2001R0214 — CS — 01.01.2006 — 008.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 214/2001

ze dne 12. ledna 2001,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu se sušeným odstředěným mlékem

(Úř. věst. L 037, 7.2.2001, p.100)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

 M1

COMMISSION REGULATION (EC) No 1534/2002 of 28 August 2002 (*)

  L 231

35

29.8.2002

 M2

COMMISSION REGULATION (EC) No 1931/2002 of 29 October 2002 (*)

  L 295

7

30.10.2002

 M3

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2239/2002 ze dne 16. prosince 2002,

  L 341

12

17.12.2002

 M4

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2131/2003 ze dne 4. prosince 2003,

  L 320

3

5.12.2003

►M5

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1319/2004 ze dne 16. července 2004,

  L 245

11

17.7.2004

 M6

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1339/2004 ze dne 22. července 2004,

  L 249

4

23.7.2004

 M7

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1675/2004 ze dne 24. září 2004,

  L 300

12

25.9.2004

 M8

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1838/2004 ze dne 22. října 2004,

  L 322

3

23.10.2004

►M9

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2250/2004 ze dne 27. prosince 2004,

  L 381

25

28.12.2004

►M10

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1195/2005 ze dne 25. července 2005,

  L 194

8

26.7.2005

►M11

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2107/2005 ze dne 21. prosince 2005,

  L 337

20

22.12.2005(*)

Tento akt nebyl nikdy publikován v češtině.
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 214/2001

ze dne 12. ledna 2001,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu se sušeným odstředěným mlékemKOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky ( 1 ), ve znění nařízení (ES) č. 1040/2000 ( 2 ), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1255/1999 nahradilo nařízení Rady (EHS) č. 804/68 ( 3 ) a mimo jiné rovněž nařízení Rady (EHS) č. 777/87 ( 4 ) týkající se režimu intervenčního nákupu másla a sušeného odstředěného mléka. S ohledem na tento nový režim a na základě získaných zkušeností je třeba změnit prováděcí pravidla týkající se intervenčních opatření na trhu se sušeným odstředěným mlékem. Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti je tedy nezbytné přepracovat a sloučit do jediného znění ty předpisy, které dosud upravovaly jednotlivé aspekty intervence, a to nařízení Komise (EHS) č. 2213/76 ze dne 10. září 1976 o prodeji sušeného odstředěného mléka z veřejných skladů ( 5 ), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2080/96 ( 6 ), nařízení Komise (EHS) č. 1362/87 ze dne 18. května 1987, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 777/87, pokud jde intervenční nákup a poskytování podpory soukromého skladování sušeného odstředěného mléka ( 7 ), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 569/96 ( 8 ), nařízení Komise (EHS) č. 1158/91 ze dne 3. května 1991 o nákupu sušeného odstředěného mléka intervenčními agenturami v nabídkovém řízení ( 9 ), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 124/1999 ( 10 ), a nařízení (ES) č. 322/96 ze dne 22. února 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro veřejné skladování sušeného odstředěného mléka ( 11 ), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 419/98 ( 12 ).

(2)

Intervenční agentury mohou nakupovat pouze sušené odstředěné mléko, které splňuje požadavky stanovené v čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 1255/1999, jakož i podmínky týkající se jakosti a obchodní úpravy, které je třeba stanovit. Rovněž je nezbytné stanovit metody analýzy a pravidla týkající se kontroly jakosti, a pokud to situace vyžaduje, stanovit kontrolní zjišťování radioaktivity v sušeném odstředěném mléce, jejíž nejvyšší úroveň případně stanoví právní předpisy Společenství.

(3)

Má-li být zajištěno řádné fungování intervenčního režimu, je nezbytné přesně stanovit podmínky pro schvalování výrobních podniků a kontrolu plnění těchto podmínek. Pro zajištění účinnosti režimu je třeba stanovit opatření, která se použijí v případě neplnění uvedených podmínek. Vzhledem k tomu, že sušené odstředěné mléko určené k intervenci může nakoupit intervenční agentura jiného členského státu než státu, v kterém bylo sušené odstředěné mléko vyrobeno, je nezbytné stanovit prostředky, které nakupující intervenční agentuře umožní si za těchto okolností ověřit, zda jsou splněny podmínky týkající se jakosti.

(4)

Neplnění těchto podmínek nesmí ovlivnit rozpočet Společenství; proto je třeba stanovit, že hospodářský subjekt je povinen převzít zpět sušené odstředěné mléko nesplňující stanovené podmínky a uhradit vzniklé náklady na skladování.

(5)

Musí být stanoveno minimální množství nabízené k prodeji. Při předložení nabídky se skládá jistota jako záruka toho, že nabídka nebude stažena a že sušené odstředěné mléko bude dodáno ve stanovené lhůtě.

(6)

Článek 7 nařízení (ES) č. 1255/1999 stanoví, že intervenční agentury mohou vykupovat pouze sušené odstředěné mléko s určitým minimálním obsahem bílkovin. Nákupní cena sušeného odstředěného mléka se kromě toho může lišit podle obsahu bílkovin. Je nezbytné stanovit metodu výpočtu této nákupní ceny.

(7)

Má-li být zajištěno řádné řízení skladovaných množství, je nezbytné přesně stanovit povinnosti členských států, tj. stanovit vzdálenost místa skladování a náklady, které je nutno uhradit v případě překročení této vzdálenosti, a zejména stanovit podmínky uskladnění a vyskladnění, povinnost zajistit přístup k zásobám a možnost identifikovat jednotlivé šarže, jakož i povinnost pojistit skladované sušené odstředěné mléko ke krytí rizik. Má-li být zajištěna jednotná četnost a jednotný rozsah kontrol, je rovněž nezbytné přesně stanovit druh a počet kontrol u skladovatelů, které mají provádět vnitrostátní orgány. Vzhledem k tomu, že intervenční agentury jsou vázány stávajícími smlouvami uzavřenými pro současnou dobu skladování, je nutné stanovit, že nová úprava týkající se podmínek uskladnění a vyskladnění se vztahuje pouze na množství sušeného odstředěného mléka nakoupeného v rámci intervence počínaje dnem 1. září 2000.

(8)

Čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1255/1999 stanoví, že nákup sušeného odstředěného mléka za intervenční cenu může být pozastaven, pokud množství nabízená každý rok v období od 1. března do 31. srpna přesáhnou 109 000 tun. V takovém případě lze nákup provádět prostřednictvím stálého nabídkového řízení, pro které je třeba stanovit pravidla. Musí být stanoveny náležitosti nabídky, zejména minimální množství, lhůty pro předkládání nabídek a maximální nákupní cena. S cílem zajistit, aby při podání nabídky a po uskladnění byly splněny požadavky na jakost a podmínky obchodní úpravy sušeného odstředěného mléka, je nezbytné od účastníků nabídkového řízení požadovat, aby spolu s nabídkou předložili písemný závazek týkající se splnění uvedených požadavků. Spolu s nabídkou musí být rovněž složena jistota jako záruka toho, že nabídka nebude po uplynutí lhůty pro předkládání nabídek stažena a že sušené odstředěné mléko bude dodáno ve stanovených lhůtách. Rovněž je nezbytné stanovit metodu pro výpočet nákupní ceny na základě obsahu bílkovin v kupovaném sušeném odstředěném mléce.

(9)

Řádné řízení intervenčních množství vyžaduje, aby se prodej sušeného odstředěného mléka uskutečnil, jakmile se objeví odbytové možnosti. K zajištění rovného přístupu k prodávanému produktu je nezbytné ponechat všem dotčeným osobám možnost nakoupit za pevnou prodejní cenu. Musí být stanoveny podmínky prodeje, včetně povinnosti složit jistotu na výkon a zejména na převzetí sušeného odstředěného mléka, jakož i platební lhůty. Aby bylo možné pravidelně sledovat stav zásob, je nezbytné, aby členské státy sdělovaly prodaná množství Komisi.

(10)

Čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1255/1999 stanoví, že soukromému skladování sušeného odstředěného mléka lze poskytovat podporu. Má-li být zajištěna účinná kontrola tohoto režimu, musí existovat smlouva a zadávací dokumentace, v níž se stanoví zejména podmínky skladování. Ze stejného důvodu musí být rovněž přijata zvláštní ustanovení týkající se dokumentace, účetnictví, jakož i četnosti kontrol a kontrolních postupů, zejména pokud jde o požadavky uvedené v čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1255/1999. Pro usnadnění kontroly fyzické přítomnosti produktů ve skladu, na něž se vztahují smlouvy o soukromém skladování, je nezbytné stanovit povinnost vyskladňovat v šaržích, pokud členský stát nepovolí vyskladnění menšího množství.

(11)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:KAPITOLA I

OBLAST PŮSOBNOSTI

Článek 1

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla týkající se následujících intervenčních opatření na trhu se sušeným odstředěným mlékem podle článku 7 nařízení (ES) č. 1255/1999:

a) nákupu za intervenční cenu;

b) nákupu v rámci stálého nabídkového řízení;

▼M5

c) prodej práškového odtučněného mléka z veřejných zásob v rámci permanentní dražby;

▼B

d) poskytování podpory soukromého skladování.KAPITOLA II

VEŘEJNÉ SKLADOVÁNÍOddíl 1

Podmínky nákupu

Článek 2

1.  Intervenční agentury nakupují pouze sušené odstředěné mléko, které splňuje podmínky stanovené v čl. 7 odst. 1 prvním a druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1255/1999 a odstavci 2 až 7 tohoto článku, a které je jim nabídnuto k odkoupení v období od 1. března do 31. srpna.

2.  Příslušné orgány kontrolují jakost sušeného odstředěného mléka s použitím metod analýzy uvedených v příloze I a s použitím vzorků odebraných podle pravidel uvedených v příloze III. Tato kontrola musí potvrdit, že sušené odstředěné mléko neobsahuje jiné produkty uvedené v příloze I, zejména podmáslí nebo syrovátku.

Členské státy však mohou se souhlasem Komise a pod vlastním dozorem zavést pro některé schválené podniky systém vlastní kontroly některých požadavků na jakost.

3.  Úrovně radioaktivity sušeného odstředěného mléka nesmějí překračovat nejvyšší přípustné úrovně, stanovené v případě potřeby právními předpisy Společenství.

Úroveň radioaktivní kontaminace produktu se kontroluje pouze tehdy, pokud to situace vyžaduje a pouze po nezbytnou dobu. V případě potřeby se trvání a rozsah kontrolních opatření stanoví postupem podle článku 42 nařízení (ES) č. 1255/1999.

4.  Sušené odstředěné mléko musí být vyrobeno během 30 dnů předcházejících dni, kdy intervenční agentura obdržela nabídku k prodeji. Jestliže je sušené odstředěné mléko skladováno v silech, muselo být vyrobeno během čtyř týdnů předcházejících týdnu, ve kterém byla nabídka obdržena.

5.  Minimální množství nabízené k prodeji je 20 tun. Členské státy mohou stanovit, že sušené odstředěné mléko musí být nabízeno pouze v celých tunách.

6.  Sušené odstředěné mléko se balí do pytlů o čisté hmotnosti 25 kg, které splňují podmínky stanovené v příloze II a na kterých jsou vyznačeny tyto údaje, vyjádřené případně formou kódů:

a) číslo schválení umožňující určit výrobní závod a členský stát výroby;

b) datum, popřípadě týden výroby;

c) číslo výrobní šarže;

d) označení „sušené odstředěné mléko vyrobené sušením technikou rozprašování“.

7.  Sušené odstředěné mléko se dodává na paletách vhodných pro dlouhodobé skladování.

V případě dodávky na paletách na jedno použití zahrnuje nákupní cena sušeného odstředěného mléka i cenu palet.

V případě dodávky na euro-paletách nebo na paletách srovnatelné jakosti se tyto palety vrátí prodejci nebo se vymění za rovnocenné palety nejpozději při vyskladnění.

Článek 3

1.  Podnik uvedený v čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 1255/1999 se schválí pouze tehdy, pokud:

▼M11

a) je schválen podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ( 13 ) a pokud má vhodné technické vybavení;

▼B

b) se zaváže, že bude formou stanovenou příslušným subjektem každého členského státu trvale vést záznamy o původu surovin, o získaných množstvích sušeného odstředěného mléka, podmáslí a syrovátky, o druhu balení, identifikačních znacích a datu vyskladnění každé šarže sušeného odstředěného mléka, syrovátky a podmáslí;

c) souhlasí s tím, že u jeho produkce sušeného odstředěného mléka, které lze nabídnout k intervenčnímu nákupu, bude provedena zvláštní úřední kontrola;

d) se zaváže, že s minimálním předstihem dvou pracovních dnů bude informovat příslušný subjekt odpovědný za provádění kontroly o svém záměru vyrábět sušené odstředěné mléko určené k veřejné intervenci; členský stát však může stanovit kratší lhůtu.

2.  S cílem zajistit dodržování ustanovení tohoto nařízení provádějí příslušné subjekty neohlášené kontroly na místě, a to podle výrobního programu, na jehož základě dotyčné podniky vyrábějí sušené odstředěné mléko určené k intervenci.

Provádějí alespoň:

a) jednu kontrolu během 28 dní výroby pro intervenci a alespoň jednou za šest měsíců jednu kontrolu za účelem prověření záznamů uvedených v odst. 1 písm. b);

b) jednu kontrolu každých šest měsíců za účelem ověření, zda jsou plněny ostatní podmínky pro schválení uvedené v odstavci 1.

3.  Schválení se odnímá, pokud podnik přestane splňovat podmínky stanovené v odst. 1 písm. a). Na žádost dotyčného podniku může být schválení znovu uděleno, nejdříve však po uplynutí nejméně šesti měsíců a po důkladné kontrole.

Pokud se zjistí, že podnik nesplnil některý ze závazků uvedených v odst. 1 písm. b), c) a d), schválení se s výjimkou případu vyšší moci pozastaví na dobu od jednoho do dvanácti měsíců podle závažnosti dané nesrovnalosti.

K uvedenému pozastavení nedojde, pokud členský stát rozhodne, že nesrovnalosti nebyly způsobeny úmyslně nebo hrubou nedbalostí, a že jejich dopad na účinnost kontrol uvedených v odstavci 2 je minimální.

4.  O kontrolách provedených podle odstavců 2 a 3 musí být vypracována zpráva, v které se uvede:

a) datum kontroly;

b) její délka;

c) popis kontrolní činnosti.

Kontrolní zprávu musí podepsat odpovědný inspektor a s jejím obsahem je dotyčný podnik seznámen.

5.  Členské státy sdělí Komisi opatření přijatá v souvislosti s kontrolami stanovenými v odstavcích 2 a 3 ve lhůtě jednoho měsíce od jejich přijetí.

Článek 4

1.  Pokud je sušené odstředěné mléko nabídnuto k intervenci v jiném členském státě než ve státě, ve kterém bylo vyrobeno, je jeho nákup podmíněn předložením osvědčení, které příslušný subjekt členského státu výroby vystaví nejpozději do 45 dnů po uplynutí lhůty pro podávání nabídek.

Osvědčení obsahuje údaje uvedené v čl. 2 odst. 6 písm. a), b) a c) a potvrzení, že jde o sušené odstředěné mléko vyrobené ve schváleném podniku Společenství přímo a výhradně z odstředěného mléka ve smyslu čl. 7 odst. 5 nařízení (ES) č. 1255/1999.

2.  Pokud členský stát výroby provedl kontroly uvedené v čl. 2 odst. 2, obsahuje osvědčení rovněž výsledky těchto kontrol a potvrzení, že jde o sušené odstředěné mléko ve smyslu čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 1255/1999. V takovém případě musí být pytle uvedené v čl. 2 odst. 6 přelepeny očíslovaným štítkem příslušného subjektu členského státu výroby. Číslo na štítku musí být uvedeno v osvědčení uvedeném v odstavci 1.Oddíl 2

Postup při nákupu za intervenční cenu

Článek 5

1.  V nabídce na prodej se uvádí:

a) jméno a adresa prodávajícího;

b) nabízené množství;

c) místo uskladnění sušeného odstředěného mléka.

2.  Intervenční agentura zapíše datum doručení nabídky, příslušná množství a data výroby, jakož i místo skladování sušeného odstředěného mléka.

V případě pozastavení nákupu za intervenční cenu ve smyslu čl. 7 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1255/1999 se příjem a registrace nabídek přeruší ode dnem následujícího po dni, v němž rozhodnutí o pozastavení nákupu nabývá účinku.

3.  Nabídka je platná pouze tehdy, pokud:

a) se vztahuje na množství sušeného odstředěného mléka, které splňuje požadavky uvedené v čl. 2 odst. 5;

b) je k ní přiloženo písemné prohlášení prodávajícího, že se zavazuje plnit ustanovení čl. 2 odst. 4 a článku 9;

c) je doloženo, že prodávající složil v členském státě, v kterém podává nabídku, jistotu ve výši 2 EUR za každých 100 kg, a to nejpozději v den doručení nabídky.

4.  Prohlášení uvedené v odst. 3 písm. b), původně předané intervenční agentuře, je automaticky platné i pro následující nabídky, dokud jej výslovně neodvolá prodávající nebo intervenční agentura za předpokladu, že:

a) v původní nabídce je uvedeno, že prodávající má v úmyslu využít tohoto ustanovení;

b) následující nabídky odkazují na toto ustanovení (s uvedením odkazu „čl. 5 odst. 4“), jakož i na datum původní nabídky.

Článek 6

Ponechání nabídky v platnosti a dodání sušeného odstředěného mléka do skladu určeného intervenční agenturou ve lhůtě stanovené v čl. 7 odst. 2 představují zásadní požadavky ve smyslu článku 20 nařízení Komise (EHS) č. 2220/85 ( 14 ).

Článek 7

1.  Po ověření náležitostí nabídky vystaví intervenční agentura nejdéle do pěti pracovních dní po obdržení nabídky poukázku na dodání opatřenou datem a číslem a obsahující tyto údaje:

a) množství sušeného odstředěného mléka, které má být dodáno;

b) konečný termín dodávky;

c) sklad, do kterého musí být sušené odstředěné mléko dodáno.

2.  Sušené odstředěné mléko musí být dodáno do 28 dnů ode dne obdržení nabídky na prodej. Dodávané množství může být rozděleno do několika zásilek.

3.  Jistota uvedená v čl. 5 odst. 3 písm. c) se uvolní, jakmile se uskuteční dodávka množství uvedeného v nabídce.

Pokud však kontrola uvedená v čl. 2 odst. 2 ukáže, že sušené odstředěné mléko nesplňuje požadavky stanovené v uvedeném článku, uvolní se část jistoty odpovídající množstvím, která ještě nebyla dodána.

4.  Za den převzetí sušeného odstředěného mléka intervenční agenturou je považován den, kdy je do skladu určeného intervenční agenturou dodána poslední část množství sušeného odstředěného mléka uvedeného v nabídce, avšak nejdříve den následující po dni, kdy byla vystavena poukázka na dodání.

5.  S výjimkou případu vyšší moci, pokud prodávající nedodá mléko ve stanovené lhůtě, propadá nejen jistota uvedená v čl. 5 odst. 3 v poměru k nedodaným množstvím, ale je zrušen i nákup zbývajících množství.

Článek 8

1.  Ve lhůtě mezi sto dvacátým a sto čtyřicátým dnem od převzetí mléka uhradí intervenční agentura platbu za převzaté sušené odstředěné mléko, pokud se potvrdí, že odpovídá požadavkům stanoveným v článku 2.

2.  Pokud obsah bílkovin v tukuprosté sušině stanovený metodou uvedenou v příloze I činí nejméně 35,6 %, pak se nákupní cena rovná intervenční ceně použitelné v den výroby sušeného odstředěného mléka.

Pokud obsah bílkovin činí nejméně 31,4 %, avšak méně než 35,6 %, pak se nákupní cena rovná intervenční ceně snížené o částku vypočítanou takto:

intervenční cena x [(0,356 - obsah bílkovin) x 1,75].

Článek 9

Ve své nabídce se prodávající zavazuje, že pokud se při kontrole zjistí, že sušené odstředěné mléko neodpovídá požadavkům stanoveným v článku 2,

a) převezme dotyčné zboží zpět;

b) ještě před převzetím zboží zpět uhradí náklady na skladování dotyčných množství vzniklé ode dne jejich převzetí do skladu až do dne vyskladnění.

Náklady na skladování, které je nutno uhradit, se vypočtou na základě paušálních částek nákladů na uskladnění, vyskladnění a skladování stanovených podle článku 6 nařízení Rady (EHS) č. 1883/78 ( 15 ).Oddíl 3

Uskladnění a vyskladnění

Článek 10

1.  Sklady uvedené v čl. 7 odst. 1 čtvrtém pododstavci nařízení (ES) č. 1255/1999 musí splňovat tyto podmínky:

a) musí být suché, dobře udržované a prosté škůdců;

b) musí být prosté cizích pachů;

c) musí umožňovat dostatečné větrání;

d) musí mít minimální kapacitu 1 000 tun a disponovat zařízením umožňujícím denně vyskladňovat alespoň 3 % skladovaného množství, tj. minimálně 100 tun denně. Pro tyto požadavky se budou brát v úvahu pouze množství sušeného odstředěného mléka nakupovaná od 1. září 2000.

Příslušná rizika spojená se skladováním sušeného odstředěného mléka kryje pojištění ve formě smluvního závazku skladovatelů nebo všeobecné pojištění intervenční agentury. Členský stát může být i svým vlastním pojistitelem.

2.  Intervenční agentury vyžadují, aby se sušené odstředěné mléko uskladňovalo a skladovalo na paletách, a to takovým způsobem, který umožní snadnou identifikaci a dostupnost jednotlivých šarží.

3.  Příslušný subjekt odpovědný za kontrolu provádí v souladu s článkem 4 nařízení Komise (ES) č. 2148/96 ( 16 ) kontrolu ke zjištění fyzické přítomnosti produktů ve skladu.

Článek 11

1.  Intervenční agentura zvolí disponibilní sklad, který je nejblíže místu, kde je sušené odstředěné mléko skladováno.

Agentura však může zvolit jiný sklad nacházející se ve vzdálenosti uvedené v odstavci 2. Může rovněž vybrat sklad ve větší vzdálenosti s přihlédnutím k příslušným dopravním nákladům. V takovém případě sdělí intervenční agentura neprodleně svoji volbu Komisi.

2.  Maximální vzdálenost uvedená v čl. 7 odst. 1 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 1255/1999 je 350 km. Nad tuto vzdálenost se dodatečné dopravní náklady intervenční agentury stanoví ve výši 0,05 EUR za tunu a kilometr.

Pokud však nakupující intervenční agentura spadá pod jiný členský stát než je stát, na jehož území je nabízené sušené odstředěné mléko skladováno, nepřihlíží se při výpočtu maximální vzdálenosti uvedené v prvním pododstavci ke vzdálenosti mezi skladem prodávajícího a hranicí členského státu nakupující intervenční agentury.

Článek 12

1.  Při vyskladňování předává intervenční agentura sušené odstředěné mléko na nakládací rampě na paletách naložených na dopravní prostředek, avšak bez urovnání.

V případě předání na euro-paletách nebo paletách srovnatelné jakosti kupující vrátí intervenční agentuře při vyskladnění rovnocenné palety.

2.  Náklady na urovnání palet, případně rovněž náklady na vyložení a rozbalení palet hradí kupující sušeného odstředěného mléka. Tyto náklady stanoví paušálně členský stát, který o nich na požádání informuje všechny dotčené osoby a který je sdělí Komisi do jednoho měsíce po přijetí tohoto nařízení a před provedením jakýchkoliv změn.Oddíl 4

Zvláštní podmínky v případě nákupu prostřednictvím nabídkového řízení

Článek 13

Pokud Komise rozhodne o zahájení prodeje prostřednictvím stálého nabídkového řízení podle čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1255/1999, a to postupem podle článku 42 uvedeného nařízení, použijí se ustanovení článků 2, 3, 4, 10, 11 a 12 tohoto nařízení, není-li tomto oddílu stanoveno jinak.

Článek 14

1.  Oznámení o nabídkovém řízení se zveřejní v Úředním věstníku Evropských společenství.

▼M9

2.  Lhůta pro podávání nabídek v rámci jednotlivých nabídkových řízení končí v 11.00 hod. (bruselského času) každé druhé a čtvrté úterý v měsíci, s výjimkou druhého úterý v srpnu. Pokud je úterý dnem státního svátku, uvedená lhůta končí předcházející pracovní den v 11.00 hod. (bruselského času).

▼B

Článek 15

1.  Zájemci se účastní nabídkového řízení tak, že intervenční agentuře členského státu předloží písemnou nabídku proti potvrzení o přijetí nebo použijí jakýkoliv jiný způsob písemné telekomunikace s potvrzením o přijetí.

2.  V nabídce se uvede:

a) jméno a adresa účastníka nabídkového řízení;

b) nabízené množství;

c) cena, bez vnitrostátních poplatků, navrhovaná za 100 kg sušeného odstředěného mléka dodaného na nakládací rampu na paletách a vyjádřená v eurech nejvýše na dvě desetinná místa;

d) místo, kde je nabízené sušené odstředěné mléko skladováno.

3.  Nabídka je platná pouze tehdy, pokud:

a) se vztahuje na sušené odstředěné mléko vyrobené během 21 dnů, resp. tří týdnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek uvedené v čl. 14 odst. 2. V případě, že doba mezi dvěma, po sobě následujícími nabídkovými řízeními je delší než 21 dnů, sušené odstředěné mléko může být vyrobeno v tomto v rámci této doby;

b) se vztahuje na množství sušeného odstředěného mléka, které splňuje požadavky uvedené v čl. 2 odst. 5;

c) je k ní přiloženo písemné prohlášení účastníka, v němž se zavazuje plnit ustanovení písmene a) tohoto odstavce a článku 9;

d) je doloženo, že účastník složil v členském státě, v kterém podává nabídku, jistotu ve výši 2 EUR za 100 kg pro dotyčné nabídkové řízení, a to před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

4.  Prohlášení uvedené v odst. 3 písm. c), původně předané intervenční agentuře, je automaticky platné i pro následující nabídky do nabídkových řízení, dokud jej výslovně neodvolá účastník nabídkového řízení nebo intervenční agentura za předpokladu, že:

a) v původní nabídce je uvedeno, že účastník má v úmyslu využívat tohoto ustanovení;

b) následující nabídky odkazují na toto ustanovení (čl. 15 odst. 4), jakož i na datum původní nabídky.

5.  Po uplynutí lhůty uvedené v čl. 14 odst. 2 pro podání nabídek v rámci dotyčného nabídkového řízení nelze nabídku měnit ani stáhnout.

Článek 16

Ponechání nabídky v platnosti po uplynutí lhůty pro podávání nabídek a dodání sušeného odstředěného mléka do skladu určeného intervenční agenturou ve lhůtě stanovené v čl. 19 odst. 3 představují zásadní požadavky ve smyslu čl. 20 nařízení (EHS) č. 2220/85.

Článek 17

▼M9

1.  Členské státy sdělí Komisi v den uzávěrky podle čl. 14 odst. 2 množství a ceny, které nabízejí účastníci nabídkového řízení.

Pokud nebyly předloženy žádné nabídky, sdělí to členské státy Komisi v rámci stejného zpoždění.

▼B

2.  S přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci každého nabídkového řízení stanoví Komise postupem podle článku 42 nařízení (ES) č. 1255/1999 maximální nákupní cenu na základě použitelných intervenčních cen.

3.  Komise může rozhodnout nepokračovat v nabídkovém řízení.

Článek 18

1.  Nabídka se zamítne, pokud je navrhovaná cena vyšší než maximální cena uvedená v čl. 17 odst. 2 platná pro dotyčné nabídkové řízení.

2.  Práva a povinnosti vyplývající z nabídkového řízení nejsou převoditelná.

Článek 19

1.  Intervenční agentura neprodleně informuje všechny účastníky o výsledku jejich účasti v nabídkovém řízení.

U nabídek, které nebyly vybrány, se neprodleně uvolní jistota uvedená v čl. 15 odst. 3 písm. d).

2.  Intervenční agentura neprodleně vystaví úspěšnému účastníkovi nabídkového řízení poukázku na dodání opatřenou datem a číslem s těmito údaji:

a) množství, které má být dodáno;

b) konečný termín pro dodání sušeného odstředěného mléka;

c) sklad, do kterého má být sušené odstředěné mléko dodáno.

3.  Úspěšný účastník nabídkového řízení dodá sušené odstředěné mléko ve lhůtě 28 dnů po uplynutí lhůty pro podávání nabídek. Dodávané množství může být rozděleno do několika zásilek.

4.  Jistota se uvolní, jakmile úspěšný účastník nabídkového řízení dodá ve stanovené lhůtě množství uvedené na poukázce na dodání.

5.  S výjimkou případu vyšší moci, pokud vybraný účastník nedodá sušené odstředěné mléko ve stanovené lhůtě, propadá nejen jistota uvedená v čl. 15 odst. 3 písm. d) v poměru k nedodaným množstvím, ale je zrušen i nákup zbývajících množství.

Článek 20

1.  Ve lhůtě mezi 120. a 140. dnem od převzetí sušeného odstředěného mléka uhradí intervenční agentura úspěšnému účastníkovi cenu uvedenou v odstavci 2 tohoto článku, pokud se potvrdí, že jsou plněna ustanovení čl. 2 odst. 1, 2, 3, 5, 6 a 7, jakož i čl. 15 odst. 3 písm. a).

2.  Pokud obsah bílkovin v tukuprosté sušině stanovený metodou uvedenou v příloze I činí nejméně 35,6 %, pak se nákupní cena rovná intervenční ceně uvedené v nabídce.

Pokud obsah bílkovin činí nejméně 31,4 %, avšak méně než 35,6 %, pak se nákupní cena rovná ceně uvedené v nabídce snížené o částku vypočítanou takto:

nabízená cena x [(0,356 - obsah bílkovin) x 1,75].

3.  Za den převzetí sušeného odstředěného mléka intervenční agenturou je považován den, kdy je do skladu určeného intervenční agenturou dodána poslední část množství sušeného odstředěného mléka uvedeného v nabídce, avšak nejdříve den následující po dni, kdy byla vystavena poukázka na dodání.

▼M5Oddíl 5

Dražební prodej práškového odtučněného mléka z veřejných zásob

Článek 21

1.  Prodej práškového odtučněného mléka, které bylo získáno před ►M10  1. července 2005 ◄ , probíhá procedurou permanentní dražby v rámci každé z intervenčních organizací.

2.  Intervenční organizace vydává oznámení o permanentní dražbě informující především o lhůtě a místě pro předložení nabídek. Pro množství práškového odtučněného mléka, které drží, oznámí intervenční organizace mimo jiné:

a) umístění skladů, ve kterých je práškové odtučněné mléko určené k prodeji skladováno;

b) množství práškového odtučněného mléka určené k prodeji v každém z těchto skladů.

Oznámení o permanentní dražbě je zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie nejméně osm dnů před vypršením lhůty pro předložení nabídek.

3.  Intervenční organizace aktualizuje seznam obsahující údaje uvedené v odstavci 2 a na žádost zájemců jim jej předloží. Mimo jiné pravidelně, ve vhodné formě, o které informuje v oznámení o permanentní dražbě, tento aktualizovaný seznam zveřejňuje.

4.  Intervenční organizace přijme opatření nezbytná k tomu, aby umožnila zájemcům:

a) seznámit se na své náklady před předložením nabídky se vzorky prodávaného práškového odtučněného mléka;

b) ověřit si výsledky analýz uvedených v čl. 2 odst. 2.

Článek 22

1.  Intervenční organizace provádí, v průběhu doby platnosti permanentní dražby, jednotlivé dražby.

▼M9

2.  Lhůta pro podávání nabídek v rámci jednotlivých nabídkových řízení končí v 11.00 hod. (bruselského času) každé druhé a čtvrté úterý v měsíci, s výjimkou druhého úterý v srpnu a čtvrtého úterý v prosinci. Pokud je úterý dnem státního svátku, uvedená lhůta končí předcházející pracovní den v 11.00 hod. (bruselského času).

▼M5

Článek 23

1.  Zájemci se účastní jednotlivých dražeb předkládáním písemných nabídek u intervenční organizace proti potvrzení o přijetí nabídky nebo jakýmkoliv jiným písemným telekomunikačním prostředkem s potvrzením o přijetí.

Nabídka je předána intervenční organizaci držící práškové odtučněné mléko.

2.  V nabídce jsou uvedeny informace o:

a) jménu a adrese oferenta;

b) požadovaném množství;

c) ceně nabízené za 100 kg práškového odtučněného mléka, bez daní a poplatků, s odběrem ve skladu, vyjádřené v eurech;

d) popřípadě skladu, ve kterém je práškové odtučněné mléko nabízeno, a eventuálně skladu náhradním.

3.  Nabídka je platná pouze v případě, že:

a) se vztahuje na množství alespoň 10 tun, s výjimkou případů, kdy disponibilní množství ve skladu je nižší než uvedených 10 tun;

b) je doprovázena písemným závazkem oferenta k respektování ustanovení tohoto nařízení;

c) bude předložen důkaz o tom, že oferent složil ve členském státě, kde dojde k předložení nabídky, a před vypršením lhůty pro předložení nabídek uvedených v čl. 22 odst. 2 pro předmětnou dražbu dražební jistinu ve výši 50 EUR za každou tunu.

4.  Nabídka nemůže být stažena po vypršení lhůty uvedené v čl. 22 odst. 2.

Článek 24

Pokud jde o dražební jistinu uvedenou v čl. 23 odst. 3 písm. c), tvoří podržení nabídky po vypršení lhůty uvedené v čl. 22 odst. 2 a uhrazení ceny ve lhůtě uvedené v čl. 24 g odst. 2 základní požadavky ve smyslu článku 20 nařízení (EHS) č. 2220/85.

▼M5Oddíl 6

Uskutečnění dražby

Článek 24 b

1.  Členské státy sdělí Komisi v den vypršení lhůty uvedené v čl. 22 odst. 2 informace o množství a cenách nabízených oferenty, stejně jako o množství nabízeného práškového odtučněného mléka.

Členské státy předají tyto informace spolu s identifikací operátora ve formě číselného kódu, který Komisi není znám. Informují i o skutečnosti, zda jeden operátor předložil více nabídek.

▼M9

Pokud nebyly předloženy žádné nabídky, sdělí to členské státy Komisi v rámci stejného zpoždění v případě, že sušené odstředěné mléko je v dotčeném členském státě k dispozici pro prodej.

▼M5

2.  S ohledem na nabídky obdržené pro každou jednotlivou dražbu stanoví Komise minimální prodejní cenu práškového odtučněného mléka podle postupu uvedeného v článku 42 nařízení (ES) č. 1255/1999. Tato cena se může lišit v závislosti na datu uskladnění a umístění prodávaného práškového odtučněného mléka.

Může být rozhodnuto rovněž o tom, že k vydražení nedojde.

Rozhodnutí týkající se jednotlivých dražeb je zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 24 c

Nabídka bude odmítnuta, je-li nabízená cena nižší než cena minimální.

Článek 24 d

1.  Intervenční organizace provede vydražení s ohledem na pravidla uvedená v odstavcích 2 až 5.

2.  Práškové odtučněné mléko je přidělováno podle data svého uskladnění, počínaje nejstaršími produkty z celkového množství disponibilního ve skladu nebo ve skladech označených operátorem.

3.  Vydražitelem je ten, kdo nabídne nejvyšší cenu. Není-li disponibilní množství vyčerpáno, dojde k vydražení v rámci zbývajícího množství dalšími dražiteli, v závislosti na nabízených cenách, počínaje cenou nejvyšší.

4.  V případě, kdy by přijetí nabídky vedlo v daném skladu k překročení disponibilního množství práškového odtučněného mléka, vydraží oferent pouze toto množství.

Intervenční organizace ale může označit, po dohodě s oferentem, další sklady tak, aby bylo dosaženo množství uvedené v nabídce.

5.  V případě, že po přijetí více nabídek se stejnými cenami pro jeden sklad dojde k překročení disponibilního množství, dojde k vydražení rozdělením disponibilního množství proporcionálně k množstvím uvedeným v předmětných nabídkách.

V případě, kdy by takové rozdělení vedlo k přidělení množství nižších než pět tun, dojde k přidělení formou losování.

6.  Nejpozději třetí pracovní den v týdnu následujícím po týdnu, ve kterém došlo ke zveřejnění rozhodnutí uvedeného v čl. 24 b odst. 2, sdělí členské státy Komisi jméno a adresu každého oferenta odpovídající číselnému kódu uvedenému v čl. 24 b odst. 1.

Článek 24 e

Práva a povinnosti vyplývající z dražby jsou nepřenosné.

Článek 24 f

1.  Každý oferent je okamžité informován intervenční organizací o výsledku jeho účasti na jednotlivé dražbě.

Jistina uvedená v čl. 23 odst. 3 písm. c) je pro nabídky, které nebyly přijaty, ihned uvolněna.

2.  Dražitel zaplatí intervenční organizaci před odebráním práškového odtučněného mléka a ve lhůtě uvedené v čl. 24 g odst. 2 a za veškeré množství, o které má zájem, částku odpovídající jeho nabídce.

Článek 24 g

1.  Dojde-li k uhrazení částky uvedené v čl. 24 f odst. 2, intervenční organizace vystaví vydací list, ve kterém budou uvedeny následující informace:

a) množství, za které byla uhrazena odpovídající částka;

b) sklad, ve kterém se nachází práškové odtučněné mléko;

c) nejzazší datum pro odběr práškového odtučněného mléka.

2.  Vydražitel si odebere ve lhůtě 30 dnů po vypršení lhůty uvedené v čl. 22 odst. 2 práškové odtučněné mléko, které mu bylo přiděleno. Odběry mohou být rozděleny na více částí, z nichž žádná nemůže být nižší než 5 tun. V případě, kdy množství zbývající ve skladu je nižší než tato hodnota, může být toto množství odebráno.

S výjimkou případů vyšší moci, neproběhne-li odebrání práškového odtučněného mléka ve lhůtě uvedené v prvním odstavci, je vydražitel povinen uhradit náklady na skladování počínaje prvním dnem následujícím po vypršení této lhůty. Vydražitel rovněž nese veškerá rizika spojená se skladováním.

3.  Jistina vytvořená podle čl. 23 odst. 3 písm. c) je ihned uvolněná pro množství odebraná ve lhůtě uvedené v odst. 2 prvním pododstavci tohoto článku.

V případě vyšší moci uvedené v odst. 2 druhém pododstavci přijme intervenční organizace opatření, která bude pokládat za nezbytná s přihlédnutím ke vzniklé situaci.

▼BKAPITOLA III

SOUKROMÉ SKLADOVÁNÍOddíl 1

Smlouva a podmínky skladování

Článek 25

Pro účely této kapitoly se rozumí:

a) „skladovanou šarží“ množství o hmotnosti minimálně deseti tun, stejnorodého složení a stejné jakosti, pocházející z jednoho výrobního závodu, uskladněné ve stejný den ve stejném skladu;

b) „dnem zahájení smluvního skladování“ den následující po dni uskladnění;

c) „posledním dnem smluvního skladování“ den předcházející dni vyskladnění.

Článek 26

Pokud se Komise rozhodne poskytnout podporu pro soukromé skladování sušeného odstředěného mléka v souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1255/1999, pak smlouvy o soukromém skladování uzavírá intervenční agentura členského státu, na jehož území je sušené odstředěné mléko skladováno, s fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „smluvní strany“).

Článek 27

Předmětem smlouvy o soukromém skladování může být pouze sušené odstředěné mléko uvedené v čl. 7 odst. 3 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 1255/1999, které splňuje tyto podmínky:

a) obsahuje nejvýše 11 % tuku a 5 % vody, a nejméně 31,4 % bílkovin v tukuprosté sušině;

b) bylo vyrobeno během 28 dnů neboli čtyř týdnů, které předcházejí dni zahájení smluvního skladování, v podniku, který byl schválen v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. a) a b) tohoto nařízení a který souhlasí s provedením zvláštní úřední kontroly u produkce sušeného odstředěného mléka, jež se může stát předmětem smlouvy o skladování;

c) vykazuje úroveň radioaktivity, která nepřekračuje maximální úrovně uvedené v čl. 2 odst. 3;

d) je uloženo v pytlích o čisté hmotnosti 25 kg nebo v „big bags“ o maximální hmotnosti 1 500 kg, na kterých jsou uvedeny minimálně tyto údaje, vyjádřené případně formou kódů:

i) číslo schválení umožňující určit výrobní závod a členský stát výroby;

ii) den nebo týden výroby;

iii) číslo výrobní šarže;

iv) čistá hmotnost;

e) nevztahuje se na něj režim uvedený v čl. 5 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 565/80 ( 17 ). Pozdější zařazení do tohoto režimu znamená ukončení smluvního skladování.

Článek 28

1.  Smlouva o skladování se uzavírá písemně pro jednu nebo více skladovaných šarží a obsahuje zejména ustanovení týkající se:

a) množství sušeného odstředěného mléka, na které se smlouva vztahuje;

b) částky podpory;

c) termínů pro plnění smlouvy, aniž je dotčeno rozhodnutí, které přijala Komise podle čl. 7 odst. 3 třetího pododstavce druhé věty nařízení (ES) č. 1255/1999, a to postupem podle článku 42 uvedeného nařízení,

d) identifikace skladu.

2.  Kontrolní opatření, zejména opatření uvedená v článku 33, jsou součástí zadávacích podmínek vypracovaných intervenční agenturou členského státu skladování. Smlouva o skladování musí na tyto podmínky odkazovat.

Článek 29

1.  Termíny uskladnění a vyskladnění se stanoví současně s rozhodnutím o poskytnutí podpory pro soukromé skladování sušeného odstředěného mléka.

2.  Musí být vyskladňovány celé skladované šarže. V případě uvedeném v čl. 33 odst. 2 písm. a) však může být vyskladněno pouze množství opatřené plombou.

Článek 30

1.  Žádost o uzavření smlouvy s intervenční agenturou se může týkat pouze šarží sušeného odstředěného mléka, u nichž již bylo uskladnění ukončeno.

Žádost musí být intervenční agentuře doručena nejpozději do 30 dní od data uskladnění. Intervenční agentura zaznamená den doručení žádosti.

Pokud intervenční agentura obdrží žádost ve lhůtě, která nepřekročí maximální lhůtu o více než deset pracovních dní, může být smlouva o skladování ještě uzavřena, avšak částka podpory se snižuje o 30 %.

2.  Smlouva o skladování se uzavírá nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu žádosti.

Článek 31

Pokud se sušené odstředěné mléko skladuje v jiném členském státě než je členský stát výroby, je uzavření smlouvy o skladování uvedené v článku 30 podmíněno předložením osvědčení, které ve lhůtě nejdéle 50 dnů ode dne uskladnění sušeného odstředěného mléka vydá příslušný subjekt členského státu výroby.

Osvědčení obsahuje údaje jako je číslo schválení, které umožňuje určit výrobní závod a členský stát výroby, dále den nebo týden výroby a číslo výrobní šarže, jakož i potvrzení, že jde o sušené odstředěné mléko uvedené v čl. 7 odst. 3 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 1255/1999.

V případě uvedeném v prvním pododstavci tohoto článku se smlouva o skladování uzavírá nejpozději do 60 dnů ode dne zápisu žádosti.Oddíl 2

Kontroly

Článek 32

1.  Členský stát dbá na to, aby byly splněny všechny podmínky pro vznik nároku na výplatu podpory.

2.  Smluvní strana, nebo na základě žádosti nebo povolení členského státu odpovědný vedoucí skladu zpřístupní příslušnému subjektu pověřenému prováděním kontroly veškerou dokumentaci, která zejména umožní ověřit u produktů umístěných v soukromém skladu tyto údaje:

a) číslo schválení, které umožňuje určit výrobní závod a členský stát výroby;

b) datum výroby;

c) datum uskladnění;

d) číslo skladované šarže;

e) fyzickou přítomnost ve skladu a adresu skladu;

f) datum vyskladnění.

3.  Smluvní strana, případně osoba odpovědná za sklad vede pro každou smlouvu skladovou evidenci, která je k dispozici ve skladu a v které jsou uvedeny tyto údaje:

a) číslo skladované šarže produktů umístěných do soukromého skladování;

b) data uskladnění a vyskladnění;

c) množství sušeného odstředěného mléka udané na skladovanou dávku;

d) umístění produktů ve skladu.

4.  Uskladněné produkty musí být snadno identifikovatelné a snadno přístupné. Musí být rozlišitelné podle jednotlivých smluv.

Článek 33

1.  Při uskladňování provádí příslušný subjekt kontrolu během doby, která začíná dnem uskladnění a končí 28 dnů po dni zápisu žádosti o uzavření smlouvy.

Má-li být zajištěno, že uskladněné produkty jsou způsobilé pro získání podpory, je nutné zkontrolovat dostatečně reprezentativní vzorek představující minimálně 5 % uskladněného množství s cílem zaručit, že skladované šarže jako celek fyzicky odpovídají údajům v žádosti o uzavření smlouvy, zejména pokud jde o hmotnost, totožnost a povahu produktů.

2.  Příslušný subjekt:

a) buď během kontroly uvedené v odstavci 1 zapečetí všechny produkty podle smluv, šarží nebo menších množství;

b) nebo provede neohlášenou kontrolu odebráním vzorků za účelem zjištění fyzické přítomnosti produktů ve skladu. Odebraný vzorek musí být reprezentativní a musí odpovídat minimálně 10 % celkového smluvního množství, na které se žádá o podporu soukromého skladování.

3.  Po ukončení doby smluvního skladování provede příslušný subjekt kontrolu odebráním vzorků zaměřenou na hmotnost a totožnost produktů. Pokud však sušené odstředěné mléko zůstane ve skladu i po uplynutí maximální lhůty smluvního skladování, může být tato kontrola provedena v okamžiku vyskladnění.

Za účelem kontroly sdělí smluvní strana příslušnému subjektu dotyčné skladované šarže nejméně pět pracovních dnů před:

a) koncem doby smluvního skladování v délce 180 dnů

nebo

b) zahájením vyskladňování, pokud se uskuteční během uvedené doby v délce 180 dnů nebo po uplynutí této doby.

Členský stát může souhlasit s lhůtou kratší než pět pracovních dnů.

4.  O kontrolách provedených podle odstavců 1, 2 a 3 musí být vypracována zpráva, v které se uvádí:

a) datum kontroly;

b) její délka;

c) popis kontrolní činnosti.

Kontrolní zprávu musí podepsat odpovědný inspektor a spolupodepsat smluvní strana, popřípadě osoba odpovědná za sklad; zpráva musí tvořit součást platební dokumentace.

5.  V případě nesrovnalostí, které se týkají alespoň 5 % množství kontrolovaných produktů, se kontrola rozšíří na větší vzorek, který určí příslušný subjekt.

Členské státy oznámí takové případy Komisi ve lhůtě čtyř týdnů.Oddíl 3

Podpora skladování

Článek 34

1.  Podpora soukromého skladování uvedená v čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1255/1999 může být poskytnuta pouze tehdy, pokud je doba smluvního skladování nejméně 60 dní a nejvýše 180 dní.

Pokud smluvní strana nedodrží lhůtu uvedenou v čl. 33 odst. 3 tohoto nařízení, podpora se sníží o 15 % a vyplatí se pouze za dobu, u níž smluvní strana uspokojivě doloží příslušnému subjektu, že sušené odstředěné mléko bylo skladováno ve smluvním skladu.

2.  Aniž je dotčen článek 35 tohoto nařízení, Komise stanoví částku podpory postupem podle čl. 7 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1255/1999.

3.  Podpora se vyplácí na žádost smluvní strany na konci smluvní doby skladování, ve lhůtě 120 dní od obdržení žádosti, za předpokladu, že byly provedeny kontroly uvedené v čl. 33 odst. 3 a že byly splněny podmínky pro získání nároku na vyplacení podpory.

Pokud však probíhá administrativní šetření týkající se nároku na podporu, platba se provede až po uznání nároku na podporu.

Článek 35

Pokud to vyžaduje situace na trhu, lze u smluv, které budou teprve uzavřeny, změnit v průběhu roku částku podpory, dobu určenou pro uskladnění a vyskladnění, jakož i maximální délku skladování.KAPITOLA IV

SDĚLOVÁNÍ

▼M5

Článek 36

1.  Členské státy sdělí Komisi, nejpozději v pondělí každého týdne před 15.00 hod. (bruselského času) informace o množstvích práškového odtučněného mléka, která byla v průběhu předchozího týdne předmětem:

a) nabídky k prodeji podle článku 5;

b) smlouvy o soukromém skladování podle článku 28.

2.  Od okamžiku, kdy dojde ke zjištění, že nabídky uvedené v článku 5 dosahují 80 000 tun, budou informace uvedené v odst. 1 písm. a) tohoto článku sdělovány každý den před 15.00 hod. (bruselského času), pokud jde o množství práškového odtučněného mléka podaná předchozí den.

▼BKAPITOLA V

Závěrečná ustanovení

Článek 37

Zrušují se nařízení (EHS) č. 2213/76, (EHS) č. 1362/87, (EHS) č. 1158/91 a (ES) č. 322/96.

Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 38

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

POŽADAVKY NA SLOŽENÍ, JAKOSTNÍ ZNAKY A METODY ANALÝZYParametry

Obsah a jakostní znaky

Referenční metoda

Obsah bílkovin

nejméně 31,4 % v tukuprosté sušině

 (1)

Obsah tuku

nejvýše 1,00 %

 (1)

Obsah vody

nejvýše 3,5 %

 (1)

Titrovatelná kyselost vyjádřená v ml decinormálního roztoku hydroxidu sodného

nejvýše 19,5 ml

 (1)

Obsah mléčnanu

nejvýše 150 mg/100 g

 (1)

Přídavné látky

žádné

 (1)

Fosfatasový test

negativní, tj. stejný či menší než 4 μg fenolu na gram rekonstituovaného mléka

 (1)

Index rozpustnosti

nejvýše 0,5 ml (24 °C)

 (1)

Obsah popelovin

nejvýše 15,0 mg tj. nejméně disk B

 (1)

Obsah mikroorganismů

nejvýše 40 000 na gram

 (1)

Zjišťování koliformních bakterií

negativní v 0,1 g

 (1)

Zjišťování podmáslí (2)

negativní (3)

 (1)

Zjišťování syřidlové syrovátky (4)

negativní

 (1)

Zjišťování kyselé syrovátky (4)

negativní

Metoda schválená příslušným orgánem

Chuť a vůně

čisté

 (1)

Vzhled

bílá nebo slabě nažloutlá barva, bez nečistot a zbarvených částic

 (1)

Antimikrobiální látky

negativní (5)

(1)

(1)   Viz nařízení Komise (ES) č. 213/2001 ze dne 9. ledna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o metody analýzy a hodnocení jakosti mléka a mléčných výrobků, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2771/1999 a (ES) 2799/1999 (viz s. 1 tohoto Úředního věstníku).

(2)   „Podmáslím“ se rozumí vedlejší produkt výroby másla získaný po stlučení smetany a oddělení pevného tuku.

(3)   Nepřítomnost podmáslí může být stanovena na základě neohlášené kontroly na místě prováděné ve výrobním závodu nejméně jednou týdně nebo laboratorní analýzou konečného produktu, která prokáže nejvýše 69,31 mg FEDP na 100 g.

(4)   „Syrovátkou“ se rozumí vedlejší produkt při výrobě sýru nebo kaseinu, který se získá působením kyselin, syřidla a/nebo chemicko-fyzikálními procesy.

(5)   Syrové mléko používané pro výrobu sušeného odstředěného mléka musí vyhovovat požadavkům stanoveným v oddílu IX přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004.
PŘÍLOHA II

Balení

1.

Sušené odstředěné mléko je baleno do nových, čistých, suchých a neporušených papírových pytlů o čisté hmotnosti 25 kg.

2.

Pytle tvoří nejméně tři vrstvy, které dohromady odpovídají nejméně 420 J/m2 průměru TEA.

Druhá vrstva je potažena polyethylenovou vrstvou nejméně 15 g/m2 silné.

Uvnitř papírových vrstev je přitaven ke dnu polyethylenový pytel o tloušťce nejméně 0,08 mm.

3.

Pytle musí vyhovovat normě EN 770.

4.

Při plnění pytlů musí být sušené odstředěné mléko řádně slisováno. Volné sušené odstředěné mléko se nesmí v žádném případě dostat mezi jednotlivé vrstvy obalu.
PŘÍLOHA III

Odběr vzorků a analýza sušeného odstředěného mléka nabízeného k intervenci

1. Odběr vzorků se provádí postupem podle mezinárodní normy ISO 707. Členské státy však mohou pro odběr vzorků použít i jinou metodu za předpokladu, že bude odpovídat zásadám uvedené normy.

2. Počet balení, která je nutné namátkově vybrat pro odběr vzorků:

a) u nabídek týkajících se až 800 pytlů na 25 kg: nejméně osm;

b) u nabídek týkajících se více než 800 pytlů na 25 kg: nejméně osm plus jedno balení na každých dalších 800 pytlů nebo části tohoto množství.

3. Hmotnost vzorku: z každého balení se odebere nejméně 200 gramů.

4. Spojování vzorků: složený vzorek může tvořit nejvýše devět vzorků.

5. Analýza vzorků: u každého složeného vzorku se provede analýza za účelem ověření všech jakostních znaků uvedených v příloze I.

6. V případě vady vzorku:

a) pokud složený vzorek vykazuje vadu jednoho parametru, pak množství, ze kterého byl vzorek odebrán, je odmítnuto;

b) pokud složený vzorek vykazuje vadu více než jednoho parametru, pak množství, ze kterého byl vzorek odebrán, je odmítnuto, a ze zbývajícího nabízeného množství, které pochází ze stejného výrobního závodu, se podruhé odeberou vzorky k analýze. V takovém případě:

 je počet vzorků stanovený v bodu 2 dvojnásobný,

 pokud složený vzorek vykazuje vadu jednoho nebo více parametrů, pak množství, ze kterého byl tento vzorek odebrán, je odmítnuto.( 1 ) Úř. věst. L 160, 26. 6 1999, s. 48.

( 2 ) Úř. věst. L 118, 19.5.2000, s. 1.

( 3 ) Úř. věst. L 148, 28.6.1968, s. 13.

( 4 ) Úř. věst. L 78, 20.3.1987, s. 10.

( 5 ) Úř. věst. L 249, 11.9.1976, s. 6.

( 6 ) Úř. věst. L 279, 31.10.1996, s. 15.

( 7 ) Úř. věst. L 129, 19.5.1987, s. 9.

( 8 ) Úř. věst. L 80, 30.3.1996, s. 48.

( 9 ) Úř. věst. L 112, 4.5.1991, s. 65.

( 10 ) Úř. věst. L 16, 21.1.1999, s. 19.

( 11 ) Úř. věst. L 45, 23.2.1996, s. 5.

( 12 ) Úř. věst. L 52, 21.2.1998, s. 20.

( 13 ) Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55. Opravené znění v Úř. věst. L 226, 25.6.2004, s. 22.

( 14 ) Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5.

( 15 ) Úř. věst. L 216, 5.8.1978, s. 1.

( 16 ) Úř. věst. L 288, 9.11.1996, s. 6.

( 17 ) Úř. věst. L 62, 7.3.1980, s. 5.