2003R2004 — CS — 27.12.2007 — 001.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2004/2003

ze dne 4. listopadu 2003

o statutu a financování politických stran na evropské úrovni

(Úř. věst. L 297, 15.11.2003, p.1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1524/2007 ze dne 18. prosince 2007,

  L 343

5

27.12.2007
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2004/2003

ze dne 4. listopadu 2003

o statutu a financování politických stran na evropské úrovniEVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 191 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy ( 1 ),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V článku 191 Smlouvy je uvedeno, že politické strany na evropské úrovni jsou významným faktorem integrace uvnitř Unie a že přispívají k vytváření evropského povědomí a k vyjadřování politické vůle občanů Unie.

(2)

Pro politické strany na evropské úrovni by měla být stanovena řada základních pravidel ve formě statutu, zejména v souvislosti s jejich financováním. Zkušenosti získané při používání tohoto nařízení by měly odhalit, do jaké míry by měl nebo neměl být tento statut doplněn.

(3)

Zkušenosti ukázaly, že členy politické strany na evropské úrovni jsou buď občané sdružení ve formě politické strany, nebo politické strany, které společně tvoří svazek. Pojmy „politická strana“ a „svazek politických stran“, které jsou použity v tomto nařízení, by měly být tudíž objasněny.

(4)

Aby bylo možné identifikovat „politickou stranu na evropské úrovni“, musí být stanoveny určité podmínky. Zejména je nezbytné, aby politické strany na evropské úrovni dodržovaly zásady, na kterých je založena Evropská unie a které jsou zakotveny ve Smlouvách a uznány v Listině základních práv Evropské unie.

(5)

Měl by být stanoven postup pro politické strany na evropské úrovni, které chtějí dostávat finanční prostředky v souladu s tímto nařízením.

(6)

Mělo by být rovněž stanoveno pravidelné ověřování podmínek, jež se uplatňují při identifikaci politické strany na evropské úrovni.

(7)

Politické strany na evropské úrovni, které obdržely finanční prostředky v souladu s tímto nařízením, by měly plnit povinnosti, jejichž cílem je zajištění průhlednosti zdrojů financování.

(8)

V souladu s prohlášením č. 11 o článku 191 Smlouvy o založení Evropského společenství připojeným k závěrečnému aktu Smlouvy z Nice by se finanční prostředky poskytnuté v souladu s tímto nařízením neměly využívat k přímému ani nepřímému financování politických stran na vnitrostátní úrovni. Na základě téhož prohlášení by se ustanovení o financování politických stran na evropské úrovni měla na stejném základě uplatňovat na všechny politické síly zastoupené v Evropském parlamentu.

(9)

Měla by být vymezena povaha výdajů, které mohou být financovány v souladu s tímto nařízením.

(10)

Rozpočtové položky určené k financování v souladu s tímto nařízením by měly být stanoveny v rámci ročního rozpočtového procesu.

(11)

Musí být zajištěna maximální průhlednost a finanční kontrola politických stran na evropské úrovni, které jsou financovány ze souhrnného rozpočtu Evropské unie.

(12)

Měl by být stanoven klíč pro rozdělování rozpočtových položek, které jsou každý rok dostupné, přičemž je na jedné straně zapotřebí vzít v úvahu počet příjemců a na druhé straně počet zvolených členů v Evropském parlamentu.

(13)

Technická pomoc Evropského parlamentu politickým stranám na evropské úrovni by se měla řídit zásadou rovného zacházení.

(14)

Uplatňování tohoto nařízení a financované činnosti by se měly přezkoumat ve zprávě Evropského parlamentu, která by měla být zveřejněna.

(15)

Soudní kontrola, ke které je příslušný Soudní dvůr, přispívá k řádnému uplatňování tohoto nařízení.

(16)

Aby byl usnadněn přechod na nová pravidla, mělo by být uplatňování některých ustanovení tohoto nařízení odloženo až do ustavení nového Evropského parlamentu po volbách v červnu roku 2004,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví pravidla pro statut a financování politických stran na evropské úrovni.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1. „politickou stranou“ sdružení občanů,

 které sleduje politické cíle a

 které je buď uznáváno, nebo zřízeno v souladu s právním řádem alespoň jednoho členského státu;

2. „svazkem politických stran“ strukturovaná spolupráce mezi alespoň dvěma politickými stranami;

3. „politickou stranou na evropské úrovni“ politická strana nebo svazek politických stran, které splňují podmínky uvedené v článku 3;

▼M1

4) „politickou nadací na evropské úrovni“ subjekt nebo síť subjektů, který(á) má právní subjektivitu v některém členském státě, je přidružená k některé politické straně na evropské úrovni a svými činnostmi v rámci cílů a základních hodnot Evropské unie podporuje a doplňuje cíle této politické strany na evropské úrovni plněním zejména těchto úkolů:

 sledování diskuse o problematice evropské veřejné politiky a procesu evropské integrace, její analýza a přispívání do ní,

 vyvíjení činností souvisejících s otázkami evropské veřejné politiky, jako je pořádání a podpora evropských seminářů, školení, konferencí a studií této problematiky mezi klíčovými zúčastněnými stranami, včetně organizací mládeže a dalších zástupců občanské společnosti,

 rozvíjení spolupráce s podobnými subjekty za účelem podpory demokracie,

 poskytnutí rámce, v němž mohou na evropské úrovni společně pracovat vnitrostátní politické nadace, členové akademické obce a další subjekty;

5) „finančními prostředky ze souhrnného rozpočtu Evropské unie“ grant ve smyslu čl. 108 odst. 1 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 ( 2 ) (dále jen „finanční nařízení“).

▼B

Článek 3

Podmínky

►M1  1. ◄   Politická strana na evropské úrovni musí splňovat tyto podmínky:

a) má právní subjektivitu v členském státě, v němž se nachází její sídlo;

b) je alespoň v jedné čtvrtině členských států zastoupena členy Evropského parlamentu nebo v celostátních parlamentech či regionálních parlamentech nebo v regionálních shromážděních; nebo

obdržela alespoň v jedné čtvrtině členských států alespoň tři procenta hlasů odevzdaných v každém z nich při posledních volbách do Evropského parlamentu;

c) dodržuje zejména ve svém programu a při svých činnostech zásady, na kterých je založena Evropská unie, tj. zásadu svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a právního státu;

d) účastnila se voleb do Evropského parlamentu nebo vyjádřila úmysl se jich zúčastnit.

▼M1

2.  Politická nadace na evropské úrovni musí splňovat tyto podmínky:

a) je přidružená k jedné z politických stran na evropské úrovni uznaných podle odstavce 1, která toto přidružení potvrdí;

b) musí mít právní subjektivitu v členském státě, v němž se nachází její sídlo. Tato právní subjektivita je oddělena od právní subjektivity politické strany na evropské úrovni, k níž je nadace přidružená;

c) musí dodržovat zejména ve svém programu a při svých činnostech zásady, na kterých je založena Evropská unie, tj. zásadu svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a zásadu právního státu;

d) nepodporuje ziskové cíle;

e) její řídící orgán má geograficky vyvážené složení.

3.  V rámci tohoto nařízení má každá politická strana a nadace na evropské úrovni právo vymezit konkrétní podobu jejich vztahu v souladu s vnitrostátním právem členského státu, včetně příslušné míry oddělení každodenního řízení a řídících struktur politické nadace na evropské úrovni na jedné straně a politické strany na evropské úrovni, k níž je tato nadace přidružena, na straně druhé.

▼B

Článek 4

Žádost o finanční prostředky

1.  Aby politická strana na evropské úrovni mohla obdržet finanční prostředky ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, musí každý rok podat u Evropského parlamentu žádost.

Evropský parlament přijímá rozhodnutí do tří měsíců a povoluje a spravuje odpovídající rozpočtové položky.

2.  K první žádosti musí být přiloženy tyto dokumenty:

▼M1

a) doklady o tom, že žadatel splňuje podmínky stanovené v článcích 2 a 3;

▼B

b) politický program, v němž jsou vytyčeny cíle politické strany na evropské úrovni;

c) stanovy, které stanoví zejména orgány odpovědné za politické a finanční řízení, jakož i orgány či fyzické osoby, které jsou v každém členském státě zákonnými zástupci zejména pro účely nabývání či zcizování movitého a nemovitého majetku a zastupování při soudních řízeních.

3.  Každá změna dokumentů podle odstavce 2, zejména politického programu nebo stanov, které již byly předloženy, musí být Evropskému parlamentu oznámena do dvou měsíců. V případě jejího neoznámení je financování pozastaveno.

▼M1

4.  Politická nadace na evropské úrovni může požádat o finanční prostředky ze souhrnného rozpočtu Evropské unie pouze prostřednictvím politické strany na evropské úrovni, k níž je přidružena.

5.  Finanční prostředky pro politickou nadaci na evropské úrovni se přidělují na základě přidružení této nadace k politické straně na evropské úrovni podle čl. 10 odst. 1. Na takto přidělené prostředky se použijí články 9 a 9a.

6.  Finanční prostředky přidělené politické nadaci na evropské úrovni se použijí pouze pro účely financování jejích činností v souladu s čl. 2 odst. 4. V žádném případě nesmějí být použity na financování předvolebních kampaní nebo kampaní k referendům.

7.  Při posuzování žádostí o finanční prostředky ze souhrnného rozpočtu Evropské unie se na politické nadace na evropské úrovni obdobně použijí odstavce 1 a 3.

▼B

Článek 5

Ověřování

1.  Evropský parlament pravidelně ověřuje, zda politické strany na evropské úrovni splňují podmínky stanovené v čl. 3 písm. a) a b).

2.  S ohledem na podmínku uvedenou v čl. 3 písm. c) ověří Evropský parlament většinou svých členů na žádost jedné čtvrtiny svých členů, kteří zastupují alespoň tři politické skupiny v Evropském parlamentu, zda politická strana na evropské úrovni i nadále splňuje uvedenou podmínku.

Před provedením takového ověření vyslechne Evropský parlament zástupce dotyčné politické strany na evropské úrovni a požádá výbor složený z nezávislých osobností, aby v přiměřené lhůtě sdělil své stanovisko k této záležitosti.

Výbor se skládá ze tří členů, přičemž Evropský parlament, Rada a Komise jmenují po jednom členovi. Sekretariát a finanční prostředky pro výbor poskytuje Evropský parlament.

3.  Jestliže Evropský parlament zjistí, že některá z podmínek podle čl. 3 písm. a), b) a c) již není splněna, je dotyčná politická strana na evropské úrovni, která z tohoto důvodu ztratila toto postavení, vyloučena z financování v souladu s tímto nařízením.

▼M1

4.  Odstavec 2 se obdobně použije na politické nadace na evropské úrovni.

5.  Pozbude-li politická strana na evropské úrovni tohoto postavení, je dotyčná politická nadace na evropské úrovni vyloučena z financování podle tohoto nařízení.

6.  Jestliže Evropský parlament zjistí, že některá z podmínek podle čl. 3 odst. 2 písm. c) již není splněna, je dotyčná politická nadace na evropské úrovni vyloučena z financování podle tohoto nařízení.

▼M1

Článek 6

Povinnosti spojené s financováním

1.  Politická strana na evropské úrovni a politická nadace na evropské úrovni:

a) zveřejňuje každý rok své příjmy a výdaje a rozvahu;

b) zveřejňuje své zdroje financování tím, že poskytuje seznam svých dárců a darů, které od nich obdržela, s výjimkou darů nepřesahujících částku 500 EUR ročně na dárce.

2.  Politická strana na evropské úrovni a politická nadace na evropské úrovni nepřijímá:

a) anonymní dary;

b) dary z rozpočtů politických skupin v Evropském parlamentu;

c) dary od podniků, v nichž mohou na základě vlastnictví, na základě finanční účasti v nich nebo na základě předpisů platných pro podnik uplatňovat přímo či nepřímo převládající vliv orgány veřejné moci;

d) dary, které přesahují 12 000 EUR ročně na dárce od jakékoli fyzické či právnické osoby, jež není podnikem ve smyslu písmene c), a aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4;

e) dary od jakýchkoli orgánů veřejné moci třetí země včetně jakýchkoli podniků, v nichž mohou orgány veřejné moci uplatňovat přímo či nepřímo převládající vliv na základě vlastnictví, na základě finanční účasti v nich nebo na základě předpisů platných pro podnik.

3.  Příspěvky politické straně na evropské úrovni od vnitrostátních politických stran, které jsou členy politické strany na evropské úrovni, nebo od fyzické osoby, která je členem politické strany na evropské úrovni, jsou přípustné. Příspěvky politické straně na evropské úrovni, které pocházejí od vnitrostátních politických stran nebo od fyzických osob, nesmějí přesáhnout 40 % ročního rozpočtu této strany na evropské úrovni.

4.  Příspěvky politické nadaci na evropské úrovni od vnitrostátních politických nadací, které jsou členy politické nadace na evropské úrovni, a od politických stran na evropské úrovni jsou přípustné. Nesmějí přesáhnout 40 % ročního rozpočtu této nadace na evropské úrovni a nesmějí pocházet z prostředků získaných politickou stranou na evropské úrovni podle tohoto nařízení ze souhrnného rozpočtu Evropské unie.

Důkazní břemeno nese příslušná politická strana na evropské úrovni.

Článek 7

Zákaz financování

1.  Financování politických stran na evropské úrovni ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo z jakéhokoli jiného zdroje nesmí být použito pro přímé ani nepřímé financování jiných politických stran, a zejména vnitrostátních politických stran či kandidátů. Vnitrostátní politické strany a kandidáti se i nadále řídí vnitrostátními předpisy.

2.  Financování politických nadací na evropské úrovni ze souhrnného rozpočtu Evropské unie či z jakéhokoli jiného zdroje nesmí být použito pro přímé ani nepřímé financování politických stran nebo kandidátů na vnitrostátní ani evropské úrovni nebo nadací na vnitrostátní úrovni.

Článek 8

Povaha výdajů

Aniž je dotčeno financování politických nadací, rozpočtové prostředky ze souhrnného rozpočtu Evropské unie v souladu s tímto nařízením lze použít pouze na výdaje, které jsou přímo spojené s cíli vytyčenými v politickém programu podle čl. 4 odst. 2 písm. b).

Tyto výdaje zahrnují správní výdaje a výdaje spojené s technickou pomocí, jednáními, výzkumem, přeshraničními akcemi, studiemi, informacemi a zveřejňováním.

Výdaje politických stran na evropské úrovni mohou zahrnovat i financování volebních kampaní prováděných politickými stranami na evropské úrovni, pokud se tyto kampaně týkají voleb do Evropského parlamentu, jichž se politické strany účastní v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. d). V souladu s článkem 7 nesmí být tyto rozpočtové prostředky přímo ani nepřímo na financování vnitrostátní politické strany nebo kandidátů.

Tyto výdaje nesmějí být použity na financování kampaní k referendům.

Avšak v souladu s článkem 8 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách se financování a omezení volebních nákladů pro všechny politické strany a kandidáty ve volbách do Evropského parlamentu řídí vnitrostátními právními předpisy jednotlivých členských států.

▼B

Článek 9

Provádění a kontrola

▼M1

1.  Rozpočtové prostředky pro financování politických stran na evropské úrovni a politických nadací na evropské úrovni se stanoví v rámci ročního rozpočtového procesu a provádějí se v souladu s finančním nařízením a jeho prováděcími předpisy.

Prováděcí postupy k tomuto nařízení stanoví schvalující osoba.

2.  Ocenění movitého a nemovitého majetku a jeho odpisy se provádějí v souladu s ustanoveními platnými pro orgány, jak jsou stanoveny v článku 133 finančního nařízení.

3.  Kontrola finančních prostředků poskytnutých podle tohoto nařízení se provádí v souladu s finančním nařízením a jeho prováděcími předpisy.

Kontrola se provádí na základě ročního auditu, který provádí externí a nezávislý auditor. Auditorský nález je do šesti měsíců od konce daného účetního období předložen Evropskému parlamentu.

▼B

4.  Na základě použití tohoto nařízení se jakékoli finanční prostředky, které politické strany na evropské úrovni obdržely ze souhrnného rozpočtu Evropské unie neoprávněně, vracejí do uvedeného rozpočtu.

5.  Politické strany na evropské úrovni, které jsou financovány v souladu s tímto nařízením, předloží Účetnímu dvoru jakýkoli dokument nebo informace, o něž Účetní dvůr požádá za účelem splnění svých úkolů.

Podílejí-li se politické strany na evropské úrovni na výdajích společně s vnitrostátními politickými stranami a jinými organizacemi, musí být Účetnímu dvoru předložen doklad o výdajích vynaložených politickými stranami na evropské úrovni.

6.  Na financování politických stran na evropské úrovni jako subjektů, které sledují cíl obecného evropského zájmu, se nevztahují ustanovení článku 113 finančního nařízení o postupném snižování finančních prostředků.

▼M1

Článek 9a

Průhlednost

Evropský parlament zveřejní společně, ve zvlášť k tomu účelu vytvořeném oddílu svých internetových stránek, následující dokumenty:

 výroční zprávu s tabulkou uvádějící výši částek vyplacených každé politické straně a každé politické nadaci na evropské úrovni za každý rozpočtový rok, kdy byly granty vypláceny,

 zprávu Evropského parlamentu o uplatňování tohoto nařízení a financovaných činnostech v souladu s článkem 12,

 prováděcí předpisy k tomuto nařízení.

▼B

Článek 10

Rozdělování

1.  Dostupné rozpočtové položky jsou mezi politické strany na evropské úrovni, jejichž žádosti o financování ve smyslu článku 4 byly vyřízeny kladně, rozdělovány každý rok takto:

a) 15 % je rozděleno rovným dílem;

b) 85 % je rozděleno mezi strany, které jsou v Evropském parlamentu zastoupeny svými zvolenými členy, v poměru k počtu zvolených členů.

Pro účely těchto ustanovení může být člen Evropského parlamentu členem pouze jedné politické strany na evropské úrovni.

▼M1

2.  Finanční prostředky ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nesmějí překročit 85 % nákladů politické strany nebo politické nadace na evropské úrovni, které jsou způsobilé pro poskytnutí těchto prostředků. Důkazní břemeno nese příslušná politická strana na evropské úrovni.

▼B

Článek 11

Technická podpora

Veškerá technická podpora Evropského parlamentu politickým stranám na evropské úrovni se opírá o zásadu rovného zacházení. Poskytuje se za podmínek, které nejsou méně výhodné, než jsou podmínky poskytované jiným externím organizacím a sdružením, jimž může být poskytována podobná podpora, a dodává se na základě faktury a za úplatu.

Evropský parlament zveřejňuje podrobnosti technické podpory, kterou poskytuje každé politické straně na evropské úrovni, ve výroční zprávě.

▼M1

Článek 12

Hodnocení

Evropský parlament zveřejní do 15. února 2011 zprávu o uplatňování tohoto nařízení a financovaných činnostech. Tato zpráva může obsahovat případné návrhy změn systému financování.

▼B

Článek 13

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost tři měsíce po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Články 4 až 10 se použijí ode dne zahájení prvního zasedání po volbách do Evropského parlamentu v červnu roku 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.( 1 ) Stanovisko Evropského parlamentu19. června 2003 ze dne 19. června 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 29. září 2003.

( 2 ) Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1525/2007 (Úř. věst. L 343, 27.12.2007, s.9).