02001L0081 — CS — 01.07.2018 — 006.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 2001/81/ES

ze dne 23. října 2001

o národních emisních stropech pro některé látky znečisťující ovzduší

(Úř. věst. L 309 27.11.2001, s. 22)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

 M1

SMĚRNICE RADY 2006/105/ES ze dne 20. listopadu 2006,

  L 363

368

20.12.2006

 M2

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 219/2009 ze dne 11. března 2009

  L 87

109

31.3.2009

►M3

SMĚRNICE RADY 2013/17/EU ze dne 13. května 2013,

  L 158

193

10.6.2013

►M4

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/2284 Text s významem pro EHP ze dne 14. prosince 2016

  L 344

1

17.12.2016


Ve znění:

 A1

AKT o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie

  L 236

33

23.9.2003
▼B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 2001/81/ES

ze dne 23. října 2001

o národních emisních stropech pro některé látky znečisťující ovzdušíČlánek 1

Cíl

Cílem této směrnice je omezit emise acidifikujících a eutrofizujících znečišťujících látek a prekurzorů ozonu za účelem zlepšení ochrany životního prostředí a lidského zdraví ve Společenství před ohrožením nepříznivými účinky acidifikace, eutrofizace půdy a přízemního ozonu a přiblížit se k dlouhodobým cílům nepřekračovat kritické úrovně a zátěže a účinně chránit všechny lidi před známými zdravotními riziky ze znečištění ovzduší, a to stanovením národních emisních stropů, kdy se roky 2010 a 2020 berou jako směrné, a pomocí postupných revizí podle článků 4 a 10.

▼M4 —————

▼B

Článek 4

Národní emisní stropy

1.  Nejpozději do roku 2010 omezí členské státy své roční emise znečisťujících látek oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOx), těkavých organických sloučenin (VOC) a amoniaku (NH3) na množství, jež nepřekročí emisní stropy uvedené v příloze I, přičemž vezmou v úvahu všechny úpravy provedené opatřeními, která Společenství přijme po zprávách uvedených v článku 9.

2.  Členské státy zajistí, aby emisní stropy stanovené v příloze I nebyly v žádném roce po roce 2010 překročeny.

▼M4 —————

▼M3
PŘÍLOHA INÁRODNÍ EMISNÍ STROPY PRO SO2, NOx, VOC A NH, KTERÝCH MÁ BÝT DOSAŽENO DO ROKU 2010 (1)

Země

SO2

kilotuny

NOx

kilotuny

VOC

kilotuny

NH3

kilotuny

Belgie

99

176

139

74

Bulharsko (2)

836

247

175

108

Česká republika

265

286

220

80

Dánsko

55

127

85

69

Německo

520

1 051

995

550

Estonsko

100

60

49

29

Irsko

42

65

55

116

Řecko

523

344

261

73

Španělsko

746

847

662

353

Francie

375

810

1 050

780

Chorvatsko (3)

70

87

90

30

Itálie

475

990

1 159

419

Kypr

39

23

14

9

Lotyšsko

101

61

136

44

Litva

145

110

92

84

Lucembursko

4

11

9

7

Maďarsko

500

198

137

90

Malta

9

8

12

3

Nizozemsko

50

260

185

128

Rakousko

39

103

159

66

Polsko

1 397

879

800

468

Portugalsko

160

250

180

90

Rumunsko (2)

918

437

523

210

Slovinsko

27

45

40

20

Slovensko

110

130

140

39

Finsko

110

170

130

31

Švédsko

67

148

241

57

Spojené království

585

1 167

1 200

297

EU 28

8 367

9 090

8 938

4 324

(1)   Tyto národní emisní stropy jsou stanoveny s cílem zhruba dosáhnout prozatímních cílů ochrany životního prostředí stanovených v článku 5. Očekávaným důsledkem dosahování těchto cílů je snížení eutrofizace půdy do té míry, aby bylo území Unie s depozicemi nutričního dusíku nad kritické zatížení sníženo o zhruba 30 % ve srovnání se stavem v roce 1990.

(2)   Tyto národní emisní stropy jsou dočasné a není jimi dotčen přezkum podle článku 10 této směrnice, který má být dokončen v roce 2008.

(3)   Národní emisní stropy pro Chorvatsko mají být dosaženy do dne jeho přistoupení k Unii.

▼M4 —————