02004L0036 — CS — 20.04.2008 — 002.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES

ze dne 21. dubna 2004

o bezpečnosti letadel třetích zemí, která používají letiště Společenství

(Úř. věst. L 143 30.4.2004, s. 76)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005

  L 344

15

27.12.2005

►M2

SMĚRNICE KOMISE 2008/49/ES Text s významem pro EHP ze dne 16. dubna 2008,

  L 109

17

19.4.2008
▼B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES

ze dne 21. dubna 2004

o bezpečnosti letadel třetích zemí, která používají letiště SpolečenstvíČlánek 1

Oblast působnosti a účel

1.  
V rámci celkové strategie Společenství, jejímž cílem je stanovit a udržovat vysokou jednotnou úroveň bezpečnosti civilního letectví v Evropě, zavádí tato směrnice harmonizovaný přístup k účinnému uplatňování mezinárodních norem bezpečnosti ve Společenství harmonizováním pravidel a postupů pro prohlídky letadel třetích zemí na odbavovací ploše, která přistávají na letištích umístěných v členských státech.
2.  
Touto směrnicí není dotčeno právo členských států provádět prohlídky, na které se nevztahuje tato směrnice, a právo uložit pro kterékoliv letadlo, které přistává na jejich letištích, v souladu s právem Společenství a mezinárodním právem zákaz pokračování letu nebo příletu nebo mu stanovit podmínky.
3.  
Z oblasti působnosti této směrnice jsou vyloučena státní letadla definovaná v Chicagské úmluvě a letadla o maximální vzletové hmotnosti nižší než 5 700  kg, která neslouží k obchodní letecké dopravě.
4.  
Toto nařízení se použije pro letiště Gibraltar, aniž jsou dotčeny právní postoje Španělského království a Spojeného království ve sporu o svrchovanost nad územím, kde se letiště nachází.
5.  
Použitelnost této směrnice pro letiště Gibraltar se pozastavuje, dokud nebude zaveden režim stanovený ve společném prohlášení ministrů zahraničních věcí Španělského království a Spojeného království ze dne 2. prosince 1987. Vlády Španělska a Spojeného království oznámí toto datum Radě.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

a) 

„zákazem letu“ formální zákaz, kterým je letadlu zakázáno opustit letiště, a případné přijetí opatření pro jeho zadržení;

b) 

„mezinárodními bezpečnostními normami“ bezpečnostní normy obsažené v Chicagské úmluvě a jejích přílohách ve znění platném v době prohlídky;

c) 

„prohlídkou na odbavovací ploše“ prohlídka letadla třetí země v souladu s přílohou II;

d) 

„letadlem třetí země“ letadlo, které není užíváno ani provozováno pod kontrolou příslušného orgánu členského státu.

Článek 3

Shromažďování informací

Členské státy zavedou mechanismus shromažďování veškerých informací, které jsou považovány za užitečné při plnění cíle uvedeného v článku 1, včetně:

a) 

důležitých bezpečnostních informací dostupných zejména:

— 
ze zpráv pilotů,
— 
ze zpráv organizace údržby letadel,
— 
ze zpráv o mimořádných událostech,
— 
od jiných subjektů, nezávislých na příslušných orgánech členských států,
— 
ze stížností;
b) 

informací o opatřeních, která jsou přijata následně po prohlídce na odbavovací ploše, například:

— 
letadlu je zakázán let,
— 
letadlu nebo provozovateli je zakázán přílet do členského státu,
— 
požadovaná nápravná opatření,
— 
spojení s příslušným orgánem provozovatele;
c) 

návazných informací, které se týkají provozovatele, například:

— 
přijatá nápravná opatření,
— 
opětovné zjištění nesrovnalostí.

Tyto informace se zaznamenají do standardního formuláře zprávy, který obsahuje položky uvedené ve vzorovém formuláři obsaženém v příloze I.

Článek 4

Prohlídka na odbavovací ploše

1.  

Každý členský stát stanoví vhodné prostředky, které umožní, aby letadla třetí země, která jsou podezřelá z nedodržování mezinárodních norem bezpečnosti a přistávají na kterémkoliv jejich letišti sloužící pro mezinárodní leteckou dopravu, podstoupila prohlídku na odbavovací ploše. Při provádění těchto postupů věnuje příslušný orgán letadlům zvláštní pozornost:

— 
jestliže byla získána informace naznačující nedostatečné provádění údržby nebo zřejmé poškození nebo závady,
— 
jestliže byla obdržena zpráva o tom, že po vstupu do vzdušného prostoru členského státu prováděla neobvyklé manévry, které vyvolávají závažné bezpečnostní obavy,
— 
u kterých objevila předchozí prohlídka na odbavovací ploše závady, které vyvolávají závažné podezření, že letadlo nesplňuje mezinárodní bezpečnostní normy, a zároveň se členský stát obává, že závady dosud nebyly opraveny,
— 
jestliže je prokázáno, že příslušné orgány země zápisu letadla do rejstříku nevykonávají vždy náležitý bezpečnostní dozor, nebo
— 
jestliže informace shromážděné podle článku 3 vyvolávají odůvodněné znepokojení ve vztahu k provozovateli nebo jestliže předchozí prohlídka na odbavovací ploše týkající se letadla, které je užíváno stejným provozovatelem, objevila nedostatky.
2.  
Členské státy mohou stanovit pravidla, která umožní provádět namátkové prohlídky na odbavovací ploše bez zvláštního podezření za předpokladu, že tato pravidla jsou v souladu s mezinárodním právem a s právem Společenství. Tento postup však musí být prováděn nediskriminujícím způsobem.
3.  
Členské státy zajistí, aby byly řádně prováděny prohlídky na odbavovací ploše a ostatní požadovaná opatření stálého dozoru podle čl. 8 odst. 3.
4.  
Prohlídky na odbavovací ploše se provádějí postupem popsaným v příloze II a pro výsledky se použije formulář zprávy o prohlídce na odbavovací ploše, který obsahuje přinejmenším údaje uvedené ve vzorovém formuláři obsaženém v příloze II. Po dokončení prohlídky na odbavovací ploše je velitel letadla nebo zástupce provozovatele letadla vyrozuměn o výsledku prohlídky na odbavovací ploše a v případě zjištění závažné závady je zaslána zpráva provozovateli letadla a dotčeným příslušným orgánům.
5.  
Při provádění prohlídky na odbavovací ploše podle této směrnice vynaloží příslušné orgány veškeré možné úsilí, aby se vyhnuly nepřiměřenému zpoždění prohlíženého letadla.

Článek 5

Výměna informací

1.  
Příslušné orgány členských států se účastní vzájemné výměny informací. Na požádání příslušného orgánu tyto informace obsahují seznam letišť dotčeného členského státu, která slouží pro mezinárodní letecké dopravě, spolu s uvedením počtu prohlídek na odbavovací ploše a počtu pohybů letadel třetích zemí na každém letišti v tomto seznamu pro každý kalendářní rok.
2.  
Všechny standardní zprávy podle článku 3 a zprávy o prohlídkách na odbavovací ploše podle čl. 4 odst. 4 jsou neprodleně předány Komisi a na požádání i příslušným orgánům členských států a Evropské agentuře pro bezpečnost v letectví (EASA).
3.  
Jestliže standardní zpráva prokáže možné ohrožení bezpečnosti nebo zpráva o prohlídce na odbavovací ploše prokáže, že letadlo nevyhovuje mezinárodním normám bezpečnosti a může představovat potenciální ohrožení bezpečnosti, je zpráva neprodleně sdělena všem příslušným orgánům členských států a Komisi.

Článek 6

Ochrana a šíření informací

1.  
V souladu se svými vnitrostátními právními předpisy přijmou členské státy nezbytná opatření k zajištění náležitého utajení informací, které obdrží podle článku 5. Použijí tyto informace výlučně pro účely této směrnice.
2.  
Komise každoročně zveřejní zprávu v podobě souhrnných informací, která je dostupná veřejnosti a zúčastněným subjektům v odvětví a která obsahuje analýzu všech informací získaných v souladu s článkem 5. Tato analýza musí být jednoduchá a snadno srozumitelná a musí uvádět, zda pro cestující leteckou dopravou existuje zvýšené bezpečnostní riziko. V analýze nesmí být možné identifikovat zdroj informací.
3.  

Aniž je dotčeno právo veřejnosti na přístup k dokumentům Komise stanovené v nařízení (ES) č. 1049/2001, přijme Komise ze vlastního podnětu postupem podle čl. 10 odst. 2 opatření, aby byly zúčastněným osobám byly poskytovány informace podle odstavce 1, jakož i související podmínky. Tato opatření, která mohou být obecná nebo individuální, jsou založena na potřebě:

— 
poskytnout osobám a organizacím informace, které potřebují k zvýšení bezpečnosti civilního letectví,
— 
omezit šíření informací pouze na to, co je nezbytně požadováno pro účely jejích uživatelů, aby tím bylo zajištěno náležité utajení těchto informací.
4.  
Jestliže jsou informace týkající se nedostatků letadel předány dobrovolně, nesmí být ve zprávách o prohlídce na odbavovací ploše podle čl. 4 odst. 4 zdroj těchto informací identifikován.

Článek 7

Zákaz letů letadla

1.  
Jestliže nedodržení mezinárodních norem bezpečnosti prokazatelně ohrožuje bezpečnost letového provozu, musí provozovatel letadla učinit opatření k nápravě nedostatků před odletem. Nemá-li příslušný orgán, který provádí prohlídku na odbavovací ploše, záruku, že nápravná opatření budou provedena před letem, zakáže let letadla až do odstranění nebezpečí a neprodleně uvědomí příslušné orgány dotyčného provozovatele a státu zápisu letadla do rejstříku.
2.  
Příslušný orgán členského státu provádějící prohlídku na odbavovací ploše může ve spolupráci se státem odpovídajícím za provoz dotčeného letadla nebo se státem zápisu letadla do rejstříku určit nezbytné podmínky, za kterých je letadlu povolen let na letiště, kde mohou být nedostatky napraveny. Mají-li nedostatky vliv na platnost osvědčení o letové způsobilosti letadla, může být zákaz letů odvolán pouze za předpokladu, že provozovatel obdrží povolení od státu nebo států, přes které bude proveden přelet.

Článek 8

Opatření ke zvýšení bezpečnosti a prováděcí opatření

1.  
Členské státy podají Komisi zprávu o provozních opatřeních přijatých k plnění požadavků článků 3, 4 a 5.
2.  

Na základě informací shromážděných podle odstavce 1 může Komise postupem podle čl. 10 odst. 2 přijmout veškerá vhodná opatření, která usnadní provádění článků 3, 4 a 5, a zejména:

— 
stanoví seznam informací, které mají být shromažďovány,
— 
upřesní obsah a postupy prohlídek na odbavovací ploše,
— 
určí formát pro ukládání a šíření dat,
— 
zřídí nebo podporuje příslušné orgány pro řízení a využívání nástrojů nezbytných pro sběr a výměnu informací.
3.  
Na základě informací obdržených podle článků 3, 4 a 5 a postupem podle čl. 10 odst. 2 muže být rozhodnuto o náležité prohlídce na odbavovací ploše a jiných dozorových opatřeních, zejména vůči určitému provozovateli nebo vůči provozovatelům určité třetí země, dokud příslušný orgán této třetí země nepřijme uspokojivá nápravná opatření.
4.  
Komise může přijmout veškerá vhodná opatření ke spolupráci s třetími zeměmi a pomáhat jim při zlepšování jejich schopnosti dozoru nad bezpečností letového provozu.

▼M1 —————

▼B

Článek 10

Postup výboru

1.  
Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 12 nařízení (EHS) 3922/91.
2.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.
4.  
Výbor přijme svůj jednací řád.
5.  
Komise může s výborem dále konzultovat jakoukoli jinou otázku, která se týká uplatňování této směrnice.

Článek 11

Provedení

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. dubna 2006. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu je stanoven členskými státy.

Článek 12

Změna příloh

Přílohy této směrnice mohou být změněny postupem podle čl. 10 odst. 2.

Článek 13

Zpráva

Do 30. dubna 2008 Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice, a zejména článku 9. Tato zpráva vezme mimo jiné ohled na vývoj ve Společenství a na mezinárodní úrovni. Zpráva může být doprovázena návrhy na změnu této směrnice.

Článek 14

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 15

Tato směrnice je určena členským státům.
PŘÍLOHA I

image

▼M2
PŘÍLOHA II

Příručka pro postupy při prohlídkách letadel na odbavovací ploše v rámci programu ES SAFA — základní prvky

1.   OBECNÉ POKYNY

1.1

Prohlídky na odbavovací ploše v rámci programu SAFA provádějí inspektoři, kteří mají nezbytné znalosti v oblasti, jež se prohlídky týkají, a při ověření všech položek v seznamu musejí prokázat technické a provozní znalosti a znalosti v oblasti letové způsobilosti. Pokud je prohlídka na odbavovací ploše prováděna dvěma či více inspektory, lze hlavní prvky prohlídky – vizuální prohlídku vnějšku letadla, prohlídku pilotního prostoru a prohlídku kabiny pro cestující a/nebo nákladového prostoru – mezi inspektory rozdělit.

1.2

Než inspektoři v rámci prohlídky na odbavovací ploše zahájí prohlídku na palubě, musejí velícímu pilotovi nebo, není-li přítomen, členovi posádky či nejvyššímu zástupci provozovatele prokázat svou totožnost. Pokud není možné zástupce provozovatele informovat nebo pokud není takový zástupce v letadle či v jeho blízkosti přítomen, je obecným pravidlem, že se prohlídka na odbavovací ploše v rámci programu SAFA neprovádí. Za zvláštních okolností lze rozhodnout, že prohlídka na odbavovací ploše v rámci programu SAFA provedena bude, omezí se však na vizuální kontrolu vnějšku letadla.

1.3

Prohlídka bude v rámci lhůt a zdrojů, které jsou k dispozici, co nejucelenější. To znamená, že jsou-li k dispozici pouze omezený čas a zdroje, je možné namísto všech bodů prohlídky ověřit pouze některé z nich. V závislosti na čase a zdrojích, které jsou pro prohlídku na odbavovací ploše v rámci programu SAFA k dispozici, budou položky, jež budou podrobeny prohlídce, zvoleny v souladu s cíli programu ES SAFA.

1.4

Prohlídka na odbavovací ploše nezpůsobí nepřiměřené zpoždění odletu letadla, které je prohlídce podrobeno. Případné příčiny zpoždění se mohou, avšak nemusí omezovat na pochybnosti o správnosti předletové přípravy, letové způsobilosti letadla či jakýchkoli skutečnostech, které se přímo týkají bezpečnosti letadla a osob na jeho palubě.

2.   KVALIFIKACE INSPEKTORŮ

2.1

Členské státy zaručí, že od 1. ledna 2009 jsou veškeré prohlídky na odbavovací ploše v rámci programu SAFA na jejich území prováděny kvalifikovanými inspektory.

2.2

Členské státy zaručí, že jejich inspektoři vyhovují níže stanoveným kritériím týkajícím se kvalifikace.

2.3

Kritéria týkající se kvalifikace

2.3.1   Kritéria způsobilosti

Jakožto základní předpoklad způsobilosti ke kvalifikaci musí členský stát zaručit, že uchazeči o kvalifikaci inspektora programu SAFA mají nezbytné letecké vzdělání a/nebo praktické znalosti v oblastech, jichž se prohlídka týká, konkrétně se jedná o tyto oblasti:

a) 

provoz letadla;

b) 

udělování povolení pracovníkům;

c) 

letová způsobilost letadla;

d) 

nebezpečné věci.

2.3.2   Požadavky na odbornou přípravu

Před udělením kvalifikace musejí uchazeči úspěšně dokončit odbornou přípravu, která sestává z:

— 
teoretické odborné přípravy zajišťované organizacemi SAFA pro odbornou přípravu popsanými v bodě 2.4,
— 
praktické odborné přípravy zajišťované organizacemi SAFA pro odbornou přípravu popsanými v bodě 2.4 nebo vedoucím inspektorem jmenovaným členským státem, jak stanoví bod 2.5, který jedná nezávisle na organizaci SAFA pro odbornou přípravu,
— 
odborné praxe: je získána během řady prohlídek provedených vedoucím inspektorem jmenovaným členským státem v souladu s bodem 2.5.

2.3.3   Požadavky na udržení platnosti kvalifikace

Členské státy zaručí, že si kvalifikovaní inspektoři udržují platnost kvalifikace, a to zejména:

a) 

průběžnou odbornou přípravou, která sestává z odborné teoretické přípravy zajišťované organizacemi SAFA pro odbornou přípravu definovanými v bodě 2.4;

b) 

tím, že v každém dvanáctiměsíčním období, které uplyne od odborné přípravy SAFA, vykonají určitý minimální počet prohlídek, pokud ovšem daní inspektoři nejsou zároveň inspektory letového provozu či letové způsobilosti z vnitrostátního leteckého orgánu členského státu a pravidelně nevykonávají prohlídky letadel domácích provozovatelů.

2.3.4   Pokyny

Nejpozději do 30. září 2008 agentura EASA vypracuje a zveřejní podrobné pokyny, aby členským státům usnadnila provádění bodů 2.3.1, 2.3.2 a 2.3.3.

2.4

Organizace SAFA pro odbornou přípravu

2.4.1

Organizace SAFA pro odbornou přípravu může být součást příslušného orgánu členského státu nebo organizace třetí strany.

Organizace třetí strany může být:

— 
součást příslušného orgánu jiného členského státu,
— 
nezávislý subjekt.

2.4.2

Členské státy zaručí, že odborná příprava uvedená v bodě 2.3.2 a bodě 2.3.3 písm. a), kterou provádí jejich příslušný vnitrostátní orgán, probíhá přinejmenším v souladu s patřičnými osnovami sestavenými a zveřejněnými agenturou EASA.

2.4.3

Členské státy, které pro odbornou přípravu v rámci programu SAFA využijí organizaci třetí strany, zavedou systém hodnocení takovéto organizace. Tento systém je jednoduchý, transparentní a přiměřený a zohlední veškeré pokyny sestavené a zveřejněné agenturou EASA. Může rovněž zohlednit hodnocení provedená jinými členskými státy.

2.4.4

Organizaci třetí strany, která provádí odbornou přípravu, lze využít pouze tehdy, pokud z hodnocení vyplývá, že odborná příprava bude zajištěna v souladu s příslušnými osnovami sestavenými a zveřejněnými agenturou EASA.

2.4.5

Členské státy zaručí, že programy odborné přípravy, které poskytují jejich příslušné orgány, a/nebo jejich systémy hodnocení organizací třetích stran, které provádějí odbornou přípravu, jsou odpovídajícím způsobem upravovány, aby odrážely veškerá doporučení vyplývající z normalizačních auditů, které provádí agentura EASA v souladu s pracovními postupy stanovenými v nařízení Komise č. 736/2006/ES ( 8 ).

2.4.6

Členský stát může agenturu EASA požádat, aby provedla hodnocení organizace pro odbornou přípravu a poskytla poradenství, z něhož by členský stát mohl vycházet při provádění vlastního hodnocení.

2.4.7

Nejpozději do 30. září 2008 agentura EASA vypracuje a zveřejní podrobné pokyny, aby členským státům usnadnila provádění tohoto bodu.

2.5

Vedoucí inspektoři

2.5.1

Členský stát smí vedoucí inspektory jmenovat za předpokladu, že splňují příslušná kritéria pro kvalifikaci, která daný členský stát stanoví.

2.5.2

Členské státy zaručí, že kritéria uvedená v bodě 2.5.1 obsahují alespoň následující požadavky, podle nichž nominovaný uchazeč:

— 
byl během posledních tří let před jmenováním kvalifikován jako inspektor SAFA,
— 
vykonal během posledních tří let před jmenováním alespoň 36 prohlídek v rámci programu SAFA.

2.5.3

Členské státy zaručí, že praktická odborná příprava a/nebo odborná praxe pod vedením vedoucího inspektora vycházejí z patřičných osnov sestavených a zveřejněných agenturou EASA.

2.5.4

Členské státy mohou rovněž jmenovat vedoucí inspektory, aby vedli praktickou odbornou přípravu a/nebo odbornou praxi uchazečů z jiných členských států.

Nejpozději do 30. září 2008 agentura EASA vypracuje a zveřejní podrobné pokyny, aby členským státům usnadnila provádění tohoto bodu.

2.6

Přechodná opatření

2.6.1

Má se za to, že inspektoři SAFA, kteří k datu stanovenému podle článku 3 směrnice Komise 2008/49/ES splňují kritéria způsobilosti uvedená v bodě 2.3.1 a kritéria vyžadující nejnovější praktické zkušenosti uvedená v bodě 2.3.3 písm. b), jsou kvalifikováni jako inspektoři v souladu s požadavky stanovenými v této kapitole.

2.6.2

Bez ohledu na ustanovení bodu 2.3.3 písm. a) se inspektoři, kteří jsou v souladu s bodem 2.6.1 považováni za kvalifikované, účastní průběžné odborné přípravy, kterou postupně zajišťuje organizace SAFA pro odbornou přípravu, a to nejpozději do 1. července 2010, a následně jak se stanoví v bodě 2.3.3 písm. a).

3.   NORMY

3.1

Normy ICAO a evropské oblastní doplňkové postupy ICAO představují základní měřítko, které se použije při prohlídkách letadel a prohlídkách u provozovatelů v rámci programu ES SAFA. Kromě toho se v případě, že je kontrolován technický stav letadla, ověří dodržení norem výrobce letadla.

4.   POSTUP PŘI PROHLÍDCE

Kontrolní seznam položek

4.1

Položky, které mají být podrobeny prohlídce, budou vybrány z položek uvedených v kontrolním seznamu ve zprávě o prohlídce na odbavovací ploše v rámci programu SAFA, která celkem obsahuje 54 položek (viz dodatek 1).

4.2

Prohlídka a z ní plynoucí zjištění, pokud nějaká existují, se musejí po dokončení prohlídky odrazit ve zprávě o prohlídce na odbavovací ploše v rámci programu SAFA.

Podrobné pokyny SAFA

4.3

Každá položka prohlídky uvedená v kontrolním seznamu ve zprávě o prohlídce na odbavovací ploše v rámci programu SAFA bude podrobně popsána a budou upřesněny rozsah a metoda prohlídky. Kromě toho bude učiněn odkaz na příslušné požadavky příloh úmluvy ICAO. Popisy a odkazy budou vypracovány a zveřejněny agenturou EASA jako podrobné pokyny a budou podle potřeby upravovány, aby odrážely nejnovější platné normy.

Zařazení zpráv do centrální databáze programu SAFA

4.4

Zpráva o prohlídce se co nejdříve, avšak nejpozději do 15 pracovních dnů po datu prohlídky uloží do centrální databáze programu SAFA, a to i v případě, že z prohlídky nevyplynula žádná zjištění.

5.   KATEGORIE ZJIŠTĚNÍ

5.1

U každé položky prohlídky jsou jako zjištění definovány tři kategorie možných odchylek od příslušných norem stanovených podle bodu 3.1. Tato zjištění lze rozdělit do následujících kategorií:

— 
zjištění kategorie 1 je zjištění, které má zanedbatelný vliv na bezpečnost,
— 
zjištění kategorie 2 může mít značný dopad na bezpečnost a
— 
zjištění kategorie 3 může mít velmi závažný dopad na bezpečnost.

5.2

Pokyny k rozdělení zjištění do kategorií budou vypracovány a zveřejněny agenturou EASA jako podrobné pokyny a budou podle potřeby upravovány, aby odrážely nejnovější vědecko-technický pokrok.

6.   NÁVAZNÁ OPATŘENÍ, KTERÁ JE TŘEBA UČINIT

6.1

Aniž je dotčen bod 1.2, musí být po dokončení prohlídky v rámci programu SAFA vyplněn doklad o prohlídce, který obsahuje alespoň položky stanovené v dodatku 2, a jeho kopie musí být předána velícímu pilotovi nebo, není-li přítomen, členovi posádky či nejvyššímu zástupci provozovatele, který je přítomen v letadle nebo v jeho blízkosti. Od příjemce bude vyžadováno podepsané potvrzení o přijetí dokladu o prohlídce, které si inspektor ponechá v držení. Pokud příjemce odmítne potvrzení podepsat, bude tato skutečnost v dokladu zaznamenána. Příslušné podrobné pokyny vypracuje a zveřejní agentura EASA jakožto podrobné pokyny.

6.2

Na základě rozdělení zjištění do kategorií byla vymezena určitá navazující opatření. Vztahy mezi kategorií zjištění a vyplývajícími opatřeními, která mají být přijata, jsou popsány v třídách jednotlivých opatření a budou vypracovány a zveřejněny agenturou EASA jako podrobné pokyny.

6.3

Opatření třídy 1: V rámci tohoto opatření jsou velícímu pilotovi nebo, není-li přítomen, jinému členovi posádky či nejvyššímu zástupci provozovatele, který je přítomen, poskytnuty informace o výsledcích prohlídky na odbavovací ploše v rámci programu SAFA. Opatření sestává z ústního poučení a z poskytnutí dokladu o prohlídce. Opatření třídy 1 bude učiněno po každé prohlídce bez ohledu na to, zda z ní vzešla určitá zjištění, či nikoli.

6.4

Opatření třídy 2: Toto opatření sestává z:

1) 

písemné komunikace s příslušným provozovatelem a obsahuje žádost o důkaz o přijetí nápravného opatření a

2) 

písemné komunikace s odpovědným státem (státem provozovatele a/nebo rejstříku), která pojednává o výsledcích prohlídek letadel provozovaných pod bezpečnostním dozorem příslušného státu. Komunikace případně obsahuje žádost o potvrzení, že jsou státy spokojeny s nápravnými opatřeními přijatými na základě bodu 1.

Členské státy poskytnou agentuře EASA měsíční zprávy o stavu návazných opatření, která na základě prohlídek na odbavovací ploše přijaly.

Opatření třídy 2 se učiní po každé prohlídce, ze které vzešla zjištění kategorie 2 nebo 3.

Příslušné podrobné pokyny vypracuje a zveřejní agentura EASA jakožto podrobné pokyny.

6.5

Opatření třídy 3: Opatření třídy 3 se učiní po každé prohlídce, ze které vzešla zjištění kategorie 3. Vzhledem k závažnosti zjištění kategorie 3 z hlediska jejich možného vlivu na bezpečnost letadla a osob na jeho palubě byla tato třída rozdělena do následujících podtříd.

1) 

Podtřída 3a — omezení letového provozu letadla: příslušný orgán, který provádí prohlídku na odbavovací ploše, dojde k závěru, že vzhledem k nedostatkům zjištěným během prohlídky může letadlo vzlétnout pouze za určitých omezení.

2) 

Podtřída 3b — nápravná opatření před letem: při prohlídce na odbavovací ploše byly zjištěny nedostatky, které vyžadují, aby bylo před plánovaným letem provedeno nápravné opatření.

3) 

Podtřída 3c — příslušný vnitrostátní letecký orgán uloží danému letadlu zákaz letů: letadlu je uložen zákaz letů v situaci, kdy z prohlídky vzešla (velmi závažná) zjištění kategorie 3 a příslušný orgán, který provádí prohlídku na odbavovací ploše, není uspokojivě přesvědčen, že provozovatel letadla přijme před odletem nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků, čímž by bezprostředně ohrozil bezpečnost letadla a osob na jeho palubě. V takových případech vnitrostátní letecký orgán, který provádí prohlídku na odbavovací ploše, uloží letadlu zákaz letů, dokud není riziko odstraněno, a neprodleně informuje příslušné orgány dotčeného provozovatele a státu, v němž je letadlo zapsáno do rejstříku.

Opatření podle bodů 2 a 3 mohou zahrnovat neobchodní přistavovací let, kdy je letadlo posláno na údržbu.

4) 

Podtřída 3d — okamžitý zákaz provozu: členský stát může na bezprostřední a zjevné ohrožení bezpečnosti reagovat tím, že v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy Společenství uloží okamžitý zákaz provozu letadla.
Dodatek 1

Zpráva o prohlídce na odbavovací ploše v rámci programu SAFA