2004R2183 — CS — 11.02.2009 — 001.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2183/2004

ze dne 6. prosince 2004,

kterým se na nezúčastněné členské státy rozšiřuje použitelnost nařízení (ES) č. 2182/2004 o medailích a žetonech podobných euromincím

(Úř. věst. L 373, 21.12.2004, p.7)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 47/2009 ze dne 18. prosince 2008,

  L 17

7

22.1.2009
▼B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2183/2004

ze dne 6. prosince 2004,

kterým se na nezúčastněné členské státy rozšiřuje použitelnost nařízení (ES) č. 2182/2004 o medailích a žetonech podobných euromincímRADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu ( 1 ),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Při přijetí nařízení (ES) č. 2182/2004 ( 2 ) Rada stanovila, že se nařízení použije v zúčastněných členských státech vymezených v nařízení Rady (ES) č. 974/98 ze dne 3. května 1998 o zavedení eura ( 3 ).

(2)

Je však důležité, aby pravidla o medailích a žetonech podobných euromincím byla jednotná v celém Společenství, a za tím účelem by měla být přijata nezbytná ustanovení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:▼M1

Článek 1

Použitelnost nařízení (ES) č. 2182/2004 ve znění nařízení (ES) č. 46/2009 ( 4 ) se rozšiřuje na členské státy, které nejsou zúčastněnými členskými státy podle čl. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 974/98.

▼B

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.( 1 ) Stanovisko ze dne 1. dubna 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

( 2 ) Viz stranu 1 tohoto Úředního věstníku.

( 3 ) Úř. věst. L 139, 11.5.1998, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2596/2000 (Úř. věst. L 300, 29.11.2000, s. 2).

( 4 ) Nařízení Rady (ES) č. 46/2009 ze dne 18. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 2182/2004 o medailích a žetonech podobných euromincím (Úř. věst. L 17, 22.1.2009, s. 5).