2005D0734 — CS — 05.11.2013 — 007.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 19. října 2005,

kterým se stanoví opatření biologické bezpečnosti, jež mají snížit riziko přenosu vysoce patogenní influenzy ptáků způsobované virem influenzy typu A podtypu H5N1 z volně žijících ptáků na drůbež a jiné ptáky chované v zajetí, a kterým se stanoví systém včasného odhalení v mimořádně ohrožených oblastech

(oznámeno pod číslem K(2005) 4163)

(Text s významem pro EHP)

(2005/734/ES)

(Úř. věst. L 274, 20.10.2005, p.105)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

 M1

ROZHODNUTÍ KOMISE 2005/745/ES ze dne 21. října 2005,

  L 279

79

22.10.2005

►M2

ROZHODNUTÍ KOMISE 2005/855/ES ze dne 30. listopadu 2005,

  L 316

21

2.12.2005

 M3

ROZHODNUTÍ KOMISE 2006/405/ES ze dne 7. června 2006,

  L 158

14

10.6.2006

►M4

ROZHODNUTÍ KOMISE 2006/574/ES ze dne 18. srpna 2006,

  L 228

24

22.8.2006

 M5

ROZHODNUTÍ KOMISE 2007/105/ES ze dne 15. února 2007,

  L 46

54

16.2.2007

 M6

ROZHODNUTÍ KOMISE 2007/803/ES ze dne 6. prosince 2007,

  L 323

42

8.12.2007

 M7

ROZHODNUTÍ KOMISE 2009/6/ES ze dne 17. prosince 2008,

  L 4

15

8.1.2009

 M8

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6. listopadu 2009,

  L 291

27

7.11.2009

►M9

ROZHODNUTÍ KOMISE 2010/734/EU ze dne 30. listopadu 2010,

  L 316

10

2.12.2010

 M10

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 7. května 2012,

  L 123

42

9.5.2012

►M11

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 31. října 2013,

  L 293

40

5.11.2013
▼B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 19. října 2005,

kterým se stanoví opatření biologické bezpečnosti, jež mají snížit riziko přenosu vysoce patogenní influenzy ptáků způsobované virem influenzy typu A podtypu H5N1 z volně žijících ptáků na drůbež a jiné ptáky chované v zajetí, a kterým se stanoví systém včasného odhalení v mimořádně ohrožených oblastech

(oznámeno pod číslem K(2005) 4163)

(Text s významem pro EHP)

(2005/734/ES)KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu ( 1 ), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Opatření stanovená směrnicí Rady 92/40/EHS ze dne 19. května 1992, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení influenzy ptáků ( 2 ), by měla zajistit ochranu zdraví zvířat a měla by přispět k rozvoji drůbežářského odvětví.

(2)

Po výskytu vysoce patogenní influenzy ptáků způsobené virem A podtypem H5N1 influenzy, k němuž došlo v jihovýchodní Asii v prosinci 2003, přijala Komise řadu rozhodnutí na ochranu proti tomu, aby byla tato choroba ze zasažených třetích zemí zavlečena do Společenství. Tato rozhodnutí stanovila, že dovozy živé drůbeže, jiných živých ptáků, drůbežího masa a některých dalších výrobků z drůbeže, masa a masných výrobků z volně žijící a farmové pernaté zvěře, loveckých trofejí z ptáků, vajec a vaječných výrobků z dotčených zemí do Společenství jsou až na omezené výjimky zakázány.

(3)

Opatření stanovená nařízením Komise (ES) č. 745/2004 ze dne 16. dubna 2004, kterým se stanoví opatření týkající se dovozu produktů živočišného původu pro osobní spotřebu ( 3 ), se jasně vztahují i na maso a masné výrobky z volně žijící a farmové pernaté zvěře.

(4)

Nařízení Komise (ES) č. 745/2004 vyžaduje, aby členské státy upozornily cestující ve všech určených místech vstupu do EU na stanovená pravidla. Členské státy by měly zajistit, aby na tuto informaci byli upozorněni zejména cestující, kteří přijíždějí ze zemí zasažených influenzou ptáků. Tyto informace musí být vyvěšeny na nápadných oznámeních umístěných na dobře viditelných místech. Provozovatelé mezinárodní osobní přepravy upozorní všechny cestující, které dopravují do Společenství, na veterinární podmínky dovozu produktů živočišného původu do Společenství.

(5)

Vzhledem k riziku, že virus A podtyp H5N1 influenzy by rovněž mohl být šířen volně žijícími ptáky, zejména ptáky stěhovavými, přijala Komise rozhodnutí 2005/731/ES ( 4 ), 2005/732/ES ( 5 ) a 2005/726/ES ( 6 ), kterými se stanoví dodatečný dohled nad influenzou ptáků u domácí drůbeže a volně žijících ptáků.

(6)

Právní předpisy Společenství, zejména směrnice 90/425/EHS a 92/40/EHS, stanoví obecné požadavky na udržování vysoké míry připravenosti na choroby a zejména na provádění veterinárního dohledu a opatření biologické bezpečnosti.

(7)

V Turecku byla nedávno potvrzena vysoce patogenní influenza ptáků způsobovaná virem influenzy typu A podtypu H5N1. Z nepřímých důkazů a údajů molekulární epizootologie je téměř jasné, že virus influenzy ptáků byl do této země zanesen stěhovavými ptáky ze střední Asie.

(8)

Influenza ptáků byla rovněž potvrzena v Rumunsku v menší drůbežárně v oblasti s vysokou hustotou stěhovavých ptáků.

(9)

Aby se snížilo riziko, že bude vysoce patogenní influenza ptáků způsobovaná virem influenzy typu A podtypu H5N1 zanesena volně žijícími ptáky do drůbežáren a jiných zařízení, v nichž jsou ptáci drženi v zajetí, je vhodné posílit již zavedená opatření Společenství, aby se tomuto riziku zabránilo.

(10)

Dojde-li k výskytu choroby, opatření stanovená tímto nařízením by měla vycházet z rizik a neměla by se omezovat na krátkodobé akce, jako jsou akce prováděné v rámci vnitrostátních pohotovostních plánů na boj proti influenze ptáků a newcastleské chorobě.

(11)

Členské státy by měly do 5. listopadu 2005 informovat Komisi o přijatých opatřeních, jež mají zajistit řádné provedení tohoto rozhodnutí. Uvedená opatření a případně i toto rozhodnutí přezkoumá Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat na zasedání plánovaném na 10. a 11. listopad 2005.

(12)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:Článek 1

Opatření biologické bezpečnosti

1.  Členské státy přijmou vhodná a proveditelná opatření na snížení rizika přenosu vysoce patogenní influenzy ptáků způsobované virem influenzy typu A podtypu H5N1 (dále jen „influenza ptáků“) z volně žijících ptáků na drůbež a další ptáky chované v zajetí, a to s ohledem na kritéria a rizikové faktory stanovené v příloze I tohoto rozhodnutí.

2.  Podle konkrétní epizootologické situace se opatření uvedená v odstavci 1 zaměří především na:

a) zamezení přímému či nepřímému kontaktu volně žijících ptáků, především vodních ptáků, na jedné straně a drůbeže a jiných ptáků, především kachen a hus, na straně druhé;

b) zajištění toho, aby byly domácí kachny a husy odděleny od jiné drůbeže.

3.  Členské státy zajistí, aby byly kontroly zdravotního stavu zvířat v drůbežárnách prováděny způsobem, který zaručí soulad s tímto rozhodnutím.

▼M9

4.  Za účelem přizpůsobení těch oblastí svých území, které určily za mimořádně ohrožené zavlečením influenzy ptáků, měnící se epizootologické a ornitologické situaci přezkoumávají členské státy pravidelně opatření, která přijaly podle odstavce 1, a s ohledem na programy dozoru, které provádějí v souladu s článkem 4 směrnice Rady 2005/94/ES ( 7 ).

▼B

Článek 2

Systémy včasného odhalení

1.  Členské státy zavedou systémy včasného odhalení v těch oblastech svých území, které podle kritérií stanovených v příloze II tohoto rozhodnutí určily za mimořádně ohrožené zavlečením influenzy ptáků.

2.  Systémy včasného odhalení budou zaměřeny především na to, aby příslušní majitelé či chovatelé rychle podávali příslušnému veterinárnímu orgánu zprávy o všech příznacích influenzy ptáků u drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí.

3.  Zejména v této souvislosti se zohlední kritéria stanovená v příloze II.

▼M4

Článek 2a

Dodatečná opatření ke zmírnění rizika

1.  Členské státy zajistí, aby v oblastech na jejich území, které určily za mimořádně ohrožené z hlediska zavlečení influenzy ptáků, byly v souladu s čl. 1 odst. 1 zakázány tyto činnosti:

a) chování drůbeže ve volném výběhu, bez zbytečného odkladu;

b) používání venkovních vodních nádrží pro drůbež;

c) podávání vody drůbeži z povrchových vodních nádrží, ke kterým mají přístup volně žijící ptáci;

▼M9

d) používání ptáků řádů Anseriformes a Charadriiformes jako volavých ptáků („volaví ptáci“).

▼M4

2.  Členské státy zajistí, aby bylo zakázáno hromadění drůbeže a dalších ptáků na trzích, přehlídkách, výstavách a kulturních akcích, včetně závodů ptáků.

▼M4

Článek 2b

Odchylky

1.  Odchylně od čl. 2a odst. 1 může příslušný orgán povolit následující činnosti:

a) chování drůbeže ve volném výběhu, pokud je drůbeži podáváno krmivo a voda uvnitř drůbežárny nebo pod přístřeškem, což dostatečně odrazuje volně žijící ptáky od přistávání, a zabraňuje tak kontaktu volně žijících ptáků s krmivem nebo vodou pro drůbež;

b) používání venkovních vodních nádrží, pokud jsou potřebné z důvodu zajištění dobrých životních podmínek pro některé druhy drůbeže a pokud jsou dostatečně chráněny před volně žijícími vodními ptáky;

c) podávání vody z povrchových vodních zdrojů, k nimž mají přístup volně žijící vodní ptáci, po ošetření, které zajistí inaktivaci možného viru influenzy ptáků;

▼M9

d) používání volavých ptáků:

i) chovateli volavých ptáků registrovanými u příslušného orgánu, pod přísným dohledem příslušného orgánu, pro přilákání volně žijících ptáků za účelem odebrání vzorků v rámci programů členských států pro influenzu ptáků, výzkumných projektů, ornitologických studií a veškerých dalších činností schválených příslušným orgánem, nebo

▼M4

ii) v souladu s vhodnými opatřeními biologické bezpečnosti, mezi něž patří:

 identifikace jednotlivých volavých ptáků pomocí systému kroužkování,

 zavedení zvláštního systému dozoru pro volavé ptáky,

▼M9

 pořizování záznamů a podávání zpráv o nákazovém statusu volavých ptáků a provádění laboratorních vyšetření na influenzu ptáků v případě úhynu takových ptáků a na konci období jejich využití v oblasti určené za mimořádně ohroženou zavlečením influenzy ptáků,

▼M4

 důkladné oddělení volavých ptáků od domácí drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí,

 vyčištění a dezinfekce dopravního prostředku a vybavení použitého pro přepravu volavých ptáků a pro cesty do oblastí, do nichž jsou volaví ptáci umísťováni,

 omezení a kontrola pohybu volavých ptáků, zejména s cílem zabránit kontaktu s různými otevřenými vodními plochami,

 vypracování a provádění „pokynů k osvědčeným postupům v oblasti biologické bezpečnosti“, v nichž budou podrobněji rozvedena opatření uvedená v první až šesté odrážce,

 zavedení systému hlášení údajů získaných v rámci opatření uvedených v první, druhé a třetí odrážce.

2.  Odchylně od čl. 2a odst. 2 může příslušný orgán povolit akce, při nichž dochází ke shromažďování drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí.

Článek 2c

Podmínky povolení a následná opatření

1.  Členské státy zajistí, aby se povolení podle článku 2b udělovala pouze po příznivém výsledku posouzení rizik a za předpokladu, že jsou zavedena opatření biologické bezpečnosti, aby se zabránilo možnému rozšíření influenzy ptáků.

2.  Před udělením povolení pro používání volavých ptáků v souladu s čl. 2b odst. 1 písm. d) bodem ii) předloží dotčený členský stát Komisi posouzení rizik společně s informacemi o opatřeních biologické bezpečnosti, která mají být zavedena k zajištění náležitého provádění uvedeného článku.

3.  Členské státy, které udělují výjimky v souladu s čl. 2b odst. 1 písm. d) bodem ii), předloží Komisi jednou měsíčně zprávu o přijatých opatřeních biologické bezpečnosti.

▼B

Článek 3

Členské státy pozmění své právní předpisy tak, aby je uvedly do souladu s tímto rozhodnutím, a přijatá opatření ihned odpovídajícím způsobem zveřejní. Neprodleně uvědomí Komisi o opatřeních přijatých pro zajištění řádného provádění tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Toto rozhodnutí se použije do dne ►M11  31. prosince 2015 ◄ .

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
PŘÍLOHA I

Kritéria a rizikové faktory, které je třeba zvážit při uplatňování opatření stanovených v článku 1 na jednotlivá hospodářství s chovem drůbeže

ČÁST I

Rizikové faktory týkající se přenosu viru na drůbež

▼M2

 umístění hospodářství na tažných trasách ptáků, zejména pokud se přesouvají ze střední a východní Asie a z oblastí Kaspického a Černého moře, Středního východu a Afriky,

▼B

 vzdálenost hospodářství od mokrých oblastí, rybníků, močálů, jezer či řek, kde se mohou shromažďovat stěhovaví vodní ptáci,

 umístění hospodářství s chovem drůbeže v oblastech s vysokou hustotou stěhovavých ptáků, zejména vodních ptáků,

 drůbež či jiní ptáci chovaní v zajetí jsou drženi v otevřených hospodářstvích či v jiném zařízení, v němž nelze dostatečně zamezit kontaktu volně žijících ptáků s drůbeží či jinými ptáky chovanými v zajetí.

ČÁST II

Dodatečné rizikové faktory týkající se šíření viru v rámci hospodářství či mezi hospodářstvími

 umístění hospodářství s chovem drůbeže v oblastech s vysokou hustotou hospodářství s chovem drůbeže,

 intenzita přesunů drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí, vozidel a osob v rámci hospodářství a z něj a další přímé či nepřímé kontakty mezi hospodářstvími.
PŘÍLOHA II

Kritéria, které je třeba zvážit při uplatňování opatření stanoveného v článku 2 na komerční hospodářství s chovem drůbeže

 pokles v příjmu potravy a vody o více než 20 %,

 pokles v produkci vajec o více než 5 % po dobu delší než 2 dny,

 úmrtnost vyšší než 3 % týdně,

 jakékoli klinické příznaky nebo posmrtné léze, které naznačují influenzu ptáků.( 1 ) Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/33/EHS (Úř. věst. L 315, 19.11.2002, s. 14).

( 2 ) Úř. věst. L 167, 22.6.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.

( 3 ) Úř. věst. L 122, 26.4.2004, s. 1.

( 4 ) Viz strana 93 tohoto Úředního věstníku.

( 5 ) Viz strana 95 tohoto Úředního věstníku.

( 6 ) Úř. věst. L 273, 19.10.2005, s. 21.

( 7 ) Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16.