použijí na operační programy v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“, v zájmu zajištění jednotnosti pravidel platných pro projekty, které se provádějí v různých členských státech. Po zkušenosti s podobnými programy v programovém období 2000–2006 je vhodné stanovit společná pravidla pro kategorie výdajů, pro něž se v jednotlivých členských státech pravidla velmi pravděpodobně liší. V zájmu omezení administrativní zátěže příjemců a orgánů pro programy, měly by pro určitých podmínek být způsobilé paušální sazby za režijní náklady.

(29)

Nařízení (ES) č. 1681/94 a (ES) č. 1831/94, jakož i nařízení Komise (ES) č. 1159/2000 ze dne 30. května 2000 ze dne 30. května 2000 o informačních a propagačních opatřeních, která mají být prováděna členskými státy v souvislosti s pomocí ze strukturálních fondů ( 11 ), (ES) č. 1685/2000 ze dne 28. července 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy ( 12 ), (ES) č. 438/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, pokud jde o řídicí a kontrolní systémy pro pomoc poskytovanou ze strukturálních fondů ( 13 ), (ES) č. 448/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, pokud jde o postup při provádění finančních oprav u pomoci poskytované ze strukturálních fondů ( 14 ), (ES) č. 1386/2002 ze dne 29. července 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1164/94, pokud jde o řídicí a kontrolní systémy pro pomoc poskytovanou z Fondu soudržnosti a o postup provádění finančních oprav ( 15 ), (ES) č. 16/2003 ze dne 6. ledna 2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1164/94, pokud jde o způsobilost výdajů souvisejících s opatřeními spolufinancovanými Fondem soudržnosti ( 16 ) a (ES) č. 621/2004 ze dne 1. dubna 2004 kterým se stanoví pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1164/94, pokud jde o informační a propagační opatření v souvislosti s činnostmi Fondu soudržnosti ( 17 ) by měla být zrušena.

(30)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou (v souladu) se stanoviskem Výboru pro koordinaci fondů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:OBSAH

KAPITOLA I

ÚVOD

Článek 1

Předmět

KAPITOLA II

PŘEDPISY PROVÁDĚJÍCÍ NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006

ODDÍL 1

INFORMACE A PROPAGACE

Článek 2

Příprava komunikačního plánu

Článek 3

Posouzení souladu komunikačního plánu

Článek 4

Provádění a monitorování komunikačního plánu

Článek 5

Informační opatření pro potenciální příjemce

Článek 6

Informační opatření pro příjemce

Článek 7

Odpovědnost řídícího orgánu, pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost

Článek 8

Odpovědnost příjemců, pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost

Článek 9

Technické vlastnosti informačních a propagačních opatření k operaci

Článek 10

Síť spolupráce a výměna zkušeností

ODDÍL 2

INFORMACE O VYUŽÍVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z FONDŮ

Článek 11

Orientační rozpis využití finančních prostředků z fondů

ODDÍL 3

ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ SYSTÉMY

Článek 12

Zprostředkující subjekty

Článek 13

Řídící orgán a kontroloři

Článek 14

Účetní záznamy

Článek 15

Pomůcky pro audit se zaměřením na finanční toky

Článek 16

Audity operací

Článek 17

Výběr vzorků

Článek 18

Dokumenty předkládané auditním orgánem

Článek 19

Dostupnost dokladů

Článek 20

Doklady předložené certifikačním orgánem

Článek 21

Popis řídících a kontrolních systémů

Článek 22

Informace o řídícím orgánu, certifikačním orgánu a zprostředkujících subjektech

Článek 23

Informace o auditním orgánu a subjektech provádějících audity

Článek 24

Popis řídících a kontrolních systémů v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“

Článek 25

Hodnocení řídících a kontrolních systémů

Článek 26

Odchylky týkající se operačních programů uvedených v článku 74 nařízení (ES) č. 1083/2006

ODDÍL 4

NESROVNALOSTI

Článek 27

Definice

Článek 28

Úvodní zprávy – odchylky

Článek 29

Naléhavé případy

Článek 30

Podávání zpráv o následných krocích

Článek 31

Elektronický přenos

Článek 32

Náhrada soudních nákladů

Článek 33

Spolupráce s členskými státy

Článek 34

Využití informací

Článek 36

Nesrovnalosti menšího rozsahu, které není třeba oznamovat

ODDÍL 5

OSOBNÍ ÚDAJE

Článek 37

Ochrana osobních údajů

ODDÍL 6

FINANČNÍ OPRAVA ZA NEDODRŽENÍ ADICIONALITY

Článek 38

Sazby finančních oprav

ODDÍL 7

ELEKTRONICKÁ VÝMĚNA ÚDAJŮ

Článek 39

Počítačový systém na výměnu údajů

Článek 40

Obsah počítačového systému na výměnu údajů

Článek 41

Provoz počítačového systému na výměnu údajů

Článek 42

Předávání údajů prostřednictvím počítačového systému na výměnu údajů

ODDÍL 8

NÁSTROJE FINANČNÍHO INŽENÝRSTVÍ

Článek 43

Obecná ustanovení

Článek 44

Podílové fondy

Článek 45

Dodatečná ustanovení pro nástroje finančního inženýrství pro podniky

Článek 46

Fondy rozvoje měst

KAPITOLA III

OPATŘENÍ PROVÁDĚJÍCÍ NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1080/2006

ODDÍL 1

ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ NA BYDLENÍ

Článek 47

Intervence v oblasti bydlení

ODDÍL 2

PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI PRO OPERAČNÍ PROGRAMY V RÁMCI CÍLE „EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE“

Článek 48

Pravidla pro způsobilost výdajů

Článek 49

Finanční poplatky a náklady na záruky

Článek 50

Výdaje orgánů veřejné správy na provádění operací

Článek 51

Věcné příspěvky

Článek 52

Režijní náklady

Článek 53

Odpisy

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 54

Zrušení

Článek 55

Vstup v platnost

PŘÍLOHY

Příloha I:

Návod na vytvoření znaku a definice standardních barev

Příloha II:

Kategorizace pomoci z fondů pro období 2007–2013

Část A:

Kódy podle dimenzí

Část B:

Orientační rozdělení příspěvku Společenství podle kategorie v operačním programu

Část C:

Kumulativní rozdělení přídělů z příspěvku Společenství podle kategorií ve výroční a závěrečné zprávě o provádění

Příloha III:

Seznam údajů o operacích, které je třeba Komisi na vyžádání sdělit pro účely kontrol dokumentace a kontrol na místě podle článku 14

Příloha IV:

Technické parametry namátkového statistického výběru vzorků podle článku 17 (Výběr vzorků)

Příloha V:

Vzor auditní strategie podle čl. 62. odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1083/2006

Příloha VI:

Vzor výroční kontrolní zprávy podle čl. 62 odst. 1 písm. d) bodu i) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 18 odst. 2 tohoto nařízení

Příloha VII:

Vzor výročního stanoviska podle čl. 62 odst. 1 písm. d) bodu ii) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 18 odst. 2 tohoto nařízení

Příloha VIII:

Vzor závěrečné kontrolní zprávy a prohlášení o uzavření operačních programů podle čl. 62 odst. 1 písm. e) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 18 odst. 3 tohoto nařízení

Část A:

Vzor finanční kontrolní zprávy

Část B:

Prohlášení o uzavření

Příloha IX:

Vzor prohlášení o částečném uzavření operačních programů podle čl. 18 odst. 5

Příloha X:

Potvrzení a výkaz výdajů a žádost o průběžnou platbu

Příloha XI:

Výroční výkaz částek, jež byly odejmuty nebo byly získány zpět, částek, které je třeba vybrat, a částek, které nelze získat zpět (čl. 20 odst. 2)

Příloha XII:

Popis řídících a kontrolních systémů

Příloha XIII:

Vzor stanoviska vydaného podle čl. 71 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a podle článku 25 tohoto nařízení k souladu řídících a kontrolních systémů

Příloha XIV:

Vzorový výkaz výdajů pro částečné uzavření

Příloha XV:

Finanční přehled národního strategického referenčního rámce (NSRR) – orientační roční příspěvek z fondu a operačního programu

Příloha XVI:

Finanční plány operačního programu

Příloha XVII:

Odhad pravděpodobných žádostí o platby

Příloha XVIII:

Výroční zprávy a závěrečná zpráva

Příloha XIX:

Ověření adicionality cíle „Konvergence“ na období 2007–2013 – ověření ex-ante

Příloha XX:

Strukturované údaje o velkých projektech, které je třeba označit kódy

Příloha XXI:

Velký projekt žádost o potvrzení podpory podle článků 39 až 41 nařízení (ES) č. 1083/2006

Příloha XXII:

Velký projekt žádost o potvrzení podpory podle článků 39 až 41 nařízení (ES) č. 1083/2006

Příloha XXIII:

Údaje o účastnících operací ESF podle prioritKAPITOLA I

ÚVOD

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1083/2006 a nařízení (ES) č. 1080/2006, pokud jde o:

a) informace a propagaci;

b) informace o využívání finančních prostředků z fondů;

c) řídící a kontrolní systémy;

d) nesrovnalosti;

e) osobní údaje;

f) finanční opravy za nedodržení adicionality;

g) elektronickou výměnu údajů;

h) nástroje finančního inženýrství;

i) způsobilost výdajů na bydlení;

j) způsobilost operačních programů v rámci cíle evropská územní spolupráce uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 1083/2006.KAPITOLA II

PŘEDPISY PROVÁDĚJÍCÍ NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006Oddíl 1

Informace a propagace

Článek 2

Příprava komunikačního plánu

1.  Řídící orgán vypracuje pro operační program, za nějž odpovídá, komunikační plán a zapracuje do něj i jakékoli případné změny. Takový plán může vypracovat rovněž členský stát. Ten se pak bude týkat několika nebo všech operačních programů, které jsou spolufinancovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF) nebo Fondu soudržnosti.

2.  Komunikační plán obsahuje přinejmenším tyto údaje:

a) cíle a cílové skupiny;

b) strategii a obsah informačních a propagačních opatření, která přijme členský stát nebo řídící orgán, jež jsou zaměřena na potenciální příjemce, příjemce a na veřejnost, s ohledem na přínos pomoci Společenství na celostátní, regionální a místní úrovni;

c) orientační rozpočet na provedení plánu;

d) správní útvary nebo subjekty odpovědné za provádění informačních a propagačních opatření;

e) údaj o tom, jak budou informační a propagační opatření vyhodnocena, pokud jde o viditelnost operačních programů a povědomí o nich a o úlohu Společenství.

Článek 3

Posouzení souladu komunikačního plánu

Členský stát nebo řídící orgán předloží Komisi komunikační plán do čtyř měsíců od data přijetí operačního programu nebo, pokud se komunikační plán týká dvou nebo více operačních programů, od data přijetí posledního z těchto operačních programů.

Nepředloží-li Komise do dvou měsíců od přijetí komunikačního plánu připomínky, považuje se tento plán za vyhovující ustanovení čl. 2 odst. 2.

Zašle-li Komise připomínky do dvou měsíců od přijetí komunikačního plánu, členský stát nebo řídící orgán předloží Komisi do dvou měsíců revidovaný komunikační plán.

Nezašle-li Komise do dvou měsíců od předložení revidovaného komunikačního plánu další připomínky, má se za to, že komunikační plán lze provést.

Členský stát nebo řídící orgán zahájí informační a propagační činnosti stanovené v článcích 5, 6 a 7, je-li to vhodné, a to i bez konečné verze komunikačního plánu.

Článek 4

Provádění a monitorování komunikačního plánu

1.  Řídící orgán informuje monitorovací výbor každého operačního programu, pokud jde o tyto záležitosti:

a) komunikační plán a pokrok v jeho provádění;

b) provedená informační a propagační opatření;

c) použité komunikační prostředky.

Řídící orgán poskytne monitorovacímu výboru příklady těchto opatření.

2.  Výroční zprávy a závěrečná zpráva o provádění operačního programu uvedené v článku 67 nařízení (ES) č. 1083/2006 obsahují:

a) příklady informačních a propagačních opatření pro operační program přijatých v rámci provádění komunikačního plánu;

b) ustanovení pro informační a propagační opatření uvedená v čl. 7 odst. 2 písm. d), případně včetně elektronické adresy, na níž lze tyto údaje nalézt;

c) obsah hlavních změn komunikačního plánu.

Výroční zpráva o provádění za rok 2010 a závěrečná zpráva o provádění obsahuje kapitolu hodnotící výsledky informačních a propagačních opatření, pokud jde o viditelnost operačních programů a povědomí o nich a o úlohu Společenství, jak stanoví čl. 2 odst. 2 písm. e).

3.  Prostředky používané při provádění, monitorování a hodnocení komunikačního plánu jsou přiměřené vzhledem k informačním a propagačním opatřením vymezeným v komunikačním plánu.

Článek 5

Informační opatření pro potenciální příjemce

1.  Řídící orgán zajistí v souladu s komunikačním plánem širokou propagaci operačního programu a podrobností o finančních příspěvcích z příslušných fondů a zpřístupnění těchto informací všem zainteresovaným stranám.

Kromě toho zajistí, aby byly informace o možnostech financování, které nabízí společná podpora Společenství a členského státu prostřednictvím operačního programu, co nejvíce rozšířeny.

2.  Řídící orgán poskytne případným příjemcům jasné a podrobné informace přinejmenším o:

a) podmínkách způsobilosti, které je třeba dodržet, aby bylo možné získat finanční prostředky v rámci operačního programu;

b) popis postupů hodnocení žádostí o financování apříslušných lhůtách;

c) kritéria výběru operací, které budou financovány;

d) kontakty na osoby, které mohou poskytnout informace o operačních programech, a to na celostátní, regionální a místní úrovni.

Kromě toho řídící orgán informuje případné příjemce o zveřejnění stanoveném v čl. 7 odst. 2 písm. d).

3.  Řídící orgán zapojí do informačních a propagačních opatřeních v souladu s vnitrostátními právními předpisy a postupy nejméně jeden z těchto subjektů, který může široce propagovat informace uvedené v odstavci 2:

a) celostátní, regionální a místní orgány a rozvojové agentury;

b) obchodní a profesní sdružení;

c) hospodářští a sociální partneři;

d) nevládní organizace;

e) organizace zastupující podniky;

f) informační střediska o Evropě a zastoupení Komise v členských státech;

g) vzdělávací instituce.

Článek 6

Informační opatření pro příjemce

Řídící orgán informuje příjemce o tom, že přijetí finančních prostředků znamená rovněž souhlas s uvedením v seznamu příjemců zveřejněném v souladu s čl. 7 odst. 2 písm. d).

Článek 7

Odpovědnost řídícího orgánu, pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost

1.  Řídící orgán zajistí, aby se informační a propagační opatření prováděla v souladu s komunikačním plánem a aby se zaměřila na rozsáhlou propagaci v médiích s využitím různých forem a metod komunikace na příslušné územní úrovni.

2.  Řídící orgán odpovídá za organizaci přinejmenším následujících informačních a propagačních opatření:

a) hlavní informační činnosti spočívající ve zveřejnění zahájení operačního programu, a to i bez konečné verze komunikačního plánu;

b) přinejmenším jedné větší informační aktivity ročně určené v komunikačním plánu, která představí výsledky operačního programu či programů, a případně rovněž velké projekty;

c) vyvěšení vlajky Evropské unie na jeden týden ode dne 9. května před budovou každého řídícího orgánu;

d) elektronického nebo jiného zveřejnění seznamu příjemců, názvů operací a výše částky financování přidělené operacím z veřejných zdrojů.

Jména účastníků operací Evropského sociálního fondu se neuvádí.

Článek 8

Odpovědnost příjemců, pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost

1.  Příjemce odpovídá za informování veřejnosti o podpoře, kterou obdržel z fondů, prostřednictvím opatření stanovených v odstavcích 2, 3 a 4.

2.  Příjemce vyvěsí dobře viditelnou a dostatečně velkou stálou informační tabulku, a to nejpozději do šesti měsíců po dokončení operace, která splňuje tyto podmínky:

a) celkový veřejný příspěvek na operaci překročil 500 000  EUR;

b) operace spočívá v nákupu hmotného předmětu nebo ve financování infrastruktury nebo stavebních prací.

Na tabulce je kromě informací jmenovaných v článku 9 uveden druh a název operace. ►M1  Informace uvedené v článku 9 zabírají nejméně 25 % tabulky. ◄

▼M1

Pokud není možné vyvěsit stálou vysvětlující tabulku na hmotný předmět podle prvního pododstavce písm. b), učiní se k propagaci příspěvku Společenství jiná vhodná opatření.

▼C2

3.  Příjemce postaví během provádění operace velkoplošný informační panel v místě provádění každé operace, která splňuje tyto podmínky:

a) celkový veřejný příspěvek na operaci překročil 500 000  EUR;

b) operace spočívá ve financování infrastruktury nebo stavebních prací.

Informace uvedené v článku 9 zabírají nejméně 25 % panelu.

Po dokončení operace se velkoplošný informační panel nahradí stálou informační tabulkou uvedenou v odstavci 2.

4.  Pokud operace obdrží finanční prostředky v rámci operačního programu spolufinancovaného ESF a případně pokud operace obdrží finanční prostředky z EFRR nebo Fondu soudržnosti, zajistí příjemce, aby byly subjekty účastnící se operace o těchto finančních prostředcích informovány.

Příjemce za tímto účelem jasně uvede, že prováděná operace byla vybrána v rámci operačního programu, který je spolufinancován ESF, EFRR nebo Fondem soudržnosti.

Jakýkoli dokument, včetně potvrzení o účasti nebo jakékoli jiné potvrzení, týkající se takové operace, musí obsahovat prohlášení o tom, že operační program byl spolufinancován ESF nebo případně EFRR nebo Fondem soudržnosti.

Článek 9

Technické vlastnosti informačních a propagačních opatření k operaci

▼M1

Veškerá informační a propagační opatření, která jsou učiněna ze strany řídících orgánů nebo příjemců a která jsou zaměřena na příjemce, případné příjemce a veřejnost, obsahují tyto údaje:

▼C2

a) symbol Evropské unie v souladu s grafickými normami stanovenými v příloze I a odkaz na Evropskou unii;

b) odkaz na příslušný fond:

i) v případě EFRR: „Evropský fond pro regionální rozvoj“,

ii) v případě Fondu soudržnosti údaj: „Fond soudržnosti“,

iii) v případě ESF údaj: „Evropský sociální fond“;

c) prohlášení, které vybere řídící orgán a jež zdůrazňuje přínos intervence Společenství, nejlépe pak ve znění: „Investice do vaší budoucnosti“.

Pokud jde o malé propagační předměty, body b) a c) se nepoužijí.

▼M1

Pokud určité informační nebo propagační opatření propaguje několik operací spolufinancovaných z více než jednoho fondu, nevyžaduje se odkaz uvedený v prvním pododstavci písm. b).

▼C2

Článek 10

Síť spolupráce a výměna zkušeností

1.  Každý řídící orgán jmenuje kontaktní osoby odpovědné za podávání informací a propagaci a informuje o tom Komisi. Kromě toho mohou členské státy jmenovat jedinou kontaktní osobu pro všechny operační programy.

2.  Sítě spolupráce na úrovni Společenství sdružující osoby jmenované podle odstavce 1 lze zřídit za účelem zajištění výměny osvědčených postupů, včetně výsledků provádění komunikačního plánu, a výměny zkušeností s prováděním informačních a propagačních opatření podle tohoto oddílu.

3.  Výměnu zkušeností v oblasti poskytování informací a propagace lze podpořit technickou pomocí podle článku 45 nařízení (ES) č. 1083/2006.Oddíl 2

Informace o využívání finančních prostředků z fondů

Článek 11

Orientační rozpis využití finančních prostředků z fondů

1.  Členské státy předloží Komisi orientační rozpis plánovaného využití příspěvku z fondů podle kategorií na úrovni operačního programu, jak stanoví čl. 37 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 1083/2006 a čl. 12 odst. 5 nařízení (ES) č. 1080/2006 v souladu s částmi A a B přílohy II tohoto nařízení.

2.  Výroční a závěrečná zpráva o provádění, jak je stanoví článek 67 nařízení (ES) č. 1083/2006, obsahují aktualizované informace na úrovni operačního programu o kumulativním přidělení finančních prostředků z fondů na operace vybrané v rámci operačního programu podle kategorií od začátku operačního programu, přičemž tyto informace uvádí pro každou kombinaci kódů v souladu s částmi A a C přílohy II tohoto nařízení.

3.  Údaje, které podle odstavců 1 a 2 předloží členské státy, použije Komise pouze pro informaci.Oddíl 3

Řídící a kontrolní systémy

Článek 12

Zprostředkující subjekty

Vykonává-li jeden nebo více úkolů řídícího orgánu nebo certifikačního orgánu zprostředkující subjekt, jsou příslušné podmínky formálně zaznamenány písemně.

Ustanovení tohoto nařízení ohledně řídícího orgánu a certifikačního orgánu platí pro zprostředkující subjekt.

Článek 13

►M1  Řídící orgán a kontroloři ◄

1.  Za účelem výběru a schválení operací podle čl. 60 písm. a) nařízení (ES) č. 1083/2006 řídící orgán zajišťuje, aby byli příjemci informováni o zvláštních podmínkách týkajících se produktů nebo služeb, které mají být v rámci operace poskytnuty, o finančním plánu, lhůtě pro provedení, finančních a jiných informacích, které mají být uchovány a sděleny.

Před rozhodnutím o schválení se ujistí, že je příjemce schopen tyto podmínky splnit.

2.   ►M1  Ověřování, která provádí řídící orgán podle čl. 60 písm. b) nařízení (ES) č. 1083/2006 nebo příslušní kontroloři určení členskými státy v případě programů v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ podle článku 16 nařízení (ES) č. 1080/2006, se týkají podle daného případu správních, finančních, technických a hmotných aspektů operací. ◄

Ověřování zaručí, že vykázané výdaje jsou skutečné, že produkty nebo služby byly poskytnuty v souladu s rozhodnutím o schválení, že žádosti příjemce o úhradu jsou správné a že operace a výdaje jsou v souladu s vnitrostátními pravidly a pravidly Společenství. Ověřování zahrnuje postupy pro zamezení dvojímu financování výdajů z jiných režimů podpor Společenství nebo vnitrostátních režimů podpor a z jiných programových období.

Součástí ověřování jsou tyto postupy:

a) správní ověření každé žádosti o úhradu, kterou podal příjemce;

b) ověřování jednotlivých operací na místě.

▼M1

3.  Provádí-li se ověřování operačního programu na místě podle odst. 2 třetího pododstavce písm. b) na základě vzorku, učiní o tom řídící orgán nebo příslušní kontroloři v případě programů v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ záznam a popíše a odůvodní metodu výběru vzorků a určí, které operace nebo transakce byly vybrány k ověření.

Řídící orgán nebo příslušní kontroloři v případě programů v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ určí rozsah vzorku, na němž se přiměřeně ujistí, že související transakce jsou legální a řádné, s přihlédnutím k úrovni rizika, kterou řídící orgán nebo případně příslušní kontroloři stanoví v souvislosti s daným typem příjemců a operací. Řídící orgány nebo příslušní kontroloři metodu výběru vzorků každý rok revidují.

4.  Řídící orgán nebo příslušní kontroloři v případě programů v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ vypracují písemné normy a postupy pro ověřování prováděná podle odstavce 2 a o každém ověření uchovávají záznamy. V těchto záznamech se uvede, jaká práce byla vykonána, datum a výsledky ověření a opatření přijatá v souvislosti se zjištěnými nesrovnalostmi.

▼C2

5.  Je-li řídící orgán rovněž příjemcem v rámci operačního programu, zajistí ustanovení pro ověřování uvedená v odstavcích 2, 3 a 4 přiměřené oddělení funkcí v souladu s čl. 58 písm. b) nařízení (ES) č. 1083/2006.

Článek 14

Účetní záznamy

1.  Účetní záznamy operací a údaje o provádění uvedená v čl. 60 písm. c) nařízení (ES) č. 1083/2006 obsahují informace stanovené v příloze III tohoto nařízení.

Řídící, certifikační a auditní orgány a subjekty uvedené v čl. 62 odst. 3 nařízení (ES) č. 1083/2006 mají k těmto informacím přístup.

2.  Na písemnou žádost Komise jí členský stát do patnácti pracovních dní od obdržení žádosti nebo v jakékoli jiné smluvené lhůtě poskytne informace uvedené v odstavci 1 za účelem provedení kontroly dokumentace a kontroly na místě.

▼M1

3.  V účetních záznamech vedených v souladu s čl. 61 písm. f) nařízení (ES) č. 1083/2006 musí být každá částka související s nesrovnalostí nahlášenou Komisi podle článku 28 tohoto nařízení identifikována pomocí referenčního čísla přiděleného dané nesrovnalosti nebo pomocí jiné vhodné metody.

▼C2

Článek 15

Pomůcky pro audit se zaměřením na finanční toky

Pro účely čl. 60 písm. f) nařízení (ES) č. 1083/2006 se pomůcky pro audit se zaměřením na finanční toky pokládají za přiměřené pro daný operační program, pokud splňují tato kritéria:

a) umožňují, aby souhrnné částky potvrzené Komisi souhlasily s podrobnými účetními záznamy a s podklady, které vede certifikační orgán, řídící orgán, zprostředkující subjekty a příjemci, pokud jde o operace spolufinancované v rámci operačního programu;

b) umožňují ověřit vyplacení příspěvku z veřejných zdrojů příjemci;

c) umožňují ověřit uplatňování kritérií výběru stanovených monitorovacím výborem pro operační program;

d) obsahují pro každou operaci případné technické specifikace a finanční plán, dokumenty ohledně schválení grantu, dokumenty týkající se postupů zadávání veřejných zakázek, zprávy o pokroku a zprávy o ověření a provedených auditech.

Článek 16

Audity operací

1.  Audity uvedené v čl. 62 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1083/2006 se provádějí každých dvanáct měsíců od 1. července 2008 na vzorku operací vybraných na základě metody vypracované a schválené auditním orgánem v souladu s článkem 17 tohoto nařízení.

Audity se provádějí na místě na základě dokumentace a záznamů, jež vede příjemce.

2.  Audity ověří, zda jsou splněny tyto podmínky:

a) operace splňuje kritéria výběru pro operační program, provádí se v souladu s rozhodnutím o schválení a splňuje všechny související podmínky týkající se její funkčnosti a využití nebo cílů, jichž je třeba dosáhnout;

b) vykázané výdaje souhlasí s účetními záznamy a s podklady vedenými příjemcem;

c) výdaje vykázané příjemcem jsou v souladu s předpisy Společenství a s vnitrostátními předpisy;

d) veřejný příspěvek byl příjemci vyplacen v souladu s článkem 80 nařízení (ES) č. 1083/2006.

3.  Pokud se ukáže, že zjištěné problémy jsou systémové povahy a proto ohrožují jiné operace v rámci operačního programu, zajistí auditní orgán provedení dalšího přezkoumání, včetně doplňkových auditů, je-li to nezbytné, které zjistí rozsah daného problému. Příslušné orgány přijmou nezbytná preventivní a nápravná opatření.

4.  Pro účely vykazování v tabulkách přílohy VI bodu 9 a přílohy VIII bodu 9 se mezi částky auditovaných výdajů počítají pouze výdaje spadající do působnosti auditu provedeného podle odstavce 1.

Článek 17

Výběr vzorků

1.  Výběr vzorku operací, u nichž se má každý rok provádět audit, se zakládá především na metodě namátkového statistického výběru vzorků, jak je stanovena v odstavcích 2, 3 a 4. Další operace lze vybrat jakožto doplňkové vzorky, jak je stanoveno v odstavcích 5 a 6.

2.  Metoda použitá k výběru vzorků a k vyvození závěrů z výsledků zohledňuje mezinárodně uznávané auditorské standardy a je zdokumentována. Vzhledem k výši výdajů, množství a druhu operací a jiným příslušným faktorům určí auditní orgán příslušnou metodu statistického výběru vzorků, jíž má být použito. Technické parametry vzorku se stanoví v souladu s přílohou IV.

3.  Vzorek, u nějž je třeba provést audit každých dvanáct měsíců, se vybere z operací, jejichž výdaje byly Komisi vykázány v rámci operačního programu nebo případně v rámci operačních programů, které mají společný řídící a kontrolní systém, v průběhu roku, jenž předchází roku, v němž Komise obdrží výroční kontrolní zprávu podle čl. 18 odst. 2. V období prvních dvanácti měsíců se může auditní orgán rozhodnout, že seskupí operace, jejichž výdaje byly Komisi vykázány v roce 2007 a 2008, a vytvoří tak základ pro výběr operací, u nichž má být proveden audit.

4.  Auditní orgán vyvodí závěry na základě výsledků auditů výdajů vykázaných Komisi v průběhu roku uvedeného v odstavci 3 a sdělí je Komisi ve výroční kontrolní zprávě.

U operačních programů, jejichž předpokládaná chybovost se nachází nad úrovní významnosti, analyzuje auditní orgán její význam a provede nezbytná opatření, včetně vhodných doporučení, která uvede ve výroční kontrolní zprávě.

5.  Auditní orgán pravidelně přezkoumá šíři působení zajištěnou namátkovými vzorky a přihlédne zejména k tomu, že audit musí poskytovat dostatečné záruky pro prohlášení, která je třeba vydat při částečném nebo konečném uzavření každého operačního programu.

Na základě odborného posouzení rozhodne, zda je nezbytné provádět audit doplňkového vzorku dalších operací a zohlednit tak zjištěné specifické rizikové faktory a zajistit pro každý program dostatečné pokrytí různých druhů operací, příjemců, zprostředkujících subjektů a prioritních os.

6.  Auditní orgán vyvodí závěry na základě výsledků auditů doplňkového vzorku a sdělí je Komisi ve výroční kontrolní zprávě.

Zjistí-li se velké množství nesrovnalostí nebo systémové nedostatky, provede auditní orgán analýzu jejich rozsahu a přijme nezbytná opatření, včetně vhodných doporučení, jež sdělí ve výroční kontrolní zprávě.

Výsledky auditů doplňkových vzorků se posoudí odděleně od výsledků auditu namátkových vzorků. Nesrovnalosti zjištěné na doplňkovém vzorku se nevezmou v úvahu při výpočtu chybovosti namátkového vzorku.

Článek 18

Dokumenty předkládané auditním orgánem

1.  V souladu se vzorem v příloze V tohoto nařízení se vypracuje auditní strategie uvedená v čl. 62 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1083/2006. Každoročně, nebo případně v průběhu roku, je-li to nezbytné, se aktualizuje a reviduje.

2.  Výroční kontrolní zpráva a stanovisko uvedené v čl. 62 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 1083/2006 se zakládají na auditech systémů a auditech operací provedených podle čl. 62 odst. 1 písm. a) a b) uvedeného nařízení v souladu s auditní strategií a jsou vypracovány podle vzorů stanovených v přílohách VI a VII tohoto nařízení.

▼M1

V případě programů v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ se výroční kontrolní zpráva a stanovisko vztahují na celý program a na veškeré výdaje programu způsobilé pro příspěvek z ERDF.

▼C2

3.  Prohlášení o uzavření uvedené v čl. 62 odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 1083/2006 se zakládá na všech auditech provedených auditním orgánem nebo v rámci jeho odpovědnosti v souladu s auditní strategií. Prohlášení o uzavření a závěrečná kontrolní zpráva se vypracuje podle vzoru stanoveného v příloze VIII tohoto nařízení.

▼M1

V případě programů v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ se prohlášení o uzavření a závěrečná kontrolní zpráva vztahují na celý program a na veškeré výdaje programu způsobilé pro příspěvek z ERDF.

▼C2

4.  Dojde-li k omezení rozsahu přezkumu nebo neumožňuje-li zjištěná výše neoprávněných výdajů vydat stanovisko bez výhrad v rámci výročního stanoviska uvedeného v čl. 62 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 1083/2006 nebo v prohlášení o uzavření uvedeném v čl. 62 odst. 1 písm. e) uvedeného nařízení, uvede auditní orgán důvody a odhadne rozsah problému a jeho finanční dopad.

5.  V případě částečného uzavření operačního programu vypracuje auditní orgán podle vzoru v příloze IX tohoto nařízení prohlášení o zákonnosti a řádnosti transakcí uvedených ve výkazu výdajů v souladu s článkem 88 nařízení (ES) 1083/2006, a předloží jej se stanoviskem uvedeným v čl. 62 odst. 1 písm. d) bodu ii) nařízení (ES) č. 1083/2006.

Článek 19

Dostupnost dokladů

1.  Pro účely článku 90 nařízení (ES) č. 1083/2006 zajistí řídící orgán, aby byly dostupné záznamy o totožnosti a sídle subjektů, které vlastní podklady týkající se výdajů a auditů, mezi které patří všechny dokumenty nezbytné pro vhodnou pomůcku pro audit se zaměřením na finanční toky.

2.  Řídící orgán zajistí, aby dokumenty uvedené v odstavci 1 byly dostupné ke kontrole a aby byly výtahy nebo kopie těchto dokumentů předány osobám a subjektům, které na to mají právo, včetně alespoň pověřených zaměstnanců řídícího orgánu, certifikačního orgánu, zprostředkujících subjektů a auditního orgánu a subjektů uvedených v čl. 62 odst. 3 nařízení (ES) č. 1083/2006 a pověřených úředníků Společenství a jejich pověřených zástupců.

3.  Řídící orgán uchovává informace nezbytné pro účely hodnocení a podávání zpráv, včetně informací uvedených v článku 14 v souvislosti s operacemi uvedenými v čl. 90 odst. 2 nařízení (ES) č. 1083/2006 po celou dobu uvedenou v čl. 90 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení.

4.  Za běžné nosiče dat uvedené v článku 90 nařízení (ES) č. 1083/2006 se pokládají přinejmenším:

a) fotokopie originálů dokladů;

b) mikrofiše originálů dokladů;

c) elektronické verze originálů dokladů;

d) doklady existující pouze v elektronické verzi.

5.  Vnitrostátní orgány stanoví postup ověřování souladu dokladů uchovávaných na běžných nosičích dat s originály dokladů a zaručí, že uchovávané verze splňují podmínky vnitrostátních právních předpisů a jsou spolehlivé pro účely auditu.

6.  Pokud doklady existují pouze v elektronické podobě, musí používané počítačové systémy splňovat uznávané bezpečnostní normy, které zaručují, že uchovávané doklady splňují podmínky vnitrostátních právních předpisů a jsou spolehlivé pro účely auditu.

Článek 20

Doklady předložené certifikačním orgánem

1.  Certifikované výkazy výdajů a žádosti o platby uvedené v čl. 61 písm. a) nařízení (ES) č. 1083/2006 se vypracují ve formátu stanoveném v příloze X tohoto nařízení a předají se Komisi.

2.   ►M1  Do 31. března 2010 a do 31. března každého následujícího roku zašle certifikační orgán Komisi výkaz ve formátu uvedeném v příloze XI, který u každé prioritní osy operačního programu uvede: ◄

a) částky vyňaté z výkazu výdajů předloženého v průběhu předchozího roku v důsledku zrušení všech nebo části veřejných příspěvků na operaci;

▼M1

b) částky získané zpět, jež byly odečteny z výkazů výdajů předložených v předchozím roce;

▼C2

c) výkaz částek vymáhaných ke dni 31. prosince předchozího roku a které jsou klasifikovány podle roku, v němž byly vydány příkazy k úhradě ;

▼M1

d) seznam částek, v jejichž případě bylo v předchozím roce stanoveno, že nemohou být získány zpět, nebo v jejichž případě se neočekává, že budou získány zpět, klasifikovaných podle roku, v němž byly vydány příkazy k inkasu.

▼M1

Pro účely prvního pododstavce písm. a), b) a c) se u každé prioritní osy uvedou souhrnné částky související s nesrovnalostmi nahlášenými Komisi podle článku 28.

Pro účely prvního pododstavce písm. d) musí být každá částka související s nesrovnalostí nahlášenou Komisi podle článku 28 identifikována pomocí referenčního čísla dané nesrovnalosti nebo pomocí jiné vhodné metody.

▼M1

2a.  U každé částky uvedené v odst. 2 prvním pododstavci písm. d) uvede certifikační orgán, zda požaduje, aby byl podíl Společenství uhrazen ze souhrnného rozpočtu Evropské unie.

Pokud Komise do jednoho roku od data předložení výkazu nepožádá o informace pro účely čl. 70 odst. 2 nařízení (ES) č. 1083/2006, neinformuje písemně daný členský stát o svém záměru zahájit šetření v souvislosti s danou částkou nebo nevyzve daný členský stát k pokračování v řízení o zpětném získání vyplacených částek, uhradí se podíl Společenství ze souhrnného rozpočtu Evropské unie.

V případech, kdy se jedná o podezření na podvod nebo zjištěný podvod, se lhůta v délce jednoho roku nepoužije.

2b.  Pro účely výkazu podle odstavce 2 členské státy, které ke dni předložení výkazu nepřijaly euro jako svou měnu, přepočítají částky v národní měně na eura ve směnném kurzu podle čl. 81 odst. 3 nařízení (ES) č. 1083/2006. Pokud se částky týkají výdajů zanesených do účetnictví certifikačního orgánu během delší doby než jeden měsíc, může se použít směnný kurs platný v měsíci, v němž byly výdaje naposledy zaúčtovány.

▼C2

3.  S cílem pokročit při částečném uzavření operačního programu zašle certifikační orgán Komisi výkaz výdajů uvedený v článku 88 nařízení (ES) č. 1083/2006 ve formátu stanoveném v příloze XIV tohoto nařízení.

Článek 21

Popis řídících a kontrolních systémů

1.  Popis řídících a kontrolních systémů operačních programů uvedených v čl. 71 odst. 1 nařízení (ES) č. 1083/2006 obsahuje informace o skutečnostech uvedených v článku 58 zmíněného nařízení týkající se jednotlivých operačních programů a informace stanovené články 22, 23 a případně 24 tohoto nařízení.

Informace se předávají v souladu se vzorem stanoveným v příloze XII.

2.  Popis řídících a kontrolních systémů operačních programů v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ poskytne členský stát, na jehož území sídlí řídící orgán.

Článek 22

Informace o řídícím orgánu, certifikačním orgánu a zprostředkujících subjektech

Pokud jde o řídící orgán, certifikační orgán a všechny zprostředkující subjekty, poskytne členský stát Komisi tyto informace:

a) popis úkolů, jež jim byly svěřeny;

b) organizační schéma každého z ních, popis rozdělení úkolů v rámci jeho útvarů nebo mezi nimi a orientační počet přidělených míst;

c) postupy pro výběr a schvalování operací;

d) postupy, podle kterých se přijímají, ověřují a potvrzují žádosti příjemců o platbu a zejména pravidla a postupy stanovené pro účely ověřování v článku 13 a postupy, jimiž se schvalují a provádějí platby příjemcům a zanášejí se do účetního systému;

e) postupy, jimiž se výkazy výdajů vypracovávají, certifikují a předkládají Komisi;

f) odkaz na písemné postupy stanovené pro účely písmen c), d) a e);

g) pravidla způsobilosti stanovená členským státem a platná pro daný operační program;

h) systém uchovávání podrobných účetních záznamů operací a údajů o provádění uvedených v čl. 14 odst. 1 v rámci operačního programu.

Článek 23

Informace o auditním orgánu a subjektech provádějících audity

Pokud jde o auditní orgán a subjekty uvedené v čl. 62 odst. 3 nařízení (ES) č. 1083/2006, poskytne členský stát Komisi tyto informace:

a) popis jejich úkolů a jejich vzájemných vztahů, včetně případného vztahu s koordinačním subjektem uvedeným v čl. 73 odst. 1 nařízení (ES) č. 1083/2006;

b) organizační schéma auditního orgánu a každého subjektu podílejícího se na provádění auditů operačních programů, které popisuje, jak je zajištěna jejich nezávislost, orientační počet přidělených míst a kvalifikace nebo zkušenosti, které jsou pro tato místa nezbytné;

c) postupy pro monitorování toho, jak jsou prováděna doporučení a nápravná opatření plynoucí z auditních zpráv;

d) případně postupy dohledu auditního orgánu na práci subjektů podílejících se na provádění auditů týkajících se daného operačního programu;

e) postupy pro přípravu výroční kontrolní zprávy a prohlášení o uzavření.

Článek 24

Popis řídících a kontrolních systémů v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“

Kromě informací uvedených v článcích 21, 22 a 23 zahrnuje popis řídících a kontrolních systémů rovněž ustanovení schválená členskými státy za těmito účely:

a) zajistit řídícímu orgánu přístup ke všem informacím, jež potřebuje ke splnění svých povinností podle článku 60 nařízení (ES) č. 1083/2006 a článku 15 nařízení (ES) č. 1080/2006;

b) zajistit certifikačnímu orgánu přístup ke všem informacím, jež potřebuje ke splnění svých povinností podle článku 61 nařízení (ES) č. 1083/2006;

c) zajistit auditnímu orgánu přístup ke všem informacím, jež potřebuje ke splnění svých povinností podle článku 62 nařízení (ES) č. 1083/2006 a čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 1080/2006;

d) zajistit, aby členské státy plnily své povinnosti, pokud jde o získávání neoprávněně vyplacených částek zpět podle čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 1080/2006;

e) zajistit, aby byly výdaje vyplacené vně Společenství a zahrnuté do výkazu výdajů zákonné a řádné, pokud členské státy účastnící se programu využijí flexibility povolené v čl. 21 odst. 3 nařízení (ES) č. 1080/2006 a umožní tak řídícímu orgánu, certifikačnímu orgánu a auditnímu orgánu splnit jejich povinnosti, pokud jde o výdaje vyplacené ve třetích zemích, a ustanovení pro získávání neoprávněně vyplacených částek v souvislosti s nesrovnalostmi zpět.

Článek 25

Hodnocení řídících a kontrolních systémů

Zpráva uvedená v čl. 71 odst. 2 nařízení (ES) 1083/2006 se zakládá na přezkoumání popisu systémů, příslušných dokumentů týkajících se systémů, systému pro uchovávání účetních záznamů a údajů o provádění operací a na pohovorech se zaměstnanci hlavních subjektů, které auditní orgán nebo jiný subjekt odpovídající za zprávu pokládá za důležité, za účelem doplnění, vysvětlení nebo ověření informací.

Stanovisko podle čl. 71 odst. 2 nařízení (ES) č. 1083/2006 se vypracuje podle vzoru stanoveného v příloze XIII tohoto nařízení.

Jsou-li řídící a kontrolní systémy pokládány za v podstatě shodné se stávajícími systémy podpory schválenými podle nařízení (ES) č. 1260/1999, lze přihlédnout k výsledkům auditů provedených auditory na úrovni členských států a Společenství, pokud jde o tyto systémy, pro účely vypracování zprávy a stanoviska podle čl. 71 odst. 2 nařízení (ES) č. 1083/2006.

Článek 26

Odchylky týkající se operačních programů uvedených v článku 74 nařízení (ES) č. 1083/2006

1.  Pro operační programy, u nichž členské státy zvolily možnost uvedenou v čl. 74 odst. 2 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 1083/2006, platí odstavce 2 až 5 tohoto článku.

2.  Ověřování uvedená v čl. 13 odst. 2 tohoto nařízení provádí vnitrostátní subjekt uvedený v čl. 74 odst. 2 nařízení (ES) č. 1083/2006.

3.  Audity operací uvedené v čl. 62 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1083/2006 se provádějí v souladu s vnitrostátními postupy. Články 16 a 17 tohoto nařízení se na ně nevztahují.

4.  Ustanovení čl. 18 odst. 2 až 5 tohoto nařízení platí obdobně pro přípravu dokumentů vydaných vnitrostátním subjektem uvedeným v čl. 74 odst. 2 nařízení (ES) č. 1083/2006.

5.  Výroční kontrolní zpráva a výroční stanovisko se případně vypracovává podle vzorů stanovených v přílohách VI a VII tohoto nařízení.

Povinnosti stanovené v čl. 20 odst. 2 provádí vnitrostátní subjekt uvedený v čl. 74 odst. 2 nařízení (ES) č. 1083/2006.

Výkaz výdajů se vypracovává podle vzorů stanovených v přílohách X a XIV tohoto nařízení.

6.  Informace, které jsou součástí popisu řídících a kontrolních systémů a jsou uvedeny v čl. 21 odst. 1, článcích 22 a 23 tohoto nařízení, obsahují případně údaje o vnitrostátních subjektech uvedených v čl. 74 odst. 2 nařízení (ES) č. 1083/2006.Oddíl 4

Nesrovnalosti

Článek 27

Definice

Pro účely tohoto oddílu se rozumí:

a) „hospodářským subjektem“ jakákoli fyzická či právnická osoba a ostatní subjekty, které se podílejí na provádění pomoci z fondů, s výjimkou členského státu při výkonu veřejných pravomocí;

b) „prvotním zjištěním ve správním nebo soudním řízení“ první písemné posouzení příslušného správního nebo soudního orgánu, ve kterém se na základě konkrétních skutečností dospívá k závěru, že došlo k nesrovnalosti, aniž je tím dotčena možnost, že takový závěr může být podle průběhu správního nebo soudního řízení následně revidován či stažen;

c) „podezřením na podvod“ nesrovnalost, která zavdává podnět k zahájení správního nebo soudního řízení na vnitrostátní úrovni s cílem určit, zda došlo k úmyslnému jednání a zejména zda došlo k podvodu podle čl. 1 odst. 1 písm. a) Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii ( 18 );

d) „konkurzem“ úpadkové řízení ve smyslu čl. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ( 19 ).

Článek 28

Úvodní zprávy – odchylky

1.  Aniž jsou dotčeny ostatní povinnosti podle článku 70 nařízení (ES) č. 1083/2006, nahlásí členské státy do dvou měsíců následujících po konci každého čtvrtletí Komisi veškeré nesrovnalosti, které se staly předmětem prvotního zjištění ve správním nebo soudním řízení.

V tomto hlášení uvedou členské státy v každém případě podrobné údaje o:

a) fondu, cíli, operačním programu, prioritních osách a příslušné operaci a čísle kódu CCI (společný identifikační kód);

b) ustanovení, které bylo porušeno;

c) datu a zdrojích první informace vedoucí k podezření, že došlo k nesrovnalosti;

d) praktikách použitých při spáchání nesrovnalosti;

e) případně, zda tato praktika vzbuzuje podezření na podvod;

f) způsobu, jakým byla nesrovnalost objevena;

g) případně členských státech a třetích zemích, jichž se záležitost týká;

h) období, během něhož k nesrovnalosti došlo, nebo čase, kdy k nesrovnalosti došlo;

i) vnitrostátních orgánech nebo subjektech, které o nesrovnalosti vypracovaly úřední zprávu, a o správních nebo soudních orgánech, které jsou pověřeny se nesrovnalostí zabývat;

j) datu prvotního zjištění nesrovnalosti ve správním nebo soudním řízení;

k) totožnost fyzických a právnických osob nebo jiných subjektů, jichž se nesrovnalost týká, kromě případů, kdy tato informace není důležitá pro účely potírání nesrovnalostí vzhledem k povaze dané nesrovnalosti;

▼M1

l) celkové výši způsobilých výdajů a příspěvku z veřejných zdrojů schválených na danou operaci a o odpovídající částce příspěvku Společenství vypočítané na základě míry spolufinancování dané prioritní osy;

m) výdajích a příspěvku z veřejných zdrojů potvrzených Komisi, kterých se týká nesrovnalost, a výši příslušného ohroženého příspěvku Společenství vypočítané na základě míry spolufinancování dané prioritní osy;

n) částkách, které by bývaly byly neoprávněně vyplaceny, pokud by nesrovnalost nebyla zjištěna, v případě podezření na podvod a v případech, kdy nebyl vyplacen příspěvek z veřejných zdrojů osobám ani jiným subjektům uvedeným v písmenu k);

o) kódu regionu nebo oblasti, kde je operace umístěna nebo kde se provádí, uvedením úrovně NUTS nebo jiného údaje;

▼C2

p) povaze neoprávněného výdaje.

2.  Odchylně od ustanovení odstavce 1 není třeba sdělovat následující případy:

a) případy, kdy k nesrovnalosti došlo pouze kvůli částečnému nebo celkovému selhání při provádění operace, která je součástí spolufinancovaného operačního programu, z důvodu konkurzu příjemce;

▼M1

b) případy, na něž byl řídící orgán nebo certifikační orgán upozorněn dobrovolně příjemcem dříve, než je některý z těchto orgánů sám zaznamenal, ať již před zahrnutím daných výdajů do certifikovaného výkazu předloženého Komisi, nebo po něm;

c) případy, které jsou zjištěny a napraveny řídícím orgánem nebo certifikačním orgánem před zahrnutím daných výdajů do výkazu výdajů předloženého Komisi.

▼C2

Musejí však být oznámeny nesrovnalosti, ke kterým došlo před konkurzem, a jakékoli podezření na podvod.

▼M1

3.  Pokud nejsou dostupné některé z údajů uvedených v odstavci 1, zejména ty, které se týkají postupů použitých při spáchání nesrovnalosti a způsobu, jakým byla nesrovnalost odhalena, nebo pokud musí být opraveny, doplní a opraví je členské státy pokud možno při předložení následujících čtvrtletních zpráv o nesrovnalostech Komisi.

▼C2

4.  Nesrovnalosti týkající se operačních programů v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ oznámí členský stát, v němž příjemce při provádění operace platí výdaje. Členský stát současně informuje řídící orgán, certifikační orgán programu a auditní orgán.

5.  Pokud vnitrostátní předpisy stanoví utajení vyšetřování, musí být poskytnutí údajů povoleno příslušným soudním orgánem.

6.  Nemá-li členský stát žádné nesrovnalosti podle odstavce 1, o nichž by mohl podat zprávu, informuje o této skutečnosti Komisi ve lhůtě stanovené v uvedeném odstavci.

Článek 29

Naléhavé případy

Každý členský stát okamžitě nahlásí Komisi a případně jiným dotčeným členským státům jakékoli nesrovnalosti, jež byly odhaleny, nebo je podezření, že k nim došlo, obává-li se, že by mohly mít velmi rychle dopad vně jeho území nebo pokud tyto nesrovnalosti ukazují, že došlo k použití nových nezákonných praktik.

▼M1

Článek 30

Podávání zpráv o následných krocích

1.  Kromě podávání informací podle čl. 28 odst. 1 informují členské státy Komisi do dvou měsíců od konce každého čtvrtletí, s odkazem na případnou předchozí zprávu vypracovanou podle uvedeného článku, o skutečnostech týkajících se případného zahájení či uzavření postupů nebo upuštění od postupů pro uložení správních nebo trestních sankcí v souvislosti s nahlášenými nesrovnalostmi a o výsledcích takových postupů.

Členské státy dále v souvislosti s nesrovnalostmi, kvůli nimž byly uloženy sankce, uvedou následující informace:

a) zda jsou sankce správní nebo trestní povahy;

b) zda sankce vyplývají z porušování práva Společenství nebo členského státu;

c) odkaz na předpisy, kterými se příslušné sankce stanoví;

d) zda byl zjištěn podvod.

2.  Členský stát na písemnou žádost Komise poskytne informace týkající se konkrétní nesrovnalosti nebo skupiny nesrovnalostí.

▼C2

Článek 31

Elektronický přenos

Informace uvedené v článcích 28, 29 a čl. 30 odst. 1 se zasílají, pokud je to možné, elektronicky, prostřednictvím bezpečného spojení, přičemž se použije Komisí za tímto účelem stanovený modul.

Článek 32

Náhrada soudních nákladů

V případech, kdy příslušné orgány členského státu rozhodnou na výslovnou žádost Komise o zahájení soudního řízení nebo o jeho pokračování za účelem získání neoprávněně vyplacených částek zpět, může se Komise zavázat, že členskému státu proplatí po předložení podkladů všechny soudní náklady a náklady vznikající přímo ze soudního řízení nebo jejich část, i když by řízení bylo neúspěšné.

Článek 33

►M1  Spolupráce s členskými státy ◄

1.  Komise udržuje s dotčenými členskými státy příslušné kontakty za účelem doplnění předložených údajů o nesrovnalostech uvedených v článku 28 a o řízeních uvedených v článku 30 a zejména o možnostech zpětného získání částek.

▼M1

2.  Aniž jsou dotčeny kontakty uvedené v odstavci 1, pokud se Komise domnívá, že vzhledem k povaze nesrovnalosti by ke stejným nebo podobným praktikám mohlo dojít v ostatních členských státech, postoupí tuto záležitost Poradnímu výboru pro koordinaci boje proti podvodům zřízenému rozhodnutím Komise 94/140/ES ( 20 ).

Komise uvedený výbor a výbory uvedené v článcích 103 a 104 nařízení (ES) č. 1083/2006 každý rok informuje o řádovém rozsahu finančních prostředků, jichž se týkají nesrovnalosti, které byly zjištěny, a o různých kategoriích nesrovnalostí rozdělených podle typu a počtu.

▼C2

3.  Komise uspořádá informační schůze na úrovni Společenství pro zástupce členských států, aby s nimi posoudila informace, které obdržela podle článků 28, 29 a 30 a odstavce 1 tohoto článku. Posouzení se zaměří na poučení, které je třeba si vzít z informací týkajících se nesrovnalostí, preventivních opatření a soudních řízení.

4.  Na žádost členského státu nebo Komise se členské státy a Komise vzájemně konzultují za účelem odstranění jakýchkoli nedostatků, které poškozují zájmy Společenství a které se objeví v průběhu vymáhání platných předpisů.

Článek 34

Využití informací

Komise může využít všech informací obecné nebo provozní povahy, které členské státy sdělují podle tohoto nařízení, aby provedla analýzy rizik a na základě obdržených informací vypracovala zprávy a systémy včasného varování pro větší efektivitu při zjišťování rizik.

▼M1 —————

▼C2

Článek 36

Nesrovnalosti menšího rozsahu, které není třeba oznamovat

1.  V případech, kdy se nesrovnalosti týkají částek menších než 10 000  EUR ze souhrnného rozpočtu Evropských společenství, předávají členské státy Komisi informace stanovené v článcích 28 a 30 pouze tehdy, pokud je Komise výslovně požaduje.

▼M1 —————

▼M1

2.  Členské státy, které ke dni předložení zprávy podle čl. 28 odst. 1 nepřijaly euro jako svou měnu, přepočítají částky v národní měně na eura ve směnném kurzu podle čl. 81 odst. 3 nařízení (ES) č. 1083/2006.

Pokud se částky týkají výdajů zapisovaných do účetnictví certifikačního orgánu během delší doby než jeden měsíc, může se použít směnný kurs platný v měsíci, v němž byly výdaje naposledy zaúčtovány. Nebyly-li výdaje zapsány do účetnictví certifikačního orgánu, použije se aktuální účetní směnný kurs, který Komise zveřejňuje elektronicky.

▼C2Oddíl 5

Osobní údaje

Článek 37

Ochrana osobních údajů

1.  Členské státy a Komise přijmou veškerá nezbytná opatření, aby předešly jakémukoli neoprávněnému zveřejnění informací uvedených v čl. 14 odst. 1, informací shromážděných Komisí v průběhu auditů a informací uvedených v oddíle 4 nebo přístupu k nim.

2.  Informace uvedené v čl. 14 odst. 1 spolu s informacemi shromážděnými Komisí v průběhu auditů využije Komise výhradně za účelem splnění svých povinností podle článku 72 nařízení (ES) č. 1083/2006. Evropský účetní dvůr a Evropský úřad pro boj proti podvodům mají k těmto informacím přístup.

3.  Údaje uvedené v oddíle 4 nesmějí být sděleny jiným osobám než těm, které jsou v členských státech nebo v orgánech Společenství oprávněny je znát z titulu své funkce, pokud s tím členský stát, který informace sdělil, výslovně nesouhlasil.

4.  Jakékoli osobní údaje, jež jsou součástí informací uvedených v čl. 7 odst. 2 písm. d), jsou zpracovány pouze za účelem stanoveným v zmíněném článku.Oddíl 6

Finanční oprava za nedodržení adicionality

Článek 38

Sazby finančních oprav

1.  Provádí-li Komise finanční opravu v souladu s čl. 99 odst. 5 nařízení (ES) č. 1083/2006, vypočítá se oprava v souladu s odstavcem 2 tohoto článku.

2.  Sazba finanční opravy se vypočítá odečtením tří procentních bodů od rozdílu mezi schválenou cílovou výší a dosaženou výší, která je vyjádřena jako procento ze schválené cílové výše, a poté se výsledek dělí deseti.

Finanční oprava se stanoví použitím této sazby finanční opravy na příspěvek strukturálního fondu dotčenému členskému státu v rámci cíle „Konvergence“ na celé programové období.

3.  Je-li rozdíl mezi schválenou cílovou výší a dosaženou výší vyjádřený v procentech ze schválené cílové výše uvedené v odstavci 2 nižší než 3 %, neprovede se finanční oprava.

4.  Finanční oprava nepřesáhne 5 % příspěvku strukturálního fondu dotyčnému členskému státu v rámci cíle „Konvergence“ na celé programové období.Oddíl 7

Elektronická výměna údajů

Článek 39

Počítačový systém na výměnu údajů

Pro účely článků 66 a 76 nařízení (ES) č. 1083/2006 se zřizuje počítačový systém na výměnu údajů, jakožto nástroj výměny všech údajů týkajících se operačního programu.

Výměna údajů mezi jednotlivými členskými státy a Komisí se provádí za použití počítačového systému zřízeného Komisí, který umožňuje bezpečnou výměnu údajů mezi Komisí a jednotlivými členskými státy.

Členské státy jsou zapojeny do dalšího vývoje počítačového systému na výměnu údajů.

Článek 40

Obsah počítačového systému na výměnu údajů

1.  Počítačový systém na výměnu údajů obsahuje informace společného zájmu Komise a členských států a přinejmenším následující údaje nezbytné k finančním transakcím:

a) orientační roční příděl z každého fondu na jednotlivé operační programy, jak je stanoveno v národním strategickém referenčním rámci, podle vzoru stanoveného v příloze XV;

b) finanční plány operačních programů podle vzoru stanoveného v příloze XVI;

c) výkazy výdajů a žádosti o platbu podle vzoru stanoveného v příloze X;

d) roční odhad pravděpodobných plateb výdajů podle vzoru stanoveného v příloze XVII;

e) finanční oddíl výročních zpráv a závěrečných zpráv o provádění podle vzoru stanoveného v příloze XVIII bodu 2.1.

2.  Nad rámec odstavce 1 obsahuje počítačový systém na výměnu údajů přinejmenším tyto dokumenty a údaje společného zájmu, díky nimž lze provádět monitorování:

a) národní strategický referenční rámec uvedený v čl. 27 odst. 1 nařízení (ES) č. 1083/2006;

b) údaje zajišťující soulad se zásadou adicionality podle vzoru stanoveného v příloze XIX;

c) operační programy, včetně údajů týkajících se kategorizace podle vzoru stanoveného v příloze II části B a v souladu s tabulkami stanovenými v příloze II části A;

d) rozhodnutí Komise o příspěvku z fondů;

e) žádosti o podporu velkých projektů uvedených v článcích 39, 40 a 41 nařízení (ES) č. 1083/2006 v souladu s přílohami XXI, XXII tohoto nařízení a společně s vybranými údaji z těchto příloh určenými v příloze XX tohoto nařízení;

f) zprávy o provádění v souladu s přílohou XVIII tohoto nařízení, včetně údajů týkajících se kategorizace podle vzoru stanoveného v příloze II části C a v souladu s tabulkami stanovenými v příloze II části A;

g) údaje o subjektech účastnících se operací ESF podle priorit, a to podle vzoru stanoveného v příloze XXIII;

h) popis řídících a kontrolních systémů podle vzoru stanoveného v příloze XII;

i) auditní strategie podle vzoru stanoveného v příloze V;

j) zprávy a stanoviska o auditech podle vzorů stanovených v přílohách VI, VII, VIII, IX a XIII a korespondence mezi Komisí a jednotlivými členskými státy;

k) výkazy výdajů týkajících se částečného uzavření podle vzoru stanoveného v příloze XIV;

l) výroční výkaz o částkách, jež byly odejmuty nebo byly získány zpět, a o částkách, jejichž zpětné získání se očekává, podle vzoru stanoveného v příloze XI;

m) komunikační plán uvedený v článku 2.

3.  Údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 se případně předají ve formátu stanoveném v přílohách.

Článek 41

Provoz počítačového systému na výměnu údajů

1.  Komise a orgány jmenované členskými státy podle nařízení (ES) č. 1083/2006 a subjekty pověřené tímto úkolem uloží do počítačového systému na výměnu údajů dokumenty, za něž odpovídají, a jejich aktualizace, a to v požadovaném formátu.

2.  Členské státy shromáždí a zašlou Komisi žádosti o přístupová práva do počítačového systému na výměnu údajů.

3.  Výměny údajů a transakce budou doplněny elektronickým podpisem ve smyslu směrnice 1999/93/ES. Členské státy a Komise uznají právní účinnost elektronických podpisů používaných v tomto systému a jejich přípustnost jako důkazů v soudním řízení.

4.  Náklady na vývoj počítačového systému na výměnu údajů se financují ze souhrnného rozpočtu Evropských společenství podle článku 45 nařízení (ES) č. 1083/2006.

Jakékoli náklady na rozhraní mezi společným počítačovým systémem na výměnu údajů a celostátními, regionálními a místními počítačovými systémy a jakékoli náklady na přizpůsobení celostátních, regionálních a místních systémů požadavkům nařízení (ES) č. 1083/2006 jsou způsobilé podle článku 46 tohoto nařízení.

Článek 42

Předávání údajů prostřednictvím počítačového systému na výměnu údajů

1.  K počítačovému systému na výměnu údajů mají členské státy a Komise buď přímý přístup, nebo přístup prostřednictvím rozhraní na automatickou synchronizaci a ukládání dat s celostátními, regionálními a místními řídícími počítačovými systémy.

2.  Za datum předání dokumentů Komisi se pokládá datum, kdy členský stát vloží dokumenty do počítačového systému na výměnu údajů.

3.  V případech vyšší moci a zejména při selhání počítačového systému na výměnu údajů nebo při přerušení trvalého spojení mohou dotčené členské státy zaslat dokumenty požadované podle nařízení (ES) č. 1083/2006 Komisi v tištěné podobě, přičemž použijí vzory stanovené v přílohách II, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII a XXIII tohoto nařízení. Ihned poté, co zanikne příčina případu vyšší moci uloží členský stát příslušné dokumenty neprodleně do počítačového systému na výměnu údajů.

Odchylně od odstavce 2 se za datum předání dokumentů pokládá datum zaslání dokumentu v tištěné podobě.Oddíl 8

Nástroje finančního inženýrství

Článek 43

►M1  Obecná ustanovení ◄

▼M2

1.  Články 43 až 46 se použijí na nástroje finančního inženýrství ve formě akcí, jež vytvářejí návratné investice nebo poskytují záruky na návratné investice nebo obojí, pro:

a) podniky, zejména malé a střední podniky, včetně mikropodniků, jak jsou definovány v doporučení Komise 2003/361/ES ( 21 ) ze dne 1. ledna 2005;

b) partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem nebo jiné projekty určené pro města zahrnuté v integrovaných plánech udržitelného rozvoje měst v případě fondů rozvoje měst;

c) fondy nebo jiné programy pobídek pro energetickou účinnost a využívání obnovitelných energií v budovách včetně stávajícího bydlení.

▼M1

2.  Nástroje finančního inženýrství, včetně podílových fondů, jsou nezávislé právní subjekty řízené dohodami mezi partnery podílejícími se na spolufinancování nebo akcionáři nebo jako oddělená finanční jednotka v rámci stávající finanční instituce.

Pokud je nástroj finančního inženýrství zřízen v rámci finanční instituce, je ustaven jako oddělená finanční jednotka podléhající zvláštním prováděcím pravidlům v rámci finanční instituce, která zejména stanoví, že se vede oddělené účetnictví, které rozlišuje nové zdroje investované do nástroje finančního inženýrství, včetně zdrojů poskytnutých operačním programem, od původních zdrojů dané instituce.

Komise se nesmí stát partnerem podílejícím se na spolufinancování nebo akcionářem nástrojů finančního inženýrství.

3.  Jakmile řídící orgány nebo podílové fondy vyberou nástroje finančního inženýrství, předloží nástroje finančního inženýrství obchodní plán nebo jiný vhodný dokument.

Podmínky příspěvků z operačních programů na nástroje finančního inženýrství jsou stanoveny v dohodě o financování, kterou je třeba uzavřít mezi řádně zmocněným zástupcem nástroje finančního inženýrství a členským státem nebo řídícím orgánem, popřípadě podílovým fondem.

Dohoda o financování zahrnuje alespoň tyto skutečnosti:

a) investiční strategii a plánování;

b) ustanovení pro monitorování provádění;

c) výstupní politiku pro vyvázání příspěvku z operačního programu z nástroje finančního inženýrství;

d) pravidla pro zrušení nástroje finančního inženýrství, včetně opětovného využití zdrojů, které se nástroji finančního inženýrství vrátily z investic, nebo zdrojů, které zbývají po vyplacení všech záruk přičtených k příspěvku z operačního programu.

▼C2

4.   ►M1  Náklady na řízení v ročním průměru po dobu trvání pomoci nesmí překročit žádný z následujících prahů, neprokáže-li se jako nezbytné povolit vyšší procentní sazbu v důsledku veřejné soutěže uskutečněné podle platných pravidel: ◄

a) 2 % kapitálu vloženého z operačního programu do podílových fondů nebo kapitálu vloženého z operačního programu nebo podílového fondu do záručních fondů;

b) 3 % kapitálu vloženého z operačního programu nebo podílového fondu do nástroje finančního inženýrství ve všech ostatních případech, s výjimkou nástrojů drobných úvěrů určených pro mikropodniky;

c) 4 % kapitálu vloženého z operačního programu nebo podílového fondu do nástrojů drobných úvěrů určených pro mikropodniky.

▼M1

5.  Prostředky pocházející z investic do kapitálu a půjček a z jiných návratných investic a ze záruk pro návratné investice po odečtení poměrného podílu nákladů na řízení a výkonnostních pobídek lze přednostně poskytnout investorům operujícím podle zásady investora v podmínkách tržního hospodářství. Takové prostředky mohou být přiděleny až do výše odměny stanovené interními předpisy pro nástroje finančního inženýrství a jsou následně poměrně rozděleny mezi všechny partnery podílející se na spolufinancování nebo akcionáře.

▼M2

6.  Podniky, partnerství veřejného a soukromého sektoru, další projekty zahrnuté do integrovaného plánu udržitelného rozvoje měst a operace pro energetickou účinnost a využívání obnovitelných energií v budovách včetně stávajícího bydlení, které jsou podporovány prostřednictvím nástrojů finančního inženýrství, mohou rovněž získat příspěvek nebo jinou formu podpory z operačního programu.

▼M1

7.  Řídící orgány přijmou předběžná opatření, aby minimalizovaly narušení hospodářské soutěže na trzích rizikového kapitálu nebo úvěrů a na trhu se soukromými zárukami.

▼C2

Článek 44

►M1  Podílové fondy ◄

1.  Pokud strukturální fondy financují nástroje finančního inženýrství uskutečňované prostřednictvím podílových fondů, uzavře členský stát nebo řídící orgán s podílovým fondem dohodu o financování, která stanoví podmínky a cíle financování.

Ve vhodných případech dohoda o financování zohlední:

▼M2

a) pokud jde o nástroje finančního inženýrství podporující podniky, zejména malé a střední podniky, včetně mikropodniků, závěry hodnocení rozdílů mezi nabídkou takových nástrojů a jejich poptávkou;

▼C2

b) pokud jde o fondy rozvoje měst, studie nebo hodnocení rozvoje měst a integrované plány rozvoje měst, jež jsou součástí operačních programů;

▼M2

c) pokud jde o fondy nebo jiné programy pobídek pro energetickou účinnost a využívání obnovitelných energií v budovách včetně stávajícího bydlení, příslušný právní rámec Unie, vnitrostátní právní rámec a příslušné národní strategie.

▼M1

2.  Dohoda o financování uvedená v odstavci 1 stanoví zejména opatření pro:

a) podmínky pro příspěvky z operačního programu do podílového fondu;

b) výzvy k vyjádření zájmu určené nástrojům finančního inženýrství v souladu s platnými pravidly;

c) hodnocení a výběr nástrojů finančního inženýrství podílovým fondem;

d) zřízení a monitorování investiční politiky nebo cílových plánů a akcí na rozvoj měst;

e) podávání zpráv podílovým fondem členským státům nebo řídícím orgánům;

f) monitorování provádění investic;

g) požadavky na audit;

h) výstupní politiku pro podílový fond týkající se vyvázání z nástrojů finančního inženýrství;

i) pravidla pro zrušení podílového fondu, včetně opětovného využití zdrojů, které se vrátily z investic, nebo zdrojů, které zbývají po vyplacení všech záruk, přičtených příspěvku z operačního programu.

V případě nástrojů finančního inženýrství podporujících podniky zahrnují opatření na zřízení a monitorování investiční politiky uvedená v prvním pododstavci písm. d) přinejmenším údaj o cílových podnicích a produktech finančního inženýrství, jež mají získat podporu.

▼M1 —————

▼M3

Článek 45

Dodatečná ustanovení pro nástroje finančního inženýrství pro podniky

Nástroje finančního inženýrství pro podniky podle čl. 43 odst. 1 písm. a) investují pouze do činností, které správci nástrojů finančního inženýrství posoudí jako potenciálně ekonomicky životaschopné.

Nesmí investovat do podniků v obtížích ve smyslu obecných pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích ( 22 ) ke dni 10. října 2004.

▼C2

Článek 46

►M1  Fondy rozvoje měst ◄

▼M1

1.  Financují-li strukturální fondy fondy rozvoje měst, investují do partnerství veřejného a soukromého sektoru nebo do jiných projektů zahrnutých do integrovaného plánu udržitelného rozvoje měst. Tato partnerství veřejného a soukromého sektoru nebo jiné projekty nezahrnují vytváření a rozvoj nástrojů finančního inženýrství, jako jsou fondy rizikového kapitálu a úvěrové a záruční fondy pro podniky.

2.  Pro účely odstavce 1 investují fondy rozvoje měst prostřednictvím půjček a záruk nebo rovnocenných nástrojů a prostřednictvím vlastního kapitálu.

▼C2

3.  Pokud strukturální fondy financují fondy rozvoje měst, nefinancují dané fondy zpětně akvizice nebo účast v již dokončených projektech.KAPITOLA III

OPATŘENÍ PROVÁDĚJÍCÍ NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1080/2006Oddíl 1

Způsobilost výdajů na bydlení

▼M1

Článek 47

Intervence v oblasti bydlení

1.  Při určování oblastí uvedených v čl. 7 odst. 2 prvním pododstavci písm. a) nařízení (ES) č. 1080/2006 zohlední členské státy alespoň jedno z následujících kritérií:

a) vysoká míra chudoby a vyloučení;

b) vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti;

c) neuspokojivý demografický vývoj;

d) nízká úroveň vzdělání, významné nedostatky v oblasti dovedností a velký počet studentů, kteří předčasně opouštějí školu;

e) vysoká úroveň kriminality a delikvence;

f) obzvláště znečištěné životní prostředí;

g) nízká míra hospodářské aktivity;

h) velký počet přistěhovalců, etnických skupin a příslušníků menšin nebo uprchlíků;

i) poměrně nízká úroveň hodnoty nemovitostí;

j) vysoká energetická náročnost budov.

▼M2

2.  Podle čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1080/2006 jsou výdaje na bydlení ve prospěch marginalizovaných skupin obyvatel způsobilé, pouze pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) taková investice do bydlení je součástí integrovaného přístupu a podpora intervencí do bydlení ve prospěch marginalizovaných skupin obyvatel probíhá společně s jinými typy intervencí, včetně intervencí v oblastech vzdělávání, zdraví, sociálního začleňování a zaměstnávání;

b) fyzické umístění tohoto bydlení zajišťuje prostorové začlenění uvedených skupin obyvatel do většinové společnosti a nepřispívá k segregaci, izolaci a vyloučení.

▼C2Oddíl 2

Pravidla způsobilosti pro operační programy v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“

Článek 48

Pravidla pro způsobilost výdajů

Aniž je dotčen seznam nezpůsobilých výdajů v článku 7 nařízení (ES) č. 1080/2006, použijí se články 49 až 53 tohoto nařízení v souladu s článkem 13 nařízení (ES) č. 1080/2006 k určení způsobilosti výdajů v rámci operací vybraných jako část operačního programu v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“.

Článek 49

Finanční poplatky a náklady na záruky

Pro příspěvek z EFRR jsou způsobilé tyto poplatky a náklady:

a) poplatky za nadnárodní finanční operace;

b) pokud je k provedení operace nezbytné otevřít zvláštní účet nebo účty, bankovní poplatky za otevření a správu účtu nebo účtů;

c) poplatky za právní poradenství, notářské poplatky, náklady na technické a finanční odborné posudky, náklady na účetnictví a audit, pokud přímo souvisejí se spolufinancovanou operací a pokud jsou nezbytné k její přípravě či k jejímu provedení nebo, u nákladů na účetnictví a audit, pokud vyplývají z požadavků stanovených řídícím orgánem;

d) náklady na bankovní záruky nebo záruky poskytnuté jinou finanční institucí v případě, že jejich poskytnutí vyžadují vnitrostátní právní předpisy nebo právní předpisy Společenství.

Pokuty, finanční sankce a náklady na právní spory nejsou způsobilé.

Článek 50

Výdaje orgánů veřejné správy na provádění operací

1.  Kromě technické pomoci k operačnímu programu podle článku 46 nařízení (ES) č. 1083/2006 jsou způsobilé tyto výdaje vynaložené orgány veřejné správy při přípravě nebo provádění operace:

a) náklady spojené s odbornými službami poskytovanými jinými orgány veřejné správy, než je příjemce, při přípravě nebo provádění operace;

b) náklady na poskytování služeb týkajících se přípravy a provádění operace poskytovaných orgánem veřejné správy, který je současně příjemcem a který provádí operaci sám bez pomoci externích poskytovatelů služeb.

2.  Dotčený orgán veřejné správy buď fakturuje náklady uvedené v odst. 1 písm. a) příjemci nebo tyto náklady potvrzuje pomocí dokumentů srovnatelné důkazní hodnoty, které umožní identifikovat skutečné náklady, které tento orgán v souvislosti s operací vynaložil.

▼M1

3.  Náklady uvedené v odst. 1 písm. b) jsou způsobilé, pokud nevyplývají ze zákonných povinností orgánu veřejné moci nebo z jeho každodenních řídicích, monitorovacích a kontrolních úkolů a souvisejí buď s výdaji skutečně a přímo vyplacenými v rámci spolufinancované operace, nebo s věcnými příspěvky, jak jsou uvedeny v článku 51.

▼C2

Článek 51

Věcné příspěvky

1.  Věcné příspěvky veřejného nebo soukromého příjemce jsou způsobilými výdaji, pokud splňují tyto podmínky:

a) jde o poskytnutí pozemků nebo nemovitostí, vybavení nebo surovin, o výzkumnou nebo odbornou činnost nebo neplacenou dobrovolnou práci;

b) jejich hodnota může být zjištěna nezávislým odhadem a může být předmětem auditu.

2.  V případě poskytnutí pozemků nebo nemovitosti je hodnota potvrzena nezávislým odborným odhadcem nebo jiným schváleným úředním subjektem.

3.  U neplacené dobrovolné práce se hodnota práce určuje na základě doby potřebné k jejímu vykonání a hodinové a denní sazby za obdobnou práci.

Článek 52

Režijní náklady

Režijní náklady jsou způsobilé, pokud se zakládají na skutečných výdajích souvisejících s prováděním dané operace nebo na průměrných skutečných výdajích souvisejících s operací stejného druhu.

Paušální sazby založené na průměrných nákladech nesmí přesáhnout 25 % těch přímých nákladů na operaci, které mohou ovlivnit výši režijních nákladů. Výpočet paušálních sazeb se řádně dokumentuje a pravidelně reviduje.

▼M1

První a druhý pododstavec se vztahuje pouze na operace schválené před 13. října 2009, v jejichž případě členské státy nevyužily možnosti stanovené v čl. 7 odst. 4 bodě i) nařízení (ES) č. 1080/2006.

▼C2

Článek 53

Odpisy

Odpisy odpisovatelného majetku přímo použitého na operaci a vynaloženého v období jejího spolufinancování jsou způsobilé, pokud akvizice majetku není vykázaná jako způsobilý náklad.KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 54

Zrušení

1.  Zrušují se nařízení (ES) č. 1681/94, (ES) č. 1159/2000, (ES) č. 1685/2000, (ES) č. 438/2001 a (ES) č. 448/2001.

Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Ustanovení zrušených nařízení se nadále použijí na podporu schválenou podle nařízení (ES) č. 1260/1999.

2.  Zrušují se nařízení (ES) č. 1831/94, (ES) č. 1386/2002, (ES) č. 16/2003 a (ES) č. 621/2004.

Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Ustanovení zrušených nařízení se nadále použíjí na rozhodnutí přijatá podle nařízení (ES) č. 1164/94.

Článek 55

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

NÁVOD NA VYTVOŘENÍ ZNAKU A DEFINICE STANDARDNÍCH BAREV

OBRAZNÝ POPIS

Dvanáct zlatých hvězd vytváří na pozadí modré oblohy kruh, který představuje jednotu národů Evropy. Počet hvězd je pevně stanoven, číslo dvanáct je symbolem dokonalosti a jednoty.

HERALDICKÝ POPIS

Kruh dvanácti zlatých pěticípých hvězd na azurovém poli, jejich špičky se nedotýkají.

GEOMETRICKÝ POPIS

image

Znak má tvar modré obdélníkové vlajky, jejíž délka se rovná jeden a půl výšky vlajky. Dvanáct zlatých hvězd je pravidelně rozmístěno do tvaru nevyznačeného kruhu, jehož střed je průsečíkem úhlopříček obdélníku. Poloměr kruhu se rovná třetině výšky vlajky. Každá hvězda má pět cípů, které jsou umístěny na obvodu nevyznačeného kruhu a jejich poloměr se rovná osmnáctině výšky vlajky. Všechny hvězdy směřují vzhůru, tzn. jeden cíp je vertikální a dva další jsou v přímé lince v pravých úhlech ke stožáru vlajky. Kruh je uspořádán tak, že hvězdy jsou umístěny v pozici hodin na ciferníku. Jejich počet je neměnný.

PŘEDEPSANÉ BARVY

Znak má následující barevné provedení:

 Pantone Reflex Blue pro povrch obdélníku,

 Pantone Yellow pro hvězdy.

ČTYŘBAREVNÝ PROCES

Použije-li se čtyřbarevný proces, je nutné vytvořit dvě standardní barvy pomocí čtyř barev čtyřbarevného procesu.

 Pantone Yellow se získá použitím stoprocentní „Process Yellow“.

 Pantone Reflex Blue se získá smícháním stoprocentní „Process Cyan“ a osmdesátiprocentní „Process Magenta“.

INTERNET

▼M1

Barva PANTONE REFLEX BLUE odpovídá na internetové paletě barvě RGB: 0/51/153 (hexadecimálně: 003399) a PANTONE YELLOW odpovídá na internetové paletě barvě RGB: 255/204/0 (hexadecimálně: FFCC00).

▼C2

POSTUP PŘI JEDNOBAREVNÉM ZOBRAZENÍ

Při použití černé barvy ohraničte obdélník černě a vytiskněte hvězdy černě na bílém pozadí.

image

Při použití modré barvy (reflexní modrá) ji aplikujte jako stoprocentní barvu a hvězdy zobrazte negativní bílou.

image

ZOBRAZENÍ NA BAREVNÉM POZADÍ

Musí-li být vícebarevné pozadí použito, je třeba obdélník ohraničit bílým pruhem o tloušťce rovnající se 1/25 výšky obdélníku.

image
PŘÍLOHA II

KATEGORIZACE POMOCI Z FONDŮ ( 23 ) PRO OBDOBÍ 2007–2013

Část A:   Kódy podle dimenzíTABULKA 1:  KÓDY DIMENZE „PRIORITNÍ TÉMA“

Kód

Prioritní téma

Výzkum a technologický rozvoj, inovace a podnikání

01

Činnost v oblasti výzkumu a technologického rozvoje ve výzkumných střediscích

02

Infrastruktura pro výzkum a technologický rozvoj (včetně zařízení, nástrojů a vysokorychlostních počítačových sítí propojujících výzkumná střediska) a odborná střediska pro specifické technologie

03

Přenos technologií a zdokonalení sítí spolupráce mezi malými podniky navzájem, mezi malými podniky a dalšími podniky a univerzitami, institucemi postsekundárního vzdělávání všech druhů, regionálními orgány, výzkumnými středisky a vědeckými a technologickými středisky (vědecké a technologické parky, technická střediska atd.)

04

Pomoc pro výzkum a technologický rozvoj, zejména v malých a středních podnicích (včetně přístupu ke službám v oblasti výzkumu a technologického rozvoje ve výzkumných střediscích)

05

Pokročilé podpůrné služby pro podniky a skupiny podniků

06

Pomoc malým a středním podnikům při prosazování výrobků a výrobních postupů šetrných k životnímu prostředí (zavádění účinných environmentálních systémů řízení, přijímání a využívání technologií zabraňujících znečišťování, začlenění čistých technologií do výroby podniku)

07

Investice do podniků přímo spojených s výzkumem a inovacemi (inovační technologie, zakládání nových podniků univerzitami, existující střediska výzkumu a technologického rozvoje a podniky atd.)

08

Ostatní investice do podniků

09

Ostatní opatření stimulující výzkum, inovace a podnikavost v malých a středních podnicích

Informační společnost

10

Telefonní infrastruktury (včetně širokopásmových sítí)

11

Informační a komunikační technologie (přístup, zabezpečení, interoperabilita, předcházení rizikům, výzkum, inovace, e-obsah atd.)

12

Informační a komunikační technologie (TEN-ICT)

13

Služby a aplikace pro občany (e-zdraví, e-vláda, e-učení, e-začlenění atd.)

14

Služby a aplikace pro malé a střední podniky (e-obchod, vzdělávání a odborná příprava, vytváření sítí atd.)

15

Ostatní opatření na zlepšení přístupu malých a středních podniků k informačním a komunikačním technologiím a na zlepšení jejich využívání těmito podniky

Přeprava

16

Železnice

17

Železnice (TEN-T)

18

Mobilní majetek železnic

19

Mobilní majetek železnic (TEN-T)

20

Dálnice a rychlostní komunikace

21

Dálnice a rychlostní komunikace (TEN-T)

22

Státní silnice

23

Regionální silnice/místní komunikace

24

Cyklistické stezky

25

Městská doprava

26

Multimodální doprava

27

Multimodální doprava (TEN-T)

28

Intelligent Transport Systems (inteligentní dopravní systémy)

29

Letiště

30

Přístavy

31

Vnitrozemské vodní cesty (regionální a místní)

32

Vnitrozemské vodní cesty (TEN-T)

Energie

33

Elektřina

34

Elektřina (TEN-E)

35

Zemní plyn

36

Zemní plyn (TEN-E)

37

Ropné produkty

38

Ropné produkty (TEN-E)

39

Obnovitelná energie: vítr

40

Obnovitelná energie: solární

41

Obnovitelná energie: biomasa

42

Obnovitelná energie: hydroelektrická, geotermální a další

43

Energetická účinnost, kogenerace, hospodaření s energií

Ochrana životního prostředí a předcházení rizikům

44

Nakládání s domácím a průmyslovým odpadem

45

Hospodaření s vodou a její rozvod (pitná voda)

46

Úprava vody (odpadní voda)

47

Kvalita ovzduší

48

Integrovaná prevence a kontrola znečištění

49

Zmírnění a přizpůsobení se klimatickým změnám

50

Sanace průmyslových areálů a kontaminované půdy

51

Podpora biodiverzity a ochrany přírody (včetně projektu Natura 2000)

52

Podpora čisté městské dopravy

53

Předcházení rizikům (včetně návrhu a provedení plánů a opatření na předcházení přírodním a technologickým rizikům a jejich řízení)

54

Jiná opatření na ochranu životního prostředí a předcházení rizikům

Cestovní ruch

55

Propagace přírodního bohatství

56

Ochrana a rozvoj přírodního dědictví

57

Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu

Kultura

58

Ochrana a zachování kulturního dědictví

59

Rozvoj kulturní infrastruktury

60

Jiná podpora zlepšení kulturních služeb

Obnova měst a venkova

61

Integrované projekty pro obnovu měst a venkova

Zvyšování přizpůsobivosti pracovníků a společností, podniků a podnikatelů

62

Vytváření systémů a strategií celoživotního vzdělávání v podnicích; odborná příprava a služby pro zaměstnance pro zvýšení jejich přizpůsobivosti změnám; podpora podnikání a inovací

63

Vytváření a šíření inovačních a produktivnějších způsobů organizace práce

64

Rozvoj specifických služeb pro zaměstnanost, odbornou přípravu a podporu souvisejících s restrukturalizací sektorů a podniků a vytváření systémů na předvídání hospodářských změn a budoucích požadavků na pracovní místa a dovednosti

Zlepšování přístupu k zaměstnání a udržitelnost

65

Modernizace a posilování institucí trhu práce

66

Provádění aktivních a preventivních opatření na pracovním trhu

67

Opatření na podporu aktivního stárnutí a prodlužování pracovního života

68

Podpora samostatné výdělečné činnosti a zakládání podniků

69

Opatření na zlepšení přístupu k zaměstnání a ke zvýšení udržitelné zaměstnanosti žen a udržitelného postupu žen v zaměstnání za účelem snížení segregace podle pohlaví na trhu práce a sladění pracovního a soukromého života, například usnadnění přístupu k péči o děti a péči o závislé osoby

70

Zvláštní opatření na zvýšení účasti přistěhovalců na pracovním trhu, a tím na posílení jejich sociálního začlenění

Zlepšování sociálního začlenění znevýhodněných osob

71

Cesty k integraci a znovuzapojení znevýhodněných osob na trh práce; boj proti diskriminaci v přístupu na trh práce a v profesním postupu a podpora kladného přístupu k rozmanitosti v zaměstnání

Posílení lidského kapitálu

72

Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku

73

Opatření na zvýšení celoživotní účasti na vzdělávání a odborné přípravě, mimo jiné prostřednictvím opatření zaměřených na snížení počtu osob s nedokončeným vzděláním, ukončení rozdělování předmětů na základě rozdílů mezi muži a ženami a zvyšování dostupnosti a kvality základního, odborného a terciárního vzdělávání a odborné přípravy

74

Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především prostřednictvím postgraduálního studia a odborné přípravy výzkumných pracovníků a spolupráce v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými středisky a podniky

Investice do sociální infrastruktury

75

Vzdělávací infrastruktura

76

Zdravotní infrastruktura

77

Infrastruktura péče o děti

78

Bytová infrastruktura

79

Jiná sociální infrastruktura

Využití reforem v oblasti zaměstnanosti a začlenění

80

Podpora partnerství, paktů a iniciativ prostřednictvím vytváření sítí spolupráce důležitých zúčastněných stran

Posilování institucionální kapacity na celostátní, regionální a místní úrovni

81

Mechanismy lepšího vytváření, monitorování a hodnocení dobrých politik a programů na celostátní, regionální a místní úrovni, budování kapacit pro provádění politik a programů

Snížení doprovodných nákladů bránících rozvoji nejvzdálenějších regionů

82

Kompenzace jakýchkoli dodatečných nákladů způsobených nedostatečnou dostupností a roztříštěností území

83

Specifické činnosti určené ke kompenzaci dodatečných nákladů způsobených faktory velikosti trhu

84

Podpora na kompenzaci dodatečných nákladů způsobených klimatickými podmínkami a nepřístupným povrchem

Technická pomoc

85

Příprava, provádění, monitorování a kontrola

86

Hodnocení a studie; informace a komunikaceTABULKA 2:  KÓDY DIMENZE „FORMA FINANCOVÁNÍ“

Kód

Forma financování

01

Nevratná pomoc

02

Pomoc (úvěry, úrokové dotace, záruky)

03

Rizikový kapitál (účast, fondy rizikového kapitálu)

04

Ostatní formy financováníTABULKA 3:  KÓDY DIMENZE „DRUH ÚZEMÍ“

Kód

Druh území

01

Město

02

Hory

03

Ostrovy

04

Řídce a velmi řídce osídlené oblasti

05

Venkovské oblasti (jiné než hory, ostrovy a řídce nebo velmi řídce osídlené oblasti)

06

Bývalé vnější hranice EU (po 30. dubnu 2004)

07

Nejodlehlejší regiony

08

Oblast přeshraniční spolupráce

09

Oblast nadnárodní spolupráce

10

Oblast meziregionální spolupráce

00

Nevztahuje seTABULKA 4:  KÓDY DIMENZE „HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST“

Kód

Hospodářská činnost (1)

01

Zemědělství, myslivost a lesnictví

02

Rybolov

03

Výroba potravinářských výrobků a nápojů

04

Výroba textilií, textilních výrobků

05

Výroba dopravních prostředků a zařízení

06

Nespecifikovaná výrobní odvětví

07

Těžba energetických surovin

08

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, páry a teplé vody

09

Shromažďování, čištění a rozvod vody

10

Pošty a telekomunikace

11

Přeprava

12

Výstavba

13

Velkoobchod a maloobchod

14

Pohostinství a ubytovací služby

15

Finanční zprostředkování

16

Činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu a podnikatelské činnosti

17

Veřejná správa

18

Vzdělávání

19

Činnosti týkající se lidského zdraví

20

Sociální práce, veřejné, sociální a osobní služby

21

Činnosti týkající se životního prostředí

22

Jiné nespecifikované služby

00

Nevztahuje se

(1)   Vychází ze statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství (NACE Rev. 1); nařízení (ES) č. 29/2002 ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října 1990.TABULKA 5:  KÓDY DIMENZE „UMÍSTĚNÍ“

Kód

Umístění (1)

 

Kód regionu nebo oblasti, kde je operace umístěna/kde se provádí (úroveň NUTS (2) nebo případně jiná, např. přeshraniční, nadnárodní, meziregionální)

 

 

 

 

 

 

(1)   Příloha III A kolonka 4.

(2)   Kódy této dimenze viz klasifikace územních statistických jednotek (NUTS), jež se nachází v příloze nařízení (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 ve znění nařízení (ES) č. 1888/2005 ze dne 26. října 2005.

Část B:   Orientační rozdělení příspěvku Společenství podle kategorie v operačním programu

Referenční číslo Komise: …

Název programu: …

Datum posledního rozhodnutí Komise o daném operačním programu: …/…/…(v EUR)

(v EUR)

(v EUR)

Dimenze 1

Prioritní téma

Dimenze 2

Forma financování

Dimenze 3

Druh území

Kód (1)

Částka (2)

Kód (1)

Částka (2)

Kód (1)

Částka (2)

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

Celkem

 

Celkem

 

(1)   Kategorie by měly mít kód pro každou dimenzi za použití standardní klasifikace.

(2)   Odhadovaná výše příspěvku Společenství na každou kategorii.

Část C:   Kumulativní rozdělení přídělů z příspěvku Společenství podle kategorií ve výroční a závěrečné zprávě o provádění

Referenční číslo Komise: …

Název programu: …

Datum posledního rozhodnutí Komise o daném operačním programu: …/…/…Kombinace kódů dimenzí 1 až 5

Kód (1)

Dimenze 1

Prioritní téma

Kód (1)

Dimenze 2

Forma financování

Kód (1)

Dimenze 3

Druh území

Kód (1)

Dimenze 4

Hospodářská činnost

Kód (1)

Dimenze 5

Umístění

Částka (2)

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

(1)   Kategorie by měly mít kód pro každou dimenzi za použití standardní klasifikace

(2)   Přidělená výše příspěvku Společenství pro každou kombinaci kategorií.

▼M1
PŘÍLOHA III

SEZNAM ÚDAJŮ O OPERACÍCH, KTERÉ JE TŘEBA KOMISI NA VYŽÁDÁNÍ SDĚLIT PRO ÚČELY KONTROL DOKUMENTACE A KONTROL NA MÍSTĚ PODLE ČLÁNKU 14

A.   Údaje o operacích (podle rozhodnutí o schválení v pozměněném znění)Pole 1.

Číslo kódu CCI operačního programu

Pole 2.

Číslo priority

Pole 3.

Název fondu

Pole 4.

Kód regionu nebo oblasti, kde je operace umístěna/kde se provádí (úroveň NUTS nebo případně jiná úroveň)

Pole 5.

Certifikační orgán

Pole 6.

Řídící orgán

Pole 7.

Zprostředkující subjekt, který případně vykazuje výdaje certifikačnímu orgánu

Pole 8.

Zvláštní číslo kódu operace

Pole 9.

Krátký popis operace

Pole 10.

Datum zahájení operace

Pole 11.

Datum ukončení operace

Pole 12.

Orgán vydávající rozhodnutí o schválení

Pole 13.

Datum schválení

Pole 14.

Odkaz na příjemce

Pole 15.

Měna (jiná než euro)

Pole 16.

 

Pole 17.

Celková výše způsobilých výdajů, které mají být vynaloženy příjemci

Pole 18.

Příslušný příspěvek z veřejných zdrojů

Pole 19.

 

B.   Výdaje vykázané na operaciPole 20.

Interní referenční číslo poslední žádosti o úhradu z operace

Pole 21.

Datum vložení poslední žádosti o úhradu z operace do monitorovacího systému

Pole 22.

Celková výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci a vykázaných v poslední žádosti o úhradu z operace vložené do monitorovacího systému

Pole 23.

Celková výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci, v jejichž případě byly podány žádosti o úhradu

Pole 24.

Umístění podrobných podkladů k žádosti, pokud nejsou uloženy v sídle příjemce

Pole 25.

Výdaje spojené s ERDF na operační programy spolufinancované ESF (1)

Pole 26.

Výdaje spojené s ESF na operační programy spolufinancované ERDF (2)

Pole 27.

Výdaje vynaložené v oblastech, které přiléhají k způsobilým oblastem (přeshraniční spolupráce) (3)

Pole 28.

Výdaje vynaložené partnery sídlícími mimo oblast (nadnárodní spolupráce) (4)

Pole 29.

Výdaje vynaložené vně Společenství (přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce) (5)

Pole 30.

Výdaje za nákup pozemků (6)

Pole 31.

Výdaje za bydlení (7)

Pole 32.

Výdaje za nepřímé náklady/režijní náklady vykázané paušální sazbou, náklady v paušální sazbě vypočítané na základě standardního sazebníku jednotkových nákladů a paušální částky (8)

Pole 33.

Příjmy odečtené od výdajů operace a zahrnuté do výkazu výdajů a žádosti o platbu

Pole 34.

Finanční opravy odečtené od výdajů operace a zahrnuté do výkazu výdajů a žádosti o platbu

Pole 35.

Celková výše způsobilých výdajů vykázaných na operaci a odpovídající příspěvek z veřejných zdrojů zahrnuté do výkazu výdajů zaslaného Komisi certifikačním orgánem (v eurech)

Pole 36.

Celková výše způsobilých výdajů vykázaných na operaci a odpovídající příspěvek z veřejných zdrojů zahrnuté do výkazu výdajů zaslaného Komisi certifikačním orgánem (v národní měně)

Pole 37.

Datum posledního výkazu výdajů certifikačního orgánu obsahujícího výdaje na operaci

Pole 38.

Datum ověření, které bylo provedeno podle čl. 13 odst. 2 písm. b)

Pole 39.

Datum provedení auditů podle čl. 16 odst. 1

Pole 40.

Subjekt provádějící audit nebo ověřování

Pole 41.

 

(1)   Pole 25: vyplní se u operačních programů spolufinancovaných ESF, využije-li se možnosti uvedené v čl. 34 odst. 2 nařízení (ES) č. 1083/2006 nebo možnosti uvedené v článku 8 nařízení (ES) č. 1080/2006.

(2)   Pole 26: vyplní se u operačních programů spolufinancovaných ERDF, využije-li se možnosti uvedené v čl. 34 odst. 2 nařízení (ES) č. 1083/2006 nebo možnosti uvedené v článku 8 nařízení (ES) č. 1080/2006.

(3)   Čl. 21 odst. 1 nařízení (ES) č. 1080/2006.

(4)   Čl. 21 odst. 2 nařízení (ES) č. 1080/2006.

(5)   Čl. 21 odst. 3 nařízení (ES) č. 1080/2006.

(6)   Čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1080/2006.

(7)   Čl. 7 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 1080/2006.

(8)   Článek 7 nařízení (ES) č. 1080/2006 a článek 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 (Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 12).

▼C2
PŘÍLOHA IV

TECHNICKÉ PARAMETRY NAMÁTKOVÉHO STATISTICKÉHO VÝBĚRU VZORKŮ PODLE ČLÁNKU 17 (VÝBĚR VZORKŮ)

1. Díky metodě namátkového statistického výběru vzorků lze z výsledků auditů vzorku vyvodit závěry ohledně celkových výdajů, z nichž se vzorek vybral, a získat tak jistotu o chodu řídících a kontrolních systémů.

2. Jistota o chodu systémů je určována stupněm důvěry plynoucí ze závěrů auditů systému a auditů operací provedených na vzorku vybraném na základě metody namátkového statistického výběru vzorků. Aby auditní orgán získal velký stupeň jistoty a omezil tak riziko pro audit, měl by spojit výsledky auditů systému a auditů operací. Nejdříve auditní orgán vyhodnotí spolehlivost systémů (vysoká, průměrná nebo nízká spolehlivost), přičemž přihlédne k výsledkům auditů systémů, aby tak určil technické parametry výběru vzorků, zejména úroveň spolehlivosti a očekávanou chybovost. Členské státy mohou rovněž využívat výsledků zprávy o posouzení souladu podle čl. 71 odst. 2 nařízení (ES) 1083/2006. Při kombinaci výsledků auditů systémů a auditů operací, by se měla získat velký stupeň jistoty. Spolehlivost výběru vzorku by neměla být nižší než 60 % s maximální úrovní významnosti 2 %. U systému, který je hodnocen jako málo spolehlivý, by měla být spolehlivost výběru vzorku vyšší než 90 %. Auditní orgán by měl ve výroční kontrolní zprávě popsat způsob, jak dosáhl jistoty.

3. Spolehlivost řídících a kontrolních systémů se určuje za použití kritérií stanovených auditním orgánem pro audity systémů, které obsahují kvantifikativního hodnocení všech klíčových prvků systémů a zapojují hlavní orgány a zprostředkující subjekty podílející se na řízení a kontrole operačního programu. Záznam o provedeném posouzení se uloží do spisu o auditu.

4. Pokud je řídící a kontrolní systém společný pro několik podobných operačních programů, například pro stejný fond, lze v souladu s čl. 71 odst. 4 nařízení (ES) č. 1083/2006 vybrat pro všechny programy dohromady pouze jeden vzorek zaručující stejné technické parametry spolehlivosti a úrovně významnosti a přihlížející ke stejné očekávané chybovosti, jak je uvedeno výše.

▼M1

5. Pokud je počet operací pro daný referenční rok nedostatečný a neumožňuje použití statistické metody pro namátkový výběr vzorku, může se použít metoda nestatistická. Použitá metoda musí zajistit namátkový výběr vzorku. Velikost vzorku musí být stanovena s ohledem na stupeň jistoty zajištěné systémem a musí auditnímu orgánu umožnit vyvodit platné závěry (například nízké výběrové riziko) o účinném chodu systému.

▼C2
PŘÍLOHA V

VZOR AUDITNÍ STRATEGIE PODLE ČL. 62. ODST. 1 PÍSM. c) NAŘÍZENÍ (ES) č. 1083/2006

1.   ÚVOD

 Údaj o auditním orgánu odpovědném za vypracování auditní strategie a o jakýchkoli jiných subjektech, které se na něm podílely. Vysvětlení postupu pro vypracování auditní strategie.

 Specifikaci celkových cílů auditní strategie.

 Vysvětlení funkcí a odpovědnosti auditního orgánu a jiných subjektů provádějících audity v rámci jeho odpovědnosti.

 Údaj o nezávislosti auditního orgánu na řídícím orgánu a certifikačním orgánu.

 Potvrzení vydané auditním orgánem, že subjekty provádějící audity podle čl. 62 odst. 3 nařízení (ES) č. 1083/2006 mají potřebnou funkční nezávislost.

2.   PRÁVNÍ ZÁKLAD A PŮSOBNOST

 Údaj o jakémkoli vnitrostátním regulačním rámci, jenž má vliv na auditní orgán a na jeho funkce.

 Údaj o období, na něž se strategie vztahuje.

 Údaj o fondech, programech a oblastech, jichž se strategie týká.

3.   METODIKA

 Údaj o metodice auditu, která se použije, s přihlédnutím k mezinárodně uznávaným auditorským standardům (včetně INTOSAI, IFAC a IIA, ale i dalších), manuály pro audit a jiné specifické dokumenty.

4.   PŘÍSTUP K AUDITU A PRIORITY

 Hranice významnosti pro účely plánování a pro podávání zpráv o nedostatcích.

 Údaj o typech auditů, jež se mají provést (audity systémů, audity operací).

  Pokud jde o audity systémů:

 

a) specifikaci subjektu nebo subjektů odpovědných za audit;

b) specifikaci subjektů, u nichž se provede audit;

c) údaj o jakýchkoli horizontálních otázkách, jichž se mají týkat audity systémů, jako je zadávání veřejných zakázek, státní podpora, požadavky na ochranu životního prostředí, rovné příležitosti a systémy IT.

  Pokud jde o audity operací:

 

a) specifikaci subjektu nebo subjektů odpovědných za audit;

b) specifikaci kritérií k určení jistoty, již poskytují audity systémů, a odkaz na dokumentaci použitou při využití metodiky výběru vzorků stanovené v článku 17;

c) specifikaci postupu určujícího další kroky, které je třeba podniknout v případě zjištění věcných chyb.

 Údaj o prioritách a cílech auditu stanovených na celé programové období a jejich odůvodnění.

 Vysvětlení souvislosti mezi výsledky posouzení rizik a plánovaným auditem.

 Orientační harmonogram přidělených auditů na nadcházející rok ve formě tabulky.

5.   POSOUZENÍ RIZIK

 Údaj o uplatňovaných postupech, včetně toho, jak se přihlédlo k výsledkům předchozích auditů subjektů a systémů (např. audity za období 2000–2006, audit posouzení souladu).

 Údaj o řídícím orgánu, certifikačním orgánu a příslušných zprostředkujících subjektech.

 Údaj o rizikových faktorech, k nimž se přihlédlo, včetně všech horizontálních otázek určených jako rizikové oblasti.

 Údaj o výsledcích prostřednictvím určení a stanovení priorit hlavních subjektů, postupů, kontrol a programů a prioritních os, u nichž má být proveden audit.

6.   ZÁVISLOST NA PRÁCI OSTATNÍCH

 Údaj o rozsahu, v němž se provádí audit určitých složek jinými auditory, a rozsah potenciální závislosti na takové práci.

 Vysvětlení, jak auditní orgán zajistí kvalitu práce provedené jinými auditními subjekty, s přihlédnutím k mezinárodně uznávaným auditorským standardům.

7.   ZDROJE

 Údaj o zdrojích, jež mají být přiděleny alespoň na nadcházející rok.

8.   PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁV

 Údaj o vnitřních postupech podávání zpráv, jako jsou předběžné a závěrečné zprávy o auditu, a o právu slyšení a právu předložit vysvětlení před přijetím konečného stanoviska, které náleží subjektu, u nějž je audit prováděn.
PŘÍLOHA VI

VZOR VÝROČNÍ KONTROLNÍ ZPRÁVY PODLE ČL. 62 ODST. 1 PÍSM. d) BODU i) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 A ČL. 18 ODST. 2 TOHOTO NAŘÍZENÍ

1.   ÚVOD

 Údaj o odpovědném auditním orgánu a jiných subjektech, které se podílely na přípravě zprávy.

 Údaj o (referenčním) období 12 měsíců, z něhož se vybral namátkový vzorek.

 Určení operačního programu/operačních programů, jehož/jichž se zpráva týká, a jeho/jejich řídících a certifikačních orgánů. Týká-li se zpráva více než jednoho programu nebo fondu, je třeba informace rozdělit podle programů a fondů.

 Popis kroků k přípravě zprávy.

2.   ZMĚNY ŘÍDÍCÍCH A KONTROLNÍCH SYSTÉMŮ

 Údaj o jakýchkoli významných změnách řídících a kontrolních systémů oznámených auditnímu orgánu ve srovnání s popisem poskytnutým podle čl. 71 odst. 1 nařízení (ES) č. 1083/2006 a o datech, od kdy změny platí.

3.   ZMĚNY AUDITNÍ STRATEGIE

 Údaj o jakýchkoli změnách auditní strategie, které byly provedeny nebo navrženy, a o důvodech těchto změn.

4.   AUDITY SYSTÉMŮ

 Údaj o subjektech provádějících audity systémů, včetně samotného auditního orgánu.

 Souhrnný seznam provedených auditů (subjektů, u nichž byl proveden audit).

 Popis základu pro výběr auditů v souvislosti s auditní strategií.

 Popis hlavních zjištění a závěrů, které byly na základě auditů vyvozeny pro řídící a kontrolní systémy a jejich fungování, včetně toho, zda byly kontroly řízení, certifikační postupy a pomůcky pro audit dostačující, zda byly odpovídajícím způsobem odděleny funkce a zda byly dodrženy požadavky a politiky Společenství.

 Údaj o tom, zda byly některé ze zjištěných problémů označeny za systémové, a o přijatých opatřeních, včetně vyčíslení neoprávněných výdajů a s nimi spojených finančních oprav.

5.   AUDIT VZORKŮ OPERACÍ

 Údaj o subjektech provádějících audity vzorků, včetně auditního orgánu.

 Popis základu, na němž probíhá výběr vzorku/ů.

 Údaj o použité úrovni významnosti a v případě statistického výběru vzorků rovněž o úrovni spolehlivosti a případně rozpětí.

 Souhrnný přehled (viz níže) rozdělený podle programů a fondů určující způsobilé výdaje vykázané Komisi během kalendářního (referenčního) roku (končícího v době auditu), výše výdajů, u nichž byl proveden audit, a procento výdajů, u nichž byl proveden audit, v poměru k celkovým způsobilým výdajům vykázaným Komisi (obě hodnoty za poslední kalendářní rok a kumulativně). Informace o namátkovém výběru vzorků by měly být odlišeny od informací o jiných vzorcích.

 Popis hlavních výsledků auditů udávající zejména výši neoprávněných výdajů a chybovost vyplývající z auditu namátkových vzorků. Údaj o závěrech, které byly na základě výsledků auditů vyvozeny v souvislosti s účinností řídícího a kontrolního systému.

 Informace o krocích prováděných v návaznosti na nesrovnalosti, včetně revize dříve nahlášené chybovosti.

 Údaj o tom, zda byly některé ze zjištěných problémů označeny za systémové, a o přijatých opatřeních, včetně vyčíslení neoprávněných výdajů a s nimi spojených finančních oprav.

6.   KOORDINACE AUDITNÍCH SUBJEKTŮ A DOZORČÍ ČINNOSTI AUDITNÍHO ORGÁNU

 Popis postupu koordinace různých vnitrostátních auditních subjektů a (případně) samotného auditního orgánu.

 Popis postupu dohledu, který auditní orgán (případně) provádí nad jinými auditními subjekty.

7.   KROKY PROVÁDĚNÉ V NÁVAZNOSTI NA AUDITY Z PŘEDCHOZÍCH LET

 Informace o krocích prováděných v návaznosti na nedořešená doporučení vyplývající z auditu a na výsledky auditů systémů a auditů operací z předchozích let.

8.   PŘÍPADNÉ DALŠÍ INFORMACE

9.   PŘEHLED VYKÁZANÝCH VÝDAJŮ A AUDITŮ VZORKŮFond

Reference

(číslo kódu CCI)

Program

Výdaje vykázané v referenčním roce

Výdaje v referenčním roce, u nichž byl proveden audit na namátkovém vzorku

Částka a procenta (chybovost) neoprávněných výdajů v namátkovém vzorku (3)

Jiné auditované výdaje (4)

Výše neoprávněných výdajů v jiném vzorku výdajů

Kumulativně nahlášené výdaje celkem

Kumulativně auditované výdaje celkem jako procento z celkových kumulativně vykázaných nákladů

 

 

 

 

 (1)

 (2)

Částka

%

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   Výše výdajů, u něhož byl proveden audit.

(2)   Procento výdajů, u nichž byl proveden audit, v poměru k výdajům vykázaným Komisi v referenčním roce.

(3)   Týká-li se namátkový vzorek více než jednoho fondu nebo programu, poskytují se informace o celém vzorku.

(4)   Výdaje z doplňkového vzorku a výdaje z namátkového vzorku v jiném než referenčním roce.
PŘÍLOHA VII

VZOR VÝROČNÍHO STANOVISKA PODLE ČL. 62 ODST. 1 PÍSM. d) BODU ii) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 A ČL. 18 ODST. 2 TOHOTO NAŘÍZENÍ

Evropské komisi, generálnímu ředitelství…

ÚVOD

Já, níže podepsaný zástupce … (název subjektu jmenovaného členským státem), jsem přezkoumal fungování řídících a kontrolních systémů v rámci operačního programu … (název operačního programu, číslo kódu CCI, období), abych vydal stanovisko, zda systémy fungovaly účinně a poskytly přiměřenou jistotu, že výkazy výdajů předložené Komisi jsou správné, a tudíž přiměřenou jistotu, že související transakce jsou legální a řádné.

ROZSAH PŘEZKOUMÁNÍ

Přezkoumání bylo provedeno v souladu s auditní strategií tohoto programu v době od 1. července do 30. června … (rok) a je zaznamenáno v přiložené výroční kontrolní zprávě podle čl. 62 odst. 1 písm. d) bodu i) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

Buď

Nedošlo k omezení rozsahu přezkoumání.

Nebo

Rozsah přezkoumání byl omezen těmito faktory:

a) 

b) 

c) atd.

(Uvést jakékoli omezení rozsahu přezkoumání, např. všechny systémové problémy, slabiny řídícího a kontrolního systému, nedostatečné podklady, případy projednávané před soudem atd., a odhadnout výši výdajů a příspěvek Společenství, na nějž se omezení vztahuje. Domnívá-li se auditní orgán, že omezení nemají dopad na Konečné vykázané výdaje, měl by to oznámit.)

STANOVISKO

Buď

(Stanovisko bez výhrad)

Na základě výše uvedeného přezkoumání se domnívám, že ve výše zmíněném období byl řídící a kontrolní systém zřízený pro účely programu … (název operačního programu, číslo kódu CCI, období) v souladu s platnými požadavky článků 58 až 62 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a oddílu 3 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a fungoval účinně a poskytl tak přiměřenou jistotu, že výkazy výdajů předložené Komisi jsou správné, a tudíž i přiměřenou jistotu, že související transakce jsou legální a řádné.

Nebo

(Stanovisko s výhradami)

Na základě výše uvedeného přezkoumání se domnívám, že ve výše zmíněném období byly řídící a kontrolní systémy zřízené pro účely programu … (název operačního programu, číslo kódu CCI, období) v souladu s platnými požadavky článků 58 až 62 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a oddílu 3 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a fungovaly účinně a poskytly tak přiměřenou jistotu, že výkazy výdajů předložené Komisi jsou správné, a tudíž přiměřenou jistotu, že související transakce jsou legální a řádné, s výjimkou těchto skutečností: … ( 24 ).

K názoru, že tento aspekt/tyto aspekty systému nesplnil/y požadavky a/nebo nefungoval/y tak, aby mohl/y poskytnout přiměřenou záruku toho, že jsou výkazy výdajů předložené Komisy správné, mě vedou tyto důvody: … ( 25 ):

Dopad výhrad/y, odhaduji na … celkových oznámených výdajů. Příspěvek Společenství, který je tím dotčen, je … .

Nebo

(Záporné stanovisko)

Na základě výše uvedeného přezkoumání se domnívám, že ve výše zmíněném období nebyl řídící a kontrolní systém zřízený pro účely programu … (název operačního programu, číslo kódu CCI, období) v souladu s požadavky článků 58 až 62 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a oddílu 3 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a nefungoval účinně a neposkytl tak přiměřenou jistotu, že výkazy výdajů předložené Komisi jsou správné, a tudíž i přiměřenou jistotu, že související transakce jsou legální a řádné.

Záporné stanovisko se zakládá na … ( 26 ).Datum

Podpis
PŘÍLOHA VIII

VZOR ZÁVĚREČNÉ KONTROLNÍ ZPRÁVY A PROHLÁŠENÍ O UZAVŘENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PODLE ČL. 62 ODST. 1 PÍSM. e) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 A ČL. 18 ODST. 3 TOHOTO NAŘÍZENÍ

Část A:   Vzor finanční kontrolní zprávy

1.   ÚVOD

 Údaj o odpovědném auditním orgánu a jiných subjektech, které se podílely na přípravě zprávy.

 Údaj o posledním referenčním období, z něhož se vybral namátkový vzorek.

 Určení operačního programu (operačních programů), jehož se týká zpráva, a jeho případných řídících a certifikačních orgánů, rozděleného podle fondů a programů.

 Popis kroků k přípravě zprávy.

2.   ZMĚNY SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ A KONTROLY A AUDITNÍ STRATEGIE ( 27 )

 Údaj o jakýchkoli významných změnách řídících a kontrolních systémů oznámených auditnímu orgánu ve srovnání s popisem poskytnutým podle čl. 71 odst. 1 nařízení (ES) č. 1083/2006 a o datech, od kdy změny platí.

 Údaj o jakýchkoli změnách auditní strategie a důvodech těchto změn.

3.   PŘEHLED AUDITŮ PROVEDENÝCH PODLE ČL. 62 ODST. 1 PÍSM. a) A b) NAŘÍZENÍ (ES) č. 1083/2006 A PODLE ČLÁNKU 17 TOHOTO NAŘÍZENÍ

Pokud jde o audity systémů:

 Údaj o subjektech provádějících audity systémů, včetně samotného auditního orgánu.

 Souhrnný seznam provedených auditů: subjekty, u nichž byl proveden audit, a rok jeho provedení.

 Popis základu pro výběr auditů v souvislosti s auditní strategií ( 28 ).

 Popis hlavních zjištění a závěrů, které byly na základě auditů vyvozeny pro řídicí a kontrolní systémy a jejich fungování, včetně toho, zda byly kontroly řízení, ověřovací postupy a pomůcky pro audit dostačující, zda byly odpovídajícím způsobem odděleny funkce a zda byly dodrženy požadavky a politiky Společenství (28) .

 Údaj o tom, zda byly některé ze zjištěných problémů označeny za systémové, a o přijatých opatřeních, včetně vyčíslení neoprávněných výdajů a s nimi spojených finančních oprav (28) .

Pokud jde o audity operací:

 Údaj o subjektech provádějících audity vzorků, včetně samotného auditního orgánu.

 Popis základu pro výběr vzorku/ů.

 Údaj o použité úrovni významnosti a v případě statistického výběru vzorků rovněž o úrovni spolehlivosti a případně rozpětí.

 Popis hlavních výsledků auditů udávající zejména výši neoprávněných výdajů a chybovost vyplývající z auditu namátkových vzorků (28) .

 Údaj o závěrech, které byly na základě výsledků auditů vyvozeny v souvislosti s účinností řídícího a kontrolního systému.

 Informace o krocích prováděných v návaznosti na nesrovnalosti, včetně revize dříve nahlášené chybovosti.

 Údaj o tom, zda byly některé ze zjištěných problémů označeny za systémové, a o přijatých opatřeních, včetně vyčíslení neoprávněných výdajů a s nimi spojených finančních oprav (28) .

4.   KROKY PROVÁDĚNÉ V NÁVAZNOSTI NA AUDITY

 Informace o krocích prováděných v návaznosti na výsledky auditů systémů a auditů operací.

5.   DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI PROVEDENÉ AUDITNÍM ORGÁNEM PŘI PŘÍPRAVĚ PROHLÁŠENÍ O UZAVŘENÍ

 Přehled auditů uzavíracího postupu řídících a certifikačních orgánů a zprostředkujících subjektů.

 Přehled výsledků přezkoumání účetní knihy dlužníků vedené podle čl. 61 písm. f) nařízení (ES) č. 1083/2006.

 Přehled výsledků opětovného provádění kontrol přesnosti vykázaných částek vzhledem k podkladům.

 Přehled výsledků přezkoumání zpráv jiných auditních subjektů z členského státu nebo Společenství (upřesnit podle kategorií, které zprávy byly přijaty a přezkoumány).

 Přehled výsledků přezkoumání informací o krocích prováděných v návaznosti na zjištění auditu a hlášené nesrovnalosti.

 Přehled výsledků přezkoumání doplňkové práce provedené řídícími a certifikačními orgány, aby bylo možno předložit stanovisko bez výhrad.

 Ostatní.

6.   OMEZENÍ ROZSAHU PŘEZKOUMÁNÍ AUDITNÍM ORGÁNEM

 Je třeba nahlásit podrobnosti o všech faktorech, které omezily rozsah přezkoumání provedených auditním orgánem ( 29 ).

 Je nutné uvést odhadovanou výši výdajů a příspěvek Společenství, jichž se omezení týká.

7.   HLÁŠENÉ NESROVNALOSTI

 Potvrzení, že postup pro hlášení nesrovnalostí a kroků provedených v návaznosti na ně, včetně řešení systémových problémů, se provedl v souladu s právními požadavky.

 Potvrzení přesnosti informací předložených v závěrečné zprávě o provádění ohledně nesrovnalostí hlášených podle čl. 70 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1083/2006.

 Seznam případů nesrovnalostí pokládaných za systémové a výše výdajů, jichž se týkají.

8.   PŘÍPADNÉ DALŠÍ INFORMACE

9.   PŘEHLED VYKÁZANÝCH VÝDAJŮ A AUDITŮ VZORKŮFond

Reference

(číslo kódu CCI)

Program

Výdaje vykázané v referenčním roce

Výdaje v referenčním roce, u nichž byl proveden audit na namátkovém vzorku

Částka a procenta (chybovost) neoprávněných výdajů v namátkovém vzorku (3)

Jiné auditované výdaje (4)

Výše neoprávněných výdajů v jiném vzorku výdajů

Kumulativně vykázané výdaje celkem

Kumulativně auditované výdaje celkem jako procento z celkových kumulativně vykázaných nákladů

 

 

 

 

 (1)

 (2)

Částka

%

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   Výše výdaje, u něhož byl proveden audit.

(2)   Procento výdajů, u nichž byl proveden audit, v poměru k výdajům vykázaným Komisi v referenčním roce.

(3)   Týká-li se namátkový vzorek více než jednoho fondu nebo programu, poskytují se informace o celém vzorku.

(4)   Výdaje z doplňkového vzorku a výdaje z namátkového vzorku v jiném než referenčním roce.

Část B:   Prohlášení o uzavření

Evropské komisi, generálnímu ředitelství …

1.   ÚVOD

Já, níže podepsaný zástupce …(název subjektu jmenovaného členským státem), jsem přezkoumal závěry auditu operačního programu …(název operačního programu, číslo kódu CCI, období), který byl proveden auditním orgánem nebo v rámci jeho odpovědnosti v souladu s auditní strategií [a provedl jsem doplňkovou práci, kterou jsem považoval za nezbytnou]. Výsledky přezkoumání a dodatečné práce, kterou jsem provedl, jsou shrnuty v přiložené závěrečné kontrolní zprávě (která obsahuje rovněž informace nezbytné pro výroční kontrolní zprávu za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2016). Tuto práci jsem rozvrhl a provedl tak, abych získal přiměřenou jistotu, že je žádost o platbu konečného zůstatku příspěvku Společenství na operační program správná a platná a že jsou související transakce, jichž se týká závěrečný výkaz výdajů, legální a řádné.

2.   ROZSAH PŘEZKOUMÁNÍ

Přezkoumání bylo provedeno v souladu s auditní strategií tohoto programu a je zaznamenáno v přiložené závěrečné kontrolní zprávě podle čl. 62 odst. 1 písm. e) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

Buď

Nedošlo k omezení rozsahu přezkoumání.

Nebo

Rozsah přezkoumání byl omezen těmito faktory:

a) 

b) 

c) atd.

(Uvést jakékoli omezení rozsahu přezkoumání, např. všechny systémové problémy, slabiny řídícího a kontrolního systému, nedostatečné podklady, případy projednávané před soudem atd., a odhadnout výši výdajů a příspěvek Společenství, na něž se omezení vztahuje. Domnívá-li se auditní orgán, že omezení nemají dopad na konečné vykázané výdaje, měl by to oznámit.)

3.   NESROVNALOSTI A CHYBOVOST

Buď

Případy nesrovnalostí a chybovost zjištěné v průběhu auditu nevylučují stanovisko bez výhrad, pokud je řídící orgán řešil uspokojivě, a s ohledem na to, v jakém množství se v průběhu doby objevovaly.

Nebo

Případy nesrovnalostí a chybovost zjištěné v průběhu auditu a způsob, jak je řídící orgán řešil, vylučuje stanovisko bez výhrad. Seznam těchto případů je uveden v závěrečné kontrolní zprávě společně s údajem o jejich případné systémové povaze a rozsahu problému. Výše celkových vykázaných výdajů, které by mohly být dotčeny, je … a výše příspěvku z veřejných zdrojů, který by mohl být dotčen, je … Odpovídající příspěvek Společenství, jenž by mohl být dotčen, je tedy ….

4.   STANOVISKO

Buď

(Stanovisko bez výhrad)

Nedošlo-li k omezení rozsahu přezkoumání a nesrovnalosti, chybovost ani způsob, jak je řídící orgán řešil, nevylučují stanovisko bez výhrad:

Na základě výše uvedeného přezkoumání jsem názoru, že konečný výkaz výdajů zachycuje správně ve všech zásadních ohledech výdaje vynaložené v rámci operačního programu, že žádost o platbu konečného zůstatku příspěvku Společenství do tohoto programu je platná a související transakce, jichž se týká závěrečný výkaz výdajů, jsou legální a řádné.

Nebo

(Stanovisko s výhradami)

Došlo-li k omezení rozsahu přezkoumání a/nebo nesrovnalosti, chybovost a způsob, jak je řídící orgán řešil, jsou důvodem ke stanovisku s výhradami, avšak nejsou důvodem pro nepříznivé stanovisko ke všem dotčeným výdajům:

Na základě výše uvedeného přezkoumání jsem názoru, že konečný výkaz výdajů zachycuje správně ve všech zásadních ohledech výdaje vynaložené v rámci operačního programu, že žádost o platbu konečného zůstatku příspěvku Společenství do tohoto programu je platná a související transakce, jichž se týká závěrečný výkaz výdajů, jsou legální a řádné, a to s výjimkou záležitostí uvedených v bodě 2 a/nebo připomínek v bodě 3 týkajících se chybovosti, nesrovnalostí a způsobu, jakým je řídící orgán řešil, a jejichž dopad je uveden výše. Dopad výhrad odhaduji na … celkových vykázaných výdajů. Příspěvek Společenství, jehož se dopady týkají, je ….

Nebo

(Záporné stanovisko)

Došlo-li k omezení rozsahu přezkoumání a/nebo chybovost, nesrovnalosti a způsob, jak je řídící orgán řešil, jsou takové, že nelze dojít k závěru o spolehlivosti závěrečného výkazu výdajů, aniž by se musela provést další rozsáhlá práce:

Na základě výše uvedeného přezkoumání a zejména vzhledem k záležitostem uvedeným v bodě 2 a/nebo k chybovosti, nesrovnalostem a tomu, že je řídící orgán neřešil uspokojivě, jak je uvedeno v bodě 3, jsem názoru, že konečný výkaz výdajů nezachycuje správně ve všech zásadních ohledech výdaje vynaložené v rámci operačního programu, že žádost o platbu konečného zůstatku příspěvku Společenství do tohoto programu není platná a související transakce, jichž se týká závěrečný výkaz výdajů, nejsou legální a řádné.Datum

Podpis
PŘÍLOHA IX

VZOR PROHLÁŠENÍ O ČÁSTEČNÉM UZAVŘENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PODLE ČL. 18 ODST. 5

Evropské komisi, generálnímu ředitelství …

Řídící orgán programu … (název operačního programu, číslo kódu CCI, období) předložil výkaz výdajů týkajících se operací [dokončených dne … (datum, kdy byly operace dokončeny)/dokončených mezi … a … (data, mezi nimiž byly operace dokončeny)] a žádá o částečné uzavření programu pro tyto operace podle čl. 88 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1083/2006.

Já, níže podepsaný zástupce … (název subjektu jmenovaného členským státem), jsem přezkoumal výsledky auditu tohoto programu, jak jsou uvedeny ve výročních kontrolních zprávách a výročních stanoviscích vydávaných podle čl. 62 odst. 1 písm. d) bodů i) a ii) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 na rok/roky … .

Tuto práci jsem rozvrhl a provedl tak, abych získal přiměřenou jistotu, že je dotčený výkaz výdajů správný a platný a že jsou související transakce, na něž se vztahuje výkaz výdajů, legální a řádné.

Stanovisko

Na základě výše uvedeného přezkoumání se domnívám, že výkaz výdajů na dokončené operace, který předložil řídící orgán pro program … (název operačního programu, číslo kódu CCI, období) za účelem jeho částečného uzavření, pokud jde o operace [dokončené dne …/dokončené mezi … a …], zachycuje správně ve všech zásadních ohledech vynaložené výdaje a že související transakce jsou legální a řádné.Datum

Podpis

▼M1
PŘÍLOHA X

POTVRZENÍ A VÝKAZ VÝDAJŮ A ŽÁDOST O PRŮBĚŽNOU PLATBU

image

image

image

image

image

image

image

image
PŘÍLOHA XI

VÝROČNÍ VÝKAZ ČÁSTEK, JEŽ BYLY ODEJMUTY NEBO BYLY ZÍSKÁNY ZPĚT, ČÁSTEK, KTERÉ JE TŘEBA VYBRAT, A ČÁSTEK, KTERÉ NELZE ZÍSKAT ZPĚT (ČL. 20 ODST. 2)

1.   ČÁSTKY, JEŽ BYLY ODEJMUTY NEBO ZÍSKÁNY ZPĚT, ODEČTENÉ Z VÝKAZU VÝDAJŮ BĚHEM ROKU 20… 

A) Odejmuté částky (1)

B) Částky získané zpět (2)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Prioritní osy

Celková výše odejmutých výdajů vynaložených příjemci (3)

Odpovídající odejmutý příspěvek z veřejných zdrojů (4)

Celková výše odejmutých výdajů v souvislosti s nesrovnalostmi nahlášenými podle čl. 28 odst. 1 nařízení (ES) č. 1828/2006 (5)

Výše odpovídajícího odejmutého příspěvku z veřejných zdrojů v souvislosti s nesrovnalostmi nahlášenými podle čl. 28 odst. 1 nařízení (ES) č. 1828/2006 (6)

Příspěvek z veřejných zdrojů získaný zpět (7)

Celková výše výdajů vynaložených příjemci (8)

Výše příspěvku z veřejných zdrojů získaného zpět v souvislosti s nesrovnalostmi nahlášenými podle čl. 28 odst. 1 nařízení (ES) č. 1828/2006 (9)

Celková výše výdajů v souvislosti s nesrovnalostmi nahlášenými podle čl. 28 odst. 1 nařízení (ES) č. 1828/2006 (10)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   Část A tabulky (odejmuté částky) se vyplňuje na základě výdajů již vykázaných Komisi, které byly po zjištění nesrovnalosti odejmuty z programu. V tomto případě není nutné vyplňovat tabulky 2 a 3 této přílohy.

(2)   Část B tabulky (částky získané zpět) se vyplňuje na základě výdajů, které byly prozatím ponechány v programu do doby, než budou známy výsledky řízení k získání prostředků zpět, a které byly odečteny v návaznosti na získání prostředků zpět.

(3)   Tato částka je celková výše výdajů již vykázaných Komisi, jichž se týkaly nesrovnalosti a které byly odejmuty.

(4)   Tento sloupec je nutno vyplnit, pokud je příspěvek z fondů vypočítán s odkazem na způsobilé výdaje z veřejných zdrojů.

(5)   Tato částka je součástí částky uvedené ve sloupci b), která byla nahlášena jako neoprávněná v rámci postupů pro hlášení stanovených v článku 28 nařízení (ES) č. 1828/2006.

(6)   Tento sloupec je nutno vyplnit, pokud je příspěvek z fondů vypočítán s odkazem na způsobilé výdaje z veřejných zdrojů.

(7)   Toto je výše příspěvku z veřejných zdrojů, která byla úspěšně získána zpět od příjemce.

(8)   Tato částka je výše výdajů vynaložených příjemcem, odpovídající příspěvku z veřejných zdrojů uvedenému ve sloupci f).

(9)   Tato částka se vztahuje k části částky uvedené ve sloupci f), která byla nahlášena jako neoprávněná v rámci postupů pro hlášení stanovených v článku 28 nařízení (ES) č. 1828/2006.

(10)   Tato částka se vztahuje k části částky uvedené ve sloupci g), která byla nahlášena jako neoprávněná v rámci postupů stanovených v článku 28 nařízení (ES) č. 1828/2006.

2.   ČÁSTKY, KTERÉ JE TŘEBA VYBRAT, K 31. PROSINCI 20..a

b

c

d

e

f

Prioritní osy

Rok, kdy bylo zahájeno řízení k získání prostředků zpět

Příspěvek z veřejných zdrojů, který má být získán zpět (1)

Celková výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci (2)

Celková výše výdajů v souvislosti s nesrovnalostmi nahlášenými podle čl. 28 odst. 1 nařízení (ES) č. 1828/2006 (3)

Výše příspěvku z veřejných zdrojů, který má být získán zpět v souvislosti s nesrovnalostmi nahlášenými podle čl. 28 odst. 1 nařízení (ES) č. 1828/2006 (4)

1

2007

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2007

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2007

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

(1)   Jedná se o příspěvek z veřejných zdrojů, jehož se týká řízení k získání prostředků zpět na úrovni příjemce.

(2)   Jedná se o výši výdajů vynaložených příjemcem, odpovídající příspěvku z veřejných zdrojů uvedenému ve sloupci c).

(3)   Tato částka se vztahuje k části částky uvedené ve sloupci d), která byla nahlášena jako neoprávněná v rámci postupů pro hlášení stanovených v článku 28 nařízení (ES) č. 1828/2006.

(4)   Tato částka se vztahuje k části částky uvedené ve sloupci c), která byla nahlášena jako neoprávněná v rámci postupů pro hlášení stanovených v článku 28 nařízení (ES) č. 1828/2006.

3.   ČÁSTKY, KTERÉ NELZE ZÍSKAT ZPĚT, K 31. PROSINCI 20..a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

Název operace

Prioritní osy

Případné identifikační číslo nesrovnalosti (1)

Rok, kdy bylo zahájeno řízení k získání prostředků zpět

Příspěvek z veřejných zdrojů vykázaný jako částka, kterou nelze získat zpět (2)

Celkové výdaje vynaložené příjemci vykázané jako částka, kterou nelze získat zpět (3)

Datum poslední platby příspěvku z veřejných zdrojů příjemci

Datum stanovení nenávratnosti částky

Důvod nenávratnosti částky

Přijatá opatření k získání prostředků zpět včetně data příkazu k inkasu

Uveďte, zda by měl být podíl Společenství uhrazen z rozpočtu Evropské unie (ano/ne) (4)

X

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

Y

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   Jedná se o referenční číslo přidělené dané nesrovnalosti nebo o jiný způsob identifikace podle čl. 14 odst. 3 nařízení (ES) č. 1828/2006.

(2)   Jedná se o výši příspěvku z veřejných zdrojů vynaloženou příjemcem, v jejímž případě bylo stanoveno, že ji nelze získat zpět, nebo v jejímž případě se neočekává, že bude získána zpět.

(3)   Tato částka je výše výdajů vynaložených příjemcem, odpovídající příspěvku z veřejných zdrojů uvedenému ve sloupci e).

(4)   Podíl Společenství se vypočítá pomocí míry spolufinancování na úrovni prioritní osy s odkazem na sloupec e) nebo f) podle čl. 53 odst. 1 písm. a) nebo b) nařízení (ES) č. 1083/2006.

▼C2
PŘÍLOHA XII

POPIS ŘÍDÍCÍCH A KONTROLNÍCH SYSTÉMŮ

Vzorový popis řídících a kontrolních systémů podle článku 21

1.   OBECNĚ

1.1.

Informace předložené:

 [název] členského státu:

 název programu a číslo kódu CCI:

 název hlavního kontaktního místa, včetně e-mailu a faxu: (subjekt odpovědný za koordinaci popisů)

1.2.

Poskytnuté informace popisují stav ke dni: (dd/mm/rr)

1.3.

Struktura systému (obecné informace a schéma znázorňující organizační vztahy mezi subjekty zapojenými do řídícího a kontrolního systému)

1.3.1.

Řídící orgán (název, adresa a kontaktní místo řídícího orgánu)

1.3.2.

Zprostředkující subjekty (název, adresa a kontaktní místo zprostředkujících subjektů)

1.3.3.

Certifikační orgán (název, adresa a kontaktní místo certifikačního orgánu)

1.3.4.

Auditní orgán a auditní subjekty (název, adresa a kontaktní místo auditního orgánu a ostatních auditních subjektů)

1.4.

Pokyny vydané řídícímu a certifikačnímu orgánu a zprostředkujícím subjektům za účelem zajištění řádného finančního řízení strukturálních fondů (datum a odkaz)

2.   ŘÍDÍCÍ ORGÁN

Pozn: Tento oddíl je nutno vyplnit zvlášť pro každý řídící orgán.

2.1.

Řídící orgán a jeho hlavní funkce

2.1.1.

Datum a forma formálního ustanovení řídícího orgánu povolující mu vykonávat funkce

2.1.2.

Upřesnění funkcí a úkolů prováděných přímo řídícím orgánem

2.1.3.

Řídícím orgánem formálně postoupené funkce (funkce, zprostředkující subjekty, forma pověření)

2.2.

Organizace řídícího orgánu

2.2.1.

Organizační schéma a specifikace funkcí jednotlivých útvarů (včetně orientačního počtu přidělených míst)

2.2.2.

Písemné postupy vypracované pro použití zaměstnanci řídícího orgánu/zprostředkujících subjektů (datum a odkaz)

2.2.3.

Popis postupů pro výběr a schvalování operací a k zajištění souladu s příslušnými pravidly Společenství a vnitrostátními pravidly po celou dobu jejich provádění (čl. 60 písm. a) nařízení (ES) č. 1083/2006)

2.2.4.

Ověřování operací (čl. 60 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006):

 Popis postupů při ověřování

 Subjekty provádějící toto ověřování

 Písemné postupy (odkaz na příručky) vydané pro tuto práci

2.2.5.

Vyřizování žádostí o úhradu:

 Popis postupů, pomocí nichž se přijímají, ověřují a potvrzují žádosti o úhradu a pomocí nichž jsou schvalovány, prováděny a účtovány platby pro příjemce (včetně schématu, v němž jsou znázorněny všechny dotčené subjekty)

 Subjekty provádějící jednotlivé kroky při vyřizování žádosti o úhradu

 Písemné postupy (odkaz na příručky) vydané pro tuto práci

2.2.6.

Popis toho, jak bude řídící orgán předávat informace certifikačnímu orgánu

2.2.7.

Pravidla způsobilosti stanovená členským státem, která jsou použitelná pro operační program

2.3.

Je-li řídící i certifikační orgán určen v rámci téhož subjektu, popište, jak je zajištěno oddělení funkcí

2.4.

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek, státní podporu, rovné příležitosti a ochranu životního prostředí

2.4.1.

Pokyny a poučení o platných předpisech (datum a odkaz)

2.4.2.

Předpokládaná opatření, kterými se zajistí, že platné předpisy jsou v souladu např. s kontrolami řízení, jinými kontrolami, audity

2.5.

Pomůcka pro audit se zaměřením na finanční toky

2.5.1.

Popis, jak budou u programu a/nebo jednotlivých priorit splněny požadavky podle článku 15

2.5.2.

Vydané pokyny k uchovávání podkladů příjemci (datum a odkaz):

 Údaj o době uchovávání dokladů

 Formát, v němž mají být doklady uchovávány

2.6.

Nesrovnalosti a získávání zpět vyplacených částek

2.6.1.

Vydané pokyny pro oznamování a opravu nesrovnalostí a zaznamenávání dlužných částek a navrácení neoprávněně vyplacených částek (datum a odkaz)

2.6.2.

Popis postupu (včetně schématu) k dodržení povinnosti oznamovat Komisi nesrovnalosti v souladu s článkem 28

3.   ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKTY

Pozn: Tento oddíl je nutno vyplnit zvlášť pro každý zprostředkující subjekt. Uveďte orgán, který zprostředkující subjekty pověřil výkonem určité funkce.

3.1.

Zprostředkující subjekt a jeho hlavní funkce

3.1.1.

Upřesnění hlavních funkcí a úkolů zprostředkujících subjektů

3.2.

Organizace jednotlivých zprostředkujících subjektů

3.2.1.

Organizační schéma a specifikace funkcí jednotlivých útvarů (včetně orientačního počtu přidělených míst)

3.2.2.

Písemné postupy vypracované pro použití zaměstnanci zprostředkujícího subjektu (datum a odkaz)

3.2.3.

Popis postupů pro výběr a schvalování operací (není-li popsáno v bodě 2.2.3)

3.2.4.

Ověřování operací (čl. 60 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006) (není-li popsáno v bodě 2.2.4)

3.2.5.

Popis postupů pro vyřizování žádostí o úhradu (není-li popsáno v bodě 2.2.5)

4.   CERTIFIKAČNÍ ORGÁN

4.1.

Certifikační orgán a jeho hlavní funkce

4.1.1.

Datum a forma formálního ustanovení certifikačního orgánu povolující mu vykonávat funkce

4.1.2.

Specifikace funkcí prováděných certifikačním orgánem

4.1.3.

Certifikačním orgánem formálně postoupené funkce (funkce, zprostředkující subjekty, forma pověření)

4.2.

Organizace certifikačního orgánu

4.2.1.

Organizační schéma a specifikace funkcí jednotlivých útvarů (včetně orientačního počtu přidělených míst)

4.2.2.

Písemné postupy vypracované pro použití zaměstnanci certifikačního orgánu (datum a odkaz)

4.3.

Certifikace výkazů výdajů

4.3.1.

Popis postupu, pomocí něhož jsou výkazy výdajů vypracovávány, certifikovány a předkládány Komisi

4.3.2.

Popis kroků prováděných certifikačním orgánem, aby bylo zajištěno splnění požadavků podle článku 61 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006

4.3.3.

Opatření pro přístup certifikačního orgánu k podrobným informacím o operacích, ověřeních a auditech provedených řídícím orgánem, zprostředkujícími subjekty a auditním orgánem

4.4.

Účetní systém

4.4.1.

Popis účetního systému, který má být vytvořen a používán jako základ pro certifikaci výdajů Komisi:

 Opatření pro předkládání souhrnných údajů certifikačnímu orgánu v případě decentralizovaného systému

 Vazba mezi účetním systémem a informačním systémem, který má být vytvořen (bod 6)

 Identifikace transakcí strukturálních fondů v případě společného systému s jinými fondy

4.4.2.

Podrobnost účetního systému:

 Celkové výdaje podle priorit a fondů

4.5.

Získávání zpět vyplacených částek

4.5.1.

Popis systému pro zajištění okamžitého navrácení podpory ze strany Společenství

4.5.2.

Opatření přijatá za účelem vedení účetní knihy dlužníků a odpočtu vrácených částek od výdajů, které budou oznámeny

5.   AUDITNÍ ORGÁN A AUDITNÍ SUBJEKTY

5.1.

Popis hlavních úkolů a vnitřních vztahů auditního orgánu a auditních subjektů v rámci odpovědnosti auditního orgánu

5.2.

Organizace auditního orgánu a auditních subjektů v rámci jeho odpovědnosti

5.2.1.

Organizační schémata (včetně počtu přidělených míst)

5.2.2.

Opatření k zajištění nezávislosti

5.2.3.

Požadovaná kvalifikace nebo zkušenosti

5.2.4.

Popis postupů pro sledování provádění doporučení a nápravných opatření vyplývajících ze zpráv o auditu

5.2.5.

Popřípadě popis postupů pro dohled na práci ostatních auditních subjektů v rámci odpovědnosti auditního orgánu

5.3.

Výroční kontrolní zpráva a prohlášení o uzavření

5.3.1.

Popis postupů pro vyhotovení výroční kontrolní zprávy, výročního stanoviska a prohlášení o uzavření

5.4.

Určení koordinačního auditního subjektu

5.4.1.

Popřípadě popis úlohy koordinačního auditního subjektu

6.   INFORMAČNÍ SYSTÉM (čl. 60 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006)

6.1.

Popis informačního systému včetně schématu (ústřední nebo společný síťový systém nebo decentralizovaný systém s vazbami mezi jednotlivými systémy)

Údaj o tom, zda systém již funguje, aby shromažďoval spolehlivé finanční a statistické údaje o provádění programů na období 2007 až 2013.

Není-li tomu tak, datum, kdy bude systém funkční.
PŘÍLOHA XIII

VZOR STANOVISKA VYDANÉHO PODLE ČL. 71 ODST. 2 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 A PODLE ČLÁNKU 25 TOHOTO NAŘÍZENÍ K SOULADU ŘÍDÍCÍCH A KONTROLNÍCH SYSTÉMŮ

Evropské komisi, generálnímu ředitelství …

ÚVOD

Já, níže podepsaný zástupce … (název auditního orgánu nebo provozně nezávislého subjektu jmenovaného členským státem podle čl. 71 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006), jakožto subjekt odpovědný za vypracování zprávy uvádějící výsledky hodnocení řídících a kontrolních systémů zřízených pro program … (název operačního programu(-ů), číslo kódu CCI, období ( 30 )) a za vydání stanoviska o jejich souladu s články 58 až 62 nařízení (ES) č. 1083/2006, jsem provedl přezkoumání v souladu s článkem 25 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006.

ROZSAH PŘEZKOUMÁNÍ

Přezkoumání bylo založeno na popisu řídících a kontrolních systémů, který jsem obdržel dne dd/mm/rrrr od (název subjektu nebo subjektů, které předložily popis). Dále jsme přezkoumali další informace ohledně … (témata) a provedli pohovory se zaměstnanci … (subjekty, s jejichž zaměstnanci se vedly pohovory).

Přezkoumání se týkalo řídících, certifikačních a auditních orgánů, subjektu jmenovaného k přijímání plateb Komise a provádění plateb příjemcům a dalším zprostředkujícím subjektům (seznam …).

STANOVISKO ( 31 )

Buď

(Stanovisko bez výhrad)

Na základě výše uvedeného přezkoumání jsem toho názoru, že řídící a kontrolní systémy zřízené pro program/y … (název operačního programu/ů, číslo kódu/ů CCI, období) splňují požadavky článků 58 až 62 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 oddílu 3.

Nebo

(Stanovisko s výhradami)

Na základě výše uvedeného přezkumu jsem toho názoru, že systémy řízení a kontroly zřízené za účelem programu/ů … (název operačního programu (ů), číslo kódu,-ů CCI, období) splňují požadavky článků 58 až 62 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 oddílu 3, mimo tyto ohledy … ( 32 ).

Důvody, které mě vedou k názoru, že tento aspekt/tyto aspekty nesplňuje/í požadavky, a hodnocení závažnosti jsou ( 33 ):

Nebo

(Záporné stanovisko)

Na základě výše uvedeného přezkoumání jsem toho názoru, že řídící a kontrolní systémy zřízené pro program/y … (název operačního programu/ů, číslo kódu/ů CCI, období) nesplňují požadavky článků 58 až 62 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 oddílu 3.

Záporné stanovisko se zakládá na … ( 34 ):Datum

Podpis

▼M1
PŘÍLOHA XIV

VZOROVÝ VÝKAZ VÝDAJŮ PRO ČÁSTEČNÉ UZAVŘENÍ

image

▼C2
PŘÍLOHA XV

FINANČNÍ PŘEHLED NÁRODNÍHO STRATEGICKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE (NSRR) – ORIENTAČNÍ ROČNÍ PŘÍSPĚVEK Z FONDU A OPERAČNÍHO PROGRAMU

Poznámka: Ustanovení čl. 27 odst. 4 písm. e) a čl. 28 odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 1083/2006 (v EUR)Konvergence

Podíl Společenství

Operační program

Fond

Celkem

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

EFRR a Fond soudržnosti

Operační program 1

EFRR

 

 

 

 

 

 

 

 

Operační program 2

EFRR + Fond soudržnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

EFRR

Fond soudržnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

Operační program 3

EFRR + Fond soudržnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

EFRR

Fond soudržnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

Operační program …

 

 

 

 

 

 

 

 

ESF

Operační program 4

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

Operační program 5

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

Operační program 6

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

Operační program …

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKEM ze všech fondů

VNSRR 2007–2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFRR celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CF celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESF celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAFRD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evropský rybářský fond

 

 

 

 

 

 

 

 

 Konkurenceschopnost/Zaměstnanost

Podíl Společenství

Operační program

Fond

Celkem

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

EFRR

Operační program 1

EFRR

 

 

 

 

 

 

 

 

Operační program 2

EFRR

 

 

 

 

 

 

 

 

EFRR

 

 

 

 

 

 

 

 

Operační program 3

EFRR

 

 

 

 

 

 

 

 

EFRR

 

 

 

 

 

 

 

 

Operační program …

 

 

 

 

 

 

 

 

ESF

Operační program 4

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

Operační program 5

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

Operační program 6

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

Operační program …

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKEM ze všech fondů

NSRR 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFRR celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESF celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PŘÍLOHA XVI

FINANČNÍ PLÁNY OPERAČNÍHO PROGRAMU

1.   FINANČNÍ PLÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU STANOVÍCÍ ROČNÍ ZÁVAZEK KAŽDÉHO FONDU V OPERAČNÍM PROGRAMU

Operační program (číslo kódu CCI):

Rok podle zdroje programu, v EUR ( 35 ): 

Zdroje ze strukturálních fondů (EFRR nebo ESF)

(1)

Fond soudržnosti

(2)

Celkem

(3) = (1) + (2)

2007

V regionech bez přechodné podpory

 

 

 

V regionech s přechodnou podporou

 

 

 

Celkem 2007

 

 

 

2008

V regionech bez přechodné podpory

 

 

 

V regionech s přechodnou podporou

 

 

 

Celkem 2008

 

 

 

2009

V regionech bez přechodné podpory

 

 

 

V regionech s přechodnou podporou

 

 

 

Celkem 2009

 

 

 

2010

V regionech bez přechodné podpory

 

 

 

V regionech s přechodnou podporou

 

 

 

Celkem 2010

 

 

 

2011

V regionech bez přechodné podpory

 

 

 

V regionech s přechodnou podporou

 

 

 

Celkem 2011

 

 

 

2012

V regionech bez přechodné podpory

 

 

 

V regionech s přechodnou podporou

 

 

 

Celkem 2012

 

 

 

2013

V regionech bez přechodné podpory

 

 

 

V regionech s přechodnou podporou

 

 

 

Celkem 2013

 

 

 

Celkem v regionech bez přechodné podpory (2007–2013)

 

 

 

Celkem v regionech s přechodnou podporou (2007–2013)

 

 

 

Celkový součet 2007–2013

 

 

 

2.   FINANČNÍ PLÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU UDÁVAJÍCÍ NA CELÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ VÝŠI CELKOVÉHO PŘÍDĚLU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z KAŽDÉHO FONDU DO OPERAČNÍHO PROGRAMU, PŘÍSPĚVEK ČLENSKÉHO STÁTU A SAZBU NÁHRAD PODLE PRIORITNÍCH OS.

Operační program (číslo kódu CCI):

Prioritní osy podle zdroje financování (v EUR) 

Finanční prostředky společenství

Příspěvek členského státu

Orientační rozdělení příspěvku členského státu

Celkové zdroje

Míra spolufinancován

Pro informaci

(a)

(b) (= (c) + (d))

Financování z vnitrostátních veřejných zdrojů

(c)

Financování z vnitrostátních soukromých zdrojů (1)

(d)

(e) = (a) + (b)

(f) (2) = (a)/(e)

Příspěvky EIB

Financování z jiných zdrojů (3)

Prioritní osa 1

Upřesněte fond a základ pro výpočet příspěvku společenství (celkem nebo z veřejných zdrojů) (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritní osa 2

Upřesněte fond a základ pro výpočet příspěvku společenství (celkem nebo z veřejných zdrojů)

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritní osa …

Upřesněte fond a základ pro výpočet příspěvku společenství (celkem nebo z veřejných zdrojů)

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   Vyplňuje se, pouze pokud jsou osy priorit vyjádřeny v celkových nákladech.

(2)   Tuto míru lze v tabulce zaokrouhlit na nejbližší celé číslo. Přesná míra používaná pro náhrady je poměrná (f).

(3)   Včetně financování z vnitrostátních soukromých zdrojů, jsou-li prioritní osy vyjádřeny ve veřejných výdajích.

(4)   V případě operačních programů s více cíli uved'te rovněž cíl.
PŘÍLOHA XVII

ODHAD PRAVDĚPODOBNÝCH ŽÁDOSTÍ O PLATBY

Předběžné odhady pravděpodobných žádostí o platby podle fondů a podle programů ( 36 ) pro běžný rozpočtový rok a následující rozpočtový rok (v EUR): 

Spolufinancování Společenství (1)

[běžný rok}

[následující rok]

Operační program 1 (číslo CCI) celkem

 

 

EFRR

 

 

ESF

 

 

Fond soudržnosti

 

 

Operační program 2 (číslo CCI) celkem

 

 

EFRR

 

 

ESF

 

 

Fond soudržnosti

 

 

Celkový součet

 

 

(1)   V tabulce by se měly uvést pouze předběžné odhady pravděpodobných žádostí o platby, pokud jde o příspěvek Společenství, a ne odhad celkových výdajů. V předběžných odhadech pravděpodobných žádostí o platby by se měl příspěvek Společenství uvést za dotčený rok a neměl by být kumulován od počátku programového období.

▼M1
PŘÍLOHA XVIII

VÝROČNÍ ZPRÁVY A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

1.   IDENTIFIKACEOPERAČNÍ PROGRAM

Dotčený cíl

Dotčená způsobilá oblast

Programové období

Číslo programu (CCI)

Název programu

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ

Rok, za nějž se podává zpráva

Datum schválení výroční zprávy monitorovacím výborem

2.   PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU

2.1   Dosažený pokrok a jeho analýza

2.1.1   Informace o fyzickém pokroku operačního programu:

Pro každý kvantifikovaný ukazatel, a zejména hlavní ukazatele:Ukazatele

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Celkem

Ukazatel 1:

Dosažený výsledek (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cíl (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchozí stav (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukazatel n:

Dosažený výsledek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cíl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchozí stav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   Dosažený výsledek by měl být vyjádřen kumulativně – hodnota pro daný ukazatel by měla odpovídat celkové dosažené hodnotě ke konci roku, za nějž se podává zpráva. Dosažené výsledky za předchozí roky mohou být aktualizovány při předložení výročních zpráv o provádění za další roky, pokud budou k dispozici přesnější informace.

(2)   Cíl lze stanovit buď ročně, nebo na celé programové období.

(3)   Výchozí stav se uvádí pouze pro první rok, kdy jsou příslušné informace k dispozici, pokud se nepoužívá koncept dynamického výchozího stavu.

Všechny ukazatele musí být rozepsány podle pohlaví, je-li to možné. Pokud nejsou údaje dosud k dispozici, je nutno uvést, kdy budou dostupné a kdy je řídící orgán poskytne Komisi.

▼M2

2.1.2.    Finanční údaje (všechny finanční údaje by měly být uvedeny v eurech) 

Finanční prostředky operačního programu celkem

(Unie a vnitrostátní)

Základ pro výpočet příspěvku Unie

(z veřejných zdrojů nebo celkem)

Celková výše potvrzených způsobilých výdajů vynaložených příjemci (1)

Odpovídající příspěvek z veřejných zdrojů (1)

Míra plnění

v %

 

a

b

c

d

e = c/a v případě celkových nákladů, nebo e = d/a v případě veřejných nákladů

Prioritní osa 1

Uveďte fond

— z toho výdaje typu ESF (2)

— z toho výdaje typu ERDF (2)

— výdaje za regiony, které nečerpají přechodnou podporu (3)

— výdaje za regiony, které čerpají přechodnou podporu (3)

neuv.

 

 

 

neuv.

Prioritní osa 2

Uveďte fond

— z toho výdaje typu ESF

— z toho výdaje typu ERDF

— výdaje za regiony, které nečerpají přechodnou podporu

— výdaje za regiony, které čerpají přechodnou podporu

neuv.

 

 

 

neuv.

Prioritní osa …

Uveďte fond

— z toho výdaje typu ESF

— z toho výdaje typu ERDF

— výdaje za regiony, které nečerpají přechodnou podporu

— výdaje za regiony, které čerpají přechodnou podporu

neuv.

 

 

 

neuv.

Celkový součet

 

 

 

 

 

(1)   Údaje v souhrnném vyjádření.

(2)   Toto políčko se vyplní pouze v případě závěrečné zprávy o provádění, je-li operační program spolufinancován ERDF nebo ESF, pokud se využívá možnosti stanovené v čl. 34 odst. 2 nařízení (ES) č. 1083/2006.

(3)   Toto políčko se vyplní pouze v případě závěrečné zprávy o provádění, pokud operační program zahrnuje podporu regionům s přechodnou podporou a regionům bez přechodné podpory.

▼M1

2.1.3   Informace o rozpisu využití fondů

 Informace v souladu s částí C přílohy II.

2.1.4   Pomoc podle cílových skupin

 U operačních programů spolufinancovaných ESF: informace podle cílových skupin v souladu s přílohou XXIII.

 U operačního programu spolufinancovaného ERDF: příslušné informace o případných cílových skupinách, odvětvích nebo oblastech, jimž je věnována zvláštní pozornost.

2.1.5   Vrácená nebo znovu použitá pomoc

 Informace o využití vrácené nebo znovu použité pomoci po zrušení podpory, jak je uvedeno v článku 57 a čl. 98 odst. 2 nařízení (ES) č. 1083/2006.

2.1.6   Kvalitativní analýza

 Analýza dosažených výsledků měřených podle hmotných a finančních ukazatelů, včetně kvalitativní analýzy pokroku dosaženého s ohledem na původně stanovené cíle. Zvláštní pozornost je nutno věnovat přínosu operačního programu k lisabonskému procesu a rovněž jeho přínosu k dosažení cílů uvedených v čl. 9 odst. 3 nařízení (ES) č. 1083/2006.

 Popřípadě prokázání účinků provádění operačního programu na prosazování rovných příležitostí mužů a žen a popis dohod o partnerství.

 U operačních programů spolufinancovaných ESF: informace požadované podle článku 10 nařízení (ES) č. 1081/2006.

2.2   Informace o souladu s právními předpisy Společenství

Jakékoli závažné problémy týkající se souladu s právními předpisy Společenství, které se objevily při provádění operačního programu, a přijatá opatření k jejich řešení.

2.3   Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění

 Případné závažné problémy, které se objevily při provádění operačního programu, popřípadě včetně shrnutí vážných problémů zjištěných v rámci postupu uvedeného v čl. 62 odst. 1 písm. d) bodu i) nařízení (ES) č. 1083/2006, jakož i případná opatření přijatá řídícím orgánem nebo monitorovacím výborem k řešení těchto problémů.

 U programů financovaných ESF: jakékoli závažné problémy, které se objevily při provádění akcí a činností podle článku 10 nařízení (ES) č. 1081/2006.

2.4   Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu

Popis prvků, které mají přímý dopad na provádění programu, aniž by pramenily přímo z pomoci poskytované v rámci operačního programu (např. legislativní změny nebo neočekávaný sociálně-ekonomický vývoj).

2.5   Případná podstatná změna podle článku 57 nařízení (ES) č. 1083/2006

Případy, kdy byla zjištěna podstatná změna podle článku 57 nařízení (ES) č. 1083/2006.

2.6   Doplňkovost s jinými nástroji

Shrnutí provedených opatření, jimiž se má zajistit odlišení a koordinace pomoci z ERDF, ESF, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského rybářského fondu a intervencí EIB a dalších stávajících finančních nástrojů (čl. 9 odst. 4 nařízení (ES) č. 1083/2006).

2.7   Monitorování a vyhodnocení

Opatření k monitorování a vyhodnocení přijatá řídícím orgánem nebo monitorovacím výborem, včetně vzniklých potíží a kroků přijatých k jejich řešení.

2.8   Případná národní výkonnostní rezerva (pouze pro výroční zprávu o provádění předloženou za rok 2010)

Informace popsané v článku 50 nařízení (ES) č. 1083/2006.

3.   PROVÁDĚNÍ PODLE PRIORIT

3.1.   Priorita 1

3.1.1   Dosažení cílů a analýza pokroku

Informace o fyzickém pokroku priority

Pro každý kvantifikovaný ukazatel v prioritní ose, a zejména hlavní ukazatele:Ukazatele

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Celkem

Ukazatel 1:

Dosažený výsledek (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cíl (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchozí stav (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukazatel n:

Dosažený výsledek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cíl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchozí stav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   Dosažený výsledek by měl být vyjádřen kumulativně – hodnota pro daný ukazatel by měla odpovídat celkové dosažené hodnotě ke konci roku, za nějž se podává zpráva. Dosažené výsledky za předchozí roky mohou být aktualizovány při předložení výročních zpráv o provádění za další roky, pokud budou k dispozici přesnější informace.

(2)   Cíl lze stanovit buď ročně, nebo na celé programové období.

(3)   Výchozí stav se uvádí pouze pro první rok, kdy jsou příslušné informace k dispozici, pokud se nepoužívá koncept dynamického výchozího stavu.

Všechny ukazatele musí být rozepsány podle pohlaví, je-li to možné. Pokud nejsou údaje dosud k dispozici, je nutno uvést, kdy budou dostupné a kdy je řídící orgán poskytne Komisi.

 U operačních programů spolufinancovaných ESF: informace podle cílových skupin v souladu s přílohou XXIII.

Kvalitativní analýza

 Analýza dosažených výsledků podle finančních údajů (bod 2.1.2) a hmotných ukazatelů (bod 3.1.1) a dalších relevantních informací.

 Popřípadě prokázání účinků na prosazování rovných příležitostí mužů a žen.

 Analýza využívání fondů v souladu s čl. 34 odst. 2 nařízení (ES) č. 1083/2006. U programů ESF informace požadované v článku 10 nařízení (ES) č. 1081/2006.

 Seznam nedokončených operací a časový rozvrh jejich dokončení (pouze závěrečná zpráva).

3.1.2   Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění

Informace o případných závažných problémech, které se objevily při provádění priority, popřípadě včetně shrnutí vážných problémů zjištěných v rámci postupu uvedeného v čl. 62 odst. 1 písm. d) bodu i) nařízení (ES) č. 1083/2006, jakož i případná opatření přijatá řídícím orgánem nebo monitorovacím výborem k jejich řešení.

3.2   Priorita 2

Totéž.

3.3   Priorita 3

Totéž.

4.   PROGRAMY ESF: SOUDRŽNOST A ZAMĚŘENÍ

U programů ESF:

 popis, jak jsou akce podporované ESF v souladu s akcemi uskutečněnými při plnění Evropské strategie zaměstnanosti v rámci národních programů reforem a národních akčních plánů pro sociální začlenění a jak k nim přispívají,

 popis, jak akce ESF přispívají k provádění doporučení v oblasti zaměstnanosti a cílům Společenství týkajícím se zaměstnanosti v oblasti sociálního začlenění, vzdělávání a odborné přípravy (čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1081/2006).

5.   PŘÍPADNÉ PROGRAMY ERDF/FONDU SOUDRŽNOSTI: VELKÉ PROJEKTY

V případě probíhajících velkých projektů:

 Pokrok při provádění různých fází velkých projektů podle harmonogramu stanoveného v bodě D.1 přílohy XXI a XXII.

 Pokrok při financování velkých projektů na základě informací uvedených v bodě H.2.2 přílohy XXI a XXII (informace se musí poskytnout kumulativně).

V případě ukončených velkých projektů:

 Seznam ukončených velkých projektů včetně data ukončení, celkových konečných investičních nákladů podle šablony uvedené v bodě H.2.2 přílohy XXI a XXII a klíčových ukazatelů pro výstupy a výsledky zahrnujících ve vhodných případech hlavní ukazatele stanovené v rozhodnutí Komise o příslušném velkém projektu.

 Závažné problémy, které se objevily při provádění velkých projektů, a přijatá opatření k jejich odstranění.

 Případná změna v orientačním seznamu velkých projektů v operačním programu.

▼M2

5a.   PROGRAMY ERDF/FONDU SOUDRŽNOSTI: PROJEKTY NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ S CELKOVÝMI INVESTIČNÍMI NÁKLADY ROVNÝMI NEBO VYŠŠÍMI NEŽ 25 MILIONŮ A ROVNÝMI NEBO NIŽŠÍMI NEŽ 50 MILIONŮ (PŘÍPADNĚ)

V případě probíhajících projektů:

 Pokrok při provádění různých fází projektů.

 Pokrok při financování projektů.

V případě ukončených projektů:

 Seznam ukončených projektů, včetně data ukončení, celkových konečných investičních nákladů, včetně zdrojů financování, a klíčových ukazatelů pro výstupy a výsledky zahrnujících ve vhodných případech hlavní ukazatele.

▼M1

6.   TECHNICKÁ POMOC

 Vysvětlení použití technické pomoci.

 Procentní podíl výše příspěvku ze strukturálních fondů přiděleného na operační program, která byla vynaložena v rámci technické pomoci.

7.   INFORMOVÁNÍ A PROPAGACE

 Informace v souladu s čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení, včetně dosažených výsledků, příkladů osvědčených postupů a významných událostí.

▼C2
PŘÍLOHA XIX

OVĚŘENÍ ADICIONALITY CÍLE „KONVERGENCE“ NA OBDOBÍ 2007–2013 – OVĚŘENÍ EX ANTEShrnující finanční přehled veřejných nebo jiných rovnocenných strukturálních výdajů v regionech způsobilých podle cíle „Konvergence“ (v milionech EUR, v cenách z roku 2006) (1)

 

Průměrný roční odhad pro národní strategický referenčního rámec na období 2007-2013 (ex ante)

Současný roční průměr 2000–2005 (2)

Celkem

Z toho veřejné společnosti

Národní strategický referenční rámec

(NSRR)

Mimo NSRR

Celkem

Celkem

Z toho veřejné společnosti

Rámec podpory Společenství/jednotný programový dokument (SPD)

Mimo rámce podpory Společenství/jednotný programový dokument

Celkem

Členský stát + EU

Členský stát + EU

EU

Členský stát

Členský stát

Členský stát

Členský stát + EU

Členský stát + EU

EU

Členský stát

Členský stát

Členský stát

1

2 = 4 + 5 + 6

3

4

5

6

7 = 5 + 6 = 2 – 4

8 = 10 + 11 + 12

9

10

11

12

13 = 11 + 12 = 8 – 10

Základní infrastruktura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doprava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telekomunikace a informační společnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Životní prostředí a voda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravotnictví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidské zdroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborná příprava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzkum a technický rozvoj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobní oblasti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průmysl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Služby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cestovní ruch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   Pro členské státy, které používají jinou měnu než euro, se použije průměrný roční směnný kurz za rok 2005.

(2)   2004– 2005 pro 10 členských států, které přistoupily v roce 2004, plus Rumunsko a Bulharsko.

▼M2
PŘÍLOHA XXSTRUKTUROVANÉ ÚDAJE O VELKÝCH PROJEKTECH, KTERÉ JE TŘEBA OZNAČIT KÓDY

Nejdůležitější informace o velkých projektech

Infrastruktura – žádost

Investice do výroby – žádost

Typ údajů

Název projektu

B.1.1

B.1.1

text

Název podniku

neuv.

B.1.2

text

Malý a střední podnik

neuv.

B.1.3

ano/ne

Dimenze: prioritní témata

B.2.1

B.2.1

kód/y

Dimenze: formy financování

B.2.2

B.2.2

kód

Dimenze: území

B.2.3

B.2.3

kód

Dimenze: hospodářská činnost

B.2.4

B.2.4

kód/y

Kód NACE

B.2.4.1

B.2.4.1

kód/y

Povaha investice

neuv.

B.2.4.2

kód

Dimenze: umístění

B.2.5

B.2.5

kód/y

Fond/y

B.3.4

B.3.3

ERDF / Fond soudržnosti

Prioritní osa nebo prioritní osy

B.3.4

B.3.4

text

Partnerství veřejného a soukromého sektoru

B.4.2.d

neuv.

ano/ne

Fáze výstavby – datum zahájení

D.1.8A

D.1.5A

datum

Fáze výstavby – datum ukončení

D.1.8B

D.1.5B

datum

Sledované období

E.1.2.1

E.1.2.1

roky

Finanční diskontní sazba

E.1.2.2

E.1.2.2

%

Celkové investiční náklady

E.1.2.3

E.1.2.3

EUR

Celkové investiční náklady (stávající hodnota)

E.1.2.4

neuv.

EUR

Zbytková hodnota

E.1.2.5

neuv.

EUR

Zbytková hodnota (stávající hodnota)

E.1.2.6

neuv.

EUR

Příjmy (stávající hodnota)

E.1.2.7

neuv.

EUR

Provozní náklady (stávající hodnota)

E.1.2.8

neuv.

EUR

Čisté příjmy (stávající hodnota)

E.1.2.9

neuv.

EUR

Způsobilé výdaje (stávající hodnota)

E.1.2.10

neuv.

EUR

Odhadované zvýšení ročního obratu

neuv.

E.1.2.4

EUR

Změna obratu na zaměstnance v %

neuv.

E.1.2.5

%

Finanční míra návratnosti (bez příspěvku Unie)

E.1.3.1A

E.1.3.1A

%

Finanční míra návratnosti (s příspěvkem Unie)

E.1.3.1B

E.1.3.1B

%

Čistá současná hodnota (bez příspěvku Unie)

E.1.3.2A

E.1.3.2A

EUR

Čistá současná hodnota (s příspěvkem Unie)

E.1.3.2B

E.1.3.2B

EUR

Způsobilé náklady

H.1.12C

H.1.10C

EUR

Částka, na kterou se vztahuje rozhodnutí

H.2.1.3

H.2.1.1

EUR

Příspěvek Unie

H.2.1.5

H.2.1.3

EUR

Již potvrzené výdaje

Celková částka v EUR:

Částka pro každý operační program v EUR:

H.2.3

H.2.3

EUR

Hospodářské náklady a přínosy

E.2.2

E.2.2

text/EUR

Sociální diskontní sazba

E.2.3.1

E.2.3.1

%

Hospodářská míra návratnosti

E.2.3.2

E.2.3.2

%

Čistá současná hospodářská hodnota

E.2.3.3

E.2.3.3

EUR

Poměr přínosů k nákladům

E.2.3.4

E.2.3.4

číslo

Počet pracovních míst přímo vytvořených během fáze provádění

E.2.4.1A

E.2.4 a) 1A

číslo

Průměrná délka pracovních míst přímo vytvořených během fáze provádění

E.2.4.1B

E.2.4 a) 1B

měsíce/stálé

Počet pracovních míst přímo vytvořených během provozní fáze

E.2.4.2A

E.2.4 a) 2A

číslo

Průměrná délka pracovních míst přímo vytvořených během provozní fáze

E.2.4.2B

E.2.4 a) 2B

měsíce/stálé

Počet pracovních míst nepřímo vytvořených během provozní fáze

neuv.

E.2.4 a) 4A

číslo

Dopad na zaměstnanost uvnitř regionu

neuv.

E.2.4 c)

negativní/neutrální/pozitivní

Rozvojová třída z hlediska hodnocení dopadu na životní prostředí

F.3.2.1

F.3.2.1

I/II/žádná

Hodnocení dopadu na životní prostředí provedené u skupiny II

F.3.2.3

F.3.2.3

ano/ne

% z nákladů na vyrovnání negativních dopadů na životní prostředí

F.6

F.6

%

Jiné zdroje Unie (EIB/EIF)

I.1.3

I.1.3

ano/ne

Zapojení Společné pomoci při podpoře projektů v evropských regionech (JASPERS)

I.4.1

I.4.1

ano/ne

Hlavní ukazatele (vyberte příslušný hlavní ukazatel z nabídky v elektronickém systému):

B.4.2B

neuv.

číslo
PŘÍLOHA XXI

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
PŘÍLOHA XXII

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

▼C2
PŘÍLOHA XXIII

ÚDAJE O ÚČASTNÍCÍCH OPERACÍ ESF PODLE PRIORIT

POČET ÚČASTNÍKŮ ZA ROK

(noví účastníci, odcházející účastníci a lidé, kteří se operací účastnili již v předchozím roce)

ROZDĚLENÍ ÚČASTNÍKŮ PODLE POHLAVÍ

ROZDĚLENÍ ÚČASTNÍKŮ PODLE postavení na trhu práce

 zaměstnaní (celkový počet zaměstnaných, včetně osob samostatně výdělečně činných)

 osoby samostatně výdělečně činné

 nezaměstnaní (celkový počet nezaměstnaných včetně dlouhodobě nezaměstnaných)

 dlouhodobě nezaměstnaní

 neaktivní osoby (celkový počet neaktivních osob, včetně žáků, studentů, učňů nebo důchodců, osob, které ukončily podnikání, trvale invalidní osoby, osoby pracující v domácnosti a další)

 neaktivní osoby (žáci, studenti a učni)

ROZDĚLENÍ ÚČASTNÍKŮ PODLE VĚKU

 mladí lidé (15–24 let)

 starší pracovníci (55–64 let)

ROZDĚLENÍ ÚČASTNÍKŮ PODLE ZRANITELNÝCH SKUPIN V SOULADU S VNITROSTÁTNÍMI PŘEDPISY

 menšiny

 přistěhovalci

 zdravotně postižení

 jiné znevýhodněné osoby

ROZDĚLENÍ ÚČASTNÍKŮ PODLE DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ

 základní nebo nižší středoškolské vzdělání (isced 1 a 2)

 vyšší středoškolské vzdělání (ISCED 3)

 postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního (isced 4)

 terciární vzdělávání (ISCED 5 a 6)( 1 ) Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25.

( 2 ) Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 1.

( 3 ) Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 173/2005 (Úř. věst. L 29, 2.2.2005, s. 3).

( 4 ) Úř. věst. L 213, 13.8.1999, s. 1.

( 5 ) Úř. věst. L 178, 12.7.1994, s. 43. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2035/2005 (Úř. věst. L 328, 15.12.2005, s. 8).

( 6 ) Úř. věst. L 191, 27.7.1994, s. 9. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2168/2005 (Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 15).

( 7 ) Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

( 8 ) Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

( 9 ) Úř. věst. L 13, 19.1.2000, s. 12.

( 10 ) Úř. věst. C 194, 18.8.2006, s. 2.

( 11 ) Úř. věst. L 130, 31.5.2000, s. 30.

( 12 ) Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 39. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 448/2004 (Úř. věst. L 72, 11.3.2004, s. 66).

( 13 ) Úř. věst. L 63, 3.3.2001, s. 21. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2355/2002 (Úř. věst. L 351, 28.12.2002, s. 42).

( 14 ) Úř. věst. L 64, 6.3.2001, s. 13.

( 15 ) Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 5.

( 16 ) Úř. věst. L 2, 7.1.2003, s. 7.

( 17 ) Úř. věst. L 98, 2.4.2004, s. 22.

( 18 ) Úř. věst. C 316, 27.11.1995, s. 49.

( 19 ) Úř. věst. L 160, 30.6.2000, s. 1.

( 20 ) Úř. věst. L 61, 4.3.1994, s. 27.

( 21 ) Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.

( 22 ) Úř. věst. C 244, 1.10.2004, s. 2.

( 23 ) Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond soudržnosti a Evropský sociální fond.

( 24 ) Uvést subjekt nebo subjekty a aspekt/y, jejich systémů, jež nejsou v souladu s požadavky a/nebo nefungují účinně.

( 25 ) Uvést pro každý subjekt nebo subjekty a aspekt(y) systému důvody k výhradám.

( 26 ) Uveďte důvody záporného stanoviska pro každý subjekt a každý aspekt.

( 27 ) Pro změny neuvedené v dřívějších výročních kontrolních zprávách.

( 28 ) Pro audity nezahrnuté do dřívějších výročních kontrolních zpráv.

( 29 ) Mezi příklady takových záležitostí patří systémové problémy, slabiny řídícího a kontrolního systému, nedostatečné podklady a případy projednávané před soudem.

( 30 ) Funguje-li pro dva nebo více operačních programů společný systém, lze k popisu společného systému přiložit jen jednu zprávu a stanovisko.

( 31 ) Vydává-li stanovisko auditní orgán, měl by předložit zvláštní „Prohlášení o způsobilosti a funkční nezávislosti“ týkající se jeho funkcí podle článku 62 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

( 32 ) Uveďte subjekt nebo subjekty a aspekty jejich systémů, které nesplňují požadavky.

( 33 ) Uveďte důvod(-y) uvedených výhrad pro každý subjekt a každý aspekt.

( 34 ) Uveďte důvod(-y) záporného stanoviska pro každý subjekt a každý aspekt.

( 35 ) V případě operačních programů s více cíli se roční finanční plán rozdělí rovněž podle cílů.

( 36 ) V případě operačních programů s více fondy nebo cíli se uvádějí rovněž odhady podle jednotlivých fondů a cílů.