2001R0586 — CS — 01.01.2009 — 001.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 586/2001

ze dne 26. března 2001,

kterým se provádí nařízení Komise (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definici hlavních průmyslových seskupení (HPS)

(Úř. věst. L 086, 27.3.2001, p.11)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 656/2007 ze dne 14. června 2007,

  L 155

3

15.6.2007
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 586/2001

ze dne 26. března 2001,

kterým se provádí nařízení Komise (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definici hlavních průmyslových seskupení (HPS)KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách ( 1 ), a zejména na článek 3 a čl. 17 písm. c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1165/98 vytvořilo společný rámec pro tvorbu konjunkturálních statistik Společenství.

(2)

V souladu s článkem 3 a čl. 17 písm. c) nařízení (ES) č. 1165/98 jsou nutná prováděcí opatření obsahující definici hlavních průmyslových seskupení (HPS).

(3)

Definice hlavních průmyslových seskupení (HPS) je založena na statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství [nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 ( 2 ) naposledy pozměněné nařízením Komise (EHS) č. 761/93 ( 3 ) (NACE rev. 1)]. K rozlišení mezi hlavními průmyslovými seskupeními (HPS) se použije úroveň skupiny (třímístný číselný kód).

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy, zřízeného rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom ( 4 ),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

Definice hlavních průmyslových seskupení (HPS)

Zařazení skupin podle ►M1  NACE Rev. 2 ◄ do hlavních průmyslových seskupení (HPS) je definováno v příloze k tomuto nařízení.

Článek 2

Nedostupnost dat na úrovni skupin ►M1  NACE Rev. 2 ◄

Členské státy, které nevykazují statistické údaje, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 1165/98, na úrovni skupin podle ►M1  NACE Rev. 2 ◄ , mohou vypočítávat národní váhy pro skupiny v rámci oddílu, aby zabezpečily rozčlenění údajů oddílu do skupin.

Členské státy, které provádějí zařazování do hlavních průmyslových seskupení (HPS) zčásti nebo úplně na základě oddílů ►M1  NACE Rev. 2 ◄ , informují Eurostat o vahách použitých k rozčlenění do skupin ►M1  NACE Rev. 2 ◄ .

Článek 3

Používání definic

Členské státy jsou povinny používat definice stanovené v příloze takto: statistické údaje, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 1165/98, budou předány v souladu s definicemi ►M1  ode dne 1. ledna 2009 ◄ . Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zabezpečily, že se stávající statistické údaje, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 1165/98, přepracují na základě odhadů nebo nových výpočtů tak, aby byly s definicemi v souladu.

Článek 4

Informace o souladu s definicemi

Každý členský stát předá Komisi na její žádost všechny důležité informace o souladu statistických údajů v tomto členském státě s definicemi uvedenými v příloze.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M1
PŘÍLOHAZAŘAZENÍ POLOŽEK NACE REV. 2 DO KATEGORIÍ SOUHRNNÉ KLASIFIKACE

NACE Rev. 2

NACE Rev. 2 popis

Souhrnná klasifikace

07

Těžba rud

Meziprodukty

08

Ostatní těžba a dobývání

Meziprodukty

09

Podpůrné činnosti při těžbě

Meziprodukty

10.6

Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků

Meziprodukty

10.9

Výroba průmyslových krmiv

Meziprodukty

13.1

Úprava a spřádání textilních vláken a příze

Meziprodukty

13.2

Tkaní textilií

Meziprodukty

13.3

Konečná úprava textilií

Meziprodukty

16

Zpracování dřeva, výroba dřevěných a korkových výrobků kromě nábytku; výroba proutěných a slaměných výrobků

Meziprodukty

17

Výroba papíru a výrobků z papíru

Meziprodukty

20.1

Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách

Meziprodukty

20.2

Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků

Meziprodukty

20.3

Výroba nátěrových barev a podobných ochranných materiálů, tiskařských barev a tmelů

Meziprodukty

20.5

Výroba ostatních chemických látek a chemických přípravků

Meziprodukty

20.6

Výroba chemických vláken

Meziprodukty

22

Výroba pryžových a plastových výrobků

Meziprodukty

23

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

Meziprodukty

24

Výroba základních kovů

Meziprodukty

25.5

Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie

Meziprodukty

25.6

Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění

Meziprodukty

25.7

Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků

Meziprodukty

25.9

Výroba ostatních kovodělných výrobků

Meziprodukty

26.1

Výroba elektronických součástek a desek

Meziprodukty

26.8

Výroba magnetických a optických médií

Meziprodukty

27.1

Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů a elektrických rozvodných, řídicích a spínacích zařízení

Meziprodukty

27.2

Výroba baterií a akumulátorů

Meziprodukty

27.3

Výroba elektrického vedení a elektroinstalačních zařízení

Meziprodukty

27.4

Výroba elektrických osvětlovacích zařízení

Meziprodukty

27.9

Výroba ostatních elektrických zařízení

Meziprodukty

05

Těžba černého a hnědého uhlí

Energetika

06

Těžba ropy a zemního plynu

Energetika

19

Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů

Energetika

35

Dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu

Energetika

36

Shromažďování, úprava a rozvod vody

Energetika

25.1

Výroba konstrukčních kovových výrobků

Výrobky investiční povahy

25.2

Výroba kovových nádrží, zásobníků a podobných nádob

Výrobky investiční povahy

25.3

Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení

Výrobky investiční povahy

25.4

Výroba zbraní a střeliva

Výrobky investiční povahy

26.2

Výroba počítačů a periferních zařízení

Výrobky investiční povahy

26.3

Výroba komunikačních zařízení

Výrobky investiční povahy

26.5

Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů; výroba časoměrných přístrojů

Výrobky investiční povahy

26.6

Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů

Výrobky investiční povahy

28

Výroba strojů a zařízení j. n.

Výrobky investiční povahy

29

Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů

Výrobky investiční povahy

30.1

Stavba lodí a člunů

Výrobky investiční povahy

30.2

Výroba železničních lokomotiv a vozového parku

Výrobky investiční povahy

30.3

Výroba letadel a kosmických lodí a souvisejících zařízení

Výrobky investiční povahy

30.4

Výroba vojenských bojových vozidel

Výrobky investiční povahy

32.5

Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb

Výrobky investiční povahy

33

Opravy a instalace strojů a zařízení

Výrobky investiční povahy

26.4

Výroba spotřební elektroniky

Zboží dlouhodobé spotřeby

26.7

Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení

Zboží dlouhodobé spotřeby

27.5

Výroba spotřebičů pro domácnost

Zboží dlouhodobé spotřeby

30.9

Výroba dopravních prostředků a zařízení j. n.

Zboží dlouhodobé spotřeby

31

Výroba nábytku

Zboží dlouhodobé spotřeby

32.1

Výroba klenotů, bižuterie a příbuzných výrobků

Zboží dlouhodobé spotřeby

32.2

Výroba hudebních nástrojů

Zboží dlouhodobé spotřeby

10.1

Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků

Zboží krátkodobé spotřeby

10.2

Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů

Zboží krátkodobé spotřeby

10.3

Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny

Zboží krátkodobé spotřeby

10.4

Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků

Zboží krátkodobé spotřeby

10.5

Výroba mléčných výrobků

Zboží krátkodobé spotřeby

10.7

Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků

Zboží krátkodobé spotřeby

10.8

Výroba ostatních potravinářských výrobků

Zboží krátkodobé spotřeby

11

Výroba nápojů

Zboží krátkodobé spotřeby

12

Výroba tabákových výrobků

Zboží krátkodobé spotřeby

13.9

Výroba ostatních textilií

Zboží krátkodobé spotřeby

14

Výroba oděvů

Zboží krátkodobé spotřeby

15

Výroba usní a souvisejících výrobků

Zboží krátkodobé spotřeby

18

Tisk a rozmnožování nahraných nosičů

Zboží krátkodobé spotřeby

20.4

Výroba mýdel a detergentů, čisticích a leštících prostředků, parfémů a toaletních přípravků

Zboží krátkodobé spotřeby

21

Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků

Zboží krátkodobé spotřeby

32.3

Výroba sportovních potřeb

Zboží krátkodobé spotřeby

32.4

Výroba her a hraček

Zboží krátkodobé spotřeby

32.9

Zpracovatelský průmysl j. n.

Zboží krátkodobé spotřeby( 1 ) Úř. věst. L 162, 5.6.1998, s. 1.

( 2 ) Úř. věst. L 293, 24.10.1990, s. 1.

( 3 ) Úř. věst. L 83, 3.4.1993, s. 1.

( 4 ) Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.