2002A6430 — CS — 22.10.2012 — 001.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

DOHODA

mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o některých aspektech vládních zakázek

(Úř. věst. L 114 30.4.2002, s. 430)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU č. 1/2011 ZŘÍZENÉHO PODLE DOHODY MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ ze dne 21. října 2011

  L 97

1

3.4.2012
▼B

DOHODA

mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o některých aspektech vládních zakázekEVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ (dále jen „Společenství“)

na jedné straně a

ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE (dále jen „Švýcarsko“)

na straně druhé,

dále jen „strany“,

VZHLEDEM K úsilí a závazkům stran liberalizovat své trhy v oblasti zadávání veřejných zakázek, zejména prostřednictvím Mezivládní dohody o vládních zakázkách (Government Procurement Agreement, GPA) uzavřené v Marrákeši dne 15. dubna 1994, která vstoupila v platnost dne 1. ledna 1996, a přijímáním vnitrostátních předpisů stanovících účinné otevření trhu v oblasti vládních zakázek prostřednictvím postupné liberalizace,

VZHLEDEM K výměně dopisů ze dnů 25. března a 5. května 1994 mezi Evropskou komisí a švýcarským Federálním úřadem pro zahraniční obchod,

VZHLEDEM K dohodě uzavřené mezi Švýcarskem a Společenstvím dne 22. července 1972,

S PŘÁNÍM rozšířit oblast působnosti svých příloh dodatku I GPA,

S PŘÁNÍM dále pokračovat v úsilí o liberalizaci vzájemným poskytnutím přístupu k zakázkám na výrobky, práce a služby, zadávaným svými provozovateli v odvětví telekomunikací, provozovateli železnic, subjekty činnými v oblasti energie jiné než elektrické a soukromými podniky veřejných služeb, které vykonávají činnost na základě zvláštních nebo výlučných práv udělených příslušným státním orgánem a jsou činné v odvětví pitné vody, elektřiny, městské dopravy, letišť a námořních nebo vnitrozemských přístavů,

SE DOHODLY TAKTO:KAPITOLA 1

ROZŠÍŘENÍ OBLASTI PŮSOBNOSTI MEZIVLÁDNÍ DOHODY O VLÁDNÍCH ZAKÁZKÁCH V RÁMCI SVĚTOVÉ OBCHODNÍ ORGANIZACE

Článek 1

Závazky Společenství

1.  S cílem doplnit a rozšířit rozsah svých závazků vůči Švýcarsku podle Mezivládní dohody o vládních zakázkách (Government Procurement Agreement, GPA) uzavřené dne 15. dubna 1994 v rámci Světové obchodní organizace (WTO) se Společenství zavazuje změnit své přílohy a obecné poznámky u dodatku I GPA takto:

zrušit odkaz na Švýcarsko v první odrážce obecné poznámky č. 2, aby tak bylo umožněno švýcarským dodavatelům a poskytovatelům služeb vznášet podle článku XX námitky proti zadávání zakázek subjekty Společenství uvedenými v příloze 2 odstavci 2.

2.  Společenství oznámí tuto změnu sekretariátu WTO do jednoho měsíce po vstupu této dohody v platnost.

Článek 2

Závazky Švýcarska

1.  S cílem doplnit a rozšířit rozsah svých závazků vůči Společenství podle GPA se Švýcarsko zavazuje změnit své přílohy a obecné poznámky u dodatku I GPA takto:

v příloze 2 vložit do „Seznamu subjektů“ za bod 2 nový bod, který zní:

„3. Orgány a veřejné subjekty na úrovni okresů a obcí.“

2.  Švýcarsko oznámí tuto změnu sekretariátu WTO do jednoho měsíce po vstupu této dohody v platnost.KAPITOLA II

ZAKÁZKY ZADÁVANÉ PROVOZOVATELI V ODVĚTVÍ TELEKOMUNIKACÍ, PROVOZOVATELI ŽELEZNIC A URČITÝMI PODNIKY VEŘEJNÝCH SLUŽEB

Článek 3

Cíle, definice a oblast působnosti

1.  Účelem této dohody je zajistit dodavatelům a poskytovatelům služeb obou stran vzájemný průhledný přístup bez jakékoliv diskriminace k zakázkám na výrobky a služby, včetně stavebních služeb, zadávaným provozovateli v odvětví telekomunikací, provozovateli železnic, subjekty činnými v oblasti energie jiné než elektrické a soukromými podniky veřejných služeb obou stran.

2.  Pro účely této kapitoly se rozumí:

a) „provozovateli v odvětví telekomunikací“ subjekty, které zajišťují nebo provozují veřejné telekomunikační sítě nebo poskytují jednu nebo více veřejných telekomunikačních služeb a které jsou buď orgány veřejné moci, nebo veřejnými podniky, nebo vykonávají činnost na základě zvláštních nebo výlučných práv udělených příslušným orgánem jedné ze stran;

b) „veřejnou telekomunikační sítí“ telekomunikační infrastruktura přístupná veřejnosti, která umožňuje přenos signálů mezi koncovými body sítě pomocí kabelu, krátkých vln, optických nebo jiných elektromagnetických prostředků;

c) „veřejnými telekomunikačními službami“ služby, které spočívají zcela nebo částečně v přenosu nebo směrování signálů po veřejné telekomunikační síti prostřednictvím telekomunikačních postupů vyjma rozhlasu a televize;

d) „provozovateli železnic“ zadavatelé, kteří jsou buď orgány veřejné moci, nebo veřejnými podniky, nebo vykonávají činnost na základě zvláštních nebo výlučných práv udělených příslušným orgánem jedné ze stran a kteří vykonávají jako jednu ze svých činností provozování sítí poskytujících služby veřejnosti v oblasti železniční dopravy;

e) „subjekty činnými v oblasti energie jiné než elektrické“ zadavatelé, kteří jsou buď orgány veřejné moci nebo veřejnými podniky nebo kteří vykonávají činnost na základě zvláštních nebo výlučných práv udělených příslušným orgánem jedné ze stran a kteří vykonávají jako jednu ze svých činností kteroukoliv z činností uvedených v bodech i) a ii) níže nebo kteroukoliv jejich kombinaci:

i) poskytování nebo provoz pevných sítí určených k poskytování služeb veřejnosti v souvislosti s výrobou, dopravou nebo distribucí plynu nebo tepla nebo zásobování těchto sítí plynem nebo teplem; nebo

ii) využívání zeměpisné oblasti za účelem průzkumu nebo těžby ropy, zemního plynu, uhlí nebo jiných pevných paliv;

f) „soukromými podniky veřejných služeb“ zadavatelé, na které se nevztahuje GPA, ale kteří vykonávají činnost na základě zvláštních nebo výlučných práv udělených příslušným orgánem jedné ze stran a kteří vykonávají jako jednu ze svých činností kteroukoliv z činností uvedených v bodech i) až v) níže nebo kteroukoliv jejich kombinaci:

i) poskytování nebo provoz pevných sítí určených k poskytování služeb veřejnosti v souvislosti s výrobou, dopravou nebo distribucí pitné vody nebo zásobování těchto sítí pitnou vodou;

ii) poskytování nebo provoz pevných sítí určených k poskytování služeb veřejnosti v souvislosti s výrobou, dopravou nebo distribucí elektřiny nebo zásobování těchto sítí elektřinou;

iii) poskytování letištních nebo jiných terminálových zařízení leteckým dopravcům;

iv) poskytování námořních nebo vnitrozemských přístavních nebo jiných terminálových zařízení námořním nebo vnitrozemským vodním dopravcům;

v) provozování sítí poskytujících služby veřejnosti v oblasti městské železniční dopravy, automatizovaných systémů, tramvajové, trolejbusové, autobusové nebo lanové dopravy.

3.  Tato dohoda se vztahuje na právní předpisy a praxi týkající se zakázek zadávaných provozovateli v odvětví telekomunikací, provozovateli železnic, subjekty činnými v oblasti energie jiné než elektrické a soukromými podniky veřejných služeb (dále jen „zahrnuté subjekty“) stran, jak jsou definovány v tomto článku a uvedeny v přílohách I až IV, a na zadávání zakázek těmito zahrnutými subjekty.

4.  Články 5 a 6 se vztahují na zakázky nebo na soubory zakázek, jejichž odhadovaná hodnota bez daně z přidané hodnoty není nižší než:

a) v případě zakázek zadaných provozovateli v odvětví telekomunikací:

i) 600 000  EUR nebo ekvivalent ve zvláštních právech čerpání (ZPČ), pokud jde o dodávky a služby;

ii) 5 000 000  EUR nebo ekvivalent v ZPČ, pokud jde o stavební práce;

b) v případě zakázek zadaných provozovateli železnic a subjekty činnými v oblasti energie jiné než elektrické:

i) 400 000  EUR nebo ekvivalent v ZPČ, pokud jde o dodávky a služby;

ii) 5 000 000  EUR nebo ekvivalent v ZPČ, pokud jde o stavební práce;

c) v případě zakázek zadaných soukromými podniky veřejných služeb:

i) 400 000 ZPČ nebo ekvivalent v eurech, pokud jde o dodávky a služby;

ii) 5 000 000 ZPČ nebo ekvivalent v eurech, pokud jde o stavební práce.

Přepočet eur na ZPČ se provádí v souladu s postupy stanovenými v Mezivládní dohodě o vládních zakázkách (GPA).

5.  Tato kapitola se nevztahuje na zakázky zadané provozovateli v odvětví telekomunikací na nákupy určené výlučně k poskytování jedné nebo více telekomunikačních služeb, pokud jiné subjekty mají možnost nabízet tytéž služby ve stejné zeměpisné oblasti a v podstatě za stejných podmínek. Každá strana neprodleně uvědomí druhou stranu o uvedených zakázkách. Toto ustanovení se vztahuje za stejných podmínek také na zakázky zadané provozovateli železnic, subjekty činnými v oblasti energie jiné než elektrické a soukromými podniky veřejných služeb, jakmile budou tato odvětví liberalizována.

6.  Tato dohoda se vztahuje na služby, včetně stavebních služeb, vyjmenované v přílohách VI a VII této dohody.

7.  Tato dohoda se nevztahuje na zahrnuté subjekty, pokud splňují podmínky stanovené v čl. 2 odst. 4, čl. 2 odst. 5, článku 3, čl. 6 odst. 1, čl. 7 odst. 1, čl. 9 odst. 1, článcích 10, 11, 12 a čl. 13 odst. 1 směrnice 93/38/EHS, naposledy pozměněné směrnicí 98/4/ES (Úř. věst. L 101, 4.4.1998, s. 1) pro Společenství a v přílohách VI a VIII pro Švýcarsko.

Tato dohoda se nevztahuje na zakázky zadané provozovateli železnic, je-li předmětem těchto zakázek nákup nebo nájem výrobků za účelem refinancování zakázek na dodávky zadaných v souladu s touto dohodou.

Článek 4

Postupy při zadávání zakázek

1.  Strany zajistí, aby postupy a praxe pro zadávání zakázek přijaté zahrnutými subjekty byly nediskriminační, průhledné a spravedlivé. Tyto postupy a praxe musí splňovat alespoň tyto podmínky:

a) výzva k podání nabídek se provádí zveřejněním oznámení o zakázce, předběžného oznámení nebo oznámení o existenci systému kvalifikace. Tato oznámení nebo souhrn jejich hlavních prvků se zveřejní alespoň v jednom z úředních jazyků GPA na vnitrostátní úrovni v případě Švýcarska na jedné straně a na úrovni Společenství na straně druhé. Obsahují všechny nezbytné informace o plánovaných zakázkách, a zejména upřesňují povahu postupu pro zadávání zakázek, který bude použit;

b) stanovené lhůty musí poskytovat dodavatelům nebo poskytovatelům služeb čas pro přípravu a předložení nabídek;

c) zadávací dokumentace obsahuje veškeré nezbytné informace, zejména technické specifikace a kritéria výběru a kritéria pro zadávání zakázek, aby účastníci mohli předkládat nabídky, ke kterým lze přihlížet. Zadávací dokumentace se na žádost předá dodavatelům nebo poskytovatelům služeb;

d) kritéria výběru musí být nediskriminační. Kvalifikační systém používaný zahrnutými subjekty se musí zakládat na předem daných nediskriminačních kritériích a způsoby a podmínky účasti musí být poskytnuty na žádost;

e) kritérii pro zadávání zakázek může být buď největší hospodářská výhodnost posuzovaná na základě hledisek, jako jsou datum dodání nebo provedení, efektivnost nákladů, jakost, technická hodnota, záruční servis, záruky dostupnosti náhradních dílů, cena atd., nebo pouze nejnižší cena.

2.  Strany rovněž zajistí, aby technické specifikace stanovené jejich zahrnutými subjekty v zadávací dokumentaci byly vymezeny spíše s ohledem na technické údaje než na popis požadovaných vlastností. Tyto specifikace jsou založeny na mezinárodních normách, pokud existují, a neexistují-li, na vnitrostátních technických předpisech, uznaných vnitrostátních normách nebo uznaných stavebních předpisech. Technické specifikace, které mají zabránit zahrnutému subjektu strany nakupovat výrobky nebo služby pocházející z druhé strany a které mají bránit obchodu s těmito výrobky nebo službami mezi stranami, jsou zakázány.

Článek 5

Námitkové řízení

1.  Strany zavedou nediskriminační, rychlé, průhledné a účinné postupy, které umožní dodavatelům a poskytovatelům služeb podávat námitky proti porušení této dohody v souvislosti se zadáváním zakázek, na nichž měli nebo mají zájem. Použije se námitkové řízení podle přílohy V.

2.  Strany zajistí, aby zahrnuté subjekty nejméně tři roky uchovávaly doklady týkající se zadávacích řízení podle této kapitoly.

3.  Strany zajistí, aby rozhodnutí přijatá subjekty příslušnými pro námitkové řízení byla řádně prováděna.KAPITOLA III

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 6

Zákaz diskriminace

1.  Strany zajistí, aby při postupech a praxi pro zadávání zakázek nad prahovými hodnotami stanovenými v čl. 3 odst. 4 zahrnuté subjekty usazené na jejich území:

a) nepřiznávaly výrobkům, službám, dodavatelům a poskytovatelům služeb druhé strany méně příznivé zacházení než

i) domácím výrobkům, službám, dodavatelům a poskytovatelům služeb; nebo

ii) výrobkům, službám, dodavatelům a poskytovatelům služeb ze třetích zemí;

b) nepřiznávaly dodavatelům nebo poskytovatelům služeb usazeným v místě méně příznivé zacházení než jiným dodavatelům nebo poskytovatelům služeb usazeným v místě na základě stupně přidružení k fyzickým nebo právnickým osobám druhé strany, stupně kontroly těmito osobami nebo stupně vlastnění těchto osob;

c) nediskriminovaly dodavatele nebo poskytovatele služeb usazené v místě z důvodu, že dodávaný výrobek nebo služba pocházejí z druhé strany;

d) neukládaly kompenzace v kvalifikacích a při výběru výrobků, služeb, dodavatelů nebo poskytovatelů služeb nebo při vyhodnocování nabídek a zadávání zakázek.

2.  Strany se zavazují, že nebudou od příslušných orgánů nebo zahrnutých subjektů požadovat, aby jednaly přímo nebo nepřímo diskriminujícím způsobem. Ilustrativní seznam oblastí, ve kterých je tato diskriminace možná, je uveden v příloze X.

3.  Strany se zavazují, že v postupech a praxi pro zadávání zakázek pod prahovými hodnotami stanovenými v čl. 3 odst. 4 budou podporovat zahrnuté subjekty, aby zacházely s dodavateli a poskytovateli služeb druhé strany v souladu s odstavcem 1. Strany souhlasí, že podmínky a provádění tohoto ustanovení budou do pěti let po vstupu této dohody v platnost přezkoumány s ohledem na zkušenosti získané v rámci vzájemných vztahů. Za tím účelem vypracuje smíšený výbor seznam situací, ve kterých se použije zásada stanovená v tomto článku 6.

4.  Zásady stanovené v odstavci 1, zejména v písm. a) bodě i), a v odstavcích 2 a 3 se nedotýkají opatření nezbytných v důsledku vnitřního integračního procesu Společenství a vytvoření a fungování vnitřního trhu Společenství, stejně jako vývoje domácího švýcarského trhu. Obdobně se tyto zásady, a zejména zásady stanovené v písm. a) bodě ii), nedotýkají preferenčního zacházení poskytovaného podle stávajících nebo budoucích dohod o regionální hospodářské integraci. Uplatňování tohoto ustanovení však nesmí ohrozit správu této dohody. Opatření, na která se tento odstavec vztahuje, jsou uvedena v příloze IX; každá strana může oznámit další opatření, na která se vztahuje tento odstavec. Na žádost kterékoliv ze stran se smíšený výbor uskuteční konzultace s cílem zajistit, aby tato dohoda byla i nadále uspokojivě prováděna.

Článek 7

Výměna informací

1.  V rozsahu nezbytném pro zajištění účinného provádění kapitoly II se strany vzájemně informují o zamýšlených změnách svých právních předpisů, které spadají nebo mohou spadat do oblasti působnosti této dohody (návrhy směrnic, navrhované právní a správní předpisy a návrhy změn mezikantonálního konkordátu).

2.  Strany se také vzájemně informují o jakékoliv jiné otázce důležité pro výklad a používání této dohody.

3.  Strany si vzájemně sdělí jména a adresy „kontaktních míst“ zodpovědných za poskytování informací o právních předpisech spadajících do oblasti působnosti této dohody a GPA, a to i na místní úrovni.

Článek 8

Kontrolní orgán

1.  Provádění této dohody sleduje v každé ze stran nezávislý orgán. Tento orgán je oprávněn přijmout jakoukoliv stížnost týkající se používání této dohody a jedná urychleně a účinně.

2.  Do dvou let po vstupu této dohody v platnost bude kontrolní orgán také oprávněn zahájit řízení nebo podniknout správní či soudní kroky proti zahrnutým subjektům v případě porušení této dohody v souvislosti se zadávacím řízením.

Článek 9

Naléhavá opatření

1.  Domnívá-li se některá strana, že druhá strana nesplnila své závazky podle této dohody nebo že právní a správní předpisy nebo praxe druhé strany zásadně omezují nebo hrozí omezením výhod, které pro ni vyplývají z této dohody, a strany nejsou schopné se rychle dohodnout na vhodné kompenzaci nebo jiném řešení sporu, může poškozená strana, aniž tím jsou dotčena jiná práva a povinnosti vyplývající pro ni z mezinárodního práva, pozastavit zcela nebo částečně provádění této dohody. O tomto pozastavení neprodleně uvědomí druhou stranu. Poškozená strana může také dohodu vypovědět v souladu s čl. 18 odst. 3.

2.  Rozsah a platnost těchto opatření jsou omezeny na to, co je nezbytné k nápravě situace a podle potřeby pro zajištění spravedlivého rozdělení práv a povinností vyplývajících z této dohody.

Článek 10

Urovnávání sporů

Každá smluvní strana může předložit spornou záležitost, která se týká výkladu nebo používání této dohody, smíšenému výboru, který usiluje o vyřešení sporu. Smíšenému výboru budou poskytnuty všechny důležité informace pro důkladné prověření situace za účelem nalezení přijatelného řešení. Za tím účelem smíšený výbor prověří všechny možnosti pro zachování řádného fungování této dohody.

Článek 11

Smíšený výbor

1.  Zřizuje se smíšený výbor. Zajišťuje účinné provádění a fungování této dohody. Za tím účelem zajišťuje výměnu názorů a informací a poskytuje fórum pro konzultace mezi stranami.

2.  Smíšený výbor se skládá ze zástupců stran a jedná na základě vzájemné dohody. Přijme svůj jednací řád a může zřizovat pracovní skupiny, které mu budou nápomocny při plnění jeho úkolů.

3.  Za účelem zajištění účinného fungování této dohody se smíšený výbor schází nejméně jednou ročně nebo na žádost kterékoliv ze stran.

4.  Smíšený výbor pravidelně přezkoumává přílohy této dohody. Smíšený výbor je může pozměnit na žádost kterékoliv ze stran.

Článek 12

Informační technologie

1.  Strany spolupracují s cílem zajistit, aby byly informace o zakázkách obsažené v jejich databázích, zejména oznámení a zadávací dokumentace, srovnatelné, pokud jde o jejich kvalitu a dostupnost. Obdobně spolupracují s cílem zajistit, aby byly informace vyměňované elektronickou cestou mezi zúčastněnými osobami pro potřeby zadávání veřejných zakázek srovnatelné, pokud jde o jejich kvalitu a dostupnost.

2.  S patřičnou pozorností věnovanou otázkám interoperability a propojení přijmou strany, poté co prohlásí informace uvedené v odstavci 1 za srovnatelné, všechna nezbytná opatření pro zajištění přístupu pro dodavatele a poskytovatele služeb druhé strany k informacím o zakázkách, zejména k oznámením o zakázce, které jsou uloženy v jejich databázích. Každá strana rovněž poskytne dodavatelům a poskytovatelům služeb druhé strany přístup ke svým elektronickým systémům pro zadávání zakázek, zejména k elektronickému nabídkovému řízení. Strany také dodržují čl. XXIV odst. 8 GPA.

Článek 13

Provádění dohody

1.  Strany přijmou všechna nezbytná obecná i zvláštní opatření k zajištění plnění závazků podle této dohody.

2.  Strany se zdrží jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrozit dosažení cílů této dohody.

Článek 14

Přezkum

Strany přezkoumají tuto dohodu nejpozději do tří let od jejího vstupu v platnost s cílem případně zlepšit její fungování.

Článek 15

Vztah k dohodám WTO

Touto dohodou nejsou dotčena práva a povinnosti stran podle dohod uzavřených pod záštitou WTO.

Článek 16

Územní působnost

Tato dohoda se vztahuje na jedné straně na území, na které se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství za podmínek v ní stanovených, a na území Švýcarska na straně druhé.

Článek 17

Přílohy

Přílohy této dohody tvoří její nedílnou součást.

Článek 18

Vstup v platnost a trvání dohody

1.  Tato dohoda bude ratifikována nebo schválena strany v souladu s jejich postupy. Vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po posledním oznámení o uložení listin o ratifikaci nebo schválení všech následujících sedmi dohod:

 dohoda o některých aspektech vládních zakázek,

 dohoda o volném pohybu osob,

 dohoda o letecké dopravě,

 dohoda o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici,

 dohoda o obchodu se zemědělskými produkty,

 dohoda o vzájemném uznávání posuzování shody,

 dohoda o vědecké a technické spolupráci.

2.  Tato dohoda se uzavírá na počáteční období sedmi let. Bude obnovena na dobu neurčitou, pokud před uplynutím počátečního období Společenství nebo Švýcarsko neoznámí druhé straně jinak. Jestliže je učiněno toto oznámení, použije se odstavec 4.

3.  Společenství nebo Švýcarsko může ukončit tuto dohodu oznámením o svém rozhodnutí druhé straně. Jestliže je učiněno toto oznámení, použije se odstavec 4.

4.  Sedm dohod uvedených v odstavci 1 zaniká šest měsíců po přijetí oznámení o neobnovení podle odstavce 2 nebo o ukončení podle odstavce 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve. El presente Acuerdo se establecer por duplicado en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca y cada uno de estos textos será auténtico.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems. Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig. Dieses Abkommen ist in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα. Η παρούδα συμφωνία καταρτίζεται εις διπλούν στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα δανικά, τα ελληνικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα ολλανδικά, τα πορτογαλικά, τα σουηδικά και τα φινλανδικά, καθένα από τα κείμενα αυτά είναι αυθεντικό.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine. This Agreement is drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each of these texts being equally authentic.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf. Le présent accord est établi, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove. Il presente Accordo è redatto, in duplice copia, in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca; ognuno di questi testi fa ugualmente fede.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig. Deze overeenkomst is opgesteld in tweevoud in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove. O presente Acordo é estabelecido em exemplar duplo, nas línguas alemã, inglesa, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän. Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionioi två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är lika giltiga.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

signatory

signatory

PŘÍLOHA I

(k čl. 3 odst. 1 a čl. 3 odst. 2 písm. a) až c) a článku 5 dohody)

ZAHRNUTÍ PROVOZOVATELÉ V ODVĚTVÍ TELEKOMUNIKACÍ

▼M1

Příloha I A — Unie

Dohoda se již na provozovatele v odvětví telekomunikací nevztahuje.

▼B

Příloha I B — Švýcarsko

Specifikace subjektů činných v oblasti telekomunikací podle čl. 3 odst. 1 a čl. 3 odst. 2 písm. a) až c) dohody

Subjekty poskytující veřejnou telekomunikační službu na základě koncese podle čl. 66 první odrážky federálního zákona o telekomunikacích ze dne 30. dubna 1997.

Například: Swisscom.

PŘÍLOHA II

(k čl. 3 odst. 1 a čl. 3 odst. 2 písm. d) a článku 5 dohody)

ZAHRNUTÍ PROVOZOVATELÉ ŽELEZNIC

▼M1

Příloha II A — Unie

Belgie

 SNCB Holding/NMBS Holding

 Société nationale des Chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

 Infrabel

Bulharsko

 Национална компания „Железопътна инфраструктура“

 „Български държавни железници“ ЕАД

 „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД

 „БДЖ – Тягов подвижен състав (Локомотиви)“ ЕООД

 „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД

 „Българска Железопътна Компания“ АД

 „Булмаркет – ДМ“ ООД

Česká republika

Všichni zadavatelé, kteří poskytují služby v oblasti drážní dopravy ve smyslu § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Například:

 ČD Cargo, a. s.

 České dráhy, a. s.

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dánsko

 DSB

 DSB S-tog A/S

 Metroselskabet I/S

Německo

 Deutsche Bahn AG

 Jiné podniky poskytující železniční služby veřejnosti podle čl. 2 odst. 1 Allgemeines Eisenbahngesetz ze dne 27. prosince 1993, naposledy pozměněného dne 26. února 2008.

Estonsko

 Subjekty působící podle čl. 10 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek (RT I 21.2.2007, 15, 76) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I 2001, 56 332).

 AS Eesti Raudtee

 AS Elektriraudtee

Irsko

 Iarnród Éireann [/Irish Rail]

 Railway Procurement Agency

Řecko

 „Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.“ („Ο.Σ.Ε. Α.Ε.“), podle zákona č. 2671/98

 „ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.“ podle zákona č. 2366/95

Španělsko

 Ente público Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

 Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)

 Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)

 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

 Eusko Trenbideak (Bilbao)

 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)

 Serveis Ferroviaris de Mallorca (Ferrocarriles de Mallorca)

 Ferrocarril de Soller

 Funicular de Bulnes

Francie

 Société nationale des chemins de fer français a jiné veřejné železniční sítě uvedené v Loi d’orientation des transports intérieurs no 82-1153 ze dne 30. prosince 1982, hlava II, kapitola 1

 Réseau ferré de France, státní společnost zřízená zákonem č. 97-135 ze dne 13. února 1997

Itálie

 Ferrovie dello Stato S. p. A. včetně le Società partecipate

 Subjekty, společnosti a podniky poskytující železniční služby na základě povolení podle článku 10 regio decreto č. 1447 ze dne 9. května 1912, kterým se schvaluje úplné znění zákonů o le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili

 Subjekty, společnosti a podniky poskytující železniční služby na základě povolení podle článku 4 legge č. 410 ze dne 4. června 1949 – Concorso dello Stato per la priattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione

 Subjekty, společnosti a podniky nebo místní orgány poskytující železniční služby na základě povolení podle článku 14 legge č. 1221 ze dne 2. srpna 1952 – Provvedimenti per l’esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione

 Subjekty, společnosti a podniky poskytující služby veřejné dopravy podle článků 8 a 9 decreto legislativo č. 422 ze dne 19. listopadu 1997 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 9 – ve znění decreto legislativo č. 400 ze dne 20. září 1999 a článku 45 Legge č. 166 ze dne 1. srpna 2002

Kypr

Lotyšsko

 Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš“ a další podniky poskytující železniční služby a obchodující v souladu se zákonem „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām“

 Valsts akciju sabiedrība „Pasažieru vilciens“

Litva

 Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“

 Jiné subjekty v souladu s požadavky čl. 70 odst. 1 a 2 zákona Litevské republiky o zadávání veřejných zakázek (Úřední věstník č. 84–2000, 1996; č. 4–102, 2006) a působící v oblasti železničních služeb v souladu s Kodexem železniční dopravy Litevské republiky (Úřední věstník č. 72–2489, 2004).

Lucembursko

 Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

Maďarsko

 Subjekty poskytující železniční dopravní služby veřejnosti podle článků 162 až 163 zákona 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről a 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről a na základě povolení podle 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről

Například:

 Magyar Államvasutak (MÁV).

Malta

Nizozemsko

Zadavatelé v oblasti železničních služeb. Například:

 Nederlandse Spoorwegen

 ProRail

Rakousko

 Österreichische Bundesbahn

 Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH

 Subjekty, které jsou oprávněny poskytovat dopravní služby podle Eisenbahngesetz, BGBl. Nr. 60/1957, v platném znění.

Polsko

Subjekty poskytující železniční dopravní služby a působící na základě ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe“ z dnia 8 września 2000 r., zahrnující mimo jiné:

 PKP Intercity Sp, z o.o.

 PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 „Koleje Mazowieckie – KM“ Sp. z o.o.

 PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z ο.ο.

 PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Portugalsko

 CP – Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., podle Decreto-Lei No. 109/77 ze dne 23. března 1977

 REFER, E.P., podle Decreto-Lei No 104/97 ze dne 29. dubna 1997

 RAVE, S.A., podle Decreto-Lei No 323-H/2000 ze dne 19. prosince 2000

 Fertagus, S.A., podle Decreto-Lei 78/2005, ze dne 13. dubna

 Veřejné orgány a veřejné podniky poskytující železniční služby podle Lei No 10/90 ze dne 17. března 1990

 Soukromé podniky poskytující železniční služby podle Lei No 10/90 ze dne 17. března 1990, pokud mají zvláštní nebo výlučná práva

Rumunsko

 Compania Națională Căi Ferate – CFR

 Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „CFR – Marfă“

 Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR – Călători“

SlovinskoMat. Št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

5142733

Slovenske železnice, d. o. o.

1000

Ljubljana

Slovensko

 Subjekty provozující železnice a lanové dráhy a související zařízení podle zákona č. 258/1993 Sb., ve znění zákonů č. 152/1997 Sb. a č. 259/2001 Sb.

 Subjekty, které jsou dopravci pro veřejnou železniční dopravu podle zákona č. 164/1996 Sb., ve znění zákonů č. 58/1997 Sb., č. 260/2001 Sb., č. 416/2001 Sb. a č. 114/2004 Sb., a na základě nařízení vlády č. 662 ze dne 7. července 2004.

Například:

 Železnice Slovenskej republiky, a. s.

 Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

Finsko

 VR-Yhtymä Oy/VR-Group Ab/VR Group Ltd.

Švédsko

 Veřejné subjekty provozující železniční služby v souladu s järnvägslagen (2004:519) a järnvägsförordningen (2004:526)

 Regionální a místní veřejné subjekty provozující regionální nebo místní železnice podle lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik

 Soukromé subjekty provozující železniční služby na základě povolení vydaného podle förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar, pokud je toto povolení v souladu s čl. 2 odst. 3 směrnice 2004/17ES

Spojené království

 Network Rail plc

 Eurotunnel plc

 Northern Ireland Transport Holding Company

 Northern Ireland Railways Company Limited

 Poskytovatelé železničních služeb, kteří působí na základě zvláštních nebo výlučných práv udělených ministerstvem dopravy (Department of Transport) nebo jiným příslušným orgánem.

▼B

Příloha II B — Švýcarsko

Specifikace provozovatelů železnic podle čl. 3 odst. 1 a čl. 3 odst. 2 písm. d) dohody

Chemins de fer fédéraux (CFF) ( 1 )

Subjekty ve smyslu čl. 1 odst. 2 a čl. 2 odst. 1 zákona o železnicích ze dne 20. prosince 1957, pokud provozují služby veřejné dopravy na normálně rozchodných nebo úzkorozchodných tratích (1) .

Například: BLS, MthB, Chemin de fer du Jura, RhB, FO, GFM.

PŘÍLOHA III

(k čl. 3 odst. 1 a čl. 3 odst. 2 písm. e) a článku 5 dohody)

SUBJEKTY ČINNÉ V OBLASTI ENERGIE

▼M1

Příloha III A — Unie

a)    Doprava nebo distribuce plynu nebo tepla

Belgie

 Distrigaz

 Místní orgány a jejich sdružení, co se týče této části jejich činnosti

 Fluxys

Bulharsko

Subjekty zajišťující výrobu nebo dopravu tepla na základě povolení podle čl. 39 odst. 1 Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003):

 АЕЦ Козлодуй – ЕАД

 Брикел – ЕАД

 „Бул Еко Енергия“ ЕООД

 „ГЕРРАД“ АД

 Девен АД

 ТЕЦ „Марица 3“ – АД

 „Топлина електроенергия газ екология“ ООД

 Топлофикация Бургас – ЕАД

 Топлофикация Варна – ЕАД

 Топлофикация Велико Търново – ЕАД

 Топлофикация Враца – ЕАД

 Топлофикация Габрово – ЕАД

 Топлофикация Казанлък – ЕАД

 Топлофикация Лозница – ЕАД

 Топлофикация Перник – ЕАД

 ЕВН България Топлофикация – Пловдив – ЕАД

 Топлофикация Плевен – ЕАД

 Топлофикация Правец – ЕАД

 Топлофикация Разград – ЕАД

 Топлофикация Русе – ЕАД

 Топлофикация Сливен – ЕАД

 Топлофикация София – ЕАД

 Топлофикация Шумен – ЕАД

 Топлофикация Ямбол – ЕАД

Subjekty zajišťující dopravu, distribuci nebo veřejné dodávky plynu koncovým dodavatelem na základě povolení podle čl. 39 odst. 1 Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003):

 Булгаргаз ЕАД

 Булгартрансгаз ЕАД

 Балкангаз 2000 АД

 Бургасгаз ЕАД

 Варнагаз АД

 Велбъждгаз АД

 Газо-енергийно дружество-Елин Пелин ООД

 Газинженеринг ООД

 Газоснабдяване Асеновград АД

 Газоснабдяване Бургас ЕАД

 Газоснабдяване Враца ЕАД

 Газоснабдяване Нова Загора АД

 Газоснабдяване Нови Пазар АД

 Газоснабдяване Попово АД

 Газоснабдяване Първомай АД

 Газоснабдяване Разград АД

 Газоснабдяване Русе ЕАД

 Газоснабдяване Стара Загора ООД

 Добруджа газ АД

 Дунавгаз АД

 Каварна газ ООД

 Камено-газ ЕООД

 Кнежа газ ООД

 Кожухгаз АД

 Комекес АД

 Консорциум Варна Про Енерджи ООД

 Костинбродгаз ООД

 Ловечгаз 96 АД

 Монтанагаз АД

 Овергаз Инк. АД

 Павгаз АД

 Плевенгаз АД

 Правецгаз 1 АД

 Примагаз АД

 Промишлено газоснабдяване ООД

 Раховецгаз 96 АД

 Рилагаз АД

 Севлиевогаз-2000 АД

 Сигаз АД

 Ситигаз България АД

 Софиягаз ЕАД

 Трансгаз Енд Трейд АД

 Хебросгаз АД

 Централ газ АД

 Черноморска технологична компания АД

 Ямболгаз 92 АД

Česká republika

Všichni zadavatelé, kteří poskytují služby v odvětvích plynárenství a teplárenství ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Například:

 NET4GAS, spol. s r. o.

 Pražská plynárenská, a. s.

 Severomoravská plynárenská, a. s.

 Plzeňská teplárenská, a. s.

 Pražská teplárenská a. s.

Dánsko

 Subjekty distribuující zemní plyn nebo teplo na základě povolení podle § 4 lov om varmeforsyning, viz úplné znění č. 347 ze dne 17. července 2005

 Subjekty dopravující zemní plyn na základě povolení podle § 10 lov om naturgasforsyning, viz úplné znění č. 1116 ze dne 8. května 2006

 Subjekty dopravující zemní plyn na základě povolení podle bekendtgørelse nr. 361 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter ze dne 25. dubna 2006

 Energinet Danmark nebo dceřinými společnostmi, jejichž výhradním vlastníkem je Energinet Danmark, podle lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 og 3, viz zákon č. 1384 ze dne 20. prosince 2004

Německo

Místní orgány, subjekty veřejného práva nebo sdružení subjektů veřejného práva nebo státní podniky, které dodávají energii jiným podnikům, provozují síť pro zásobování energií nebo mají dispoziční právo k síti pro zásobování energií na základě vlastnických práv podle čl. 3 odst. 18 Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) ze dne 24. dubna 1998, naposledy pozměněného dne 9. prosince 2006.

Estonsko

 Subjekty působící podle čl. 10 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek (RT I 21.2.2007, 15, 76) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I 2001, 56 332)

 AS Kohtla-Järve Soojus

 AS Kuressaare Soojus

 AS Võru Soojus

Irsko

 Bord Gáis Éireann

 Jiné subjekty, které mohou být pověřeny distribucí nebo dopravou zemního plynu na základě povolení vydaného Commission for Energy Regulation podle Gas Acts 1976 až 2002

 Subjekty, jež jsou držiteli povolení podle Electricity Regulation Act 1999 a jež distribuují teplo jako provozovatelé „Combined Heat and Power Plants“

Řecko

 „Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε.“, jež dopravuje a distribuuje zemní plyn podle zákona č. 2364/95, ve znění zákonů č. 2528/97, 2593/98 a 2773/99

 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.

Španělsko

 Enagas, S.A.

 Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

 Gasoducto Al Andalus, S.A.

 Gasoducto de Extremadura, S.A.

 Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.

 Regasificadora del Noroeste, S.A.

 Sociedad de Gas de Euskadi, S.A

 Transportista Regional de Gas, S.A.

 Unión Fenosa de Gas, S.A.

 Bilbogas, S.A.

 Compañía Española de Gas, S.A.

 Distribución y Comercialización de Gas de Extremadura, S.A.

 Distribuidora Regional de Gas, S.A.

 Donostigas, S.A.

 Gas Alicante, S.A.

 Gas Andalucía, S.A.

 Gas Aragón, S.A.

 Gas Asturias, S.A.

 Gas Castilla – La Mancha, S.A.

 Gas Directo, S.A.

 Gas Figueres, S.A.

 Gas Galicia SDG, S.A.

 Gas Hernani, S.A.

 Gas Natural de Cantabria, S.A.

 Gas Natural de Castilla y León, S.A.

 Gas Natural SDG, S.A.

 Gas Natural de Alava, S.A.

 Gas Natural de La Coruña, S.A.

 Gas Natural de Murcia SDG, S.A.

 Gas Navarra, S.A.

 Gas Pasaia, S.A.

 Gas Rioja, S.A.

 Gas y Servicios Mérida, S.L.

 Gesa Gas, S.A.

 Meridional de Gas, S.A.U.

 Sociedad del Gas Euskadi, S.A.

 Tolosa Gas, S.A.

Francie

 Gaz de France, zřízený a působící podle Loi no46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz ze dne 8. dubna 1946, v platném znění

 GRT Gaz, který řídí rozvodnou síť plynu

 Subjekty distribuující zemní plyn uvedené v článku 23 Loi no46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz ze dne 8. dubna 1946, v platném znění (distribuční společnosti smíšeného hospodářství, obecní správy nebo podobné služby regionálních nebo místních orgánů), například: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg

 Místní orgány nebo jejich sdružení dodávající teplo

Itálie

 SNAM Rete Gas SpA, S.G.M. e EDISON T. e S., dopravující zemní plyn

 Subjekty distribuující zemní plyn podle úplného znění zákonů o přímém převzetí kontroly nad veřejnými službami místními orgány a okresy, schválených Regio Decreto č. 2578 ze dne 15. října 1925 a Decreto del P.R. č. 902 ze dne 4. října 1986 a články 14 a 15 Decreto Legislativo č. 164 ze dne 23. května 2000

 Subjekty distribuující teplo veřejnosti uvedené v článku 10 legge č. 308 ze dne 29. května 1982 – Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l’esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi

 Místní orgány nebo jejich sdružení dodávající teplo veřejnosti

 Società di trasporto regionale, jejíž sazebník byl schválen Autorità per l’energia elettrica ed il gas

Kypr

Lotyšsko

 AS „Latvijas gāze“

 Veřejnoprávní subjekty místní samosprávy dodávající teplo veřejnosti

Litva

 Akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“

 Jiné subjekty v souladu s požadavky čl. 70 odst. 1 a 2 zákona Litevské republiky o zadávání veřejných zakázek (Úřední věstník č. 84–2000, 1996; č. 4–102, 2006) a provádějící dopravu, distribuci nebo dodávky zemního plynu podle zákona Litevské republiky o zemním plynu (Úřední věstník č. 89–2743, 2000; č. 43–1626, 2007)

 Subjekty v souladu s požadavky čl. 70 odst. 1 a 2 zákona Litevské republiky o zadávání veřejných zakázek (Úřední věstník č. 84–2000, 1996; č. 4–102, 2006) a provádějící dodávky tepla podle zákona Litevské republiky o teple (Úřední věstník č. 51–2254, 2003, č. 130–5259, 2007)

Lucembursko

 Société de transport de gaz SOTEG S.A.

 Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.

 Service industriel de la Ville de Dudelange

 Service industriel de la Ville de Luxembourg

 Místní orgány nebo jejich sdružení dodávající teplo veřejnosti

Maďarsko

 Subjekty dopravující nebo distribuující zemní plyn podle článků 162 až 163 zákona 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről a na základě povolení podle 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról.

 Subjekty dopravující nebo distribuující teplo podle článků 162 až 163 zákona 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről a na základě povolení podle 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról.

Malta

 Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation).

Nizozemsko

 Subjekty vyrábějící, dopravující nebo distribuující zemní plyn na základě licence (vergunning) udělené místními orgány podle Gemeentewet, například: NV Nederlandse Gasunie

 Místní orgány nebo orgány provincií dopravující nebo distribuující zemní plyn podle Gemeentewet nebo Provinciewet

 Místní orgány nebo jejich sdružení dodávající teplo veřejnosti

Rakousko

 Subjekty oprávněné k dopravě nebo distribuci zemního plynu podle Energiewirtschaftsgesetz, dRGBl. I, pp. 1451–1935 nebo Gaswirtschaftgesetz, BGBl. I Nr. 121/2000, v platném znění

 Subjekty oprávněné k dopravě nebo distribuci tepla podle Gewerbeordnung, BGBl. Nr. 194/1994, v platném znění

Polsko

Energetické společnosti ve smyslu ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zahrnující mimo jiné:

 Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu

 Europol Gaz S.A Warszawa

 Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Zabrze

 Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

 Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Karczew

 Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Warszawa

 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. Α., Tarnów

 OPEC Grudziądz Sp. z o.o.

 Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A., Ostrów Wielkopolski

 Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Gdańsk

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o, o.

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A.

 Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Warszawa

 Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o, Poznań

 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.

 Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.

 Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

 Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A.

 Elektrociepłownia Zabrze S.A.

 Ciepłownia Łańcut Sp. z.ο.ο.

Portugalsko

Subjekty, které dopravují nebo distribuují zemní plyn podle:

 Decreto-Lei no 30/2006, ze dne 15. února 2006, que estabelece os princípios gerais de organização e funcionamento do Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN), bem como o exercício das actividades de recepção, armazenamento, transporte, distribuição e comercialização de gás natural

 Decreto-Lei no 140/2006, ze dne 26 července 2006, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e funcionamento do SNGN, regulamentando o regime jurídico aplicável ao exercício daquelas actividades

Rumunsko

 „Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz – S.A.Mediaș“

 SC Distrigaz Sud S.A.

 E. ON Gaz România S.A.

 E.ON Gaz Distribuție S.A.– Societăți de distribuție locală

Slovinsko

Subjekty dopravující nebo distribuující zemní plyn podle Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99) a subjekty dopravující nebo distribuující teplo podle rozhodnutí vydaných těmito obcemi:Mat. Št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

5226406

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.

1000

Ljubljana

5796245

Podjetje Za Oskrbo Z Energijo Ogrevanje Piran d.o.o. Piran

6330

Piran

5926823

JEKO – IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

4270

Jesenice

1954288

Geoplin plinovodi d.o.o.

1000

Ljubljana

5034477

Plinarna Maribor, družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d.d.

2000

Maribor

5705754

Petrol energetika d.o.o. Ravne na Koroškem

2390

Ravne na Koroškem

5789656

Javno podjetje Plinovod Sevnica

8290

Sevnica

5865379

Adriaplin podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o. Ljubljana

1000

Ljubljana

5872928

Mestni plinovodi distribucija plina d.o.o.

6000

Koper

5914531

Energetika Celje javno podjetje d.o.o.

3000

Celje

5015731

Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala d.o.o. javno podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

1330

Kočevje

1574558

Oks občinske komunalne storitve d.o.o. Šempeter pri Gorici

5290

Šempeter pri Gorici

1616846

Energetika Preddvor, energetsko podjetje d.o.o.

4205

Preddvor

5107199

Javno podjetje Toplotna oskrba, d.o.o.

Maribor

2000 Maribor

5231787

Javno podjetje Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o.

5000

Nova Gorica

5433215

Toplarna Železniki, proizvodnja in distribucija toplotne energije d.o.o.

4228

Železniki

5545897

Toplarna Hrastnik, javno pPodjetje za proizvodnjo, distribucijo in prodajo toplotne energije, d.o.o.

1430

Hrastnik

5615402

Spitt d.o.o. Zreče

3214

Zreče

5678170

Energetika Nazarje d.o.o.

3331

Nazarje

5967678

Javno podjetje Dom Nazarje, podjetje za oskrbo z energijo in vodo ter upravljanje z mestnimi napravami d.o.o.

3331

Nazarje

5075556

Loška komunala, oskrba z vodo in plinom, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. izvajanje komunalnih dejavnosti d.o.o.

3320

Velenje

5072107

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

2380

Slovenj Gradec

5073162

Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o.

2310

Slovenska Bistrica

Slovensko

 Subjekty, které na základě povolení poskytují nebo provádějí výrobu, distribuci, dopravu, skladování a dodávky zemního plynu veřejnosti podle zákona č. 656/2004 Sb.

 Subjekty, které na základě povolení poskytují nebo provádějí výrobu, distribuci a dodávky tepla veřejnosti podle zákona č. 657/2004 Sb.

Například:

 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

Finsko

Veřejné nebo jiné subjekty provozující systém dopravy zemního plynu nebo systém distribuce zemního plynu na základě licence maakaasumarkkinalaki//naturgasmarknadslagen (508/2000), jakož i veřejné subjekty nebo jiné subjekty vyrábějící, dopravující nebo distribuující teplo nebo zajišťující dodávky tepla do sítí

Švédsko

 Subjekty dopravující nebo distribuující zemní plyn nebo teplo na základě povolení podle lagen (1978:160) om vissa rörledningar

Spojené království

 Veřejný subjekt přepravující zemní plyn, jak je vymezen v čl. 7 odst. 1 Gas Act 1986

 Osoba prohlášená za dodavatele zemního plynu podle článku 8 Gas (Northern Ireland) Order 1996

 Místní orgán zajišťující nebo provozující pevnou síť, která poskytuje nebo bude poskytovat službu veřejnosti související s výrobou, dopravou nebo distribucí tepla

 Osoba, která je držitelem povolení podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Electricity Act 1989, jejíž povolení zahrnuje ustanovení uvedená v čl. 10 odst. 3 uvedeného zákona

b)    Průzkum a těžba ropy nebo zemního plynu

Belgie

Bulharsko

Subjekty provádějící průzkum nebo těžbu ropy nebo zemního plynu podle Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) nebo Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36/02.5.2006):

 „Дайрект Петролеум България“ – ЕООД, София

 „Петреко-България“ – ЕООД, София

 „Проучване и добив на нефт и газ“ – АД, София

 „Мерлоуз Рисорсиз“ – ООД, Люксембург

 „Мерлоуз Рисорсиз САРЛ“, Люксембург

 „ОМВ (България) Извънтериториално проучване“ – ООД, Виена, Австрия

 „Джей Кей Екс България Лимитид“ – Лондон, Англия

 „Рамко България Лимитид“ – Абърдийн, Шотландия

 „Болкан Експлорърс (България) Лимитид“ – Дъблин, Ирландия

 ОАО „Башкиргеология“, Уфа, Руска федерация

 „Винтидж Петролеум България, Инк.“ – Кайманови острови

Česká republika

Všichni zadavatelé v odvětvích, která využívají geograficky vymezené území za účelem průzkumu nebo dobývání ropy nebo plynu (jak je vymezeno v § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění).

Například:

 Moravské naftové doly, a. s.

Dánsko

Subjekty ve smyslu:

 Lov om Danmarks undergrund, viz úplné znění č. 889 ze dne 4. července 2007

 Lov om kontinentalsoklen, viz úplné znění č. 1101 ze dne 18. listopadu 2005

Německo

 Podniky podle Bundesberggesetz ze dne 13. srpna 1980, naposledy pozměněného dne 9. prosince 2006

Estonsko

 Subjekty působící podle čl. 10 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek (RT I 21.2.2007, 15, 76) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I 2001, 56 332)

Irsko

Subjekty s povolením, licencí, schválením nebo koncesí na výzkum nebo těžbu ropy a zemního plynu podle následujících ustanovení:

 Continental Shelf Act 1968

 Petroleum and Other Minerals Development Act 1960

 Licensing Terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development 1992

 Petroleum (Production) Act (NI) 1964

Řecko

 „Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.“, podle zákona č. 2593/98 για την αναδιοργάνωση της Δ.Ε.Π. Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών, το καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις

Španělsko

 BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, S.A.

 Cambria Europe, Inc.

 CNWL oil (España), S.A.

 Compañía de investigación y explotaciones petrolíferas, S.A.

 Conoco limited

 Eastern España, S.A.

 Enagas, S.A.

 España Canadá resources Inc.

 Fugro – Geoteam, S.A.

 Galioil, S.A.

 Hope petróleos, S.A.

 Locs oil compay of Spain, S.A.

 Medusa oil Ltd.

 Murphy Spain oil company

 Onempm España, S.A.

 Petroleum oil & gas España, S.A.

 Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.

 Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.

 Taurus petroleum, AN.

 Teredo oil limited

 Unión Fenosa gas exploración y producción, S.A.

 Wintersahll, AG.

 YCI España, L.C.

 Jiné subjekty působící podle „Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de hidrocarburos“ a jeho prováděcích předpisů

Francie

 Subjekty odpovědné za průzkum a těžbu ropy nebo zemního plynu podle code minier a jeho prováděcích předpisů, zejména Décret no95-427 ze dne 19. dubna 1995 a Décret no2006-648 ze dne 2. června 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.

Itálie

Subjekty s povolením, schválením, licencí nebo koncesí na výzkum nebo těžbu ropy a zemního plynu nebo na podzemní skladování zemního plynu podle následujících ustanovení:

 Legge č. 136 ze dne 10. února 1953

 Legge č. 6 ze dne 11. ledna 1957, ve znění zákona č. 613 ze dne 21. července 1967

 Legge č. 9 ze dne 9. ledna 1991

 Decreto Legislativo č. 625 ze dne 25. listopadu 1996

 Legge č. 170 ze dne 26. dubna 1974, ve znění dekretu č. 164 ze dne 23. května 2000

Kypr

Lotyšsko

Veškeré společnosti, které obdržely příslušnou licenci a započaly s průzkumem a těžbou ropy nebo zemního plynu.

Litva

 Akciová společnost „Geonafta“

 Litevsko-dánská společnost s ručením omezeným „Minijos nafta“

 Litevsko-švédská společnost s ručením omezeným „Genčių nafta“

 Společnost s ručením omezeným „Geobaltic“

 Společnost s ručením omezeným „Manifoldas“

 Jiné subjekty jednající v souladu s požadavky čl. 70 odst. 1 a 2 zákona Litevské republiky o zadávání veřejných zakázek (Úřední věstník č. 84–2000, 1996; č. 4–102, 2006) a působící v odvětvích průzkumu a těžby ropy nebo zemního plynu v souladu se zákonem o nerostných surovinách Litevské republiky (Úřední věstník č. 53–1582, 1995; č. 35–1164, 2001)

Lucembursko

Maďarsko

 Subjekty provádějící průzkum nebo těžbu ropy nebo zemního plynu na základě povolení nebo koncese podle 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

Malta

 The Petroleum (Production) Act (Cap. 156) a sekundární právní předpisy podle tohoto zákona a Continental Shelf Act (Cap. 194) a sekundární právní předpisy podle tohoto zákona

Nizozemsko

 Subjekty ve smyslu Mijnbouwwet (1. ledna 2003)

Rakousko

 Subjekty s povolením k průzkumu nebo těžbě ropy nebo zemního plynu podle Mineralrohstoffgesetz, BGBl. Nr. 38/1999, v platném znění

Polsko

Subjekty provádějící činnost související s vyhledáváním, průzkumen nebo těžbou ropy, zemního plynu a jeho přírodních derivátů, hnědého uhlí, černého uhlí a jiných pevných paliv na základě ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, zahrnující mimo jiné:

 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

 Petrobaltic S.A.

 Zakład Odmetanowienia Kopalń Sp. z.o.o.

 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna

Portugalsko

Subjekty, které jsou držiteli povolení, licenční nebo koncesní smlouvy na průzkum a těžbu ropy a zemního plynu podle:

 Decreto-Lei no 109/94, ze dne 26. dubna 1994; Declaração de rectificação no 64/94, ze dne 31. května 1994 e Portaria no 790/94, ze dne 5. září 1994

 Despacho no 82/94 ze dne 24. srpna 1994 e Despacho Conjunto no A-87/94-XII, ze dne 17. ledna 1994

 Aviso, D.R. III, no 167, ze dne 21 července 1994 e Aviso, DR III no 60, ze dne 12. března 2002

Rumunsko

 Societatea Națională „Romgaz“ S.A. Mediaș

 S.C. PETROM S.A.

Slovinsko

Subjekty činné ve vyhledávání a těžbě ropy podle Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99).Mat. št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

1328255

Nafta Lendava

9220

Lendava

Slovensko

 Subjekty provádějící těžbu zemního plynu na základě povolení uděleného podle zákona č. 656/2004 Sb.

 Subjekty provádějící geologický průzkum nebo těžbu ropných ložisek na základě povolení k těžbě uděleného podle zákona č. 51/1988 Sb., ve znění zákonů č. 499/1991 Sb., č. 154/1995 Sb., č. 58/1998 Sb., č. 533/2004 Sb. a podle zákona č. 214/2002 Sb.

Finsko

Švédsko

Subjekty s koncesí na průzkum nebo těžbu ropy nebo zemního plynu podle minerallagen (1991:45), nebo které obdržely povolení podle lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Spojené království

 Osoba činná na základě povolení vydaného podle Petroleum Act 1998 nebo s podobným účinkem.

 Osoba s povolením podle Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964.

c)    Průzkum a těžba uhlí a jiných pevných paliv

Belgie

Bulharsko

Subjekty provádějící průzkum nebo těžbu uhlí nebo jiných pevných paliv podle Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) nebo Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36/02.5.2006):

 „Балкан МК“ – ЕООД

 „Въгледобив Бобов дол“ – ЕООД

 „Въглища Перник“ – ООД

 „Геология и геотехника“ – ООД

 „Елшица-99“ – АД

 „Енемона“ – АД

 „Карбон Инвест“ – ООД

 „Каусто-голд“ – АД

 „Мес Ко ММ5“ – ЕООД

 „Мина Балкан – 2000“ – АД

 „Мина Бели брег“ – АД

 „Мина Открит въгледобив“ – АД

 „Мина Станянци“ – АД

 „Мина Черно море – Бургас“ – ЕАД

 „Мина Чукурово“ – АД

 „Мининвест“ – ООД

 „Мини Марица-изток“ – ЕАД

 „Минно дружество Белоградчик“ – АД

 „Рекоул“ – АД

 „Руен Холдинг“ – АД

 „Фундаментал“ – ЕООД

Česká republika

Všichni zadavatelé v odvětvích, která využívají geograficky vymezené území za účelem průzkumu nebo dobývání uhlí nebo jiných pevných paliv (jak je vymezeno v § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění).

Například:

 Czech Coal Service a. s

 OKD, a. s.

 Severočeské doly a. s.

 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.

Dánsko

 Subjekty provádějící průzkum nebo těžbu uhlí nebo jiných pevných paliv podle úplného znění zákona č. 784 ze dne 21. června 2007

Německo

 Podniky podle Bundesberggesetz ze dne 13. srpna 1980, naposledy pozměněného dne 9. prosince 2006

Estonsko

 AS Eesti Põlevkivi

Irsko

 Bord na Mona plc., zřízená a působící podle Turf Development Act 1946 až 1998

Řecko

 „Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού“, provádějící průzkum a těžbu uhlí nebo jiných pevných paliv podle těžebního zákoníku z roku 1973, ve znění zákona ze dne 27. dubna 1976

Španělsko

 Alto Bierzo, S.A.

 Antracitas de Arlanza, S.A.

 Antracitas de Gillon, S.A.

 Antracitas de La Granja, S.A.

 Antracitas de Tineo, S.A.

 Campomanes Hermanos, S.A.

 Carbones de Arlanza, S.A.

 Carbones de Linares, S.A.

 Carbones de Pedraforca, S.A.

 Carbones del Puerto, S.A.

 Carbones el Túnel, S.L.

 Carbones San Isidro y María, S.A.

 Carbonífera del Narcea, S.A.

 Compañía Minera Jove, S.A.

 Compañía General Minera de Teruel, S.A.

 Coto minero del Narcea, S.A.

 Coto minero del Sil, S.A.

 Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S.A.

 Endesa, S.A.

 González y Díez, S.A.

 Hijos de Baldomero García, S.A.

 Hullas del Coto Cortés, S.A.

 Hullera Vasco-leonesa, S.A.

 Hulleras del Norte, S.A.

 Industrial y Comercial Minera, S.A.

 La Carbonífera del Ebro, S.A.

 Lignitos de Meirama, S.A.

 Malaba, S.A.

 Mina Adelina, S.A.

 Mina Escobal, S.A.

 Mina La Camocha, S.A.

 Mina La Sierra, S.A.

 Mina Los Compadres, S.A.

 Minas de Navaleo, S.A.

 Minas del Principado, S.A.

 Minas de Valdeloso, S.A.

 Minas Escucha, S.A.

 Mina Mora primera bis, S.A.

 Minas y explotaciones industriales, S.A.

 Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A.

 Minera del Bajo Segre, S.A.

 Minera Martín Aznar, S.A.

 Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.

 Muñoz Sole hermanos, S.A.

 Promotora de Minas de carbón, S.A.

 Sociedad Anónima Minera Catalano-aragonesa

 Sociedad minera Santa Bárbara, S.A.

 Unión Minera del Norte, S.A.

 Union Minera Ebro Segre, S.A.

 Viloria Hermanos, S.A.

 Virgilio Riesco, S.A.

 Jiné subjekty působící podle „Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas“ a jeho prováděcích předpisů

Francie

 Subjekty provádějící průzkum nebo těžbu uhlí nebo jiných pevných paliv podle code minier a jeho prováděcích pravidel, zejména Décret no95-427 ze dne 19. dubna 1995 a Décret no2006-648 ze dne 2. června 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain

Itálie

 Carbosulcis S.p.A.

Kypr

Lotyšsko

Litva

 Subjekty, které splňujípožadavky čl. 70 odst. 1 a 2 zákona Litevské republiky o zadávání veřejných zakázek (Úřední věstník č. 84–2000, 1996; č. 4–102, 2006) a působící v odvětvích průzkumu a těžby uhlí a jiných pevných paliv v souladu se zákonem o nerostných surovinách Litevské republiky (Úřední věstník č. 63–1582, 1995; č. 35–1164, 2001)

Lucembursko

Maďarsko

 Subjekty provádějící průzkum nebo těžbu uhlí a jiných pevných paliv na základě povolení nebo koncese podle 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

Malta

Nizozemsko

 Subjekty ve smyslu Mijnbouwwet (1. ledna 2003)

Rakousko

 Subjekty s povolením k průzkumu nebo těžbě ropy nebo zemního plynu podle Mineralrohstoffgesetz, BGBl. Nr. 38/1999, v platném znění

Polsko

Subjekty provádějící činnost související s vyhledáváním, průzkumen nebo těžbou ropy, zemního plynu a jeho přírodních derivátů, hnědého uhlí, černého uhlí a jiných pevných paliv na základě ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, zahrnující mimo jiné:

 Kompania Węglowa S.A.

 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

 Katowicki Holding Węglowy S.A.

 Kopalnia Węgla Kamiennego Sobieski Jaworzno Ш

 Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

 Kopalnia Węgla Kamiennego Budryk S.A.

 Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Spółka z o.o.

 Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin“ S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego „Sieniawa“ S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów“ S.A w Turku

 Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie S.A.

 Południowy KoncernWęglowy S.A.

Portugalsko

 Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA, na základě Decretos-Lei no 90/90 e no 87/90, oba ze dne 16. března 1990

Rumunsko

 Compania Națională a Huilei – S.A. Petroșani

 Societatea Națională a Lignitului Oltenia – S.A.

 Societatea Națională a Cărbunelui – S.A. Ploiești

 Societatea Comercială Minieră „Banat-Anina“ S.A.

 Compania Națională a Uraniului S.A. București

 Societatea Comercială Radioactiv Mineral Măgurele

Slovinsko

Subjekty činné ve vyhledávání a těžbě uhlí podle Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99)Mat. št

Naziv

Poštna Št

Kraj

5920850

RTH, Rudnik Trbovlje–Hrastnik, d.o.o.

1420

Trbovlje

5040361

Premogovnik Velenje

3320

Velenje

Slovensko

Subjekty provádějící geologický průzkum nebo těžbu uhelných nalezišť na základě povolení k těžbě uděleného podle zákona č. 51/1988 Sb., ve znění zákonů č. 499/1991 Sb., č. 154/1995 Sb., č. 58/1998 Sb., č. 533/2004 Sb. a podle zákona č. 214/2002 Sb.

Finsko

Subjekty se zvláštní koncesí na průzkum nebo těžbu pervných paliv podle laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta//lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002)

Švédsko

Subjekty s koncesí na průzkum nebo těžbu uhlí nebo jiných pevných paliv na základě koncese podle minerallagen (1991:45) nebo lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, nebo kterým bylo uděleno povolení podle lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Spojené království

 Každý schválený provozovatel (ve smyslu Coal Industry Act 1994)

 The Department of Enterprise, Trade and Investment (Northern Ireland)

 Osoba působící na základě licence na průzkum, pronájmu, licence nebo schválení těžební činnosti ve smyslu čl. 57 odst. 1 Mineral Development Act (Northern Ireland) 1969

▼B

Příloha III B — Švýcarsko

a)   Doprava nebo distribuce plynu nebo tepla

Subjekty dopravující nebo distribuující plyn podle článku 2 „Loi fédérale sur les installations de transport par conduits de combustibles ou carburants liquides ou gazeux“ ze dne 4. října 1963.

Subjekty dopravující nebo distribuující teplo na základě kantonální koncese.

Například: SWISSGAS AG, Gaznat SA, Gasverbund Ostschweiz AG, REFUNA AG, Cadbar SA.

b)   Průzkum a těžba ropy nebo zemního plynu

Subjekty provádějící průzkum a těžbu ropy nebo zemního plynu v souladu s „Concordat Intercantonal concernant la prospection et l'exploitation du pétrole entre les cantons de Zurich, Schwyz, Glaris, Zoug, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Argovie et Thurgovie“ ze dne 24. září 1955.

Například: Seag AG.

c)   Průzkum a těžba uhlí nebo jiných pevných paliv

Žádné subjekty ve Švýcarsku.

PŘÍLOHA IV

(k čl. 3 odst. 1 a čl. 3 odst. 2 písm. f) a článku 5 dohody)

ZAHRNUTÉ SOUKROMÉ PODNIKY VEŘEJNÝCH SLUŽEB

▼M1

Příloha IV A — Unie

a)    Výroba, doprava nebo distribuce pitné vody

Belgie

 Místní orgány a jejich sdružení, co se týče této části jejich činnosti

 Société Wallonne des Eaux

 Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

Bulharsko

 „Тузлушка гора“ – ЕООД, Антоново

 „В И К – Батак“ – ЕООД, Батак

 „В и К – Белово“ – ЕООД, Белово

 „Водоснабдяване и канализация Берковица“ – ЕООД, Берковица

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Благоевград

 „В и К – Бебреш“ – ЕООД, Ботевград

 „Инфрастрой“ – ЕООД, Брацигово

 „Водоснабдяване“ – ЕООД, Брезник

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, Бургас

 „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, Бургас

 „Бързийска вода“ – ЕООД, Бързия

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Варна

 „ВиК“ ООД, к.к. Златни пясъци

 „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ – ООД, Велико Търново

 „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг“ – ЕООД, Велинград

 „ВИК“ – ЕООД, Видин

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Враца

 „В И К“ – ООД, Габрово

 „В И К“ – ООД, Димитровград

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Добрич

 „Водоснабдяване и канализация – Дупница“ – ЕООД, Дупница

 ЧПСОВ, в.с. Елени

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Исперих

 „Аспарухов вал“ ЕООД, Кнежа

 „В И К – Кресна“ – ЕООД, Кресна

 „Меден кладенец“ – ЕООД, Кубрат

 „ВИК“ – ООД, Кърджали

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Кюстендил

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Ловеч

 „В и К – Стримон“ – ЕООД, Микрево

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Монтана

 „Водоснабдяване и канализация – П“ – ЕООД, Панагюрище

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Перник

 „В И К“ – ЕООД, Петрич

 „Водоснабдяване, канализация и строителство“ – ЕООД, Пещера

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Плевен

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Пловдив

 „Водоснабдяване–Дунав“ – ЕООД, Разград

 „ВКТВ“ – ЕООД, Ракитово

 ЕТ „Ердуван Чакър“, Раковски

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Русе

 „Екопроект-С“ ООД, Русе

 „УВЕКС“ – ЕООД, Сандански

 „ВиК-Паничище“ ЕООД, Сапарева баня

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, Свищов

 „Бяла“ – ЕООД, Севлиево

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Силистра

 „В и К“ – ООД, Сливен

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Смолян

 „Софийска вода“ – АД, София

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, София

 „Стамболово“ – ЕООД, Стамболово

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Стара Загора

 „Водоснабдяване и канализация-С“ – ЕООД, Стрелча

 „Водоснабдяване и канализация – Тетевен“ – ЕООД, Тетевен

 „В и К – Стенето“ – ЕООД, Троян

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Търговище

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Хасково

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Шумен

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Ямбол

Česká republika

Všichni zadavatelé v odvětvích, která poskytují služby v odvětví vodárenství ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Například:

 Veolia Voda Česká Republika, a. s.

 Pražské vodovody a kanalizace, a. s.,

 Severočeská vodárenská společnost a. s.

 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.

 Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

Dánsko

 Subjekty, které dodávají vodu, jak je vymezeno v § 3(3) lov om vandforsyning m.v., viz úplné znění č. 71 ze dne 17. ledna 2007

Německo

 Subjekty vyrábějící nebo distribuující vodu podle Eigenbetriebsverordnungen nebo Eigenbetriebsgesetze spolkových zemí (podniky veřejné služby)

 Subjekty vyrábějící nebo distribuující vodu podle Gesetze über die kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit spolkových zemí

 Subjekty vyrábějící vodu podle Gesetz über Wasser- und Bodenverbände ze dne 12. února 1991, naposledy pozměněného dne 15. května 2002

 Veřejné podniky vyrábějící nebo distribuující vodu podle Kommunalgesetze, zejména Gemeindeverordnungen spolkových zemí

 Podniky zřízené podle Aktiengesetz ze dne 6. září 1965, naposledy pozměněného dne 5. ledna 2007, nebo GmbH-Gesetz ze dne 20. dubna 1892, naposledy pozměněného dne 10. listopadu 2006, nebo které mají právní postavení Kommanditgesellschaft (komanditní společnosti na akcie) a vyrábějí nebo distribuují vodu na základě zvláštní smlouvy s regionálními nebo místními orgány

Estonsko

Subjekty působící podle čl. 10 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek (RT I 21.2.2007, 15, 76) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I 2001, 56 332):

 AS Haapsalu Veevärk

 AS Kuressaare Veevärk

 AS Narva Vesi

 AS Paide Vesi

 AS Pärnu Vesi

 AS Tartu Veevärk

 AS Valga Vesi

 AS Võru Vesi

Irsko

Subjekty vyrábějící nebo distribuující vodu podle Local Government (Sanitary Services) Act 1878 až 1964

Řecko

 „Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.“ („Ε.Υ.Δ.Α.Π.“ or „Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.“). Právní postavení společnosti se řídí ustanoveními úplného znění zákona č. 2190/1920, zákona č. 2414/1996 a dodatečně ustanoveními zákona č. 1068/80 a zákona č. 2744/1999

 „Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.“ („Ε.Υ.Α.Θ. A.E.“), která se řídí ustanoveními zákona č. 2937/2001 (řecký úřední věstník 169 A’) a zákona č. 2651/1998 (řecký úřední věstník 248 A’)

 „Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου“ („ΔΕΥΑΜΒ“) působící podle zákona č. 890/1979

 „Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης“ (obecní vodovody a kanalizace), které vyrábějí a distribuují vodu podle zákona č. 1069/80 ze dne 23. srpna 1980

 „Σύνδεσμοι Ύδρευσης“ (obecní a komunální sdružení dodavatelů vody) působící podle prezidentského dekretu č. 410/1995 v souladu s Κώδικος Δήμων και Κοινοτήτων

 „Δήμοι και Κοινότητες“ (obce a komunity) působící podle prezidentského dekretu č. 410/1995 v souladu s Κώδικος Δήμων και Κοινοτήτων

Španělsko

 Mancomunidad de Canales de Taibilla

 Aigües de Barcelona S.A., y sociedades filiales

 Canal de Isabel II

 Agencia Andaluza del Agua

 Agencia Balear de Agua y de la Calidad Ambiental

 Jiné veřejné subjekty, které jsou součástí „Comunidades Autónomas“ a „Corporaciones locales“ nebo na nich závisejí, a působí v oblasti distribuce pitné vody

 Jiné soukromé subjekty, které požívají zvláštních nebo výlučných práv udělených „Corporaciones locales“ v oblasti distribuce pitné vody.

Francie

Regionální nebo místní orgány a veřejné místní subjekty, které vyrábějí nebo distribuují pitnou vodu:

 Régies des eaux (např. Régie des eaux de Grenoble, régie des eaux de Megève, régie municipale des eaux et de l’assainissement de Mont-de-Marsan, régie des eaux de Venelles)

 Subjekty dopravující, dodávající a vyrábějící vodu (např. Syndicat des eaux d’Ile de France, syndicat départemental d’alimentation en eau potable de la Vendée, syndicat des eaux et de l’assainissement du Bas-Rhin, syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise, syndicat de l’eau du Var-est, syndicat des eaux et de l’assainissement du Bas-Rhin)

Itálie

 Subjekty odpovědné za řízení služeb v oblasti distribuce vody podle úplného znění zákonů o přímém převzetí kontroly nad veřejnými službami místními orgány a okresy, schválených Regio Decreto No 2578 ze dne 15. října 1925 a Decreto del P.R. No 902 ze dne 4. října 1986 a decreto legislativo No 267 ze dne 18. srpna 2000, který stanoví úplné znění zákonů o struktuře místních orgánů, zejména jeho článků 112 a 116

 Acquedotto Pugliese S.p.A. (Decreto Legislativo No 141 of 11 May 1999)

 Ente acquedotti siciliani, zřízená podle Legge Regionale No 2/2 ze dne 4. září 1979 a Lege Regionale No 81 ze dne 9. srpna 1980, zrušen s likvidací Legge Regionale No 9 ze dne 31. května 2004 (článek 1)

 Ente sardo acquedotti e fognature, zřízená zákonem č. 9 ze dne 5. července 1963, který se stali ESAF S.p.A. v roce 2003 a následně splynul s ABBANOA S.p.A.Byl zrušen s likvidací Legge Regionale No 7 ze dne 21. dubna 2005 (art. 5, comma 1) – Legge finanziaria 2005

Kypr

 Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, distribuující vodu v obecních a jiných oblastech podle περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350

Lotyšsko

 SIA „Rīgas ūdens“ a jiné veřejnoprávní a soukromoprávní subjekty, které vyrábějí, dopravují a distribuují pitnou vodu do pevné sítě a které provádějí nákup podle zákona „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām“

Litva

 Subjekty v souladu s požadavky čl. 70 odst. 1 a 2 zákona Litevské republiky o zadávání veřejných zakázek (Úřední věstník č. 84–2000, 1996; č. 4–102, 2006) a provádějící výrobu, dopravu nebo distribuci pitné vody podle zákona Litevské republiky o pitné vodě a nakládání s odpadními vodami (Úřední věstník č. 82–3260, 2006)

Lucembursko

 Odbory místních orgánů, které zodpovídají za distribuci vody

 Sdružení místních orgánů vyrábějící nebo distribuující vodu, zřízená podle loi concernant la création des syndicats de communes ze dne 23. února 2001 pozměněného a doplněného zákonem ze dne 23. prosince 1958 a zákonem ze dne 29. července 1981 a podle loi ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre ze dne 31. července 1962

 Syndicat de communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien de la conduite d’eau du Sud-Est – SESE

 Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre – SEBES

 Syndicat intercommunal pour la distribution d’eau dans la région de l’Est – SIDERE

 Syndicat des Eaux du Sud – SES

 Syndicat des communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien d’une distribution d’eau à Savelborn- Freckeisen

 Syndicat pour la distribution d’eau dans les communes de Bous, Dalheim, Remich, Stadtbredimus et Waldbredimus – R

 Syndicat de distribution d’eau des Ardennes – DEA

 Syndicat de communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien d’une distribution d’eau dans les communes de Beaufort, Berdorf et Waldbillig

 Syndicat des eaux du Centre – SEC

Maďarsko

 Subjekty vyrábějící, dopravující nebo distribuující pitnou vodu podle článků 162 až 163 zákona 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről a 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

Malta

 Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ l-Ilma (Společnost vodárenských služeb)

 Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ Desalinazzjoni (Služby odsolování vody)

Nizozemsko

Subjekty vyrábějící nebo distribuující vodu podle Waterleidingwet

Rakousko

Místní orgány a sdružení místních orgánů, které vyrábějí, dopravují nebo distribuují pitnou vodu podle Wasserversorgungsgesetze devíti spolkových zemí

Polsko

Vodovody a kanalizace ve smyslu ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, provádějící hospodářskou činnost poskytováním vody veřejnosti nebo poskytováním služeb odstraňování odpadních vod veřejnosti, zahrnující mimo jiné:

 AQUANET S.A., Poznań

 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach,

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Wrocław

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A.

 Wodociągi Ustka Sp. z o.o.

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łódź

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Szczecin

Portugalsko

 Meziobecní systémy – podniky zahrnující stát nebo jiné veřejné subjekty vlastnící většinový podíl a soukromé podniky podle Decreto-Lei No 379/93 ze dne 5. listopadu 1993, ve znění Decreto-Lei No 176/99 do 25 de Outubro 1999, Decreto-Lei No 439-A/99 do 29 de Outubro 1999 a Decreto-Lei No 103/2003 do 23 de Maio 2003. Přímá správa státem je povolena.

 Obecní systémy – místní orgány, sdružení místních orgánů, služby místních orgánů, podniky, jejichž celý základní kapitál nebo jeho nadpoloviční část je veřejná nebo podniky soukromé podle Lei 53-F/2006, do 29 de Dezembro 2006 a podle Decreto-Lei No 379/93 ze dne 5. listopadu 1993 ve znění Decreto-Lei No 176/99 ze dne 25. října 1999, Decreto-Lei No 439-A/99 ze dne 29. října 1999 a Decreto-Lei No 103/2003 ze dne 23. května 2003

Rumunsko

Departamente ale Autorităților locale și Companii care produc, transportă și distribuie apă (odbory orgánů místní správy a společnosti, které vyrábějí, dopravují a distribuují vodu); příklady:

 S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Alba Iulia, Alba

 S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Filiala Alba Iulia S.A., Alba Iulia, Alba

 S.C. APA – C.T.T.A. S.A Filiala Blaj, Blaj, Alba

 Compania de Apă Arad

 S.C. Aquaterm AG 98 S.A. Curtea de Argeș, Argeș

 S.C. APA Canal 2000 S.A. Pitești, Argeș

 S.C. APA Canal S.A. Onești, Bacău

 Compania de Apă-Canal, Oradea, Bihor

 R.A.J.A. Aquabis Bistrița, Bistrița-Năsăud

 S.C. APA Grup S.A. Botoșani, Botoșani

 Compania de Apă, Brașov, Brașov

 R.A. APA, Brăila, Brăila

 S.C. Ecoaquasa Sucursala Călărași, Călărași, Călărași

 S.C. Compania de Apă Someș S.A., Cluj, Cluj-Napoca

 S.C. Aquasom S.A. Dej, Cluj

 Regia Autonomă Județeană de Apă, Constanța, Constanța

 R.A.G.C. Târgoviște, Dâmbovița

 R.A. APA Craiova, Craiova, Dolj

 S.C. Apa-Canal S.A., Bailești, Dolj

 S.C. Apa-Prod S.A. Deva, Hunedoara

 R.A.J.A.C. Iași, Iași

 Direcția Apă-Canal, Pașcani, Iași

 Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM)

Slovinsko

Subjekty zajišťující výrobu, dopravu nebo distribuci pitné vody v souladu s koncesí vydanou podle Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96) a v souladu s rozhodnutími vydanými obcemi:Mat. Št

Naziv

Poštna Št

Kraj

5015731

Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala d.o.o. javno podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

1330

Kočevje

5075556

Loška komunala, oskrba z vodo in olinom, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. izvajanje komunalnih dejavnosti d.o.o.

3320

Velenje

5072107

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

2380

Slovenj Gradec

1122959

Komunala javno komunalno podjetje d.o.o. Gornji Grad

3342

Gornji Grad

1332115

Režijski obrat občine Jezersko

4206

Jezersko

1332155

Režijski obrat občine Komenda

1218

Komenda

1357883

Režijski obrat občine Lovrenc na Pohorju

2344

Lovrenc na Pohorju

1563068

Komuna, javno komunalno podjetje d.o.o. Beltinci

9231

Beltinci

1637177

Pindža javno komunalno podjetje d.o.o. Petrovci

9203

Petrovci

1683683

Javno podjetje EDŠ – ekološka družba, d.o.o. Šentjernej

8310

Šentjernej

5015367

Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna

6230

Postojna

5015707

Komunalno podjetje Vrhnika proizvodnja in distribucija vode, d.d.

1360

Vrhnika

5016100

Komunalno podjetje Ilirska Bistrica

6250

Ilirska Bistrica

5046688

Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o. Ljubljana

1000

Ljubljana

5062403

Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o.

8340

Črnomelj

5063485

Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o.

4240

Radovljica

5067731

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

4000

Kranj

5067758

Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o.

1380

Cerknica

5068002

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o.

2360

Radlje Ob Dravi

5068126

JKP, javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice

3210

Slovenske Konjice

5068134

Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.

3310

Žalec

5073049

Komunalno podjetje ormož d.o.o.

2270

Ormož

5073103

Kop javno komunalno podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o.

1410

Zagorje Ob Savi

5073120

Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje

8000

Novo Mesto

5102103

Javno komunalno podjetje Log d.o.o.

2390

Ravne Na Koroškem

5111501

OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.

3250

Rogaška Slatina

5112141

Javno podjetje komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.

1270

Litija

5144558

Komunalno podjetje Kamnik d.d.

1241

Kamnik

5144574

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

1290

Grosuplje

5144728

KSP Hrastnik komunalno - stanovanjsko podjetje d.d.

1430

Hrastnik

5145023

Komunalno podjetje Tržič d.o.o.

4290

Tržič

5157064

Komunala Metlika javno podjetje d.o.o.

8330

Metlika

5210461

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina

5270

Ajdovščina

5213258

Javno komunalno podjetje Dravograd

2370

Dravograd

5221897

Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje

3330

Mozirje

5227739

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

1230

Domžale

5243858

Komunala Trebnje d.o.o.

8210

Trebnje

5254965

Komunala, komunalno podjetje d.o.o., Lendava

9220

Lendava - Lendva

5321387

Komunalno podjetje Ptuj d.d.

2250

Ptuj

5466016

Javno komunalno podjetje Šentjur d.o.o.

3230

Šentjur

5475988

Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o.

1433

Radeče

5529522

Radenska-Ekoss, podjetje za stanovanjsko, komunalno in ekološko dejavnost, Radenci d.o.o.

9252

Radenci

5777372

Vit-Pro d.o.o. Vitanje; Komunala Vitanje, javno podjetje d.o.o.

3205

Vitanje

5827558

Komunalno podjetje Logatec d.o.o.

1370

Logatec

5874220

Režijski obrat občine Osilnica

1337

Osilnica

5874700

Režijski obrat občine Turnišče

9224

Turnišče

5874726

Režijski obrat občine Črenšovci

9232

Črenšovci

5874734

Režijski obrat občine Kobilje

9223

Dobrovnik

5881820

Režijski obrat občina Kanal ob Soči

5213

Kanal

5883067

Režijski obrat občina Tišina

9251

Tišina

5883148

Režijski obrat občina Železniki

4228

Železniki

5883342

Režijski obrat občine Zreče

3214

Zreče

5883415

Režijski obrat občina Bohinj

4264

Bohinjska Bistrica

5883679

Režijski obrat občina Črna na Koroškem

2393

Črna Na Koroškem

5914540

Vodovod - Kanalizacija javno podjetje d.o.o. Celje

3000

Celje

5926823

JEKO - IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

4270

Jesenice

5945151

Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o.

1352

Preserje

5156572

Kostak, komunalno in stavbno podjetje d.d. Krško

8270

Krško

1162431

Vodokomunalni sistemi izgradnja in vzdrževanje vodokomunalnih sistemov d.o.o. Velike Lašče

 

Velike Lašče

1314297

Vodovodna zadruga Golnik, z.o.o.

4204

Golnik

1332198

Režijski obrat občine Dobrovnik

9223

Dobrovnik - Dobronak

1357409

Režijski obrat občine Dobje

3224

Dobje Pri Planini

1491083

Pungrad, javno komunalno podjetje d.o.o.Bodonci

9265

Bodonci

1550144

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

5000

Nova Gorica

1672860

Vodovod Murska Sobota javno podjetje d.o.o.

9000

Murska Sobota

5067545

Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice D.D.

8250

Brežice

5067782

Javno podjetje - Azienda publica Rižanski vodovod Koper d.o.o. - S.R.L.

6000

Koper - Capodistria

5067880

Mariborski vodovod javno podjetje D.D.

2000

Maribor

5068088

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica

8290

Sevnica

5072999

Kraški vodovod Sežana javno podjetje d.o.o.

6210

Sežana

5073251

Hydrovod d.o.o. Kočevje

1330

Kočevje

5387647

Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o.

9240

Ljutomer

5817978

Vodovodna zadruga Preddvor, z.b.o.

4205

Preddvor

5874505

Režijski obrat občina Laško

Laško

 

5880076

Režijski obrat občine Cerkno

5282

Cerkno

5883253

Režijski obrat občine Rače Fram

2327

Rače

5884624

Vodovodna zadruga Lom, z.o.o.

4290

Tržič

5918375

Komunala, javno podjetje, Kranjska Gora, d.o.o.

4280

Kranjska Gora

5939208

Vodovodna zadruga Senično, z.o.o.

4294

Križe

1926764

Ekoviz d.o.o.

9000

Murska Sobota

5077532

Komunala Tolmin, javno podjetje d.o.o.

5220

Tolmin

5880289

Občina Gornja Radgona

9250

Gornja Radgona

1274783

Wte Wassertechnik Gmbh, podružnica Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1785966

Wte Bled d.o.o.

4260

Bled

1806599

Wte Essen

3270

Laško

5073260

Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana

6210

Sežana

5227747

Javno podjetje centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik d.o.o.

1230

Domžale

1215027

Aquasystems gospodarjenje z vodami d.o.o.

2000

Maribor

1534424

Javno komunalno podjetje d.o.o. Mežica

2392

Mežica

1639285

Čistilna naprava Lendava d.o.o.

9220

Lendava - Lendva

5066310

Nigrad javno komunalno podjetje d.d.

2000

Maribor

5072255

Javno podjetje-Azienda Pubblica Komunala Koper, d.o.o. - S.R.L.

6000

Koper - Capodistria

5156858

Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o. Azienda Pubblica Komunala Isola, S.R.L.

6310

Izola - Isola

5338271

Gop gradbena, organizacijska in prodajna dejavnost, d.o.o.

8233

Mirna

5708257

Stadij, d.o.o., Hruševje

6225

Hruševje

5144647

Komunala, javno komunalno podjetje Idrija, d.o.o.

5280

Idrija

5105633

Javno podjetje Okolje Piran

6330

Piran - Pirano

5874327

Režijski obrat občina Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1197380

Čista narava, javno komunalno podjetje d.o.o. Moravske Toplice

9226

Moravske Toplice

Slovensko

 Subjekty, které provozují veřejné vodovody v souvislosti s výrobou nebo dopravou a distribucí pitné vody veřejnosti na základě obchodního povolení a osvědčení o profesní způsobilosti provozovat veřejné vodovody udělených podle zákona č. 442/2002 Sb. ve znění zákonů č. 525/2003 Sb., č. 364/2004 Sb., č. 587/2004 Sb. a č. 230/2005 Sb.

 Subjekty, které provozují vodárny podle podmínek uvedených v zákoně č. 364/2004 Sb., ve znění zákonů č. 587/2004 Sb. a č. 230/2005 Sb., na základě povolení uděleného podle zákona č. 135/1994 Sb., ve znění zákonů č. 52/1982 Sb., č. 595/1990 Sb., č. 128/1991 Sb., č. 238/1993 Sb., č. 416/2001 Sb., č. 533/2001 Sb., a zároveň provádějí dopravu nebo distribuci pitné vody veřejnosti podle zákona č. 442/2002 Sb., ve znění zákonů č. 525/2003 Sb., č. 364/2004 Sb., č. 587/2004 Sb. a č. 230/2005 Sb.

Například:

 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

 Považská vodárenská spoločnosť, a. s.

 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.

 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Finsko

 Orgány dodávající vodu podle článku 3 vesihuoltolaki/lagen om vattentjänster (119/2001)

Švédsko

Místní orgány a obecní společnosti, které vyrábějí, dopravují nebo distribuují pitnou vodu podle lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster

Spojené království

 Společnost jmenovaná jako vodárenská nebo kanalizační podle Water Industry Act 1991

 Vodárenský a kanalizační orgán zřízený podle článku 62 Local Government etc (Scotland) Act 1994

 The Department for Regional Development (Northern Ireland)

b)    Výroba, doprava nebo distribuce elektřiny

Belgie

 Místní orgány a jejich sdružení, co se týče této části jejich činnosti

 SPE/Elektriciteitsproductie Maatschappij

 Electrabel/Electrabel

 Elia

Bulharsko

Subjekty zajišťující výrobu, dopravu, distribuci nebo veřejné dodávky elektřiny koncovým dodavatelem na základě povolení podle čl. 39 odst. 1 Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003):

 АЕЦ Козлодуй – ЕАД

 Болкан Енерджи АД

 Брикел – ЕАД

 Българско акционерно дружество Гранитоид АД

 Девен АД

 ЕВН България Електроразпределение АД

 ЕВН България Електроснабдяване АД

 ЕЙ И ЕС – 3С Марица Изток 1

 Енергийна компания Марица Изток III – АД

 Енерго-про България – АД

 ЕОН България Мрежи АД

 ЕОН България Продажби АД

 ЕРП Златни пясъци АД

 ЕСО ЕАД

 ЕСП „Златни пясъци“ АД

 Златни пясъци-сервиз АД

 Калиакра Уинд Пауър АД

 НЕК ЕАД

 Петрол АД

 Петрол Сторидж АД

 Пиринска Бистрица-Енергия АД

 Руно-Казанлък АД

 Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД

 Слънчев бряг АД

 ТЕЦ - Бобов Дол ЕАД

 ТЕЦ - Варна ЕАД

 ТЕЦ „Марица 3“ – АД

 ТЕЦ Марица Изток 2 – ЕАД

 Топлофикация Габрово – ЕАД

 Топлофикация Казанлък – ЕАД

 Топлофикация Перник – ЕАД

 Топлофикация Плевен – ЕАД

 ЕВН България Топлофикация - Пловдив – ЕАД

 Топлофикация Русе – ЕАД

 Топлофикация Сливен – ЕАД

 Топлофикация София – ЕАД

 Топлофикация Шумен – ЕАД

 Хидроенергострой ЕООД

 ЧЕЗ България Разпределение АД

 ЧЕЗ Електро България АД

Česká republika

Všichni zadavatelé, kteří poskytují služby v odvětví elektroenergetiky ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Například:

 ČEPS, a. s.

 ČEZ, a. s.

 Dalkia Česká republika, a. s.

 PREdistribuce, a. s.

 Plzeňská energetika a. s.

 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.

Dánsko

 Subjekty vyrábějící elektřinu na základě povolení podle § 10 lov om elforsyning, viz úplné znění č. 1115 ze dne 8. listopadu 2006

 Subjekty dopravující elektřinu na základě povolení podle § 19 lov om elforsyning, viz úplné znění č. 1115 ze dne 8. listopadu 2006

 Energinet Danmark nebo dceřinými společnostmi, jejichž výhradním vlastníkem je Energinet Danmark, podle lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 og 3, viz zákon č. 1384 ze dne 20. prosince 2004

Německo

Místní orgány, subjekty veřejného práva nebo sdružení subjektů veřejného práva nebo státní podniky, které dodávají energii jiným podnikům, provozují síť pro zásobování energií nebo mají dispoziční právo k síti pro zásobování energií na základě vlastnických práv podle čl. 3 odst. 18 Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) ze dne 24. dubna 1998, naposledy pozměněného dne 9. prosince 2006

Estonsko

Subjekty působící podle čl. 10 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek (RT I 21.02.2007, 15, 76) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I 2001, 56 332):

 AS Eesti Energia

 OÜ Jaotusvõrk (Jaotusvõrk LLC)

 AS Narva Elektrijaamad

 OÜ Põhivõrk

Irsko

 The Electricity Supply Board

 ESB Independent Energy (ESBIE – dodávky elektřiny)

 Synergen Ltd. (výroba elektřiny)

 Viridian Energy Supply Ltd. (dodávky elektřiny)

 Huntstown Power Ltd. (výroba elektřiny)

 Bord Gáis Éireann (dodávky elektřiny)

 Dodavatelé a výrobci elektřiny s povolením podle Electricity Regulation Act 1999

 EirGrid plc

Řecko

 „Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.“, zřízená podle zákona č. 1468/1950 περί ιδρύσεως της ΔΕΗ a působící podle zákona č. 2773/1999 a prezidentského dekretu č. 333/1999

Španělsko

 Red Eléctrica de España, S.A.

 Endesa, S.A.

 Iberdrola, S.A.

 Unión Fenosa, S.A.

 Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

 Electra del Viesgo, S.A.

 Jiné subjekty provádějící výrobu, dopravu a distribuci elektřiny podle „Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico“ a prováděcích předpisů

Francie

 Électricité de France, zřízená a působící podle Loi no 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz ze dne 8. dubna 1946, v platném znění

 RTE, který řídí elektrickou rozvodnou síť

 Subjekty distribuující elektřinu uvedené v článku 23 Loi no 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz ze dne 8. dubna 1946, v platném znění (distribuční společnosti smíšeného hospodářství, obecní správy nebo podobné služby regionálních nebo místních orgánů), například: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg

 Compagnie nationale du Rhône

 Electricité de Strasbourg

Itálie

 Společnosti náležející do Gruppo Enel, které mají povolení vyrábět, dopravovat a distribuovat elektřinu ve smyslu Decreto Legislativo č. 79 ze dne 16. března 1999 ve znění pozdějších změn a dodatků

 TERNA- Rete elettrica nazionale SpA

 Jiné podniky působící na základě povolení ve smyslu Decreto Legislativo č. 79 ze dne 16. března 1999

Kypr

 Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, zřízená περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171

 Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς byla zřízena v souladu s článkem 57 Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 122(Ι) του 2003

 Jiné osoby, subjekty nebo podniky, které provozují činnost podle článku 3 směrnice 2004/17/ES a které provozují činnost na základě povolení uděleného podle článku 34 περί Ρύθμισης της αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 {Ν. 122(Ι)/2003}

Lotyšsko

 AS „Latvenergo“

 AS „Augstsprieguma tīkls“

 AS „Latvenergo“ a jiné společnosti, které vyrábějí, dopravují a distribuují elektřinu a které provádějí nákup podle zákona „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām“

Litva

 Státní atomová elektrárna Ignalina

 Akcinė bendrovė „Lietuvos energija“

 Akcinė bendrovė „Lietuvos elektrinė“

 Akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai

 Akcinė bendrovė „VST“

 Jiné subjekty v souladu s požadavky čl. 70 odst. 1 a 2 zákona Litevské republiky o zadávání veřejných zakázek (Úřední věstník č. 84–2000, 1996; č. 4–102, 2006) a provádějící výrobu, dopravu nebo distribuci elektřiny podle zákona Litevské republiky o elektrické energii (Úřední věstník č. 66–1984, 2000; č. 107–3964, 2004) a zákona Litevské republiky o atomové energii (Úřední věstník č. 119–2771, 1996)

Lucembursko

 Compagnie grand-ducale d’électricité de Luxembourg (CEGEDEL), vyrábějící nebo distribuující elektřinu podle convention concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution d’énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg ze dne 11. listopadu 1927, schválené zákonem ze dne 4. ledna 1928

 Místní orgány odpovídající za dopravu nebo distribuci elektřiny

 Société électrique de l’Our (SEO)

 Syndicat de communes SIDOR

Maďarsko

Subjekty vyrábějící, dopravující nebo distribuující elektřinu podle článků 162 až 163 zákona 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről a 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

Malta

 Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation).

Nizozemsko

Subjekty distribuující elektřinu na základě licence (vergunning) udělené orgány provincií podle Provinciewet, například:

 Essent

 Nuon

Rakousko

Subjekty, které podle Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I Nr. 143/1998, v platném znění, nebo podle Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze devíti spolkových zemí provozují přenosovou nebo distribuční síť

Polsko

Energetické společnosti ve smyslu ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zahrnující mimo jiné:

 BOT Elektrownia „Opole“ S.A., Brzezie

 BOT Elektrownia Bełchatów S.A.

 BOT Elektrownia Turów S.A., Bogatynia

 Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. w Elblągu

 Elektrociepłownia Chorzów „ELCHO“ Sp. z o.o.

 Elektrociepłownia Lublin - Wrotków Sp. z o.o.

 Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

 Elektrociepłownia Rzeszów S.A.

 Elektrociepłownie Warszawskie S.A.

 Elektrownia „Kozienice“ S.A.

 Elektrownia „Stalowa Wola“ S.A.

 Elektrownia Wiatrowa, Sp. z o.o., Kamieńsk

 Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A., Warszawa

 ENEA S.A., Poznań

 Energetyka Sp. z o.o, Lublin

 EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., Wrocław

 ENION S.A., Kraków

 Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Gliwice

 Koncern Energetyczny Energa S.A., Gdańsk

 Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A.

 Łódzki Zakład Energetyczny S.A.

 PKP Energetyka Sp. z o.o., Warszawa

 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa

 Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice

 Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.

 PSE-Operator S.A., Warszawa

 Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A.

 Zakład Elektroenergetyczny „Elsen“ Sp. z o.o, Częstochowa

 Zakład Energetyczny Białystok S.A.

 Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A.

 Zakład Energetyczny Toruń S.A.

 Zakład Energetyczny Warszawa-Teren

 Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.

 Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

 Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Nowe Czarnowo

 Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.

 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. Z.ο.ο.

 Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

 Energetyka Południe S.A

Portugalsko

1)   Výroba elektřiny

Subjekty, které vyrábějí elektřinu podle:

 Decreto-Lei no 29/2006, ze dne 15. února 2006 que estabelece a. s. bases gerais da organização e o funcionamento dos sistema eléctrico nacional (SEN), e a. s. bases gerais aplicáveis ao exercício das actividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de electricidade e à organização dos mercados de electricidade.

 Decreto-Lei no 172/2006, ze dne 23. srpna 2006, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento do SEN, regulamentando o diploma a trás referido.

 Subjekty, které vyrábějí elektřinu v rámci zvláštního režimu podle Decreto-Lei no 189/88 ze dne 27. května 1988, ve znění Decretos-Lei no 168/99, ze dne 18. května 1999, no 313/95, ze dne 24. listopadu 1995, no 538/99, ze dne 13. prosince 1999, no 312/2001 e no 313/2001, oba ze dne 10. prosince 2001, Decreto-Lei no 339-C/2001, ze dne 29. prosince 2001, Decreto-Lei no 68/2002, ze dne 25. března 2002, Decreto-Lei no 33-A/2005, ze dne 16 února 2005, Decreto-Lei no 225/2007, ze dne 31. května 2007 e Decreto-Lei no 363/2007, ze dne 2. listopadu 2007.

2)   Doprava elektřiny

Subjekty, které dopravují elektřinu podle:

 Decreto-Lei no 29/2006, ze dne 15. února 2006 a do Decreto-lei no 172/2006, ze dne 23. srpna 2006.

3)   Distribuce elektřiny:

 Subjekty, které distribuují elektřinu podle Decreto-Lei no 29/2006, ze dne 15. února 2006, e do Decreto-lei no 172/2006, ze dne 23. srpna 2006.

 Subjekty, které distribuují elektřinu podle Decreto-Lei no 184/95, ze dne 23. července 1995, ve znění Decreto-Lei no 56/97, ze dne 14. března 1997 e do Decreto-Lei no 344-B/82, ze dne 1. září 1982, ve znění Decreto-Lei no 297/86, ze dne 19. září 1986, Decreto-Lei no 341/90, ze dne 30. října 1990 e Decreto-Lei no 17/92, ze dne 5. února 1992.

Rumunsko

 Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica-SA București

 Societatea Națională „Nuclearelectrica“ SA

 Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica SA

 S. C. Electrocentrale Deva SA

 S.C. Electrocentrale București S.A.

 S.C. Electrocentrale Galați S.A.

 S.C. Electrocentrale Termoelectrica S.A.

 S.C. Complexul Energetic Craiova S.A.

 S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A.

 S.C. Complexul Energetic Turceni S.A.

 Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA București

 Societatea Comercială Electrica S.A., București

 S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

 „Electrica Distribuție Muntenia Nord“ S.A.

 S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 „Electrica Furnizare Muntenia Nord“ S.A.

 S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud

 S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

 „Electrica Distribuție Transilvania Sud“ S.A.

 S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 „Electrica Furnizare Transilvania Sud“ S.A.

 S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

 „Electrica Distribuție Transilvania Nord“ S.A.

 S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 „Electrica Furnizare Transilvania Nord“ S.A.

 Enel Energie

 Enel Distribuție Banat

 Enel Distribuție Dobrogea

 E.ON Moldova S.A.

 CEZ Distribuție

Slovinsko

Subjekty vyrábějící, dopravující nebo distribuující elektřinu podle Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99):Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

1613383

Borzen d.o.o.

1000

Ljubljana

5175348

Elektro Gorenjska d.d.

4000

Kranj

5223067

Elektro Celje d.d.

3000

Celje

5227992

Elektro Ljubljana d.d.

1000

Ljubljana

5229839

Elektro Primorska d.d.

5000

Nova Gorica

5231698

Elektro Maribor d.d.

2000

Maribor

5427223

Elektro - Slovenija d.o.o.

1000

Ljubljana

5226406

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.

1000

Ljubljana

1946510

Infra d.o.o.

8290

Sevnica

2294389

Sodo sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.

2000

Maribor

5045932

EGS-RI d.o.o.

2000

Maribor

Slovensko

Subjekty, které na základě povolení provádějí výrobu elektřiny, její dopravu prostřednictvím přenosové soustavy, distribuci a dodávky elektřiny veřejnosti prostřednictvím distribuční sítě podle zákona č. 656/2004 Sb.

Například:

 Slovenské elektrárne, a. s.

 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

 Západoslovenská energetika, a. s.

 Stredoslovenská energetika, a. s.

 Východoslovenská energetika, a. s.

Finsko

Veřejné subjekty a jiné subjekty provozující elektrické přenosové nebo distribuční soustavy a za na základě povolení podle článku 4 nebo 16 sähkömarkkinalaki/elmarknadslagen (386/1995) a podle laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007)/lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007)

Švédsko

Subjekty dopravující nebo distribuující elektřinu na základě povolení podle ellagen (1997:857)

Spojené království

 Osoba, která je držitelem povolení podle článku 6 Electricity Act 1989

 Osoba, která je držitelem povolení podle čl. 10 odst. 1 Electricity (Northern Ireland) Order 1992

 National Grid Electricity Transmission plc

 System Operation Northern Irland Ltd

 Scottish & Southern Energy plc

 SPTransmission plc

c)    Zadavatelé v oblasti městské železniční dopravy, automatizovaných systémů, tramvajové, trolejbusové, autobusové nebo lanové dopravy

Belgie

 Société des Transports intercommunaux de Bruxelles/Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel

 Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés d’exploitation (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)

 Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

 Soukromé společnosti, které mají zvláštní nebo výlučná práva

Bulharsko

 „Метрополитен“ ЕАД, София

 „Столичен електротранспорт“ ЕАД, София

 „Столичен автотранспорт“ ЕАД, София

 „Бургасбус“ ЕООД, Бургас

 „Градски транспорт“ ЕАД, Варна

 „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Враца

 „Общински пътнически транспорт“ ЕООД, Габрово

 „Автобусен транспорт“ ЕООД, Добрич

 „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Добрич

 „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Пазарджик

 „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Перник

 „Автобусни превози“ ЕАД, Плевен

 „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Плевен

 „Градски транспорт Пловдив“ ЕАД, Пловдив

 „Градски транспорт“ ЕООД, Русе

 „Пътнически превози“ ЕАД, Сливен

 „Автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора

 „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Хасково

Česká republika

Všichni zadavatelé v odvětvích, která poskytují služby v oblasti drážní, tramvajové, trolejbusové nebo veřejné autobusové dopravy ve smyslu § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Například:

 Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

 Dopravní podnik města Brna, a. s.

 Dopravní podnik Ostrava a. s.

 Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.

 Dopravní podnik města Olomouce, a. s.

Dánsko

 DSB

 DSB S-tog A/S

 Subjekty poskytující autobusové služby veřejnosti (běžné pravidelné služby) na základě povolení podle lov om buskørsel, viz úplné znění č. 107 ze dne 19. února 2003

 Metroselskabet I/S

Německo

Subjekty poskytující dopravní služby veřejnosti na krátkou vzdálenost na základě povolení podle Personenbeförderungsgesetz ze dne 21. března 1961, naposledy pozměněného dne 31. října 2006

Estonsko

Subjekty působící podle čl. 10 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek (RT I 21.02.2007, 15, 76) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I 2001, 56 332)

 AS Tallinna Autobussikoondis

 AS Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis

 Narva Bussiveod AS

Irsko

 Iarnród Éireann (Irish Rail)

 Railway Procurement Agency

 Luas (Dublin Light Rail)

 Bus Éireann (Irish Bus)

 Bus Átha Cliath (Dublin Bus)

 Subjekty poskytující dopravní služby veřejnosti podle pozměněného zákona Road Transport Act 1932

Řecko

 „Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς Α.Ε.“ („Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.“) (Athens-Pireaeus Trolley Buses S.A), zřízená a působící podle dekretu č. 768/1970 (Α'273), zákona č. 588/1977 (Α'148) a zákona č. 2669/1998 (Α'283)

 „Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς“ („Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.“) (Athens-Piraeus Electric Railways), zřízená a působící podle zákonů č. 352/1976 (Α' 147) a 2669/1998 (Α'283)

 „Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.“ („Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.“) (Athens Urban Transport Organization S.A), zřízená a působící podle zákonů č. 2175/1993 (Α'211) a 2669/1998 (Α'283)

 „Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.“ („Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.“) (Company of Thermal Buses S.A.), zřízená a působící podle zákonů č. 2175/1993 (Α'211) a 2669/1998 (Α'283)

 „Αττικό Μετρό Α.Ε.“ (Attiko Metro S.A), zřízená a působící podle zákona č. 1955/1991.

 „Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης“ („Ο.Α.Σ.Θ.“), zřízená a působící podle dekretu č. 3721/1957, dekretu č. 716/1970 a zákonů č. 866/79 a 2898/2001 (Α’71)

 „Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων“ („Κ.Τ.Ε.Λ.“), působící podle zákona č. 2963/2001 (Α’268)

 „Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω“, nazývaná rovněž „ΡΟΔΑ“ či „ΔΕΑΣ ΚΩ“, působící podle zákona č. 2963/2001 (Α’268)

Španělsko

Subjekty poskytující městské dopravní služby podle „Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, de 2. de abril 1985; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local“ a případně odpovídajících regionálních právních předpisů

Subjekty poskytující autobusové dopravní služby veřejnosti podle přechodného ustanovení číslo tři „Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres“

Například:

 Empresa Municipal de Transportes de Madrid

 Empresa Municipal de Transportes de Málaga

 Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de Mallorca

 Empresa Municipal de Transportes Públicos de Tarragona

 Empresa Municipal de Transportes de Valencia

 Transporte Urbano de Sevilla, S.A.M. (TUSSAM)

 Transporte Urbano de Zaragoza, S.A. (TUZSA)

 Entitat Metropolitana de Transport – AMB

 Eusko Trenbideak, s.a.

 Ferrocarril Metropolitá de Barcelona, sa

 Ferrocariles de la Generalitat Valenciana

 Consorcio de Transportes de Mallorca

 Metro de Madrid

 Metro de Málaga, S.A.

 Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe)

Francie

 Subjekty poskytující dopravní služby veřejnosti podle článku 7-II Loi d’orientation des transports intérieurs no 82-1153 ze dne 30. prosince 1982

 Régie des transports de Marseille

 RDT 13 Régie départementale des transports des Bouches du Rhône

 Régie départementale des transports du Jura

 RDTHV Régie départementale des transports de la Haute-Vienne

 Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français a jiné subjekty poskytující dopravní služby veřejnosti na základě povolení uděleného Syndicat des transports d’Ile-de-France podle Ordonnance no 59-151 ze dne 7. ledna 1959, v platném znění, a jeho décrets d’application s ohledem na organizaci osobní dopravy v regionu Ile-de-France

 Réseau ferré de France, státní společnost zřízená zákonem č. 97-135 ze dne 13. února 1997

 Regionální nebo místní orgány nebo seskupení regionálních nebo místních orgánů, které jsou organizačním orgánem pro dopravu (např. Communauté urbaine de Lyon)

Itálie

Subjekty, společnosti a podniky poskytující veřejné dopravní služby železnicí, automatizovanými systémy, tramvajemi, trolejbusy nebo autobusy nebo řídící příslušnou infrastrukturu na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni

Zahrnují například:

 subjekty, společnosti a podniky poskytující dopravní služby na základě povolení podle dekretu Ministro dei Trasporti No 316 ze dne 1. prosince 2006„Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale“

 subjekty, společnosti a podniky poskytující dopravní služby veřejnosti podle čl. 1 odst. 4 nebo 15 Regio Decreto No 2578 ze dne 15. října 1925 – Approvazione del testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province

 subjekty, společnosti a podniky poskytující dopravní služby veřejnosti podle Decreto Legislativo No 422 ze dne 19. listopadu 1997 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, za podmínek čl. 4 odst. 4 Legge No 59 ze dne 15. března 1997 – ve znění Decreto Legislativo No 400 ze dne 20. září 1999 a článku 45 Legge No 166 ze dne 1. srpna 2002

 subjekty, společnosti a podniky poskytující dopravní služby veřejnosti podle článku 113 úplného znění zákonů o struktuře místních orgánů, schváleného Legge No 267 ze dne 18. srpna 2000 ve znění článku 35 Legge No 448 ze dne 28. prosince 2001

 subjekty, společnosti a podniky působící na základě povolení podle článku 242 nebo 256 Regio Decreto No 1447 ze dne 9. května 1912, kterým se schvaluje úplné znění zákonů o le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili

 subjekty, společnosti a podniky a místní orgány působící na základě povolení podle článku 4 Legge No 410 ze dne 4. června 1949 – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione

 subjekty, společnosti a podniky působící na základě povolení podle článku 14 Legge No 1221 ze dne 2. srpna 1952 – Provvedimenti per l’esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione

Kypr

Lotyšsko

SIA „Rīgas satiksme“ a jiné veřejnoprávní a soukromoprávní subjekty, které poskytují služby osobní dopravy autobusy, trolejbusy a/nebo tramvajemi alespoň v těchto městech: Rīga, Jūrmala Liepāja, Daugavpils, Jelgava, Rēzekne and Ventspils.

Litva

 Akcinė bendrovė „Autrolis“

 Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus autobusai“

 Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno autobusai“

 Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus troleibusai“

 Jiné subjekty, které splňují požadavky čl. 70 odst. 1 a 2 zákona Litevské republiky o zadávání veřejných zakázek (Úřední věstník č. 84–2000, 1996; č. 4–102, 2006) a působící v oblasti drážních, tramvajových, trolejbusových nebo autobusových služeb v souladu s Kodexem železniční dopravy Litevské republiky (Úřední věstník č. 119–2772, 1996)

Lucembursko

 Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

 Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg

 Transports intercommunaux du canton d’Esch–sur–Alzette (TICE)

 Podniky autobusových služeb působící podle règlement grand-ducal déterminant les conditions d’exécution des dispositions de l’article 22 de la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics ze dne 27. září 2005

Maďarsko

Subjekty poskytující pravidelné místní a dálkové veřejné autobusové dopravní služby podle článků 162 až 163 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről a 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

Subjekty poskytující vnitrostátní veřejnou osobní železniční dopravu podle článků 162 až 163 zákona 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről a 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről

Malta

 L-Awtorita' dwar it-Trasport ta’ Malta (Malta Transport Authority)

Nizozemsko

Subjekty poskytující dopravní služby veřejnosti podle kapitoly II (Openbaar Vervoer) Wet Personenvervoer, například:

 RET (Rotterdam)

 HTM (Den Haag)

 GVB (Amsterdam)

Rakousko

Subjekty, které jsou oprávněny poskytovat dopravní služby podle Eisenbahngesetz, BGBl. Nr. 60/1957, v platném znění, nebo podle Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I Nr. 203/1999, v platném znění

Polsko

Subjekty poskytující městské železniční služby působící na základě povolení vydaného v souladu s ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Subjekty poskytující městské autobusové služby veřejnosti působící na základě povolení podle ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym a subjekty poskytující městské dopravní služby veřejnosti, zahrnující mimo jiné:

 Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o, Białystok

 Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o Białystok

 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o Grudziądz

 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o w Zamościu

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. Lublin

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Kraków

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA., Wrocław

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Częstochowa

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Gniezno

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο,ο., Olsztyn

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Radomsko

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο, Wałbrzych

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Świdnicy

 Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o, Bydgoszcz

 Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Warszawa

 Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Opolu

 Polbus - PKS Sp. z o.o., Wrocław

 Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o Zakopane

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Gliwice

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A, Kłodzko

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA, Katowice

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A.,

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.,

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze Sp. z.ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku Białej S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z.o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z.ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z.ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedlcach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „SOKOŁÓW“ w Sokołowie Podlaskim S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubaniu Sp. z.o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wadowicach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z.o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zawierciu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żyrardowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z.o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A.

 Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „Transgór“ Sp. z.o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z, o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Końskich S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jędrzejowie Spółka Akcyjna

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie Spółka Akcyjna

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wałbrzychu Sp. z.o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce S.A.

 Tramwaje Śląskie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Sp. z.ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z.o.o.

 PKS w Suwałkach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.

 PKS Nowa Sól Sp. z.o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o, w Przemyślu

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Koło

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Biłgoraj

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa S.A.

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Gdańsk

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Kalisz

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Konin

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Nowy Dwór Mazowiecki

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Starogard Gdański

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Toruń

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Warszawa

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp, z o.o.

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Krasnymstawie

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Olsztynie

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp.

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.

 Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

 Tramwaje Śląskie S.A., Katowice

 Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

Portugalsko

 Metropolitano de Lisboa, E.P., podle Decreto-Lei No 439/78 ze dne 30. prosince 1978

 Místní orgány, služby místních orgánů a podniky místních orgánů podle zákona č. 58/98 ze dne 18. srpna 1998, které poskytují dopravní služby podle Lei No 159/99 ze dne 14. září 1999

 Veřejné orgány a veřejné podniky poskytující železniční služby podle zákona č. 10/90 ze dne 17. března 1990

 Subjekty poskytující veřejné dopravní služby podle článku 98 Regulamento de Transportes em Automóveis (Decreto No 37272 ze dne 31. prosince 1948)

 Subjekty poskytující veřejné dopravní služby podle Lei No 688/73 ze dne 21. prosince 1973

 Subjekty poskytující veřejné dopravní služby podle Decreto-Lei No 38144 ze dne 31. prosince 1950

 Metro do Porto, S.A., podle Decreto-Lei No 394-A/98 ze dne 15. prosince 1998, ve znění Decreto-Lei No 261/2001 ze dne 26. září 2001

 Normetro, S.A., podle Decreto-Lei No 394-A/98 ze dne 15. prosince 1998, ve znění Decreto-Lei No 261/2001 ze dne 26. září 2001

 Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A., podle Decreto-Lei No 24/95 ze dne 8. února 1995

 Metro do Mondego, S.A., podle Decreto-Lei No 10/2002 ze dne 24. ledna 2002

 Metro Transportes do Sul, S.A., podle Decreto-Lei No 337/99 ze dne 24. srpna 1999

 Místní orgány a podniky místních orgánů poskytující dopravní služby podle Lei No 159/99 ze dne 14. září 1999

Rumunsko

 S.C. de Transport cu Metroul București – „Metrorex“ S.A.

 Regii Autonome Locale de Transport Urban de Călători

Slovinsko

Společnosti poskytující městskou autobusovou dopravu podle Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99):Mat. Št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

1540564

AVTOBUSNI PREVOZI RIŽANA d.o.o. Dekani

6271

Dekani

5065011

AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.

9000

Murska Sobota

5097053

Alpetour potovalna agencija

4000

Kranj

5097061

ALPETOUR, Špedicija in transport, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5107717

INTEGRAL BREBUS Brežice d.o.o.

8250

Brežice

5143233

IZLETNIK CELJE D.D. Prometno In Turistično Podjetje Celje

3000

Celje

5143373

AVRIGO DRUŽBA ZA AVTOBUSNI PROMET IN TURIZEM D.D. NOVA GORICA

5000

Nova Gorica

5222966

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O.

1000

Ljubljana

5263433

CERTUS AVTOBUSNI PROMET MARIBOR D.D.

2000

Maribor

5352657

I & I - Avtobusni prevozi d.d. Koper

6000

Koper - Capodistria

5357845

Meteor Cerklje

4207

Cerklje

5410711

KORATUR Avtobusni promet in turizem d.d.Prevalje

2391

Prevalje

5465486

INTEGRAL, Avtopromet Tržič, d.d.

4290

Tržič

5544378

KAM-BUS družba za prevoz potnikov, turizem in vzdrževanje vozil, d.d. Kamnik

1241

Kamnik

5880190

MPOV storitve in trgovina d.o.o. Vinica

8344

Vinica

Slovensko

 Dopravci, kteří na základě povolení provozují veřejnou osobní dopravu na tramvajové, trolejbusové, speciální nebo lanové dráze podle článku 23 zákona č. 164/1996 Sb., ve znění zákonů č. 58/1997 Sb., č. 260/2001 Sb., č. 416/2001 Sb. a č. 114/2004 Sb.

 Dopravci, kteří provozují pravidelnou vnitrostátní veřejnou autobusovou dopravu na území Slovenské republiky nebo v části území cizího státu nebo v určité části území Slovenské republiky na základě povolení provozovat autobusovou dopravu a na základě licence pro speciální trasu, které se udělují podle zákona č. 168/1996 Sb., ve znění zákonů č. 386/1996 Sb., č. 58/1997 Sb., č. 340/2000 Sb., č. 416/2001 Sb., č. 506/2002 Sb., č. 534/2003 Sb. a č. 114/2004 Sb.

Například:

 Dopravný podnik Bratislava, a. s.

 Dopravný podnik mesta Košice, a. s.

 Dopravný podnik mesta Prešov, a. s.

 Dopravný podnik mesta Žilina, a. s.

Finsko

Subjekty poskytující pravidelné autobusové dopravní služby na základě licenceí joukkoliikennelaki/kollektivtrafiklagen (869/2009) a obecní nebo regionální dopravní orgány a veřejné podniky poskytující veřejné dopravní služby autobusy, železniční nebo podzemní dráhou nebo udržující sítě za účelem poskytování takovýchto služeb

Švédsko

Subjekty provozující městské železniční nebo tramvajové služby podle lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik a lagen (1990:1157) säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Veřejné či soukromé subjekty provozující trolejbusové nebo autobusové služby podle lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik a yrkestrafiklagen (1998:490)

Spojené království

 London Regional Transport

 London Underground Limited

 Transport for London

 Dceřiná společnost Transport of London ve smyslu čl. 424 odst. 1 Greater London Authority Act 1999

 Strathclyde Passenger Transport Executive

 Greater Manchester Passenger Transport Executive

 Tyne and Wear Passenger Transport Executive

 Brighton Borough Council

 South Yorkshire Passenger Transport Executive

 South Yorkshire Supertram Limited

 Blackpool Transport Services Limited

 Conwy County Borough Council

 Osoba, která poskytuje místní službu v Londýně, jak je vymezeno v čl. 179 odst. 1 Greater London Authority Act 1999 (autobusová služba) na základě dohody uzavřené Transport for London podle čl. 156 odst. 2 uvedeného předpisu nebo dohody dceřiné dopravní společnosti podle článku 169 uvedeného předpisu

 Northern Ireland Transport Holding Company

 Osoba, která má povolení na silniční služby podle čl. 4 odst. 1 Transport Act (Northern Ireland) 1967, které jí opravňuje k poskytování pravidelných služeb ve smyslu uvedeného povolení

d)    Zadavatelé v oblasti letištních zařízení

Belgie

 Brussels International Airport Company

 Belgocontrol

 Luchthaven Antwerpen

 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

 Société Wallonne des Aéroports

 Brussels South Charleroi Airport

 Liège Airport

Bulharsko

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“

ДП „Ръководство на въздушното движение“

Provozovatelé civilních letišť užívaných veřejností a určených Radou ministrů podle čl. 43 odst. 3 Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/01.12.1972):

 „Летище София“ ЕАД

 „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

 „Летище Пловдив“ ЕАД

 „Летище Русе“ ЕООД

 „Летище Горна Оряховица“ ЕАД

Česká republika

Všichni zadavatelé v odvětvích, která využívají geograficky vymezené území za účelem poskytování a provozování letišť (ve smyslu § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění).

Například:

 Česká správa letišť, s.p.

 Letiště Karlovy Vary spol. s r. o.

 Letiště Ostrava, a. s.

 Správa Letiště Praha, s. p.

Dánsko

 Letiště provozovaná na základě povolení podle § 55 odst. 1 lov om luftfart, viz úplné znění č. 731 ze dne 21. června 2007

Německo

 Letiště ve smyslu čl. 38 odst. 2 bodu 1 Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung ze dne 19. června 1964, naposledy pozměněného dne 5. ledna 2007

Estonsko

Subjekty působící podle čl. 10 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek (RT I 21.2.2007, 15, 76) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I 2001, 56 332):

 AS Tallinna Lennujaam

 Tallinn Airport GH AS

Irsko

 Letiště v Dublinu, Corku a Shannonu řízená Aer Rianta – Irish Airports

 Letiště provozovaná na základě public use licence udělené podle Irish Aviation Authority Act 1993, ve znění Air Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998, a na kterých jsou všechny letecké služby zajišťovány letadly určenými k veřejné dopravě cestujících, pošty nebo nákladu

Řecko

 „Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας“ („ΥΠΑ“) působící podle dekretu č. 714/70, ve znění zákona č. 1340/83; organizace společnosti je stanovena prezidentským dekretem č. 56/89 v platném znění

 Společnost „Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών“ ve Spatě působící na základě dekretu č. 2338/95 Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, „ίδρυση της εταιρείας „Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.“ έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις“)

 „Φορείς Διαχείρισης“ v souladu s prezidentským dekretem č. 158/02 „Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμε- τάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης“ (řecký úřední věstník Α 137)

Španělsko

 Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

Francie

 Letiště provozovaná státními společnostmi podle článků L.251-1, L.260-1 a L.270-1 code de l’aviation civile

 Letiště provozovaná na základě koncese vydané státem podle článku R.223-2 code de l’aviation civile

 Letiště provozovaná podle arrêté préfectoral portant autorisation d’occupation temporaire

 Letiště zřízená veřejným orgánem, která jsou předmětem úmluvy, jak je stanoveno v článku L.221-1 code de l’aviation civile

Letiště, jejichž majetek byl převeden na regionální nebo místní orgány nebo na jejich seskupení podle Loi no 2004-809 ze dne 13. srpna 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, zejména článku 28 uvedeného zákona:

 Aérodrome d’Ajaccio Campo-dell’Oro

 Aérodrome d’Avignon

 Aérodrome de Bastia-Poretta

 Aérodrome de Beauvais-Tillé

 Aérodrome de Bergerac-Roumanière

 Aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne

 Aérodrome de Brest Bretagne

 Aérodrome de Calvi-Sainte-Catherine

 Aérodrome de Carcassonne en Pays Cathare

 Aérodrome de Dinard-Pleurthuit-Saint-Malo

 Aérodrome de Figari-Sud Corse

 Aérodrome de Lille-Lesquin

 Aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine

 Aérodrome de Pau-Pyrénées

 Aérodrome de Perpignan-Rivesaltes

 Aérodrome de Poitiers-Biard

 Aérodrome de Rennes-Saint-Jacques

Civilní letiště vlastněná státem, jejichž správa byla svěřena chambre de commerce et d’industrie (článek 7 Loi no 2005-357 ze dne 21. dubna 2005 relative aux aéroports a Décret no 2007-444 ze dne 23. února 2007 relatif aux aérodromes appartenant à l’Etat):

 Aérodrome de Marseille-Provence

 Aérodrome d’Aix-les-Milles et Marignane-Berre

 Aérodrome de Nice Côte-d’Azur et Cannes-Mandelieu

 Aérodrome de Strasbourg-Entzheim

 Aérodrome de Fort-de France-le Lamentin

 Aérodrome de Pointe-à-Pitre-le Raizet

 Aérodrome de Saint-Denis-Gillot

Jiná civilní letiště vlastněná státem, jež byla vyloučena z převodu na regionální a místní orgány podle Décret no 2005-1070 ze dne 24. srpna 2005, v platném znění:

 Aérodrome de Saint-Pierre Pointe Blanche

 Aérodrome de Nantes Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir

 Aéroports de Paris (Loi no 2005-357 ze dne 20. dubna 2005 a Décret no 2005-828 ze dne 20. července 2005)

Itálie

 Ode dne 1. ledna 1996 Decreto Legislativo No 497 ze dne 25. listopadu 1995, relativo alla trasformazione dell’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente pubblico economico, denominato ENAV, Ente nazionale di assistenza al volo, několikrát obnoven a následně změněn v zákon, Legge No 665 ze dne 21. prosince 1996 s konečnou platností založil přeměnu tohoto subjektu na akciovou společnost (S.p.A) s platností ode dne 1. ledna 2001

 Řídící subjekty v rámci zvláštních zákonů

 Subjekty provozující letištní zařízení na základě koncese udělené podle článku 694 Codice della navigazione, Regio Decreto No 327 ze dne 30. března 1942

 Letištní subjekty včetně řídících společností SEA (Milan) a ADR (Fiumicino)

Kypr

Lotyšsko

 Valsts akciju sabiedrība „Starptautiskā lidosta „Rīga“ “

 SIA „Aviasabiedrība „Liepāja“ “

 SIA „Ventspils lidosta“

 SIA „Daugavpils lidosta“

Litva

 Státní podnik Vilnius International Airport

 Státní podnik Kaunas Airport

 Státní podnik Palanga International Airport

 Státní podnik „Oro navigacija“

 Obecní podnik „Šiaulių oro uostas“

 Jiné subjekty, které splňují požadavky čl. 70 odst. 1 a 2 zákona Litevské republiky o zadávání veřejných zakázek (Úřední věstník č. 84–2000, 1996; č. 4–102, 2006) a působící v oblasti letištních zařízení v souladu se zákonem o letectví Litevské republiky (Úřední věstník č. 94–2918, 2000)

Lucembursko

 Aéroport d Luxembourg

Maďarsko

 Letiště provozovaná podle článků 162 až 163 zákona 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről a 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

 Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér řízené Budapest Airport Rt. na základě 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről a 83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végző szervezetről

Malta

 L-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta (Malta International Airport)

Nizozemsko

Letiště provozovaná podle článku 18 a po něm následujících článků Luchtvaartwet, například:

 Luchthaven Schiphol

Rakousko

 Subjekty s povolením provozovat letištní zařízení podle Luftfahrtgesetz, BGBl. Nr. 253/1957, v platném znění

Polsko

 Veřejný podnik „Porty Lotnicze“ provozovaný na základě ustawa z dnia 23 października l987 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze“

 Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.

 Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

 Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice

 Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o.

 Lotnisko Łódź Lublinek Sp. z o.o.

 Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o.

 Port Lotniczy Szczecin – Goleniów Sp. z o. o.

 Port Lotniczy Wrocław S.A.

 Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie

 Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka

 Porty Lotnicze „Mazury- Szczytno“ Sp. z o. o. w Szczytnie

 Port Lotniczy Zielona Góra – Babimost

Portugalsko

 ANA – Aeroportos de Portugal, S.A., zřízené podle Decreto-Lei No 404/98 ze dne 18. prosince 1998.

 NAV – Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., zřízené podle Decreto-Lei No 404/98 ze dne 18. prosince 1998.

 ANAM – Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., zřízené podle Decreto-Lei No 453/91 ze dne 11. prosince 1991.

Rumunsko

 Compania Națională „Aeroporturi București“ S.A.

 Societatea Națională „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța“

 Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia“- S.A.

 Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMAT S.A.

 Aeroporturile aflate în subordinea Consiliilor Locale

 S.C. Aeroportul Arad S.A.

 Regia Autonomă Aeroportul Bacău

 Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare

 Regia Autonomă Aeroportul Cluj Napoca

 Regia Autonomă Aeroportul Internațional Craiova

 Regia Autonomă Aeroportul Iași

 Regia Autonomă Aeroportul Oradea

 Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare

 Regia Autonomă Aeroportul Sibiu

 Regia Autonomă Aeroportul Suceava

 Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureș

 Regia Autonomă Aeroportul Tulcea

 Regia Autonomă Aeroportul Caransebeș

Slovinsko

Veřejná civilní letiště provozovaná podle Zakon o letalstvu (Uradni list RS, 18/01):Mat. Št

Naziv

Poštna Št

Kraj

1589423

Letalski center Cerklje ob Krki

8263

Cerklje ob Krki

1913301

Kontrola zračnega prometa d.o.o.

1000

Ljubljana

5142768

Aerodrom Ljubljana d.d.

4210

Brnik-Aerodrom

5500494

Aerodrom Portorož, d.o.o.

6333

Sečovlje – Sicciole

Slovensko

Subjekty provozující letiště na základě povolení uděleného státním orgánem a subjekty poskytující vzdušné telekomunikační služby podle zákona č. 143/1998 Sb., ve znění zákonů č. 57/2001 Sb., č. 37/2002 Sb., č. 136/2004 Sb. a č. 544/2004 Sb.

Například:

 Letisko M.R.Štefánika, a. s., Bratislava

 Letisko Poprad – Tatry, a. s.

 Letisko Košice, a. s.

Finsko

Letiště řízená Finavia Plc nebo obecním nebo veřejným podnikem podle ilmailulaki/luftfartslagen (1194/2009) and Laki Ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi 2009/877.

Švédsko

 Veřejná letiště provozovaná v souladu s luftfartslagen (1957:297)

 Soukromá letiště provozovaná na základě licence na provoz podle uvedeného zákona, pokud tato licence je v souladu s kritérii čl. 2 odst. 3 směrnice 2004/17/ES

Spojené království

 Místní orgán, který využívá geografické území pro účely poskytování letištních nebo jiných terminálových zařízení leteckým dopravcům

 Letištní subjekt ve smyslu Airports Act 1986, který řídí letiště na základě hospodářské regulace podle části IV uvedeného zákona

 Highland and Islands Airports Limited

 Letištní subjekt ve smyslu Airports (Northern Ireland) Order 1994

 BAA Ltd

e)    Zadavatelé v oblasti námořních nebo vnitrozemských přístavních nebo jiných terminálových zařízení

Belgie

 Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen

 Havenbedrijf van Gent

 Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen

 Port autonome de Charleroi

 Port autonome de Namur

 Port autonome de Liège

 Port autonome du Centre et de l’Ouest

 Société régionale du Port de Bruxelles/Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel

 Waterwegen en Zeekanaal

 De Scheepvaart

Bulharsko

 ДП „Пристанищна инфраструктура“

Subjekty, které na základě zvláštních nebo výlučných práv využívají přístavy pro veřejnou dopravu s celostátním významem nebo jejich částí uvedené v příloze I článku 103a Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000):

 „Пристанище Варна“ ЕАД

 „Порт Балчик“ АД

 „БМ Порт“ АД

 „Пристанище Бургас“ ЕАД

 „Пристанищен комплекс – Русе“ ЕАД

 „Пристанищен комплекс – Лом“ ЕАД

 „Пристанище Видин“ ЕООД

 „Драгажен флот – Истър“ АД

 „Дунавски индустриален парк“ АД

Subjekty, které na základě zvláštních nebo výlučných práv využívají přístavy pro veřejnou dopravu s regionálním významem nebo jejich částí uvedené v příloze 2 článku 103a Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000):

 „Фиш Порт“ АД

 Кораборемонтен завод „Порт – Бургас“ АД

 „Либърти металс груп“ АД

 „Трансстрой – Бургас“ АД

 „Одесос ПБМ“ АД

 „Поддържане чистотата на морските води“ АД

 „Поларис 8“ ООД

 „Лесил“ АД

 „Ромпетрол – България“ АД

 „Булмаркет – ДМ“ ООД

 „Свободна зона – Русе“ ЕАД

 „Дунавски драгажен флот“ – АД

 „Нарен“ ООД

 „ТЕЦ Свилоза“ АД

 НЕК ЕАД – клон „АЕЦ – Белене“

 „Нафтекс Петрол“ ЕООД

 „Фериботен комплекс“ АД

 „Дунавски драгажен флот Дуним“ АД

 „ОМВ България“ ЕООД

 СО МАТ АД – клон Видин

 „Свободна зона – Видин“ ЕАД

 „Дунавски драгажен флот Видин“

 „Дунав турс“ АД

 „Меком“ ООД

 „Дубъл Ве Ко“ ЕООД

Česká republika

Všichni zadavatelé v odvětvích, která využívají geograficky vymezené území za účelem poskytování a provozování letišť, námořních nebo vnitrozemských přístavů nebo jiných terminálových zařízení pro letecké a námořní dopravce nebo dopravce na vnitrozemských vodních cestách (ve smyslu § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění).

Například:

 České přístavy, a. s.

Dánsko

 Přístavy vymezené v § 1 lov om havne, viz zákon č. 326 ze dne 28. května 1999

Německo

 Námořní přístavy vlastněné výhradně nebo částečně územně správními celky (Länder, Kreise Gemeinden)

 Vnitrozemské přístavy podléhající Hafenordnung podle Wassergesetze spolkových zemí.

Estonsko

Subjekty působící podle čl. 10 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek (RT I 21.2.2007, 15, 76) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I 2001, 56 332):

 AS Saarte Liinid

 AS Tallinna Sadam

Irsko

 Přístavy působící podle Harbours Acts 1946 až 2000

 Přístav Rosslare Harbour působící podle Fishguard and Rosslare Railways and Harbours Acts 1899

Řecko

 „Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Β. Α.Ε.“), podle zákona č. 2932/01

 „Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Ε. Α.Ε.“), podle zákona č. 2932/01

 „Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.“), podle zákona č. 2932/01

 „Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Η. Α.Ε.“), podle zákona č. 2932/01

 „Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Κ. Α.Ε.“), podle zákona č. 2932/01.

 „Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.“), podle zákona č. 2932/01

 „Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.“), podle zákona č. 2932/01

 „Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Λ. Α.Ε.“), podle zákona č. 2932/01

 „Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.“), podle zákona č. 2932/01

 (Přístavní orgány)

 Jiné přístavy, Δημοτικά και Νομαρχιακά Ταμεία (obecní a prefekturální přístavy) podle prezidentského dekretu č. 649/1977, zákona 2987/02, prezidentského dekretu 362/97 a zákona 2738/99

Španělsko

 Ente público Puertos del Estado

 Autoridad Portuaria de Alicante

 Autoridad Portuaria de Almería – Motril

 Autoridad Portuaria de Avilés

 Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

 Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

 Autoridad Portuaria de Baleares

 Autoridad Portuaria de Barcelona

 Autoridad Portuaria de Bilbao

 Autoridad Portuaria de Cartagena

 Autoridad Portuaria de Castellón

 Autoridad Portuaria de Ceuta

 Autoridad Portuaria de Ferrol – San Cibrao

 Autoridad Portuaria de Gijón

 Autoridad Portuaria de Huelva

 Autoridad Portuaria de Las Palmas

 Autoridad Portuaria de Málaga

 Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra

 Autoridad Portuaria de Melilla

 Autoridad Portuaria de Pasajes

 Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

 Autoridad Portuaria de Santander

 Autoridad Portuaria de Sevilla

 Autoridad Portuaria de Tarragona

 Autoridad Portuaria de Valencia

 Autoridad Portuaria de Vigo

 Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa

 Jiné přístavní orgány „Comunidades Autónomas“ v regionech Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y Valencia

Francie

 Port autonome de Paris, zřízený podle Loi no 68-917 relative au port autonome de Paris ze dne 24. října 1968

 Port autonome de Strasbourg, zřízený podle convention entre l’Etat et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l’exécution de travaux d’extension de ce port ze dne 20. května 1923, schválené zákonem ze dne 26. dubna 1924

Ports autonomes působící podle článků L. 111-1 et seq. code des ports maritimes, s právní subjektivitou:

 Port autonome de Bordeaux

 Port autonome de Dunkerque

 Port autonome de La Rochelle

 Port autonome du Havre

 Port autonome de Marseille

 Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire

 Port autonome de Pointe-à-Pitre

 Port autonome de Rouen

Přístavy bez právní subjektivity vlastněné státem (décret no 2006-330 ze dne 20. března 2006 fixant la liste des ports des départements d’outre-mer exclus du transfert prévu à l’article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales), jejichž správa byla svěřena místním chambres de commerce et d’industrie:

 Port de Fort de France (Martinique)

 Port de Dégrad des Cannes (Guyane)

 Port-Réunion (île de la Réunion)

 Ports de Saint-Pierre et Miquelon

Přístavy bez právní subjektivity, jejichž majetek byl převeden na regionální nebo místní orgány a jejichž správa byla svěřena místním chambres de commerce et d’industrie (článek 30 Loi no 2004-809 ze dne 13. srpna 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, ve znění Loi no 2006-1771 ze dne 30. prosince 2006):

 Port de Calais

 Port de Boulogne-sur-Mer

 Port de Nice

 Port de Bastia

 Port de Sète

 Port de Lorient

 Port de Cannes

 Port de Villefranche-sur-Mer

 Voies navigables de France, veřejný subjekt podle článku 124 Loi no 90-1168 ze dne 29. prosince 1990, v platném znění

Itálie

 Státní přístavy (porti statali) a jiné přístavy řízené Capitaneria di Porto podle Codice della navigazione, Regio Decreto No 327 ze dne 30. března 1942

 Autonomní přístavy (enti portuali), zřízené zvláštními zákony podle článku 19 Codice della navigazione, Regio Decreto No 327 ze dne 30. března 1942

Kypr

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, zřízený περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973

Lotyšsko

Úřady spravující přístavy podle zákona „Likumu par ostām“:

 Rīgas brīvostas pārvalde

 Ventspils brīvostas pārvalde

 Liepājas speciālas ekonomiskās zona pārvalde

 Salacgrīvas ostas pārvalde

 Skultes ostas pārvalde

 Lielupes ostas pārvalde

 Engures ostas pārvalde

 Mērsraga ostas pārvalde

 Pāvilostas ostas pārvalde

 Rojas ostas pārvalde

 Jiné orgány provádějící nákup podle zákona „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām“ a spravující přístavy podle zákona „Likumu par ostām“

Litva

 Státní společnost Klaipėda státní správa námořních přístavů jednající v souladu se zákonem o Klaipėda státní správě námořních přístavů Litevské republiky (Úřední věstník č. 53–1245, 1996)

 Státní společnost „Vidaus vandens kelių direkcija“ jednající v souladu s Kodexem vnitrozemské vodní dopravy Litevské republiky (Úřední věstník č. 105–2393, 1996)

 Jiné subjekty v souladu s požadavky čl. 70 odst. 1 a 2 zákona Litevské republiky o zadávání veřejných zakázek (Úřední věstník č. 84–2000, 1996; č. 4–102, 2006) a působící v oblasti námořních nebo vnitrozemských přístavních nebo jiných terminálových zařízení v souladu s Kodexem vnitrozemské vodní dopravy Litevské republiky

Lucembursko

 Port de Mertert provozované podle Loi modifiée du 31 mars 2000 concernant l’administration et l’exploitation du Port de Mertert

Maďarsko

 Přístavy provozované podle článků 162 až 163 zákona 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről a 2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről

Malta

 L-Awtorita‘ Marittima ta’ Malta (Malta Maritime Authority)

Nizozemsko

Zadavatelé v oblasti námořních nebo vnitrozemských přístavních nebo jiných terminálových zařízení.

Například:

 Havenbedrijf Rotterdam

Rakousko

 Vnitrozemské přístavy vlastněné výhradně nebo částečně Länder a/nebo Gemeinden

Polsko

Subjekty zřízené na základě ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, zahrnující mimo jiné:

 Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

 Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście S.A.

 Zarząd Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o.

 Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.

 Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Państwowe Polska Żegluga Morska

Portugalsko

 APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A., podle Decreto-Lei No 335/98 ze dne 3. listopadu 1998

 APL – Administração do Porto de Lisboa, S.A., podle Decreto-Lei No 336/98 ze dne 3. listopadu 1998

 APS – Administração do Porto de Sines, S.A., podle Decreto-Lei No 337/98 ze dne 3. listopadu 1998

 APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A., podle Decreto-Lei No 338/98 ze dne 3. listopadu 1998

 APA – Administração do Porto de Aveiro, S.A., podle Decreto-Lei No 339/98 ze dne 3. listopadu 1998

 Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, I.P. (IPTM, I.P.), podle Decreto-Lei No 146/2007, ze dne 27. dubna 2007

Rumunsko

 Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime“ S.A.Constanța

 Compania Națională „Administrația Canalelor Navigabile S.A.“

 Compania Națională de Radiocomunicații Navale „RADIONAV“ S.A.

 Regia Autonomă „Administrația Fluvială a Dunării de Jos“

 Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime“

 Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Fluviale“ S.A.

 Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea și Turnul-Măgurele

Slovinsko

Námořní přístavy ve výhradním nebo částečném vlastnictví státu poskytující veřejnou hospodářskou službu podle Pomorski Zakonik (Uradni list RS, 56/99):Mat. št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

5144353

LUKA KOPER D.D

6000

Koper – Capodistria

5655170

Sirio d.o.o

6000

Koper

Slovensko

Subjekty provozující neveřejné vnitrozemské přístavy za účelem provozování říční dopravy dopravci na základě souhlasu uděleného státním orgánem nebo subjekty zřízené uvedeným státním orgánem za účelem provozování veřejných říčních přístavů podle zákona č. 338/2000 Sb., ve znění zákonů č. 57/2001 Sb. a č. 580/2003 Sb.

Finsko

 Přístavy působící podle laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista/lagen om kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976) a přístavy zřízené na základě licence podle článku 3 laki yksityisistä yleisistä satamista/lagen om privata allmänna hamnar (1156/1994)

 Saimaan kanavan hoitokunta/Förvaltningsnämnden för Saima kanal

Švédsko

Přístavní a jiná terminálová zařízení podle lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn a förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal

Spojené království

 Místní orgán, který využívá geografické území za účelem poskytování námořních nebo vnitrozemských přístavních zařízení nebo jiných terminálových zařízení námořním nebo vnitrozemských vodním dopravcům

 Přístavní orgán ve smyslu článku 57 Harbours Act 1964

 British Waterways Board

 Přístavní orgán vymezený čl. 38 odst. 1 Harbours Act (Northern Ireland) 1970

▼B

Příloha IV B — Švýcarsko

Specifikace soukromých podniků veřejných služeb uvedených v čl. 3 odst. 1 a čl. 3 odst. 2 písm. f) dohody

a)   Výroba, doprava nebo distribuce pitné vody

Subjekty vyrábějící, dopravující nebo distribuující pitnou vodu a vykonávající činnost podle kantonálních nebo místních právních předpisů nebo podle zvláštních dohod, které jsou s těmito právními předpisy v souladu.

Například: Wasserversorgung Zug AG, Wasserversorgung Düdingen.

b)   Výroba, doprava nebo distribuce elektřiny

Subjekty dopravující a distribuující elektřinu, kterým může být uděleno právo vyvlastňovat podle „Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant“ ze dne 24. června 1902.

Subjekty vyrábějící elektřinu podle „Loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques“ ze dne 22. prosince 1916 a Loi fédérale sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique ze dne 23. prosince 1959.

Například: CKW, ATEL, EGL.

c)   Městská železniční doprava, automatizované systémy, tramvajová, trolejbusová, autobusová nebo lanová doprava

Subjekty poskytující tramvajové služby ve smyslu čl. 2 odst. 1 „Loi fédérale sur les chemins de fer“ ze dne 20. prosince 1957.

Subjekty poskytující dopravní služby veřejnosti ve smyslu čl. 4 odst. 1 „Loi fédérale sur les entreprises de trolleybus“ ze dne 29. března 1950.

Subjekty provozující jako obchodní činnost pravidelnou osobní dopravu na základě koncese udělené podle článku 4 „Loi fédérale sur le transport de voyageurs et les transports par route“ ze dne 18. června 1993, pokud jejich linky poskytují službu ve smyslu čl. 5 odst. 3 „Ordonnance sur les indemnités, les prêts et les aides financières selon la loi des chemins de fer“ ze dne 18. prosince 1995.

d)   Letiště

Subjekty provozující letiště na základě koncese udělené podle čl. 37 odst. 1 „Loi fédérale sur la navigation aérienne“ ze dne 21. prosince 1948.

Například: Bern-Belp, Birrfeld, Grenchen, Samedan.

PŘÍLOHA V

(k článku 5 dohody týkajícímu se námitkového řízení)

1.

Námitky jsou postoupeny soudu nebo nestrannému a nezávislému přezkumnému orgánu, který nemá žádný zájem na výsledku zadávání veřejných zakázek, jehož členové jsou prosti vnějšího vlivu a jehož rozhodnutí jsou právně závazná. Je-li pro zahájení námitkového řízení stanovena lhůta, musí tato lhůta trvat nejméně deset dní a může začít běžet teprve od okamžiku, kdy je znám nebo by měl být znám důvod stížnosti.

Přezkumný orgán, který není soudem, buď podléhá soudnímu přezkumu, nebo pracuje podle postupů, které zajistí, aby:

a) účastníci měli právo být slyšeni před přijetím rozhodnutí, mohli být v řízení zastupováni a doprovázeni a měli přístup k celému řízení;

b) mohli být slyšeni svědkové a přezkumnému orgánu byla předložena dokumentace, která se vztahuje k zakázce a je nezbytná pro řádný průběh řízení;

c) ústní jednání mohla být veřejná a rozhodnutí byla vyhotovována písemně a obsahovala odůvodnění.

2.

Strany zajistí, aby opatření týkající se námitkového řízení obsahovala ustanovení zmocňující buď:

a) co nejdříve přijmout prozatímní opatření za účelem nápravy údajného protiprávního jednání nebo zamezení dalšímu poškozování dotčených zájmů, včetně opatření k pozastavení postupu pro zadání zakázky nebo provádění rozhodnutí přijatého zahrnutým subjektem, a

b) zrušit nebo zajistit zrušení protiprávního rozhodnutí, včetně odstranění diskriminačních technických, hospodářských nebo finančních specifikací z oznámení o zakázce, předběžného oznámení, oznámení o existenci systému kvalifikace nebo jiného dokumentu týkajícího se dotyčného zadávacího řízení. Pravomoci orgánu příslušného k námitkovému řízení však mohou být omezeny na přiznání náhrady škody osobám poškozeným protiprávním jednáním, pokud již byla smlouva uzavřena zahrnutým subjektem,

nebo vykonávat nepřímý tlak na zahrnuté subjekty, aby napravily protiprávní jednání nebo aby zabránily jejich páchání a aby předcházely škodám.

3.

V rámci námitkového řízení musí být upraveno také přiznání náhrady škody osobám poškozeným protiprávním jednáním. Pokud škoda vznikla z důvodu přijetí protiprávního rozhodnutí, mohou strany požadovat, aby napadené rozhodnutí bylo nejprve zrušeno nebo prohlášeno za protiprávní.

PŘÍLOHA VI

(k čl. 3 odst. 6 a 7 dohody)

SLUŽBY

Tato dohoda se vztahuje na tyto služby uvedené v odvětvové klasifikaci služeb podle dokumentu MTN.GNS/W/120:Popis

Kód CPC (Centrální klasifikace produktů)

Údržba a opravy

6112, 6122, 633, 886

Pozemní doprava včetně služeb obrněných vozů a doručovatelské služby s výjimkou přepravy poštovních zásilek

712 (s výjimkou 71235), 7512, 87304

Letecká doprava: přeprava cestujících a nákladu, s výjimkou přepravy poštovních zásilek

73 (s výjimkou 7321)

Pozemní přeprava poštovních zásilek (s výjimkou železniční dopravy) a letecká přeprava poštovních zásilek

71235, 7321

Telekomunikační služby

752 (s výjimkou 7524, 7525, 7526)

Finanční služby:

a)  pojišťovací služby

ex 81 812, 814

b)  bankovní a investiční služby (1)

 

Počítačové a související služby

84

Účetní evidence, vedení a kontrola účtů

862

Služby průzkumu trhu a průzkumu veřejného mínění

864

Poradenské služby v oblasti řízení a související služby

865, 866 (2)

Služby architektů; inženýrské služby a integrované inženýrské služby; městské a krajinné plánování; související vědecké a technické poradenství; technické zkoušky a analýzy

867

Reklamní služby

871

Úklid budov a správa nemovitostí

874, 82201-82206

Vydavatelské a tiskařské služby, paušální nebo smluvní

88442

Odstraňování odpadních vod a pevných odpadů; čištění města a silnic a podobné služby

94

(1)   S výjimkou služeb finančního trhu týkajících se vydávání, nákupu, prodeje a převodu cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů a služeb centrálních bank.

(2)   S výjimkou arbitrážních a smírčích služeb.

Závazky přijaté stranami v rámci této dohody v oblasti služeb, včetně stavebních služeb, se omezují na počáteční závazky specifikované v konečných nabídkách Společenství a Švýcarska předložených v rámci Všeobecné dohody o obchodu službami.

Tato dohoda se nepoužije na:

1. zakázky na služby zadané subjektu, který je sám zadavatelem ve smyslu této dohody a příloh 1, 2 nebo 3 GPA, na základě výlučného práva, které mu náleží podle zveřejněného právního nebo správního předpisu;

2. zakázky na služby zadané zadavatelem přidruženému podniku nebo zakázky na služby zadané společným podnikem vytvořeným několika zadavateli za účelem provádění činností ve smyslu článku 3 této dohody jednomu z těchto zadavatelů nebo podniku, který je přidružen k jednomu z těchto zadavatelů, za předpokladu, že alespoň 80 % průměrného obratu tohoto podniku za služby za předchozí tři roky pochází z poskytování uvedených služeb podnikům, ke kterým je přidružen. Jestliže více než jeden podnik přidružený k zadavateli poskytuje stejné nebo podobné služby, vezme se v úvahu celkový obrat pocházející z poskytování služeb těmito podniky;

3. zakázky na služby za účelem nabytí nebo nájmu pozemků, stávajících budov nebo jiných nemovitých věcí nebo práv s nimi spojených, jakýmikoliv finančními prostředky;

4. pracovní smlouvy;

5. smlouvy za účelem koupě, vývoje, výroby nebo účasti na výrobě programového materiálu vysílacími společnosti a smlouvy na poskytnutí vysílacího času.

PŘÍLOHA VII

(k čl. 3 odst. 6 dohody)

STAVEBNÍ SLUŽBY

Specifikace zahrnutých stavebních služeb:

1.   Definice:

Smlouva na stavební služby je smlouva, jejímž předmětem je provádění staveb, prací inženýrského stavitelství nebo stavebních prací ve smyslu oddílu 51 Centrální klasifikace produktů (CPC), jakýmikoliv prostředky.

2.   Seznam příslušných služeb z oddílu 51 CPCPříprava stavenišť

511

Stavební práce

512

Inženýrské stavitelství

513

Kompletace a stavba prefabrikovaných konstrukcí

514

Specializované stavební práce

515

Instalační práce

516

Kompletační a dokončovací práce

517

Ostatní stavební služby

518

Závazky přijaté stranami v rámci této dohody v oblasti služeb, včetně stavebních služeb, se omezují na počáteční závazky specifikované v konečných nabídkách ES a Švýcarska předložených v rámci Všeobecné dohody o obchodu službami.

PŘÍLOHA VIII

(k čl. 3 odst. 7 dohody)

Švýcarsko

Tato dohoda se ve Švýcarsku nepoužije na:

a) zakázky zadávané zadavateli pro účely jiné než vykonávání jejich činností podle čl. 3 odst. 2 a příloh I až IV této dohody nebo k vykonávání jejich činností mimo Švýcarsko;

b) zakázky zadávané za účelem dalšího prodeje nebo pronájmu třetím osobám, za předpokladu, že zadavatel nepožívá žádná zvláštní nebo výlučná práva k prodeji nebo pronájmu předmětu uvedených zakázek a ostatní subjekty mohou tento předmět prodat nebo pronajmout za stejných podmínek jako zadavatel;

c) zakázky zadávané na nákup vody;

d) zakázky zadávané zadavatelem, který není orgánem veřejné moci a který zásobuje pitnou vodou nebo elektřinou sítě poskytující služby veřejnosti, pokud dotyčný subjekt vyrábí pitnou vodu nebo elektřinu z důvodu, že jejich spotřeba je nezbytná pro vykonávání činnosti, která není uvedena v čl. 3 odst. 2 písm. f) bodech i) a ii), a dodávky do veřejné sítě závisejí pouze na vlastní spotřebě subjektu a v průměru za předchozí tři roky, včetně probíhajícího roku, nepřesáhly 30 % celkové výroby pitné vody nebo energie dotyčného subjektu;

e) zakázky zadávané zadavatelem, který není orgánem veřejné moci a který zásobuje plynem nebo teplem sítě poskytující služby veřejnosti, pokud je výroba plynu nebo tepla dotyčným subjektem nevyhnutelným důsledkem vykonávání činnosti, která není uvedena v čl. 3 odst. 2 písm. e) bodě i), a dodávky do veřejné sítě mají za cíl pouze hospodářské využití této výroby a v průměru za předchozí tři roky, včetně probíhajícího roku, nečiní více než 20 % obratu subjektu;

f) zakázky zadávané na dodávky energie nebo paliv na výrobu energie;

g) zakázky zadávané zadavateli poskytujícími služby autobusové dopravy veřejnosti, pokud ostatní subjekty mohou volně poskytovat tyto služby, buď obecně nebo v určité zeměpisné oblasti, za stejných podmínek jako zadavatelé;

h) zakázky zadávané zadavateli vykonávajícími činnost uvedenou v čl. 3 odst. 2 písm. d), za předpokladu, že předmětem zakázek je prodej a nájem výrobků pro refinancovací zakázky na dodávky zadané v souladu s touto dohodou;

i) zakázky zadávané podle mezinárodní dohody, které se vztahují na společné provádění nebo využívání projektu stranami;

j) zakázky zadávané podle zvláštního postupu mezinárodní organizace;

k) zakázky, které jsou stranami prohlášeny za tajné, nebo jejichž provádění vyžaduje zvláštní bezpečnostní opatření v souladu s právními a správními předpisy platnými v signatářských státech, nebo pokud to vyžaduje ochrana základních bezpečnostních zájmů dotyčného státu.

PŘÍLOHA IX

(k čl. 6 odst. 4 dohody)

Příloha IX A – Opatření oznámená Evropským společenstvím:

Příloha IX B – Opatření oznámená Švýcarskem:

Přezkumná řízení v souladu s čl. 6 odst. 4 této dohody zavedená na základě Loi fédérale sur le marché intérieur ze dne 6. října 1995 v kantonech a obcích pro zakázky pod prahovými hodnotami.

PŘÍLOHA X

(uvedeno v čl. 6 odst. 2 dohody)

Příklady oblastí, ve kterých je diskriminace možná:

Právní předpisy, postupy nebo praxe, jako jsou dávky, cenové preference, místní požadavky týkající se obsahu, investic nebo výroby, podmínky pro udělení licence nebo povolení nebo práva na financování nebo na podávání nabídek, které diskriminují nebo nutí zahrnutý subjekt strany diskriminovat při zadávání veřejných zakázek výrobky, služby, dodavatele nebo poskytovatele služeb druhé strany, jsou zakázány.

ZÁVĚREČNÝ AKTZplnomocnění zástupci

EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

a

ŠVÝCARSKÉ KONFEDERACE,

kteří se sešli jednadvacátého dne měsíce června roku tisíc devět set devadesát devět v Lucemburku k podpisu Dohody o určitých aspektech veřejných zakázek mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, přijali společná prohlášení uvedená dále a připojená k tomuto závěrečnému aktu:Společné prohlášení smluvních stran o postupech při zadávání zakázek a námitkových řízeních

Společné prohlášení smluvních stran o kontrolních orgánech

Společné prohlášení smluvních stran o aktualizaci příloh

Společné prohlášení o dalších jednáních.

Rovněž vzali na vědomí tato prohlášení připojená k tomuto závěrečnému aktu:

Prohlášení Švýcarska o zásadě vzájemnosti v souvislosti s otevíráním trhů na úrovni okresů a obcí pro dodavatele a poskytovatele služeb ze Společenství

Prohlášení o účasti Švýcarska ve výborech.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäusenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

signatory

signatory

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

o zadávacích řízeních a námitkových řízeních

Strany souhlasí, že jejich povinnosti podle článků 4 a 5 Dohody o některých aspektech vládních zakázek jsou splněny, pokud vyžadují od zahrnutých subjektů Švýcarska, na jedné straně, aby dodržovaly pravidla GPA, a od zahrnutých subjektů Společenství a jeho členských států, na straně druhé, aby dodržovaly pravidla směrnice 93/38/EHS, naposledy pozměněné směrnicí 98/4/ES (Úř. věst. L 101, 1.4.1998, s. 1) a směrnicí 92/13/EHS (Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 14).

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

o kontrolních orgánech

Pokud jde o Společenství, kontrolním orgánem uvedeným v článku 8 této dohody může být Komise Evropských společenství nebo nezávislý vnitrostátní orgán členského státu, aniž by byly výlučně zmocněny jednat podle této dohody. podle článku 211 Smlouvy o ES již má Komise Evropských společenství pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 2.

Pokud jde o Švýcarsko, kontrolním orgánem může být federální orgán pro celé švýcarské území nebo kantonální orgán v rámci své pravomoci.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

o aktualizaci příloh

Smluvní strany se zavazují aktualizovat přílohy Dohody o určitých aspektech veřejných zakázek nejpozději do jednoho měsíce po jejím vstupu v platnost.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

o dalších jednáních

Evropské společenství a Švýcarská konfederace vyjadřují svůj úmysl jednat o uzavření dohod v oblastech společného zájmu, jako je aktualizace protokolu 2 Dohody o volném obchodu 1972 a švýcarská účast v některých programech Společenství, které se týkají vzdělávání, mládeže, sdělovacích prostředků, statistiky a životního prostředí. Přípravné práce k těmto jednáním se bezodkladně uskuteční, jakmile budou ukončena současná dvoustranná jednání.

PROHLÁŠENÍ ŠVÝCARSKA

o zásadě vzájemnosti v souvislosti s otevíráním trhů na úrovni okresů a obcí pro dodavatele a poskytovatele služeb ze Společenství

V souladu se zásadou vzájemnosti a se záměrem omezit přístup k zakázkám zadávaným ve Švýcarsku na úrovni okresů a obcí dodavatelům a poskytovatelům služeb ze Společenství vloží Švýcarsko za první odstavec obecné poznámky č. 1 ke svým přílohám k Mezivládní dohodě o zadávání veřejných zakázek nový odstavec, který zní:

„ohledně zakázek zadávaných subjekty uvedenými v příloze 2 části 3 dodavatelům výrobků a služeb z Kanady, Izraele, Japonska, Korejské republiky, Norska, Spojených států amerických, Hongkongu (Čína), Singapuru a Aruby.“

PROHLÁŠENÍ

o účasti Švýcarska ve výborech

Rada souhlasí, aby se zástupci Švýcarska, pokud se jich týkají daná témata, účastnili zasedání následujících výborů a odborných pracovních skupin jako pozorovatelé:

 výborů pro výzkumné programy včetně Výboru pro vědeckotechnický výzkum (CREST),

 Správní komise pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků,

 Koordinační skupiny pro vzájemné uznávání vysokoškolských diplomů,

 Poradních výborů pro letecké trasy a používání pravidel hospodářské soutěže v oblasti letecké dopravy.

Zástupci Švýcarska se neúčastní při hlasování výborů.

V případě dalších výborů zabývajících se oblastmi, na které se vztahují tyto dohody, v nichž Švýcarsko přijalo buď acquis communautaire nebo odpovídající opatření, Komise jedná se švýcarskými odborníky způsobem stanoveným v článku 100 Dohody o EHP.( 1 ) S výjimkou holdingů a podniků, které nejsou činné přímo v odvětví dopravy.