02002A0515(02) — CS — 04.12.2018 — 003.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

EVROPSKO-STŘEDOMOŘSKÁ DOHODA

zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé

(Úř. věst. L 129 15.5.2002, s. 3)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROTOKOL k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii

  L 283

3

26.10.2005

►M2

DOHODA ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Jordánským hášimovským královstvím o vzájemných liberalizačních opatřeních a o změně Dohody o přidružení mezi ES a Jordánskem, jakož i o nahrazení příloh I, II, III a IV a protokolů č. 1 a 2 k uvedené dohodě

  L 41

3

13.2.2006

►M3

ROZHODNUTÍ RADY PŘIDRUŽENÍ EU-JORDÁNSKO č. 1/2006 ze dne 15. června 2006,

  L 209

30

31.7.2006

►M4

Protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

  L 40

64

13.2.2010

►M5

ROZHODNUTÍ RADYPŘIDRUŽENÍ EU-JORDÁNSKO č. 1/2010 ze dne 16. září 2010,

  L 253

60

28.9.2010

►M6

PROTOKOL k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Jordánským hášimovským královstvím o obecných zásadách účasti Jordánského hášimovského království na programech Unie

  L 117

2

27.4.2013

►M7

PROTOKOL, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

  L 132

81

21.5.2016

 M8

ROZHODNUTÍ VÝBORU PRO PŘIDRUŽENÍ EU-JORDÁNSKO č. 1/2016 ze dne 19. července 2016,

  L 233

6

30.8.2016

►M9

ROZHODNUTÍ VÝBORU PRO PŘIDRUŽENÍ EU–JORDÁNSKO č. 1/2018 ze dne 4. prosince 2018,

  L 9

147

11.1.2019
▼B

EVROPSKO-STŘEDOMOŘSKÁ DOHODA

zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhéBELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

smluvní strany Smlouvy o založení Evropského společenství a Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli,

dále jen „členské státy“, a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ,

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ UHLÍ A OCELI,

dále jen „Společenství“,

na jedné straně a

JORDÁNSKÉ HÁŠIMOVSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

dále jen „Jordánsko“,

na straně druhé,

VZHLEDEM k důležitosti stávajících tradičních vazeb mezi Společenstvím, jeho členskými státy a Jordánskem a společně sdíleným hodnotám,

VZHLEDEM k tomu, že Společenství, jeho členské státy Jordánsko si přejí posílit tyto vazby, navázat trvalé vztahy, založené na vzájemnosti a partnerství, více začlenit jordánské hospodářství do hospodářství evropského,

VZHLEDEM k významu, který strany přikládají zásadám Charty Organizace spojených národů, zejména dodržování lidských práv, demokratických principům a politických a hospodářských svobod, které tvoří samotný základ přidružení,

VZHLEDEM k politickému hospodářskému rozvoji posledních let v Evropě a na Blízkém východě,

VĚDOMY si potřeby společně vynaložit úsilí k posílení politické stability a stimulace hospodářského rozvoje v regionu, a to podporou regionální spolupráce,

S PŘÁNÍM navázat a rozvinout pravidelný politický dialog o dvoustranných a mezinárodních otázkách společného zájmu,

PŘESVĚDČENI o potřebě podpořit proces modernizace v oblasti sociální a hospodářské, který Jordánsko zahájilo s cílem plně integrovat své hospodářství do světového hospodářství a být členem společenství demokratických zemí,

BEROUCE V ÚVAHU stávající rozdíly v hospodářském a sociálním rozvoji mezi Jordánskem a Společenstvím,

S PŘÁNÍM navázat spolupráci, podporovanou pravidelným dialogem, v ekonomických, vědeckých, technických, kulturních, audiovizuálních a sociálních záležitostech, s cílem zlepšit vzájemné poznání a pochopení,

VZHLEDEM ke snaze o zajištění volného obchodu jak ze strany Společenství, tak ze strany Jordánska, zejména k dodržování práv a povinností vyplývajících ze Všeobecné dohody o clech a obchodu (1994) (dále jen „GATT“),

PŘESVĚDČENI, že tato dohoda vytvoří nové prostředí pro jejich hospodářské vztahy, zejména pro rozvoj obchodu, investic a hospodářské a technické spolupráce,

SE DOHODLY TAKTO:Článek 1

1.  
Tímto se zakládá přidružení mezi Společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jordánskem na straně druhé.
2.  

Cílem této dohody je:

— 
poskytnout vhodný rámec pro politický dialog, který umožní rozvoj úzkých politických vztahů mezi stranami,
— 
vytvořit podmínky pro postupnou liberalizaci obchodu se zbožím, službami a kapitálem,
— 
podporovat rozvoj vyvážených hospodářských a společenských vztahů mezi stranami prostřednictvím dialogu a spolupráce,
— 
zlepšit životní a pracovní podmínky a zvýšit produktivitu a finanční stabilitu,
— 
podpořit regionální spolupráci, s cílem upevnit mírové soužití a hospodářskou a politickou stabilitu,
— 
podpořit spolupráci v ostatních oblastech společného zájmu.

Článek 2

Vztahy mezi stranami a rovněž všechna ustanovení této dohody jsou založeny na dodržování demokratických principů a základních lidských práv tak, jak jsou stanovena ve Všeobecné deklaraci lidských práv, kterou se řídí jejich domácí a zahraniční politika a která představuje podstatný prvek této dohody.HLAVA I

POLITICKÝ DIALOG

Článek 3

1.  
Mezi stranami se zavádí pravidelný politický dialog. Tento dialog posílí jejich vztahy, přispěje k rozvoji trvalého partnerství a zvýší vzájemné porozumění a solidaritu.
2.  

Politický dialog a spolupráce zejména:

— 
přispějí k lepšímu vzájemnému porozumění a ke sbližování postojů ohledně mezinárodních otázek, zejména pokud jde o otázky, které by mohly mít podstatný dopad na jednu nebo druhou stranu,
— 
umožní každé straně zohlednit postoj a zájmy druhé strany,
— 
zvýší bezpečnost a stabilitu regionu,
— 
podpoří společné iniciativy.

Článek 4

V rámci politického dialogu se budou řešit veškeré otázky společného zájmu a jeho cílem bude vytvoření prostoru pro nové podoby spolupráce s ohledem na společné cíle, zejména mír, bezpečnost, lidská práva, demokracii regionální rozvoj.

Článek 5

1.  

Politický dialog usnadní provádění společných iniciativ; bude probíhat v pravidelných intervalech a vždy v případě potřeby, zejména:

a) 

na úrovni ministrů, zejména v rámci Rady přidružení;

b) 

na úrovni vyšších úředníků mezi představiteli Jordánska na jedné straně a předsednictvím Rady a Komise na straně druhé;

c) 

s plným využitím diplomatických cest, včetně pravidelných porad úředníků, konzultací u příležitosti mezinárodních setkání a kontaktů diplomatických zástupců ve třetích zemích;

d) 

všemi ostatními prostředky, které užitečně přispějí k posílení, rozvoji a zintenzivnění tohoto dialogu.

2.  
Bude zaveden politický dialog mezi Evropským parlamentem a parlamentem Jordánska.HLAVA II

VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ ZÁKLADNÍ ZÁSADY

Článek 6

Během přechodného období, které bude trvat maximálně dvanáct let, počínaje dnem vstupu této dohody v platnost, Společenství a Jordánsko postupně vytvoří oblast volného obchodu, v souladu s ustanoveními této dohody a v souladu s ustanoveními Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994, dále jen „GATT“.KAPITOLA 1

PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY

Článek 7

Ustanovení této kapitoly se vztahují na výrobky pocházející ze Společenství a z Jordánska, s výjimkou výrobků uvedených v příloze II Smlouvy o založení Evropského společenství.

Článek 8

V obchodu mezi Společenstvím a Jordánskem nebudou zavedena žádná nová dovozní cla ani jakékoli jiné poplatky s rovnocenným účinkem.

Článek 9

Dovozy výrobků pocházející z Jordánska do Společenství jsou povoleny bez cel a jakýchkoli jiných poplatků s rovnocenným účinkem a bez množstevních omezení a jakýchkoli jiných opatření s rovnocenným účinkem.

Článek 10

1.  
a) 

Ustanovení této kapitoly nevylučují možnost, aby Společenství při dovozu zboží pocházejícího z Jordánska, vyjmenovaného v příloze I, zachovalo zemědělskou složku.

b) 

Zemědělská složka může mít podobu paušální částky nebo valorického cla.

c) 

Ustanovení kapitoly 2, platné pro zemědělské produkty, platí přiměřeně pro zemědělskou složku.

2.  
a) 

Ustanovení této kapitoly nevylučují možnost, aby Jordánsko při dovozu zboží pocházejícího ze Společenství, vyjmenovaného v příloze II, zachovalo zemědělskou složku.

b) 

Zemědělské složky, které může podle písmene a) Jordánsko uplatnit na dovozy ze Společenství, nepřesáhnou 50 % základního cla, uplatňovaného na dovozy ze zemí, které nemají prospěch z preferenčních obchodních ujednání, nýbrž z doložky nejvyšších výhod.

c) 

Jestliže Jordánsko prokáže, že výše cel uplatňovaných na zemědělské produkty, které jsou součástí seznamu zboží uvedeného v příloze II, přesahuje maximální sazbu stanovenou podle písmene b), může se Rada přidružení dohodnout na vyšší sazbě.

d) 

Jordánsko může rozšířit seznam zboží, na které uplatňuje zemědělskou složku, za předpokladu, že toto zboží je zahrnuto v příloze I. Před jejím přijetím bude zemědělská složka předložena k přezkoumání Výboru přidružení, který může učinit jakékoli potřebné rozhodnutí.

e) 

Na výrobky pocházející ze Společenství, vyjmenované v příloze II, uplatní Jordánsko od vstupu této dohody v platnost dovozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem, které nebudou vyšší než cla a poplatky platné ke dni 1. ledna 1996.

3.  
Pokud se týká průmyslové složky výrobků pocházejících ze Společenství uvedených v příloze II, Jordánsko postupně zruší dovozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem podle ustanovení článku 11.
4.  
Je-li v obchodě mezi Společenstvím a Jordánskem snížen poplatek použitelný na základní zemědělský produkt nebo jsou-li taková snížení výsledkem vzájemných koncesí pro zpracované zemědělské produkty, zemědělské složky uplatňované v souladu s odstavci 12 mohou být sníženy.
5.  
Snížení stanovené v odstavci 4, seznam dotčeného zboží a případně celní kvóty, k nimž se snížení vztahují, stanoví Rada přidružení.

Článek 11

1.  
Cla a poplatky s rovnocenným účinkem, platné pro dovoz výrobků pocházejících ze Společenství do Jordánska, kromě výrobků vyjmenovaných v přílohách II, III a IV, budou zrušeny, jakmile vstoupí tato dohoda v platnost.
2.  

Podle čl. 10 odst. 2 písm. b) a odst. 3 se veškerá cla a poplatky s rovnocenným účinkem používané na dovoz zpracovaných zemědělských produktů pocházejících ze Společenství do Jordánska, vyjmenovaných v příloze II, postupně zruší, podle následujícího harmonogramu:

— 
čtyři roky po dni vstupu v platnost této dohody se každé clo a poplatek sníží o 10 % základního cla,
— 
pět let po dni vstupu v platnost této dohody se každé clo a poplatek sníží o 20 % základního cla,
— 
šest let po dni vstupu v platnost této dohody se každé clo a poplatek sníží o 30 % základního cla,
— 
sedm let po dni vstupu v platnost této dohody se každé clo a poplatek sníží o 40 % základního cla,
— 
osm let po dni vstupu v platnost této dohody se každé clo a poplatek sníží o 50 % základního cla.
3.  

Cla a poplatky s rovnocenným účinkem používané na dovoz výrobků pocházejících ze Společenství do Jordánska, vyjmenovaných v seznamu a přílohy III, se postupně zruší, podle následujícího harmonogramu:

— 
v den vstupu v platnost této dohody se každé clo a poplatek sníží na 80 % základního cla,
— 
jeden rok po dni vstupu v platnost této dohody se každé clo a poplatek sníží na 60 % základního cla,
— 
dva roky po dni vstupu v platnost této dohody se každé clo a poplatek sníží na 40 % základního cla,
— 
tři roky po dni vstupu v platnost této dohody se každé clo a poplatek sníží na 20 % základního cla,
— 
čtyři roky po dni vstupu v platnost této dohody se zruší zbývající cla a poplatky.
4.  

Cla a poplatky s rovnocenným účinkem používané na dovoz výrobků pocházejících ze Společenství, vyjmenovaných v seznamu B přílohy III, do Jordánska, budou postupně zrušena podle následujícího harmonogramu:

— 
čtyři roky po dni vstupu v platnost této dohody se každé clo a poplatek sníží na 90 % základního cla,
— 
pět let po dni vstupu v platnost této dohody se každé clo a poplatek sníží na 80 % základního cla,
— 
šest let po dni vstupu v platnost této dohody se každé clo a poplatek sníží na 70 % základního cla,
— 
sedm let po dni vstupu v platnost této dohody se každé clo a poplatek sníží na 60 % základního cla,
— 
osm let po dni vstupu v platnost této dohody se každé clo a poplatek sníží na 50 % základního cla,
— 
devět let po dni vstupu v platnost této dohody se každé clo a poplatek sníží na 40 % základního cla,
— 
deset let po dni vstupu v platnost této dohody se každé clo a poplatek sníží na 30 % základního cla,
— 
jedenáct let po dni vstupu v platnost této dohody se každé clo a poplatek sníží na 20 % základního cla,
— 
dvanáct let po dni vstupu v platnost této dohody se zruší zbývající cla a poplatky.
5.  
Pokud jde o výrobky vyjmenované v příloze IV, přezkoumá Rada přidružení ujednání, která jsou pro ně použitelná, čtyři roky po dni vstupu v platnost této dohody. V době tohoto přezkumu Rada přidružení stanoví harmonogram snižování cel pro výrobky uvedené v příloze IV.
6.  
V případě vážných obtíží u některého výrobku může Výbor pro přidružení po vzájemné dohodě stran změnit příslušný harmonogram stanovený v odstavcích 2, 3 a 4, a to za předpokladu, že harmonogram, u kterého se přezkum požaduje, nesmí pro daný výrobek překročit maximální přechodné období dvanácti let. V případě, že Výbor pro přidružení neučiní rozhodnutí do třiceti dnů od žádosti o přezkoumání harmonogramu, může Jordánsko předběžně pozastavit postup podle daného harmonogramu po dobu, která nepřekročí jeden rok.
7.  
Pro každý výrobek bude základním clem, na které se použijí postupná snižování stanovená v odstavcích 2, 3 a 4, základní clo skutečně uplatňované vůči Společenství dne 1. ledna 1996.
8.  
Jestliže po 1. lednu 1996 dojde k jakémukoli snížení cel erga omnes, tato snížená cla nahradí základní cla uvedená v odstavci 7 počínaje dnem, kdy se toto snížení uplatní.
9.  
Jordánsko oznámí Společenství svá základní cla.

▼M2

Článek 11a

1.  
Cla, která se vztahují na dovoz zpracovaných zemědělských produktů pocházejících ze Společenství do Jordánska, které jsou uvedeny v seznamu C přílohy III, se zrušují s účinkem ode dne vstupu v platnost výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Jordánskem o vzájemných liberalizačních opatřeních a o změně dohody o přidružení mezi ES a Jordánskem, jakož i o nahrazení příloh I, II, III a IV a protokolů č. 1 a 2 k uvedené dohodě.
2.  
Cla, která se vztahují na dovoz zpracovaných zemědělských produktů pocházejících ze Společenství do Jordánska, které jsou uvedeny v seznamu D přílohy III, se zrušují ve čtyřech stejných ročních fázích počínaje dnem 1. května 2006 a tyto produkty jsou osvobozeny od cla s účinkem ode dne 1. května 2009.
3.  
Cla, která se vztahují na dovoz zpracovaných zemědělských produktů pocházejících ze Společenství do Jordánska, které jsou uvedeny v seznamu E přílohy III, se zrušují v osmi stejných ročních fázích počínaje dnem 1. května 2006 a tyto produkty jsou osvobozeny od cla s účinkem ode dne 1. května 2013.
4.  
Cla, která se vztahují na dovoz zpracovaných zemědělských produktů pocházejících ze Společenství do Jordánska, které jsou uvedeny v seznamu F přílohy III, se sníží o 50 % v pěti stejných ročních fázích počínaje dnem 1. května 2006 a na tyto produkty se vztahuje 50 % základní sazba s účinkem ode dne 1. května 2010.
5.  
Cla, která se vztahují na dovoz zpracovaných zemědělských produktů pocházejících ze Společenství do Jordánska, které jsou uvedeny v seznamu G přílohy III, se nezrušují.
6.  
Pro účely odstraňování cel uvedených v odstavcích 1 až 5 bude základním clem, na které se použijí postupná snižování, clo skutečně uplatňované erga omnes ke dni předcházejícímu podpisu výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Jordánskem o vzájemných liberalizačních opatřeních a o změně dohody o přidružení mezi ES a Jordánskem, jakož i o nahrazení příloh I, II, III a IV a protokolů č. 1 a 2 k uvedené dohodě.
7.  
Jestliže po podpisu výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Jordánskem o vzájemných liberalizačních opatřeních a o změně dohody o přidružení mezi ES a Jordánskem, jakož i o nahrazení příloh I, II, III a IV a protokolů č. 1 a 2 k uvedené dohodě dojde k jakémukoli snížení cel erga omnes, zejména snížením vyplývajícím z vyjednávání o clech ve Světové obchodní organizaci (WTO), tato snížená cla nahradí základní cla uvedená v odstavci 6 počínaje dnem, kdy se tato snížení uplatní.

▼B

Článek 12

Ustanovení, týkající se zrušení dovozních cel, platí také pro cla fiskální povahy.

Článek 13

1.  
Odchylně od ustanovení článku 11 může Jordánsko přijmout výjimečná opatřením s omezenou dobou trvání ve formě zvýšení nebo znovuzavedení cel.

Tato opatření se mohou týkat pouze nově vznikajících průmyslových odvětví nebo určitých odvětví procházejících restrukturalizací nebo čelících vážným obtížím, zejména tam, kde tyto obtíže působí vážné sociální problémy.

Dovozní cla uplatňovaná Jordánskem na výrobky pocházející ze Společenství, zavedená na základě těchto opatření, nesmí překročit 25 % hodnoty a musí zachovat preferenční složku pro výrobky pocházející ze Společenství. Celková roční průměrná hodnota dovozů výrobků, které podléhají těmto opatřením, nesmí přesáhnout 20 % celkové roční průměrné hodnoty dovozů průmyslových výrobků pocházejících ze Společenství za poslední tři roky, pro které jsou k dispozici statistiky.

Tato opatření se použijí po dobu nepřevyšující pět let, s výjimkou případů, kdy je další trvání povoleno Výborem pro přidružení. Jejich používání bude ukončeno nejpozději uplynutím maximálního přechodného období dvanácti let.

Žádná taková opatření týkající se daného výrobku nelze zavést v případě, že uplynuly více než čtyři roky od zrušení všech cel a množstevních omezení nebo poplatků nebo opatření s rovnocenným účinkem, pro tento výrobek.

Jordánsko uvědomí Výbor pro přidružení o všech výjimečných opatřeních, která zamýšlí přijmout, na žádost Společenství se ještě před jejich zavedením uskuteční konzultace o těchto opatřeních a o odvětvích, na která se vztahují. Při přijímání takových opatření poskytne Jordánsko Výboru pro přidružení harmonogram odstraňování cel zavedených podle tohoto článku. Tento harmonogram stanoví postupné rušení těchto cel ve stejných ročních sazbách, počínaje nejpozději dva roky po jejich zavedení. Výbor pro přidružení může rozhodnout o odlišném harmonogramu.

2.  
Výbor pro přidružení může, odchylně od odst. 1. čtvrtého pododstavce, výjimečně povolit Jordánsku, aby zachovalo opatření již přijatá podle odstavce 1 po dobu nejvýše tří let po skončení dvanáctiletého přechodného období, tak zohlednit obtíže související se zřizováním nového průmyslového odvětví, resp. při restrukturalizaci či vážných obtížích jiných odvětví.KAPITOLA 2

ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY

Článek 14

Ustanovení této kapitoly se použijí na produkty pocházející ze Společenství a Jordánska, vyjmenované v příloze II Smlouvy o založení Evropského společenství.

▼M2

Článek 14a

Nebudou zavedena žádná dovozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem na obchod v oblasti zemědělství mezi Společenstvím a Jordánskem.

▼B

Článek 15

Společenství a Jordánsko postupně provedou větší liberalizaci svého vzájemného obchodu se zemědělskými produkty

Článek 16

1.  
Zemědělské produkty pocházející z Jordánska budou při dovozu do Společenství požívat výhod stanovených v protokolu 1.
2.  
Zemědělské produkty pocházející ze Společenství budou při dovozu do Jordánska požívat výhod stanovených v protokolu 2.

Článek 17

▼M2

1.  
Ode dne 1. ledna 2009 budou Společenství a Jordánsko vyhodnocovat situaci s cílem stanovit liberalizační opatření, která Společenství a Jordánsko použijí s účinkem ode dne 1. ledna 2010, v souladu s cílem stanoveným v článku 15.

▼B

2.  
Aniž jsou dotčena ustanovení předcházejícího odstavce a s přihlédnutím ke struktuře obchodu se zemědělskými produkty mezi stranami a zvláštní citlivosti těchto produktů bude Společenství a Jordánsko v Radě přidružení pravidelně posuzovat každý produkt a posoudí možnosti vzájemného udělování dalších koncesí.KAPITOLA 3

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 18

1.  
V obchodu mezi Společenstvím a Jordánskem se nezavedou žádná nová množstevní omezení dovozů ani opatření s rovnocenným účinkem.
2.  
V obchodu mezi Společenstvím a Jordánskem se po vstupu této dohody v platnost zruší množstevní omezení dovozů a opatření s rovnocenným účinkem.
3.  
Společenství a Jordánsko nepoužijí na vývozy mezi sebou cla ani poplatky s rovnocenným účinkem ani množstevní omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem.

Článek 19

1.  
V případě, že jsou zavedena zvláštní pravidla, a to jako důsledek provádění zemědělské politiky nebo jakékoliv změny stávajících pravidel nebo v případě jakýchkoliv změn nebo rozšíření ustanovení týkajících se provádění zemědělské politiky, dotyčná strana může u dotyčných produktů změnit ujednání vyplývající z této dohody.
2.  
V takových případech dotyčná strana informuje Výbor pro přidružení. Na žádost druhé strany se sejde Výbor pro přidružení, aby bylo řádně přihlédnuto k jejím zájmům
3.  
Jestliže Společenství nebo Jordánsko při používání odstavce 1 upraví ujednání této dohody pro zemědělské produkty, poskytne dovozům pocházejícím z druhé strany výhody srovnatelné s výhodami obsaženými v této dohodě.
4.  
Použití tohoto článku může být předmětem konzultací v Radě přidružení.

Článek 20

1.  
Produktům pocházejícím z Jordánska se při dovozu do Společenství nedostane příznivějšího zacházení, než jaké členské státy uplatňují mezi sebou.
2.  
Používáním ustanovení této dohody není dotčeno nařízení Rady (EHS) č. 1911/91 ze dne 26. června 1991 o používání právních předpisů Společenství na Kanárských ostrovech.

Článek 21

1.  
Strany se zdrží jakýchkoli opatření nebo praktik vnitrostátní fiskální povahy způsobujících přímou nebo nepřímou diskriminaci produktů jedné strany a vůči obdobným produktům pocházejícím z území druhé strany.
2.  
U produktů vyvážených na území jedné strany neexistuje nárok na náhradu nepřímých vnitrostátních daní převyšujících částku nepřímé daně, která byla přímo nebo nepřímo vybrána.

Článek 22

1.  
Tato dohoda nevylučuje zachování nebo vytvoření celních unií, oblastí volného obchodu nebo ujednání o přeshraničním obchodu, pokud nemění právní úpravu obchodování podle této dohody.
2.  
Mezi Společenstvím a Jordánskem se v Radě přidružení uskuteční konzultace o dohodách, jimiž se zřizují celní unie nebo oblasti volného obchodu a případně o dalších významných otázkách souvisejících s obchodní politikou dotyčné strany vůči třetím zemím. Konzultace se uskuteční zejména v případě přistoupení třetí země k Unii, aby bylo zajištěno, že bude přihlédnuto ke společným zájmům Společenství a Jordánska.

Článek 23

Zjistí-li jedna ze strana, že v obchodu s druhou stranou dochází k dumpingu ve smyslu článku VI dohody GATT, může přijmout vhodná opatření proti těmto praktikám, a to v souladu s Dohodou o provádění článku VI dohody GATT, svými příslušnými vnitrostátními právními předpisy a v souladu s podmínkami a postupy stanovenými v článku 26.

Článek 24

Je-li jakýkoli produkt dovážen v tak zvýšeném množství a za takových podmínek, že působí nebo hrozí, že způsobí:

— 
vážnou újmu domácím výrobcům obdobných nebo přímo si konkurujících produktů na celém území jedné ze stran nebo na jeho části
nebo
— 
vážné narušení jakéhokoli hospodářského odvětví,

může dotčená strana přijmout vhodná opatření za podmínek a v souladu s postupy stanovenými v článku 26.

Článek 25

V případech, kdy dodržování ustanovení čl. 18 odst. 3 vede:

i) 

ke zpětnému vývozu do třetí země, vůči které vyvážející strana zachovává pro daný produkt množstevní omezení vývozu, vývozní cla nebo opatření s rovnocenným účinkem

nebo

ii) 

k vážnému nedostatku či hrozbě vážného nedostatku produktu, který je podstatný pro vyvážející stranu

a pokud výše uvedené situace způsobí nebo mohou způsobit vyvážející straně vážné obtíže, může tato strana přijmout vhodná opatření v souladu s podmínkami a postupy stanovenými v článku 26. Opatření musí být nediskriminační a budou zrušena, jakmile okolnosti nebudou již dále opravňovat jejich zachování.

Článek 26

1.  
V případě, že Společenství nebo Jordánsko podrobí dovoz produktů, které by mohly způsobit obtíže uvedené v článku 24, správnímu řízení, jehož účelem je rychlé poskytování informací o vývoji obchodních toků, uvědomí o tom druhou stranu.
2.  
V případech uvedených v článcích 23, 24 a 25, ještě před přijetím tam uvedených opatření, nebo v případech, na které se vztahuje odst. 3 písm. d), jakmile je to možné, poskytne dotyčná strana Výboru pro přidružení veškeré potřebné informace nutné k důkladnému přezkoumání situace s cílem nalézt řešení přijatelné pro obě strany.

Při výběru vhodných opatření musí být dána přednost takovým opatřením, která co nejméně naruší fungování této dohody.

Ochranná opatření se neprodleně oznámí Výboru pro přidružení a budou předmětem pravidelných konzultací Výboru, zejména s ohledem na jejich zrušení, které se uskuteční, jakmile to okolnosti dovolí.

3.  

Pro provádění odstavce 2 platí následující ustanovení:

a) 

pokud jde o článek 23, bude vyvážející strana informována o případu dumpingu ihned, jakmile orgány dovážející strany zahájí šetření. Pokud nebyl dumping ukončen ve smyslu článku VI GATT, nebo do třiceti dnů od ohlášení nebylo dosaženo jiného uspokojivého řešení, může dovážející strana přijmout vhodná opatření;

b) 

pokud jde o článek 24, budou obtíže vzniklé ze situace popsané v tomto článku předloženy k přezkoumání Výboru pro přidružení, který je oprávněn učinit jakékoli rozhodnutí k odstranění těchto obtíží.

Pokud Výbor pro přidružení nebo vyvážející strana neučiní rozhodnutí, které by odstranilo tyto obtíže, ani nebude dosaženo jiného uspokojivého řešení do třiceti dnů od oznámení této záležitosti, může dovážející strana přijmout vhodná opatření pro dosažení nápravy. Tato opatření nesmí překročit míru nezbytnou pro nápravu nastalých obtíží;

c) 

pokud jde o článek 25, budou obtíže vyplývající ze situací popsaných v tomto článku předloženy k přezkoumání Výboru pro přidružení.

Výbor přidružení je oprávněn učinit jakékoli rozhodnutí nutné k odstranění těchto obtíží. Pokud toto rozhodnutí neučiní do třiceti dnů od oznámení případu, může vyvážející strana přijmout vhodná opatření pro vývoz daného produktu;

d) 

vyžadují-li výjimečné okolnosti okamžité jednání a znemožní tak předchozí oznámení nebo posouzení, může dotčená strana v situacích uvedených v článcích 23, 24 a 25 bezodkladně použít předběžná opatření nezbytná k řešení situace a neprodleně o tom uvědomí druhou stranu.

Článek 27

Žádné ustanovení této dohody nevylučuje zákazy nebo omezení dovozů, vývozů či tranzitu zboží z důvodů veřejné morálky, veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti; ochrany zdraví a života lidí, zvířat nebo rostlin; ochrany národního bohatství umělecké, historické nebo archeologické hodnoty; ochrany duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví nebo předpisů týkajících se zlata a stříbra. Tyto zákazy nebo omezení však nesmějí sloužit jako prostředek svévolné diskriminace nebo skrytého omezení obchodu mezi stranami.

Článek 28

Pojem „původní produkty“, pro účely používání ustanovení této hlavy, metody správní spolupráce v této oblasti jsou definovány v protokolu 3.

Článek 29

Pro zařazování zboží v obchodu mezi stranami se použije kombinovaná nomenklatura.HLAVA III

PRÁVO USAZOVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEBKAPITOLA I

PRÁVO USAZOVÁNÍ

Článek 30

1.  
a) 

Společenství a jeho členské státy poskytnou při usazování jordánských společností zacházení, které nebude méně příznivé než zacházení poskytované kterékoli třetí zemi.

b) 

Aniž by byly dotčeny výhrady uvedené v příloze V, Společenství a jeho členské státy poskytnou dceřiným společnostem jordánských společností usazeným v některém z členských států zacházení, které nebude méně příznivé než zacházení poskytované pro činnost společností Společenství.

c) 

Společenství a jeho členské státy poskytnou pro činnost poboček jordánských společností usazených v některém z členských států takové zacházení, které nebude méně příznivé než zacházení poskytované pro činnost poboček společností z kterékoli třetí země.

2.  
a) 

Aniž by byly dotčeny výhrady uvedené v příloze VI, poskytne Jordánsko pro usazování společností Společenství na svém území takové zacházení, které nebude méně příznivé než zacházení, které poskytuje vlastním společnostem nebo společnostem jakékoli třetí země podle toho, které z nich je příznivější.

b) 

Jordánsko poskytne pro činnost dceřiných společností a poboček společností Společenství usazených na svém území zacházení, které nebude méně příznivé než zacházení, které poskytuje svým vlastním společnostem nebo pobočkám nebo jordánským dceřiným společnostem nebo pobočkám společností z jakékoli třetí země podle toho, které z nich je příznivější.

3.  
Ustanovení odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b) nemohou být využita k tomu, aby dceřiné společnosti nebo pobočky společností jedné strany usazené na území druhé strany obcházely právní a správní předpisy první strany platné pro přístup k určitým odvětvím nebo činnostem.

Zacházení uvedené v odst. 1 písm. b) a c) a odst. 2 písm. b) se začne vztahovat na společnosti, dceřiné společnosti a pobočky usazené ve Společenství nebo v Jordánsku dnem vstupu v platnost této dohody a na společnosti, dceřiné společnosti a pobočky zřízené po tomto dni, jakmile budou zřízeny.

Článek 31

1.  
Ustanovení článku 30 se nevztahuje na leteckou dopravu, vnitrozemskou vodní dopravu a námořní dopravu.
2.  

Pokud jde však o následující činnosti, které provozují lodní dopravci při poskytování služeb mezinárodní námořní dopravy, včetně kombinované dopravy, která zahrnuje námořní dopravu, každá strana umožní společnostem druhé strany podnikatelskou přítomnost na svém území formou dceřiných společností nebo poboček, a to za podmínek pro usazování a činnost, které nejsou méně příznivé, než podmínky, které poskytuje svým společnostem nebo dceřiným společnostem či pobočkám kterékoli třetí země, podle toho, které z nich jsou výhodnější. Mezi tyto činnosti patří mimo jiné:

a) 

uvádění na trh a prodej služeb námořní dopravy a souvisejících služeb prostřednictvím přímého styku se zákazníky, od cenových nabídek až po fakturaci, bez ohledu na to, zda jsou tyto služby poskytovány nebo nabízeny samotným dodavatelem služeb nebo je poskytují dodavatelé služeb, se kterými má prodejce služeb uzavřeny stálé obchodní dohody;

b) 

nákup a využívání všech dopravních nebo souvisejících služeb, včetně služeb všech druhů vnitrostátní dopravy, zejména vnitrozemské vodní, silniční a železniční dopravy, které jsou nezbytné pro zajištění integrovaných služeb, a to na vlastní účet nebo na účet zákazníků (a k dalšímu prodeji zákazníkům);

c) 

příprava podkladů pro přepravní, celní nebo jiné doklady týkající se původu a povahy přepravovaného zboží;

d) 

poskytování obchodních informací všemi prostředky, včetně počítačových informačních systémů a elektronické výměny dat (s výhradou nediskriminačních omezení, v oblasti telekomunikací);

e) 

uzavírání obchodních dohod, včetně kapitálové účasti ve společnosti a zaměstnávání pracovníků vybraných na místě (nebo zahraničních pracovníků s výhradou příslušných ustanovení této dohody), s místním lodním dopravcem;

f) 

jednání jménem společností, mimo jiné při organizování zastavení plavidla nebo, je-li to třeba, při převzetí nákladu.

Článek 32

Pro účely této dohody se rozumí:

a) 

„společností Společenství“ nebo „jordánskou společností“ společnost, která byla založena v souladu s právními předpisy členského státu, popř. Jordánska, má své sídlo, správní ústředí nebo hlavní provozovnu na území Společenství, popř. na území Jordánska.

Pokud však společnost založená v souladu s právními předpisy členského státu, popř. Jordánska, která má na území Společenství nebo Jordánska pouze své sídlo, považuje se za společnost Společenství nebo Jordánska, má-li její činnost skutečnou a nepřetržitou vazbu s hospodářstvím jednoho z členských států nebo Jordánska;

b) 

„dceřinou společností“ společnost, která je první společností účinně ovládána;

c) 

„pobočkou“ společnosti provozovna bez právní subjektivity, která budí dojem trvalosti, např. jako rozšíření mateřské společnosti, má své vedení a je materiálně vybavena pro sjednávání obchodů se třetími osobami, takže tyto osoby, ačkoliv vědí, že v případě potřeby existuje právní vazba s mateřskou společností, jejíž sídlo se nachází v zahraničí, nemusí jednat přímo s touto mateřskou společností, ale mohou uzavírat obchody v provozovně, která je rozšířením mateřské společnosti;

d) 

„usazováním“ právo společností Společenství nebo jordánských společností, jak jsou vymezeny v písmenu a), zahájit hospodářskou činnost vytvořením dceřiných společností a poboček v Jordánsku nebo ve Společenství;

e) 

„činností“ vykonávání hospodářských činností;

f) 

„hospodářskými činnostmi“ průmyslové či obchodní činnosti, výkon svobodných povolání;

g) 

„státním příslušníkem členského státu nebo Jordánska“ fyzická osoba, která je státním příslušníkem jednoho z členských států v prvním případě, nebo Jordánska v druhém případě;

h) 

pokud jde o mezinárodní námořní dopravu, včetně kombinované dopravy, která se zčásti skládá z dopravy námořní, státní příslušníci členských států, popř. Jordánska, usazení mimo Společenství, popř. Jordánsko, společnosti provozující lodní dopravu usazené mimo Společenství, popř. Jordánsko a ovládané státními příslušníky členského státu, popř. Jordánska, požívají výhod plynoucích z této kapitoly a z kapitoly 2, pokud jsou jejich plavidla registrovaná v tomto členském státě, popř. v Jordánsku, v souladu s odpovídajícími právními předpisy těchto států.

Článek 33

1.  
Strany vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby se vyhnuly jakýmkoli opatřením nebo krokům, které by stanovily podmínky pro usazování a provozování společností druhé strany přísnější, než tomu bylo v den předcházející podpisu této dohody.
2.  
Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčena ustanovení článku 44. Článek 44 se řídí pouze vlastními ustanoveními, s vyloučením jakýchkoli jiných ustanovení.

Článek 34

1.  
Společnost Společenství usazená na území Jordánska nebo jordánská společnost usazená na území Společenství je oprávněna zaměstnávat nebo mít zaměstnány zaměstnance, prostřednictvím jedné ze svých dceřinných společností nebo poboček, v souladu s platnými právními předpisy hostitelské země usazení, resp. na území Jordánska nebo Společenství, kteří jsou státními příslušníky členských států Společenství nebo Jordánska, za předpokladu, že tito zaměstnanci jsou klíčovým personálem ve smyslu odstavce 2 a jsou zaměstnáni výhradně těmito společnostmi, dceřinými společnostmi nebo pobočkami. Povolení k pobytu a pracovní povolení těchto zaměstnanců platí pouze po dobu výkonu tohoto zaměstnání.
2.  

Klíčovým personálem výše uvedených společností (dále jen „organizace“) jsou „osoby převedené v rámci společnosti“, jak jsou vymezeny v písmenu c) a které náležejí do následujících kategorií, a to za předpokladu, že organizace je právnickou osobou a že dotčené osoby jí byly zaměstnány nebo byly společníky (nikoliv většinovými akcionáři) této organizace alespoň po dobu jednoho roku před tímto převedením:

a) 

vedoucí pracovníci organizace, kteří především řídí podnik a kteří jsou pod všeobecným dohledem a vedením představenstva či akcionářů nebo rovnocenných osob a jejichž úkoly spočívají v

— 
řízení podniku, jeho oddělení či útvaru,
— 
dohledu a kontrole práce ostatních dohlížejících, odborných nebo vedoucích zaměstnanců,
— 
osobním oprávnění přijímat a propouštět zaměstnance nebo doporučovat jejich přijetí a propuštění a v přijímání jiných opatření ohledně zaměstnanců;
b) 

osoby pracující v organizaci, které mají mimořádné znalosti nezbytné pro služby, výzkumná zařízení, techniky nebo řízení podniku. Posouzení těchto znalostí může odrážet kromě znalostí specifických pro podnik také vysokou úroveň kvalifikace související s druhem práce nebo obchodu, které vyžadují zvláštní technické znalosti, včetně příslušnosti k profesím vyžadujících povolení;

c) 

„osobou převedenou v rámci společnosti“ se rozumí fyzická osoba, která pracuje v organizaci na území strany a která je dočasně převedena v souvislosti s výkonem hospodářských činností na území druhé strany; dotčená organizace musí mít hlavní provozovnu na území strany a převedení se musí uskutečnit do podniku (pobočky, dceřiné společnosti) této organizace skutečně provádějícího podobné hospodářské činnosti na území druhé strany.

3.  

Vstup státních příslušníků členských států na území Jordánska, resp. vstup státních příslušníků Jordánska na území členských států a jejich dočasné pobyty jsou povoleny, pokud jsou tito zástupci společností vedoucí pracovníci organizace, ve smyslu odst. 2 písm. a), odpovídají za zřízení jordánské společnosti ve Společenství nebo společnosti Společenství v Jordánsku, pokud:

— 
se tito zástupci nepodílejí na přímém prodeji nebo poskytování služeb
a
— 
společnost nemá v členském státě Společenství nebo v Jordánsku jiného zástupce, kancelář, pobočku nebo dceřinou společnost.

Článek 35

Aby bylo pro státní příslušníky Společenství a státní příslušníky Jordánska jednodušší zahájit a vykonávat regulované odborné činnosti v Jordánsku a ve Společenství, Rada přidružení zváží, jaké kroky je nezbytné učinit k vzájemnému uznávání kvalifikace.

Článek 36

Ustanovení článku 30 nevylučují možnost, že jedna strana uplatní na svém území zvláštní pravidla pro zřizování a činnost poboček společností druhé strany, které nejsou v prvním státě zapsány do rejstříku, s tím, že jsou taková pravidla odůvodněna právními nebo technickými rozdíly mezi takovými pobočkami a pobočkami společností, které jsou na jejím území zapsány do rejstříku, nebo, v případě finančních služeb, z důvodů opatrnosti. Rozdíly v zacházení nesmí být větší, něž jsou bezpodmínečně nutné jako důsledek těchto právních nebo technických rozdílů nebo, v případě finančních služeb, důvodů opatrnosti.KAPITOLA 2

PŘESHRANIČNÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Článek 37

1.  
Strany vynaloží své veškeré úsilí na to, aby postupně umožnily poskytování služeb společností Společenství nebo jordánských společností, které jsou usazeny na území jiné strany, než osoba, pro kterou jsou služby určeny, s ohledem na rozvoj sektoru služeb smluvních stran.
2.  
Rada přidružení vydá doporučení k dosažení cíle uvedeného v odstavci 1.

Článek 38

S cílem zajistit koordinovaný rozvoj dopravy mezi stranami, uzpůsobený jejich obchodním potřebám, mohou být podmínky pro vzájemný přístup na trh a pro poskytování služeb v silniční, železniční a vnitrozemské vodní dopravě, případně i v letecké dopravě, upraveny zvláštními dohodami, které budou v případě potřeby sjednány stranami po vstupu této dohody v platnost.

Článek 39

1.  

Pokud jde o námořní dopravu, strany se zavazují účinně uplatňovat zásadu neomezeného přístupu na mezinárodní trh a k dopravě na obchodním základě.

a) 

Výše uvedenými ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z Úmluvy OSN o Kodexu jednání liniových konferencí, které platí pro jednu nebo druhou stranu této dohody. Linky, které nejsou členy konference, mohou provozovat svou činnost v soutěži s linkami konference, pokud dodržují zásadu poctivé hospodářské soutěže na obchodním základě.

b) 

Strany potvrzují svůj závazek zachovat prostředí svobodné soutěže jako základní rys obchodu s volně loženým pevným a kapalným nákladem.

2.  

Při provádění zásad odstavce 1 strany:

a) 

do budoucích dvoustranných dohod s třetími zeměmi, které se budou týkat obchodu s pevnými a tekutými lodními náklady a liniového obchodu, nezavedou ujednání o sdílení nákladu. Toto ustanovení ovšem nevylučuje možnost takového ujednání o liniovém obchodu v těch výjimečných případech, kdy společnosti provozující liniovou námořní dopravu z jedné nebo druhé strany této dohody by jinak neměly příležitost ucházet se o obchod do dotyčné třetí země a z ní;

b) 

vstupem této dohody v platnost se zruší všechna jednostranná opatření, správní, technické a ostatní překážky, které by mohly představovat skryté omezení nebo mít diskriminační účinky na svobodné poskytování služeb v mezinárodní námořní dopravě.

Každá strana, mimo jiné, poskytne lodím provozovaným státními příslušníky nebo společnostmi druhé strany zacházení ne méně příznivé, než jaké poskytuje svým vlastním lodím, lodím používaným pro přepravu zboží, cestujících nebo obého, pokud jde o přístup do přístavů otevřených mezinárodnímu obchodu, používání infrastruktury a pomocných námořních služeb těchto přístavů a dále pokud jde o související poplatky a dávky, celní úlevy, přidělování kotvišť a zařízení pro nakládku a vykládku.KAPITOLA 3

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 40

1.  
Strany se zavazují, že zváží rozvoj této hlavy, s cílem vytvořit „ekonomickou integrační dohodu“, definovanou v článku V Všeobecné dohody o obchodu službami (dále jen „GATS“).
2.  
Cíle stanovené v odstavci 1 Rada přidružení poprvé přezkoumá nejpozději pět let po vstupu této dohody v platnost.
3.  
Rada přidružení při tomto zkoumání vezme v úvahu pokrok, jehož bylo mezi stranami dosaženo ve sbližování práva v příslušných činnostech.

Článek 41

1.  
Ustanovení této hlavy se použijí s výhradou omezení, odůvodněných veřejným zájmem, veřejnou bezpečností nebo veřejným zdravím.
2.  
Nepoužijí se na činnosti, které jsou na území druhé strany spojeny, byť i příležitostně, s výkonem veřejné moci.

Článek 42

Pro účely této hlavy nebrání žádné ustanovení této dohody stranám používat své právní a správní předpisy, které upravují vstup pobyt, práci, pracovní podmínky usazování fyzických osobo poskytování služeb, za předpokladu, že je nebudou používat takovým způsobem, aby omezily nebo odstranily výhody vzniklé kterékoli straně na základě určitého ustanovení této dohody. Tímto ustanovením není dotčeno používání článku 41.

Článek 43

Ustanovení této hlavy se vztahují také na společnosti, které jsou společně ovládány nebo výlučně vlastněny jordánskými společnostmi a společnostmi Společenství.

Článek 44

Zacházení ohledně odvětví nebo opatření upravených ve Všeobecné dohodě o obchodu službami (GATS), které poskytne jedna strana druhé straně podle této dohody, nesmí být jeden měsíc před dnem vstupu GATS v platnost příznivější než zacházení poskytnuté touto první stranou na základě ustanovení GATS, a to pokud jde o každé odvětví či dílčí odvětví služeb a způsob jejich poskytování.

Článek 45

Pro účely této hlavy se nepřihlíží k zacházení poskytnutému Společenstvím, jeho členskými státy nebo Jordánskem na základě závazků sjednaných v dohodách o hospodářské integraci v souladu se zásadami článku V GATS.

Článek 46

1.  
Bez ohledu na jiná ustanovení této dohody se straně nebrání v tom, aby z důvodů obezřetnosti přijala ochranná opatření, včetně opatření na ochranu investorů, vkladatelů, pojistníků nebo osob, vůči nimž má poskytovatel finančních služeb fiduciární povinnost, či opatření pro zajištění integrity a stability finančního systému. V případech, kdy tato opatření nejsou v souladu s ustanoveními této dohody, nesmějí být používána jako prostředek, jak se vyhnout závazkům strany vyplývajícím z této dohody.
2.  
Žádné ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že by strana měla povinnost zveřejnit informace o obchodech a účetnictví jednotlivých zákazníků nebo jakékoliv důvěrné nebo chráněné informace, které mají veřejné subjekty.

Článek 47

Ustanovení této dohody nebrání tomu, aby strana přijala opatření nezbytná k tomu, aby zabránila obcházení svých opatření ohledně přístupu třetích zemí na svůj trh za pomoci ustanovení této dohody.HLAVA IV

PLATBY, POHYBY KAPITÁLU A JINÉ EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTIKAPITOLA 1

PLATBY A POHYBY KAPITÁLU

Článek 48

S výhradou ustanovení článků 51 a 52 nebudou běžné platby, spojené s pohybem zboží, osob, služeb a kapitálu v rámci této dohody, podléhat žádným omezením.

Článek 49

1.  
V rámci ustanovení této dohody, s výhradou článků 50 a 51, aniž by byla dotčena příloha VI, uvedená v čl. 30 odst. 2 písm. a), nebude pohyb kapitálu ze Společenství do Jordánska a pohyb kapitálu spojeného s přímými investicemi z Jordánska do Společenství podléhat žádnému omezení.
2.  
Odliv jordánského kapitálu, jiného než přímých investic do Společenství, podléhá platným jordánským právním předpisům.
3.  
Strany povedou vzájemné konzultace s cílem dosáhnout úplné liberalizace pohybu kapitálu, jakmile pro to nastanou vhodné podmínky.

Článek 50

S výhradou ostatních ustanovení této dohody a jiných mezinárodních závazků Společenství a Jordánska není ustanoveními článku 49 dotčeno používání jakýchkoli omezení, která mezi nimi existují v den vstupu v platnost této dohody, jde-li o pohyb kapitálu mezi nimi, včetně přímých investic, nemovitostí a práva na usazování.

Převod investic učiněných v Jordánsku rezidenty Společenství nebo ve Společenství rezidenty Jordánska nebo jakýchkoli z nich vyplývajících zisků do zahraničí nebude dotčen.

Článek 51

Pokud ve výjimečných případech kvůli pohybu kapitálu mezi Společenstvím a Jordánskem vzniknou nebo hrozí vážné obtíže při provádění devizové nebo měnové politiky ve Společenství nebo v Jordánsku, může Společenství nebo Jordánsko v souladu s podmínkami stanovenými v rámci GATS a články VIII a XIV stanov Mezinárodního měnového fondu, na dobu nejvýše šesti měsíců, přijmout ochranná opatření ohledně pohybu kapitálu mezi Společenstvím a Jordánskem, jestliže tato opatření jsou bezpodmínečně nutná.

Článek 52

Pokud jeden nebo více členských států Společenství nebo Jordánsko čelí, nebo hrozí-li, že budou čelit, vážným obtížím platební bilance, mohou Společenství a Jordánsko, v souladu s podmínkami, které jsou stanoveny v rámci GATT, s články VIII a XIV stanov Mezinárodního měnového fondu, přijmout omezující opatření, týkající se běžných plateb, jsou-li taková opatření bezpodmínečně nutná. Společenství, resp. Jordánsko o nich okamžitě informují druhou stranu a, jakmile to bude možné, poskytnou harmonogram odstraňování takových opatření.KAPITOLA 2

HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ A DALŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Článek 53

1.  

Pokud mohou ovlivnit obchod mezi Společenstvím a Jordánskem, jsou s řádným fungováním této dohody neslučitelné:

a) 

veškeré dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě, jejichž cílem nebo výsledkem je vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže;

b) 

zneužití dominantního postavení jedním nebo více podniky na území Společenství nebo Jordánska jako celku nebo jejich podstatné části;

c) 

jakákoli veřejná podpora, která narušuje nebo hrozí, že naruší hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo výrobu určitého zboží.

2.  
Jakékoli praktiky v rozporu s tímto článkem budou posuzovány podle kritérií vyplývajících z článků 85, 86 a 92 Smlouvy o založení Evropského společenství, v případě produktů spadajících do oblasti působnosti Evropského společenství uhlí a oceli, článků 65 a 66 smlouvy o založení tohoto Společenství a pravidel týkajících se státní podpory, včetně sekundární legislativy.
3.  
Rada přidružení přijme do pěti let od vstupu této dohody v platnost nezbytná opatření k provádění odstavců 1 a 2.

Než budou tato pravidla přijata, pro provádění a výklad odst. 1 písm. c) souvisejících částí odstavce 2 se použijí ustanovení Dohody o výkladu a používání článků VI, XVI a XXIII GATT.

4.  
a) 

Pro účely použití ustanovení odst. 1 písm. c) strany uznávají, že během prvních pěti let od vstupu této dohody v platnost bude jakákoli veřejná podpora poskytnutá Jordánskem podnikům hodnocena s přihlédnutím ke skutečnosti, že na Jordánsko bude nahlíženo jako na oblast totožnou s oblastmi Společenství s mimořádně nízkou životní úrovní nebo s vysokou mírou nezaměstnanosti, jak jsou popsány v čl. 92 odst. 3 písm. a) Smlouvy o založení Evropského společenství.

Rada přidružení rozhodne, s přihlédnutím k hospodářské situaci Jordánska, zda toto období bude prodlouženo o další pětileté období.

b) 

Obě strany zajistí průhlednost v oblasti veřejné podpory mimo jiné tím, že si budou vzájemně každoročně poskytovat zprávy o celkové částce a o rozdělování poskytnuté podpory a na požádání informace o struktuře podpory. Na žádost jedné strany poskytne druhá strana informace o jednotlivých případech veřejné podpory.

5.  

Pokud jde o produkty uvedené v kapitole 2 hlavy II.:

— 
ustanovení odst. 1 písm. c) se nepoužije,
— 
veškeré praktiky, které jsou v rozporu s odst. 1 bodem a), by měly být posuzovány podle kritérií stanovených Společenstvím na základě článků 42 a 43 Smlouvy o založení Evropského společenství, zejména podle kritérií stanovených nařízením Rady č. 26/62.
6.  

Jestliže Společenství nebo Jordánsko mají za to, že určité praktiky jsou neslučitelné s podmínkami odstavce 1 a:

— 
nejsou dostatečně řešeny prováděcími ustanoveními v odstavci 3
nebo
— 
při neexistenci takových pravidel a pokud takové praktiky působí nebo hrozí, že způsobí, vážnou újmu zájmům druhé strany nebo podstatnou újmu jejím domácím hospodářským odvětvím, včetně odvětví služeb,

po konzultaci v rámci Výnoru pro přidružení nebo po uplynutí třiceti pracovních dnů následujících po žádosti o takovou konzultaci mohou přijmout vhodná opatření.

V případě praktik neslučitelných s odst. 1 bodem c) tohoto článku mohou být tato vhodná opatření, pokud se na ně vztahuje GATT, přijata pouze v souladu s postupy a za podmínek stanovených GATT a veškerými dalšími dokumenty sjednanými v jejím rámci, které se použijí mezi stranami.

7.  
Bez ohledu na odlišná ustanovení přijatá v souladu s odstavcem 3, si strany vyměňují informace, při zachování omezení vyplývajících ze služebního a obchodního tajemství.

Článek 54

Členské státy a Jordánsko, aniž by byly dotčeny jejich současné nebo budoucí závazky podle GATT, postupně reformují veškeré státní monopoly komerčního charakteru, aby se zajistilo, že na konci pátého roku následujícího po vstupu této dohody v platnost bude mezi státními příslušníky členských států a Jordánska vyloučena jakákoli diskriminace ohledně podmínek nákupu a odbytu zboží. Výbor pro přidružení bude informován o opatřeních přijatých k uskutečňování tohoto cíle.

Článek 55

Pokud jde o veřejné podniky a podniky, kterým byla poskytnuta zvláštní nebo výhradní práva, Rada přidružení zajistí, že počínaje pátým rokem ode dne vstupu této dohody v platnost nebudou přijímána ani zachovávána žádná opatření, která by narušovala obchod mezi Společenstvím a Jordánskem takovým způsobem, který by byl v rozporu se zájmy stran. Toto ustanovení nebrání, fakticky ani právně, vykonávání zvláštních funkcí příslušejícím těmto podnikům.

Článek 56

1.  
Podle ustanovení tohoto článku a přílohy VII, strany poskytnou a zajistí vhodnou a účinnou ochranu práv duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví, v souladu s nejvyššími mezinárodními standardy. Tato ochrana bude zahrnovat i účinné prostředky k prosazování těchto práv.
2.  
Strany budou provádění tohoto článku a přílohy VII pravidelně vyhodnocovat. Pokud vzniknou obtíže ovlivňující obchod v souvislosti s právy duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví, může jakákoli strana požadovat naléhavou konzultaci s cílem nalézt oboustranně uspokojivé řešení.

Článek 57

Strany se zaměří na snížení rozdílů v normalizaci a posuzování shody. Za tímto účelem uzavřou ve vhodných případech, dohody o vzájemném uznávání v oblasti posuzování shody.

Článek 58

Strany si kladou za cíl postupnou liberalizaci veřejných zakázek. V Radě přidružení proběhnou konzultace ohledně uskutečňování tohoto cíle.HLAVA V

HOSPODÁŘSKÁ SPOLUPRÁCE

Článek 59

Cíle

1.  
Strany se zavazují ve vlastním zájmu a v souladu s cíli této dohody posílit hospodářskou spolupráci.
2.  
Cílem hospodářské spolupráce je podporovat úsilí Jordánska dosáhnout trvale udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje.

Článek 60

Oblast působnosti

1.  
Spolupráce se především zaměří na ta odvětví, která trpí následky vnitřních obtíží nebo která jsou postižena procesem liberalizace jordánského hospodářství jako celku, zejména liberalizací obchodu mezi Jordánskem a Společenstvím.
2.  
Spolupráce se též přednostně zaměří na oblasti, které sblíží hospodářství Společenství a Jordánska, zejména na ty, které podporují trvale udržitelný růst a zaměstnanost.
3.  
Strany budou podporovat hospodářskou spolupráci mezi Jordánskem a ostatními zeměmi regionu.
4.  
Při uskutečňování hospodářské spolupráce v jednotlivých odvětvích je třeba zohlednit ochranu životního prostředí a zachování ekologické rovnováhy.
5.  
Strany se mohou dohodnout na rozšíření hospodářské spolupráce na odvětví, na která se nevztahují ustanovení této hlavy.

Článek 61

Metody a způsoby

Hospodářská spolupráce se uskutečňuje zejména prostřednictvím:

a) 

pravidelného hospodářského dialogu mezi stranami, který zahrnuje všechny oblasti makroekonomické politiky;

b) 

pravidelné výměny informací a stanovisek ve všech oblastech spolupráce, včetně setkávání úředníků a odborníků;

c) 

poradenství, výměna zkušeností a školení;

d) 

společných akcí jako jsou semináře a workshopy;

e) 

technické, správní pomoci a pomoci v oblasti normotvorby;

f) 

podpory společných podniků.

Článek 62

Regionální spolupráce

Strany podpoří aktivity, které mají regionální dopad nebo kterých se zúčastní jiné země regionu; s cílem podpořit regionální spolupráci.

Tyto operace mohou zahrnovat:

— 
obchod uvnitř regionu,
— 
oblast životního prostředí,
— 
rozvoj hospodářských infrastruktur,
— 
vědecký výzkum a výzkum v oblasti techniky,
— 
oblast kultury,
— 
celní záležitosti.

Článek 63

Vzdělávání a odborná příprava

Strany budou spolupracovat na zjišťování a využívání nejúčinnějších způsobů výrazného zlepšení vzdělávání a odborné přípravy, zejména s ohledem na veřejné a soukromé podniky, služby spojené s obchodem, veřejnou správu, odborná pracoviště, orgány pro normalizaci a certifikaci a jiné příslušné subjekty. V tomto kontextu bude zvláštní pozornost věnována odborné přípravě pro restrukturalizaci průmyslu.

Spolupráce také podpoří zřízení vazeb mezi specializovanými subjekty Společenství a Jordánska a podpoří výměnu informací a zkušeností a sdílení technických zdrojů.

Článek 64

Vědecká a technická spolupráce

Cílem spolupráce je:

a) 

podporovat vytváření trvalých vazeb mezi vědeckými obcemi stran, zejména prostřednictvím:

— 
přístupu Jordánska k programům Společenství pro výzkum technický rozvoj, v souladu se stávajícími ustanoveními o účasti třetích zemí,
— 
účasti Jordánska v systému decentralizované spolupráce,
— 
prohloubení součinnosti mezi odborným vzděláváním a výzkumem;
b) 

posílit výzkumnou kapacitu Jordánska;

c) 

podnítit technické inovace, přenos nových technologií a šíření know-how, zejména s ohledem na rychlejší přizpůsobení jordánského průmyslu.

Článek 65

Životní prostředí

1.  
Spolupráce je zaměřena na prevenci zhoršování stavu životního prostředí, kontrolu znečištění a zajištění racionálního využívání přírodních zdrojů, s cílem zajistit trvale udržitelný rozvoj, podporovat regionální ekologické projekty.
2.  

Spolupráce se zaměří zejména na:

— 
desertifikaci,
— 
kvalitu mořské vody, kontrolu a prevenci znečištění moře,
— 
hospodaření s vodními zdroji,
— 
racionální využití energie,
— 
nakládání s odpady,
— 
dopad rozvoje průmyslu na životní prostředí obecněna bezpečnost průmyslových závodů zejména,
— 
dopad zemědělství na kvalitu vody a půdy,
— 
vzdělávání a osvětu v oblasti životního prostředí,
— 
využití moderních nástrojů správy životního prostředí, metod sledování a kontroly životního prostředí, zahrnujících zejména využití systému informací o životním prostředí (EIS)posuzování vlivu na životní prostředí,
— 
salinizace.

Článek 66

Průmyslová spolupráce

Spolupráce podpoří zejména:

— 
průmyslovou spolupráci mezi hospodářskými subjekty ve Společenství a v Jordánsku, včetně přístupu Jordánska do systému Společenství zaměřeném na spolupráci podniků a do systému vytvořeném v rámci decentralizované spolupráce,
— 
modernizaci a restrukturalizaci jordánského průmyslu,
— 
vytváření a podporu prostředí příznivého pro rozvoj soukromých podniků, s ohledem na podporu růstu a diverzifikace průmyslové výroby,
— 
spolupráci mezi malými a středními podniky ve Společenství a v Jordánsku,
— 
přenos technologií, inovaci, vědu a výzkum,
— 
diverzifikaci jordánské průmyslové výroby,
— 
rozvíjení a zdokonalování lidských zdrojů,
— 
zlepšení přístupu k financování investic,
— 
podporu inovací,
— 
zlepšení informačních služeb.

Článek 67

Investice a podpora investic

Cílem spolupráce je vytvořit příznivé a stabilní prostředí pro investice v Jordánsku. Spolupráce znamená zejména vytvoření:

— 
zjednodušených harmonizovaných správních postupů; mechanismů pro společné investice, zejména malých a středních podniků obou stran; informačních kanálů a prostředků pro získávání informací o investičních příležitostech,
— 
právního prostředí vedoucího k vzájemným investicím, v případě potřeby prostřednictvím uzavření dohod mezi členskými státy a Jordánskem o ochraně investic a o zamezení dvojího zdanění,
— 
přístupu na kapitálové trhy pro financování výnosových investic,
— 
společných podniků mezi podniky Jordánska a Společenství.

Článek 68

Normalizace a posuzování shody

Spolupráce v této oblasti se zaměří zejména na:

a) 

podporu používání pravidel Společenství v oblastech normalizace, metrologie, jakostních norem a posuzování shody;

b) 

zvyšování úrovně jordánských orgánů zabývajících se posuzováním shody, s cílem uzavřít v proveditelném rozsahu co nejdříve dohody o vzájemném uznávání posuzování shody;

c) 

rozvoj struktur a subjektů zabývajících se ochranou duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví, normalizací a stanovováním norem jakosti.

Článek 69

Sbližování právních předpisů

Strany vynaloží veškeré úsilí na sblížení svých právních předpisů, aby usnadnily provádění této dohody.

Článek 70

Finanční služby

Strany budou spolupracovat na sbližování svých norem a pravidel, zejména s cílem:

a) 

posílit a restrukturalizovat finanční sektor v Jordánsku;

b) 

zkvalitnění systému účetnictví, právní úpravy a systému dohledu v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a dalších částí jordánského finančního sektoru.

Článek 71

Zemědělství

Strany zaměří spolupráci zejména na:

— 
podporu politik, které provádí s cílem diverzifikovat produkci,
— 
podporu zemědělství šetrného k životnímu prostředí,
— 
užší vztahy mezi skupinami podnikatelů a profesními organizacemi v Jordánsku a ve Společenství, a to na dobrovolném základě,
— 
technickou pomoc a školení,
— 
harmonizaci fytosanitárních a veterinárních norem,
— 
integrovaný rozvoj venkova, včetně zlepšení základních služeb a rozvoj hospodářských činností s nimi spojených,
— 
spolupráci mezi venkovskými regiony, výměnu zkušeností a know-how týkajících se rozvoje venkova.

Článek 72

Doprava

Spolupráce se zaměřuje na:

— 
restrukturalizaci a modernizaci silniční, přístavní a letištní infrastruktury napojené na hlavní transevropské trasy společného zájmu,
— 
vytvoření a prosazování provozních norem srovnatelných s provozními normami ve Společenství,
— 
zlepšení úrovně technického vybavení, tak, aby odpovídalo normám Společenství pro silniční a železniční dopravu, kontejnerovou dopravu a překládku,
— 
postupné uvolnění podmínek tranzitu,
— 
zlepšení řízení letišť, železnic a kontroly letového provozu, včetně spolupráce příslušných vnitrostátních orgánů.

Článek 73

Informační infrastruktury a telekomunikace

Spolupráce se zaměří na:

a) 

telekomunikace obecně;

b) 

normalizaci, posuzování a osvědčování shody u informačních technologií a telekomunikací;

c) 

šíření nových informačních technologií, zejména souvisejících se sítěmi a vzájemným propojováním sítí (ISDN (digitální síť integrovaných služeb) EDI (elektronická výměna dat));

d) 

podporu výzkumu a vývoje nových zařízení komunikační a informační technologie, které by rozvinuly trh se zařízeními, službami a aplikacemi souvisejícími s informačními technologiemi a telekomunikacemi, službami a instalacemi.

Článek 74

Energetika

Prioritními oblastmi spolupráce jsou:

— 
podpora obnovitelných zdrojů energie a lokálních zdrojů energie,
— 
podpora úspor energie a energetické účinnosti,
— 
aplikovaný výzkum síťového propojení databází v hospodářské a sociální oblasti, spojujících zejména provozovatele ze Společenství a Jordánska,
— 
podpora modernizace a rozvoje energetických sítí a jejich propojení se sítěmi Společenství.

Spolupráce se také zaměří na zjednodušení tranzitu plynu, ropy a elektrické energie.

Článek 75

Cestovní ruch

Prioritami spolupráce v této oblasti jsou:

— 
zvýšení povědomí o průmyslu cestovního ruchu a zajištění větší soudržnosti politik týkajících se cestovního ruchu,
— 
podpora příznivého sezónního rozložení cestovního ruchu,
— 
podpora spolupráce s regiony a městy sousedních zemí,
— 
lepší poskytování informací turistům a ochrana jejich zájmů,
— 
zdůraznění významu kulturního dědictví pro cestovní ruch,
— 
zohlednění vzájemného působení mezi cestovním ruchem a životním prostředím,
— 
zvýšení konkurenceschopnosti cestovního ruchu podporou vyšší profesionality, zejména v řízení hotelů,
— 
výměna informací o plánovaném rozvoji cestovního ruchu jeho marketingových projektech, o veletrzích, výstavách, kongresech a publikacích.

Článek 76

Cla

1.  

Strany se zavazují, že rozvinou spolupráci v celní oblasti, aby zajistily dodržování obchodních ustanovení. Spolupráce se zaměří zejména na:

a) 

zjednodušení kontrol a postupů při celním odbavení zboží;

b) 

využívání jednotného správního dokladu a sjednocení tranzitních ujednání Společenství a Jordánska.

2.  
Aniž by byly dotčeny jiné způsoby spolupráce uvedené v této dohodě, zejména v oblasti boje s drogami a praní peněz, správní orgány stran si poskytnou vzájemnou pomoc v souladu s ustanoveními protokolu 4.

Článek 77

Spolupráce v oblasti statistiky

Hlavním cílem spolupráce v této oblasti je sblížení metodologie, s cílem vytvořit spolehlivý základ pro práci se statistickými údaji o obchodu, populaci, migraci a všeobecně všech oblastech, na které se vztahuje tato dohoda a které jsou předmětem vytváření statistických údajů.

Článek 78

Praní peněz

1.  
Strany spolupracují zejména s cílem předcházet používání svých finančních systémů k praní výnosů z trestné činnosti všeobecně a z obchodu s drogami zvlášť.
2.  
Spolupráce v této oblasti zahrnuje zejména správní a technickou pomoc zaměřenou na vytvoření norem pro boj s praním peněz shodných s normami, které přijalo Společenství a jiné příslušné mezinárodní subjekty, zejména Finanční akční skupina (FATF).

Článek 79

Boj s drogami

1.  

Strany spolupracují zejména s cílem:

— 
zvýšení účinnosti politik a opatření na zamezení distribuce a nedovoleného obchodování s omamnými a psychotropními látkami a snížení zneužívání těchto produktů,
— 
podpořit společný přístup ke snižování jejich nedovolené spotřeby.
2.  
Strany společně vypracují, v souladu se svými právními předpisy, strategie a metody spolupráce vhodné pro dosažení těchto cílů. Akce, které nejsou společné, budou předmětem konzultací a úzké koordinace.

Na těchto akcích se mohou podílet příslušné subjekty veřejného a soukromého sektoru, které v rámci vlastních pravomocí spolupracují s příslušnými subjekty Jordánska, Společenství a jeho členských států.

3.  

Spolupráce bude mít podobu výměny informací a v případě potřeby společných aktivit týkajících se:

— 
zřízení nebo rozšíření sociálních a zdravotnických zařízení a informačních center pro léčbu a rehabilitaci drogově závislých,
— 
provádění projektů v oblasti prevence, školení a epidemiologického výzkumu,
— 
vytváření norem vztahujících se k prevenci zneužívání prekurzorů a jiných látek nutných pro nedovolenou výrobu omamných a psychotropních látek, které budou rovnocenné s normami přijatými Společenstvím a příslušnými mezinárodními orgány, zejména Akční skupinou pro chemické výrobky (CATF).HLAVA VI

SPOLUPRÁCE V SOCIÁLNÍCH A KULTURNÍCH ZÁLEŽITOSTECHKAPITOLA 1

SOCIÁLNÍ DIALOG

Článek 80

1.  
Mezi stranami se zřizuje pravidelný dialog o všech sociálních tématech společného zájmu.
2.  
Tento dialog je nástrojem hledání způsobů a prostředků dalšího pokroku pokud jde o volný pohyb pracovníků, rovné zacházení a sociální integraci státních příslušníků Jordánska a Společenství, kteří legálně pobývají v hostitelských zemích.
3.  

Dialog se zaměří na problémy spojené s:

a) 

životními a pracovními podmínkami přistěhovaleckých komunit;

b) 

migrací;

c) 

nezákonným přistěhovalectvím a podmínkami vztahujícími se k repatriaci ilegálních přistěhovalců podle právních předpisů o pobytu a usazování v hostitelské zemi;

d) 

projekty a programy o rovném zacházení se státními příslušníky Jordánska a Společenství, vzájemném povědomí o kultuře a společnosti, rozvoji tolerance a odstranění diskriminace.

Článek 81

Sociální dialog se povede na stejné úrovni a podle stejných postupů jako v ustanoveních hlavy I této dohody, kterou lze pro tento dialog použít jako rámec.KAPITOLA 2

AKCE SOCIÁLNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 82

1.  
Strany uznávají důležitost sociálního rozvoje, který by měl následovat rozvoj hospodářský. Zvláštní prioritu pro ně představuje respektování základních sociálních práv.
2.  
Pro upevnění sociální spolupráce stran se budou pořádat akce a programy, na jakékoli téma, které je společným zájmem stran.

Budou upřednostňovány následující akce:

a) 

snižování migračního tlaku vytvářením pracovních příležitostí a rozvojem odborného vzdělávání v oblastech s vysokou mírou vystěhovalectví;

b) 

opětovné začlenění osob repatriovaných z důvodů nedovoleného přistěhovalectví;

c) 

podpora role žen v rámci sociálního a hospodářského rozvoje, zejména prostřednictvím vzdělávání a médií, v souladu s jordánskou politikou v této oblasti;

d) 

rozvoj a upevňování jordánských programů plánovaného rodičovství a programů na ochranu matky a dítěte;

e) 

zlepšování systému sociálního zabezpečení;

f) 

zlepšování systému zdravotní péče;

g) 

zlepšování životních podmínek v chudých, hustě osídlených oblastech;

h) 

uskutečňování a financování výměnných a rekreačních programů pro smíšené skupiny jordánské a evropské mládeže s bydlištěm v členských státech, s cílem podpořit vzájemné chápání kultur a toleranci.

Článek 83

Projekty spolupráce lze koordinovat s členskými státy a s příslušnými mezinárodními organizacemi.

Článek 84

Rada přidružení zřídí do konce prvního roku po vstupu v platnost této dohody pracovní skupinu, jejímž úkolem bude průběžně hodnotit provádění ustanovení kapitol 1 a 2.KAPITOLA 3

KULTURNÍ SPOLUPRÁCE A VÝMĚNA INFORMACÍ

Článek 85

1.  
S cílem podpořit vzájemné poznávání a porozumění, v souladu s projekty, které již byly na toto téma připraveny, s úctou ke kultuře druhého, se strany zavazují vytvořit pevné základy pro trvalý kulturní dialog a podpořit dlouhodobou kulturní spolupráci v jakékoli vhodné oblasti činnosti.
2.  
Strany při vytváření programů a projektů spolupráce a společných aktivit věnují zvláštní pozornost mládeži, písemným a audiovizuálním prostředkům komunikace a vyjadřování, otázkám spojeným s péčí o zachování kulturního dědictví a šířením kultury.
3.  
Strany se dohodly, že stávající programy kulturní spolupráce ve Společenství a v členských státech lze rozšířit na Jordánsko.
4.  
Strany podpoří aktivity společného v zájmu v oblasti informací a komunikace.HLAVA VII

FINANČNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 86

K dosažení cílů této dohody bude v souladu s odpovídajícími postupy poskytnut Jordánsku program finanční spolupráce, včetně potřebných finančních zdrojů.

Po vstupu této dohody v platnost schválí obě strany tyto postupy pomocí nejvhodnějších nástrojů.

Kromě oblastí, na které se vztahují hlavy V a VI dohody, se finanční spolupráce zaměří na:

— 
podporu reforem určených k modernizaci hospodářství,
— 
zvýšení úrovně hospodářské infrastruktury,
— 
podporu soukromých investic a vytváření pracovních příležitostí,
— 
dopady postupného zavádění oblasti volného obchodu na jordánské hospodářství, zejména modernizace a restrukturalizace,
— 
opatření, která doplní politické aktivity v sociální oblasti

Článek 87

V rámci existujících finančních nástrojů Společenství určených k podpoře programů strukturálních úprav v zemích Středomoří a v úzké spolupráci s jordánskými orgány a jinými dárci, zejména mezinárodními finančními institucemi, Společenství zváží vhodné způsoby podpory strukturálních politik, které Jordánsko provádí k obnově finanční rovnováhy v hlavních finančních veličinách a k podpoře vytváření ekonomického prostředí vedoucího ke zvýšenému růstu, zároveň zlepšení sociálního blahobytu obyvatel.

Článek 88

Aby se zajistilo, že v případě výjimečných makroekonomických a finančních problémů, způsobených prováděním této dohody, bude přijat koordinovaný přístup, strany využijí pravidelného dialogu stanoveného v hlavě V k zvlášť pozornému sledování obchodních a finančních trendů ve vztazích mezi Společenstvím a Jordánskem.HLAVA VIII

INSTITUCIONÁLNÍ, VŠEOBECNÁZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 89

Zřizuje se Rada přidružení, která se bude scházet na úrovni ministrů jednou za rok a dále pokud si to okolnosti vyžádají, z podnětu svého předsedy a v souladu s podmínkami stanovenými jednacím řádem.

Rada se bude zabývat všemi důležitými otázkami, které vzniknou v rámci této dohody jakož i dalšími dvoustrannými nebo mezinárodními otázkami společného zájmu.

Článek 90

1.  
Rada přidružení se bude skládat z členů Rady Evropské unie a členů Komise Evropských společenství na jedné straně a z členů jordánské vlády na straně druhé.
2.  
Členové Rady přidružení se mohou nechat zastupovat za podmínek stanovených v jejím jednacím řádu.
3.  
Rada přidružení vypracuje svůj jednací řád.
4.  
Radě přidružení střídavě předsedá člen Rady Evropské unie a člen vlády Jordánska, v souladu s ustanoveními jejího jednacího řádu.

Článek 91

Za účelem dosažení cílů této dohody je Rada přidružení oprávněna přijímat rozhodnutí v případech stanovených v této dohodě.

Přijatá rozhodnutí jsou pro obě strany závazná a jsou povinny učinit nezbytná opatření k provádění přijatých rozhodnutí. Rada přidružení může také vydávat vhodná doporučení.

Svá rozhodnutí a doporučení přijímá dohodou mezi stranami.

Článek 92

1.  
Zřizuje se Výbor pro přidružení, který s výjimkou oprávnění Rady, odpovídá za provádění této dohody.
2.  
Rada přidružení může buď zcela nebo zčásti převést na Výbor pro přidružení kteroukoli ze svých pravomoci.

Článek 93

1.  
Výbor pro přidružení se schází na úrovni státních úředníků a skládá se ze zástupců členů Rady Evropské unie a členů Komise Evropských společenství na jedné straně a zástupců vlády Jordánska na straně druhé.
2.  
Výbor pro přidružení vypracuje svůj jednací řád.

▼M1

3.  
Výboru pro přidružení předsedá střídavě zástupce Komise Evropských společenství a zástupce vlády Jordánska.

▼B

Článek 94

1.  
Výbor pro přidružení má pravomoc přijímat rozhodnutí k provedení této dohody v těch oblastech, ve kterých mu Rada svěřila své pravomoci.
2.  
Svá rozhodnutí přijímá dohodou smluvních stran, tato rozhodnutí jsou pro ně závazná. Smluvní strany jsou povinny učinit opatření nezbytná k provádění přijatých rozhodnutí.

Článek 95

Rada přidružení může rozhodnout o sestavení jakékoli pracovní skupiny nebo orgánu nutného k provádění této dohody.

Článek 96

Rada přidružení přijme vhodná opatření k usnadnění spolupráce a kontaktů mezi Evropským parlamentem a Parlamentem Jordánska.

Článek 97

1.  
Každá smluvní strana může Radě přidružení předložit jakýkoli spor týkající se provádění nebo výkladu této dohody.
2.  
Rada přidružení může urovnat spor rozhodnutím.
3.  
Každá smluvní strana musí učinit opatření nutná k provedení rozhodnutí podle odstavce 2.
4.  
V případě, že spor nebude možné urovnat podle odstavce 2, může kterákoli ze stran oznámit druhé jmenování rozhodce; druhá strana poté musí do svou měsíců jmenovat druhého rozhodce. V případě tohoto postupu se Společenství a členské státy považují za jednu stranu sporu.

Rada přidružení jmenuje třetího rozhodce.

Rozhodnutí rozhodců se přijímají většinou hlasů.

Každá strana sporu musí učinit kroky nezbytné k provedení rozhodnutí rozhodců.

Článek 98

Nic v této dohodě nebrání stranám, aby přijaly opatření, která:

a) 

považuje za nezbytná pro zamezení úniku informací, který by byl v rozporu s jejími zásadními bezpečnostními zájmy;

b) 

se týkají výroby zbraní nebo obchodu s nimi, obchodu se střelivem nebo válečným materiálem, resp. výzkumu, vývoje nebo výroby nezbytné pro obranné účely za předpokladu, že tato opatření nepoškodí hospodářskou soutěž, pokud jde o produkty, které nejsou výhradně určeny pro vojenské účely;

c) 

která považují za podstatná pro svou vlastní bezpečnost v případě vážných vnitřních nepokojů narušujících udržení veřejného pořádku, v době války nebo vážného mezinárodního napětí představujícího hrozbu války nebo z důvodu plnění závazků, které přijaly za účelem zachování míru a mezinárodní bezpečnosti

Článek 99

V oblastech, na které se vztahuje tato dohoda, aniž jsou dotčena jakákoli zvláštní ustanovení v ní obsažená:

— 
pravidla uplatňovaná Jordánskem vůči Společenství nesmí zakládat jakoukoli diskriminaci mezi členskými státy, jejich státními příslušníky nebo jejich společnostmi nebo podniky,
— 
pravidla uplatňovaná Společenstvím vůči Jordánsku nebudou zakládat diskriminaci mezi jordánskými státními příslušníky nebo jeho společnostmi nebo podniky.

Článek 100

Pokud jde o přímé zdanění, nic v této dohodě nemá účinek, který by:

— 
rozšiřoval daňové výhody, poskytované kteroukoli stranou v jakékoli mezinárodní dohodě nebo ujednání, kterými je vázána,
— 
předcházel přijímání nebo uplatňování jakéhokoli opatření zaměřeného na prevenci vyhýbání se daňovým povinnostem nebo daňového úniku kteroukoli stranou,
— 
bránil právu kterékoli strany uplatnit příslušná ustanovení svých daňových právních předpisů na daňové poplatníky, kteří nejsou v totožném postavení, pokud jde o místo jejich pobytu.

Článek 101

1.  
Strany přijmou všechna obecná nebo zvláštní opatření potřebná ke splnění svých závazků podle této dohody. Dohlížejí na to, aby bylo dosaženo cílů stanovených v této dohodě.
2.  
Domnívá-li se jedna ze smluvních stran, že druhá smluvní strana neplní své závazky podle této dohody, může přijmout vhodná opatření. Kromě případů zvláštní naléhavosti, poskytne předtím Radě přidružení všechny příslušné informace nutné k důkladnému posouzení situace s cílem nalézt řešení přijatelné pro obě strany.

Při výběru opatření musí být dána přednost takovým, která co nejméně naruší fungování této dohody. Tato opatření budou neprodleně oznámena Radě přidružení a pokud si to druhá strana vyžádá, budou předmětem konzultací v Radě přidružení.

Článek 102

Protokoly 1 až 4 a přílohy I až VII tvoří nedílnou součást této dohody. Prohlášení a výměny dopisů jsou uvedeny v závěrečném aktu, který je taktéž nedílnou součástí této dohody.

Článek 103

Pro účely této dohody se pojmem „strany“ rozumí na jedné straně Společenství nebo členské státy nebo Společenství a jeho členské státy, v souladu s jejich pravomocemi, Jordánsko na straně druhé.

Článek 104

Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

Každá ze stran může vypovědět dohodu tak, že toto rozhodnutí oznámí druhé straně. Použitelnost této dohody končí šest měsíců ode dne tohoto oznámení.

Článek 105

Tato dohoda se vztahuje na jedné straně na území, na které se vztahují smlouvy zakládající Evropské společenství a Evropské společenství uhlí a oceli, za podmínek v nich stanovených na území Jordánska na straně druhé.

Článek 106

Tato dohoda, vyhotovená ve dvou prvopisech v jazyce anglickém, dánském, finském, francouzském, italském, německém, nizozemském, portugalském, řeckém, španělském, švédském a arabském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost, bude uložena na generálním sekretariátě Rady Evropské unie.

Článek 107

1.  
Dohoda bude schválena smluvními stranami v souladu s jejich postupy.

Dohoda vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po dni, ve kterém si strany vzájemně oznámí, že postupy uvedené v prvním odstavci byly ukončeny.

2.  
Dohoda po svém vstupu v platnost nahradí Dohodu o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Jordánským hášimovským královstvím a Dohodu mezi členskými státy Evropského společenství uhlí a oceli a Jordánským hášimovským královstvím, podepsané v Bruselu dne 18. ledna 1997.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles, den fireogtyvende november nitten hundrede og sygoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε σης Βρυξέλλες, σης είκοσι τέσσερις Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the twenty-fourth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro novembre millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de vierentwintigste november negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de november de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksän-kymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofjärde november nittonhundranittiosju.

image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

signatory

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Για την Ελνική Δημορατί

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Suomen tasavallan puolesta

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Eυρωπαϊκή Koινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

signatory

signatory

SEZNAM PŘÍLOH

PŘÍLOHA I

Seznam průmyslových výrobků pocházejících z Jordánska, u nichž Společenství může zachovat zemědělskou složku podle čl. 10 odst. 1

PŘÍLOHA II

Seznam průmyslových výrobků pocházejících ze Společenství, u nichž Jordánsko může zachovat zemědělskou složku podle čl. 10 odst. 2 a čl. 11 odst. 2

PŘÍLOHA III

Seznam průmyslových výrobků pocházejících ze Společenství, pro něž při dovozu do Jordánska platí harmonogram odstraňování cel podle čl. 11 odst. 3 a 4

PŘÍLOHA IV

Seznam průmyslových výrobků pocházejících ze Společenství podle čl. 11 odst. 5

PŘÍLOHA V

Seznam výhrad Společenství podle čl. 30 odst. 1 písm. b) (právo usazování)

PŘÍLOHA VI

Seznam výhrad Jordánska podle čl. 30 odst. 2 písm. a) (právo usazování)

PŘÍLOHA VII

Duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví podle článku 56

▼M2

PŘÍLOHA I

Seznam produktů uvedených v čl. 10 odst. 1Kód KN

Popis

(1)

(2)

1704

Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao:

ex 1704 90 99

– – – – – –  Jiné produkty obsahující nejméně 70 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa)

1806

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao:

ex 1806 90 90

– –  Jiné produkty obsahující nejméně 70 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa)

1905

Pečivo, cukrářské výrobky a sušenky, též s přídavkem kakaa; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, pečetní oplatky, rýžový papír a podobné výrobky:

1905 90

–  Ostatní:

1905 90 90

– – – –  Ostatní

PŘÍLOHA II

Seznam produktů uvedených v čl. 10 odst. 2 a čl. 11 odst. 2Kód KN

Popis

0403

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo okyselené mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:

0403 10 51 do 0403 10 99

– – – –  Jogurt, ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

0403 90 71 do 0403 90 99

– –  Ostatní, ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

0405

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky:

0405 20

–  Mléčné pomazánky:

0405 20 10

– –  o obsahu tuku nejméně 39 % hmotnostních, avšak nižším než 60 % hmotnostních

0405 20 30

– –  o obsahu tuku nejméně 60 % hmotnostních, avšak nižším než 75 % hmotnostních

0711 90 30

Kukuřice cukrová prozatímně konzervovaná (např. oxidem siřičitým nebo ve slané vodě, sířenou vodou nebo přidáním jiných konzervačních látek), avšak v tomto stavu nevhodná k přímému požívání

2208

Ethanol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nižším než 80 % objemových; destiláty, likéry a jiné lihoviny

PŘÍLOHA III

Seznam průmyslových produktů pocházejících ze Společenství, na které se pro dovoz do Jordánska vztahuje harmonogram odstraňování cel uvedený v čl. 11 odst. 3 a 4

SEZNAM A130219100

130219900

190110200

190190200

210690300

210690400

210690600

250300000

250410000

250490000

250700000

250810000

250820000

250830000

250840000

250850000

250860000

250870000

250900000

251010000

251020000

251110000

251120000

251200000

251319000

251320100

251400000

251910000

251990000

252020100

252400000

252610000

252620000

252810000

252890000

253090200

253090300

260111000

260112000

260120000

260200000

260300000

260400000

260500000

260600000

260700000

260800000

260900000

261000000

261100000

261210000

261220000

261310000

261390000

261400000

261510000

261590000

261610000

261690000

261710000

261790000

261800000

261900000

262011000

262019000

262020000

262030000

262040000

262050000

262090000

262100000

270111000

270112000

270119000

270120000

270210000

270220000

270300000

270400000

270500000

270600000

270710000

270720000

270730000

270740000

270750000

270760000

270791000

270799000

270810000

270820000

270900000

271000520

271000700

271220100

271311000

271312000

271320000

271390000

271410000

271490000

280130000

280200000

280300000

280429100

280429200

280470000

280490000

280511000

280519000

280521000

280522000

280530000

280540000

280620000

280700000

280800000

280910000

280920000

281000000

281111000

281119100

281119900

281122000

281129000

281210100

281210200

281210300

281210400

281210500

281210600

281210700

281210800

281210900

281290000

281310000

281390000

281520000

281530000

281610000

281620000

281630000

281700000

281810000

281820000

281830000

281990100

282010000

282110100

282120100

282200100

282300000

282410000

282420000

282490000

282510000

282520000

282530000

282540000

282550000

282560000

282570000

282580000

282590900

282611000

282612000

282619000

282620000

282630000

282690000

282710000

282720000

282731000

282732000

282733000

282734000

282735000

282736000

282738000

282739000

282741900

282749900

282911000

282919000

282990100

283010000

283020000

283030000

283090000

283311000

283319000

283321000

283322000

283323000

283324000

283325000

283326000

283327000

283329000

283330000

283340000

283421000

283429100

283510100

283522100

283523100

283524100

283525100

283526100

283529100

283531100

283539100

283610100

283620100

283630100

283640100

283650100

283660100

283670100

283691100

283692100

283699100

283911000

283919000

283920000

283990000

284011000

284019000

284020000

284030000

284190100

284190200

284410000

284420000

284430000

284440000

284450000

284510000

284590000

284610000

284690000

284700000

284910000

284920000

284990000

290110100

290121100

290122100

290123100

290124100

290129100

290211100

290219100

290220100

290230100

290241100

290242100

290243100

290244100

290250100

290260100

290270100

290290100

290290910

290322000

290341000

290342000

290344000

290345100

290346100

290347100

290349100

290362100

290410100

290420100

290490200

290511100

290512100

290513100

290514100

290515100

290516100

290517100

290519200

290522100

290529100

290531100

290532100

290539100

290541100

290542100

290549100

290550200

290629100

290729100

290810000

290820000

290890000

290911000

290919100

290920100

290930100

290941100

290942100

290943100

290944100

290949100

290950100

290960100

291211100

291212100

291213100

291219100

291221100

291229100

291230100

291241100

291242100

291249100

291250100

291260100

291411100

291412100

291413100

291419100

291421100

291422100

291423100

291429100

291431100

291439100

291440100

291450100

291461100

291469100

291470100

291511100

291512100

291513100

291521100

291522100

291523100

291524100

291529100

291531100

291532100

291533100

291534100

291535100

291539100

291540100

291550100

291560100

291570100

291590100

291611100

291612100

291613100

291614100

291615100

291619100

291620100

291631100

291632100

291634100

291635100

291639100

291711910

291712910

291713910

291714100

291719910

291720910

291731910

291732910

291733910

291734910

291735100

291736910

291737910

291739910

291811100

291812100

291813100

291815100

291816100

291817100

291819200

291821100

291822100

291823100

291829100

291830100

291890100

291900100

292010100

292090500

292111100

292112100

292119500

292121100

292122100

292129100

292130100

292141000

292142000

292143100

292144100

292145100

292149920

292151100

292159100

292229100

292421110

292421920

292511100

292690300

292700100

292800100

292910000

292990100

292990200

292990900

293010100

293020100

293030100

293040100

293090100

293211100

293212100

293213100

293219100

293221100

293229100

293291100

293292100

293293100

293294100

293299200

293311100

293319100

293329100

293331100

293332100

293339300

293340200

293351100

293359500

293361100

293369100

293371100

293379300

293390100

293410100

293420100

293430100

293490910

293610100

293621100

293622100

293623100

293624100

293625100

293626100

293627100

293628100

293629100

293690100

293921000

293929100

294110000

294120000

294130000

294140000

294150000

291190000

300331000

300339000

300340000

300390000

300431000

300432000

300439000

300440000

300450000

300490000

300660000

310100000

310210000

310221000

310229000

310230000

310240000

310250000

310260000

310270000

310280000

310290000

310310000

310320000

310390000

310410000

310420000

310430900

310490900

310510900

310520000

310530000

310540000

310551000

310559000

310560000

310590000

320110100

320120100

320190100

320300100

320300910

320411100

320412100

320413100

320414100

320415100

320416100

320417100

320419100

320420100

320490100

320500000

320611100

320619100

320620100

320630100

320641100

320642100

326043100

320649100

320650100

320710100

320720100

320730100

320740100

320810300

320820300

320890300

320910100

320990100

321000100

321100100

321210000

321511000

321519000

321590000

340211100

340212100

340213100

340219100

340290100

350710100

350710900

350790000

360100000

360300000

370110000

370130100

370199100

370210000

370510100

370520100

370590100

370610100

370690100

380110000

380120100

380120210

380130100

380190100

380210000

380290000

380630210

380690210

380810900

380820900

380830900

380840900

380890900

380991100

380992100

380993100

381210000

381220000

381230000

381300000

381511100

381512100

381519100

381590100

381600100

381710100

381720100

381800100

382100000

382200000

382410100

382420100

382430100

382440100

382450100

382471100

382479100

382490100

382490200

390110000

390120000

390130000

390190000

390210000

390220000

390230000

390290000

390311000

390319000

390320000

390330000

390390000

390410900

390421900

390422900

390430900

390440900

390450900

390461000

390469000

390490000

390512000

390519000

390521000

390529000

390530000

390591000

390599000

390610000

390690000

390710000

390720000

390730000

390740000

390760000

390791000

390799000

390810000

390890000

390910000

390920000

390930000

390940000

390950000

391000000

391110000

391190000

391211000

391212000

391220000

391231000

391239000

391290000

391310000

391390000

391400000

391510000

391520000

391530000

391590000

391610100

391610910

391620100

391620910

391690100

391690910

391990100

392010910

392020910

392030100

392041100

392042100

392051100

392059100

392061100

392062100

392063100

392069100

392072100

392073910

392079910

392092100

392093100

392094100

392099910

392119200

392190110

392190910

392321100

392329100

392340100

392690100

392690200

392690400

392690600

400110000

400121000

400122000

400129100

400130900

400211900

400219110

400219900

400220110

400220900

400231110

400231900

400239110

400239900

400241900

400249110

400249900

400251900

400259110

400259900

400260110

400260900

400270110

400270900

400280110

400280900

400291900

400299110

400299900

400300000

400400000

400510100

400591100

400599110

400599900

400610000

400690100

400700100

400811100

400819100

400821200

400910100

400920100

400930100

400940100

400950100

401220100

401610100

401699100

401699200

401700100

401700400

401700500

410110000

410121000

410122000

410129000

410130000

410140000

410210000

410221000

410229000

410310000

410320000

410390000

430110000

430120000

430130000

430140000

430150000

430160000

430170000

430180000

430190000

440110000

440130000

440200000

440320100

440341100

440349100

440391100

440392100

440399100

440500000

440610000

440690000

441510100

441510200

441510300

441520100

441700100

442190100

442190200

442190300

450200100

450310000

450390100

450410100

450490100

450490200

460110000

460210100

460290100

470100000

470200000

470311000

470319000

470321000

470329000

470411000

470419000

470421000

470429000

470500000

470610000

470620000

470691000

470692000

470693000

470710000

470720000

470730000

470790000

480251100

480252100

480253100

480260100

480411300

480419300

480421000

480429000

480431300

480439300

480441300

480442300

480449300

480451300

480451400

480452300

480459300

480820000

481039100

481091100

481099100

481140100

481140200

481910100

481920200

481930100

481940100

482020100

482210000

482290000

482390100

482390200

482390500

482390600

482390700

482390800

482390910

490300000

490400000

490510000

490591000

490599000

490600000

490700900

491110000

491199100

500100000

500200000

500310000

500390000

500400000

500500000

510111000

510119000

510121000

510129000

510130000

510210000

510220000

510310000

510320000

510330000

510400000

510510000

510521000

510529000

510530000

510540000

510610000

510620000

510710000

510720000

510810000

510820000

511000900

511300100

520100000

520210000

520291000

520299000

520300000

520411000

520419000

520511000

520512000

520513000

520514000

520515000

520521000

520522000

520523000

520524000

520526000

520527000

520528000

520531000

520532000

520533000

520534000

520535000

520541000

520542000

520543000

520544000

520546000

520547000

520548000

520611000

520612000

520613000

520614000

520615000

520621000

520622000

520623000

520624000

520625000

520631000

520632000

520633000

520634000

520635000

520641000

520642000

520643000

520644000

520645000

530310000

530390000

530410000

530490000

530511000

530519000

530521000

530529000

530591000

530599000

530610000

530620000

530710000

530720000

530810000

530820000

530830000

530890000

531010100

531090100

540110900

540120900

540210000

540220000

540231000

540232000

540233000

540239000

540241000

540242000

540243000

540249000

540251000

540252000

540259000

540261000

540262000

540269000

540310000

540320000

540331000

540332000

540333000

540339000

540341000

540342000

540349000

540410000

540490900

540500900

540720100

540791100

550110000

550120000

550130000

550190000

550200000

550310000

550320000

550330000

550340000

550390000

550410000

550490000

550510000

550520000

550610100

550620100

550630100

550700100

550810900

550820900

550911000

550912000

550921000

550922000

550931000

550932000

550941000

550942000

550951000

550952000

550953000

550959000

550961000

550962000

550969000

550991000

550992000

550999000

551011000

551012000

551020000

551030000

551090000

560311100

560312100

560313100

560314100

560391100

560392100

560393100

560394100

560410100

560420910

560490100

560490910

560500900

560710000

560729000

560730000

560790000

580310100

580390100

580631100

580632100

580639100

590310100

590320100

590390100

591131000

591132000

591140100

591190100

611511100

611512100

611519100

611520100

611591100

611592100

611593100

611599100

621710100

630510100

680410100

680423100

681210000

681220000

681230000

681250100

690310100

690310200

690320100

690320200

690390100

690390200

690911000

690912000

690919000

700100000

700210900

700220900

700231900

700232900

700239900

701020000

701091900

701092900

701093900

701094900

701110000

701120000

701190000

701911000

701912000

701919000

701931100

701939100

710110000

710121000

710122000

710210000

710221000

710229000

710231000

710239000

710310000

710391000

710399000

710410000

710420000

710490000

710510000

710590000

710691000

711011100

711021100

711031100

711041100

711210000

711220000

711290000

711319100

711810000

711890000

720110000

720120000

720150000

720211000

720219000

720221000

720229000

720230000

720241000

720249000

720250000

720260000

720270000

720280000

720291000

720292000

720293000

720299000

720410000

720421000

720429000

720430000

720441000

720449000

720450100

720510000

720610100

720711100

720712100

720719100

720720100

720840100

720854100

720890100

720916100

720917100

720918100

720926100

720927100

720928100

720990100

721011100

721012100

721030100

721041100

721049100

721050100

721061100

721069100

721070100

721090100

721810100

721891100

721899100

721911100

721912100

721913100

721914100

721921100

721922100

721923100

721924100

721931100

721932100

721933100

721934100

721935100

721990100

722011100

722012100

722020100

722090100

722100100

722211100

722219100

722220100

722230100

722300100

722410100

722490100

722511100

722519100

722520100

722530100

722540100

722550100

722591100

722592100

722599100

722611100

722619100

722620100

722691100

722692100

722693100

722694100

722699100

722710100

722720100

722790100

722810100

722820100

722830100

722840100

722850100

722860100

722870100

722880100

722910100

722920100

730210000

730220000

730230000

730240000

730290000

730410100

730429100

730431910

730439910

730441910

730449910

730451910

730459910

730511000

730512000

730519000

730520000

730531900

730539900

730590900

730610100

730610400

730620100

730620400

730630200

730640200

730650200

730690100

730690400

730890100

730890200

731021110

731021130

731029110

731029130

731100000

732190100

732619400

732690400

740110000

740120000

740200000

740311000

740312000

740313000

740319000

740321000

740322000

740323000

740329000

740400000

740500900

740911100

740921100

740931100

740940100

740990100

741110100

741121100

741122100

741129100

741700100

741999500

750110000

750120000

750210000

750220000

750300000

760110000

760120000

760200000

760611100

760611200

760611300

760612100

760612200

760691100

760691200

760691300

760692100

760692200

760711100

760719100

760720100

761290100

761290200

761290300

761300000

761699500

780110900

780191900

780199900

780200000

780600100

790111000

790112000

790120000

790200000

790390100

790500100

790500200

790700200

800110000

800120000

800200000

800700100

800700200

810191000

810291000

810310100

810411000

810419000

810420000

810510100

810510200

810600100

810710100

810810100

810910100

811000100

811100100

811220100

811230100

811240100

811291100

811300100

820150100

820190900

820210000

820220000

820240000

820310000

820320000

820330000

820340000

820411000

820412000

820420000

820510000

820520000

820530000

820540000

820559000

820560000

820570000

820580000

820590900

820713000

820719000

820720900

820730900

820740900

820750000

820760000

820770000

820780000

820790000

820810000

820820000

820840000

820890000

821192100

821193100

830140100

830150100

830810000

830890100

830990200

840710100

840710200

840810100

840810200

841112900

841122900

841182900

841191100

841199100

841290100

841410000

841490100

841490200

841630900

841690800

841720000

841780900

841790100

841899100

841911900

841932900

841960900

841990110

841990910

842122900

842191100

842199100

842199200

842290900

842320000

842330000

842382900

842389900

842430900

842490100

842490200

842520000

842531100

842539100

842541000

842549000

842612100

842612990

842619100

842619990

842641100

842641990

842649900

842691000

842699900

842710000

842720000

842790000

842810900

842820000

842831000

842832900

842833900

842839900

842850000

842860000

842890900

843010100

843390000

843490000

843590000

843691000

843699000

843790000

843890000

843991000

843999000

844090000

844190900

844390000

845150900

845190100

845210000

845390000

845490000

845590000

845699990

846291900

846299900

846610000

846620000

846630000

846691000

846692000

846693000

846694000

846880900

846890900

847490900

847590000

847710900

847720900

847730900

847740900

847751900

847759900

847780900

847790100

847810900

847890100

848010900

848020900

848030900

848041900

848049900

848050900

848060900

848071900

848079900

848140000

848180100

848180200

848180310

848310100

848320100

848330100

848340100

848350100

848360100

848390100

850110110

850110900

850120110

850131110

850132110

850140110

850151110

850152110

850211100

850220100

850239100

850240100

850421100

850431100

850431900

850490100

850690100

850790000

850890000

851490000

851580100

851580990

851590000

852311100

852312100

852313100

852390100

852432100

852439100

852451100

852452100

852453100

852499100

852499200

852610000

852691000

852692000

853090000

853210000

853221000

853222000

853223000

853224000

853225000

853229000

853230000

853290000

854319900

854330900

854389200

854390100

854411200

854419200

854459200

854460200

854511100

854519200

860711000

860712000

860719000

860721000

860729000

860730000

860791000

860799000

870510000

870590200

870590900

870600100

870790100

870899100

870911000

870919000

871000000

871110100

871120100

871130100

871140100

871150100

871190100

871310000

871390000

871639900

871640900

871690100

880110000

880190000

880310000

880320000

880330000

880390000

880400000

880510000

890310000

890391000

890392000

890399000

890800000

900390100

901110000

901120000

901180000

901210000

901510000

901520000

901530000

901540000

901580000

901720000

901730900

901780900

902290000

902410900

902480900

902490900

902519100

902580100

902590100

902690200

902710900

902720900

902730900

902740100

902790910

902910110

902920110

903010900

903020900

903031900

903039900

903040900

903082900

903089900

903090900

903110900

903120900

903130000

903180900

903290200

930621100

930630100

930630300

930630400

940540100

940550100

940600110

960200100

960390200

960610000

960621000

960622000

960629000

960630000

960711000

960719000

960720000

960810100

960899100

960910100

961610000

970500100

SEZNAM B130110000

130120100

130120900

130190100

130190900

130211100

130211200

130219000

130239100

130239900

190110300

190211100

190211900

190540000

190590210

190590290

190590900

210690100

210690900

250100000

250200000

250510000

250590000

250610000

250621000

250629000

251311000

251320900

251511100

251511900

251512100

251512900

251520000

251611100

251611900

251612100

251612900

251621000

251622000

251690000

251710000

251720000

251730000

251741000

251749000

251810000

251820000

251830000

252010000

252020900

252100000

252210000

252220000

252230000

252310000

252321000

252329000

252330000

252390000

252510000

252520000

252530000

252700000

252910000

252921000

252922000

252930000

253010000

253020000

253040000

253090100

253090900

271000100

271000200

271000310

271000320

271000330

271000400

271000510

271000600

271000900

271111000

271112000

271113000

271114000

271119000

271121000

271129000

271210000

271220900

271290000

271500000

280110000

280120000

280410000

280421000

280429900

280430000

280440000

280450000

280461000

280469000

280480000

280610000

281121000

281123000

281410000

281420000

281511000

281512000

281910000

281990900

282090000

282110900

282120900

282200900

282590100

282741100

282749100

282751000

282759000

282760000

282810000

282890000

282990900

283110000

283190000

283210000

283220000

283230000

283410000

283422000

283429900

283510900

283522900

283523900

283524900

283525900

283526900

283529900

283531900

283539900

283610900

283620900

283630900

283640900

283650900

283660900

283670900

283691900

283692900

283699900

283711000

283719100

283719900

283720000

283800000

284110000

284120000

284130000

284140000

284150000

284161000

284169000

284170000

284180000

284190900

284210000

284290000

284310000

284321000

284329000

284330000

284390000

284800000

285000000

285100100

285100900

290110900

290121900

290122900

290123900

290124900

290129900

290211900

290219900

290220900

290230900

290241900

290242900

290243900

290244900

290250900

290260900

290270900

290290990

290311000

290312000

290313000

290314000

290315000

290316000

290319000

290321000

290323000

290329000

290330100

290330900

290343000

290345900

290346900

290347900

290349900

290351000

290359000

290361000

290362900

290369000

290410900

290420900

290490100

290490900

290511900

290512900

290513900

290514900

290515900

290516900

290517900

290519100

290519900

290522900

290529900

290531900

290532900

290539900

290541900

290542900

290549900

290550100

290550900

290611000

290612000

290613000

290614000

290619000

290621000

290629900

290711000

290712000

290713000

290714000

290715000

290719000

290721000

290722000

290723000

290729900

290730000

290919900

290920900

290930900

290941900

290942900

290943900

290944900

290949900

290950900

290960900

291010000

291020000

291030000

291090000

291100000

291211900

291212900

291213900

291219900

291221900

291229900

291230900

291241900

291242900

291249900

291250900

291260900

291300000

291411900

291412900

291413900

291419900

291421900

291422900

291423900

291429900

291431900

291439900

291440900

291450900

291461900

291469900

291470900

291511900

291512900

291513900

291521900

291522900

291523900

291524900

291529900

291531900

291532900

291533900

291534900

291535900

291539900

291540900

291550900

291560900

291570900

291590900

291611900

291612900

291613900

291614900

291615900

291619900

291620900

291631900

291632900

291634900

291635900

291639900

291711100

291711990

291712100

291712990

291713100

291713990

291714900

291719100

291719990

291720100

291720990

291731100

291731990

291732100

291732990

291733100

291733990

291734100

291734990

291735900

291736100

291736990

291737100

291737990

291739100

291739990

291811900

291812900

291813900

291814000

291815900

291816900

291817900

291819100

291819900

291822900

291823900

291829900

291830900

291890900

291900900

291921900

292010900

292090100

292090200

292090300

292090400

292090900

292111900

292112900

292119100

292119200

292119300

292119400

292119900

292121900

292122900

292129900

292130900

292143900

292144900

292145900

292149100

292149200

292149300

292149400

292149500

292149600

292149700

292149800

292149910

292149990

292151900

292159900

292211000

292212000

292213100

292213900

292219110

292219120

292219190

292219200

292219300

292219400

292219900

292221000

292222000

292229900

292230100

292230200

292230300

292230900

292241000

292242000

292243000

292249100

292249900

292250000

292310000

292320000

292390000

292410100

292410900

292421190

292421910

292421990

292422000

292429100

292429900

292511900

292519100

292519900

292520000

292610000

292620000

292690100

292690200

292690900

292700900

292800900

293010900

293020900

293030900

293040900

293090900

293100000

293211900

293212900

293213900

293219900

293221900

293229900

293291900

293292900

293293900

293294900

293299100

293299900

293311900

293319900

293321000

293329900

293331900

293332900

293339100

293339200

293339900

293340100

293340900

293351900

293359100

293359200

293359300

293359400

293359900

293361900

293369900

293371900

293379100

293379200

293379900

293390900

293410900

293420900

293430900

293490100

293490990

293500000

293610900

293621900

293622900

293623900

293624900

293625900

293626900

293627900

293628900

293629900

293690900

293710000

293721000

293722000

293729000

293791000

293792000

293799000

293810000

293890000

293910000

293929900

293930000

293941000

293942000

293949100

293949900

293950100

293950900

293961000

293962000

293963000

293969000

293970000

293990100

293990200

293990300

293990400

293990500

293990900

294000000

294200000

300110000

300120000

300190000

300510000

300590000

300610000

300620000

300630000

300640000

300650000

310110900

310430100

310490100

310510100

310510200

310510300

320120900

320190900

320210000

320290000

320300990

320411900

320412900

320413900

320414900

320415900

320416900

320417900

320419900

320420900

320490900

320611900

320619900

320620900

320630900

320641900

320642900

320643900

320649900

320650900

320710900

320720900

320730900

320740900

320810100

320810900

320820100

320820900

320890100

320890900

320910900

320990900

321000200

321000900

321100900

321290100

321290200

321290900

321310000

321390000

321410000

321490000

330111000

330112000

330113000

330114000

330119000

330121000

330122000

330123000

330124000

330125000

330126000

330129000

330130000

330210100

330290000

330300000

330410000

330420000

330430000

330491000

330499000

330510000

330520000

330530000

330590000

330610000

330620000

330690000

330710000

330720000

330730000

330741000

330749000

330790100

330790900

340111000

340119000

340120000

340211900

340212900

340213900

340219900

340220000

340290900

340311000

340319000

340351000

340359000

340391000

340391000

340399000

340399000

340410000

340411000

340419000

340420000

340420000

340490000

340510000

340520000

340530000

340540000

340590000

340600000

340700100

340700910

340700920

340700990

350211000

350219000

350220000

350290000

350300100

350300900

350400000

350610000

350691000

350699000

360200000

360410000

360490000

360500000

360610000

360690100

360690900

370120000

370130900

370191000

370199900

370220000

370231000

370232000

370239000

370241000

370242000

370243000

370244000

370251000

370252000

370253000

370254000

370255000

370256000

370291000

370292000

370293000

370294000

370295000

370310000

370320000

370390000

370400000

370510900

370520900

370590900

370610900

370690900

370710100

370710900

370790000

380120290

380130900

380190900

380300000

380400000

380510000

380520000

380590100

380590900

380610000

380620000

380630100

380630290

380690100

380690290

380700000

380810100

380810200

380820100

380830100

380840100

380890100

380991900

380992900

380993900

381010000

381090000

381111000

381119000

381121000

381129000

381190000

381400100

381400900

381511900

381512900

381519900

381590900

381600900

381710900

381720900

381800900

381900000

382000000

382410900

382420900

382430900

382440900

382450900

382471900

382479900

382490900

390410100

390421100

390422100

390430100

390440100

390450100

390750000

391610990

391620990

391690990

391710100

391710900

391721000

391722000

391723000

391729000

391731000

391732000

391733000

391739000

391740000

391810100

391810900

391890100

391890900

391910100

391910900

391990900

392010100

392010990

392020100

392020990

392030900

392041900

392042900

392051900

392059900

392061900

392062900

392063900

392069900

392071100

392071900

392072900

392073100

392073990

392079100

392079990

392091000

392092900

392093900

392094900

392099100

392099990

392111000

392112000

392113000

392114000

392119100

392119900

392190190

392190990

392210000

392220000

392290000

392310000

392321900

392329900

392330100

392330900

392340900

392350000

392390100

392390900

392410000

392490000

392510000

392520000

392530000

392590000

392610000

392620000

392630000

392640000

392690300

392690500

392690700

392690800

392690900

400129200

400129900

400130100

400130200

400211100

400219190

400219200

400220190

400220200

400231190

400231200

400239190

400239200

400241100

400249190

400249200

400251100

400259190

400259200

400260190

400260200

400270190

400270200

400280190

400280200

400291100

400299190

400299200

400510200

400510900

400520100

400520900

400591900

400599190

400690900

400700900

400811900

400819900

400821100

400821900

400829100

400829900

400910900

400920900

400930900

400940900

400950900

401011000

401012000

401013000

401019000

401021000

401022000

401023000

401024000

401029000

401110000

401120000

401130000

401140000

401150000

401191000

401199000

401210000

401220900

401290000

401310000

401320000

401390000

401410000

401490000

401511000

401519000

401590000

401610900

401691000

401692000

401693000

401694000

401695100

401695900

401699900

401700200

401700900

410410000

410421000

410422000

410429000

410431000

410439000

410511000

410512000

410519000

410520000

410611000

410612000

410619000

410620000

410710000

410721000

410729000

410790000

410800000

410900000

411000000

411100000

420100000

420211000

420212000

420219000

420221000

420222000

420229000

420231000

420232000

420239000

420291000

420292000

420299000

420310000

420321000

420329000

420330000

420340000

420400100

420400900

420500000

420610000

420690000

430211000

430212000

430213000

430219000

430220000

430230000

430310000

430390000

430400000

440121000

440122000

440310000

440320900

440341900

440349900

440391900

440392900

440399900

440410000

440420000

440710000

440724000

440725000

440726000

440729000

440791000

440792000

440799000

440810000

440831000

440839000

440890000

440910000

440920000

441011000

441019000

441090000

441111000

441119000

441121000

441129000

441131000

441139000

441191000

441199000

441213000

441214000

441219000

441222000

441223000

441229000

441292000

441293000

441299000

441300000

441400000

441510900

441520900

441600000

441700900

441810000

441820000

441830000

441840000

441850000

441890100

441890900

441900000

442010000

442090100

442090900

442110000

442190900

450200900

450390900

450410900

450490900

460120000

460191000

460199000

460210200

460210900

460290300

460290900

480100000

480210000

480220000

480230000

480240000

480251900

480252200

480252300

480252900

480253200

480253900

480260200

480260300

480260400

480260500

480260900

480300000

480411100

480411200

480411900

480419100

480419200

480419900

480431100

480431200

480431900

480439100

480439200

480439900

480441100

480441200

480441900

480442100

480442200

480442900

480449100

480449200

480449900

480451100

480451200

480451900

480452100

480452200

480452900

480459100

480459200

480459900

480510100

480510900

480521100

480521900

480522100

480522900

480523100

480523900

480529100

480529900

480530000

480540000

480550000

480560100

480560200

480560900

480570100

480570900

480580100

480580900

480610000

480620000

480630000

480640000

480710000

480790000

480810000

480830100

480830900

480890100

480890900

480910000

480920000

480990000

481011100

481011200

481011900

481012000

481021100

481021900

481029100

481029900

481031000

481032000

481039900

481091200

481091900

481099900

481110000

481121000

481129000

481131000

481139000

481140900

481190000

481200000

481310000

481320000

481390100

481390900

481410000

481420000

481430000

481490100

481490900

481500000

481610000

481620000

481630000

481690000

481710000

481720000

481730000

481810000

481820000

481830000

481840000

481850000

481890000

481910200

481910900

481920100

481920900

481930900

481940900

481950000

481960000

482010000

482020900

482030000

482040000

482050000

482090100

482090900

482110000

482190000

482311000

482319000

482320000

482340000

482351000

482359100

482359900

482360000

482370000

482390300

482390400

482390990

490700100

490810000

490890000

490900000

491000000

491191000

491199900

500600000

500710000

500720000

500790000

510910000

510990000

511000100

511111000

511119000

511120000

511130000

511190000

511211000

511219000

511220000

511230000

511290000

511300900

520420000

520710000

520790000

520811000

520812000

520813000

520819000

520821000

520822000

520823000

520829000

520831000

520832000

520833000

520839000

520841000

520842000

520843000

520849000

520851000

520852000

520853000

520859000

520911000

520912000

520919000

520921000

520922000

520929000

520931000

520932000

520939000

520941000

520942000

520943000

520949000

520951000

520952000

520959000

521011000

521012000

521019000

521021000

521022000

521029000

521031000

521032000

521039000

521041000

521042000

521049000

521051000

521052000

521059000

521111000

521112000

521119000

521121000

521122000

521129000

521131000

521132000

521139000

521141000

521142000

521143000

521149000

521151000

521152000

521159000

521211000

521212000

521213000

521214000

521215000

521221000

521222000

521223000

521224000

521225000

530911000

530919000

530921000

530929000

531010900

531090900

531100000

540110100

540120100

540490100

540500100

540610000

540620000

540710000

540720900

540730000

540741000

540742000

540743000

540744000

540751000

540752000

540753000

540754000

540761000

540769000

540771000

540772000

540773000

540774000

540781000

540782000

540783000

540784000

540791900

540792000

540793000

540794000

540810000

540821000

540822000

540823000

540824000

540831000

540832000

540833000

540834000

550610900

550620900

550630900

550690000

550700900

550810100

550820100

551110000

551120000

551130000

551211000

551219000

551221000

551229000

551291000

551299000

551311000

551312000

551313000

551319000

551321000

551322000

551323000

551329000

551331000

551332000

551333000

551339000

551341000

551342000

551343000

551349000

551411000

551412000

551413000

551419000

551421000

551422000

551423000

551429000

551431000

551432000

551433000

551439000

551441000

551442000

551443000

551449000

551511000

551512000

551513000

551519000

551521000

551522000

551529000

551591000

551592000

551599000

551611000

551612000

551613000

551614000

551621000

551622000

551623000

551624000

551631000

551632000

551633000

551634000

551641000

551642000

551643000

551644000

551691000

551692000

551693000

551694000

560110000

560121000

560122000

560129000

560130000

560210000

560221000

560229000

560290000

560311900

560312900

560313900

560314900

560391900

560392900

560393900

560394900

560410900

560420100

560420990

560490990

560500100

560600000

560721000

560741000

560749000

560750000

560811000

560819000

560890000

560900000

570232000

570242000

570252000

570292000

570320000

570330000

570490000

580110000

580121000

580122000

580123000

580124000

580125000

580126000

580131000

580132000

580133000

580134000

580135000

580136000

580190000

580211000

580219000

580220000

580230000

580310900

580390900

580410000

580421000

580429000

580430000

580500000

580610000

580620000

580631900

580632900

580639900

580640000

580710000

580790000

580810000

580890000

580900000

581010000

581091000

581092000

581099000

581100100

581100900

590110000

590190000

590210000

590220000

590290000

590310900

590320900

590390900

590410000

590491000

590492000

590500000

590610000

590691000

590699000

590700000

590800000

590900000

591000000

591110000

591120000

591140900

591190900

600110000

600121000

600122000

600129000

600191000

600192000

600199000

600210000

600220000

600230000

600241000

600242000

600243000

600249000

600291000

600292000

600293000

600299000

610120000

610130000

610220000

610311000

610331000

610332000

610333000

610341000

610342000

610343000

610411000

610419000

610421000

610422000

610432000

610433000

610441000

610442000

610443000

610451000

610452000

610453000

610462000

610463000

610510000

610520000

610590000

610620000

610690000

610711000

610712000

610719000

610721000

610722000

610729000

610791000

610792000

610799000

610821000

610822000

610831000

610891000

610892000

610910000

610990000

611010000

611020000

611030000

611110000

611120000

611130000

611211000

611212000

611219000

611420000

611430000

611511900

611512900

611519900

611520900

611591900

611592900

611593900

620111000

620112000

620191000

620192000

620193000

620211000

620212000

620213000

620292000

620293000

620311000

620312000

620319000

620321000

620322000

620323000

620329000

620331000

620332000

620333000

620339000

620341000

620342000

620343000

620349000

620411000

620412000

620413000

620419000

620421000

620422000

620423000

620429000

620431000

620432000

620433000

620439000

620441000

620442000

620443000

620444000

620449000

620451000

620452000

620453000

620459000

620461000

620462000

620463000

620469000

620510000

620520000

620530000

620620000

620630000

620721000

620791000

620920000

620930000

621020000

621030000

621132000

621142000

621210000

621410000

621420000

621430000

621440000

621490000

621510000

621520000

621590000

630110000

630120000

630130000

630140000

630190000

630210000

630221000

630222000

630229000

630231000

630232000

630239000

630240000

630251000

630252000

630253000

630259000

630260000

630291000

630292000

630293000

630299000

630311000

630312000

630319000

630391000

630392000

630399000

630411000

630419000

630491000

630492000

630493000

630499000

630510900

630520000

630532000

630533000

630539000

630590000

630611000

630612000

630619000

630621000

630622000

630629000

630631000

630639000

630641000

630649000

630691000

630699000

630710000

630720000

630790100

630790900

630800000

631010000

631090000

640312000

640319000

640320000

640330000

640340000

650100000

650200000

650300000

650400000

650510000

650590000

650610000

650691000

650692000

650699000

650700000

660110000

660191000

660199000

660200000

660310000

660320000

660390000

670100000

670210000

670290000

670300000

670411000

670419000

670420000

670490000

680100000

680210000

680221000

680222000

680223000

680229000

680291000

680292000

680293000

680299000

680300000

680410900

680421000

680422000

680423900

680430000

680510000

680520000

680530000

680610100

680610900

680620000

680690100

680690900

680710000

680790000

680800000

680911000

680919000

680990100

680990200

680990900

681011000

681019000

681091000

681099000

681110000

681120000

681130000

681190000

681240000

681250900

681260000

681270000

681290100

681290900

681310000

681390000

681410000

681490000

681510000

681520000

681591000

681599000

690100000

690210100

690210900

690220100

690220900

690290100

690290900

690310900

690320900

690390900

690410000

690490000

690510000

690590000

690600000

690710000

690790000

690810000

690890000

690990000

691010000

691090000

691110000

691190000

691200000

691310000

691390000

691410000

691490000

700210100

700220100

700231100

700232100

700239100

700312000

700319100

700319900

700320000

700330000

700420000

700490000

700510000

700521000

700529000

700530000

700600000

700711000

700719100

700719900

700721000

700729100

700729900

700800100

700800900

700910000

700991000

700992000

701010000

701091100

701092100

701093100

701094100

701200000

701310100

701310900

701321000

701329000

701331000

701332000

701339000

701391100

701391900

701399100

701399900

701400000

701510000

701590000

701610000

701690000

701710000

701720000

701790000

701810000

701820000

701890000

701931900

701932000

701939900

701940000

701951000

701952000

701959000

701990000

702000000

710610000

710692000

710700000

710811000

710812000

710813000

710820000

710900000

711011200

711019000

711021200

711029000

711031200

711039000

711041200

711049000

711100100

711100900

711311000

711319900

711320000

711411000

711419000

711420000

711510000

711590000

711610000

711620000

711711000

711719000

711790000

720310000

720390000

720450900

720521000

720529000

720610900

720690000

720711900

720712900

720719900

720720900

720810100

720810900

720825100

720825900

720826100

720826900

720827100

720827900

720836100

720836900

720837100

720837900

720838100

720838900

720839100

720839900

720840900

720851000

720852000

720853000

720854900

720890900

720915000

720916900

720917900

720918900

720925000

720926900

720927900

720928900

720990900

721011900

721012900

721020000

721030900

721041900

721049900

721050900

721061900

721069900

721070900

721090900

721113000

721114000

721119000

721123000

721129000

721190000

721210000

721220000

721230000

721240000

721250000

721260000

721310100

721310200

721310300

721310900

721320100

721320200

721320300

721320900

721391100

721391200

721391300

721391900

721399100

721399200

721399300

721399900

721410100

721410200

721410300

721410900

721420100

721420200

721420900

721430100

721430200

721430300

721430900

721491100

721491200

721491300

721491900

721499100

721499200

721499300

721499900

721510100

721510200

721510300

721510900

721550100

721550200

721550300

721550900

721590100

721590200

721590300

721590900

721610000

721621000

721622000

721631000

721632000

721633000

721640000

721650000

721665000

721669000

721691000

721699000

721710100

721710900

721720100

721720900

721730100

721730900

721790100

721790900

721810900

721891900

721899900

721911900

721912900

721913900

721914900

721921900

721922900

721923900

721924900

721931900

721932900

721933900

721934900

721935900

721990900

722011900

722012900

722020900

722090900

722100900

722211900

722219900

722220900

722230900

722240000

722300900

722410900

722490900

722511900

722519900

722520900

722530900

722540900

722550900

722591900

722592900

722599900

722611900

722619900

722620900

722691900

722692900

722693900

722694900

722699900

722710900

722720900

722790900

722810900

722820900

722830900

722840900

722850900

722860900

722870900

722880900

722910900

722920900

722990000

730110000

730120000

730300100

730300900

730410900

730421000

730429900

730431100

730431990

730439100

730439990

730441100

730441990

730449100

730449990

730451100

730451990

730459100

730459990

730490100

730490900

730531100

730539100

730590100

730610200

730610300

730610900

730620200

730620300

730620900

730630100

730630900

730640100

730640900

730650100

730650900

730660000

730690200

730690300

730690900

730711100

730711900

730719100

730719900

730721000

730722000

730723000

730729000

730791000

730792000

730793000

730799000

730810000

730820000

730830000

730840000

730890900

730900000

731010000

731021120

731021190

731021900

731029120

731029190

731029200

731029900

731210000

731290000

731300000

731412000

731413000

731414100

731414900

731419100

731419900

731420100

731420900

731431000

731439000

731441000

731442000

731449000

731450000

731511000

731512000

731519000

731520000

731581000

731582000

731589000

731590000

731600000

731700100

731700900

731811000

731812000

731813000

731814000

731815000

731816000

731819000

731821000

731822000

731823000

731824000

731829000

731910000

731920000

731930000

731990000

732010000

732020000

732090000

732111000

732112000

732113000

732181000

732182000

732183000

732190200

732190900

732211000

732219100

732219900

732290000

732310100

732310900

732391000

732392000

732393000

732394000

732399000

732410000

732421000

732429000

732490000

732510100

732510300

732510900

732591000

732599100

732599300

732599900

732611000

732619100

732619300

732619900

732620000

732690100

732690300

732690900

740500100

740610000

740620000

740710100

740710900

740721100

740721900

740722100

740722900

740729100

740729900

740811100

740811900

740819100

740819900

740821100

740821910

740821990

740822100

740822910

740822990

740829100

740829910

740829990

740911900

740919000

740921900

740929000

740931900

740939000

740940900

740990900

741011000

741012000

741021000

741022000

741110900

741121900

741122900

741129900

741210000

741220000

741300000

741420000

741490000

741510000

741521000

741529000

741531000

741532000

741539000

741600000

741700900

741811000

741819000

741820000

741910000

741991100

741991200

741991300

741991900

741999100

741999200

741999300

741999900

750400000

750511000

750512000

750521000

750522000

750610000

750620000

750711000

750712000

750720000

750810000

750890100

750890200

750890300

750890400

750890900

760310000

760320000

760410100

760410900

760421100

760421900

760429000

760511100

760511900

760519100

760519900

760521100

760521900

760529100

760529900

760611900

760612900

760691900

760692900

760711200

760711900

760719200

760719900

760720200

760720900

760810100

760810900

760820100

760820900

760900000

761010000

761090000

761100000

761210000

761290900

761410000

761490000

761511000

761519100

761519200

761519800

761519900

761520000

761610000

761691000

761699100

761699200

761699300

761699400

761699900

780110100

780191100

780199100

780300000

780411000

780419000

780420000

780500000

780600900

790310000

790390900

790400000

790500900

790600000

790700100

790700900

800300100

800300900

800400000

800500000

800600000

800700900

810110000

810192000

810193000

810199000

810210000

810292000

810293000

810299000

810310900

810390000

810430000

810490000

810510900

810590000

810600900

810710900

810790000

810810900

810890000

810910900

810990000

811000900

811100900

811211000

811219000

811220900

811230900

811240900

811291900

811299000

811300900

820110000

820130000

820140000

820231000

820239000

820291000

820299100

820299900

820551000

820590100

820600000

820830000

820900000

821000000

821110000

821191000

821192900

821193900

821194000

821195000

821210000

821220100

821220900

821290000

821300000

821410000

821420000

821490000

821510000

821520000

821591000

821599000

830110000

830120000

830130000

830140900

830150900

830160000

830170000

830210000

830220000

830230000

830241000

830242000

830249000

830250000

830260000

830300000

830400100

830400900

830510000

830520000

830590000

830610000

830621000

830629000

830630000

830710100

830710900

830790000

830820000

830890200

830890900

830910000

830990100

830990900

831000000

831110000

831120000

831130000

831190000

840310000

840390000

840410900

840490900

840721100

840721200

840729100

840729200

840731100

840731200

840732100

840732200

840733100

840733200

840734100

840734200

840790910

840790920

840820100

840820200

840890910

840890920

840910100

840910200

840991100

840991200

840999100

840999200

841111900

841121900

841181900

841191900

841199900

841210900

841229900

841231900

841239900

841280900

841290900

841319100

841330000

841381100

841391100

841420000

841440000

841451000

841459100

841459900

841460900

841480110

841480190

841480990

841490900

841510000

841520100

841520900

841581000

841582000

841583000

841590000

841610000

841620900

841690100

841690900

841790900

841810900

841821000

841822000

841829000

841830900

841840900

841850900

841861100

841861900

841869100

841869900

841891000

841899900

841911100

841919900

841939900

841940900

841950900

841981000

841989900

841990190

841990990

842111900

842112000

842119900

842121900

842123000

842129900

842131000

842139900

842191900

842199900

842211000

842290100

842310000

842381000

842382100

842389100

842390000

842420900

842481100

842489900

842490900

842511900

842519900

842531990

842539990

842542100

842542990

842611900

842620900

842630900

842810100

842840000

843110000

843120000

843131000

843139000

843141000

843142000

843143000

843149100

843149900

844110100

844190100

845011000

845012000

845019000

845020000

845090000

845110000

845121000

845129900

845130900

845140900

845180900

845190900

845230000

845240000

845290000

845452900

846911000

846912000

846920000

846930000

847010000

847021000

847029000

847030000

847040000

847050000

847090000

847110000

847130000

847141000

847149000

847150000

847160000

847170000

847180000

847190000

847210000

847220000

847230000

847290000

847310000

847321000

847329000

847330000

847340000

847350000

847410100

847431900

847490100

847621000

847629000

847681000

847689000

847690000

847790900

847890900

847910900

847920900

847930900

847940900

847960000

847981900

847982900

847989900

847990100

847990900

848110000

848120000

848130000

848180390

848180900

848190000

848210000

848220000

848230000

848240000

848250000

848280000

848291000

848299000

848310900

848320900

848330900

848340900

848350900

848360900

848390900

848410000

848420000

848490000

848510000

848590000

850110190

850120190

850131190

850132190

850140190

850151190

850152190

850300000

850410000

850440100

850450100

850490900

850511000

850519000

850520000

850530000

850590000

850610000

850630000

850640000

850650000

850660000

850680000

850690900

850710000

850720000

850730000

850740000

850780000

850830000

850910000

850920000

850930000

850940000

850980000

850990000

851010000

851020000

851030000

851090000

851110000

851120000

851130000

851140000

851150000

851180000

851190000

851210000

851220000

851230000

851240000

851290000

851310000

851390000

851610000

851621000

851629000

851631000

851632000

851633000

851640000

851650000

851660000

851671000

851672000

851679000

851680000

851690000

851711000

851719000

851721000

851722000

851730000

851750000

851780000

851790000

851810000

851821000

851822000

851829000

851830000

851840000

851850000

851890000

851910000

851921000

851929000

851931000

851939000

851940000

851992000

851993000

851999000

852010000

852020000

852032000

852033000

852039000

852090000

852110000

852190000

852210000

852290000

852311900

852312900

852313900

852320000

852330000

852390900

852410000

852431000

852432900

852439900

852440000

852451900

852453900

852460000

852491000

852499900

852510000

852520100

852520900

852530000

852540000

852712000

852713000

852719000

852721000

852729000

852731000

852732000

852739000

852790100

852790900

852812000

852813000

852821000

852822000

852910100

852910900

852990100

852990900

853110100

853110200

853110900

853120000

853180100

853180200

853180900

853190000

853310000

853321000

853329000

853331000

853339000

853340000

853390000

853400000

853510000

853521000

853529000

853530000

853540000

853590000

853610000

853620000

853630000

853641000

853649000

853650000

853661000

853669000

853690000

853710000

853720000

853810000

853890000

853910000

853921000

853922000

853929000

853931000

853932000

853939000

853941000

853949000

853990000

854011000

854012000

854020000

854040000

854050000

854060000

854071000

854072000

854079000

854081000

854089000

854091000

854099100

854099900

854110000

854121000

854129000

854130000

854140000

854150000

854160000

854190000

854212000

854213000

854214000

854219000

854230000

854240000

854250000

854290000

854320900

854340000

854381000

854389100

854389900

854390900

854411100

854411900

854419100

854419900

854420100

854420900

854430100

854430900

854441100

854441900

854449100

854449900

854451000

854459100

854459900

854460100

854460900

854470000

854511900

854519100

854519900

854520000

854590000

854610000

854620000

854690000

854710000

854720000

854790100

854790900

854810000

854890000

870200000

870210000

870290000

870300000

870310000

870320000

870321000

870321200

870321300

870321400

870322000

870322300

870322400

870323000

870323120

870323130

870323140

870323190

870323210

870323220

870323290

870323310

870323320

870323390

870324000

870324200

870324900

870330000

870331000

870331200

870331300

870331400

870332000

870332120

870332130

870332140

870332190

870332210

870332220

870332290

870333000

870333120

870333190

870333210

870333220

870333290

870390000

870390200

870390300

870390400

870390910

870390920

870390930

870390940

870390950

870390990

870400000

870410000

870420000

870421000

870421190

870421210

870421290

870421900

870430000

870431000

870431190

870431210

870431290

870431900

870510000

870590200

870590900

870600200

870600900

870710000

870790900

870810000

870821000

870829000

870831000

870839000

870840000

870850000

870860000

870870000

870880000

870891000

870892000

870893000

870894000

870899200

870899400

870899900

870990000

871110900

871120900

871130900

871140900

871150900

871190900

871200000

871411000

871419000

871420000

871491000

871492000

871493000

871494000

871495000

871496000

871499000

871500100

871500900

871610000

871620900

871631000

871680000

871690900

900110000

900120000

900130000

900140000

900150000

900190000

900211000

900219000

900220000

900290000

900311000

900319000

900390900

900410000

900490000

900510000

900580100

900580900

900590100

900590900

900610000

900620000

900630000

900640000

900651000

900652000

900653000

900659000

900661000

900662000

900669000

900691000

900699000

900711000

900719000

900720100

900720900

900791000

900792000

900810000

900820000

900830000

900840000

900890000

900911000

900912000

900921000

900922000

900930000

900990000

901010000

901041000

901042000

901049000

901050000

901060000

901090000

901190000

901290000

901310000

901320000

901380000

901390000

901410000

901420000

901480000

901490000

901590000

901600190

901600900

901710000

901790000

901831100

901910100

902300000

902511000

902519900

902580900

902590900

902610100

902610900

902620100

902620900

902680100

902680900

902690100

902690900

902740900

902750900

902780900

902790190

902790990

902810000

902820000

902830000

902890000

902910190

902910900

902920190

902920900

902990000

903083900

903141000

903149000

903190000

903210100

903210900

903220100

903220900

903281100

903281900

903289100

903289900

903290100

903290900

910111000

910112000

910119000

910121000

910129000

910191000

910199000

910211000

910212000

910219000

910221000

910229000

910291000

910299000

910310000

910390000

910400000

910511000

910519000

910521000

910529000

910591000

910599000

910610000

910620000

910690000

910700100

910700900

910811000

910812000

910819000

910820000

910891000

910899000

910911000

910919000

910990000

911011000

911012000

911019000

911090000

911110000

911120000

911180000

911190000

911210000

911280000

911290000

911310100

911310900

911320000

911390000

911410000

911420000

911430000

911440000

911490000

920110000

920120000

920190000

920210000

920290000

920300000

920410000

920420000

920510000

920590000

920600000

920710000

920790000

920810000

920890000

920910000

920920000

920930000

920991000

920992000

920993000

920994000

9209