02006R1013 — CS — 01.01.2018 — 012.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1013/2006

ze dne 14. června 2006

o přepravě odpadů

(Úř. věst. L 190 12.7.2006, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1379/2007 ze dne 26. listopadu 2007,

  L 309

7

27.11.2007

►M2

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 669/2008 ze dne 15. července 2008,

  L 188

7

16.7.2008

►M3

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 219/2009 ze dne 11. března 2009

  L 87

109

31.3.2009

►M4

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 308/2009 ze dne 15. dubna 2009,

  L 97

8

16.4.2009

►M5

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/31/ES Text s významem pro EHP ze dne 23. dubna 2009

  L 140

114

5.6.2009

►M6

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 413/2010 ze dne 12. května 2010,

  L 119

1

13.5.2010

►M7

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 664/2011 ze dne 11. července 2011,

  L 182

2

12.7.2011

►M8

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 135/2012 ze dne 16. února 2012,

  L 46

30

17.2.2012

►M9

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 255/2013 ze dne 20. března 2013,

  L 79

19

21.3.2013

►M10

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1257/2013 ze dne 20. listopadu 2013

  L 330

1

10.12.2013

►M11

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 660/2014 ze dne 15. května 2014,

  L 189

135

27.6.2014

►M12

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1234/2014 ze dne 18. listopadu 2014,

  L 332

15

19.11.2014

►M13

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2002 ze dne 10. listopadu 2015,

  L 294

1

11.11.2015


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 299, 8.11.2008, s.  50 (1379/2007)

►C2

Oprava, Úř. věst. L 318, 28.11.2008, s.  15 (1013/2006)

►C3

Oprava, Úř. věst. L 334, 13.12.2013, s.  46 (1013/2006)

►C4

Oprava, Úř. věst. L 277, 22.10.2015, s.  61 (1013/2006)
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1013/2006

ze dne 14. června 2006

o přepravě odpadůHLAVA I

OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Oblast působnosti

1.  Toto nařízení stanoví postupy a kontrolní režimy pro přepravu odpadů v závislosti na původu, určení a trase přepravy, druhu přepravovaných odpadů a způsobu nakládání s odpady v místě určení.

2.  Toto nařízení se vztahuje na přepravu odpadů:

a) mezi členskými státy, v rámci Společenství nebo tranzitem přes třetí země;

b) dovážených do Společenství ze třetích zemí;

c) vyvážených ze Společenství do třetích zemí;

d) tranzitem přes Společenství na cestě ze třetí země do třetí země.

3.  Z oblasti působnosti tohoto nařízení jsou vyloučeny:

a) vykládka na pobřeží odpadů, včetně odpadních vod a zbytků, vzniklých běžným provozem lodí a těžebních plošin na širém moři, pokud se na tyto odpady vztahuje Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí z roku 1973, ve znění protokolu k této úmluvě z roku 1978 (Marpol 73/78), nebo jiné závazné nástroje mezinárodního práva;

b) odpad vzniklý v motorových vozidlech a vlacích a na palubě letadel a lodí, dokud tento odpad není vyložen za účelem jeho využití nebo odstranění;

c) přeprava radioaktivních odpadů ve smyslu článku 2 směrnice Rady 92/3/Euratom ze dne 3. února 1992 o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu mezi členskými státy a do Společenství a ze Společenství a o její kontrole ( 1 );

d) přeprava, na kterou se vztahují požadavky pro schválení podle nařízení (ES) č. 1774/2002;

e) přeprava odpadů uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. b) body ii), iv) a v) směrnice 2006/12/ES, pokud se na tuto přepravu již vztahují jiné právní předpisy Společenství obsahující podobná ustanovení;

f) přeprava odpadů do Společenství z Antarktidy, která je v souladu s požadavky Protokolu o ochraně životního prostředí připojeného ke Smlouvě o Antarktidě z roku 1991;

g) dovoz odpadů vytvářených ozbrojenými silami nebo pomocnými organizacemi v krizových situacích nebo při operacích k nastolení nebo udržení míru do Společenství, pokud jsou tyto odpady přepravovány přímo nebo nepřímo do země určení ozbrojenými silami nebo pomocnými organizacemi či jejich jménem. V těchto případech je o přepravě a jejím místu určení předem informován každý příslušný orgán pro tranzit a příslušný orgán místa určení ve Společenství;

▼M5

h) přeprava CO2 za účelem geologického ukládání v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009 o geologickém ukládání oxidu uhličitého ( 2 );

▼M10

i) lodě plující pod vlajkami členských států spadající do oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 ( 3 ).

▼B

4.  Na přepravu odpadů z Antarktidy do zemí mimo Společenství tranzitem přes Společenství se vztahují články 36 a 49.

5.  Na přepravu odpadů výhradně v rámci členského státu se vztahuje pouze článek 33.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se:

1. „odpad“ definuje v čl. 1 odst. 1 písm. a) směrnice 2006/12/ES;

2. „nebezpečný odpad“ definuje v čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech ( 4 );

3. „směsí odpadů“ rozumí odpad vzniklý úmyslným či neúmyslným smícháním dvou nebo více různých odpadů, přičemž pro tuto směs neexistuje jedna položka v přílohách III, IIIB, IV a IVA. Za směs odpadů se nepovažuje odpad přepravovaný v jedné zásilce skládající se ze dvou nebo více odpadů, pokud jsou jednotlivé odpady odděleny;

4. „odstraňování“ definuje v čl. 1 odst. 1 písm. e) směrnice 2006/12/ES;

5. „předběžným odstraněním“ rozumí postupy pro odstraňování D 13 až D 15 vymezené v příloze II A směrnice 2006/12/ES;

6. „využití“ definuje v čl. 1 odst. 1 písm. f) směrnice 2006/12/ES;

7. „předběžným využitím“ rozumí postupy pro využití R 12 a R 13 vymezené v příloze II B směrnice 2006/12/ES;

▼M11

7a. „opětovným použitím“ rozumí opětovné použití ve smyslu čl. 3 odst. 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ( 5 );

▼B

8. „nakládáním způsobem šetrným k životnímu prostředí“ rozumí provedení všech praktických kroků k zajištění toho, že se s odpady nakládá způsobem chránícím lidské zdraví a životní prostředí před škodlivými účinky, které by mohly být těmito odpady způsobeny;

9. „původcem“ rozumí kdokoli, jehož činností vzniká odpad (prvotní původce), nebo kdokoli, kdo provádí předzpracování, směšování nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna charakteru nebo složení odpadů (nový původce) (podle definice v čl. 1 odst. 1 písm. b) směrnice 2006/12/ES);

10. „držitelem“ rozumí původce odpadu nebo právnická či fyzická osoba, která má odpad v držení (a podle definice v čl. 1 odst. 1 písm. c) směrnice 2006/12/ES);

11. „osobou, která sbírá odpad“ rozumí jakákoli osoba, která provádí sběr odpadů podle definice v čl. 1 odst. 1 písm. g) směrnice 2006/12/ES;

12. „obchodníkem“ rozumí jakákoli osoba, která jedná jako příkazce při nákupu a následném prodeji odpadů, včetně obchodníků, kteří odpady fyzicky nedrží, jak je uvedeno v článku 12 směrnice 2006/12/ES;

13. „zprostředkovatelem“ rozumí jakákoli osoba, která zařizuje využití nebo odstraňování odpadu jménem jiných, včetně zprostředkovatelů, kteří odpady fyzicky nedrží, jak je uvedeno v článku 12 směrnice 2006/12/ES;

14. „příjemcem“ rozumí osoba nebo podnik spadající pod jurisdikci země určení, jimž je odpad přepravován k využití nebo odstranění;

15. „oznamovatelem“ rozumí:

a) v případě přepravy z členského státu jakákoli fyzická nebo právnická osoba v jurisdikci daného členského státu, která zamýšlí provést nebo nechat provést přepravu odpadů a které je uložena oznamovací povinnost. Oznamovatelem je jedna z osob nebo jeden ze subjektů, níže uvedených, vybraných podle pořadí stanoveného v tomto výčtu:

i) prvotní původce nebo

ii) oprávněný nový původce, který provádí operace před přepravou, nebo

iii) osoba oprávněná ke sběru odpadů, která z různých malých množství stejného druhu odpadu sebraných u různých zdrojů vytvořila zásilku pro přepravu, která má být zahájena na jednom oznámeném místě, nebo

iv) registrovaný obchodník, který byl písemně zmocněn prvotním původcem, novým původcem nebo osobou oprávněnou ke sběru odpadů, uvedenými v podbodech i), ii) a iii), aby jednal jejich jménem jako oznamovatel,

v) registrovaný zprostředkovatel, který byl písemně zmocněn prvotním původcem, novým původcem nebo osobou oprávněnou ke sběru odpadů, uvedenými v podbodech i), ii) a iii), aby jednal jejich jménem jako oznamovatel,

vi) pokud žádná z osob uvedených v podbodech i), ii), iii), iv) a v) není známa nebo pokud jsou všechny tyto osoby v platební neschopnosti, držitel.

Pokud oznamovatel uvedený v podbodech iv) a v) nesplní závazky uvedené v článcích 22 až 25, týkající se převzetí odpadů zpět, považuje se pro účely uvedených povinností týkajících se převzetí odpadů zpět za oznamovatele prvotní původce, nový původce nebo osoba oprávněná ke sběru odpadů, uvedení v podbodech i), ii) a iii), kteří tohoto obchodníka nebo zprostředkovatele zmocnili, aby jednal jejich jménem. V případě nedovolené přepravy, kterou oznámili obchodník nebo zprostředkovatel uvedení v podbodech iv) nebo v), se pro účely tohoto nařízení považuje za oznamovatele osoba uvedená v podbodech i), ii) nebo iii), která tohoto obchodníka nebo zprostředkovatele zmocnila, aby jednal jejím jménem;

▼C2

b) v případě dovozu do Společenství nebo tranzitu přes Společenství odpadů, které nepocházejí z členského státu, jakákoli z následujících fyzických nebo právnických osob v jurisdikci dané země odeslání, která zamýšlí provést nebo nechat provést či která nechala provést přepravu odpadů a je;

▼B

16. „Basilejskou úmluvou“ rozumí Basilejská úmluva ze dne 22. března 1989 o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování;

17. „rozhodnutím OECD“ rozumí rozhodnutí Rady OECD C(2001)107/v konečném znění o revizi rozhodnutí C(92)39/v konečném znění o kontrole pohybů odpadů určených k využití přes hranice;

18. „příslušným orgánem“ rozumí:

a) v případě členských států orgán určený dotyčným členským státem podle článku 53 nebo

b) v případě třetí země, která je smluvní stranou Basilejské úmluvy, orgán určený touto zemí podle článku 5 úmluvy jako příslušný orgán pro účely uvedené úmluvy nebo

c) v případě země neuvedené ani v písmenu a), ani v písmenu b), orgán určený dotyčnou zemí nebo dotyčným regionem jako příslušný orgán, nebo pokud není takto určen, regulační orgán pro zemi nebo případně region, který je příslušný pro přepravu odpadů k využití nebo odstranění nebo případně tranzit;

19. příslušným orgánem místa odeslání“ rozumí příslušný orgán pro oblast, ze které má být nebo je přeprava zahájena;

20. „příslušným orgánem místa určení“ rozumí příslušný orgán pro oblast, do které je přeprava plánována nebo uskutečňována nebo ve které je odpad naložen před využitím nebo odstraněním v oblasti, která nespadá pod vnitrostátní jurisdikci žádné země;

21. „příslušným orgánem pro tranzit“ rozumí příslušný orgán pro jakoukoliv zemi, jiný než příslušný orgán místa odeslání nebo místa určení, přes kterou je přeprava plánována nebo uskutečňována;

22. „zemí odeslání“ rozumí jakákoli země, ze které má být nebo je přeprava odpadů zahájena;

23. „zemí určení“ rozumí jakákoli země, do které je přeprava odpadů plánována nebo uskutečňována, aby v ní byly využity nebo odstraněny nebo aby v ní byly naloženy před využitím nebo odstraněním v oblasti, která nespadá pod vnitrostátní jurisdikci žádné země;

24. „zemí tranzitu“ rozumí jakákoli země, jiná než země odeslání či země určení, přes kterou je přeprava odpadů plánována nebo uskutečňována;

25. „oblastí pod vnitrostátní jurisdikcí země“ rozumí jakékoli území nebo mořská oblast, nad nimiž stát vykonává správní a řídící pravomoc v souladu s mezinárodním právem, pokud jde o ochranu lidského zdraví nebo životního prostředí;

26. „zámořskými zeměmi a územími“ rozumí zámořské země a území uvedené v příloze IA rozhodnutí 2001/822/ES;

27. „celním úřadem vývozu ze Společenství“ rozumí celní úřad definovaný v čl. 161 odst. 5 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství ( 6 );

28. „celním úřadem výstupu ze Společenství“ rozumí celní úřad definovaný v čl. 793 odst. 2 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství ( 7 );

29. „celním úřadem vstupu do Společenství“ rozumí celní úřad, kam se přivážejí odpady dopravené na celní území Společenství v souladu s čl. 38 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2913/92;

30. „dovozem“ rozumí vstup odpadů do Společenství, kromě tranzitu přes Společenství;

31. „vývozem“ rozumí výstup odpadů ze Společenství, kromě tranzitu přes Společenství;

32. „tranzitem“ rozumí přeprava nebo plánovaná přeprava odpadů přes jednu nebo více zemí, jiných než země odeslání nebo určení;

33. „dopravou“ rozumí převoz odpadů po silnici, železnici, letecky, po moři a po vnitrozemských vodních cestách;

34. „přepravou“ rozumí doprava odpadů určených k využití nebo odstranění, která je plánována nebo se uskutečňuje:

a) mezi zemí a jinou zemí nebo

b) mezi zemí a zámořskými zeměmi a územími nebo jinými oblastmi pod ochranou dané země nebo

c) mezi zemí a územím, které podle mezinárodního práva není součástí žádné země, nebo

d) mezi zemí a Antarktidou nebo

e) z jedné země přes některou z výše uvedených oblastí nebo

f) v rámci země přes některou z výše uvedených oblastí a která začíná i končí ve stejné zemi nebo

g) do země ze zeměpisné oblasti, která nespadá pod jurisdikci žádné země;

35. „nedovolenou přepravou“ rozumí přeprava odpadů, která se uskutečňuje:

a) bez oznámení všem dotčeným příslušným orgánům podle tohoto nařízení nebo

b) bez souhlasu dotčených příslušných orgánů podle tohoto nařízení nebo

c) se souhlasem dotčených příslušných orgánů, který byl získán paděláním, uvedením nesprávných údajů nebo podvodem, nebo

d) způsobem, který není výslovně uveden ve formuláři oznámení nebo v průvodním dokladu, nebo

e) způsobem, který má za následek využití nebo odstranění v rozporu s předpisy Společenství nebo mezinárodními předpisy, nebo

f) v rozporu s články 34, 36, 39, 40, 41 a 43 nebo

g) která s ohledem na přepravu odpadů uvedenou v čl. 3 odst. 2 a 4 byla zapříčiněná:

i) odhalením, že odpad není uveden v přílohách III, IIIA nebo IIIB, nebo

ii) nedodržením čl. 3 odst. 4,

iii) uskutečněním přepravy způsobem, který není výslovně uveden v dokumentu podle přílohy VII;

▼M11

35a. „kontrolou“ rozumí činnosti prováděné dotčenými orgány, jejichž cílem je prověřit, zda zařízení, podnik, zprostředkovatel, obchodník, přeprava odpadů nebo související využívání nebo odstraňování splňují příslušné požadavky stanovené tímto nařízením.

▼BHLAVA II

PŘEPRAVA ODPADŮ V RÁMCI SPOLEČENSTVÍ TRANZITEM NEBO BEZ TRANZITU PŘES TŘETÍ ZEMĚ

Článek 3

Celkový procedurální rámec

1.  Přeprava těchto odpadů podléhá postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu podle ustanovení této hlavy:

a) je-li odpad určen k odstranění:

veškeré odpady;

b) je-li odpad určen k využití:

i) odpady uvedené v příloze IV, které mimo jiné zahrnují odpady uvedené v přílohách II a VIII Basilejské úmluvy,

ii) odpady uvedené v příloze IVA,

iii) odpady nezařazené pod jednu položku v příloze III, IIIB, IV nebo IVA,

iv) směsi odpadů nezařazených pod jednu položku v příloze III, IIIB, IV nebo IVA, pokud nejsou uvedeny v příloze IIIA.

2.  Přeprava těchto odpadů určených k využití podléhá obecným požadavkům na informace podle článku 18, jestliže množství přepravovaného odpadu překračuje 20 kg:

a) odpady uvedené v příloze III nebo IIIB;

b) směsi nezařazené pod jednu položku v příloze III, skládající se ze dvou nebo více odpadů uvedených v příloze III, pokud složení těchto směsí neztěžuje jejich využití způsobem šetrným k životnímu prostředí a pokud jsou tyto směsi v souladu s článkem 58 uvedeny v příloze IIIA.

3.  Pro odpady uvedené v příloze III se ve výjimečných případech použijí příslušná ustanovení, jako by byly uvedeny v příloze IV, pokud vykazují některou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze III směrnice 91/689/EHS. V těchto případech se postupuje podle článku 58.

4.  Přeprava odpadů výslovně určených k laboratorní analýze k posouzení jejich fyzikálních nebo chemických vlastností nebo ke stanovení jejich vhodnosti pro využití nebo odstranění nepodléhá postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu podle odstavce 1. Místo toho se použijí požadavky na postup podle článku 18. Množství odpadu, na který se vztahuje výjimka, je-li výslovně určen k laboratorní analýze, se stanoví na základě minimálního množství, které je odůvodněně potřebné k odpovídajícímu provedení analýzy v každém jednotlivém případě, a nepřekročí 25 kg.

5.  Na přepravu směsného komunálního odpadu (položka 20 03 01) sebraného v soukromých domácnostech, včetně případů, kdy tento sběr odpadu zahrnuje rovněž odpad od jiných původců, do zařízení k využití nebo odstranění odpadů se podle tohoto nařízení vztahují stejná ustanovení jako na přepravu odpadů určených k odstranění.KAPITOLA 1

Předchozí písemné oznámení a souhlas

Článek 4

Oznámení

Zamýšlí-li oznamovatel přepravit odpad uvedený v čl. 3 odst. 1 písm. a) nebo b), podá u příslušného orgánu místa odeslání a prostřednictvím tohoto orgánu předchozí písemné oznámení, a pokud podává obecné oznámení, dodrží článek 13.

Při podávání oznámení musí být splněny tyto požadavky:

1. Formulář oznámení a průvodní doklad:

Oznámení se provádí pomocí těchto dokladů:

a) formuláře oznámení uvedeného v příloze IA a

b) průvodního dokladu uvedeného v příloze IB.

Při podávání oznámení vyplní oznamovatel formulář oznámení a případně průvodní doklad.

Pokud oznamovatel není prvotním původcem podle čl. 2 bodu 15 písm. a) podbodu i), zajistí, aby formulář oznámení uvedený v příloze IA podepsal, je-li to možné, i tento původce nebo jedna z osob uvedených v čl. 2 bodu 15 písm. a) podbodech ii) nebo iii).

Formulář oznámení a průvodní doklad vydá oznamovateli příslušný orgán místa odeslání.

2. Informace a dokumentace ve formuláři oznámení a v průvodním dokladu:

Oznamovatel ve formuláři oznámení nebo jeho příloze poskytne informace a dokumentaci podle přílohy II části 1. Oznamovatel v průvodním dokladu nebo jeho příloze poskytne informace a dokumentaci podle přílohy II části 2 v rozsahu možném v době oznámení.

Oznámení se považuje za řádně podané, pokud je příslušný orgán místa odeslání toho názoru, že formulář oznámení a průvodní doklad byly vyplněny v souladu s prvním pododstavcem.

3. Doplňující informace a dokumentace:

Pokud je o to oznamovatel některým z dotčených příslušných orgánů požádán, poskytne doplňující informace a dokumentaci. Seznam doplňujících informací a dokumentace, které lze požadovat, je uveden v příloze II části 3.

Oznámení se považuje za řádně provedené, pokud je příslušný orgán místa určení toho názoru, že byl vyplněn formulář oznámení a průvodní doklad a že oznamovatel poskytl informace a dokumentaci uvedené v příloze II částech 1 a 2, jakož i doplňující informace a dokumentaci požadované podle tohoto odstavce a uvedené v příloze II části 3.

4. Uzavření smlouvy mezi oznamovatelem a příjemcem:

Oznamovatel uzavře o využití nebo odstranění oznámeného odpadu s příjemcem smlouvu podle článku 5.

Při oznámení se dotčeným příslušným orgánům poskytne důkaz o uzavření této smlouvy nebo prohlášení, kterým se osvědčuje její existence, v souladu s přílohou IA. Oznamovatel nebo příjemce poskytne na žádost příslušného orgánu kopii smlouvy nebo důkaz, který je pro příslušný orgán uspokojivý.

5. Poskytnutí finanční záruky nebo odpovídajícího pojištění:

Poskytne se finanční záruka nebo odpovídající pojištění podle článku 6. Za tímto účelem učiní oznamovatel prohlášení vyplněním příslušné části formuláře oznámení uvedeného v příloze IA.

Finanční záruka nebo odpovídající pojištění (nebo pokud to příslušný orgán umožní, důkaz o finanční záruce nebo pojištění nebo prohlášení, kterým se osvědčuje jejich existence) se poskytne jako součást formuláře oznámení v době oznámení nebo, pokud to příslušný orgán na základě vnitrostátních právních předpisů umožní, v době před zahájením přepravy.

6. Rozsah oznámení:

Oznámení se vztahuje na přepravu odpadů z původního místa odeslání, včetně jejich předběžného a jiného než předběžného využití nebo odstranění.

Pokud dojde k následným předběžným nebo jiným než předběžným postupům v zemi, která není první zemí určení, uvede se v oznámení jiný než předběžný postup a jeho místo určení a použije se čl. 15 písm. f).

Každé oznámení se vztahuje pouze na jeden identifikační kód odpadu, s výjimkou:

a) odpadů nezařazených pod jednu položku v příloze III, IIIB, IV nebo IVA. V tomto případě se uvede pouze jeden druh odpadu;

b) směsí odpadů nezařazených pod jednu položku v příloze III, IIIB, IV nebo IVA, pokud nejsou uvedeny v příloze IIIA. V tomto případě se uvede kód pro každou část odpadu v pořadí podle významu.

Článek 5

Smlouva

1.  U všech přeprav odpadů, u nichž se vyžaduje oznámení, musí být mezi oznamovatelem a příjemcem uzavřena smlouva o využití nebo odstranění oznámeného odpadu.

2.  Smlouva musí být uzavřená a účinná v době oznámení a po celou dobu trvání přepravy, dokud není vydáno potvrzení podle čl. 15 písm. e), čl. 16 písm. e) nebo případně čl. 15 písm. d).

3.  Smlouva musí obsahovat povinnost:

a) oznamovatele převzít v souladu s článkem 22 a čl. 24 odst. 2 odpady zpět, pokud přeprava odpadů nebo jejich využití či odstranění nebylo dokončeno tak, jak bylo plánováno, nebo pokud se jedná o nedovolenou přepravu;

b) příjemce využít nebo odstranit odpad podle čl. 24 odst. 3, pokud se jedná o nedovolenou přepravu;

c) zařízení poskytnout v souladu s čl. 16 písm. e) potvrzení, že odpad byl využit nebo odstraněn v souladu s oznámením, podmínkami v něm uvedenými a požadavky tohoto nařízení.

4.  Pokud jsou přepravované odpady určeny k předběžnému využívání nebo odstraňování, smlouva musí obsahovat tyto dodatečné povinnosti:

a) povinnost zařízení místa určení poskytnout v souladu s čl. 15 písm. d) a případně s čl. 15 písm. e) potvrzení, že odpad byl využit nebo odstraněn v souladu s oznámením, podmínkami v něm uvedenými a požadavky tohoto nařízení, a

b) povinnost příjemce případně podat prvotnímu příslušnému orgánu prvotní země odeslání oznámení podle čl. 15 písm. f) bodu ii).

5.  Pokud jsou odpady přepravovány mezi dvěma zařízeními, která jsou ovládána týmž právním subjektem, může být tato smlouva nahrazena prohlášením tohoto právního subjektu, že se zavazuje využít nebo odstranit oznámený odpad.

Článek 6

Finanční záruka

1.  U všech přeprav odpadů, u nichž se vyžaduje oznámení, musí být poskytnuta finanční záruka nebo odpovídající pojištění, které pokrývají:

a) dopravní náklady;

b) náklady na využití nebo odstranění, včetně nezbytných předběžných postupů, a

c) náklady na uskladnění po dobu 90 dnů.

2.  Finanční záruka nebo odpovídající pojištění má pokrývat náklady vzniklé:

a) v případě, kdy přepravu nebo využití či odstranění odpadů nelze dokončit podle plánu, jak je uvedeno v článku 22, a

b) v případě, kdy se jedná o nedovolenou přepravu, využití či odstranění odpadů, jak je uvedeno v článku 24.

3.  Finanční záruku nebo odpovídající pojištění poskytne oznamovatel nebo jiná fyzická či právnická osoba jménem oznamovatele a tato finanční záruka nebo odpovídající pojištění musí být v době oznámení, nebo pokud to povolí příslušný orgán, který tuto záruku nebo pojištění schvaluje, nejpozději při zahájení přepravy účinné a platit pro oznámenou přepravu nejpozději od okamžiku jejího zahájení.

4.  Finanční záruku nebo odpovídající pojištění, včetně jejich druhu, znění a výše krytí, schválí příslušný orgán místa odeslání.

Při dovozu do Společenství však přezkoumá výši krytí a případně schválí dodatečnou finanční záruku nebo odpovídající pojištění příslušný orgán místa určení ve Společenství.

5.  Finanční záruky nebo odpovídající pojištění musí platit pro a vztahovat se na oznámenou přepravu a využití nebo odstranění oznámeného odpadu.

Finanční záruka nebo odpovídající pojištění se uvolní, pokud dotčený příslušný orgán obdrží potvrzení uvedené v čl. 16 písm. e) nebo případně v čl. 15 písm. e), pokud jde o předběžné využití a odstranění.

6.  Odchylně od odstavce 5, pokud je přepravovaný odpad určen k předběžnému využití nebo odstranění a další využívání nebo odstraňování se uskutečňuje v zemi určení, je možno uvolnit finanční záruku nebo odpovídající pojištění, pokud odpad opustí zařízení, které provedlo předběžný postup, a dotčený příslušný orgán obdrží potvrzení uvedené v čl. 15 písm. d). V tomto případě se na další přepravu do zařízení k využití nebo odstranění odpadů vztahuje nová finanční záruka nebo odpovídající pojištění, ledaže je příslušný orgán místa určení toho názoru, že tato finanční záruka nebo odpovídající pojištění není nutné. V tomto případě odpovídá příslušný orgán místa určení za závazky vzniklé v případě nedovolené přepravy nebo za převzetí odpadů zpět, pokud nelze přepravu nebo další využití nebo odstranění dokončit tak, jak bylo plánováno.

7.  Příslušný orgán ve Společenství, který finanční záruku nebo odpovídající pojištění schválil, k nim má přístup a využívá je ke splnění závazků vzniklých podle článků 23 a 25, včetně plateb jiným dotčeným orgánům.

8.  V případě obecného oznámení podle článku 13 lze místo jediné finanční záruky nebo odpovídajícího pojištění, které se vztahují na celé obecné oznámení, poskytnout finanční záruku nebo odpovídající pojištění, které se vztahují pouze na jeho části. V těchto případech finanční záruka nebo odpovídající pojištění platí pro přepravu nejpozději od zahájení oznámené přepravy, kterou pokrývají.

Finanční záruka nebo odpovídající pojištění se uvolní, pokud dotčený příslušný orgán obdrží potvrzení uvedené v čl. 16 písm. e) nebo případně v čl. 15 písm. e), pokud jde o předběžné využití nebo odstranění dotyčného odpadu. Ustanovení odstavce 6 se použije obdobně.

9.  Členské státy uvědomí Komisi o vnitrostátních právních předpisech přijatých podle tohoto článku.

Článek 7

Předání oznámení příslušným orgánem místa odeslání

1.  Po obdržení řádně podaného oznámení podle čl. 4 druhého pododstavce bodu 2 si příslušný orgán místa odeslání ponechá kopii oznámení a oznámení předá příslušnému orgánu místa určení a kopii příslušným orgánům pro tranzit a o předání uvědomí oznamovatele. Toto je nutno provést do tří pracovních dnů po obdržení oznámení.

2.  Pokud není oznámení řádně podané, vyžádá si příslušný orgán místa odeslání od oznamovatele informace a dokumentaci podle čl. 4 druhého pododstavce bodu 2.

Toto je nutno provést do tří pracovních dnů po obdržení oznámení.

V tomto případě má příslušný orgán místa odeslání tři pracovní dny po obdržení požadovaných informací nebo dokumentace na to, aby dodržel ustanovení odstavce 1.

3.  Příslušný orgán místa odeslání může ve lhůtě tří pracovních dnů po obdržení řádně podaného oznámení podle čl. 4 druhého pododstavce bodu 2 rozhodnout, že oznámení nepostoupí dále, pokud má podle článků 11 a 12 k přepravě námitky.

Neprodleně oznamovatele uvědomí o svém rozhodnutí a o námitkách.

4.  Pokud ve lhůtě 30 dnů po obdržení oznámení příslušný orgán místa odeslání nepředal oznámení podle odstavce 1, poskytne oznamovateli na jeho žádost vysvětlení s uvedením důvodů. To však neplatí, pokud nebylo vyhověno žádosti o informace podle odstavce 2.

Článek 8

Žádosti dotčených příslušných orgánů o informace a dokumentaci a potvrzení o přijetí příslušným orgánem místa určení

1.  Pokud po předání oznámení příslušným orgánem místa odeslání má některý z dotčených příslušných orgánů za to, že potřebuje doplňující informace a dokumentaci podle čl. 4 druhého pododstavce bodu 3, vyžádá si od oznamovatele tyto informace a dokumentaci a uvědomí o své žádosti ostatní příslušné orgány. Toto je nutno provést do tří pracovních dnů od obdržení oznámení. V takových případech mají dotčené příslušné orgány tři pracovní dny od obdržení požadovaných informací a dokumentace na to, aby uvědomily příslušný orgán místa určení.

2.  Pokud má příslušný orgán místa určení za to, že oznámení bylo řádně provedeno podle čl. 4 druhého pododstavce bodu 3, zašle potvrzení o přijetí oznamovateli a kopie ostatním dotčeným příslušným orgánům. Toto je nutno provést do tří pracovních dnů po obdržení řádně provedeného oznámení.

3.  Pokud do 30 dnů po obdržení oznámení příslušný orgán místa určení nepotvrdí příjem oznámení podle odstavce 2, poskytne oznamovateli na jeho žádost vysvětlení s uvedením důvodů.

Článek 9

Souhlas příslušných orgánů místa určení, místa odeslání a pro tranzit a lhůty pro dopravu, využití nebo odstranění

1.  Příslušné orgány místa určení, místa odeslání a pro tranzit mají 30 dnů ode dne předání potvrzení o přijetí příslušným orgánem místa určení podle článku 8 na to, aby písemně vydaly jedno z níže uvedených, řádně odůvodněných rozhodnutí o oznámené přepravě:

a) souhlas bez uložení podmínek;

b) souhlas s uložením podmínek podle článku 10 nebo

c) námitky podle článků 11 a 12.

Tichý souhlas příslušného orgánu pro tranzit lze předpokládat, pokud v uvedené lhůtě 30 dnů nebyla vznesena žádná námitka.

2.  Příslušné orgány místa určení, místa odeslání a případně pro tranzit předají oznamovateli své rozhodnutí s uvedením důvodů písemně ve lhůtě 30 dnů uvedené v odstavci 1 a kopii zašlou ostatním dotčeným příslušným orgánům.

3.  Příslušné orgány místa určení, místa odeslání a případně pro tranzit stvrdí svůj písemný souhlas tak, že formulář oznámení nebo jeho kopii náležitě opatří razítkem, podpisem a datem.

4.  Písemný souhlas s plánovanou přepravou pozbude platnosti jeden kalendářní rok od jeho udělení nebo k pozdějšímu dni uvedenému ve formuláři oznámení. To však naplatí, pokud dotčené příslušné orgány uvedou kratší lhůtu.

5.  Tichý souhlas s plánovanou přepravou pozbude platnosti jeden kalendářní rok od uplynutí lhůty 30 dnů uvedené v odstavci 1.

6.  Plánovanou přepravu je možno provést pouze tehdy, pokud byly splněny požadavky čl. 16 písm. a) a b), a pouze v době platnosti tichých nebo písemných souhlasů všech příslušných orgánů.

7.  Využití nebo odstranění odpadů v souvislosti s plánovanou přepravou musí být dokončeno nejpozději jeden kalendářní rok od převzetí odpadů zařízením, pokud dotyčné příslušné orgány neuvedou kratší lhůtu.

8.  Dotčené příslušné orgány zruší svůj souhlas, pokud je jim známo, že:

a) složení odpadu neodpovídá oznámení nebo

b) nejsou dodrženy podmínky, které byly pro přepravu uloženy, nebo

c) odpad není využit nebo odstraněn v souladu s povolením zařízení, které dotyčný postup provádí, nebo

d) odpad má být nebo byl přepraven, využit nebo odstraněn způsobem, který neodpovídá informacím uvedeným ve formuláři oznámení a průvodním dokladu nebo v jejich příloze.

9.  Zrušení souhlasu se oznamovateli sdělí prostřednictvím úředního sdělení a kopie se zašlou ostatním dotčeným příslušným orgánům a příjemci.

Článek 10

Podmínky přepravy

1.  Příslušné orgány místa odeslání, místa určení a pro tranzit mohou do 30 dnů od předání potvrzení o přijetí příslušným orgánem místa určení podle článku 8 stanovit v souvislosti se svým souhlasem s oznámenou přepravou podmínky. Tyto podmínky se mohou zakládat na jednom nebo více důvodech uvedených v článku 11 nebo článku 12.

2.  Příslušné orgány místa odeslání, místa určení a pro tranzit mohou rovněž ve lhůtě 30 dnů uvedené v odstavci 1 stanovit podmínky, pokud jde o dopravu odpadů v jejich jurisdikci. Tyto podmínky pro dopravu nesmějí být přísnější než podmínky stanovené pro podobné přepravy prováděné plně v jejich jurisdikci a musí zohledňovat stávající dohody, zejména příslušné mezinárodní dohody.

3.  Příslušné orgány místa odeslání, místa určení a pro tranzit mohou rovněž ve lhůtě 30 dnů uvedené v odstavci 1 stanovit podmínku, že jejich souhlas má být považován za zrušený, pokud finanční záruka nebo odpovídající pojištění nejsou podle čl. 6 odst. 3 platné nejpozději od okamžiku zahájení oznámené přepravy.

4.  Podmínky sdělí oznamovateli příslušný orgán, který je stanoví, písemně a kopie zašle dotčeným příslušným orgánům.

Podmínky uvede dotčený příslušný orgán ve formuláři oznámení nebo jeho příloze.

5.  Příslušný orgán místa určení může také ve lhůtě 30 dnů uvedené v odstavci 1 stanovit podmínku, že zařízení, které odpad přijímá, musí vést pravidelnou evidenci vstupů a výstupů nebo objemu odpadů a souvisejících využití nebo odstranění, jak jsou uvedeny v oznámení, a to po dobu platnosti oznámení. Takovou evidenci podepíše osoba právně odpovědná za toto zařízení a zašle se příslušnému orgánu místa určení do jednoho měsíce od ukončení oznámeného využití nebo odstranění.

Článek 11

Námitky k přepravě odpadů určených k odstranění

1.  Pokud je podáno oznámení o plánované přepravě odpadů určených k odstranění, mohou příslušné orgány místa určení a místa odeslání do 30 dnů od předání potvrzení o přijetí příslušným orgánem místa určení podle článku 8 vznést v souladu se Smlouvou odůvodněné námitky na základě jednoho nebo více z níže uvedených důvodů:

a) plánovaná přeprava nebo odstranění by nebyly v souladu s opatřeními, která byla přijata k provádění zásad blízkosti, priority využití a soběstačnosti na úrovni Společenství a na vnitrostátní úrovni podle směrnice 2006/12/ES a k úplnému nebo částečnému zákazu přepravy odpadů nebo k soustavnému vznášení námitek proti přepravě nebo

b) plánovaná přeprava nebo odstranění by nebyly v souladu s vnitrostátními právními předpisy na ochranu životního prostředí, veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo ochrany zdraví, pokud jde o činnosti prováděné v namítající zemi, nebo

c) oznamovatel nebo příjemce byl v minulosti uznán vinným z nedovolené přepravy nebo jiného nedovoleného jednání v souvislosti s ochranou životního prostředí. V tomto případě mohou příslušné orgány místa odeslání a místa určení v souladu s vnitrostátními právními předpisy odmítnout všechny přepravy odpadů, na kterých se dotyčná osoba podílí, nebo

d) oznamovatel nebo zařízení při minulých přepravách opakovaně porušili články 15 a 16 nebo

e) členský stát hodlá uplatnit své právo podle čl. 4 odst. 1 Basilejské úmluvy zakázat dovoz nebezpečných odpadů nebo odpadů uvedených v příloze II této úmluvy nebo

f) plánovaná přeprava nebo odstranění je v rozporu se závazky vyplývajícími z mezinárodních úmluv uzavřených jedním nebo více dotčenými členskými státy nebo Společenstvím nebo

g) plánovaná přeprava nebo odstranění odpadů není při zohlednění zeměpisných okolností nebo potřeby specializovaného zařízení pro určité druhy odpadů v souladu se směrnicí 2006/12/ES, a zejména s články 5 a 7 uvedené směrnice,

i) podle které má být prováděna zásada soběstačnosti na úrovni Společenství a na vnitrostátní úrovni nebo

ii) v případě, kdy je specializované zařízení povinno odstraňovat odpady z bližšího zdroje a příslušný orgán upřednostňuje tento odpad, nebo

iii) podle které má být zajištěno, aby přeprava byla v souladu s plány nakládání s odpady, nebo

h) odpady budou zpracovány v zařízení, na které se vztahuje směrnice 96/61/ES, ale které nepoužívá nejlepší dostupné techniky ve smyslu čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice v souladu s povolením zařízení, nebo

i) odpadem je směsný komunální odpad sebraný v soukromých domácnostech (položka odpadů 20 03 01) nebo

j) dotčené odpady nebudou zpracovávány v souladu s právně závaznými normami v oblasti ochrany životního prostředí ve vztahu k odstraňování odpadů, jež jsou stanoveny v právních předpisech Společenství, a to i v případě, kdy jsou uděleny dočasné výjimky.

2.  Příslušný orgán či orgány pro tranzit mohou ve lhůtě 30 dnů uvedené v odstavci 1 vznést odůvodněné námitky pouze na základě odst. 1 písm. b), c), d) a f).

3.  V případě nebezpečných odpadů, které se v členském státu odeslání produkují v tak malých množstvích za rok, že zřízení nových specializovaných zařízení k odstraňování odpadů v tomto členském státě by bylo nehospodárné, se odst. 1 písm. a) neuplatní.

Příslušný orgán místa určení spolupracuje s příslušným orgánem místa odeslání, který se domnívá, že by se měl použít tento odstavec, a nikoliv odst. 1 písm. a), s cílem vzájemného vyřešení problému.

▼M3

Pokud není nalezeno uspokojivé řešení, může kterýkoli členský stát předložit záležitost Komisi. Komise o otázce rozhodne regulativním postupem podle čl. 59a odst. 2.

▼B

4.  Mají-li ve lhůtě 30 dnů uvedené v odstavci 1 příslušné orgány za to, že problémy, které vedly k vznesení jejich námitek, byly vyřešeny, neprodleně o tom písemně uvědomí oznamovatele a kopie zašlou příjemci a ostatním dotčeným příslušným orgánům.

5.  Jestliže problémy, které vedly k vznesení námitek, nebyly vyřešeny ve lhůtě 30 dnů uvedené v odstavci 1, pozbude oznámení platnosti. Pokud oznamovatel nadále zamýšlí přepravu provést, musí být podáno nové oznámení, pokud se všechny dotčené příslušné orgány a oznamovatel nedohodnou jinak.

6.  Opatření, která přijmou členské státy podle odst. 1 písm. a) k úplnému nebo částečnému zákazu přepravy odpadu určeného k odstranění nebo k soustavnému vznášení námitek proti takové přepravě nebo která přijmou podle odst. 1 písm. e), se bezodkladně oznámí Komisi, která uvědomí ostatní členské státy.

Článek 12

Námitky k přepravě odpadů určených k využití

1.  Pokud je podáno oznámení o plánované přepravě odpadů určených k využití, mohou příslušné orgány místa určení a místa odeslání do 30 dnů ode dne předání potvrzení o přijetí příslušným orgánem místa určení podle článku 8 vznést v souladu se Smlouvou odůvodněné námitky na základě jednoho nebo více z níže uvedených důvodů:

a) plánovaná přeprava nebo využití by nebyly v souladu se směrnicí 2006/12/ES, a zejména články 3, 4, 7 a 10 uvedené směrnice, nebo

b) plánovaná přeprava nebo využití by nebyly v souladu s vnitrostátními právními předpisy na ochranu životního prostředí, veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo ochrany zdraví, pokud jde o činnosti prováděné v namítající zemi, nebo

c) plánovaná přeprava nebo využití by nebyly v souladu s vnitrostátními právními předpisy v zemi odeslání, které se týkají využití odpadů, a to i pokud by se plánovaná přeprava týkala odpadů určených k využití v zařízení, které má méně přísné normy pro zpracování určitých odpadů, než jsou normy v zemi odeslání, přičemž je nutno přihlédnout k potřebě zajistit řádné fungování vnitřního trhu.

Toto se nepoužije, pokud:

i) existují odpovídající právní předpisy Společenství, zejména pro odpady, a pokud požadavky, které jsou přinejmenším stejně přísné jako požadavky stanovené v právních předpisech Společenství, byly do vnitrostátních právních předpisů zavedeny při provádění těchto právních předpisů Společenství,

ii) využívání se v zemi určení uskutečňuje za podmínek, které všeobecně odpovídají podmínkám stanoveným ve vnitrostátních právních předpisech země odeslání,

iii) vnitrostátní právní předpisy v zemi odeslání, kromě předpisů uvedených v bodu i), nebyly oznámeny v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti ( 8 ), pokud to uvedená směrnice vyžaduje, nebo

d) oznamovatel nebo příjemce byl v minulosti uznán vinným z nedovolené přepravy nebo jiného nedovoleného jednání v souvislosti s ochranou životního prostředí. V tomto případě mohou příslušné orgány místa odeslání a místa určení v souladu s vnitrostátními právními předpisy odmítnout všechny přepravy odpadů, na kterých se dotyčná osoba podílí, nebo

e) oznamovatel nebo zařízení při minulých přepravách opakovaně porušili články 15 a 16 nebo

f) plánovaná přeprava nebo využití je v rozporu se závazky vyplývajícími z mezinárodních úmluv uzavřených jedním nebo více dotčenými členskými státy nebo Společenstvím nebo

g) poměr využitelných a nevyužitelných odpadů, odhadovaná hodnota materiálů, které mají být využitím nakonec získány, či náklady na využití a náklady na odstranění nevyužitelných částí využití z hlediska hospodárnosti či životního prostředí neospravedlňují nebo

h) přepravovaný odpad je určen k odstranění a nikoliv k využití nebo

i) odpady budou zpracovány v zařízení, na které se vztahuje směrnice 96/61/ES, ale které nepoužívá nejlepší dostupné techniky ve smyslu v čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice v souladu s povolením zařízení, nebo

j) dotyčné odpady nebudou zpracovávány v souladu s právně závaznými normami v oblasti ochrany životního prostředí ve vztahu k využívání nebo právně závaznými povinnostmi týkajícími se využití nebo recyklace, které jsou stanoveny v právních předpisech Společenství, a to i v případě, kdy jsou uděleny dočasné výjimky, nebo

k) dotyčné odpady nebudou zpracovávány v souladu s plány nakládání s odpady vypracovanými podle článku 7 směrnice 2006/12/ES za účelem zajištění splnění právně závazných povinností týkajících se využití nebo recyklace, které jsou stanoveny v právních předpisech Společenství.

2.  Příslušný orgán či orgány pro tranzit mohou ve lhůtě 30 dnů uvedené v odstavci 1 vznést odůvodněné námitky pouze na základě odst. 1 písm. b), d), e) a f).

3.  Mají-li ve lhůtě 30 dnů uvedené v odstavci 1 příslušné orgány za to, že problémy, které vedly k vznesení jejich námitek, byly vyřešeny, neprodleně o tom písemně uvědomí oznamovatele a kopie zašlou příjemci a ostatním dotčeným příslušným orgánům.

4.  Jestliže problémy, které vedly k vznesení námitek, nebyly vyřešeny ve lhůtě 30 dnů uvedené v odstavci 1, pozbude oznámení platnosti. Pokud oznamovatel nadále zamýšlí přepravu provést, musí být podáno nové oznámení, pokud se všechny dotčené příslušné orgány a oznamovatel nedohodnou jinak.

5.  Námitky, které příslušné orgány vznesly podle odst. 1 písm. c), oznámí členské státy Komisi podle článku 51.

6.  Členský stát odeslání sdělí Komisi a ostatním členským státům vnitrostátní právní předpisy, na jejichž základě mohou příslušné orgány vznést námitky podle odst. 1 písm. c), a uvede, kterých odpadů a postupů využívání odpadů se tyto námitky týkají, a to dříve, než se těchto právních předpisů využije ke vznesení odůvodněných námitek.

Článek 13

Obecné oznámení

1.  Oznamovatel může podat obecné oznámení, které se vztahuje na více přeprav, pokud při každé přepravě:

a) má odpad v podstatě stejné fyzikální a chemické vlastnosti a

b) odpad se přepravuje stejnému příjemci a stejnému zařízení a

c) trasa přepravy uvedená ve formuláři oznámení je stejná.

2.  Pokud z důvodu nepředvídaných okolností nelze dodržet stejnou trasu, uvědomí oznamovatel co nejdříve dotčené příslušné orgány, pokud možno před zahájením přepravy, je-li již známa nutnost změny.

Pokud je změna trasy známá před zahájením přepravy a pokud se týká jiných příslušných orgánů, než jsou orgány dotčené obecným oznámením, nelze obecné oznámení použít a je nutno podat nové oznámení.

3.  Dotčené příslušné orgány mohou podmínit svůj souhlas s použitím obecného oznámení pozdějším předložením doplňujících informací a dokumentace podle čl. 4 druhého pododstavce bodů 2 a 3.

Článek 14

Zařízení k využití odpadů s předchozím souhlasem

1.  Příslušné orgány místa určení, pod jejichž jurisdikci spadají specializovaná zařízení k využití odpadů, mohou rozhodnout o vydání předchozího souhlasu pro tato zařízení.

Tato rozhodnutí jsou omezena na určitou dobu a lze je kdykoli odvolat.

2.  V případě obecného oznámení podaného podle článku 13 může příslušný orgán místa určení po dohodě s ostatními dotčenými příslušnými orgány prodloužit období platnosti souhlasu uvedené v čl. 9 odst. 4 a 5 až na tři roky.

3.  Příslušné orgány, které se rozhodnou vydat předchozí souhlas pro zařízení podle odstavců 1 a 2, sdělí Komisi a případně sekretariátu OECD tyto údaje:

a) název, registrační číslo a adresu zařízení k využití odpadů;

b) popis používaných technologií, včetně kódů R;

c) odpady podle příloh IV a IVA nebo odpady, na které se rozhodnutí vztahuje;

d) celkové předem odsouhlasené množství;

e) období platnosti;

f) případné změny předchozího souhlasu;

g) jakoukoliv změnu sdělených informací a

h) odvolání předchozího souhlasu.

K tomuto účelu se použije formulář uvedený v příloze VI.

4.  Odchylně od článků 9, 10 a 12 podléhají souhlas udělený podle článku 9, podmínky uložené podle článku 10 nebo námitky vznesené podle článku 12 dotčenými příslušnými orgány lhůtě v délce sedmi pracovních dnů ode dne předání potvrzení o přijetí příslušným orgánem místa určení podle článku 8.

5.  Bez ohledu na odstavec 4 může příslušný orgán místa odeslání rozhodnout, že je zapotřebí více času, aby od oznamovatele obdržel další informace nebo dokumentaci.

V takových případech uvědomí příslušný orgán oznamovatele písemně ve lhůtě sedmi pracovních dnů a kopie zašle ostatním dotčeným příslušným orgánům.

Celková potřebná doba nepřekročí 30 dnů ode dne předání potvrzení o přijetí příslušným orgánem místa určení podle článku 8.

Článek 15

Dodatečná ustanovení o předběžném využití a odstranění

Na přepravu odpadů určených k předběžnému využití nebo odstranění se vztahují tato dodatečná ustanovení:

a) Pokud je přepravovaný odpad určen k předběžnému využití nebo odstranění, uvedou se ve formuláři oznámení kromě prvotního předběžného využití nebo odstranění rovněž všechna zařízení, ve kterých se navrhuje následné předběžné i jiné než předběžné využívání nebo odstraňování.

b) Příslušné orgány místa odeslání a místa určení mohou udělit svůj souhlas s přepravou odpadů určených k předběžnému využití nebo odstranění pouze tehdy, pokud neexistují žádné důvody pro vznesení námitek podle článku 11 nebo 12 k přepravě odpadů do zařízení, která provádějí jakékoli následné předběžné nebo jiné než předběžné využívání nebo odstraňování.

c) Do tří dnů od převzetí odpadů zařízením, které provádí toto předběžného využívání nebo odstraňování, poskytne uvedené zařízení písemné potvrzení, že odpad obdrželo.

Toto potvrzení se uvede v průvodním dokladu nebo jeho příloze. Uvedené zařízení zašle oznamovateli a dotčeným příslušným orgánům podepsané kopie průvodního dokladu, které obsahují toto potvrzení.

d) Co nejdříve, avšak nejdéle do 30 dnů od dokončení předběžného využití nebo odstranění, a nejpozději ve lhůtě jednoho kalendářního roku od převzetí odpadů, nebo v kratší lhůtě podle čl. 9 odst. 7, zařízení, které tento postup provádí, na vlastní odpovědnost potvrdí, že bylo předběžné využití nebo odstranění dokončeno.

Toto potvrzení se uvede v průvodním dokladu nebo jeho příloze.

Uvedené zařízení zašle oznamovateli a dotčeným příslušným orgánům podepsané kopie průvodního dokladu, které obsahují toto potvrzení.

e) Pokud zařízení k využití nebo odstranění odpadů, které provádí předběžné využívání nebo odstraňování, dodá odpad pro jakékoli následné předběžné nebo jiné než předběžné využití nebo odstranění v zařízení umístěném v zemi určení, získá co nejdříve, avšak nejpozději ve lhůtě jednoho kalendářního roku od dodání odpadů, nebo v kratší lhůtě podle čl. 9 odst. 7, potvrzení od uvedeného zařízení, že bylo dokončeno následné, jiné než předběžné využití nebo odstranění.

Zařízení, které provádí předběžné využívání nebo odstraňování, zašle neprodleně příslušná potvrzení oznamovateli a dotčeným příslušným orgánům, přičemž uvede přepravu, na kterou se potvrzení vztahuje.

f) Pokud se dodávka podle písmene e) uskutečňuje do zařízení, které se nachází:

i) v prvotní zemi odeslání nebo v jiném členském státu, vyžaduje se nové oznámení podle ustanovení této hlavy, nebo

ii) v třetí zemi, vyžaduje se nové oznámení podle ustanovení tohoto nařízení s tím, že ustanovení o dotčených příslušných orgánech se použijí rovněž na prvotní příslušný orgán prvotní země odeslání.

Článek 16

Požadavky po odsouhlasení přepravy

Po odsouhlasení oznámené přepravy dotčenými příslušnými orgány vyplní všechny dotčené podniky na příslušných místech průvodní doklad, nebo v případě obecného oznámení průvodní doklady, podepíší je a ponechají si kopie. Musí být splněny tyto požadavky:

a) Vyplnění průvodního dokladu oznamovatelem: jakmile oznamovatel obdrží od příslušného orgánu místa odeslání, místa určení a pro tranzit souhlas nebo může s ohledem na příslušný orgán pro tranzit předpokládat tichý souhlas, zapíše skutečné datum přepravy a v možném rozsahu vyplní ostatní údaje v průvodním dokladu.

b) Předchozí informace o skutečném zahájení přepravy: oznamovatel zašle podepsané kopie vyplněného průvodního dokladu podle písmene a) dotčeným příslušným orgánům a příjemci nejméně tři pracovní dny před zahájením přepravy.

c) Doklady provázející každou dopravu: oznamovatel si ponechá kopii průvodního dokladu. Každou dopravu provází průvodní doklad a kopie formuláře oznámení s uvedením písemných souhlasů a podmínek dotčených příslušných orgánů. Průvodní doklad si ponechá zařízení, které přijímá odpad.

d) Písemné potvrzení o přijetí odpadu zařízením: do tří dnů od přijetí odpadu poskytne zařízení písemné potvrzení, že odpad přijalo.

Toto potvrzení se uvede v průvodním dokladu nebo jeho příloze.

Zařízení zašle oznamovateli a dotčeným příslušným orgánům podepsané kopie průvodního dokladu, které obsahují toto potvrzení.

e) Potvrzení o jiném než předběžném využití nebo odstranění zařízením: co nejdříve, avšak nejdéle do 30 dnů od dokončení jiného než předběžného využití nebo odstranění, a nejpozději ve lhůtě jednoho kalendářního roku po převzetí odpadu, nebo v kratší lhůtě podle čl. 9 odst. 7, zařízení, které tento postup provádí, na vlastní odpovědnost potvrdí, že bylo jiné než předběžné využití nebo odstranění dokončeno.

Toto potvrzení se uvede v průvodním dokladu nebo jeho příloze.

Zařízení zašle oznamovateli a dotčeným příslušným orgánům podepsané kopie průvodního dokladu, které obsahují toto potvrzení.

Článek 17

Změny v přepravě po odsouhlasení

1.  Dojde-li k podstatným změnám v podrobnostech nebo podmínkách odsouhlasené přepravy, včetně změn plánovaného množství, trasy, plánu přepravy, data přepravy nebo dopravce, uvědomí oznamovatel neprodleně dotčené příslušné orgány a příjemce, a to pokud možno před zahájením přepravy.

2.  V tomto případě se podá nové oznámení, ledaže se všechny dotčené příslušné orgány domnívají, že navržené změny nové oznámení nevyžadují.

3.  Pokud se tyto změny týkají jiných příslušných orgánů, než jsou orgány dotčené původním oznámením, podá se nové oznámení.KAPITOLA 2

Obecné požadavky na informace

Článek 18

Odpady, které mají být doprovázeny určitými informacemi

1.  Odpady uvedené v čl. 3 odst. 2 a 4, které mají být přepraveny, podléhají těmto procedurálním požadavkům:

a) Aby bylo možno lépe sledovat přepravu těchto odpadů, osoba v jurisdikci země odeslání, která přepravu zařizuje, zajistí, aby byl odpad doprovázen dokladem obsaženým v příloze VII.

b) Doklad obsažený v příloze VII podepíše před zahájením přepravy osoba, která přepravu zařizuje, a po převzetí daného odpadu jej podepíše zařízení k využití odpadů nebo laboratoř a příjemce.

2.  Smlouva o využití odpadů mezi osobou, která přepravu zařizuje, a příjemcem uvedená v příloze VII musí být při zahájení přepravy účinná a musí obsahovat závazek, že pokud přepravu odpadů nebo jejich využití nelze dokončit podle plánu nebo pokud byla provedena jako nedovolená přeprava, osoba, která přepravu zařizuje, nebo pokud tato osoba není s to přepravu odpadů nebo jejich využití dokončit (např. je v platební neschopnosti), příjemce:

a) převezme odpad zpět nebo zajistí jeho využití jiným způsobem a

b) je-li to nezbytné, zajistí jeho prozatímní uskladnění.

Osoba, která přepravu zařizuje, nebo příjemce poskytne dotčenému příslušnému orgánu na jeho žádost kopii smlouvy.

3.  Pro účely kontroly, vymáhání, plánování a pro statistické účely mohou členské státy podle svých vnitrostátních právních předpisů požadovat informace uvedené v odstavci 1 o přepravách, na které se vztahuje tento článek.

4.  S informacemi uvedenými v odstavci 1 se nakládá jako s důvěrnými, pokud je to vyžadováno právními předpisy Společenství a vnitrostátními právními předpisy.KAPITOLA 3

Obecné požadavky

Článek 19

Zákaz směšování odpadů během přepravy

Od zahájení přepravy odpadů do jejich převzetí v zařízení k využití nebo odstranění odpadů se nesmí odpady uvedené ve formuláři oznámení nebo v článku 18 směšovat s jinými odpady.

Článek 20

Uchovávání dokladů a informací

1.  Veškeré doklady zaslané příslušným orgánům nebo zaslané těmito orgány, jež se týkají oznámené přepravy, uchovávají ve Společenství příslušné orgány, oznamovatel, příjemce a zařízení, které přijímá odpad, po dobu nejméně tří let ode dne zahájení přepravy.

2.  Informace poskytnuté podle čl. 18 odst. 1 uchovává ve Společenství osoba, která přepravu zařizuje, příjemce a zařízení, které přijímá odpad, po dobu nejméně tří let ode dne zahájení přepravy.

Článek 21

Zpřístupnění oznámení veřejnosti

Příslušné orgány místa odeslání nebo místa určení mohou vhodným způsobem, např. prostřednictvím internetu, zpřístupnit veřejnosti informace týkající se oznámení přepravy, kterou povolily, pokud takové informace nejsou podle vnitrostátních právních předpisů nebo právních předpisů Společenství důvěrné.KAPITOLA 4

Povinnost zpětného převzetí

Článek 22

Zpětné převzetí v případě, kdy přepravu nelze dokončit podle plánu

1.  Pokud se některý z dotčených příslušných orgánů dozví, že přepravu odpadů, včetně jejich využití nebo odstranění, nelze dokončit podle plánu v souladu s podmínkami formuláře oznámení a průvodního dokladu nebo smlouvy uvedené v čl. 4 bodu 4 druhém pododstavci a v článku 5, uvědomí neprodleně příslušný orgán místa odeslání. Pokud zařízení k využití nebo odstranění odpadů odmítne převzít přepravené odpady, uvědomí neprodleně příslušný orgán místa určení.

2.  Příslušný orgán místa odeslání zajistí, aby s výjimkou případů uvedených v odstavci 3 dotyčný odpad převzal zpět oznamovatel určený podle pořadí uvedeného v čl. 2 bodu 15, nebo pokud to není možné, samotný příslušný orgán nebo fyzická či právnická osoba jednající jeho jménem, do oblasti jeho jurisdikce nebo do jiné oblasti v zemi odeslání.

To se provede ve lhůtě 90 dnů nebo v jiné lhůtě, která může být dohodnuta mezi dotčenými příslušnými orgány, poté, co se příslušný orgán místa odeslání dozví nebo je příslušnými orgány místa určení nebo pro tranzit písemně zpraven, že odsouhlasenou přepravu odpadů nebo jejich využití či odstranění nelze dokončit, a je informován o důvodech. Taková zpráva může vyplývat z informací poskytnutých příslušným orgánům místa určení nebo pro tranzit mimo jiné ostatními příslušnými orgány.

3.  Povinnost převzít odpady zpět podle odstavce 2 se neuplatní, pokud jsou příslušné orgány místa odeslání, pro tranzit nebo místa určení, které jsou dotčeny odstraňováním nebo využíváním odpadů, toho názoru, že odpad může v zemi určení nebo jinde využít nebo odstranit jiným způsobem oznamovatel, nebo pokud to není možné, příslušný orgán místa odeslání nebo fyzická či právnická osoba jednající jeho jménem.

Povinnost převzít odpady zpět podle odstavce 2 se neuplatní, pokud přepravovaný odpad byl během zpracování v dotčeném zařízení nevratným způsobem smíchán s jiným odpadem před tím, než se dotčený příslušný orgán dověděl o skutečnosti, že oznámenou přepravu nelze dokončit, jak je uvedeno v odstavci 1. Taková směs se využije nebo odstraní jiným způsobem v souladu s prvním pododstavcem.

4.  V případě převzetí odpadů zpět podle odstavce 2 se podá nové oznámení, ledaže se dotčené příslušné orgány dohodnou, že postačuje řádně odůvodněná žádost prvotního příslušného orgánu místa odeslání.

Případné nové oznámení podá prvotní oznamovatel, nebo pokud to není možné, jiné fyzické nebo právnické osoby určené podle čl. 2 bodu 15, nebo pokud to není možné, prvotní příslušný orgán místa odeslání nebo fyzická či právnická osoba jednající jeho jménem.

Příslušné orgány nesmí bránit vrácení odpadů z přepravy, kterou nebylo možno dokončit, nebo souvisejícímu využívání nebo odstraňování či proti nim vznášet námitky.

5.  V případě jiného postupu mimo prvotní zemi určení podle odstavce 3 podá případné nové oznámení prvotní oznamovatel, nebo pokud to není možné, jiné fyzické nebo právnické osoby určené podle čl. 2 bodu 15, nebo pokud to není možné, prvotní příslušný orgán místa odeslání nebo fyzická nebo právnická osoba jednající jeho jménem.

Pokud toto nové oznámení podává oznamovatel, podá se toto oznámení také u příslušného orgánu prvotní země odeslání.

6.  V případě jiného postupu v prvotní zemi určení podle odstavce 3 se nevyžaduje nové oznámení a postačuje řádně odůvodněná žádost. Tuto řádně odůvodněnou žádost o souhlas s jiným postupem zašle příslušnému orgánu místa určení a místa odeslání prvotní oznamovatel, nebo pokud to není možné, příslušnému orgánu místa určení prvotní příslušný orgán místa odeslání.

7.  Pokud se podle odstavců 4 a 6 nepožaduje podání nového oznámení, vyplní nový průvodní doklad v souladu s článkem 15 nebo 16 prvotní oznamovatel, nebo pokud to není možné, jiné fyzické nebo právnické osoby určené podle čl. 2 bodu 15, nebo pokud to není možné, prvotní příslušný orgán místa odeslání nebo fyzická nebo právnická osoba jednající jeho jménem.

Pokud nové oznámení podává podle odstavců 4 nebo 5 prvotní příslušný orgán místa odeslání, nevyžaduje se nová finanční záruka nebo odpovídající pojištění.

8.  Povinnost oznamovatele a doplňující povinnost země odeslání převzít odpady zpět nebo zajistit jiné využití nebo odstranění končí, jakmile zařízení vydá potvrzení o jiném než předběžném využití nebo odstranění podle čl. 16 písm. e) nebo případně čl. 15 písm. e). V případech předběžného využívání nebo odstraňování podle čl. 6 odst. 6 doplňující povinnost země odeslání končí, jakmile zařízení vydá potvrzení uvedené v čl. 15 písm. d).

Pokud zařízení vydá potvrzení o využití nebo odstranění způsobem, který vede k nedovolené přepravě a v jehož důsledku je uvolněna finanční záruka, použijí se čl. 24 odst. 3 a čl. 25 odst. 2.

9.  Pokud je v členském státu odhalen odpad z přepravy, kterou nelze dokončit, včetně jeho využití nebo odstranění, příslušný orgán s jurisdikcí pro oblast, ve které byl odpad odhalen, odpovídá za zajištění toho, že budou přijata opatření k bezpečnému uskladnění odpadu až do jeho vrácení nebo jiného než předběžného využití nebo odstranění jiným způsobem.

Článek 23

Náklady na převzetí odpadů zpět, pokud přeprava nemůže být dokončena

1.  Náklady vzniklé při vrácení odpadů z přepravy, kterou nelze dokončit, včetně nákladů na jejich dopravu, využití nebo odstranění podle čl. 22 odst. 2 nebo 3 a nákladů na uskladnění podle čl. 22 odst. 9 ode dne, kdy se příslušný orgán místa odeslání dověděl, že přepravu odpadů nebo jejich využití či odstranění nelze dokončit, se účtují:

a) oznamovateli určenému podle pořadí uvedeného v čl. 2 bodu 15, nebo pokud to není možné,

b) případně jiným fyzickým nebo právnickým osobám, nebo pokud to není možné,

c) příslušnému orgánu místa odeslání, nebo pokud to není možné,

d) podle jiné dohody mezi dotčenými příslušnými orgány.

2.  Tímto článkem nejsou dotčeny vnitrostátní předpisy nebo předpisy Společenství týkající se odpovědnosti.

Článek 24

Převzetí odpadů zpět v případě nedovolené přepravy

1.  Pokud příslušný orgán odhalí přepravu, kterou považuje za nedovolenou, neprodleně uvědomí ostatní dotčené příslušné orgány.

2.  Pokud za nedovolenou přepravu odpovídá oznamovatel, příslušný orgán místa odeslání zajistí, že dotyčný odpad:

a) převezme zpět oznamovatel de facto, nebo pokud nebylo podáno oznámení,

b) převezme zpět oznamovatel de iure, nebo pokud to není možné,

c) převezme zpět samotný příslušný orgán místa odeslání nebo fyzická nebo právnická osoba jednající jeho jménem, nebo pokud to není možné,

d) bude jiným způsobem využit nebo odstraněn v zemi určení nebo zemi odeslání samotným příslušným orgánem místa odeslání nebo fyzickou nebo právnickou osobou jednající jeho jménem, nebo pokud to není možné,

e) bude jiným způsobem využit nebo odstraněn v jiné zemi samotným příslušným orgánem místa odeslání nebo fyzickou nebo právnickou osobou jednající jeho jménem, pokud s tím všechny dotčené příslušné orgány souhlasí.

Toto převzetí zpět, využití nebo odstranění se provede do 30 dnů nebo v jiné lhůtě, která může být dohodnuta mezi dotčenými příslušnými orgány, poté, co se příslušný orgán místa odeslání dozví nebo je příslušnými orgány místa určení nebo pro tranzit písemně zpraven o nedovolené přepravě a je informován o důvodech. Toto oznámení může vyplývat z informací poskytnutých příslušným orgánům místa určení nebo pro tranzit mimo jiné ostatními příslušnými orgány.

V případě převzetí odpadů zpět podle písmen a), b) a c) se podá nové oznámení, ledaže se dotčené příslušné orgány dohodnou, že postačuje řádně odůvodněná žádost prvotního příslušného orgánu místa odeslání.

Nové oznámení podá osoba nebo orgán uvedení v písmenech a), b) nebo c), v uvedeném pořadí.

Příslušné orgány nesmí bránit vracení odpadů z nedovolené přepravy či proti tomu vznášet námitky. V případě jiného postupu podle písmen d) a e) příslušného orgánu místa odeslání podá nové oznámení prvotní příslušný orgán místa odeslání nebo fyzická nebo právnická osoba jednající jeho jménem, ledaže se dotčené příslušné orgány dohodnou, že postačuje řádně odůvodněná žádost tohoto orgánu.

3.  Pokud za nedovolenou přepravu odpovídá příjemce, příslušný orgán místa určení zajistí, že dotyčný odpad využije nebo odstraní způsobem šetrným k životnímu prostředí:

a) příjemce, nebo pokud to není možné,

b) samotný příslušný orgán nebo fyzická nebo právnická osoba jednající jeho jménem.

Toto využití nebo odstranění se provede do 30 dnů nebo v jiné lhůtě, která může být dohodnuta dotčenými příslušnými orgány, poté, co se příslušný orgán místa určení dozví nebo je příslušnými orgány místa odeslání nebo pro tranzit písemně zpraven o nedovolené přepravě a je informován o důvodech. Toto oznámení může vyplývat z informací poskytnutých příslušným orgánům místa odeslání nebo pro tranzit mimo jiné ostatními příslušnými orgány.

Za tímto účelem dotčené příslušné orgány v případě potřeby při využívání nebo odstraňování odpadů spolupracují.

4.  Pokud nemá být podáno nové oznámení, vyplní nový průvodní doklad v souladu s články 15 nebo 16 osoba odpovědná za převzetí odpadů zpět, nebo pokud to není možné, prvotní příslušný orgán místa odeslání.

Pokud nové oznámení podává prvotní příslušný orgán místa odeslání, nevyžaduje se nová finanční záruka nebo odpovídající pojištění.

5.  Ve zvláštních případech, kdy odpovědnost za nedovolenou přepravu nelze přičíst oznamovateli ani příjemci, spolupracují dotčené příslušné orgány při zajištění využití nebo odstranění dotyčného odpadu.

6.  V případě předběžného využití nebo odstranění podle čl. 6 odst. 6, pokud je nedovolená přeprava odhalena po dokončení předběžného využití nebo odstranění, doplňující povinnost země odeslání převzít odpady zpět nebo zařídit jiné využití nebo odstranění končí, jakmile zařízení vydá potvrzení uvedené v čl. 15 písm. d).

Pokud zařízení vydá potvrzení o využití nebo odstranění způsobem, který vede k nedovolené přepravě a v jehož důsledku je uvolněna finanční záruka, použije se odstavec 3 a čl. 25 odst. 2.

7.  Pokud je v členském státu odhalen odpad z nedovolené přepravy, příslušný orgán s jurisdikcí pro oblast, ve které byl odpad odhalen, odpovídá za zajištění toho, že budou přijata opatření k bezpečnému uskladnění odpadů až do jejich vrácení nebo jiného než předběžného využití nebo odstranění jiným způsobem.

8.  Články 34 a 36 se nepoužijí v případech, kdy se odpady z nedovolené přepravy vracejí do země odeslání, na kterou se vztahují zákazy stanovené v uvedených článcích.

9.  V případě nedovolené přepravy podle čl. 2 bodu 35 písm. g) má osoba, která přepravu zařizuje, stejné povinnosti stanovené v tomto článku jako oznamovatel.

10.  Tímto článkem nejsou dotčeny vnitrostátní předpisy nebo předpisy Společenství týkající se odpovědnosti.

Článek 25

Náklady na převzetí odpadů zpět v případě nedovolené přepravy

1.  Náklady vzniklé při převzetí zpět odpadů z nedovolené přepravy, včetně nákladů na jejich dopravu, využití nebo odstranění podle čl. 24 odst. 2 a nákladů na uskladnění podle čl. 24 odst. 7 ode dne, kdy se příslušný orgán místa odeslání dověděl, že se jedná o nedovolenou přepravu odpadů, se účtují:

a) oznamovateli de facto určenému podle pořadí uvedeného v čl. 2 bodu 15, nebo pokud nebylo podáno oznámení,

b) oznamovateli de iure nebo případně jiným fyzickým či právnickým osobám, nebo pokud to není možné,

c) příslušnému orgánu místa odeslání.

2.  Náklady vzniklé při využívání nebo odstraňování odpadů podle čl. 24 odst. 3, včetně případných nákladů na jejich dopravu a uskladnění podle čl. 24 odst. 7, se účtují:

a) příjemci, nebo pokud to není možné,

b) příslušnému orgánu místa určení.

3.  Náklady vzniklé při využívání nebo odstraňování odpadů podle čl. 24 odst. 5, včetně případných nákladů na jejich dopravu a uskladnění podle čl. 24 odst. 7, se účtují:

a) oznamovateli určenému podle pořadí uvedeného v čl. 2 bodu 15 nebo příjemci podle rozhodnutí dotčených příslušných orgánů, nebo pokud to není možné,

b) případně jiným fyzickým nebo právnickým osobám, nebo pokud to není možné,

c) příslušným orgánům místa odeslání a místa určení.

4.  V případě nedovolené přepravy podle čl. 2 bodu 35 písm. g) má osoba, která přepravu zařizuje, stejné povinnosti stanovené v tomto článku jako oznamovatel.

5.  Tímto článkem nejsou dotčeny vnitrostátní předpisy nebo předpisy Společenství týkající se odpovědnosti.KAPITOLA 5

Obecná správní ustanovení

Článek 26

Forma sdělení

1.  Tyto informace a doklady lze zasílat poštou:

a) oznámení o plánované přepravě podle článků 4 a 13;

b) žádost o informace a dokumentaci podle článků 4, 7, a 8;

c) poskytnutí informací a dokumentace podle článků 4, 7, a 8;

d) písemný souhlas s oznámenou přepravou podle článku 9;

e) podmínky přepravy podle článku 10;

f) námitky k přepravě podle článků 11 a 12;

g) informace o rozhodnutích vydat předchozí souhlas pro specializovaná zařízení k využití odpadů podle čl. 14 odst. 3;

h) písemné potvrzení o převzetí odpadů podle článků 15 a 16;

i) potvrzení o využití nebo odstranění odpadů podle článků 15 a 16;

j) předchozí informace o skutečném zahájení přepravy podle článku 16;

k) informace o změnách v přepravě po odsouhlasení podle článku 17;

l) písemné souhlasy a průvodní doklady, které mají být zaslány podle hlav IV, V a VI.

2.  Se souhlasem dotčených příslušných orgánů a oznamovatele lze doklady uvedené v odstavci 1 alternativně předat některým z těchto způsobů:

a) faxem nebo

b) faxem s následným odesláním poštou nebo

c) elektronickou poštou s digitálním podpisem. V tomto případě nahrazuje potřebné razítko nebo podpis digitální podpis, nebo

d) elektronickou poštou bez digitálního podpisu s následným odesláním poštou.

3.  Doklady, které v souladu s čl. 16 písm. c) a článkem 18 mají provázet každou dopravu, mohou mít elektronickou podobu s digitálním podpisem pouze tehdy, pokud je lze během přepravy kdykoli učinit čitelnými a pokud to je pro dotčené příslušné orgány přijatelné.

▼M11

4.  Se souhlasem dotčených příslušných orgánů a oznamovatele lze informace a doklady uvedené v odstavci 1 předávat a vyměňovat prostřednictvím elektronické výměny údajů s elektronickým podpisem nebo elektronickým ověřením pravosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ( 9 ) nebo srovnatelného systému elektronického ověřování pravosti, který zajišťuje stejnou úroveň bezpečnosti.

K snazšímu provedení prvního pododstavce přijme Komise podle možností prováděcí akty, v nichž stanoví technické a organizační požadavky pro praktické provádění elektronické výměny údajů za účelem předávání dokumentů a informací. Komise zohlední veškeré příslušné mezinárodní normy a zajistí, aby tyto požadavky byly v souladu se směrnicí 1999/93/ES nebo alespoň poskytovaly stejnou úroveň bezpečnosti, jakou stanoví uvedená směrnice. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 59a odst. 2.

▼B

Článek 27

Jazyk

1.  Oznámení, informace, dokumentace a jiná sdělení předávaná podle ustanovení této hlavy se předloží v jazyce, který je pro dotčené příslušné orgány přijatelný.

2.  Na žádost dotčených příslušných orgánů jim oznamovatel poskytne ověřené překlady do jazyka, který je pro ně přijatelný.

Článek 28

Neshody týkající se zařazení

1.  Pokud se příslušné orgány místa odeslání a místa určení nemohou dohodnout na zařazení, pokud jde o rozlišení, co je a co není odpad, nakládá se s dotyčným materiálem jako s odpadem. Tím není dotčeno právo země určení nakládat s přepravovaným materiálem po jeho doručení podle svých vnitrostátních právních předpisů, pokud jsou tyto předpisy v souladu s právem Společenství nebo mezinárodním právem.

2.  Pokud se příslušné orgány místa odeslání a místa určení nemohou dohodnout, zda má být oznámený odpad zařazen jako odpad uvedený v příloze III, IIIA, IIIB nebo IV, považuje se odpad za uvedený v příloze IV.

3.  Pokud se příslušné orgány místa odeslání a místa určení nemohou dohodnout, zda se u oznámeného postupu zpracování odpadů jedná o využití nebo odstranění, použijí se ustanovení pro odstranění.

4.  Odstavce 1 až 3 se použijí pouze pro účely tohoto nařízení a nejsou jimi dotčena práva dotčených stran vyřešit případný spor týkající se těchto otázek soudní cestou.

Článek 29

Správní náklady

Oznamovateli mohou být účtovány příslušné a přiměřené správní náklady na provádění postupů oznamování a kontroly a obvyklé náklady příslušných analýz a inspekcí.

Článek 30

Dohody pro příhraniční oblasti

1.  Ve výjimečných případech, pokud takovýto krok odůvodňují zvláštní zeměpisné nebo demografické podmínky, mohou členské státy uzavřít dvoustranné dohody o zjednodušení postupu oznamování u přeprav zvláštních toků odpadů, pokud jde o přeshraniční přepravy do nejbližšího vhodného zařízení, které se nachází v příhraniční oblasti mezi těmito dvěma členskými státy.

2.  Takovéto dvoustranné dohody lze rovněž uzavřít, pokud se odpad přepravuje ze země odeslání a v této zemi se i zpracovává, ale přeprava se uskutečňuje tranzitem přes jiný členský stát.

3.  Členské státy mohou rovněž uzavřít tyto dohody se zeměmi, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

4.  Tyto dohody se před jejich vstupem v platnost oznámí Komisi.KAPITOLA 6

Přeprava v rámci Společenství s tranzitem přes třetí země

Článek 31

Přeprava odpadů určených k odstranění

Dochází-li k přepravě odpadu v rámci Společenství s tranzitem přes jednu nebo více třetích zemí a jsou-li odpady určeny k odstranění, příslušný orgán místa odeslání se kromě ustanovení této hlavy dotáže příslušného orgánu ve třetích zemích, zda si přeje zaslat jeho písemný souhlas s plánovanou přepravou:

a) v případě smluvních stran Basilejské úmluvy během 60 dnů, pokud se tato nezřekla tohoto práva v souladu s ustanoveními této úmluvy, nebo

b) v případě států, které nejsou smluvními stranami Basilejské úmluvy, ve lhůtě dohodnuté mezi příslušnými orgány.

Článek 32

Přeprava odpadů určených k využití

1.  Dochází-li k přepravě odpadů v rámci Společenství s tranzitem přes jednu nebo více třetích zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD a jsou-li odpady určeny k využití, použije se článek 31.

2.  Dochází-li k přepravě odpadů v rámci Společenství, včetně přepravy mezi místy v témže členském státě, s tranzitem přes jednu nebo více třetích zemí, na které se vztahuje rozhodnutí OECD, a jsou-li odpady určeny k využití, může být souhlas uvedený v článku 9 tichý, a pokud nebyly vzneseny námitky nebo uloženy podmínky, může být přeprava zahájena 30 dnů ode dne předání potvrzení o přijetí příslušným orgánem místa určení podle článku 8.HLAVA III

PŘEPRAVA VÝHRADNĚ V RÁMCI ČLENSKÝCH STÁTŮ

Článek 33

Použití tohoto nařízení na přepravy výhradně v rámci členských států

1.  Členské státy zavedou vhodný systém pro dozor nad přepravami odpadů výhradně v jejich jurisdikci a pro jejich kontrolu. Tento systém zohlední nutnost souladu se systémem Společenství, zavedeným hlavami II a VII.

2.  Členské státy uvědomí Komisi o svých systémech pro dozor nad přepravami odpadů a pro jejich kontrolu. Komise o nich uvědomí ostatní členské státy.

3.  Členské státy mohou v rámci své jurisdikce uplatnit systém stanovený v hlavách II a VII.HLAVA IV

VÝVOZ ZE SPOLEČENSTVÍ DO TŘETÍCH ZEMÍKAPITOLA 1

Vývoz odpadů určených k odstranění

Článek 34

Zákaz vývozu s výjimkou do zemí ESVO

1.  Veškerý vývoz odpadů určených k odstranění se zakazuje.

2.  Zákaz uvedený v odstavci 1 se nevztahuje na vývoz odpadů určených k odstranění v zemích ESVO, které jsou rovněž smluvními stranami Basilejské úmluvy.

3.  Vývoz odpadů určených k odstranění do některé země ESVO, která je smluvní stranou Basilejské úmluvy, se však rovněž zakazuje,

a) jestliže země ESVO dovoz takových odpadů zakáže nebo

b) jestliže se příslušný orgán místa odeslání může důvodně domnívat, že s odpadem nebude v dotyčné zemi určení nakládáno způsobem šetrným k životnímu prostředí podle článku 49.

4.  Tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti převzít odpady zpět podle článků 22 a 24.

Článek 35

Postupy při vývozu do zemí ESVO

1.  Pokud se ze Společenství vyváží odpad určený k odstranění v zemích ESVO, které jsou smluvními stranami Basilejské úmluvy, použijí se přiměřeně ustanovení hlavy II s úpravami a doplněními uvedenými v odstavcích 2 a 3.

2.  Použijí se tyto úpravy:

a) příslušný orgán pro tranzit mimo Společenství má 60 dnů od předání svého potvrzení o přijetí oznámení na to, aby požádal o doplňující informace k oznámené přepravě, poskytl tichý souhlas, pokud se dotyčná země rozhodla nevyžadovat předchozí písemný souhlas a informovala o tom ostatní smluvní strany podle čl. 6 odst. 4 Basilejské úmluvy, nebo udělil písemný souhlas s podmínkami nebo bez nich, a

b) příslušný orgán místa odeslání ve Společenství vydá rozhodnutí o souhlasu s přepravou podle článku 9 až poté, kdy obdrží písemný souhlas od příslušného orgánu místa určení a případně tichý nebo písemný souhlas od příslušného orgánu pro tranzit mimo Společenství, a to nejdříve 61 dnů od předání potvrzení o přijetí příslušným orgánem pro tranzit. Příslušný orgán místa odeslání může vydat rozhodnutí před uplynutím 61denní lhůty, pokud obdržel písemný souhlas ostatních dotčených příslušných orgánů.

3.  Použijí se tato doplňující ustanovení:

a) příslušný orgán pro tranzit ve Společenství potvrdí oznamovateli přijetí oznámení;

b) příslušné orgány místa odeslání a případně pro tranzit ve Společenství zašlou orazítkovanou kopii svých rozhodnutí o souhlasu s přepravou celnímu úřadu vývozu a celnímu úřadu výstupu ze Společenství;

c) dopravce předá kopii průvodního dokladu celnímu úřadu vývozu a celnímu úřadu výstupu ze Společenství;

d) jakmile odpad opustí Společenství, zašle celní úřad výstupu ze Společenství orazítkovanou kopii průvodního dokladu příslušnému orgánu místa odeslání ve Společenství, ve které uvede, že odpad opustil Společenství;

e) pokud příslušný orgán místa odeslání ve Společenství neobdrží do 42 dnů poté, co odpad opustil Společenství, informace od zařízení o převzetí odpadu, informuje neprodleně příslušný orgán místa určení a

f) smlouva uvedená v čl. 4 bodu 4 druhém pododstavci a v článku 5 stanoví, že:

i) pokud zařízení vydá nesprávné potvrzení o odstranění, jehož následkem je uvolněna finanční záruka, příjemce nese náklady vzniklé z povinnosti vrátit odpady do oblasti jurisdikce příslušného orgánu místa odeslání a z jejich využití nebo odstranění způsobem šetrným k životnímu prostředí,

ii) do tří dnů od převzetí odpadů určených k odstranění zašle zařízení oznamovateli a dotčeným příslušným orgánům podepsané kopie vyplněného průvodního dokladu, kromě potvrzení o odstranění odpadu uvedeného v bodě iii), a

iii) co nejdříve, avšak nejdéle do 30 dnů od dokončení odstranění, a nejpozději do jednoho kalendářního roku od převzetí odpadů zařízení na svou odpovědnost potvrdí, že odstranění bylo dokončeno, a zašle oznamovateli a dotčeným příslušným orgánům podepsané kopie průvodního dokladu, které obsahují toto potvrzení.

4.  Přeprava může být provedena, pouze pokud:

a) oznamovatel obdržel písemný souhlas od příslušných orgánů místa odeslání, místa určení a případně pro tranzit mimo Společenství a pokud jsou splněny stanovené podmínky;

b) byla uzavřena smlouva mezi oznamovatelem a příjemcem, která je účinná, jak je požadováno podle čl. 4 druhého pododstavce bodu 4 a článku 5;

c) byla poskytnuta finanční záruka nebo odpovídající pojištění, které jsou účinné, jak je požadováno podle čl. 4 druhého pododstavce bodu 5 a článku 6;

d) je zajištěno nakládání s odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí podle článku 49.

5.  Pokud se odpad vyváží, musí být určen k odstranění v zařízení, které je v zemi určení provozováno nebo jehož provozování je povoleno podle platného vnitrostátního práva.

6.  Pokud celní úřad vývozu nebo celní úřad výstupu ze Společenství odhalí nedovolenou přepravu, informuje neprodleně příslušný orgán v zemi celního úřadu, který:

a) informuje neprodleně příslušný orgán místa odeslání ve Společenství a

b) zajistí zadržení odpadu, dokud příslušný orgán místa odeslání nerozhodne jinak a neoznámí toto rozhodnutí písemně příslušnému orgánu v zemi celního úřadu, ve které je odpad zadržen.KAPITOLA 2

Vývoz odpadů určených k využitíOddíl 1

Vývoz do zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD

Článek 36

Zákaz vývozu

1.  Vývoz ze Společenství těchto odpadů určených k využití v zemích, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD, se zakazuje:

a) nebezpečné odpady uvedené v příloze V;

b) odpady uvedené v příloze V části 3;

c) nebezpečné odpady nezařazené pod jednu položku v příloze V;

d) směsi nebezpečných odpadů a směsi nebezpečných a nikoliv nebezpečných odpadů nezařazených pod jednu položku v příloze V;

e) odpady, které země určení oznámila jako nebezpečné podle článku 3 Basilejské úmluvy;

f) odpady, jejichž dovoz země určení zakázala, nebo

g) odpady, u nichž se příslušný orgán místa odeslání může důvodně domnívat, že s nimi nebude v dotyčné zemi určení nakládáno způsobem šetrným k životnímu prostředí podle článku 49.

2.  Tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti převzít odpady zpět podle článků 22 a 24.

3.  Členské státy mohou ve výjimečných případech na základě dokladů předložených oznamovatelem stanovit, že určitý nebezpečný odpad uvedený v příloze V je vyloučen ze zákazu vývozu, pokud nevykazuje vlastnosti uvedené v příloze III směrnice 91/689/EHS, přičemž se s ohledem na vlastnosti H3 až H8, H10 a H11 vymezené v uvedené příloze přihlédne k mezním hodnotám stanoveným v rozhodnutí Komise 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech ( 10 ).

4.  Skutečnost, že odpad není uveden jako nebezpečný odpad v příloze V nebo je uveden v příloze V části 1 seznamu B, nevylučuje možnost charakterizovat ve výjimečných případech takovýto odpad jako nebezpečný odpad, na který se tedy vztahuje zákaz vývozu, pokud vykazuje některé z vlastností uvedených v příloze III směrnice 91/689/EHS, přičemž se s ohledem na vlastnosti H3 až H8, H10 a H11 vymezené v uvedené příloze přihlédne k mezním hodnotám stanoveným v rozhodnutí Komise 2000/532/ES, jak je stanoveno v čl. 1 odst. 4 druhé odrážce směrnice 91/689/EHS a v úvodním odstavci přílohy III tohoto nařízení.

5.  V případech uvedených v odstavcích 3 a 4 dotčený členský stát informuje předpokládanou zemi určení před vydáním rozhodnutí. Do konce každého kalendářního roku oznámí členské státy tyto případy Komisi. Komise předá tyto informace všem členským státům a sekretariátu Basilejské úmluvy. Na základě poskytnutých informací může Komise uvést připomínky a případně v souladu s článkem 58 upravit přílohu V.

Článek 37

Postupy při vývozu odpadů uvedených v příloze III nebo IIIA

1.  V případě odpadů uvedených v příloze III nebo IIIA, jejichž vývoz není podle článku 36 zakázán, zašle Komise ve lhůtě 20 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost každé zemi, na kterou se nevztahuje rozhodnutí OECD, písemnou žádost o:

i) písemné potvrzení, že odpady je možno vyvážet ze Společenství k využití v této zemi, a

ii) uvedení případného kontrolního postupu, který bude země určení uplatňovat.

Země, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD, mají tyto možnosti:

a) zákaz nebo

b) postup předchozího písemného oznámení a souhlasu podle článku 35 nebo

c) žádnou kontrolu v zemi určení.

2.  Přede dnem použitelnosti tohoto nařízení Komise přijme nařízení, které vezme v úvahu všechny odpovědi obdržené podle odstavce 1, a informuje výbor zřízený podle článku 18 směrnice 2006/12/ES.

Pokud země nevydala potvrzení podle odstavce 1 nebo pokud z nějakého důvodu země nebyla kontaktována, použije se odst. 1 písm. b).

Přijaté nařízení Komise pravidelně aktualizuje.

3.  Pokud země ve své odpovědi uvede, že určité přepravy odpadů nepodléhají kontrole, použije se na tyto přepravy přiměřeně článek 18.

4.  Pokud se odpad vyváží, musí být určen k využití v zařízení, které je v zemi určení provozováno nebo jehož provozování je povoleno podle platného vnitrostátního práva.

5.  V případě přepravy odpadů nezařazených pod jednu položku v příloze III nebo přepravy směsí odpadů nezařazených pod jednu položku v příloze III nebo IIIA nebo přepravy odpadů zařazených do přílohy IIIB a pokud není vývoz zakázán podle článku 36, použije se odst. 1 písm. b) tohoto článku.Oddíl 2

Vývoz do zemí, na které se vztahuje rozhodnutí OECD

Článek 38

Vývoz odpadů uvedených v přílohách III, IIIA, IIIB, IV a IVA

1.  Pokud se ze Společenství vyváží odpady uvedené v příloze III, IIIA, IIIB, IV a IVA nebo odpady či směsi odpadů nezařazené do jedné položky v příloze III, IV nebo IVA a jsou určeny k využití v zemích, na které se vztahuje rozhodnutí OECD, a to též s tranzitem přes země, na které se vztahuje rozhodnutí OECD, použijí se přiměřeně ustanovení hlavy II s úpravami a doplněními uvedenými v odstavcích 2, 3 a 5.

2.  Použijí se tyto úpravy:

a) směsi odpadů uvedených v příloze IIIA, určené pro předběžné postupy, podléhají postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu, pokud se případné následné předběžné nebo jiné než předběžné využití nebo odstranění má uskutečnit v zemi, na kterou se rozhodnutí OECD nevztahuje;

b) odpady uvedené v příloze IIIB podléhají postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu;

c) souhlas vyžadovaný podle článku 9 může příslušný orgán místa určení mimo Společenství udělit ve formě tichého souhlasu.

3.  Pokud jde o vývoz odpadů uvedených v přílohách IV a IVA, použijí se tato doplňující ustanovení:

a) příslušné orgány místa odeslání a případně pro tranzit ve Společenství zašlou orazítkovanou kopii svých rozhodnutí o souhlasu s přepravou celnímu úřadu vývozu a celnímu úřadu výstupu ze Společenství;

b) dopravce předá kopii průvodního dokladu celnímu úřadu vývozu a celnímu úřadu výstupu ze Společenství;

c) jakmile odpad opustí území Společenství, celní úřad výstupu ze Společenství zašle orazítkovanou kopii průvodního dokladu příslušnému orgánu místa odeslání ve Společenství, ve které uvede, že odpad opustil Společenství;

d) pokud příslušný orgán místa odeslání ve Společenství neobdrží do 42 dnů poté, kdy odpad opustil Společenství, informace od zařízení o převzetí odpadu, informuje neprodleně příslušný orgán místa určení a

e) smlouva uvedená v čl. 4 bodu 4 druhém pododstavci a v článku 5 stanoví, že:

i) pokud zařízení vydá nesprávné potvrzení o využití, jehož následkem je uvolněna finanční záruka, nese příjemce náklady vzniklé z povinnosti vrátit odpady do oblasti jurisdikce příslušného orgánu místa odeslání a z jejich využití nebo odstranění způsobem šetrným k životnímu prostředí,

ii) do tří dnů od převzetí odpadů určených k využití zašle zařízení oznamovateli a dotčeným příslušným orgánům podepsané kopie vyplněného průvodního dokladu kromě potvrzení o využití odpadu uvedeného v bodu iii) a

iii) co nejdříve, avšak nejdéle do 30 dnů od dokončení využití, a nejpozději do jednoho kalendářního roku po převzetí odpadů zařízení na svou odpovědnost potvrdí, že bylo dokončeno využití, a zašle oznamovateli a dotčeným příslušným orgánům podepsané kopie průvodního dokladu, které obsahují toto potvrzení.

4.  Přeprava může být provedena, pouze pokud:

a) oznamovatel obdržel písemný souhlas od příslušných orgánů místa odeslání, místa určení a případně pro tranzit nebo příslušné orgány místa určení a pro tranzit mimo Společenství udělily tichý souhlas nebo lze takovýto souhlas předpokládat a pokud jsou splněny stanovené podmínky;

b) jsou dodržena ustanovení čl. 35 odst. 4 písm. b), c) a d).

5.  Pokud se vývoz podle odstavce 1 odpadů uvedených v přílohách IV a IVA uskutečňuje s tranzitem přes zemi, na kterou se nevztahuje rozhodnutí OECD, použijí se tyto úpravy:

a) příslušný orgán pro tranzit země, na kterou se nevztahuje rozhodnutí OECD, má 60 dnů od předání svého potvrzení o přijetí oznámení na to, aby požádal o doplňující informace k oznámené přepravě, poskytl tichý souhlas, pokud se dotyčná země rozhodla nevyžadovat předchozí písemný souhlas a informovala o tom ostatní smluvní strany podle čl. 6 odst. 4 Basilejské úmluvy, nebo vydal písemný souhlas s podmínkami nebo bez nich;

b) příslušný orgán místa odeslání ve Společenství vydá rozhodnutí o souhlasu s přepravou podle článku 9 až poté, kdy obdržel tichý nebo písemný souhlas od příslušného orgánu pro tranzit země, na kterou se nevztahuje rozhodnutí OECD, a to nejdříve 61 dnů od předání potvrzení o přijetí příslušným orgánem pro tranzit. Příslušný orgán místa odeslání může vydat rozhodnutí před uplynutím 61denní lhůty, pokud obdržel písemný souhlas ostatních dotčených příslušných orgánů.

6.  Pokud se odpad vyváží, musí být určen k využití v zařízení, které je v zemi určení provozováno nebo jehož provozování je povoleno podle platného vnitrostátního práva.

7.  Pokud celní úřad vývozu nebo celní úřad výstupu ze Společenství odhalí nedovolenou přepravu, informuje neprodleně příslušný orgán v zemi celního úřadu, který:

a) informuje neprodleně příslušný orgán místa odeslání ve Společenství a

b) zajistí zadržení odpadu, dokud příslušný orgán místa odeslání nerozhodne jinak a neoznámí toto rozhodnutí písemně příslušnému orgánu v zemi celního úřadu, ve které je odpad zadržen.KAPITOLA 3

Obecná ustanovení

Článek 39

Vývoz do Antarktidy

Vývoz odpadů ze Společenství do Antarktidy se zakazuje.

Článek 40

Vývoz do zámořských zemí a území

1.  Vývoz odpadů určených k odstranění v zámořských zemích nebo územích ze Společenství se zakazuje.

2.  Pokud jde o vývoz odpadů určených k využití v zámořských zemích nebo územích, použije se obdobně zákaz uvedený v článku 36.

3.  Pokud jde o vývoz odpadů určených k využití v zámořských zemích a územích, na které se nevztahuje zákaz uvedený v odstavci 2, použijí se obdobně ustanovení hlavy II.HLAVA V

DOVOZ DO SPOLEČENSTVÍ ZE TŘETÍCH ZEMÍKAPITOLA 1

Dovoz odpadů určených k odstranění

Článek 41

Zákaz dovozu s výjimkou ze zemí, které jsou smluvní stranou Basilejské úmluvy, nebo zemí, s nimiž byla uzavřena dohoda, nebo z jiných oblastí v případě krize nebo války

1.  Dovoz odpadů určených k odstranění do Společenství se zakazuje s výjimkou dovozu:

a) ze zemí, které jsou smluvními stranami Basilejské úmluvy, nebo

b) z jiných zemí, se kterými Společenství nebo Společenství a jeho členské státy uzavřely v souladu s článkem 11 Basilejské úmluvy dvoustranné nebo mnohostranné dohody nebo ujednání, které jsou slučitelné s právními předpisy Společenství, nebo

c) z jiných zemí, se kterými jednotlivé členské státy uzavřely dvoustranné dohody nebo ujednání v souladu s odstavcem 2, nebo

d) z jiných oblastí v případech, kdy z výjimečných důvodů během krize nebo války nebo během operací k nastolení nebo udržení míru nelze uzavřít dvoustranné dohody nebo ujednání podle písmen b) nebo c) nebo pokud příslušný orgán v zemi odeslání nebyl určen nebo nemůže jednat.

2.  Ve výjimečných případech mohou jednotlivé členské státy uzavřít dvoustranné dohody a ujednání o odstranění určitých odpadů v těchto členských státech, pokud by v zemi odeslání nebylo s těmito odpady nakládáno způsobem šetrným k životnímu prostředí podle článku 49.

Tyto dohody a ujednání musí být slučitelné s právními předpisy Společenství a článkem 11 Basilejské úmluvy.

Tyto dohody a ujednání zaručí, že odstraňování proběhne ve schváleném zařízení a že přitom budou dodrženy požadavky na nakládání způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Tyto dohody a ujednání rovněž zaručí, že odpad vznikl v zemi odeslání a že odstranění bude provedeno výhradně v členském státu, který dohodu nebo ujednání uzavřel.

Tyto dohody a ujednání se před uzavřením oznámí Komisi. V mimořádných situacích však mohou být oznámeny do jednoho měsíce po uzavření.

3.  Dvoustranné nebo mnohostranné dohody nebo ujednání uzavřené podle odst. 1 písm. b) a c) jsou založeny na procedurálních požadavcích článku 42.

4.  Od zemí uvedených v odst. 1 písm. a), b) a c) se vyžaduje, aby příslušnému orgánu členského státu určení předem předložily řádně odůvodněnou žádost založenou na skutečnosti, že nemají a nemohou přiměřeným způsobem získat technickou kapacitu a nezbytná zařízení pro odstranění odpadů způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Článek 42

Procedurální požadavky při dovozu ze zemí, které jsou smluvní stranou Basilejské úmluvy, nebo z jiných oblastí v případě krize nebo války

1.  Pokud se do Společenství dováží odpad určený k odstranění ze zemí, které jsou smluvní stranou Basilejské úmluvy, použijí se přiměřeně ustanovení hlavy II s úpravami a doplněními uvedenými v odstavcích 2 a 3.

2.  Použijí se tyto úpravy:

a) příslušný orgán pro tranzit mimo Společenství má 60 dnů od předání svého potvrzení o přijetí oznámení na to, aby požádal o doplňující informace k oznámené přepravě, poskytl tichý souhlas, pokud se dotyčná země rozhodla nevyžadovat předchozí písemný souhlas a informovala o tom ostatní smluvní strany podle čl. 6 odst. 4 Basilejské úmluvy, nebo vydal písemný souhlas s podmínkami nebo bez nich;

b) v případech uvedených v čl. 41 odst. 1 písm. d), které se týkají krize, války nebo operací k nastolení nebo udržení míru, se nevyžaduje souhlas příslušných orgánů místa odeslání.

3.  Použijí se tato doplňující ustanovení:

a) příslušný orgán pro tranzit ve Společenství potvrdí oznamovateli přijetí oznámení a kopie zašle dotčeným příslušným orgánům;

b) příslušné orgány místa určení a případně pro tranzit ve Společenství zašlou orazítkovanou kopii svých rozhodnutí o souhlasu s přepravou celnímu úřadu vstupu do Společenství;

c) dopravce předá kopii průvodního dokladu celnímu úřadu vstupu do Společenství a

d) po vyřízení nezbytných celních formalit zašle celní úřad vstupu do Společenství orazítkovanou kopii průvodního dokladu příslušným orgánům místa určení a pro tranzit ve Společenství, ve které uvede, že odpad vstoupil do Společenství.

4.  Přeprava může být provedena, pouze pokud:

a) oznamovatel obdržel písemný souhlas od příslušných orgánů místa odeslání, místa určení a případně pro tranzit a pokud jsou splněny stanovené podmínky;

b) byla uzavřena smlouva mezi oznamovatelem a příjemcem, která je účinná, jak je požadováno podle čl. 4 druhého pododstavce bodu 4 a článku 5;

c) byla poskytnuta finanční záruka nebo odpovídající pojištění, které jsou účinné, jak je požadováno podle čl. 4 druhého pododstavce bodu 5 a článku 6, a

d) je zajištěno nakládání způsobem šetrným k životnímu prostředí podle článku 49.

5.  Pokud celní úřad vstupu do Společenství odhalí nedovolenou přepravu, informuje neprodleně příslušný orgán v zemi celního úřadu, který:

a) informuje neprodleně příslušný orgán místa určení ve Společenství, který informuje příslušný orgán místa odeslání mimo Společenství, a

b) zajistí zadržení odpadu, dokud příslušný orgán místa odeslání mimo Společenství nerozhodne jinak a neoznámí toto rozhodnutí písemně příslušnému orgánu v zemi celního úřadu, ve které je odpad zadržen.KAPITOLA 2

Dovoz odpadů k využití

Článek 43

Zákaz dovozu s výjimkou ze zemí, na které se vztahuje rozhodnutí OECD nebo které jsou smluvní stranou Basilejské úmluvy, nebo zemí, s nimiž byla uzavřena dohoda, nebo z jiných oblastí v případě krize nebo války

1.  Veškerý dovoz odpadů určených k využití do Společenství se zakazuje, s výjimkou dovozu:

a) ze zemí, na které se vztahuje rozhodnutí OECD, nebo

b) z jiných zemí, které jsou smluvními stranami Basilejské úmluvy, nebo

c) z jiných zemí, se kterými Společenství nebo Společenství a jeho členské státy uzavřely v souladu s článkem 11 Basilejské úmluvy dvoustranné nebo mnohostranné dohody nebo ujednání, které jsou slučitelné s právními předpisy Společenství, nebo

d) z jiných zemí, se kterými jednotlivé členské státy uzavřely dvoustranné dohody nebo ujednání podle odstavce 2, nebo

▼C3

e) z jiných oblastí v případech, kdy z výjimečných důvodů během krize, války nebo během operací k nastolení nebo udržení míru nelze uzavřít dvoustranné dohody nebo ujednání podle písmen c) nebo d) nebo pokud příslušný orgán v zemi odeslání nebyl určen nebo nemůže jednat.

▼B

2.  Ve výjimečných případech mohou jednotlivé členské státy uzavřít dvoustranné dohody nebo ujednání o využití určitých odpadů v těchto členských státech, pokud by v zemi odeslání nebylo s těmito odpady nakládáno způsobem šetrným k životnímu prostředí podle článku 49.

V těchto případech se použije čl. 41 odst. 2.

3.  Dvoustranné nebo mnohostranné dohody a ujednání uzavřené podle odst. 1 písm. c) a d) jsou založeny na procedurálních požadavcích článku 42, pokud to může být významné.

Článek 44

Procedurální požadavky při dovozu ze zemí, na které se vztahuje rozhodnutí OECD, nebo z jiných oblastí v případě krize nebo války

1.  Pokud se do Společenství dováží odpad určený k využití ze zemí, na které se vztahuje rozhodnutí OECD, použijí se přiměřeně ustanovení hlavy II s úpravami a doplněními uvedenými v odstavcích 2 a 3.

2.  Použijí se tyto úpravy:

a) souhlas vyžadovaný podle článku 9 může příslušný orgán místa odeslání mimo Společenství udělit ve formě tichého souhlasu;

b) předchozí písemné oznámení podle článku 4 může podat oznamovatel a

c) v případech uvedených v čl. 43 odst. 1 písm. e), které se týkají krize, války nebo operací k nastolení nebo udržení míru, se nevyžaduje souhlas příslušných orgánů místa odeslání.

3.  Kromě toho musí být dodržena ustanovení čl. 42 odst. 3 písm. b), c) a d).

4.  Přeprava může být provedena, pouze pokud:

a) oznamovatel obdržel písemný souhlas od příslušných orgánů místa odeslání, místa určení a případně pro tranzit nebo pokud byl udělen tichý souhlas příslušného orgánu místa odeslání mimo Společenství nebo jej lze předpokládat a pokud jsou splněny stanovené podmínky;

b) byla uzavřena smlouva mezi oznamovatelem a příjemcem, která je účinná, jak je požadováno podle čl. 4 druhého pododstavce bodu 4 a článku 5;

c) byla poskytnuta finanční záruka nebo odpovídající pojištění, které jsou účinné, jak je požadováno podle čl. 4 druhého pododstavce bodu 5 a článku 6;

d) je zajištěno nakládání způsobem šetrným k životnímu prostředí podle článku 49.

5.  Pokud celní úřad vstupu do Společenství odhalí nedovolenou přepravu, informuje neprodleně příslušný orgán v zemi celního úřadu, který:

a) informuje neprodleně příslušný orgán místa určení ve Společenství, který informuje příslušný orgán místa odeslání mimo Společenství, a

b) zajistí zadržení odpadu, dokud příslušný orgán místa odeslání mimo Společenství nerozhodne jinak a neoznámí toto rozhodnutí písemně příslušnému orgánu v zemi celního úřadu, ve které je odpad zadržen.

Článek 45

Procedurální požadavky při dovozu ze zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD a které jsou smluvní stranou Basilejské úmluvy, nebo z jiných oblastí v případě krize nebo války

Pokud se odpad určený k využití dováží do Společenství:

a) ze země, na kterou se nevztahuje rozhodnutí OECD, nebo

b) přes zemi, na kterou se nevztahuje rozhodnutí OECD a která je zároveň smluvní stranou Basilejské úmluvy,

použije se obdobně článek 42.KAPITOLA 3

Obecná ustanovení

Článek 46

Dovoz ze zámořských zemí nebo území

1.  Pokud se do Společenství dováží odpad ze zámořských zemí nebo území, použije se obdobně hlava II.

2.  Zámořské země a území a členské státy, se kterými jsou spojeny, mohou na přepravu ze zámořské země a území do daného členského státu použít vnitrostátní postupy.

3.  Členské státy, které uplatňují odstavec 2, oznámí Komisi používané vnitrostátní postupy.HLAVA VI

TRANZIT PŘES SPOLEČENSTVÍ ZE TŘETÍCH ZEMÍ A DO TŘETÍCH ZEMÍKAPITOLA 1

Tranzit odpadů určených k odstranění

Článek 47

Tranzit odpadů určených k odstranění přes Společenství

Pokud jsou odpady určené k odstranění přepravovány přes členské státy ze třetích zemí a do třetích zemí, použije se obdobně článek 42 s těmito úpravami a doplněními:

a) první a poslední příslušný orgán pro tranzit ve Společenství zašle případně orazítkovanou kopii rozhodnutí o souhlasu s přepravou, nebo pokud udělil tichý souhlas, kopii potvrzení o přijetí podle čl. 42 odst. 3 písm. a) celním úřadům vstupu do Společenství a výstupu ze Společenství, a

b) jakmile odpad opustí Společenství, zašle celní úřad výstupu ze Společenství orazítkovanou kopii průvodního dokladu příslušným orgánům pro tranzit ve Společenství, ve které uvede, že odpad opustil Společenství.KAPITOLA 2

Tranzit odpadů určených k využití

Článek 48

Tranzit odpadů určených k využití přes Společenství

1.  Pokud jsou odpady určené k využití přepravovány přes členské státy ze země a do země, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD, použije se obdobně článek 47.

2.  Pokud jsou odpady určené k využití přepravovány přes členské státy ze země a do země, na které se vztahuje rozhodnutí OECD, použije se obdobně článek 44 s těmito úpravami a doplněními:

a) první a poslední příslušný orgán pro tranzit ve Společenství zašle případně orazítkovanou kopii rozhodnutí o souhlasu s přepravou, nebo pokud udělil tichý souhlas, kopii potvrzení o přijetí podle čl. 42 odst. 3 písm. a) celním úřadům vstupu do Společenství a výstupu ze Společenství, a

b) jakmile odpad opustí Společenství, zašle celní úřad výstupu ze Společenství orazítkovanou kopii průvodního dokladu příslušnému orgánu či orgánům pro tranzit ve Společenství, ve které uvede, že odpad opustil Společenství.

3.  Pokud se odpad určený k využití přepravuje přes členské státy ze země, na kterou se nevztahuje rozhodnutí OECD, do země, na kterou se rozhodnutí OECD vztahuje, nebo naopak, použije se odstavec 1 na zemi, na kterou se rozhodnutí OECD nevztahuje, a odstavec 2 na zemi, na kterou se rozhodnutí OECD vztahuje.HLAVA VII

JINÁ USTANOVENÍKAPITOLA 1

Doplňkové povinnosti

Článek 49

Ochrana životního prostředí

1.  Původce, oznamovatel nebo jiné podniky, které se podílejí na přepravě odpadů nebo na jejich využití či odstranění, podniknou všechny nezbytné krok pro zajištění toho, že je s jimi přepravovanými odpady během celé doby přepravy a během jejich využívání a odstraňování nakládáno tak, aby nebylo ohroženo lidské zdraví, a způsobem šetrným k životnímu prostředí. Pokud se přeprava uskutečňuje ve Společenství, musí být zejména dodrženy požadavky článku 4 směrnice 2006/12/ES a ostatních právních předpisů Společenství o odpadech.

2.  V případě vývozu ze Společenství příslušný orgán místa odeslání ve Společenství:

a) stanoví a snaží se zajistit, aby se v třetí zemi určení nakládalo s veškerými vyváženými odpady během celé doby přepravy, včetně využívání podle článků 36 a 38 nebo odstraňování podle článku 34, způsobem šetrným k životnímu prostředí;

b) zakáže vývoz odpadů do třetích zemí, pokud se může důvodně domnívat, že s odpadem nebude nakládáno podle požadavků písmene a).

Nakládání způsobem šetrným k životnímu prostředí při daném využívání nebo odstraňování lze mimo jiné předpokládat, pokud může oznamovatel nebo příslušný orgán v zemi určení prokázat, že zařízení, které přebírá odpad, bude provozováno v souladu s normami na ochranu lidského zdraví a životního prostředí, které všeobecně odpovídají normám stanoveným v právních předpisech Společenství.

Tímto předpokladem však není dotčeno celkové posouzení nakládání způsobem šetrným k životnímu prostředí během celé doby přepravy, včetně využívání nebo odstraňování v třetí zemi určení.

Jako vodítko pro nakládání s odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí lze použít pokyny uvedené v příloze VIII.

3.  V případě dovozů do Společenství příslušný orgán místa určení ve Společenství:

a) stanoví a přijme opatření pro zajištění toho, že je s veškerými odpady přepravovanými do oblasti jeho jurisdikce během celé doby přepravy včetně jejich využívání nebo odstraňování v zemi určení nakládáno tak, aby nebylo ohroženo lidské zdraví a bez použití postupů nebo metod, které by mohly poškodit životní prostředí, a v souladu s článkem 4 směrnice 2006/12/ES a s ostatními právními předpisy Společenství o odpadech;

b) zakáže dovoz odpadů z třetích zemí, pokud se může důvodně domnívat, že s odpadem nebude nakládáno podle požadavků písmene a).

Článek 50

Prosazování v členských státech

1.  Členské státy stanoví předpisy pro sankce použitelné v případě porušení tohoto nařízení a přijmou všechna opatření nezbytná k zajištění jejich provádění. Stanovené sankce musejí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí Komisi své vnitrostátní právní předpisy týkající se předcházení nedovoleným přepravám odpadů, jejich odhalování a sankcí za takové přepravy.

▼M11

2.  Prostřednictvím opatření k prosazování tohoto nařízení členské státy mimo jiné stanoví kontroly zařízení, podniků, zprostředkovatelů a obchodníků v souladu s článkem 34 směrnice 2008/98/ES a kontroly přeprav odpadů a souvisejícího využívání nebo odstraňování.

▼M11

2a.  Do 1. ledna 2017 členské státy zajistí, aby s ohledem na celé jejich zeměpisné území byl vypracován jeden či více plánů, buď samostatně, nebo jako jasně identifikovatelná součást jiných plánů, pro kontroly prováděné podle odstavce 2 (dále jen „plán kontrol“). Plány kontrol vychází z posouzení rizik vztahujících se na zvláštní toky odpadů a zdroje nedovolené přepravy a zohledňují, jsou-li dostupné a tam, kde je to vhodné, zpravodajské údaje, jako například údaje o vyšetřování policejními nebo celními orgány a analýzy trestné činnosti. Posouzení rizik se zaměří mimo jiné na určení minimálního počtu potřebných kontrol, včetně fyzických kontrol zařízení, podniků, zprostředkovatelů, obchodníků a přeprav odpadů nebo souvisejícího využívání nebo odstraňování. Plán kontrol obsahuje tyto prvky:

a) cíle a priority kontrol, včetně popisu způsobu, jakým byly uvedené priority určeny;

b) zeměpisnou oblast, na kterou se plán kontrol vztahuje;

c) informace o plánovaných kontrolách, včetně fyzických kontrol;

d) úkoly přidělené každému orgánu zapojenému do kontrol;

e) ujednání o spolupráci mezi orgány zapojenými do kontrol;

f) informace o školení pracovníků provádějících kontroly v záležitostech týkajících se kontrol a

g) informace o lidských, finančních a jiných zdrojích pro provádění daného plánu kontrol.

Plán kontrol se nejméně jednou za tři roky přezkoumává a případně aktualizuje. V rámci uvedeného přezkumu se posoudí, do jaké míry byly cíle a další prvky daného plánu kontrol provedeny.

▼M11

3.  Kontroly přeprav mohou být prováděny zejména:

a) v místě vzniku za účasti původce, držitele nebo oznamovatele;

b) v místě určení, včetně v místě předběžného a jiného než předběžného využití nebo odstraňování, za účasti příjemce nebo zařízení;

c) na hranicích Unie nebo

d) během přepravy uvnitř Unie.

4.  Kontroly přepravy zahrnují ověření dokladů, potvrzení totožnosti a případně i fyzickou kontrolu odpadů.

▼M11

4a.  Za účelem prověření, že látka nebo předmět, jež jsou přepravovány po silnici, železnici, letecky, po moři nebo po vnitrozemských vodních cestách, není odpadem, mohou orgány zapojené do kontrol, aniž by byla dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ( 11 ), požadovat, aby fyzická či právnická osoba, která má dotyčnou látku či dotyčný předmět v držení nebo která zařizuje jejich převoz, předložila doklad:

a) o původu a místě určení dotyčné látky nebo dotyčného předmětu a

b) o tom, že se nejedná o odpad, včetně případných dokladů týkajících se funkčnosti.

Pro účely prvního pododstavce se rovněž prověřuje ochrana dotyčné látky nebo dotyčného předmětu před poškozením v průběhu dopravy, nakládky a vykládky, jako například odpovídající zabalení a vhodné uspořádání.

4b.  Orgány zapojené do kontrol mohou stanovit závěr, že dotyčná látka nebo dotyčný předmět je odpadem, pokud:

 doklady uvedené v odstavci 4a nebo vyžadované podle jiných právních předpisů Unie za účelem prověření, zda látka či předmět není odpadem, nebyly předloženy ve lhůtě jimi stanovené nebo

 považují doklady a informace, které mají k dispozici, za nedostatečné k dosažení závěru, nebo považují ochranu před poškozením podle odst. 4a druhého pododstavce za nedostatečnou.

Za těchto okolností se převoz dotyčné látky nebo dotyčného předmětu nebo přeprava dotyčného odpadu považuje za nedovolenou přepravu. Použijí se na ně proto články 24 a 25 a orgány zapojené do kontrol odpovídajícím způsobem neprodleně informují příslušný orgán země, ve které byla daná kontrola provedena.

4c.  Za účelem prověření, zda je přeprava odpadu v souladu s tímto nařízením, mohou orgány zapojené do kontrol požadovat, aby oznamovatel, osoba, která zařizuje přepravu, držitel, přepravce, příjemce a zařízení, které přijímá odpad, jim předložili příslušné doklady ve lhůtě, kterou tyto orgány stanoví.

Za účelem prověření, zda přeprava odpadu, na kterou se vztahují obecné požadavky na informace podle článku 18, je určena k využití, které je v souladu s článkem 49, mohou orgány zapojené do kontrol požadovat, aby osoba, která přepravu zařizuje, předložila příslušné doklady poskytnuté zařízením k předběžnému a jinému než předběžnému využití odpadů, v případě potřeby schválené příslušným orgánem místa určení.

4d.  Pokud nebyly orgánům zapojeným do kontrol poskytnuty doklady podle odstavce 4c v jimi stanovené lhůtě nebo pokud tyto orgány považují doklady a informace, které mají k dispozici, za nedostatečné k dosažení závěru, považuje se dotyčná přeprava za nedovolenou přepravu. Na tuto přepravu se proto použijí články 24 a 25 a orgány zapojené do kontrol odpovídajícím způsobem neprodleně informují příslušný orgán země, ve které byla daná kontrola provedena.

4e.  Do 18. července 2015 Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů předběžnou srovnávací tabulku kódů kombinované nomenklatury stanovených v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ( 12 ) a položek odpadů uvedených v přílohách III, IIIA, IIIB, IV, IVA a V tohoto nařízení. Komise tuto srovnávací tabulku průběžně aktualizuje, aby zohlednila změny této nomenklatury a položek uvedených v těchto přílohách a doplnila veškeré nové kódy harmonizovaného systému související s odpady, které Světová celní organizace případně přijme.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 59a odst. 2.

▼M11

5.  Členské státy navzájem dvoustranně a mnohostranně spolupracují, aby usnadnily předcházení nedovolené přepravě a její odhalování. Vyměňují si příslušné informace o přepravě odpadů, tocích odpadů, provozovatelích a zařízeních a sdílejí zkušenosti a poznatky týkající se donucovacích opatření včetně posouzení rizik provedeného podle odstavce 2a tohoto článku v rámci zavedených struktur, zejména prostřednictvím sítě kontaktních subjektů určených v souladu s článkem 54.

▼B

6.  Členské státy určí stálé zaměstnance odpovědné za spolupráci podle odstavce 5 a těžiště fyzických kontrol podle odstavce 4. Informaci zašlou Komisi, která předá jejich soupis kontaktním subjektům uvedeným v článku 54.

7.  Na žádost jiného členského státu může členský stát přijmout donucovací opatření vůči osobám podezřelým z účasti na nedovolené přepravě odpadů, které se nacházejí v tomto členském státě.

Článek 51

Zprávy podávané členskými státy

1.  Před koncem každého kalendářního roku zašlou členské státy Komisi kopii zprávy za předchozí kalendářní rok, kterou podle čl. 13 odst. 3 Basilejské úmluvy vypracovaly a zaslaly sekretariátu Basilejské úmluvy.

▼M11

2.  Před koncem každého kalendářního roku vypracují členské státy rovněž zprávu za předchozí rok na základě doplňujícího dotazníku v příloze IX a zašlou ji Komisi. Do jednoho měsíce od předložení této zprávy Komisi členské státy rovněž zveřejní, a to i elektronicky prostřednictvím internetu, část zprávy týkající se článku 24 a čl. 50 odst. 1, 2 a 2a, včetně tabulky 5 přílohy IX, spolu s jakýmkoli vysvětlením, které považují za vhodné. Komise sestaví seznam hypertextových odkazů členských států podle části přílohy IX týkající se čl. 50 odst. 2 a 2a a zveřejní je na svých webových stránkách.

▼B

3.  Zprávy vypracované členskými státy podle odstavců 1 a 2 se Komisi zasílají v elektronické podobě.

4.  Komise na základě těchto zpráv vypracuje každé tři roky zprávu o provádění tohoto nařízení Společenstvím a jeho členskými státy.

Článek 52

Mezinárodní spolupráce

Členské státy, je-li to vhodné a nezbytné, ve spojení s Komisí spolupracují s ostatními smluvními stranami Basilejské úmluvy a s mezistátními organizacemi, mimo jiné prostřednictvím výměny nebo sdílení informací, podpory technologií šetrných k životnímu prostředí a vypracovávání pravidel osvědčené praxe.

Článek 53

Určení příslušných orgánů

Členské státy určí příslušný orgán nebo orgány odpovědné za provádění tohoto nařízení. Každý členský stát určí pouze jeden příslušný orgán pro tranzit.

Článek 54

Určení kontaktních subjektů

Členské státy a Komise určí každý jeden nebo více kontaktních subjektů, které odpovídají za informování a poskytování poradenství osobám a podnikům požadujícím informace. Kontaktní subjekt Komise postoupí kontaktním subjektům členských států jakékoli otázky, které mu byly položeny a které se jich týkají, a naopak.

Článek 55

Určení celních úřadů vstupu do Společenství a výstupu ze Společenství

Členské státy mohou určit zvláštní celní úřady na vstupu do Společenství a výstupu ze Společenství pro přepravy odpadů, které vstupují do Společenství nebo z něj vystupují. Jestliže se členský stát rozhodne určit tyto celní úřady, nelze pro žádnou přepravu odpadů použít pro účely vstupu do Společenství nebo výstupu z něj žádný jiný hraniční přechod v tomto členském státu.

Článek 56

Oznámení určení a s ním související údaje

1.  Členské státy oznámí Komisi určení:

a) příslušných orgánů podle článku 53;

b) kontaktních subjektů podle článku 54 a

c) případně celních úřadů vstupu do Společenství a výstupu ze Společenství podle článku 55.

2.  Ve vztahu k těmto určením sdělí členské státy Komisi tyto údaje:

a) názvy;

b) poštovní adresy;

c) elektronické adresy;

d) telefonní čísla;

e) faxová čísla a

f) jazyky přijatelné pro příslušné orgány.

3.  Členské státy neprodleně Komisi oznámí veškeré změny těchto údajů.

4.  Tyto údaje, jakož i všechny jejich změny, se předávají Komisi v elektronické podobě a v případě potřeby rovněž v listinné podobě.

5.  Komise zveřejní seznamy určených příslušných orgánů, kontaktních subjektů a celních úřadů vstupu do Společenství a výstupu ze Společenství na své internetové stránce a tyto seznamy případně aktualizuje.KAPITOLA 2

Jiná ustanovení

Článek 57

Zasedání kontaktních subjektů

Komise na žádost členských států nebo v jiných vhodných případech pravidelně pořádá zasedání kontaktních subjektů, aby posoudila otázky vznesené v souvislosti s prováděním tohoto nařízení. Pokud se všechny členské státy a Komise shodnou na tom, že je to vhodné, budou na taková zasedání nebo jejich části pozváni hlavní aktéři.

▼M11

Článek 58

Změny příloh

1.  Komisi je v souladu s článkem 58a svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, kterými se mění:

a) přílohy IA, IB, IC, II, III, IIIA, IIIB, IV, V, VI a VII, aby se zohlednily změny dohodnuté v rámci Basilejské úmluvy a rozhodnutí OECD;

b) příloha V, aby se zohlednily dohodnuté změny seznamu odpadů přijaté podle článku 7 směrnice 2008/98/ES;

c) příloha VIII, aby se zohlednila rozhodnutí přijatá v rámci příslušných mezinárodních úmluv a dohod.

▼M11

Článek 58a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 58 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 17. července 2014. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 58 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 58 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

▼M11 —————

▼M11

Článek 59a

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen výbor zřízený podle článku 39 směrnice 2008/98/ES. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Pokud výbor nevydá žádné stanovisko, Komise návrh prováděcího aktu nepřijme a použije se čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) č. 182/2011.

▼B

Článek 60

Přezkum

1.  Do 15. července 2006 Komise dokončí přezkum vztahu mezi stávajícími oborovými předpisy o zdraví lidí a zvířat, včetně přeprav odpadů, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 1774/2002, a ustanoveními tohoto nařízení. K tomuto přezkumu se v případě potřeby připojí vhodné návrhy týkající se dosažení rovnocenné úrovně postupů a úpravy kontrol pro přepravu těchto odpadů.

2.  Do pěti let od 12. července 2007 Komise přezkoumá provádění čl. 12 odst. 1 písm. c), včetně jeho dopadu na ochranu životního prostředí a fungování vnitřního trhu. K tomuto přezkumu se v případě potřeby připojí vhodné návrhy na změnu tohoto ustanovení.

▼M11

2a.  Do 31. prosince 2020 Komise provede přezkum tohoto nařízení, přičemž zohlední mimo jiné zprávy vypracované podle článku 51, a o výsledcích tohoto přezkumu podá zprávu Evropskému parlamentu a Radě a případně ji doplní legislativním návrhem. Komise v rámci tohoto přezkumu posoudí zejména účinnost čl. 50 odst. 2a v boji proti nedovolené přepravě, s přihlédnutím k environmentálním, sociálním a hospodářským aspektům.

▼B

Článek 61

Zrušení

1.  Nařízení (EHS) č. 259/93 a rozhodnutí 94/774/ES se zrušují s účinkem od 12. července 2007.

2.  Odkazy na zrušené nařízení (EHS) č. 259/93 se považují za odkazy na toto nařízení.

3.  Rozhodnutí 1999/412/ES se zrušuje s účinkem od 1. ledna 2008.

Článek 62

Přechodná ustanovení

1.  Na přepravu, která byla oznámena a pro kterou příslušný orgán místa určení vydal potvrzení o přijetí před 12. červencem 2007, se vztahuje nařízení (EHS) č. 259/93.

2.  Každá přeprava, k níž dotčené příslušné orgány dají souhlas v souladu s nařízením (EHS) č. 259/93, se dokončí nejpozději do jednoho roku od 12. července 2007.

3.  Předkládání zpráv podle čl. 41 odst. 2 nařízení (EHS) č. 259/93 a článku 51 tohoto nařízení za rok 2007 je založeno na dotazníku uvedeném v rozhodnutí 1999/412/ES.

Článek 63

Přechodná ustanovení pro některé členské státy

1.  Do 31. prosince 2010 se na všechny přepravy odpadů k využití uvedených v přílohách III a IV a přepravy odpadů k využití, které nejsou v těchto přílohách uvedeny, do Lotyšska vztahuje postup předchozího písemného oznámení a souhlasu podle hlavy II.

Odchylně od článku 12 vznesou příslušné orgány námitky proti přepravě odpadů k využití uvedených v přílohách III a IV a přepravě odpadů k využití, které nejsou v těchto přílohách uvedeny, určených pro zařízení, na které se vztahuje dočasná odchylka od některých ustanovení směrnice 96/61/ES, během období, po které je dočasná odchylka uplatňována pro zařízení místa určení.

2.  Do 31. prosince 2012 se na všechny přepravy odpadů k využití uvedených v příloze III do Polska vztahuje postup předchozího písemného oznámení a souhlasu podle hlavy II.

Odchylně od článku 12 mohou do 31. prosince 2007 vznést příslušné orgány námitky proti přepravě následujících odpadů k využití uvedených v přílohách III a IV do Polska v souladu s důvody námitek stanovenými v článku 11:

B2020 a GE020 (odpadní sklo)

B2070

B2080

B2100

B2120

B3010 a GH013 (odpad z tuhých plastů)

B3020 (odpadní papír)

B3140 (odpadní pneumatiky)

Y46

Y47

A1010 a A1030 (pouze odrážky týkající se arsenu a rtuti)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A2040

A3030

A3040

A3070

A3120

A3130

A3160

A3170

A3180 (pouze s ohledem na polychlorované naftaleny (PCN))

A4010

A4050

A4060

A4070

A4090

AB030

AB070

AB120

AB130

AB150

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AD150

▼M3

S výjimkou odpadního skla, odpadního papíru a odpadních pneumatik může být toto období prodlouženo nejdéle do 31. prosince 2012 regulativním postupem podle čl. 59a odst. 2.

▼B

Odchylně od článku 12 mohou do 31. prosince 2012 vznést příslušné orgány námitky v souladu s důvody námitek stanovenými v článku 11 proti přepravám do Polska:

a) těchto odpadů k využití uvedených v příloze IV:

A2050

A3030

A3180, kromě polychlorovaných naftalenů (PCN)

A3190

A4110

A4120

RB020

a

b) odpadů k využití, které v přílohách nejsou uvedeny.

Odchylně od článku 12 vznesou příslušné orgány námitky proti přepravě odpadů k využití uvedených v přílohách III a IV a přepravě odpadů k využití, které nejsou v těchto přílohách uvedeny, určených pro zařízení, na které se vztahuje dočasná odchylka od některých ustanovení směrnice 96/61/ES, během období, po které je dočasná odchylka uplatňována pro zařízení v místě určení.

3.  Do 31. prosince 2011 se na všechny přepravy odpadů k využití uvedených v přílohách III a IV a přepravy odpadů k využití, které nejsou v těchto přílohách uvedeny, na Slovensko vztahuje postup předchozího písemného oznámení a souhlasu podle hlavy II.

Odchylně od článku 12 vznesou příslušné orgány námitky proti přepravě odpadů k využití uvedených v přílohách III a IV a přepravě odpadů k využití, které nejsou v těchto přílohách uvedeny, určených pro zařízení, na které se vztahuje dočasná odchylka od některých ustanovení směrnice Rady 94/67/ES ( 13 ) a směrnice 96/61/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů ( 14 ) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení ( 15 ), během období, po které je dočasná odchylka uplatňována pro zařízení v místě určení.

4.  Do 31. prosince 2014 se na všechny přepravy odpadů k využití uvedených v příloze III do Bulharska vztahuje postup předchozího písemného oznámení a souhlasu podle hlavy II.

Odchylně od článku 12 mohou do 31. prosince 2009 vznést příslušné bulharské orgány námitky proti přepravě následujících odpadů k využití uvedených v přílohách III a IV do Bulharska v souladu s důvody námitek stanovenými v článku 11:

B2070

B2080

B2100

B2120

Y46

Y47

A1010 a A1030 (pouze odrážky týkající se arzenu a rtuti)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A2040

A3030

A3040

A3070

A3120

A3130

A3160

A3170

A3180 (pouze s ohledem na polychlorované naftaleny (PCN))

A4010

A4050

A4060

A4070

A4090

AB030

AB070

AB120

AB130

AB150

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AD150

▼M3

Toto období může být prodlouženo nejdéle do 31. prosince 2012 regulativním postupem podle čl. 59a odst. 2.

▼B

Odchylně od článku 12 mohou do 31. prosince 2009 vznést příslušné bulharské orgány námitky v souladu s důvody námitek stanovenými v článku 11 proti přepravám do Bulharska:

a) těchto odpadů k využití uvedených v příloze IV:

A2050

A3030

A3180, kromě polychlorovaných naftalenů (PCN)

A3190

A4110

A4120

RB020

a

b) odpadů k využití, které v přílohách nejsou uvedeny.

Odchylně od článku 12 vznesou příslušné bulharské orgány námitky proti přepravě odpadů k využití uvedených v přílohách III a IV a přepravě odpadů k využití, které nejsou v těchto přílohách uvedeny, určených pro zařízení, na které se vztahuje dočasná odchylka od některých ustanovení směrnice 96/61/ES nebo směrnice 2001/80/ES, během období, po které je dočasná odchylka uplatňována pro zařízení v místě určení.

5.  Do 31. prosince 2015 se na všechny přepravy odpadů k využití uvedených v příloze III do Rumunska vztahuje postup předchozího písemného oznámení a souhlasu podle hlavy II.

Odchylně od článku 12 mohou do 31. prosince 2011 vznést příslušné rumunské orgány námitky proti přepravě následujících odpadů k využití uvedených v přílohách III a IV do Rumunska v souladu s důvody námitek stanovenými v článku 11:

B2070

B2100, s výjimkou odpadního oxidu hlinitého

B2120

B4030

Y46

Y47

A1010 a A1030 (pouze odrážky týkající se arzenu, rtuti a thalia)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A3030

A3040

A3050

A3060

A3070

A3120

A3130

A3140

A3150

A3160

A3170

A3180 (pouze s ohledem na polychlorované naftaleny (PCN))

A4010

A4030

A4040

A4050

A4080

A4090

A4100

A4160

AA060

AB030

AB120

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AC270

AD120

AD150

▼M3

Toto období může být prodlouženo nejdéle do 31. prosince 2015 regulativním postupem podle čl. 59a odst. 2.

▼B

Odchylně od článku 12 mohou do 31. prosince 2011 vznést příslušné rumunské orgány námitky v souladu s důvody námitek stanovenými v článku 11 proti přepravám do Rumunska:

a) těchto odpadů k využití uvedených v příloze IV:

A2050

A3030

A3180, kromě polychlorovaných naftalenů (PCN)

A3190

A4110

A4120

RB020

a

b) odpadů k využití, které v přílohách nejsou uvedeny.

▼M3

Toto období může být prodlouženo nejdéle do 31. prosince 2015 regulativním postupem podle čl. 59a odst. 2.

▼B

Odchylně od článku 12 vznesou příslušné rumunské orgány námitky proti přepravě odpadů k využití uvedených v přílohách III a IV a přepravě odpadů k využití, které nejsou v těchto přílohách uvedeny, určených pro zařízení, na které se vztahuje dočasná odchylka od některých ustanovení směrnice 96/61/ES, směrnice 2000/76/ES nebo směrnice 2001/80/ES, během období, po které je dočasná odchylka uplatňována pro zařízení v místě určení.

6.  Odkazuje-li se v tomto článku v souvislosti s odpady uvedenými v příloze III na hlavu II, nepoužije se čl. 3 odst. 2, čl. 4 druhý pododstavec bod 5 a články 6, 11, 22, 23, 24, 25 a 31.

Článek 64

Vstup v platnost a použitelnost

1.  Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 12. července 2007.

2.  Přistoupí-li Bulharsko nebo Rumunsko až po dni použitelnosti uvedeném v odstavci 1, použije se čl. 63 odst. 4 a 5, odchylně od odstavce 1 tohoto článku, ode dne přistoupení.

3.  S výhradou souhlasu dotčených členských států je možno použít čl. 26 odst. 4 před 12. červencem 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M1
PŘÍLOHA IA

▼C1

Formulář oznámení pro přeshraniční pohyb / přepravu odpadů

image

image

▼M1
PŘÍLOHA IB

▼C1

Průvodní doklad pro přeshraniční pohyb/přepravu odpadů

image

image

▼M2
PŘÍLOHA IC

ZVLÁŠTNÍ POKYNY PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE OZNÁMENÍ A PRŮVODNÍHO DOKLADU

I.   Úvod

1.

Tyto pokyny podávají potřebné vysvětlení, jak vyplnit formulář oznámení a průvodní doklad. Formulář i doklad jsou slučitelné s Basilejskou úmluvou ( 16 ), s rozhodnutím OECD ( 17 ) (které se týká jen přepravy odpadů určených k využití uvnitř oblasti OECD) a s tímto nařízením, neboť zohledňují zvláštní požadavky uvedené v těchto třech nástrojích. Formulář i doklad byly pojaty natolik široce, aby se vztahovaly na všechny tyto tři nástroje, avšak ne všechny jejich bloky budou použitelné na všechny nástroje, a proto nemusí být v konkrétním případě nutné všechny bloky vyplnit. Všechny zvláštní požadavky týkající se jen jednoho kontrolního systému jsou uvedeny jako poznámky pod čarou. Je také možné, že vnitrostátní prováděcí předpisy budou používat terminologii odlišnou od terminologie přijaté v Basilejské úmluvě a v rozhodnutí OECD. Například v tomto nařízení se používá termín „přeprava“ (shipment) namísto „pohybu“ (movement); názvy formuláře oznámení a průvodního dokladu proto tyto rozdíly berou v úvahu a zavádějí termín „pohyb/přeprava“ (movement/shipment).

2.

Formulář i doklad obsahují termín „odstraňování“ (disposal) i „využití“ (recovery), protože tyto termíny jsou ve třech nástrojích vymezeny odlišným způsobem. Nařízení Evropského společenství a rozhodnutí OECD používají termín „odstraňování“ (disposal) při odkazování na způsoby odstraňování odpadu uvedené v příloze IV.A Basilejské úmluvy a dodatku 5.A rozhodnutí OECD, zatímco termín „využití“ (recovery) používají pro způsoby využití odpadu uvedené v příloze IV.B Basilejské úmluvy a v dodatku 5.B rozhodnutí OECD. V samotné Basilejské úmluvě se však k odkazování na způsoby odstraňování i využití odpadu používá termín „zneškodňování“ (disposal).

3.

Příslušné orgány místa odeslání jsou odpovědné za poskytování a vydávání formulářů oznámení i průvodních dokladů (v papírové i elektronické verzi). Přitom budou používat systém číslování, který umožní sledovat pohyb konkrétní zásilky odpadu. Systém číslování bude začínat kódem země odeslání, který lze nalézt v seznamu zkratek normy ISO 3166. V rámci EU musí být dvoumístný kód země následovaný mezerou. Poté může následovat až čtyřmístný volitelný kód, specifikovaný příslušným orgánem místa odeslání, rovněž následovaný mezerou. Systém číslování musí končit šestimístným číslem. Například, je-li kód země XY a šestimístné číslo 123456, bylo by číslo oznámení XY 123456, pokud by nebyl určen volitelný kód. Je-li určen volitelný kód, například 12, bylo by číslo oznámení XY 12 123456. Pouze pokud je formulář oznámení nebo průvodní doklad předáván elektronicky a nebyl určen volitelný kód, použije se „0000“ namísto volitelného kódu (např. XY 0000 123456); je-li určen volitelný kód o méně než čtyřech číslicích, např. 12, bylo by číslo oznámení XY 0012 123456.

4.

Je možné, že země budou chtít vydávat formuláře oznámení i průvodní doklady na papíru formátu, který odpovídá jejich vnitrostátním normám (běžně A4 podle normy ISO, jak doporučuje OSN). Aby se však usnadnilo jejich mezinárodní používání a zohlednil se rozdíl mezi velikostí A4 podle normy ISO a velikostí papíru užívaného v Severní Americe, neměla by okrajová velikost papíru formulářů být větší než 183 × 262 mm, s okraji zarovnanými do levého horního rohu. Oznámení (blok 1 až blok 21 včetně poznámek pod čarou) by mělo být na jedné straně, seznam zkratek a kódů používaných ve formuláři oznámení by měl být na straně druhé. Co se týče průvodního dokladu, blok 1 až blok 19 včetně poznámek pod čarou by měl být na jedné straně, blok 20 až 22 a dále seznam zkratek a kódů používaných v průvodním dokladu by měl být na straně druhé.

II.   Účel formuláře oznámení a průvodního dokladu

5.

Účelem formuláře oznámení je poskytnout dotčeným příslušným orgánům informace, které potřebují k posouzení přijatelnosti navrhované přepravy odpadu. Ve formuláři se rovněž nachází místo pro potvrzení o přijetí oznámení, a je-li to vyžadováno, pro vydání písemného souhlasu s navrhovanou přepravou.

6.

Účelem průvodního dokladu je doprovázet zásilku odpadu po celou dobu cesty od chvíle, kdy opustí původce odpadu, do jejího příjezdu do zařízení k odstraňování nebo využití odpadu v jiné zemi. Každá osoba, která přejme za přepravu odpovědnost (dopravce a případně příjemce ( 18 )), musí průvodní doklad podepsat buď při doručení, nebo převzetí dotčených odpadů. V dokladu je také místo na záznamy o průchodu zásilky celními úřady všech dotčených zemí (jak vyžaduje toto nařízení). Doklad má být dále použit příslušným zařízením k odstraňování nebo využití odpadu jako osvědčení toho, že odpad byl přijat a že jeho odstranění nebo využití bylo dokončeno.

III.   Obecné požadavky

7.

Plánovaná přeprava, na kterou se vztahuje postup předchozího písemného oznámení a souhlasu, může být uskutečněna teprve poté, kdy byl podle tohoto nařízení vyplněn formulář oznámení a průvodní doklad, přičemž se vzal v úvahu čl. 16 písm. a) a čl. 16 písm. b), a pouze v době platnosti písemného nebo tichého souhlasu všech dotčených příslušných orgánů.

8.

Osoby, které vyplňují tištěný formulář oznámení nebo průvodní doklad, používají ve všech částech strojopis nebo tiskací písmena a stálý inkoust. Podpisy musejí být vždy učiněny stálým inkoustem a podpis pověřeného zástupce má být vždy doplněn jeho jménem napsaným tiskacími písmeny. V případě drobné chyby, například při použití chybného kódu odpadu, lze se souhlasem pověřených orgánů učinit opravu. Nové znění musí být označeno a podepsáno nebo orazítkováno a je nutné zaznamenat datum úpravy. V případě podstatných změn nebo oprav je třeba vyplnit nový formulář.

9.

Formuláře byly rovněž navrženy tak, aby je bylo snadné vyplnit elektronicky. Při elektronickém vyplňování je třeba provést přiměřená bezpečnostní opatření proti jejich jakémukoli zneužití. Veškeré změny učiněné ve vyplněném formuláři se souhlasem pověřených orgánů musejí být viditelné. Při používání elektronických formulářů předávaných elektronickou poštou je nutný digitální podpis.

10.

Aby se zjednodušil překlad, vyžaduje formulář oznámení i průvodní doklad při vyplňování několika bloků místo textu kód. Kde je však vyžadován text, musí být v jazyce, který je přijatelný pro příslušné orgány v zemi určení, a je-li to vyžadováno, i pro jiné dotčené orgány.

11.

Datum se uvede v šestimístném formátu. Například 29. ledna 2006 bude zapsáno jako 29.01.06 (den.měsíc.rok).

12.

Bude-li zapotřebí přidat k formuláři oznámení nebo průvodnímu dokladu přílohy s doplňujícími informacemi, musí každá příloha obsahovat referenční číslo příslušného formuláře nebo dokladu a jmenovat blok, k němuž se vztahuje.

IV.   Zvláštní pokyny pro vyplnění formuláře oznámení

13.

Oznamovatel ( 19 ) vyplní v době oznámení bloky 1 až 18 (s výjimkou čísla oznámení v bloku 3). V některých třetích zemích, které nejsou členskými zeměmi OECD, může tyto bloky vyplnit příslušný orgán místa odeslání. Není-li oznamovatel stejnou osobou jako prvotní původce odpadu, musí se původce nebo jedna z osob uvedených v čl. 2 odst. 15 písm. a) podbod ii) nebo iii) také, je-li to možné, podepsat v bloku 17, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1 druhém pododstavci a v příloze II části 1 bodu 26.

14.

Blok 1 (viz příloha II část 1 body 2 a 4) a blok 2 (příloha II část 1 bod 6): Poskytněte požadované informace (uveďte případně registrační číslo, adresu včetně názvu země a telefonní číslo a číslo faxu včetně předvolby země; kontaktní osoba by měla být odpovědná za přepravu, včetně případů, kdy kdykoli během přepravy dojde k nehodě). V některých třetích zemích mohou být namísto toho uvedeny informace týkající se příslušného orgánu místa odeslání. Oznamovatelem může být obchodník nebo zprostředkovatel v souladu s čl. 2 odst. 15 tohoto nařízení. V takovém případě přiložte kopii smlouvy nebo důkaz o uzavření smlouvy (nebo prohlášení, kterým se osvědčuje její existence) mezi původcem, novým původcem nebo osobou, která sbírá odpad, a mezi zprostředkovatelem nebo obchodníkem (srovnej přílohu II část 1 bod 23). Telefonní číslo, číslo faxu a e-mailová adresa mají usnadnit kontakt mezi všemi příslušnými osobami, pokud by kdykoli během přepravy došlo k nehodě.

15.

Obvykle bude příjemcem zařízení k odstraňování nebo k využití odpadu uvedené v bloku 10. V některých případech však může být příjemcem jiná osoba, například obchodník, zprostředkovatel ( 20 ) nebo právnická osoba, například ředitelství nebo poštovní adresa přijímajícího zařízení k odstraňování nebo k využití odpadu uvedeného v bloku 10. Aby mohl obchodník, zprostředkovatel nebo právnická osoba jednat jako příjemce, musí spadat pod jurisdikci země určení a ve chvíli, kdy je odpad přepraven do země určení, musí mít odpad v držení nebo nad ním mít nějaký jiný druh právní kontroly. V takových případech je nutné vyplnit informace o tomto obchodníkovi, zprostředkovateli nebo právnické osobě do bloku 2.

16.

Blok 3 (viz příloha II část 1 body 1, 5, 11 a 19): Při vydávání formuláře oznámení udělí příslušný orgán podle vlastního systému identifikační číslo, které bude vytištěno do tohoto bloku (viz odstavec 3 výše). V části A se položka „jednotlivá přeprava“ vztahuje na jednotlivé oznámení a „více přeprav“ na obecné oznámení. V části B uveďte typ operace, pro kterou je přepravovaný odpad určen. V části C se předchozí souhlas vztahuje na článek 14 tohoto nařízení.

17.

Blok 4 (viz příloha II část 1 bod 1), blok 5 (viz příloha II část 1 bod 17) a blok 6 (viz příloha II část 1 bod 12): Uveďte počet přeprav do bloku 4 a zamýšlené datum jednotlivé přepravy nebo datum první a poslední přepravy u více přeprav uveďte do bloku 6. Do bloku 5 uveďte odhadovanou minimální a maximální hmotnost odpadu v tunách (1 tuna = 1 megagram (Mg) neboli 1 000 kg). V některých třetích zemích může být rovněž přijatelné uvést objem v metrech krychlových (1 krychlový metr = 1 000 litrů) nebo v jiných metrických jednotkách, jako např. kilogramech nebo litrech. V případě použití jiných metrických jednotek lze do formuláře uvést jednotku, v níž bylo měřeno, a jednotku uvedenou ve formuláři je možné vyškrtnout. Celkové přepravované množství nesmí překročit maximální hmotnost uvedenou v bloku 5. Plánované období přepravy uvedené v bloku 6 nesmí překročit jeden rok, s výjimkou více přeprav do zařízení k využití odpadu, kterým byl udělen předchozí souhlas podle článku 14 tohoto nařízení (viz odstavec 16); zde nesmí zamýšlená doba překročit tři roky. Všechny přepravy musí být provedeny v rámci doby platnosti písemného nebo tichého souhlasu všech dotčených příslušných orgánů vydaného příslušnými orgány v souladu s čl. 9 odst. 6 tohoto nařízení. V případě více přeprav mohou některé třetí země na základě Basilejské úmluvy vyžadovat, aby v bloku 5 a 6 nebo v příloze byly uvedeny předpokládané časové údaje nebo předpokládaná četnost a odhadované množství každé přepravy. Jestliže příslušný orgán vydá písemný souhlas s přepravou a doba platnosti tohoto souhlasu v bloku 20 se liší od doby uvedené v bloku 6, má rozhodnutí příslušného orgánu vyšší právní sílu než informace v bloku 6.

18.

Blok 7 (viz příloha II část 1 bod 18): Druhy balení se uvádějí pomocí kódů uvedených v seznamu zkratek a kódů přiloženém k formuláři oznámení. Jsou-li vyžadována zvláštní opatření k zacházení, například opatření vyžadovaná původci v pokynech o zacházení pro zaměstnance, informacích týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, včetně informací pro jednání při náhodném úniku, a v písemných pokynech týkajících se přepravy nebezpečných věcí, označte příslušnou kolonku a informace uveďte v příloze.

19.

Blok 8 (viz příloha II část 1 body 7 a 13): Poskytněte požadované informace (uveďte případně registrační číslo, adresu včetně názvu země a telefonní číslo a číslo faxu včetně předvolby země; kontaktní osoba by měla být odpovědná za přepravu). Pokud je do přepravy zapojen více než jeden dopravce, připojte k formuláři oznámení úplný seznam s vyžadovanými informacemi o každém z nich. Organizuje-li dopravu zasilatel, uveďte podrobné informace o tomto zasilateli a příslušné informace o skutečných dopravcích v příloze. Předložte v příloze důkaz registrace dopravce nebo dopravců pro přepravu odpadu (např. prohlášení, kterým se osvědčuje její existence) (srovnej přílohu II část 1 bod 15). Dopravní prostředky se vyznačují zkratkami uvedenými v seznamu zkratek a kódů přiloženého k formuláři oznámení.

20.

Blok 9 (viz příloha II část 1 bod 3 a 16): Poskytněte požadované informace o původci odpadu ( 21 ). Registrační číslo původce by mělo být uvedeno, pokud existuje. Pokud je původcem odpadu oznamovatel, napište „Stejné jako blok 1“. Pokud byl odpad vytvořen více než jedním původcem, uveďte „Viz přiložený seznam“ a připojte seznam vyžadovaných informací o každém původci. Není-li původce znám, uveďte jméno osoby, která má odpad v držení nebo nad ním má právní kontrolu (držitel odpadu). Také poskytněte informace o procesu, jakým odpad vznikl, a o místu jeho vzniku.

21.

Blok 10 (viz příloha II část 1 bod 5): Poskytněte požadované informace (uveďte místo určení přepravy zaškrtnutím zařízení k odstraňování nebo k využití odpadu, případně registrační číslo a skutečné místo odstraňování nebo využití, je-li odlišné od adresy zařízení). Je-li osoba, která odpad odstraní nebo která odpad využije, zároveň příjemcem, uveďte zde „Stejné jako blok 2“. Jestliže způsoby odstraňování nebo využití odpadů jsou způsoby D13 až D15 nebo R12 nebo R13 (podle příloh IIA nebo IIB směrnice 2006/12/ES o odpadech), má být v bloku 10 uvedeno zařízení, které je bude provádět, a rovněž místo, kde budou prováděny. V takovém případě poskytněte v příloze odpovídající informace o následném zařízení nebo zařízeních, kde jsou nebo mohou být prováděny jakékoli z následných způsobů R12 nebo R13 nebo D13 až D15 a ze způsobů D1 až D12 nebo R1 až R11. Pokud je zařízení k odstraňování nebo využití odpadu uvedeno v příloze I kategorii 5 směrnice 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění, musí být v příloze uveden důkaz (např. prohlášení, kterým se osvědčuje jeho existence) o platném povolení vydaný v souladu s články 4 a 5 uvedené směrnice v případě, že zařízení je umístěno v Evropském společenství.

22.

Blok 11 (viz příloha II část 1 bod 5, 19 a 20): Uveďte způsob odstraňování nebo využití odpadu za použití kódů R nebo kódů D přílohy IIA nebo IIB směrnice 2006/12/ES o odpadech (viz také seznam zkratek a kódů připojený k formuláři oznámení) ( 22 ). Pokud je odstraňování nebo využití prováděno způsobem D13 až D15 nebo R12 nebo R13, uveďte v příloze odpovídající informace o následných způsobech (jakékoli způsoby R12 nebo R13 či D13 až D15 i D1 až D12 nebo R1 až R11). Uveďte také technologii, která bude použita. Pokud je odpad určen k využití, uveďte v příloze plánovaný způsob odstranění nevyužitelné části po využití, množství využitého materiálu v poměru k nevyužitelnému odpadu, odhadovanou hodnotu využitého materiálu, náklady na využití a náklady na odstranění nevyužitelné části. V případech, kdy je do Společenství dovážen odpad určený k odstranění, uveďte také do kolonky „Důvod vývozu“ odkaz na předem předloženou řádně odůvodněnou žádost země odeslání podle čl. 41 odst. 4 tohoto nařízení a tuto žádost přiložte. Některé třetí země mimo OECD mohou na základě Basilejské úmluvy také vyžadovat upřesnění důvodu k vývozu.

23.

Blok 12 (viz příloha II část 1 bod 16): Uveďte název nebo názvy, pod nimiž je materiál obecně znám, nebo jeho obchodní název nebo názvy jeho hlavních složek (vzhledem k množství a/nebo nebezpečí) a jejich poměrné koncentrace (vyjádřené v procentech), jsou-li známy. V případě směsi odpadů uveďte tytéž informace o jednotlivých částech a sdělte, jaké části jsou určeny k využití. V souladu s přílohou II částí 3 bodem 7 tohoto nařízení může být vyžadována chemická analýza složení odpadu. V případě potřeby přiložte další informace.

24.

Blok 13 (viz příloha II část 1 bod 16): Uveďte fyzikální vlastnosti odpadu za běžné teploty a tlaku.

25.

Blok 14 (viz příloha II část 1 bod 16): Uveďte kódy, které určují totožnost odpadu podle přílohy III, IIIA, IIIB, IV nebo IVA tohoto nařízení. Uveďte kód podle systému přijatého podle Basilejské úmluvy (podle podpoložky i) v bloku 14), popřípadě podle systémů přijatých v rozhodnutí OECD (podle podpoložky ii)) a jiných přijatých systémů zařazení (podle podpoložek iii) až xii)). Podle čl. 4 odst. 6 druhého pododstavce tohoto nařízení uveďte pouze jeden kód odpadu (z přílohy III, IIIA, IV nebo IVA tohoto nařízení) s těmito dvěma výjimkami: V případě odpadů, které nejsou zařazeny pod jednu položku v příloze III, IIIB, IV ani IVA, uveďte pouze jeden druh odpadu. V případě směsí odpadů, které nejsou zařazeny pod jednu položku v příloze III, IIIB, IV ani IVA a pokud nejsou uvedeny v příloze IIIA, uveďte kód každé části odpadu v pořadí podle důležitosti (je-li to nutné, v příloze).

a)

Podpoložka i): Kódy přílohy VIII Basilejské úmluvy by měly být používány pro odpady, které podléhají postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu (viz část I přílohy IV tohoto nařízení); kódy přílohy IX Basilejské úmluvy by měly být používány pro odpady, které obvykle nepodléhají postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu, ale které ze zvláštních důvodů, například kvůli kontaminaci nebezpečnými látkami (viz odstavec 1 přílohy III tohoto nařízení) nebo kvůli odlišnému zařazení podle článku 63 tohoto nařízení nebo vnitrostátních právních předpisů ( 23 ) postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu podléhají (viz část I přílohy III tohoto nařízení). Přílohu VIII a IX Basilejské úmluvy lze nalézt v příloze V tohoto nařízení, v textu Basilejské úmluvy a také v Příručce pokynů, která je k dispozici v sekretariátu Basilejské úmluvy. Pokud není odpad uveden v příloze VIII ani IX Basilejské úmluvy, doplňte „Neuvedeno v seznamu“.

b)

Podpoložka ii): Členské země OECD by měly používat kódy OECD pro odpady uvedené v části II přílohy III a IV tohoto nařízení, tj. pro odpady, pro které není v přílohách Basilejské úmluvy žádná rovnocenná položka, nebo pro odpady, jejichž úroveň kontroly je podle tohoto nařízení odlišná od úrovně vyžadované Basilejskou úmluvou. Pokud není odpad uveden v části II přílohy III a IV tohoto nařízení, doplňte „Neuvedeno v seznamu“.

c)

Podpoložka iii): Členské státy Evropské unie by měly používat kódy obsažené v seznamu odpadů Evropského společenství (viz rozhodnutí Komise 2000/532/ES ve znění pozdějších předpisů) ( 24 ). ►M9  ————— ◄

d)

Podpoložky iv) a v): Pokud je to vhodné, by se měly používat národní identifikační kódy odlišné od seznamu odpadů vydaného Evropským společenstvím, které se používají v zemi odeslání a – jsou-li známy – také v zemi určení. ►M9  ————— ◄

e)

Podpoložka vi): Pokud je to užitečné nebo vyžadují-li to dotčené příslušné orgány, přidejte sem jakýkoli další kód nebo doplňující informace, které usnadní určení totožnosti odpadu.

▼M9

Tyto kódy mohou být zařazeny do příloh IIIA, IIIB nebo IVA tohoto nařízení. V takovém případě by mělo být před kódy uvedeno číslo přílohy. Pokud jde o přílohu IIIA, uvede se příslušný kód (uvedou se příslušné kódy) daný (dané) v příloze IIIA, v příslušném pořadí. Některé položky podle Basilejské úmluvy, jako jsou B1100 B3010 a B3020, jsou omezeny pouze na konkrétní toky odpadů, jak uvádí příloha IIIA.

▼M2

f)

Podpoložka vii): Uveďte odpovídající kód nebo kódy Y podle „Kategorií odpadů, které mají být kontrolovány“ (viz příloha I Basilejské úmluvy a dodatek 1 rozhodnutí OECD) nebo podle „Kategorií odpadů vyžadujících zvláštní pozornost“ uvedených v příloze II Basilejské úmluvy (viz příloha IV část I tohoto nařízení nebo dodatek 2 Příručky pokynů Basilejské úmluvy), pokud existují. Kódy Y nejsou tímto nařízením ani rozhodnutím OECD vyžadovány, ledaže přeprava odpadu spadá podle Basilejské úmluvy do jedné ze dvou „Kategorií vyžadujících zvláštní pozornost“ (Y46 a Y47 nebo odpady přílohy II); v takovém případě by kód Y Basilejské úmluvy měl být uveden. Abyste však splnili požadavky podávání zpráv podle Basilejské úmluvy, uveďte kód nebo kódy Y u odpadů, které jsou podle čl. 1 odst. 1 písm. a) Basilejské úmluvy vymezeny jako nebezpečné.

▼M13

g)

Podpoložka viii): Je-li to relevantní, uveďte zde odpovídající kód nebo kódy H, tj. kódy udávající nebezpečné vlastnosti odpadu (viz seznam zkratek a kódů připojený k formuláři oznámení). Pokud odpad nemá žádné nebezpečné vlastnosti, na něž se vztahuje Basilejská úmluva, ale je nebezpečný podle přílohy III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, uveďte kód nebo kódy HP podle této přílohy III a za kód HP dopište „EU“ (např. HP14 EU).

▼M2

h)

Podpoložka ix): Je-li to relevantní, uveďte zde třídu nebo třídy OSN, které ukazují na nebezpečné vlastnosti odpadu podle zařazení OSN (viz seznam zkratek a kódů připojený k formuláři oznámení) a které musí být ve shodě s mezinárodními pravidly přepravy nebezpečných věcí (viz Doporučení OSN o přepravě nebezpečných věcí. Vzorové předpisy (Oranžová kniha), nejnovější vydání) ( 25 ).

i)

Podpoložky x) a xi): Je-li to relevantní, uveďte zde odpovídající číslo nebo čísla OSN a název nebo názvy přepravy OSN. Ty uvádějí totožnost odpadu podle systému zařazení OSN a musí být ve shodě s mezinárodními pravidly přepravy nebezpečných věcí (viz Doporučení OSN o přepravě nebezpečných věcí). Vzorové předpisy (Oranžová kniha), nejnovější vydání).

j)

Podpoložka xii): Je-li to relevantní, uveďte zde celní kód nebo kódy, které umožní zjistit totožnost odpadu celními úřady (viz seznam kódů a zboží v „Harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží“ vytvořeného Světovou celní organizací.)

26.

Blok 15 (viz příloha II část 1 body 8–10 a 14): Na řádek a) bloku 15 uveďte název země odeslání ( 26 ), tranzitu a určení nebo kódy každého státu za použití zkratek normy ISO 3166 ( 27 ). Na řádek b) případně uveďte kódové číslo příslušných orgánů každého z těchto států a do řádku c) vepište jméno hraničního přechodu nebo přístavu, popřípadě také kódové číslo celního úřadu, který je místem vstupu do určité země nebo místem výstupu z ní. Pokud jde o země tranzitu, uveďte na řádku c) informace o místech vstupu a výstupu. Jsou-li do konkrétní přepravy zapojeny více než tři země tranzitu, uveďte odpovídající informace v příloze. V příloze popište zamýšlenou trasu mezi místy vstupu a výstupu, včetně možných náhradních tras, a to i pro případ nepředvídaných okolností.

27.

Blok 16 (viz příloha II část 1 bod 14): Uveďte požadované informace v případě, že přeprava vstupuje do Evropské unie, tranzituje přes ni nebo z ní vystupuje.

28.

Blok 17 (viz příloha II část 1 body 21–22 a 24–26): Každá kopie formuláře oznámení musí být opatřena datem a podpisem oznamovatele (nebo obchodníka nebo zprostředkovatele, jedná-li jako oznamovatel) a teprve poté může být předána příslušným orgánům dotčených zemí. V některých třetích zemích může formulář oznámení opatřit datem a podpisem příslušný orgán místa odeslání. Není-li oznamovatel stejnou osobou, jako je prvotní původce odpadu, musí se tento původce, nový původce nebo osoba, která sbírá odpad, také podepsat a uvést datum, je-li to možné; bere se na vědomí, že toto nemusí být možné v případech, kdy existuje několik původců odpadu (definice týkající se možnosti použít tento postup mohou být obsaženy ve vnitrostátních právních předpisech). Pokud není původce znám, podepíše formulář oznámení osoba, která má odpad v držení nebo má nad ním právní kontrolu (držitel odpadu). Toto prohlášení by rovněž mělo osvědčit existenci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Některé třetí země mohou vyžadovat, aby byl k formuláři oznámení připojen důkaz o pojištění nebo jiné finanční záruce a smlouva.

29.

Blok 18: Uveďte počet příloh formuláře oznámení, které obsahují jakékoli doplňující informace ( 28 ). Každá příloha musí zahrnovat odkaz na číslo oznámení, k němuž se vztahuje. Toto číslo je uvedeno v rohu bloku 3.

30.

Blok 19: Podle Basilejské úmluvy vydává takové potvrzení příslušný orgán nebo příslušné orgány země nebo zemí určení (je-li to relevantní) a tranzitu. Podle rozhodnutí OECD vydává toto potvrzení příslušný orgán země určení. Některé třetí země mohou podle svých vnitrostátních právních předpisů vyžadovat, aby potvrzení vydal rovněž příslušný orgán místa odeslání.

31.

Blok 20 a 21: Blok 20 využije příslušný orgán jakékoli dotčené země pro vydání písemného souhlasu. Basilejská úmluva (s výjimkou případu, kdy se země rozhodne nevyžadovat písemný souhlas s tranzitem a informuje o tom ostatní strany této úmluvy v souladu s čl. 6 odst. 4 Basilejské úmluvy) a některé země vždy vyžadují písemný souhlas (podle čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení může příslušný orgán pro tranzit vydat souhlas tichý), zatímco rozhodnutí OECD písemný souhlas nevyžaduje. Uveďte název země (nebo její kód za použití zkratek normy ISO 3166). Vztahují-li se na přepravu zvláštní podmínky, zaškrtne příslušný orgán odpovídající kolonku a upřesní podmínky v bloku 21 nebo v příloze formuláře oznámení. Pokud hodlá příslušný orgán vznést proti přepravě námitku, uvede do bloku 20 slovo „NÁMITKA“. K vysvětlení důvodů, na základě nichž byla námitka vznesena, lze využít blok 21 nebo samostatný dopis.

V.   Zvláštní pokyny pro vyplnění průvodního dokladu

32.

V době oznámení musí oznamovatel vyplnit bloky 3, 4 a bloky 9 až 14. Po přijetí souhlasu příslušných orgánů místa odeslání, místa určení a pro tranzit nebo, pokud jde o příslušný orgán pro tranzit, může-li být předpokládán tichý souhlas, a před skutečným zahájením přepravy musí oznamovatel vyplnit blok 2, blok 5 až 8 (kromě dopravních prostředků, data překládky a podpisu), blok 15, popřípadě také blok 16. V některých třetích zemích, které nejsou členskými státy OECD, může tyto bloky místo oznamovatele vyplnit příslušný orgán místa odeslání. V době, kdy přijímá zásilku do držby, musí dopravce nebo jeho zástupce vyplnit údaje o dopravním prostředku, datu překládky a připojit podpis; tyto údaje budou vyplněny do bloku 8 a) až 8 c), popřípadě také do bloku 16. Příjemce musí vyplnit blok 17, jestliže není osobou, která odpad odstraní nebo využije, a když za přepravu odpadu přejímá odpovědnost po příjezdu přepravovaného odpadu do země určení; příjemce popřípadě vyplní také blok 16.

33.

Blok 1: Příslušný orgán místa odeslání uvede číslo oznámení (které se opíše z bloku 3 formuláře oznámení).

34.

Blok 2 (viz příloha II část 2 bod 1): Pro obecné oznámení týkající se více přeprav doplňte pořadové číslo přepravy a celkový počet zamýšlených přeprav uvedený v bloku 4 formuláře oznámení (např. jedná-li se podle dotčeného obecného oznámení o čtvrtou přepravu z celkového počtu jedenácti zamýšlených přeprav, uveďte „4/11“). V případě jednotlivého oznámení uveďte „1/1“.

35.

Blok 3 a 4: Uveďte shodné informace o oznamovateli ( 29 ) a o příjemci, jako jsou informace v bloku 1 a 2 formuláře oznámení.

36.

Blok 5 (viz příloha II část 2 bod 6): Uveďte skutečnou hmotnost odpadu v tunách (1 tuna = 1 megagram (Mg) nebo 1 000 kg odpadu). V některých třetích zemích může být přijatelné uvést objem v metrech krychlových (1 krychlový metr = 1 000 litrů) nebo v jiných metrických jednotkách, jako např. kilogramech nebo litrech. V případě použití jiných metrických jednotek lze do formuláře uvést jednotku, v níž bylo měřeno, a jednotku uvedenou ve formuláři je možné vyškrtnout. Pokud je to možné, přiložte kopie vážních lístků.

37.

Blok 6 (viz příloha II část 2 bod 2): Uveďte datum skutečného zahájení přepravy. (viz rovněž pokyny k bloku 6 formuláře oznámení).

38.

Blok 7 (příloha II část 2 body 7 a 8): Druhy balení se uvádějí pomocí kódů uvedených v seznamu zkratek a kódů přiloženém k formuláři oznámení. Jsou-li vyžadována zvláštní opatření k zacházení, například opatření vyžadovaná původci v pokynech pro zaměstnance týkajících se zacházení, informacích týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, včetně informací pro jednání při náhodném úniku nebo pokynů pro případ nehody (transport emergency cards), označte příslušnou kolonku a informace uveďte v příloze. Také uveďte počet balení, která tvoří zásilku.

39.

Blok 8 a), b) a c) (viz příloha II část 2 body 3 a 4): Poskytněte požadované informace (uveďte případně registrační číslo, adresu včetně názvu země a telefonní číslo a číslo faxu včetně předvolby země). Jsou-li do přepravy zapojeni více než tři dopravci, uveďte odpovídající informace o každém z nich v příloze průvodního dokladu. Údaj o dopravním prostředku, datum překládky a podpis musí uvést dopravce nebo jeho zástupce, který přebírá zásilku do držby. Oznamovatel si ponechá kopii podepsaného průvodního dokladu. Při každé následné překládce zásilky musí stejný požadavek splnit a také podepsat doklad nový dopravce nebo jeho zástupce, který zásilku přebírá do držby. Předchozí dopravce si ponechá kopii podepsaného dokladu.

40.

Blok 9: Uveďte tytéž informace, jaké jsou v bloku 9 formuláře oznámení.

41.

Blok 10 a 11: Uveďte tytéž informace, jaké jsou v bloku 10 a 11 formuláře oznámení. Pokud je osoba, která odpad odstraní nebo využije zároveň příjemcem, uveďte do bloku 10: „Stejné jako blok 4“. Pokud je způsobem odstranění nebo využití způsob D13 až D15 nebo R12 nebo R13 (podle příloh IIA nebo IIB směrnice 2006/12/ES o odpadech), postačí informace o zařízení, které způsob provede, uvedené v bloku 10. Žádné další informace o žádném následném zařízení, provádějícím způsoby R12 nebo R13 nebo D13 až D15, ani o žádném následném zařízení, provádějícím způsoby D1 až D12 nebo R1 až R11, nemusejí být v průvodním dokladu uvedeny.

42.

Blok 12, 13 a 14: Uveďte tytéž informace, jaké jsou v bloku 12, 13 a 14 formuláře oznámení.

43.

Blok 15 (viz příloha II část 2 bod 9): Při zahájení přepravy opatří oznamovatel (nebo obchodník nebo zprostředkovatel, jedná-li jako oznamovatel) průvodní doklad podpisem a datem. V některých třetích zemích může podle Basilejské úmluvy průvodní doklad opatřit podpisem a datem příslušný orgán místa odeslání nebo producent odpadu. Podle čl. 16 písm. c) tohoto nařízení k průvodnímu dokladu přiložte kopie formuláře oznámení, který obsahuje písemný souhlas dotčených příslušných orgánů, včetně jakýchkoli podmínek. Některé třetí země mohou vyžadovat také přiložení prvopisů.

44.

Blok 16 (viz příloha II část 2 bod 5): Tento blok může využít jakákoli osoba zapojená do přepravy (oznamovatel nebo příslušný orgán místa odeslání, popřípadě příjemce, jakýkoli příslušný úřad, dopravce) ve zvláštních případech, kdy vnitrostátní právní předpisy vyžadují o některé věci podrobnější informace (např. informace o přístavu, kde se uskuteční překládka do jiného druhu dopravy, počet obalů a jejich identifikační čísla nebo doplňující důkazy či razítka potvrzující, že přeprava byla odsouhlasena příslušnými orgány). V bloku 16 nebo v příloze popište plán přepravy (místo vstupu do každé dotčené země a místo výstupu z ní, včetně celních úřadů vstupu do Společenství a/nebo výstupu ze Společenství a/nebo vývozu ze Společenství) a trasu (trasu mezi místem vstupu a výstupu), včetně možných náhradních tras, a to i pro případ nepředvídaných okolností.

45.

Blok 17: Tento blok vyplní příjemce v případě, že není osobou, která odpad odstraní ani využije (viz odstavec 15 výše), a v případě, když za odpad přejímá odpovědnost po příjezdu přepravovaného odpadu do země určení.

46.

Blok 18: Tento blok vyplní pověřený zástupce zařízení k odstraňování nebo využití odpadu po přijetí zásilky odpadu. Zaškrtněte kolonku odpovídajícího druhu zařízení. Co se týká převzatého množství, řiďte se laskavě zvláštními pokyny pro blok 5 (odstavec 36). Podepsaná kopie průvodního dokladu je předána poslednímu dopravci. Pokud je zásilka z nějakého důvodu odmítnuta, musí zástupce zařízení k odstraňování nebo využití odpadu neprodleně kontaktovat svůj příslušný orgán. Podle čl. 16 písm. d), popřípadě podle čl. 15 písm. c) tohoto nařízení a podle rozhodnutí OECD musejí být podepsané kopie průvodního dokladu zaslány do tří dnů oznamovateli a příslušným orgánům dotčených zemí (s výjimkou tranzitních zemí OECD, které informovaly sekretariát OECD, že o zasílání těchto kopií průvodního dokladu nemají zájem). Prvopis průvodního dokladu si ponechá zařízení k odstraňování nebo využití odpadu.

47.

Přijetí zásilky odpadu musí být osvědčeno jakýmkoli zařízením provádějícím jakékoli způsoby odstraňování nebo využití odpadu, včetně všech způsobů D13 až D15 nebo R12 nebo R13. Zařízení provádějící jakékoli způsoby D13 až D15 nebo R12 nebo R13 nebo způsoby D1 až D12 nebo R1 až R11 následující po způsobech D13 až D15 nebo R12 nebo R13 ve stejné zemi, však není povinno osvědčit přijetí zásilky ze zařízení, které provádí způsoby D13 až D15 nebo R12 nebo R13. Blok 18 tedy nemusí být v takovém případě při konečném přijetí zásilky použit. Uveďte rovněž způsob odstraňování nebo využití odpadu za použití kódů R nebo kódů D přílohy IIA nebo IIB směrnice 2006/12/ES o odpadech a přibližné datum, kdy bude odstranění nebo využití odpadu dokončeno.

48.

Blok 19: Tento blok vyplní osoba, která odpad odstraní nebo využije, jako osvědčení toho, že odstranění nebo využití odpadu bylo dokončeno. Podle čl. 16 písm. e), popřípadě podle čl. 15 písm. d) tohoto nařízení a podle rozhodnutí OECD musejí být podepsané kopie průvodního dokladu s vyplněným blokem 19 zaslány oznamovateli a příslušnému orgánu místa odeslání, místa pro tranzit (rozhodnutím OECD nevyžadováno) a místa určení co nejdříve, avšak nejdéle do 30 dnů po dokončení odstranění nebo využití a nejpozději ve lhůtě 1 kalendářního roku po převzetí odpadu. Některé třetí země, které nejsou členskými státy OECD, mohou v souladu s Basilejskou úmluvou vyžadovat, aby podepsané kopie dokladu s vyplněným blokem 19 byly povinně zasílány oznamovateli a příslušnému orgánu místa odeslání. U způsobů odstraňování nebo využití D13 až D15 nebo R12 nebo R13 postačí informace o zařízení, které tyto způsoby provádějí, uvedené v bloku 10; žádné další informace o jakýchkoli následných zařízeních, která provádějí způsoby R12 nebo R13 nebo D13 až D15, ani o následných zařízeních, která provádějí způsoby D1 až D12 nebo R1 až R11, nemusejí být do průvodního dokladu zahrnuty.

49.

Odstranění nebo využití odpadu musí být osvědčeno jakýmkoli zařízením provádějícím způsoby odstraňování nebo využití odpadu, včetně způsobů D13 až D15 nebo R12 nebo R13. Zařízení, které provádí způsoby D13 až D15 nebo R12 nebo R13 nebo D1 až D12 nebo R1 až R11, následující po způsobech D13 až D15 nebo R12 nebo R13 prováděných v téže zemi, by tedy nemělo vyplňovat blok 19, aby osvědčilo odstranění nebo využití odpadu, protože tento blok již vyplnilo zařízení, které provádí způsoby D13 až D15 nebo R12 nebo R13. Způsob, jakým odstranění nebo využití odpadu v tomto zvláštním případě osvědčit, si musí určit každá země samostatně.

50.

Blok 20, 21 a 22: Tyto bloky musejí být použity pro kontrolu celními úřady na hranicích Společenství.

▼B
PŘÍLOHA II

INFORMACE A DOKUMENTACE SOUVISEJÍCÍ S OZNÁMENÍM

Část 1   INFORMACE, KTERÉ MAJÍ BÝT UVEDENY VE FORMULÁŘI OZNÁMENÍ NEBO V JEHO PŘÍLOZE:

1. Pořadové číslo nebo jiné uznané označení formuláře oznámení a plánovaný celkový počet přeprav.

2. Název, adresa, telefonní číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, registrační číslo a kontaktní osoba oznamovatele.

3. Pokud oznamovatel není původcem: název, adresa, telefonní číslo, faxové číslo, e-mailová adresa a kontaktní osoba původce či původců.

4. Název, adresa, telefonní číslo, faxové číslo, e-mailová adresa a kontaktní osoba obchodníka či obchodníků nebo zprostředkovatele či zprostředkovatelů, pokud je oznamovatel zmocnil podle čl. 2 bodu 15.

5. Název, adresa, telefonní číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, registrační číslo, kontaktní osoba, použité technologie a případně předchozí souhlas podle článku 14 zařízení k využití nebo odstranění odpadů.

Pokud je odpad určen k předběžnému využití nebo odstranění, uvedou se stejné údaje pro všechna zařízení, ve kterých je navrhováno následné předběžné či jiné než předběžné využití nebo odstranění.

Jestliže je zařízení k využití nebo odstranění odpadů uvedeno v příloze I kategorii 5 směrnice 96/61/ES, je nutno předložit důkaz (např. prohlášení, kterým se osvědčuje jeho existence) o platném povolení vydaném v souladu s články 4 a 5 uvedené směrnice.

6. Název, adresa, telefonní číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, registrační číslo a kontaktní osoba příjemce.

7. Název, adresa, telefonní číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, registrační číslo a kontaktní osoba plánovaného dopravce či dopravců nebo jména jeho/jejich zástupce či zástupců.

8. Země odeslání a odpovídající příslušný orgán.

9. Země tranzitu a odpovídající příslušné orgány.

10. Země určení a její příslušný orgán.

11. Jednotlivé nebo obecné oznámení. V případě obecného oznámení uveďte dobu platnosti.

12. Předpokládané datum zahájení přepravy.

13. Plánovaný způsob dopravy.

14. Plán přepravy (místo výstupu a místo vstupu pro každou dotčenou zemi, včetně celních úřadů vstupu do Společenství nebo výstupu nebo vývozu ze Společenství) a plánovaná trasa (trasa mezi místy výstupu a vstupu), případně včetně náhradních tras, a to i pro případ nepředvídaných okolností.

15. Důkaz o registraci dopravce, pokud jde o přepravu odpadů (např. prohlášení, kterým se osvědčuje existence této registrace).

16. Označení odpadu na odpovídajícím seznamu, zdroj, popis, složení a případné nebezpečné vlastnosti. V případě odpadů pocházejících z různých zdrojů rovněž podrobný soupis odpadů.

17. Odhadovaná maximální a minimální množství.

18. Plánovaný druh balení.

19. Upřesnění způsobů využívání nebo odstraňování odpadů podle příloh IIA a IIB směrnice 2006/12/ES.

20. Jestliže je odpad určen k využití:

a) plánovaný způsob odstranění nevyužitelné části po využití;

b) množství využitého materiálu v poměru k nevyužitelnému odpadu;

c) odhadovaná hodnota využitého materiálu;

d) náklady na využití a náklady na odstranění nevyužitelné části.

21. Důkaz o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám (např. prohlášení, kterým se osvědčuje jeho existence).

22. Důkaz o smlouvě (nebo prohlášení, kterým se osvědčuje její existence) mezi oznamovatelem a příjemcem o využití nebo odstranění odpadů, která byla uzavřena a je účinná v době oznámení, jak je vyžadováno podle čl. 4 druhého pododstavce bodu 4 a článku 5.

23. Kopie smlouvy nebo důkaz o smlouvě (nebo prohlášení, kterým se osvědčuje její existence) mezi původcem, novým původcem nebo osobou, která odpad sbírá, a obchodníkem nebo zprostředkovatelem, pokud obchodník nebo zprostředkovatel jedná jako oznamovatel.

24. Důkaz o finanční záruce nebo odpovídajícím pojištění (nebo pokud to příslušný orgán povolí, důkaz, kterým se osvědčuje jejich existence), které byly uzavřené a jsou účinné v době oznámení nebo, pokud to povolí příslušný orgán, který finanční záruku nebo odpovídající pojištění schvaluje, nejpozději v době zahájení přepravy, jak je vyžadováno podle čl. 4 druhého pododstavce bodu 5 a článku 6.

25. Potvrzení oznamovatele, že údaje jsou podle jeho vědomí úplné a správné.

26. Pokud oznamovatel není původcem podle čl. 2 bodu 15 písm. a) bodu i), zajistí, aby formulář oznámení uvedený v příloze IA podepsal, je-li to možné, rovněž původce odpadu nebo jedna z osob uvedených v čl. 2 bodu 15 písm. a) bodu ii) nebo iii).

Část 2   INFORMACE, KTERÉ MAJÍ BÝT UVEDENY V PRŮVODNÍM DOKLADU NEBO V JEHO PŘÍLOZE:

Uveďte všechny informace uvedené v části 1, aktualizované podle následujících bodů, a jiné stanovené dodatečné informace:

1. Pořadové číslo a celkový počet přeprav.

2. Datum zahájení přepravy.

3. Způsob dopravy.

4. Název, adresa, telefonní číslo, faxové číslo a e-mailová adresa dopravce či dopravců.

5. Plán přepravy (místo výstupu a místo vstupu pro každou dotčenou zemi, včetně celních úřadů vstupu do Společenství nebo výstupu nebo vývozu ze Společenství) a trasa (trasa mezi místy výstupu a vstupu), případně včetně náhradních tras, a to i pro případ nepředvídaných okolností.

6. Množství.

7. Druh balení.

8. Případná zvláštní opatření, která musí dopravce učinit.

9. Prohlášení oznamovatele, že obdržel veškeré nezbytné souhlasy od příslušných orgánů dotčených zemí. Toto prohlášení musí oznamovatel podepsat.

10. Příslušné podpisy pro každé předání odpadů.

Část 3   DOPLŇKOVÉ INFORMACE A DOKUMENTACE, KTERÉ MOHOU PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY POŽADOVAT:

1. Druh a doba platnosti povolení, na základě něhož je zařízení k využití nebo odstranění odpadů provozováno.

2. Kopie povolení vydaného podle článků 4 a 5 směrnice 96/61/ES.

3. Informace o opatřeních, která je nutno přijmout k zajištění bezpečnosti dopravy.

4. Přepravní vzdálenosti mezi oznamovatelem a zařízením, včetně případných náhradních tras, a to i pro případ nepředvídaných okolností, a v případě kombinované dopravy místo, na kterém dojde k překládce.

5. Informace o nákladech na dopravu mezi oznamovatelem a zařízením.

6. Kopie registrace dopravce, pokud jde o přepravu odpadů.

7. Chemická analýza složení odpadů.

8. Popis procesu vzniku odpadů.

9. Popis procesu zpracování odpadů v zařízení, které přebírá odpad.

10. Finanční záruka nebo odpovídající pojištění či jejich kopie.

11. Informace o výpočtu finanční záruky nebo odpovídajícího pojištění podle čl. 4 druhého pododstavce bodu 5 a článku 6.

12. Kopie smluv uvedených v části 1 bodech 22 a 23.

13. Kopie pojistky pro pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám.

14. Jiné informace, které souvisí s posouzením oznámení v souladu s tímto nařízením a požadavky vnitrostátních právních předpisů.
PŘÍLOHA III

SEZNAM ODPADŮ, NA KTERÉ SE VZTAHUJÍ OBECNÉ POŽADAVKY NA INFORMACE STANOVENÉ V ČLÁNKU 18

(„ZELENÝ“ SEZNAM ODPADŮ) ( 30 )

Bez ohledu na to, zda jsou odpady zařazeny na tento seznam, nesmí podléhat obecným požadavkům na informace stanoveným v článku 18, pokud jsou tyto odpady znečištěny jinými materiály v míře, která

a) při zohlednění nebezpečných vlastností uvedených v příloze III směrnice 91/689/EHS zvyšuje rizika spojená s odpady natolik, že je vhodné použít pro ně postup předchozího písemného oznámení a souhlasu, nebo

b) zabraňuje využít odpad způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Část I

Následující odpady podléhají obecným požadavkům na informace stanoveným v článku 18:

Odpady uvedené v příloze IX Basilejské úmluvy ( 31 ).

▼M6

Pro účely tohoto nařízení se:

a) jakýmkoli odkazem na seznam A uvedeným v příloze IX Basilejské úmluvy rozumí odkaz na přílohu IV tohoto nařízení;

b) v položce B1020 Basilejské úmluvy výrazem „v masivní opracované formě“ rozumí veškeré kovové nedispergovatelné ( 32 ) formy v této položce uvedeného odpadu;

c) položka B1030 Basilejské úmluvy se nahrazuje tímto: „Zbytky obsahující kovy tavitelné při vysoké teplotě“;

d) část položky B1100 Basilejské úmluvy, která odkazuje na „strusku ze zpracování mědi“ atd., nepoužije a místo toho se použije položka OECD GB040 v části II;

e) položka B1110 Basilejské úmluvy nepoužije a místo toho se použijí položky OECD GC010 a GC020 v části II;

f) položka B2050 Basilejské úmluvy nepoužije a místo toho se použije položka OECD GG040 v části II;

g) odkaz v položce B3010 Basilejské úmluvy na odpad z fluorovaných polymerů považuje za zahrnující polymery a kopolymery fluorovaného etylénu (PTFE).

▼B

Část II

Následující odpady rovněž podléhají obecným požadavkům na informace stanoveným v článku 18:

Odpady s obsahem kovů, které vznikají při tavení, vytavování a rafinaci kovůGB040

7112

262030

262090

Strusky z výroby drahých kovů a mědi pro další rafinaci

Ostatní odpady s obsahem kovůGC010

 

Elektrická zařízení sestávající pouze z kovů nebo slitin

GC020

 

Elektronický odpad (např. desky s plošnými spoji, elektronické součástky, drát atd.) a zhodnocované elektronické součástky vhodné k opětnému získání drahých a ostatních kovů

GC030

ex 890800

Lodě a jiná plovoucí zařízení k demontáži, řádně zbavené veškerého nákladu ostatních materiálů pocházejících z provozu lodí, které by mohly být zařazeny jako nebezpečné látky nebo odpad

GC050

 

Upotřebené katalyzátory z fluidního katalytického krakování (FCC) (např. oxid hlinitý, zeolity)

Odpadní sklo v nedispergovatelné forměGE020

ex 7001

ex 701939

Odpady skelných vláken

Keramický odpad v nedispergovatelné forměGF010

 

Keramické odpady, které byly po formování vypalovány, včetně keramických nádob (před použitím nebo po něm)

Ostatní odpad obsahující hlavně anorganické složky, které mohou obsahovat kovy a organické látkyGG030

ex 2621

Popel a strusky z topenišť uhelných elektráren

GG040

ex 2621

Popílek z uhelných elektráren

Odpad z tuhých plastůGH013

391530

ex 390410 –40

Polymery vinylchloridu

Odpady vznikající při vydělávání kůží, zpracování kůže a kožešinGN010

ex 050200

Odpad štětin a srsti domácích nebo divokých prasat, jezevčí a jiné srsti k výrobě košťat, kartáčů a štětců

GN020

ex 050300

Odpad z koňských žíní, též ve štůčkách s podložkou nebo bez podložky

GN030

ex 050590

Odpad z kůže a jiných částí ptáků s peřím nebo prachovým peřím, ptačí pera a části ptačích per (též přistřižené), prachové peří, surové nebo jen čištěné, dezinfikované nebo ošetřené ke skladování

▼M4
PŘÍLOHA III A

SMĚSI DVOU NEBO VÍCE ODPADŮ UVEDENÝCH V PŘÍLOZE III, NEZAŘAZENÉ POD JEDNU POLOŽKU, PODLE ČL. 3 ODST. 2

1. Bez ohledu na to, zda jsou směsi zařazeny na tento seznam, nesmí podléhat obecným požadavkům na informace stanoveným v článku 18, pokud jsou znečištěny jinými materiály v míře, která

a) při zohlednění nebezpečných vlastností uvedených v příloze III směrnice 91/689/EHS zvyšuje rizika spojená s odpady natolik, že je vhodné použít pro ně postup předchozího písemného oznámení a souhlasu, nebo

b) zabraňuje využít odpad způsobem šetrným k životnímu prostředí.

▼M7

2. Do této přílohy jsou zahrnuty následující směsi odpadů:

a) směsi odpadů zařazených pod položky B1010 a B1050 Basilejské úmluvy;

b) směsi odpadů zařazených pod položky B1010 a B1070 Basilejské úmluvy;

c) směsi odpadů zařazených pod položky B3040 a B3080 Basilejské úmluvy;

d) směsi odpadů zařazených pod položku (OECD) GB040 a pod položku B1100 Basilejské úmluvy omezené na tvrdý zinek, strusky a stěry s obsahem zinku, hliníkové stěry s výjimkou solné strusky a odpad ze žáruvzdorných vyzdívek, včetně tavicích kotlíků z tavení mědi;

e) směsi odpadů zařazených pod položku (OECD) GB040, pod položku B1070 Basilejské úmluvy a pod položku B1100 Basilejské úmluvy omezené na odpad ze žáruvzdorných vyzdívek, včetně tavicích kotlíků z tavení mědi.

Položky uvedené v písmenech d) a e) se nepoužijí na vývoz do zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD.

▼M7

3. Do této přílohy jsou zahrnuty následující směsi odpadů zařazených do samostatných odrážek nebo pododrážek téže položky:

a) směsi odpadů zařazených pod položku B1010 Basilejské úmluvy;

b) směsi odpadů zařazených pod položku B2010 Basilejské úmluvy;

c) směsi odpadů zařazených pod položku B2030 Basilejské úmluvy;

d) směsi odpadů zařazených pod položku B3010 Basilejské úmluvy a uvedených pod odrážkou odpady plastů z nehalogenovaných polymerů a kopolymerů;

e) směsi odpadů zařazených pod položku B3010 Basilejské úmluvy a uvedených pod odrážkou odpady tvrzených pryskyřic nebo výrobky z jejich kondenzace;

f) směsi odpadů zařazených pod položku B3010 Basilejské úmluvy a uvedených pod pododrážkou perfluoralkoxyalkan;

g) směsi odpadů zařazených pod položku B3020 Basilejské úmluvy omezené na nebělený sulfátový (kraftový) papír nebo lepenku nebo vlnitý papír nebo vlnitou lepenku, jiný papír nebo lepenku, vyrobené hlavně z bělené buničiny, nebarvené ve hmotě, papír nebo lepenku, vyrobené zejména z mechanické vlákniny (např. noviny, časopisy a podobné tiskoviny);

h) směsi odpadů zařazených pod položku B3030 Basilejské úmluvy;

i) směsi odpadů zařazených pod položku B3040 Basilejské úmluvy;

j) směsi odpadů zařazených pod položku B3050 Basilejské úmluvy.

▼M8
PŘÍLOHA IIIB

DALŠÍ ODPADY ZELENÉHO SEZNAMU, U KTERÝCH SE OČEKÁVÁ ZAŘAZENÍ DO PŘÍSLUŠNÝCH PŘÍLOH BASILEJSKÉ ÚMLUVY NEBO ROZHODNUTÍ OECD PODLE ČL. 58 ODST. 1 PÍSM. b)

1. Bez ohledu na to, zda jsou odpady zařazeny na tento seznam, nesmí podléhat obecným požadavkům na informace stanoveným v článku 18, pokud jsou tyto odpady znečištěny jinými materiály v míře, která

a) při zohlednění nebezpečných vlastností uvedených v příloze III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ( 33 ) zvyšuje rizika spojená s odpady natolik, že je vhodné použít pro ně postup předchozího písemného oznámení a souhlasu nebo

b) zabraňuje využít odpad způsobem šetrným k životnímu prostředí.

2. Do této přílohy jsou zahrnuty následující odpady:

▼M12 —————

▼M8

BEU04

Kompozitní obaly, které se skládají převážně z papíru a částečně z plastu, které neobsahují zbytky a které nespadají do položky B3020 Basilejské úmluvy

BEU05

Čistý biologicky rozložitelný odpad pocházející ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, zahrad, parků a hřbitovů

3. Přepravou odpadů uvedených v této příloze nejsou dotčena ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES ( 34 ), včetně opatření přijatých v souladu s čl. 16 odst. 3 uvedené směrnice.

▼B
PŘÍLOHA IV

SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ PODLÉHAJÍ POSTUPU PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO OZNÁMENÍ A SOUHLASU („ŽLUTÝ“ SEZNAM ODPADŮ) ( 35 )

Část I

Následující odpady podléhají postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu:

Seznamy uvedené v přílohách II a VIII Basilejské úmluvy ( 36 ).

Pro účely tohoto nařízení:

a) odkazem na seznam B přílohy VIII Basilejské úmluvy se rozumí odkaz na přílohu III tohoto nařízení;

b) v položce A1010 Basilejské úmluvy se výraz „avšak s výjimkou odpadů výslovně uvedených na seznamu B (příloha IX)“ považuje za odkaz na položku B1020 Basilejské úmluvy a na poznámku k položce B1020 v příloze III části I písm. b) tohoto nařízení;

c) položky A1180 a A2060 Basilejské úmluvy se nepoužijí a místo toho se použijí položky OECD GC010, GC020 a GG040 v příloze III části II;

d) položka A4050 Basilejské úmluvy zahrnuje upotřebené vyzdívky z tavení hliníku, protože obsahují anorganické kyanidy (Y33). Pokud byly kyanidy rozloženy, zařadí se vyzdívky do části II položky AB120, protože obsahují anorganické sloučeniny fluoru vyjma fluoridu vápenatého (Y32).

Část II

Následující odpady rovněž podléhají postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu:

Odpady s obsahem kovu▼M6

AA010

261900

Struska, okuje a jiné odpady z průmyslu železa a oceli (1)

▼B

AA060

262050

Popely a zbytky s obsahem vanadu (1)

AA190

810420 ex 810430

Odpad hořčíku, který je hořlavý, samozápalný, nebo uvolňuje při styku s vodou hořlavé plyny v nebezpečném množství

(1)   Tento výčet zahrnuje odpady ve formě popelů, zbytků, strusek, stěrů, okují, prachů, kalů a koláčů, pokud není materiál výslovně uveden jinde.

Odpady obsahující převážně anorganické složky, které mohou obsahovat kovy a organické látkyAB030

 

Odpady z povrchové úpravy kovů z nekyanidových technologií

AB070

 

Slévárenský písek

AB120

ex 281290 ex 3824

Anorganické halogenidové sloučeniny jinde neuvedené nebo nezahrnuté

AB130

 

Použité otryskávací materiály

AB150

ex 382490

Nečištěný siřičitan vápenatý a síran vápenatý z odsíření spalin (FGD)

Odpady obsahující převážně organické složky, které mohou obsahovat kovy a anorganické látkyAC060

ex 381900

Hydraulické kapaliny

AC070

ex 381900

Brzdové kapaliny

AC080

ex 382000

Nemrznoucí kapaliny

AC150

 

Chlorofluorouhlovodíky

AC160

 

Halony

AC170

ex 440310

Odpad z impregnovaného korku a impregnovaného dřeva

AC250

 

Povrchově aktivní látky (surfaktanty)

AC260

ex 3101

Prasečí kejda, fekálie

AC270

 

Kaly z čistíren odpadních vod

Odpady, které mohou obsahovat anorganické i organické složkyAD090

ex 382490

Odpady z výroby, zpracování a používání reprografických a fotografických chemikálií a materiálů, jinde neuvedené nebo nezahrnuté

AD100

 

Odpady z povrchové úpravy plastů bez použití kyanidů

AD120

ex 391400 ex 3915

Iontoměničové pryskyřice

AD150

 

Přírodní materiály používané jako filtrační média (např. biofiltry)

Odpad obsahující hlavně anorganické složky, které mohou obsahovat kovy a organické látkyRB020

ex 6815

Keramická vlákna s fyzikálně-chemickými vlastnostmi podobnými vlastnostem azbestu
PŘÍLOHA IVA

ODPADY UVEDENÉ V PŘÍLOZE III, KTERÉ PODLÉHAJÍ POSTUPU PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO OZNÁMENÍ A SOUHLASU (ČL. 3 ODST. 3)
PŘÍLOHA V

ODPADY, JEJICHŽ VÝVOZ JE PODLE ČLÁNKU 36 ZAKÁZÁN

Úvodní poznámky

1. Tato příloha se použije, aniž jsou dotčeny směrnice 91/689/EHS a 2006/12/ES.

2. Tato příloha obsahuje tři části, přičemž části 2 a 3 se použijí pouze tehdy, pokud není použitelná část 1. V důsledku toho se pro zjištění, zda je určitý odpad uveden v této příloze, musí nejprve ověřit, zda je odpad uveden v části 1 této přílohy, a pokud není, zda je uveden v části 2, a pokud není, zda je uveden v části 3.

Část 1 je rozdělena do dvou oddílů: seznam A uvádí výčet odpadů, které jsou zařazeny jako nebezpečné podle čl. 1 bodu 1) písm. a) Basilejské úmluvy, a tudíž se na ně vztahuje zákaz vývozu, a seznam B obsahuje výčet odpadů, na které se čl. 1 bod 1) písm. a) Basilejské úmluvy nevztahuje, a proto pro ně zákaz vývozu neplatí.

Pokud je tedy odpad uveden v části 1, je třeba zkontrolovat, zda je uveden v seznamu A nebo B. Pouze pokud se odpad neobjevuje ani na seznamu A, ani na seznamu B části 1, je třeba ověřit, zda je uveden mezi nebezpečnými odpady v části 2 (tj. mezi odpady označenými hvězdičkou) nebo v části 3, a pokud tomu tak je, vztahuje se na něj zákaz vývozu.

3. Na odpady uvedené v seznamu B části 1 nebo odpady, které patří k nikoliv nebezpečným odpadům uvedeným v části 2 (tj. odpady, které nejsou označeny hvězdičkou), se vztahuje zákaz vývozu, pokud jsou znečištěny jiným materiálem v míře, která

a) při zohlednění nebezpečných vlastností uvedených v příloze III směrnice 91/689/EHS zvyšuje rizika spojená s odpady natolik, že je vhodné použít pro ně postup předchozího písemného oznámení a souhlasu, nebo

b) zabraňuje využít odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Část 1 ( 37 )

Seznam A (příloha VIII Basilejské úmluvy)

A1   ODPADY KOVŮ A ODPADY OBSAHUJÍCÍ KOVY

A1010 Odpady kovů a odpady slitin s kterýmkoliv z následujících prvků:

 antimon

 arsen

 berylium

 kadmium

 olovo

 rtuť

 selen

 tellur

 thalium,

avšak s výjimkou těchto odpadů výslovně uvedených na seznamu B.

A1020 Odpady obsahující jako složky nebo kontaminované kteroukoliv z následujících položek, vyjma odpady kovů v masivní formě:

 antimon, sloučeniny antimonu

 berylium, sloučeniny berylia

 kadmium, sloučeniny kadmia

 olovo, sloučeniny olova

 selen, sloučeniny selenu

 tellur, sloučeniny telluru

A1030 Odpady obsahující jako složky nebo kontaminované kteroukoliv z následujících položek:

 arsen, sloučeniny arsenu

 rtuť, sloučeniny rtuti

 thalium, sloučeniny thalia

A1040 Odpady obsahující jako složky některé z následujících položek:

 karbonyly kovů

 sloučeniny chromu s oxidačním číslem VI

A1050 Galvanické kaly

A1060 Odpadní lázně z moření kovů

A1070 Zůstatky z loužení při zpracování zinku, prach a kaly jako jarosit, hematit atd.

A1080 Odpadní zůstatky zinku neuvedené na seznamu B obsahující olovo a kadmium v koncentracích dostatečných k tomu, aby vykazovaly vlastnosti uvedené v příloze III

A1090 Popel ze spalování izolovaných měděných drátů

A1100 Prach a zůstatky ze systémů čištění plynů z tavíren mědi

A1110 Upotřebené elektrolytické roztoky z elektrolytické rafinace a elektrolytického získávání mědi

A1120 Odpadní kaly ze systémů čištění elektrolytů při elektrolytické rafinaci a elektrolytickém získávání mědi s výjimkou anodových kalů

A1130 Upotřebené leptací roztoky obsahující rozpuštěnou měď

A1140 Odpadní katalyzátory obsahující chlorid měďnatý a kyanid mědi

A1150 Popel ze spalování desek s plošnými spoji obsahující drahé kovy, neuvedený na seznamu B ( 38 )

A1160 Odpadní olověné akumulátory, celé nebo drcené

A1170 Netříděné odpadní baterie s výjimkou směsí obsahujících pouze baterie uvedené na seznamu B. Odpadní baterie neuvedené v seznamu B obsahující složky z přílohy I v míře, která je činí nebezpečnými

A1180 Odpadní elektrická a elektronická zařízení ( 39 ) obsahující složky jako akumulátory a baterie uvedené v seznamu A, rtuťové spínače, sklo z obrazovek, ostatní aktivované sklo a PCB kondenzátory, nebo znečištěné složkami z přílohy I (např. kadmium, rtuť, olovo, polychlorované bifenyly) v takové míře, že vykazují některou z vlastností uvedených v příloze III (viz obdobnou položku na seznamu B, B1110) ( 40 )

A1190 Odpadní kovové kabely kryté nebo izolované plasty, které obsahují kamenouhelný dehet, PCB (40) , olovo, kadmium, další organohalogeny nebo jiné složky uvedené v příloze I v rozsahu, který odpovídá popisu v příloze III, nebo které jsou těmito látkami kontaminovány

A2   ODPADY OBSAHUJÍCÍ PŘEVÁŽNĚ ANORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY A ORGANICKÉ LÁTKY

A2010 Odpad skla z obrazovek a jiných aktivovaných skel

A2020 Odpadní anorganické sloučeniny fluoru v kapalné formě nebo jako kal, s výjimkou těchto odpadů dovedených na seznamu B

A2030 Odpadní katalyzátory s výjimkou těchto odpadů uvedených na seznamu B

A2040 Odpadní sádra vznikající v procesech chemického průmyslu, pokud obsahuje složky uvedené v příloze I v míře, při které se projevují nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze III (viz obdobnou položku na seznamu B, B2080)

A2050 Odpadní azbest (prach a vlákna)

A2060 Popílek z uhelných elektráren obsahující látky z přílohy I v koncentracích dostačujících, aby vykazovaly projevy vlastností uvedených v příloze III (viz obdobnou položku v seznamu B, B2050)

A3   ODPAD OBSAHUJÍCÍ PŘEVÁŽNĚ ORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY A ANORGANICKÉ LÁTKY

A3010 Odpad z výroby nebo zpracování ropného koksu a asfaltu

A3020 Odpadní minerální oleje nevhodné pro použití k původně zamýšlenému účelu

A3030 Odpady, které obsahují, sestávají nebo jsou kontaminovány kaly s obsahem sloučenin olova použitých jako antidetonátor

A3040 Odpadní teplonosné kapaliny

A3050 Odpad z výroby, přípravy a používání pryskyřic, latexu, změkčovadel, klihů a lepidel, s výjimkou těchto odpadů uvedených na seznamu B (viz obdobnou položku v seznamu B, B4020)

A3060 Odpadní nitrocelulóza

A3070 Odpadní fenoly a sloučeniny fenolů, včetně chlorovaných fenolů, v kapalné formě nebo jako kaly

A3080 Odpadní ethery, s výjimkou etherů uvedených na seznamu B

A3090 Odpadní prach, popel, kaly a moučky ze zpracování kůže obsahující sloučeniny chromu s oxidačním číslem VI nebo biocidy (viz obdobnou položku v seznamu B, B3100)

A3100 Odřezky a jiné odpady kůží (usní) nebo kompozitních usní, nepoužitelné k výrobě koženého zboží, obsahující sloučeniny chromu s oxidačním číslem VI nebo biocidy (viz obdobnou položku v seznamu B, B3090)

A3110 Odpady ze zpracování kožišin obsahující sloučeniny chromu s oxidačním číslem VI, biocidy nebo infekční látky (viz obdobnou položku v seznamu B, B3110)

A3120 Lehká frakce z drcení

A3130 Odpadní organické sloučeniny fosforu

A3140 Odpadní nehalogenovaná organická rozpouštědla, s výjimkou těchto odpadů uvedených na seznamu B

A3150 Odpadní halogenovaná organická rozpouštědla

A3160 Odpad halogenovaných nebo nehalogenových bezvodých destilačních zbytků vznikajících při regeneraci organických rozpouštědel

A3170 Odpad z výroby alifatických halogenovaných uhlovodíků (jako chlormethan, dichlorethan, vinylchlorid, vinylidenchlorid, allylchlorid a epichlorhydrin)

A3180 Odpady, látky a předměty obsahující, sestávající, nebo znečištěné polychlorovanými bifenyly (PCB), polychlorovanými terfenyly (PCT), polychlorovanými naftaleny (PCN) nebo polybromovanými bifenyly (PBB) nebo kterýmikoliv jinými polybromovanými analogickými sloučeninami, v koncentraci 50 mg/kg nebo vyšší ( 41 )

A3190 Odpadní dehty (s výjimkou asfaltocementu) z rafinace, destilace nebo pyrolytického zpracování organických materiálů

A3200 Asfaltové materiály (asfaltový odpad) z výstavby a údržby silnic s obsahem dehtu (viz obdobnou položku v seznamu B, B2130)

A4   ODPADY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT ANORGANICKÉ NEBO ORGANICKÉ SLOŽKY

A4010 Odpad z výroby, přípravy a používání farmaceutických výrobků s výjimkou těchto odpadů uvedených na seznamu B

A4020 Klinické a obdobné odpady, tj. odpady pocházející z lékařské, ošetřovatelské, zubní, veterinární nebo podobné praxe a odpady vznikající v nemocnicích a jiných zařízeních během vyšetření nebo léčby pacientů nebo při výzkumných projektech

A4030 Odpady z výroby, přípravy a používání biocidů a prostředků na ochranu rostlin, včetně odpadních pesticidů a herbicidů s neodpovídající jakostí, prošlých ( 42 ) nebo nevhodných pro použití k původně zamýšlenému účelu

A4040 Odpady z výroby, přípravy a používání chemických látek ke konzervaci dřeva ( 43 )

A4050 Odpady, které obsahují, sestávají nebo jsou kontaminovány kteroukoliv z následujících položek:

 anorganické kyanidy, s výjimkou zbytků obsahujících drahé kovy v pevné formě se stopami anorganických kyanidů

 organické kyanidy

A4060 Odpadní směsi olej/voda, uhlovodíky/voda, emulze

A4070 Odpady z výroby, přípravy a používání tiskařských barev, pigmentů, nátěrových barev a laků s výjimkou těchto odpadů uvedených na seznamu B (viz obdobnou položku v seznamu B, B4010)

A4080 Odpady výbušné povahy (ale s výjimkou odpadů uvedených na seznamu B)

A4090 Odpadní roztoky kyselin nebo zásad jiné nežli ty, které jsou uvedeny v odpovídající položce seznamu B (viz obdobnou položku v seznamu B, B2120)

A4100 Odpady z průmyslových zařízení pro kontrolu znečištění při čištění odpadních plynů z průmyslu, avšak s výjimkou těchto odpadů uvedených v seznamu B

A4110 Odpady obsahující, sestávající nebo kontaminované kteroukoliv z následující položek:

 jakýkoliv kongener polychlorovaných dibenzofuranů

▼C4

 jakýkoliv kongener polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů

▼B

A4120 Odpady obsahující, sestávající nebo kontaminované peroxidy

A4130 Odpadní obaly a nádoby obsahující látky z přílohy I v koncentracích dostačujících k projevu nebezpečných vlastností uvedených v příloze III

A4140 Odpady sestávající nebo obsahující chemické látky s neodpovídající jakostí nebo prošlé (42) , odpovídající kategoriím v příloze I a projevující nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze III

A4150 Odpadní chemické látky z výzkumných a vývojových nebo výukových činností, které nebyly identifikovány nebo jsou nové a jejichž účinky na lidské zdraví a/nebo životní prostředí nejsou známy

A4160 Upotřebené aktivní uhlí neuvedené na seznamu B (viz obdobnou položku v seznamu B, B2060)

Seznam B (příloha IX Basilejské úmluvy)

B1   ODPADY KOVŮ A ODPADY OBSAHUJÍCÍ KOVY

B1010 Kovy a kovové slitiny v kovové, nedispergovatelné formě:

 drahé kovy (zlato, stříbro, kovy platinové skupiny, avšak s výjimkou rtuti)

 odpad železa a oceli

 odpad mědi

 odpad niklu

 odpad hliníku

 odpad zinku

 odpad cínu

 odpad wolframu

 odpad molybdenu

 odpad tantalu

 odpad hořčíku

 odpad kobaltu

 odpad vizmutu

 odpad titanu

 odpad ze zirkonia

 odpad manganu

 odpad germania

 odpad vanadu

 odpad hafnia, india, niobu, rhenia a galia

 odpad thoria

 odpad kovů vzácných zemin

 odpad chromu

B1020 Čistý, nekontaminovaný kovový odpad kovů, včetně slitin, v masivní opracované formě (plechy, desky, nosníky, tyče, atd.):

 odpad antimonu

 odpad berylia

 odpad kadmia

 odpad olova (s výjimkou olověných akumulátorů)

 odpad selenu

 odpad telluru

B1030 Zbytky obsahující kovy tavitelné při vysoké teplotě

B1031 Odpady molybdenu, wolframu, titanu, tantalu, niobu a rhenia a jejich slitin v kovové dispergovatelné formě (kovový prášek), s výjimkou odpadů uvedených v seznamu A pod položkou A1050, Galvanické kaly

B1040 Odpadní zařízení pro výrobu elektrické energie, nekontaminovaná mazacími oleji, PCB nebo PCT v množství, které by je činilo nebezpečnými

B1050 Směs neželezných kovů, odpady těžké frakce neobsahující materiály uvedené v příloze I v koncentracích dostatečných k projevu nebezpečných vlastností uvedených v příloze III ( 44 )

B1060 Odpad selenu a telluru v elementární kovové formě, včetně prášku

B1070 Odpady mědi a slitin mědi v dispergovatelné formě, pokud neobsahují složky uvedené v příloze I v takové míře, že by vykazovaly vlastnosti uvedené v příloze III

▼C4

B1080 Zinkový popel a zbytky včetně zbytků slitin zinku v dispergovatelné formě, pokud neobsahují složky uvedené v příloze I v takových koncentracích, že by projevovaly vlastnosti uvedené v příloze III ( 45 )

▼B

B1090 Upotřebené baterie vyhovující normě, s výjimkou baterií obsahujících olovo, kadmium nebo rtuť

B1100 Odpady, které obsahují kovy a vznikají při lití, tavení a rafinaci kovů:

 tvrdý zinek

 strusky a stěry s obsahem zinku:

 

 zinková struska z povrchu lázně z technologie žárového zinkování ponorem, v deskách (> 90 % Zn)

 zinková struska ze dna lázně z technologie žárového zinkování ponorem, v deskách (> 92 % Zn)

 zinková struska z lití pod tlakem (> 85 % Zn)

 zinková struska z procesu žárového pozinkování ponorem, přetržitý proces, v deskách (> 92 % Zn)

 zinkové stěry

 hliníkové stěry, s výjimkou solné strusky

 strusky ze zpracování mědi k dalšímu zpracování nebo rafinaci neobsahující arsen, olovo nebo kadmium v míře, ve které vykazují nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze III

 odpad ze žáruvzdorných vyzdívek, včetně tavicích kotlíků z tavení mědi

 struska ze zpracování drahých kovů k další rafinaci

 cínové strusky obsahující tantal s méně než 0,5 % cínu

B1110 Elektrická a elektronická zařízení:

 elektronická zařízení sestávající pouze z kovů nebo slitin

 odpadní elektrická a elektronická zařízení ( 46 ) (včetně desek s plošnými spoji) neobsahující složky, jako např. akumulátory a baterie uvedené na seznamu A, rtuťové spínače, sklo z obrazovek a ostatní aktivované sklo a PCB-kondenzátory, nebo které nejsou kontaminovány složkami z přílohy I (např. kadmium, rtuť, olovo, PCB), nebo ze kterých byly tyto složky odstraněny do té míry, že neprojevují žádnou z vlastností uvedených v příloze III (viz obdobnou položku v seznamu A, A1180)

 elektrická a elektronická zařízení (včetně desek s plošnými spoji, elektronických součástek a drátů) určená pro přímé opětovné použití ( 47 ), nikoliv k recyklaci nebo k odstranění ( 48 )

B1115 Odpadní kovové kabely kryté nebo izolované plasty, které nejsou uvedené v položce A1190 seznamu A, vyjma kabelů určených pro účely uvedené v příloze IVA nebo pro jiný způsob jejich odstranění, při němž v některé z fází dochází k nekontrolovaným termálním procesům, jako je např. otevřené hoření

B1120 Upotřebené katalyzátory, s výjimkou kapalin používaných jako katalyzátory, obsahující některé z těchto kovů:Přechodné kovy, s výjimkou odpadních katalyzátorů (upotřebené katalyzátory, upotřebené kapaliny používané jako katalyzátory nebo jiné katalyzátory) uvedených na seznamu A

skandium

vanad

mangan

kobalt

měď

ytrium

niob

hafnium

wolfram

titan

chrom

železo

nikl

zinek

zirkonium

molybden

tantal

rhenium

Lanthanoidy (kovy vzácných zemin):

lanthan

praseodym

samarium

gadolinium

dysprosium

erbium

yterbium

cer

neodym

europium

terbium

holmium

thulium

lutecium

B1130 Čištěné upotřebené katalyzátory s obsahem drahých kovů

B1140 Pevné zbytky drahých kovů obsahující stopy anorganických kyanidů

B1150 Odpady drahých kovů a slitin (zlato, stříbro, skupina platinových kovů, avšak nikoliv rtuť) v dispergovatelné, nikoliv kapalné formě, s přiměřeným obalem a označením

B1160 Popel ze spalování desek s plošnými spoji obsahující drahé kovy (viz obdobnou položku v seznamu A, A1150)

B1170 Popel ze spalování fotografických filmů obsahující drahé kovy

B1180 Odpadní fotografické filmy obsahující halogenidy stříbra a kovové stříbro

B1190 Odpadní fotografický papír obsahující halogenidy stříbra a kovové stříbro

B1200 Granulovaná struska z výroby železa a oceli

B1210 Struska z výroby železa a oceli, včetně strusek, které slouží jako zdroj TiO2 a vanadu

B1220 Chemicky stabilizované strusky z výroby zinku, s vysokým obsahem železa (přes 20 %), upravené podle průmyslových norem (např. DIN 4301), k použití hlavně pro stavební účely

B1230 Válcovenské okuje z výroby železa a oceli

B1240 Okuje oxidů mědi

B1250 Vozidla s ukončenou životností neobsahující kapaliny ani jiné nebezpečné součásti

B2   ODPAD OBSAHUJÍCÍ PŘEVÁŽNĚ ANORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY A ORGANICKÉ LÁTKY

B2010 Odpad z hornictví, v nedispergovatelné formě:

 odpady z přírodního grafitu

 odpady z břidlice, též hrubě osekané, rozřezané nebo jinak rozčleněné

 slídový odpad

 odpad z leucitu, nefelinu a nefelinického syenitu

 odpad živce

 odpad kazivce

 odpad oxidu křemičitého, v pevné formě, s výjimkou těchto odpadů používaných ve slévárenství

B2020 Odpadní sklo v nedispergovatelné formě:

 úlomky skla a jiné odpady a střepy skla, s výjimkou skla z obrazovek a jiného aktivovaného skla

B2030 Keramické odpady v nedispergovatelné formě:

 odpady a úlomky z cermetů (kompozity keramiky a kovů)

 keramická vlákna jinde neuvedená nebo nezahrnutá

B2040 Ostatní odpady obsahující převážně anorganické složky:

 částečně čištěný síran vápenatý z odsiřování spalin

 odpady sádrové omítky vzniklé při demolici budov

 chemicky stabilizované strusky z výroby mědi s vysokým obsahem železa (nad 20 %), upravené podle průmyslových norem (např. DIN 4301 a DIN 8201), k použití pro stavební účely a jako brusný prostředek

 síra v pevném stavu

 uhličitan vápenatý z výroby kyanamidu vápenatého (s hodnotou pH menší než 9)

 chloridy sodný, draselný a vápenatý

 karborundum (karbid křemíku)

 úlomky betonu

 odpad skla obsahujícího lithium-tantal a lithium-niob

B2050 Popílek z uhelných elektráren neuvedený v seznamu A (viz obdobnou položku v seznamu A, A2060)

B2060 Upotřebené aktivní uhlí, které neobsahuje složky uvedené v příloze I v takové míře, aby vykazovaly vlastnosti uvedené v příloze III, například uhlí vznikající při úpravě pitné vody, v postupech potravinářského průmyslu a při výrobě vitaminů (viz obdobnou položku v seznamu A, A4160)

B2070 Kaly fluoridu vápenatého

B2080 Odpad sádry vzniklé při procesech chemického průmyslu, neuvedený na seznamu A (viz obdobnou položku v seznamu A, A2040)

B2090 Upotřebené anody z výroby oceli nebo hliníku sestávající z ropného koksu nebo asfaltu a čištěné podle běžných průmyslových norem (s výjimkou anod z elektrolýzy alkalických chloridů a metalurgického průmyslu)

B2100 Odpadní hydráty hliníku, odpadní oxid hlinitý a zbytky z produkce oxidu hlinitého, s výjimkou materiálů používaných pro čištění plynů, flokulační nebo filtrační postupy

B2110 Zbytky bauxitu („červený kal“) (pH upravené na hodnotu nižší než 11,5 )

B2120 Odpadní roztoky kyselin nebo zásad s hodnotou pH vyšší než 2 a nižší než 11,5 , které nejsou žíravé nebo jinak nebezpečné (viz obdobnou položku v seznamu A, A4090)

B2130 Asfaltové materiály (asfaltový odpad) z výstavby a údržby silnic neobsahující dehty ( 49 ) (viz obdobnou položku v seznamu A, A3200)

B3   ODPAD OBSAHUJÍCÍ PŘEVÁŽNĚ ORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY A ANORGANICKÉ LÁTKY

B3010 Odpady pevných plastů:

Následující plasty nebo smíšené plastové materiály, pokud nejsou smíšeny s jiným odpadem a jsou připravené podle normy:

 odpady plastů z nehalogenovaných polymerů a kopolymerů, včetně ( 50 ):

 

 ethylenu

 styrenu

 polypropylenu

 polyethylentereftalátu

 akrylonitrilu

 butadienu

 polyacetalů

 polyamidů

 polybutylentereftalátu

 polykarbonátů

 polyetherů

 polyfenylensulfidů

 akrylových polymerů

 alkanů C10–C13 (změkčovadla)

 polyurethanu (neobsahujícího chlorofluorouhlovodíky)

 polysiloxanů

 polymethylmethakrylátu

 polyvinylalkoholu

 polyvinylbutyralu

 polyvinylacetátu

 Odpady tvrzených pryskyřic nebo výrobky z jejich kondenzace, včetně následujících:

 

 močovinoformaldehydové pryskyřice

 fenolformaldehydové pryskyřice

 melaminoformaldehydové pryskyřice

 epoxidové pryskyřice

 alkydové pryskyřice

 polyamidy

▼C3

 Následující odpady fluorovaných polymerů ( 51 ):

 

 perfluorethylen/propylen (FEP)

 perfluoralkoxyalkan

 

 tetrafluorethylen/perfluorvinylether (PFA)

 tetrafluorethylen/perfluormethylvinylether (MFA)

 polyvinylfluorid (PVF)

 polyvinylidenefluorid (PVDF)

▼B

B3020 Odpad z papíru, lepenky a výrobků z papíru

Následující materiály, pokud nejsou smíšeny s nebezpečnými odpady:

Odpad a výmět:

 neběleného sulfátového (kraftového) papíru nebo lepenky nebo vlnitého papíru nebo vlnité lepenky

 jiného papíru nebo lepenky, vyrobeného hlavně z bělené buničiny, nebarvené ve hmotě

 papíru nebo lepenky, vyrobených zejména z mechanické vlákniny (např. noviny, časopisy a podobné tiskoviny)

 jiný, včetně:

 

1. laminované lepenky

2. netříděného odpadu a výmětu

▼M12

B3026 Následující odpad pocházející z předúpravy kompozitních obalů na kapaliny, neobsahující materiály uvedené v příloze I v koncentracích dostatečných k projevu vlastností uvedených v příloze III:

 neoddělitelná frakce plastů

 neoddělitelná frakce plastů a hliníku

B3027 Odpady z laminovaných samolepicích štítků obsahující suroviny používané při výrobě materiálů na štítky.

▼B

B3030 Textilní odpady

Následující materiály, za předpokladu, že nejsou smíšeny s jinými odpady a jsou připraveny podle normy:

 odpad hedvábí (včetně zámotků nevhodných ke smotávání, odpadu příze a trhaniny)

 

 nemykaný nebo nečesaný

 jiný

 odpad vlny nebo jemné nebo hrubé zvířecí srsti, včetně odpadu příze, ale s výjimkou trhaniny

 

 výčesky z vlny nebo jemné zvířecí srsti

 jiný odpad vlny nebo jemné zvířecí srsti

 odpad hrubé zvířecí srsti

 odpad bavlny (včetně odpadu příze a trhaniny)

 

 odpad příze (včetně odpadních vláken)

 trhanina

 jiný

 koudel a odpad lnu

 koudel a odpad (včetně odpadu příze a trhaniny) konopí (Cannabis sativa L.)

 koudel a odpad (včetně odpadu příze a trhaniny) juty a jiných textilních lýkových vláken (s výjimkou lnu, konopí a ramie)

 koudel a odpad (včetně odpadu příze a trhaniny) sisalu a jiných textilních vláken rodu Agave

 koudel, výčesky a odpad (včetně odpadu příze a trhaniny) z kokosu

 koudel, výčesky a odpad (včetně odpadu příze a trhaniny) abaky (Manilské konopí nebo Musa textilis Nee)

 koudel, výčesky a odpad (včetně odpadu příze a trhaniny) z ramie a jiných textilních rostlinných vláken jinde neuvedených nebo nezahrnutých

 odpad chemických vláken (včetně výčesků, odpadu příze a trhaniny)

 

 syntetických vláken

 umělých vláken

 obnošené oděvy a jiné opotřebované textilní výrobky

 použité hadry, odpady z motouzů, šňůr, provazů nebo lan a opotřebované výrobky z motouzů, provazů nebo lan z textilních materiálů

 

 tříděné

 jiné

B3035 Odpady textilních podlahových krytin, koberců

B3040 Odpady pryže

Následující materiály, za předpokladu, že nejsou smíšeny s jinými odpady:

 odpad a úlomky z tvrdé pryže (např. ebonit)

 jiné odpady pryže (s výjimkou odpadů uvedených jinde)

B3050 Odpad z neimpregnovaného korku a dřeva:

 odpad dřeva, neupravený nebo upravený do polen, briket, pelet nebo podobných forem

 odpad korku, drcený, granulovaný nebo mletý korek

B3060 Odpady vznikající v zemědělsko-potravinářském průmyslu, pokud nejsou infekční:

 vinné kaly

 sušený a sterilizovaný rostlinný odpad, rostlinné zbytky a vedlejší produkty, též ve tvaru pelet, používané pro výživu zvířat, jinde neuvedené ani nezahrnuté

 degras; zbytky ze zpracování tuků nebo živočišných a rostlinných vosků

 odpad z kostí a rohů, neopracované, zbavené tuku, jednoduše upravené (avšak nepřiříznuté do tvaru), ošetřené kyselinou nebo zbavené želatiny

 odpad z ryb

 kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady

 ostatní odpady ze zemědělsko-potravinářského průmyslu s výjimkou vedlejších produktů, které splňují vnitrostátní a mezinárodní požadavky a normy pro spotřebu lidí nebo zvířat

B3065 Odpadní jedlé tuky a oleje živočišného nebo rostlinného původu (např. fritovací oleje), pokud nevykazují vlastnosti uvedené v příloze III

B3070 Následující odpady:

 odpad vlasů

 odpadní sláma

 deaktivované mycelium z výroby penicilinu používané jako krmivo

B3080 Odpadní úlomky a odřezky pryže

B3090 Odřezky a jiné odpady kůží (usní) nebo kompozitních usní, nepoužitelné k výrobě koženého zboží, s výjimkou kožedělných kalů, neobsahující sloučeniny chromu s oxidačním číslem VI a biocidy (viz obdobnou položku v seznamu A, A3100)

B3100 Prach, popel, kaly nebo moučky ze zpracování kůže neobsahující sloučeniny chromu s oxidačním číslem VI nebo biocidy (viz obdobnou položku v seznamu A, A3090)

B3110 Odpady ze zpracování kožešin neobsahující sloučeniny chromu s oxidačním číslem VI, biocidy nebo infekční látky (viz obdobnou položku v seznamu A, A3110)

B3120 Odpady sestávající z potravinářských barviv

B3130 Odpadní polyethery a odpadní monomery etherů, které nejsou nebezpečné a netvoří peroxidy

B3140 Použité pneumatiky, s výjimkou těch, které jsou určeny pro postupy uvedené v příloze IVA

B4   ODPADY, KTERÝ MOHOU OBSAHOVAT ANORGANICKÉ I ORGANICKÉ SLOŽKY

B4010 Odpady sestávající hlavně z vodových/latexových barev, inkoustů a tvrzených laků neobsahující organická rozpouštědla, těžké kovy nebo biocidy v míře, která by je činila nebezpečnými (viz obdobnou položku v seznamu A, A4070)

B4020 Odpady z výroby, přípravy a používání pryskyřic, latexu, změkčovadel, a klihů/lepidel, neuvedených na seznamu A, zbavených rozpouštědel a jiných kontaminantů do té míry, že nevykazují vlastnosti uvedené v příloze III, např. výrobků rozpustných ve vodě nebo lepidel na bázi kaseinu, škrobu, dextrinu, etherů celulózy, polyvinylalkoholů (viz obdobnou položku v seznamu A, A3050)

B4030 Upotřebené fotografické přístroje na jedno použití s bateriemi, nezařazené do seznamu A

▼M13Část 2

Odpady uvedené v příloze rozhodnutí 2000/532/ES (1)

01

ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO FYZIKÁLNÍHO A CHEMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE

01 01

Odpady z těžby nerostů

01 01 01

Odpady z těžby rudných nerostů

01 01 02

Odpady z těžby nerudných nerostů

01 03

Odpady z dalšího fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů

01 03 04 *

Kyselinotvorná hlušina ze zpracování sirníkové rudy

01 03 05 *

Ostatní hlušina obsahující nebezpečné látky

01 03 06

Hlušina neuvedená pod položkami 01 03 04 a 01 03 05

01 03 07 *

Ostatní odpady obsahující nebezpečné látky z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů

01 03 08

Rudný prach neuvedený pod položkou 01 03 07

01 03 09

Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod položkou 01 03 10

01 03 10 *

Červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahující nebezpečné látky neuvedený jako odpady pod položkou 01 03 07

01 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

01 04

Odpady z dalšího fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů

01 04 07 *

Odpady obsahující nebezpečné látky z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů

01 04 08

Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod položkou 01 04 07

01 04 09

Odpadní písek a jíl

01 04 10

Rudný prach neuvedený pod položkou 01 04 07

01 04 11

Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod položkou 01 04 07

01 04 12

Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod položkami 01 04 07 a 01 04 11

01 04 13

Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod položkou 01 04 07

01 04 99

Odpady jinak blíže neurčené

01 05

Vrtné kaly a ostatní vrtné odpady

01 05 04

Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu

01 05 05 *

Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky

01 05 06 *

Vrtné kaly a ostatní vrtné odpady obsahující nebezpečné látky

01 05 07

Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod položkami 01 05 05 a 01 05 06

01 05 08

Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod položkami 01 05 05 a 01 05 06

01 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

02

ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, AKVAKULTURY, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI, RYBOLOVU A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN

02 01

Odpady ze zemědělství, zahradnictví, akvakultury, lesnictví, myslivosti a rybolovu

02 01 01

Kaly z praní a z čištění

02 01 02

Odpady z živočišných tkání

02 01 03

Odpady z rostlinných tkání

02 01 04

Odpadní plasty (kromě obalů)

02 01 06

Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku

02 01 07

Odpady z lesnictví

02 01 08 *

Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky

02 01 09

Agrochemické odpady neuvedené pod položkou 02 01 08

02 01 10

Odpadní kovy

02 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

02 02

Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu

02 02 01

Kaly z praní a z čištění

02 02 02

Odpady z živočišných tkání

02 02 03

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 02 04

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

02 03

Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy, čaje a tabáku; odpady z konzervárenského průmyslu; z výroby kvasnic a kvasnicového extraktu, přípravy a fermentace melasy

02 03 01

Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace

02 03 02

Odpady z konzervačních činidel

02 03 03

Odpady z extrakce rozpouštědly

02 03 04

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 03 05

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

02 04

Odpady z cukrovarnictví

02 04 01

Zemina z čištění a praní řepy

02 04 02

Uhličitan vápenatý nevyhovující jakosti

02 04 03

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 04 99

Odpady jinak blíže neurčené

02 05

Odpady z mlékárenského průmyslu

02 05 01

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 05 02

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

02 06

Odpady z pekáren a výroby cukrovinek

02 06 01

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 06 02

Odpady z konzervačních činidel

02 06 03

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

02 07

Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa)

02 07 01

Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin

02 07 02

Odpady z destilace lihovin

02 07 03

Odpady z chemického zpracování

02 07 04

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 07 05

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

03

ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK A NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY

03 01

Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku

03 01 01

Odpadní kůra a korek

03 01 04 *

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky

03 01 05

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy neuvedené pod položkou 03 01 04

03 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

03 02

Odpad z impregnace dřeva

03 02 01 *

Nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva

03 02 02 *

Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva

03 02 03 *

Organokovová činidla k impregnaci dřeva

03 02 04 *

Anorganická činidla k impregnaci dřeva

03 02 05 *

Ostatní činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky

03 02 99

Činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčená

03 03

Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky

03 03 01

Odpadní kůra a dřevo

03 03 02

Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu)

03 03 05

Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru

03 03 07

Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky

03 03 08

Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci

03 03 09

Odpadní kaustifikační kal

03 03 10

Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy

03 03 11

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 03 03 10

03 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

04

ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU

04 01

Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu

04 01 01

Odpadní klihovka a štípenka

04 01 02

Odpad z loužení

04 01 03 *

Odpady z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze

04 01 04

Činicí břečka obsahující chrom

04 01 05

Činicí břečka neobsahující chrom

04 01 06

Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

04 01 07

Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

04 01 08

Odpady z usní (odpadní holina, postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom

04 01 09

Odpady z úpravy a apretace

04 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

04 02

Odpady z textilního průmyslu

04 02 09

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)

04 02 10

Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)

04 02 14 *

Odpady z apretace obsahující organická rozpouštědla

04 02 15

Odpady z apretace neuvedené pod položkou 04 02 14

04 02 16 *

Barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky

04 02 17

Barviva a pigmenty neuvedené pod položkou 04 02 16

04 02 19 *

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

04 02 20

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 04 02 19

04 02 21

Odpady z nezpracovaných textilních vláken

04 02 22

Odpady ze zpracovaných textilních vláken

04 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

05

ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ ROPY, ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU A Z PYROLYTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UHLÍ

05 01

Odpady ze zpracování ropy

05 01 02 *

Kaly z odsolovacích zařízení

05 01 03 *

Kaly ze dna nádrží na ropné látky

05 01 04 *

Kyselé alkylové kaly

05 01 05 *

Uniklé ropné látky

05 01 06 *

Ropné kaly z údržbářské činnosti v závodech a zařízeních

05 01 07 *

Kyselé dehty

05 01 08 *

Ostatní dehty

05 01 09 *

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

05 01 10

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 05 01 09

05 01 11 *

Odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad

05 01 12 *

Ropa obsahující kyseliny

05 01 13

Kaly z napájecí vody pro kotle

05 01 14

Odpad z chladicích kolon

05 01 15 *

Upotřebené filtrační hlinky

05 01 16

Odpady obsahující síru z odsiřování ropy

05 01 17

Asfalt

05 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

05 06

Odpady z pyrolytického zpracování uhlí

05 06 01 *

Kyselé dehty

05 06 03 *

Ostatní dehty

05 06 04

Odpad z chladicích kolon

05 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

05 07

Odpady z čištění a z přepravy zemního plynu

05 07 01 *

Odpady obsahující rtuť

05 07 02

Odpady obsahující síru

05 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

06

ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ

06 01

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání kyselin

06 01 01 *

Kyselina sírová a kyselina siřičitá

06 01 02 *

Kyselina chlorovodíková

06 01 03 *

Kyselina fluorovodíková

06 01 04 *

Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá

06 01 05 *

Kyselina dusičná a kyselina dusitá

06 01 06 *

Ostatní kyseliny

06 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 02

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání alkálií

06 02 01 *

Hydroxid vápenatý

06 02 03 *

Hydroxid amonný

06 02 04 *

Hydroxid sodný a hydroxid draselný

06 02 05 *

Ostatní alkálie

06 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 03

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání solí a jejich roztoků a oxidů kovů

06 03 11 *

Tuhé soli a roztoky obsahující kyanidy

06 03 13 *

Tuhé soli a roztoky obsahující těžké kovy

06 03 14

Tuhé soli a roztoky neuvedené pod položkami 06 03 11 a 06 03 13

06 03 15 *

Oxidy kovů obsahující těžké kovy

06 03 16

Oxidy kovů neuvedené pod položkou 06 03 15

06 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 04

Odpady obsahující kovy neuvedené pod číslem 06 03

06 04 03 *

Odpady obsahující arzen

06 04 04 *

Odpady obsahující rtuť

06 04 05 *

Odpady obsahující ostatní těžké kovy

06 04 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 05

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

06 05 02 *

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

06 05 03

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 06 05 02

06 06

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sirných sloučenin, z chemických procesů výroby a zpracování síry a z odsiřovacích procesů

06 06 02 *

Odpady obsahující nebezpečné sulfidy

06 06 03

Odpady obsahující sulfidy neuvedené pod položkou 06 06 02

06 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 07

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání halogenů a z chemických procesů zpracování halogenů

06 07 01 *

Odpady obsahující azbest z elektrolýzy

06 07 02 *

Aktivní uhlí z výroby chloru

06 07 03 *

Kaly síranu barnatého obsahující rtuť

06 07 04 *

Roztoky a kyseliny, např. kontaktní kyselina

06 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 08

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání křemíku a jeho derivátů

06 08 02 *

Odpady obsahující nebezpečné chlorosilany

06 08 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 09

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání fosforečných sloučenin a z chemických procesů zpracování fosforu

06 09 02

Fosforečná struska

06 09 03 *

Reakční odpady na bázi vápníku obsahující nebezpečné látky nebo těmito látkami znečištěné

06 09 04

Reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod položkou 06 09 03

06 09 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 10

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání dusíkatých sloučenin, z chemických procesů zpracování dusíku a z výroby hnojiv

06 10 02 *

Odpady obsahující nebezpečné látky

06 10 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 11

Odpady z výroby anorganických pigmentů a kalidel

06 11 01

Reakční odpady na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého

06 11 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 13

Odpady z jiných anorganických chemických procesů

06 13 01 *

Anorganické přípravky na ochranu rostlin, činidla k impregnaci dřeva a další biocidy

06 13 02 *

Upotřebené aktivní uhlí (kromě položky 06 07 02 )

06 13 03

Saze z ropných surovin

06 13 04 *

Odpady ze zpracování azbestu

06 13 05 *

Saze

06 13 99

Odpady jinak blíže neurčené

07

ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ

07 01

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních organických sloučenin

07 01 01 *

Vodné promývací kapaliny a matečné louhy

07 01 03 *

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 01 04 *

Ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 01 07 *

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 01 08 *

Ostatní destilační a reakční zbytky

07 01 09 *

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 01 10 *

Ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 01 11 *

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 01 12

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 07 01 11

07 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

07 02

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a umělých vláken

07 02 01 *

Vodné promývací kapaliny a matečné louhy

07 02 03 *

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 02 04 *

Ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 02 07 *

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 02 08 *

Ostatní destilační a reakční zbytky

07 02 09 *

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 02 10 *

Ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 02 11 *

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 02 12

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 07 02 11

07 02 13

Plastové odpady

07 02 14 *

Odpady z přísad obsahující nebezpečné látky

07 02 15

Odpady z přísad neuvedené pod položkou 07 02 14

07 02 16 *

Odpady obsahující nebezpečné silikony

07 02 17

Odpady obsahující silikony neuvedené pod položkou 07 02 16

07 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

07 03

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických barviv a pigmentů (kromě čísla 06 11 )

07 03 01 *

Vodné promývací kapaliny a matečné louhy

07 03 03 *

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 03 04 *

Ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 03 07 *

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 03 08 *

Ostatní destilační a reakční zbytky

07 03 09 *

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 03 10 *

Ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 03 11 *

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 03 12

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 07 03 11

07 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

07 04

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických přípravků na ochranu rostlin (kromě položek 02 01 08 a 02 01 09 ), činidel k impregnaci dřeva (kromě čísla 03 02 ) a dalších biocidů

07 04 01 *

Vodné promývací kapaliny a matečné louhy

07 04 03 *

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 04 04 *

Ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 04 07 *

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 04 08 *

Ostatní destilační a reakční zbytky

07 04 09 *

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 04 10 *

Ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 04 11 *

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 04 12

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 07 04 11

07 04 13 *

Tuhé odpady obsahující nebezpečné látky

07 04 99

Odpady jinak blíže neurčené

07 05

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických výrobků

07 05 01 *

Vodné promývací kapaliny a matečné louhy

07 05 03 *

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 05 04 *

Ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 05 07 *

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 05 08 *

Ostatní destilační a reakční zbytky

07 05 09 *

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 05 10 *

Ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 05 11 *

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 05 12

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 07 05 11

07 05 13 *

Tuhé odpady obsahující nebezpečné látky

07 05 14

Tuhé odpady neuvedené pod položkou 07 05 13

07 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

07 06

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky

07 06 01 *

Vodné promývací kapaliny a matečné louhy

07 06 03 *

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 06 04 *

Ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 06 07 *

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 06 08 *

Ostatní destilační a reakční zbytky

07 06 09 *

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 06 10 *

Ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 06 11 *

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 06 12

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 07 06 11

07 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

07 07

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání čistých chemických látek a blíže nespecifikovaných chemických výrobků

07 07 01 *

Vodné promývací kapaliny a matečné louhy

07 07 03 *

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 07 04 *

Ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 07 07 *

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 07 08 *

Ostatní destilační a reakční zbytky

07 07 09 *

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 07 10 *

Ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 07 11 *

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 07 12

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 07 07 11

07 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

08

ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV

08 01

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků

08 01 11 *

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 01 12

Odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 08 01 11

08 01 13 *

Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 01 14

Kaly z barev nebo z laků neuvedené pod položkou 08 01 13

08 01 15 *

Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek

08 01 16

Vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod položkou 08 01 15

08 01 17 *

Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 01 18

Odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod položkou 08 01 17

08 01 19 *

Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek

08 01 20

Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod položkou 08 01 19

08 01 21 *

Odpadní odstraňovače barev nebo laků

08 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

08 02

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot (včetně keramických materiálů)

08 02 01

Odpadní práškové nátěrové barvy

08 02 02

Vodné kaly obsahující keramické materiály

08 02 03

Vodné suspenze obsahující keramické materiály

08 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

08 03

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských barev

08 03 07

Vodné kaly obsahující tiskařské barvy

08 03 08

Vodné kapalné odpady obsahující tiskařské barvy

08 03 12 *

Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky

08 03 13

Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod položkou 08 03 12

08 03 14 *

Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky

08 03 15

Kaly tiskařských barev neuvedené pod položkou 08 03 14

08 03 16 *

Odpadní leptací roztoky

08 03 17 *

Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky

08 03 18

Odpadní tiskařský toner neuvedený pod položkou 08 03 17

08 03 19 *

Disperzní olej

08 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

08 04

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsných výrobků)

08 04 09 *

Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 04 10

Odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod položkou 08 04 09

08 04 11 *

Kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 04 12

Kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod položkou 08 04 11

08 04 13 *

Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 04 14

Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené pod položkou 08 04 13

08 04 15 *

Vodné kapalné odpady obsahující lepidla nebo těsnicí materiály s organickými rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými látkami

08 04 16

Vodné kapalné odpady obsahující lepidla nebo těsnicí materiály neuvedené pod položkou 08 04 15

08 04 17 *

Kalafunový olej

08 04 99

Odpady jinak blíže neurčené

08 05

Odpady v kapitole 08 jinak blíže neurčené

08 05 01 *

Odpadní isokyanáty

09

ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRŮMYSLU

09 01

Odpady z fotografického průmyslu

09 01 01 *

Roztoky vodou ředitelných vývojek a aktivátorů

09 01 02 *

Roztoky vodou ředitelných vývojek ofsetových desek

09 01 03 *

Roztoky vývojek v rozpouštědlech

09 01 04 *

Roztoky ustalovačů

09 01 05 *

Bělicí roztoky a roztoky bělicích ustalovačů

09 01 06 *

Odpady obsahující stříbro ze zpracování fotografického odpadu v místě jeho vzniku

09 01 07

Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

09 01 08

Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

09 01 10

Fotoaparáty na jedno použití bez baterií

09 01 11 *

Fotoaparáty na jedno použití obsahující baterie začleněné pod položkami 16 06 01 , 16 06 02 nebo 16 06 03

09 01 12

Fotoaparáty na jedno použití obsahující baterie neuvedené pod položkou 09 01 11

09 01 13 *

Vodné kapalné odpady ze zpracování stříbra v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou 09 01 06

09 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

10

ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ

10 01

Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě kapitoly 19 )

10 01 01

Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod položkou 10 01 04 )

10 01 02

Popílek ze spalování uhlí

10 01 03

Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva

10 01 04 *

Popílek a kotelní prach ze spalování ropy

10 01 05

Tuhé reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin

10 01 07

Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů

10 01 09 *

Kyselina sírová

10 01 13 *

Popílek z emulgovaných uhlovodíků použitých jako palivo

10 01 14 *

Škvára, struska a kotelní prach ze společného spalování odpadů obsahující nebezpečné látky

10 01 15

Škvára, struska a kotelní prach ze společného spalování odpadů neuvedené pod položkou 10 01 14

10 01 16 *

Popílek ze společného spalování odpadů obsahující nebezpečné látky

10 01 17

Popílek ze společného spalování odpadů neuvedený pod položkou 10 01 16

10 01 18 *

Odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 01 19

Odpady z čištění plynu neuvedené pod položkami 10 01 05 , 10 01 07 a 10 01 18

10 01 20 *

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

10 01 21

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 10 01 20

10 01 22 *

Vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky

10 01 23

Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod položkou 10 01 22

10 01 24

Písky z fluidních loží

10 01 25

Odpady ze skladování a z přípravy paliva uhelných elektráren

10 01 26

Odpady z čištění chladicí vody

10 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 02

Odpady z průmyslu železa a oceli

10 02 01

Odpady ze zpracování strusky

10 02 02

Nezpracovaná struska

10 02 07 *

Tuhé odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 02 08

Tuhé odpady z čištění plynu neuvedené pod položkou 10 02 07

10 02 10

Okuje z válcování

10 02 11 *

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 02 12

Odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod položkou 10 02 11

10 02 13 *

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 02 14

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod položkou 10 02 13

10 02 15

Ostatní kaly a filtrační koláče

10 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 03

Odpady z tepelné metalurgie hliníku

10 03 02

Odpadní anody

10 03 04 *

Strusky z prvního tavení

10 03 05

Odpadní oxid hlinitý

10 03 08 *

Solné strusky z druhého tavení

10 03 09 *

Černé stěry z druhého tavení

10 03 15 *

Stěry, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou emitují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích

10 03 16

Stěry neuvedené pod položkou 10 03 15

10 03 17 *

Odpady obsahující dehet z výroby anod

10 03 18

Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod položkou 10 03 17

10 03 19 *

Prach ze spalin obsahující nebezpečné látky

10 03 20

Prach ze spalin neuvedený pod položkou 10 03 19

10 03 21 *

Ostatní částice a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) obsahující nebezpečné látky

10 03 22

Částice a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) neuvedené pod položkou 10 03 21

10 03 23 *

Tuhé odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 03 24

Tuhé odpady z čištění plynu neuvedené pod položkou 10 03 23

10 03 25 *

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 03 26

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod položkou 10 03 25

10 03 27 *

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 03 28

Odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod položkou 10 03 27

10 03 29 *

Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů obsahující nebezpečné látky

10 03 30

Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedené pod položkou 10 03 29

10 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 04

Odpady z tepelné metalurgie olova

10 04 01 *

Strusky z prvního a druhého tavení

10 04 02 *

Pěna a stěry z prvního a druhého tavení

10 04 03 *

Arzeničnan vápenatý

10 04 04 *

Prach z čištění spalin

10 04 05 *

Ostatní částice a prach

10 04 06 *

Tuhé odpady z čištění plynu

10 04 07 *

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 04 09 *

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 04 10

Odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod položkou 10 04 09

10 04 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 05

Odpady z tepelné metalurgie zinku

10 05 01

Strusky z prvního a druhého tavení

10 05 03 *

Prach z čištění spalin

10 05 04

Ostatní částice a prach

10 05 05 *

Tuhé odpady z čištění plynu

10 05 06 *

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 05 08 *

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 05 09

Odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod položkou 10 05 08

10 05 10 *

Stěry a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou emitují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích

10 05 11

Stěry a pěny neuvedené pod položkou 10 05 10

10 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 06

Odpady z tepelné metalurgie mědi

10 06 01

Strusky z prvního a druhého tavení

10 06 02

Pěna a stěry z prvního a druhého tavení

10 06 03 *

Prach z čištění spalin

10 06 04

Ostatní částice a prach

10 06 06 *

Tuhé odpady z čištění plynu

10 06 07 *

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 06 09 *

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 06 10

Odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod položkou 10 06 09

10 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 07

Odpady z tepelné metalurgie stříbra, zlata a platiny

10 07 01

Strusky z prvního a druhého tavení

10 07 02

Pěna a stěry z prvního a druhého tavení

10 07 03

Tuhé odpady z čištění plynu

10 07 04

Ostatní částice a prach

10 07 05

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 07 07 *

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 07 08

Odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod položkou 10 07 07

10 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 08

Odpady z tepelné metalurgie ostatních neželezných kovů

10 08 04

Částice a prach

10 08 08 *

Solné strusky z prvního a druhého tavení

10 08 09

Ostatní strusky

10 08 10 *

Stěry a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou emitují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích

10 08 11

Stěry a pěny neuvedené pod položkou 10 08 10

10 08 12 *

Odpady obsahující dehet z výroby anod

10 08 13

Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod položkou 10 08 12

10 08 14

Odpadní anody

10 08 15 *

Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 08 16

Prach z čištění spalin neuvedený pod položkou 10 08 15

10 08 17 *

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 08 18

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod položkou 10 08 17

10 08 19 *

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 08 20

Odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod položkou 10 08 19

10 08 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 09

Odpad ze slévání železných odlitků

10 09 03

Pecní struska

10 09 05 *

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky

10 09 06

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedené pod položkou 10 09 05

10 09 07 *

Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky

10 09 08

Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedené pod položkou 10 09 07

10 09 09 *

Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 09 10

Prach z čištění spalin neuvedený pod položkou 10 09 09

10 09 11 *

Ostatní částice obsahující nebezpečné látky

10 09 12

Ostatní částice neuvedené pod položkou 10 09 11

10 09 13 *

Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky

10 09 14

Odpadní pojiva neuvedená pod položkou 10 09 13

10 09 15 *

Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky

10 09 16

Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod položkou 10 09 15

10 09 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 10

Odpady ze slévání odlitků neželezných kovů

10 10 03

Pecní struska

10 10 05 *

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky

10 10 06

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedené pod položkou 10 10 05

10 10 07 *

Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky

10 10 08

Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedené pod položkou 10 10 07

10 10 09 *

Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 10 10

Prach z čištění spalin neuvedený pod položkou 10 10 09

10 10 11 *

Ostatní částice obsahující nebezpečné látky

10 10 12

Ostatní částice neuvedené pod položkou 10 10 11

10 10 13 *

Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky

10 10 14

Odpadní pojiva neuvedená pod položkou 10 10 13

10 10 15 *

Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky

10 10 16

Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod položkou 10 10 15

10 10 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 11

Odpady z výroby skla a skleněných výrobků

10 11 03

Odpadní materiály na bázi skelných vláken

10 11 05

Částice a prach

10 11 09 *

Odpadní surová směs před tepelným zpracováním obsahující nebezpečné látky

10 11 10

Odpadní surová směs před tepelným zpracováním neuvedená pod položkou 10 11 09

10 11 11 *

Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy (např. z katodových trubic)

10 11 12

Odpadní sklo neuvedené pod položkou 10 11 11

10 11 13 *

Kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky

10 11 14

Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod položkou 10 11 13

10 11 15 *

Tuhé odpady z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 11 16

Tuhé odpady z čištění spalin neuvedené pod položkou 10 11 15

10 11 17 *

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 11 18

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod položkou 10 11 17

10 11 19 *

Tuhé odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

10 11 20

Tuhé odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 10 11 19

10 11 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 12

Odpad z výroby keramického zboží, cihel, tašek a staviv

10 12 01

Odpadní surová směs před tepelným zpracováním

10 12 03

Částice a prach

10 12 05

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 12 06

Vyřazené formy

10 12 08

Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)

10 12 09 *

Tuhé odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 12 10

Tuhé odpady z čištění plynu neuvedené pod položkou 10 12 09

10 12 11 *

Odpady z glazování obsahující těžké kovy

10 12 12

Odpady z glazování neuvedené pod položkou 10 12 11

10 12 13

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

10 12 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 13

Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich

10 13 01

Odpad surové směsi před tepelným zpracováním

10 13 04

Odpady z kalcinace a hašení vápna

10 13 06

Částice a prach (kromě položek 10 13 12 a 10 13 13 )

10 13 07

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 13 09 *

Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest

10 13 10

Odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod položkou 10 13 09

10 13 11

Odpady ze směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod položkami 10 13 09 a 10 13 10

10 13 12 *

Tuhé odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 13 13

Tuhé odpady z čištění plynu neuvedené pod položkou 10 13 12

10 13 14

Odpadní beton a betonový kal

10 13 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 14

Odpady z krematorií

10 14 01 *

Odpady z čištění plynu obsahující rtuť

11

ODPADY Z CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, Z POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOVŮ A JINÝCH MATERIÁLŮ; Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVŮ

11 01

Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů (např. galvanizace, pokovování zinkem, mořicí procesy, leptání, fosfátování, alkalické odmašťování, anodická oxidace)

11 01 05 *

Kyselé mořicí roztoky

11 01 06 *

Kyseliny blíže nespecifikované

11 01 07 *

Alkalické mořicí roztoky

11 01 08 *

Kaly z fosfátování

11 01 09 *

Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky

11 01 10

Kaly a filtrační koláče neuvedené pod položkou 11 01 09

11 01 11 *

Vodné výplachové kapaliny obsahující nebezpečné látky

11 01 12

Vodné výplachové kapaliny neuvedené pod položkou 11 01 11

11 01 13 *

Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky

11 01 14

Odpady z odmašťování neuvedené pod položkou 11 01 13

11 01 15 *

Výluhy a kaly z membránových systémů nebo ze systémů iontoměničů obsahující nebezpečné látky

11 01 16 *

Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

11 01 98 *

Ostatní odpady obsahující nebezpečné látky

11 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

11 02

Odpady z hydrometalurgie neželezných kovů

11 02 02 *

Kaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu)

11 02 03

Odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy

11 02 05 *

Odpady z hydrometalurgie mědi obsahující nebezpečné látky

11 02 06

Odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod položkou 11 02 05

11 02 07 *

Ostatní odpady obsahující nebezpečné látky

11 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

11 03

Kaly a tuhé odpady z popouštěcích procesů

11 03 01 *

Odpady obsahující kyanidy

11 03 02 *

Ostatní odpady

11 05

Odpady z žárového zinkování

11 05 01

Tvrdý zinek

11 05 02

Zinkový popel

11 05 03 *

Tuhé odpady z čištění plynu

11 05 04 *

Upotřebené tavidlo

11 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

12

ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ

12 01

Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů

12 01 01

Piliny a třísky železných kovů

12 01 02

Částice a prach železných kovů

12 01 03

Piliny a třísky neželezných kovů

12 01 04

Částice a prach neželezných kovů

12 01 05

Ševingování a soustružení plastů

12 01 06 *

Minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)

12 01 07 *

Minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)

12 01 08 *

Řezné emulze a roztoky obsahující halogeny

12 01 09 *

Řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny

12 01 10 *

Syntetické řezné oleje

12 01 12 *

Upotřebené vosky a tuky

12 01 13

Odpady ze svařování

12 01 14 *

Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky

12 01 15

Kaly z obrábění neuvedené pod položkou 12 01 14

12 01 16 *

Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky

12 01 17

Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod položkou 12 01 16

12 01 18 *

Kovový kal (kal brusný, honovací kal a kal z dohlazování) obsahující olej

12 01 19 *

Lehce biologicky rozložitelný řezný olej

12 01 20 *

Upotřebená brusná tělesa a brusné materiály obsahující nebezpečné látky

12 01 21

Upotřebená brusná tělesa a brusné materiály neuvedené pod položkou 12 01 20

12 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

12 03

Odpady z procesů odmašťování vodou a vodní parou (kromě kapitoly 11 )

12 03 01 *

Prací vody

12 03 02 *

Odpady z odmašťování vodní parou

13

ODPADY Z OLEJŮ A ODPADY Z KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ POKRMOVÝCH OLEJŮ A POLOŽEK V KAPITOLÁCH 05 , 12 A 19 )

13 01

Odpadní hydraulické oleje

13 01 01 *

Hydraulické oleje obsahující PCB

13 01 04 *

Chlorované emulze

13 01 05 *

Nechlorované emulze

13 01 09 *

Chlorované hydraulické minerální oleje

13 01 10 *

Nechlorované hydraulické minerální oleje

13 01 11 *

Syntetické hydraulické oleje

13 01 12 *

Lehce biologicky rozložitelné hydraulické oleje

13 01 13 *

Ostatní hydraulické oleje

13 02

Odpadní motorové, převodové a mazací oleje

13 02 04 *

Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

13 02 05 *

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

13 02 06 *

Syntetické motorové, převodové a mazací oleje

13 02 07 *

Lehce biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje

13 02 08 *

Ostatní motorové, převodové a mazací oleje

13 03

Odpadní izolační a teplonosné oleje

13 03 01 *

Izolační nebo teplonosné oleje obsahující PCB

13 03 06 *

Minerální chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod položkou 13 03 01

13 03 07 *

Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje

13 03 08 *

Syntetické izolační a teplonosné oleje

13 03 09 *

Lehce biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje

13 03 10 *

Ostatní izolační a teplonosné oleje

13 04

Oleje z lodního dna

13 04 01 *

Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby

13 04 02 *

Oleje z kanalizace přístavních mol

13 04 03 *

Oleje ze dna ostatních lodí

13 05

Odpady z odlučovačů oleje a vody

13 05 01 *

Tuhý podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje a vody

13 05 02 *

Kaly z odlučovačů oleje a vody

13 05 03 *

Kaly z lapačů nečistot

13 05 06 *

Olej z odlučovačů oleje a vody

13 05 07 *

Olejová voda z odlučovačů oleje a vody

13 05 08 *

Směsi odpadů z lapáků písku a z odlučovačů oleje a vody

13 07

Odpady z kapalných paliv

13 07 01 *

Topný a dieselový olej

13 07 02 *

Motorový benzin

13 07 03 *

Ostatní paliva (včetně směsí)

13 08

Odpadní oleje blíže nespecifikované

13 08 01 *

Kaly nebo emulze z odsolovacích zařízení

13 08 02 *

Ostatní emulze

13 08 99 *

Odpady jinak blíže neurčené

14

ODPADNÍ ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA, CHLADICÍ A HNACÍ MÉDIA (KROMĚ KAPITOL 07 A 08 )

14 06

Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média a hnací média rozprašovačů pěn a aerosolů

14 06 01 *

Chlorfluorderiváty uhlovodíků, HCFC a HFC

14 06 02 *

Ostatní halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

14 06 03 *

Ostatní rozpouštědla a směsi rozpouštědel

14 06 04 *

Kaly nebo tuhé odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla

14 06 05 *

Kaly nebo tuhé odpady obsahující ostatní rozpouštědla

15

ODPADNÍ OBALY, ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ

15 01

Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

15 01 02

Plastové obaly

15 01 03

Dřevěné obaly

15 01 04

Kovové obaly

15 01 05

Kombinované obaly

15 01 06

Směsné obaly

15 01 07

Skleněné obaly

15 01 09

Textilní obaly

15 01 10 *

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 01 11 *

Kovové obaly obsahující nebezpečnou tuhou pórovitou základní hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob

15 02

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy

15 02 02 *

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

15 02 03

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod položkou 15 02 02

16

ODPADY JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÉ

16 01

Vozidla s ukončenou životností z různých druhů dopravy (včetně terénních strojů) a odpad z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby (kromě kapitol 13 , 14 a čísel 16 06 a 16 08 )

16 01 03

Pneumatiky s ukončenou životností

16 01 04 *

Vozidla s ukončenou životností

16 01 06

Vozidla s ukončenou životností bez kapalin a jiných nebezpečných složek

16 01 07 *

Olejové filtry

16 01 08 *

Součástky obsahující rtuť

16 01 09 *

Součástky obsahující PCB

16 01 10 *

Výbušné součásti (např. airbagy)

16 01 11 *

Brzdové destičky obsahující azbest

16 01 12

Brzdové destičky neuvedené pod položkou 16 01 11

16 01 13 *

Brzdové kapaliny

16 01 14 *

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

16 01 15

Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod položkou 16 01 14

16 01 16

Nádrže na zkapalněný plyn

16 01 17

Železné kovy

16 01 18

Neželezné kovy

16 01 19

Plasty

16 01 20

Sklo

16 01 21 *

Nebezpečné součástky neuvedené pod položkami 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14

16 01 22

Součástky jinak blíže neurčené

16 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

16 02

Odpady z elektrického a elektronického zařízení

16 02 09 *

Transformátory a kondenzátory obsahující PCB

16 02 10 *

Vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito látkami znečištěná neuvedená pod položkou 16 02 09

16 02 11 *

Vyřazená zařízení obsahující chlorfluorderiváty uhlovodíků, HCFC, HFC

16 02 12 *

Vyřazená zařízení obsahující volný azbest

16 02 13 *

Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky (2) neuvedená pod položkami 16 02 09 až 16 02 12

16 02 14

Vyřazená zařízení neuvedená pod položkami 16 02 09 až 16 02 13

16 02 15 *

Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení

16 02 16

Složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod položkou 16 02 15

16 03

Vadné šarže a nepoužité výrobky

16 03 03 *

Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky

16 03 04

Anorganické odpady neuvedené pod položkou 16 03 03

16 03 05 *

Organické odpady obsahující nebezpečné látky

16 03 06

Organické odpady neuvedené pod položkou 16 03 05

16 03 07 *

Kovová rtuť

16 04

Odpadní výbušniny

16 04 01 *

Odpadní munice

16 04 02 *

Odpady ze zábavní pyrotechniky

16 04 03 *

Ostatní odpadní výbušniny

16 05

Plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie

16 05 04 *

Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky

16 05 05

Plyny v tlakových nádobách neuvedené pod položkou 16 05 04

16 05 06 *

Laboratorní chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky obsahující, včetně směsí laboratorních chemikálií

16 05 07 *

Vyřazené anorganické chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky obsahující

16 05 08 *

Vyřazené organické chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky obsahující

16 05 09

Vyřazené chemikálie neuvedené pod položkami 16 05 06 , 16 05 07 nebo 16 05 08

16 06

Baterie a akumulátory

16 06 01 *

Olověné baterie

16 06 02 *

Nikl-kadmiové baterie

16 06 03 *

Baterie obsahující rtuť

16 06 04

Alkalické baterie (kromě položky 16 06 03 )

16 06 05

Ostatní baterie a akumulátory

16 06 06 *

Odděleně sbírané elektrolyty z baterií a akumulátorů

16 07

Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů (kromě kapitol 05 a 13 )

16 07 08 *

Odpady obsahující ropné látky

16 07 09 *

Odpady obsahující jiné nebezpečné látky

16 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

16 08

Upotřebené katalyzátory

16 08 01

Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod položkou 16 08 07 )

16 08 02 *

Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo jejich sloučeniny

16 08 03

Upotřebené katalyzátory obsahující přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů jinak blíže neurčené

16 08 04

Upotřebené tekuté katalyzátory z katalytického krakování (kromě položky 16 08 07 )

16 08 05 *

Upotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnou

16 08 06 *

Upotřebené kapaliny použité jako katalyzátory

16 08 07 *

Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami

16 09

Oxidační látky

16 09 01 *

Manganistany, například manganistan draselný

16 09 02 *

Chromany, např. chroman draselný, dvojchroman draselný nebo sodný

16 09 03 *

Peroxidy, např. peroxid vodíku

16 09 04 *

Oxidační látky jinak nespecifikované

16 10

Vodné kapalné odpady určené k úpravě mimo místo vzniku

16 10 01 *

Vodné kapalné odpady obsahující nebezpečné látky

16 10 02

Vodné kapalné odpady neuvedené pod položkou 16 10 01

16 10 03 *

Vodné koncentráty obsahující nebezpečné látky

16 10 04

Vodné koncentráty neuvedené pod položkou 16 10 03

16 11

Odpadní vyzdívky a žárovzdorné materiály

16 11 01 *

Vyzdívky na bázi uhlíku a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky

16 11 02

Vyzdívky na bázi uhlíku a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod položkou 16 11 01

16 11 03 *

Ostatní vyzdívky a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky

16 11 04

Ostatní vyzdívky a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod položkou 16 11 03

16 11 05 *

Vyzdívky a žárovzdorné materiály z procesů nikoli metalurgických obsahující nebezpečné látky

16 11 06

Vyzdívky a žárovzdorné materiály z procesů nikoli metalurgických neuvedené pod položkou 16 11 05

17

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)

17 01

Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 01

Beton

17 01 02

Cihly

17 01 03

Tašky a keramika

17 01 06 *

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramiky obsahující nebezpečné látky

17 01 07

Směsi betonu, cihel, tašek a keramiky neuvedené pod položkou 17 01 06

17 02

Dřevo, sklo a plasty

17 02 01

Dřevo

17 02 02

Sklo

17 02 03

Plasty

17 02 04 *

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné

17 03

Asfaltové směsi, uhelný dehet a výrobky z dehtu

17 03 01 *

Asfaltové směsi obsahující uhelný dehet

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod položkou 17 03 01

17 03 03 *

Uhelný dehet a výrobky z dehtu

17 04

Kovy (včetně jejich slitin)

17 04 01

Měď, bronz, mosaz

17 04 02

Hliník

17 04 03

Olovo

17 04 04

Zinek

17 04 05

Železo a ocel

17 04 06

Cín

17 04 07

Směsné kovy

17 04 09 *

Kovové odpady znečištěné nebezpečnými látkami

17 04 10 *

Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky

17 04 11

Kabely neuvedené pod položkou 17 04 10

17 05

Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina

17 05 03 *

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod položkou 17 05 03

17 05 05 *

Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky

17 05 06

Vytěžená hlušina neuvedená pod položkou 17 05 05

17 05 07 *

Traťový štěrkopísek obsahující nebezpečné látky

17 05 08

Traťový štěrkopísek neuvedený pod položkou 17 05 07

17 06

Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu

17 06 01 *

Izolační materiály s obsahem azbestu

17 06 03 *

Ostatní izolační materiály sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky obsahující

17 06 04

Izolační materiály neuvedené pod položkami 17 06 01 a 17 06 03

17 06 05 *

Stavební materiály s obsahem azbestu

17 08

Stavební materiál na bázi sádry

17 08 01 *

Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami

17 08 02

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod položkami 17 08 01

17 09

Ostatní stavební a demoliční odpady

17 09 01 *

Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť

17 09 02 *

Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnicí materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)

17 09 03 *

Ostatní stavební a demoliční odpady (včetně odpadních směsí) obsahující nebezpečné látky

17 09 04

Smíšené stavební a demoliční odpady neuvedené pod položkami 17 09 01 , 17 09 02 a 17 09 03

18

ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE A/NEBO ZE SOUVISEJÍCÍHO VÝZKUMU (S VÝJIMKOU KUCHYŇSKÝCH ODPADŮ A ODPADU ZE STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, KTERÉ SE ZDRAVOTNICTVÍM BEZPROSTŘEDNĚ NESOUVISEJÍ)

18 01

Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí

18 01 01

Ostré předměty (kromě položky 18 01 03 )

18 01 02

Části těla a orgány včetně krevních sáčků a krevních konzerv (kromě položky 18 01 03 )

18 01 03 *

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 01 04

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, ložní prádlo, oděvy na jedno použití, dětské pleny)

18 01 06 *

Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující

18 01 07

Chemikálie neuvedené pod položkou 18 01 06

18 01 08 *

Cytotoxická a cytostatická léčiva

18 01 09

Léčiva neuvedená pod položkou 18 01 08

18 01 10 *

Odpadní amalgám ze stomatologické péče

18 02

Odpady z výzkumu, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí zvířat

18 02 01

Ostré předměty (kromě položky 18 02 02 )

18 02 02 *

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 02 03

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 02 05 *

Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující

18 02 06

Chemikálie neuvedené pod položkou 18 02 05

18 02 07 *

Cytotoxická a cytostatická léčiva

18 02 08

Léčiva neuvedená pod položkou 18 02 07

19

ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY PITNÉ VODY A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY

19 01

Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů

19 01 02

Železné materiály získané z popele

19 01 05 *

Filtrační koláče z čištění plynu

19 01 06 *

Vodný kapalný odpad z čištění plynu a ostatní vodný kapalný odpad

19 01 07 *

Tuhé odpady z čištění plynu

19 01 10 *

Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin

19 01 11 *

Popel a struska obsahující nebezpečné látky

19 01 12

Popel a struska neuvedené pod položkou 19 01 11

19 01 13 *

Popílek obsahující nebezpečné látky

19 01 14

Popílek neuvedený pod položkou 19 01 13

19 01 15 *

Kotelní prach obsahující nebezpečné látky

19 01 16

Kotelní prach neuvedený pod položkou 19 01 15

19 01 17 *

Odpady z pyrolýzy obsahující nebezpečné látky

19 01 18

Odpady z pyrolýzy neuvedené pod položkou 19 01 17

19 01 19

Písky z fluidních loží

19 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 02

Odpady z fyzikálně chemických úprav odpadů (např. odstraňování chromu či kyanidů, neutralizace)

19 02 03

Předběžně upravené směsi odpadů složené pouze z odpadů klasifikovaných jako nikoli nebezpečné

19 02 04 *

Předběžně upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad klasifikovaný jako nebezpečný

19 02 05 *

Kaly z fyzikálně chemického zpracování obsahující nebezpečné látky

19 02 06

Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod položkou 19 02 05

19 02 07 *

Olej a koncentráty ze separace

19 02 08 *

Kapalné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky

19 02 09 *

Tuhé hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky

19 02 10

Hořlavé odpady neuvedené pod položkami 19 02 08 a 19 02 09

19 02 11 *

Ostatní odpady obsahující nebezpečné látky

19 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 03

Stabilizované/solidifikované odpady

19 03 04 *

Odpady označené jako nebezpečné, částečně stabilizované, neuvedené pod položkou 19 03 08

19 03 05

Stabilizované odpady neuvedené pod položkou 19 03 04

19 03 06 *

Solidifikované odpady označené jako nebezpečné

19 03 07

Solidifikované odpady neuvedené pod položkou 19 03 06

19 03 08 *

Částečně stabilizovaná rtuť

19 04

Vitrifikované odpady a odpady z vitrifikace

19 04 01

Vitrifikované odpady

19 04 02 *

Popílek a ostatní odpady z čištění spalin

19 04 03 *

Nevitrifikovaná tuhá fáze

19 04 04

Vodné kapalné odpady z ochlazování vitrifikovaných odpadů

19 05

Odpady z aerobního zpracování tuhých odpadů

19 05 01

Nekompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu

19 05 02

Nekompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu

19 05 03

Kompost nevyhovující jakosti

19 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 06

Odpady z anaerobního zpracování odpadu

19 06 03

Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu

19 06 04

Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu

19 06 05

Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu

19 06 06

Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu

19 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 07

Průsaková voda ze skládek

19 07 02 *

Průsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky

19 07 03

Průsaková voda ze skládek neuvedená pod položkou 19 07 02

19 08

Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené

19 08 01

Shrabky z česlí

19 08 02

Odpady z lapáků písku

19 08 05

Kaly z čištění městských odpadních vod

19 08 06 *

Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

19 08 07 *

Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů

19 08 08 *

Odpad z membránového systému obsahující těžké kovy

19 08 09

Směs tuků a olejů ze separace olej/voda obsahující pouze jedlý olej a jedlé tuky

19 08 10 *

Směs tuků a olejů ze separace olej/voda neuvedená pod položkou 19 08 09

19 08 11 *

Kaly obsahující nebezpečné látky z biologického čištění průmyslových odpadních vod

19 08 12

Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod položkou 19 08 11

19 08 13 *

Kaly obsahující nebezpečné látky z ostatních způsobů čištění průmyslových odpadních vod

19 08 14

Kaly z ostatních způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod položkou 19 08 13

19 08 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 09

Odpady z výroby pitné vody nebo vody pro průmyslové účely

19 09 01

Tuhé odpady z primárních česlí a filtrů

19 09 02

Kaly z čiření vody

19 09 03

Kaly z dekarbonizace

19 09 04

Upotřebené aktivní uhlí

19 09 05

Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

19 09 06

Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů

19 09 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 10

Odpady z drcení odpadů obsahujících kovy

19 10 01

Železný a ocelový odpad

19 10 02

Neželezný odpad

19 10 03 *

Odletky – lehká frakce a prach obsahující nebezpečné látky

19 10 04

Odletky – lehká frakce a prach neuvedené pod položkou 19 10 03

19 10 05 *

Ostatní frakce obsahující nebezpečné látky

19 10 06

Frakce neuvedené pod položkou 19 10 05

19 11

Odpady z regenerace oleje

19 11 01 *

Upotřebené filtrační hlinky

19 11 02 *

Kyselé dehty

19 11 03 *

Vodné kapalné odpady

19 11 04 *

Odpady z čištění paliv pomocí zásad

19 11 05 *

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

19 11 06

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 19 11 05

19 11 07 *

Odpady z čištění spalin

19 11 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 12

Odpady z mechanického zpracování odpadů (např. třídění, drcení, lisování, peletizace) jinak blíže neurčené

19 12 01

Papír a lepenka

19 12 02

Železné kovy

19 12 03

Neželezné kovy

19 12 04

Plasty a kaučuk

19 12 05

Sklo

19 12 06 *

Dřevo obsahující nebezpečné látky

19 12 07

Dřevo neuvedené pod položkou 19 12 06

19 12 08

Textil

19 12 09

Nerosty (např. písek, kameny)

19 12 10

Spalitelné odpady (palivo vyrobené z odpadů)

19 12 11 *

Ostatní odpady (včetně směsí materiálů) z mechanického zpracování odpadů obsahujícího nebezpečné látky

19 12 12

Ostatní odpady (včetně směsí materiálů) z mechanického zpracování odpadů neuvedené pod položkou 19 12 11

19 13

Odpady ze sanace zeminy a podzemních vod

19 13 01 *

Tuhé odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky

19 13 02

Tuhé odpady ze sanace zeminy neuvedené pod položkou 19 13 01

19 13 03 *

Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky

19 13 04

Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod položkou 19 13 03

19 13 05 *

Kaly ze sanace podzemních vod obsahující nebezpečné látky

19 13 06

Kaly ze sanace podzemních vod neuvedené pod položkou 19 13 05

19 13 07 *

Vodný kapalný odpad a vodný koncentrát ze sanace podzemních vod obsahující nebezpečné látky

19 13 08

Vodný kapalný odpad a vodný koncentrát ze sanace podzemních vod neuvedený pod položkou 19 13 07

20

KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ) VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU

20 01

Složky z odděleného sběru (kromě čísla 15 01 )

20 01 01

Papír a lepenka

20 01 02

Sklo

20 01 08

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

20 01 10

Oděvy

20 01 11

Textilní materiály

20 01 13 *

Rozpouštědla

20 01 14 *

Kyseliny

20 01 15 *

Alkálie

20 01 17 *

Fotochemická činidla

20 01 19 *

Pesticidy

20 01 21 *

Zářivky a ostatní odpady obsahující rtuť

20 01 23 *

Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorderiváty uhlovodíků

20 01 25

Jedlý olej a tuk

20 01 26 *

Olej a tuk neuvedený pod položkou 20 01 25

20 01 27 *

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

20 01 28

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod položkou 20 01 27

20 01 29 *

Detergenty obsahující nebezpečné látky

20 01 30

Detergenty neuvedené pod položkou 20 01 29

20 01 31 *

Cytotoxická a cytostatická léčiva

20 01 32

Léčiva neuvedená pod položkou 20 01 31

20 01 33 *

Baterie a akumulátory zařazené pod položkami 16 06 01 , 16 06 02 nebo pod položkou 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie

20 01 34

Baterie a akumulátory neuvedené pod položkou 20 01 33

20 01 35 *

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod položkami 20 01 21 a 20 01 23  (3)

20 01 36

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod položkami 20 01 21 , 20 01 23 a 20 01 35

20 01 37 *

Dřevo obsahující nebezpečné látky

20 01 38

Dřevo neuvedené pod položkou 20 01 37

20 01 39

Plasty

20 01 40

Kovy

20 01 41

Odpady z čištění komínů

20 01 99

Další frakce jinak blíže neurčené

20 02

Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)

20 02 01

Biologicky rozložitelné odpady

20 02 02

Zemina a kameny

20 02 03

Ostatní biologicky nerozložitelné odpady

20 03

Ostatní komunální odpady

20 03 01

Směsné komunální odpady

20 03 02

Odpady z tržišť

20 03 03

Uliční smetky

20 03 04

Kal ze septiků a žump

20 03 06

Odpady z čištění kanalizace

20 03 07

Objemný odpad

20 03 99

Komunální odpady jinak blíže neurčené

(1)   Odpady označené hvězdičkou se považují za nebezpečný odpad podle směrnice 2008/98/ES. Při identifikaci odpadu na níže uvedeném seznamu jsou relevantní části „definice“, „posouzení a klasifikace“ a „seznam odpadů“ v příloze rozhodnutí 2000/532/ES.

(2)   Nebezpečné součástky z elektrického a elektronického zařízení mohou zahrnovat akumulátory a baterie uvedené pod číslem 16 06 a označené jako nebezpečné; rtuťové přepínače, sklo z katodových trubic a jiné aktivované sklo atd.

(3)   Nebezpečné součástky z elektrického a elektronického zařízení mohou zahrnovat akumulátory a baterie uvedené pod číslem 16 06 a označené jako nebezpečné; rtuťové přepínače, sklo z katodových trubic a jiné aktivované sklo atd.

▼B

Část 3

Seznam A (příloha II Basilejské úmluvy) ( 52 )

Y46 Odpady shromažďované z domácností ( 53 )

Y47 Zbytky vzniklé při spalování odpadů z domácností

Seznam B (Odpad z dodatku 4 části II rozhodnutí OECD ( 54 )

Odpady s obsahem kovů▼M6

AA010

261900

Struska, okuje a jiné odpady z průmyslu železa a oceli (1)

▼B

AA060

262050

Popely a zbytky s obsahem vanadu (1)

AA190

810420

ex 810430

Odpad hořčíku, který je hořlavý, samozápalný, nebo uvolňuje při styku s vodou hořlavé plyny v nebezpečném množství

(1)   Tato položka zahrnuje odpady ve formě popelů, zbytků, strusek, okují, stěrů, prachů, kalů a koláčů, pokud materiál není výslovně uveden jinde.

Odpad obsahující převážně anorganické složky, které mohou obsahovat kovy a organické látkyAB030

 

Odpady z povrchové úpravy kovů z nekyanidových technologiíí

AB070

 

Slévárenský písek

AB120

ex 281290

ex 3824

Anorganické halogenidové sloučeniny jinde neuvedené nebo nezahrnuté

AB150

ex 382490

Nečištěný siřičitan vápenatý a síran vápenatý z odsíření spalin

Odpad obsahující převážně organické složky, které mohou obsahovat kovy a anorganické látkyAC060

ex 381900

Hydraulické kapaliny

AC070

ex 381900

Brzdové kapaliny

AC080

ex 382000

Nemrznoucí kapaliny

AC150

 

Chlorfluoruhlovodíky

AC160

 

Halony

AC170

ex 440310

Odpady impregnovaného korku a impregnovaného dřeva

Odpady, které mohou obsahovat anorganické i organické složkyAD090

ex 382490

Odpady z výroby, přípravy a používání reprografických a fotografických chemikálií a materiálů, jinde neuvedené ani nezahrnuté

AD100

 

Odpady z povrchové úpravy plastů bez použití kyanidů

AD120

ex 391400

ex 3915

Iontoměničové pryskyřice

AD150

 

Přírodní materiály používané jako filtrační média (např. biofiltry)

Odpad obsahující hlavně anorganické složky, které mohou obsahovat kovy a organické látkyRB020

ex 6815

Keramická vlákna s fyzikálně-chemickými vlastnostmi podobnými vlastnostem azbestu

▼M4
PŘÍLOHA VIFORMULÁŘ PRO ZAŘÍZENÍ S PŘEDCHOZÍM SOUHLASEM (ČLÁNEK 14)

Příslušný orgán

Zařízení k využití odpadů

Identifikace odpadů

Doba platnosti

Předem odsouhlasené množství celkem

Název a číslo zařízení k využití odpadů

Adresa

Způsob využití

(+ kód R)

Použité technologie

(kód)

od

do

(tuny (Mg))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M9
PŘÍLOHA VII

INFORMACE DOPROVÁZEJÍCÍ PŘEPRAVU ODPADŮ PODLE ČL. 3 ODST. 2 A 4

image
PŘÍLOHA VIII

POKYNY PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZPŮSOBEM ŠETRNÝM K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ (ČLÁNEK 49)

I. Pokyny a pokyny přijaté podle Basilejské úmluvy:

1. Technické pokyny pro nakládání s klinickými a zdravotnickými odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí (Y1; Y3) ( 55 )

2. Technické pokyny pro nakládání s odpadními olověnými akumulátory způsobem šetrným k životnímu prostředí (55) 

3. Technické pokyny pro nakládání s odpady z úplné nebo částečné demontáže lodí způsobem šetrným k životnímu prostředí (55) 

4. Technické pokyny pro recyklaci/zpětné získávání kovů a sloučenin kovů (R4) způsobem šetrným k životnímu prostředí ( 56 )

5. Aktualizované obecné technické pokyny pro nakládání s odpady, které jsou složeny z perzistentních organických znečišťujících látek (POP), nebo je obsahují nebo jsou jimi kontaminovány, způsobem šetrným k životnímu prostředí ( 57 )

6. Aktualizované technické pokyny pro nakládání s odpady, které jsou složeny z polychlorovaných bifenylů (PCB), polychlorovaných terfenylů (PCT) nebo polybromovaných bifenylů (PBB), nebo je obsahují nebo jsou jimi kontaminovány, způsobem šetrným k životnímu prostředí (57) 

7. Technické pokyny pro nakládání s odpady, které jsou složeny z pesticidů aldrin, chlordan, dieldrin, endrin, heptachlor, hexachlorbenzen (HCB), mirex, toxafen nebo HCB jako průmyslová chemická látka, nebo je obsahují nebo jsou jimi kontaminovány, způsobem šetrným k životnímu prostředí (57) 

8. Technické pokyny pro nakládání s odpady, které jsou složeny z 1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethanu (DDT), nebo je obsahují nebo jsou jimi kontaminovány, způsobem šetrným k životnímu prostředí (57) 

9. Technické pokyny pro nakládání s odpady, které obsahují neúmyslně produkované polychlorované dibenzo(p)dioxiny (PCDD), polychlorované dibenzofurany (PCDF), hexachlorbenzen (HCB) či polychlorované bifenyly (PCB) nebo jsou jimi kontaminovány, způsobem šetrným k životnímu prostředí (57) 

10. Technické pokyny pro nakládání s použitými a odpadními pneumatikami způsobem šetrným k životnímu prostředí ( 58 )

11. Technické pokyny pro nakládání s odpady, které jsou složeny z elementární rtuti nebo ji obsahují nebo jsou jí kontaminovány, způsobem šetrným k životnímu prostředí (58) 

12. Technické pokyny pro spoluspalování nebezpečných odpadů v cementářských pecích způsobem šetrným k životnímu prostředí (58) 

13. Pokyny pro nakládání s mobilními telefony s ukončenou životností způsobem šetrným k životnímu prostředí (58) 

▼M12

14. Pokyny pro nakládání s výpočetní technikou s ukončenou životností způsobem šetrným k životnímu prostředí, oddíly 1, 2, 4 a 5 ( 59 ).

▼M9

II. Pokyny přijaté OECD:

Technické pokyny pro nakládání se zvláštními toky odpadů způsobem šetrným k životnímu prostředí:

▼M12

Použité a vyřazené osobní počítače ( 60 )

▼M9

III. Pokyny přijaté Mezinárodní námořní organizací (IMO):

Pokyny pro recyklaci lodí ( 61 )

IV. Pokyny přijaté Mezinárodní organizací práce (ILO):

Zdraví a bezpečnost při demontáži lodí: pokyny pro asijské země a Turecko ( 62 )

▼B
PŘÍLOHA IX

DOPLŇKOVÝ DOTAZNÍK PRO ZPRÁVY ČLENSKÝCH STÁTŮ PODLE ČL. 51 ODST. 2

image

image

image

►(3) M11  

►(3) M11  

►(3) M11  

Tabulka 1

INFORMACE O VÝJIMKÁCH Z PROVÁDĚNÍ ZÁSADY BLÍZKOSTI, PRIORITY VYUŽÍVÁNÍ A SOBĚSTAČNOSTI (čl. 11 odst. 3)

image

Tabulka 2

NÁMITKY PROTI PLÁNOVANÉ PŘEPRAVĚ NEBO ODSTRANĚNÍ (čl. 11 odst. 1 písm. g))

image

Tabulka 3

NÁMITKY PROTI PLÁNOVANÉ PŘEPRAVĚ NEBO VYUŽITÍ (čl. 12 odst. 1 písm. c))

image

Tabulka 4

INFORMACE O ROZHODNUTÍCH PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ O VYDÁNÍ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU (Článek 14)

image

Tabulka 5

INFORMACE O NEDOVOLENÉ PŘEPRAVĚ ODPADŮ ( 63 ) (článek 24 a čl. 50 odst. 1)

image

►(1) M11  

Tabulka 6

INFORMACE O ZVLÁŠTNÍCH CELNÍCH ÚŘADECH URČENÝCH ČLENSKÝMI STÁTY PRO PŘEPRAVU ODPADŮ VSTUPUJÍCÍCH DO SPOLEČENSTVÍ A VYSTUPUJÍCÍCH ZE SPOLEČENSTVÍ (článek 55)

image( 1 ) Úř. věst. L 35, 12.2.1992, s. 24.

( 2 ) Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 114.

( 3 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 ze dne 20. listopadu 2013 o recyklaci lodí a o změně nařízení (ES) č. 1013/2006 a směrnice 2009/16/ES (Úř. věst. L 330, 10.12.2013, s. 1).

( 4 ) Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 20. Směrnice ve znění směrnice 94/31/ES (Úř. věst. L 168, 2.7.1994, s. 28).

( 5 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).

( 6 ) Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Úř. věst. L 117, 4.5.2005, s. 13).

( 7 ) Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 215/2006 (Úř. věst. L 38, 9.2.2006, s. 11).

( 8 ) Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.

( 9 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy (Úř. věst. L 13, 19.1.2000, s. 12).

( 10 ) Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Rady 2001/573/ES (Úř. věst. L 203, 28.7.2001, s. 18).

( 11 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (Úř. věst. L 197, 24.7.2012, s. 38).

( 12 ) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

( 13 ) Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 34.

( 14 ) Úř. věst. L 332, 28.12.2000, s. 91.

( 15 ) Úř. věst. L 309, 27.11.2001, s. 1. Směrnice ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.

( 16 ) Basilejská úmluva ze dne 22. března 1989 o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování. Viz www.basel.int

( 17 ) Rozhodnutí Rady OECD C(2001)107/v konečném znění o revizi rozhodnutí C(92)39/v konečném znění o kontrole pohybů odpadů určených k využití přes hranice; předchozí rozhodnutí je konsolidací znění přijatých Radou dne 14. června 2001 a dne 28. února 2002 (se změnami).

Viz http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_34397_1_1_1_1_1,00.html

( 18 ) Mimo Evropské společenství se namísto termínu „příjemce“ může používat termín „dovozce“.

( 19 ) Mimo Evropské společenství se namísto termínu „oznamovatel“ může používat termín „vývozce“.

( 20 ) V některých třetích zemích, které jsou členskými zeměmi OECD, se podle rozhodnutí OECD může používat termín „recognised trader“.

( 21 ) Mimo Evropské společenství se namísto termínu „původce“ může používat termín „producent“.

( 22 ) V Evropském společenství se definice způsobu R1 v seznamu zkratek liší od definice používané Basilejskou úmluvou a rozhodnutím OECD; uvádí se tedy obojí znění. Mezi terminologií Evropského společenství a terminologií používanou v Basilejské úmluvě a v rozhodnutí OECD jsou další odlišnosti, které nejsou do seznamu zkratek zahrnuty.

( 23 ) Nařízení Komise (ES) č. 1418/2007 ze dne 29. listopadu 2007 o vývozu některých odpadů určených k využití, uvedených v příloze III nebo IIIA nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, do některých zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD o kontrole pohybů odpadů přes hranice, Úř. věst. L 316, 4.12.2007, s. 6.

( 24 ) Viz http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/2000/en_2000D0532_index.html

( 25 ) Viz http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm

( 26 ) V Basilejské úmluvě je používán termín „stát“ namísto „země“.

( 27 ) Mimo Evropské společenství se namísto termínů „odeslání“ a „určení“ mohou používat termíny „vývoz“ a „dovoz“.

( 28 ) Viz blok 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20 nebo 21; a, pokud jsou doplňující informace a dokumentace vyžadovány příslušnými orgány, viz body v příloze II části 3 tohoto nařízení, k nimž se žádný blok nevztahuje.

( 29 ) V některých třetích zemích mohou být namísto toho uvedeny informace týkající se příslušného orgánu místa odeslání.

( 30 ) Tento seznam pochází z rozhodnutí OECD dodatku 3.

( 31 ) Příloha IX Basilejské úmluvy je uvedena v tomto nařízení v příloze V části 1 seznamu B.

( 32 ) „Nedispergovatelné“ nezahrnuje odpady ve formě prášku, kalu, prachu nebo pevných předmětů, které obsahují nebezpečné odpadní kapaliny.

( 33 ) Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3.

( 34 ) Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.

( 35 ) Tento seznam pochází z rozhodnutí OECD dodatku 4.

( 36 ) Příloha VIII Basilejské úmluvy je uvedena v tomto nařízení v příloze V části 1 seznamu A.

Příloha II Basilejské úmluvy obsahuje tyto položky: Y46 Odpady shromažďované z domácností, pokud nejsou zařazeny do odpovídající jednotlivé položky v příloze III. Y47 Zbytky vzniklé při spalování odpadů z domácností.

( 37 ) Odkazy v seznamech A a B příloh I, III a IV odkazují na přílohy Basilejské úmluvy.

( 38 ) Upozornění: Obdobná položka v seznamu B (B1160) nepředstavuje výjimku.

( 39 ) Tato položka nezahrnuje odpadní zařízení k výrobě elektrické energie.

( 40 ) PCB jsou v koncentraci 50 mg/kg nebo vyšší.

( 41 ) Koncentrace 50 mg/kg se považuje za mezinárodně uznávaný limit pro všechny odpady. Některé země však zavedly pro určité odpady nižší limity (např. 20 mg/kg).

( 42 ) „Prošlý“ znamená nepoužitý do doby doporučené výrobcem.

( 43 ) Tato položka nezahrnuje dřevo ošetřené chemickými prostředky ke konzervaci dřeva.

( 44 ) Upozornění: I když je míra znečištění látkami z přílohy I zpočátku nízká, výsledkem dalších postupů, včetně recyklace, mohou být samostatné frakce s podstatně vyššími koncentracemi látek uvedených v příloze I.

( 45 ) Upozornění: Status zinkového popele je v současné době přezkoumáván a existuje doporučení Konference OSN pro obchod a rozvoj (UNCTAD), podle něhož by zinkový popel neměl být nebezpečným zbožím.

( 46 ) Tato položka nezahrnuje odpadní zařízení určené pro výrobu elektrické energie.

( 47 ) Opětovné použití může zahrnovat opravu, renovaci nebo inovaci, ale ne celkovou opětovnou remontáž.

( 48 ) V některých zemích se tyto materiály určené k přímému opětovnému použití nepovažují za odpad.

( 49 ) Koncentrace benzo[a]pyrenu by neměla činit 50mg/kg a více.

( 50 ) Rozumí se, že tento odpad je zcela polymerizován.

( 51

( 52 ) Tento seznam pochází z dodatku 4 části I rozhodnutí OECD.

( 53 ) Pokud nejsou zařazeny pod jednu položku v příloze III.

( 54 ) Odpady s čísly AB130, AC250, AC260 a AC270 byly ze seznamu odstraněny, protože se postupem podle článku 18 směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech (Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39; směrnice zrušená směrnicí 2006/12/ES) považovaly za bezpečné, a proto se na ně nevztahuje zákaz vývozu podle článku 35 tohoto nařízení.

( 55 ) Přijaté na 6. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, 9.–13. prosince 2002.

( 56 ) Přijaté na 7. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, 25.–29. října 2004.

( 57 ) Přijaté na 8. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, 27. listopadu–1. prosince 2006.

( 58 ) Přijaté na 10. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování ve dnech 17.–21. října 2011.

( 59 ) Přijaté na 11. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, 28. dubna–10. května 2013.

( 60 ) Přijaté Výborem pro environmentální politiku OECD v únoru 2003 (dokument ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

( 61 ) Usnesení A.962 přijaté shromážděním IMO na 23. řádném zasedání ve dnech 24. listopadu až 5. prosince 2003.

( 62 ) Jejich zveřejnění schválil výkonný orgán ILO na 289. zasedání ve dnech 11.–26. března 2004.

( 63 ) Informace o případech, které byly během vykazovaného období uzavřeny.