02002R0473 — CS — 01.01.2009 — 002.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 473/2002

ze dne 15. března 2002,

kterým se mění přílohy I, II a VI nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin a kterým se stanoví pravidla ohledně předávání informací o používání sloučenin mědi

(Úř. věst. L 075, 16.3.2002, p.21)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

L 189

1

20.7.2007