2000L0029 — CS — 19.07.2007 — 014.002


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY 2000/29/ES

ze dne 8. května 2000

o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství

(Úř. věst. L 169, 10.7.2000, p.1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

SMĚRNICE KOMISE 2001/33/ES ze dne 8. května 2001,

  L 127

42

9.5.2001

►M2

SMĚRNICE KOMISE 2002/28/ES ze dne 19. března 2002,

  L 77

23

20.3.2002

►M3

SMĚRNICE KOMISE 2002/36/ES ze dne 29. dubna 2002,

  L 116

16

3.5.2002

►M4

SMĚRNICE RADY 2002/89/ES ze dne 28. listopadu 2002,

  L 355

45

30.12.2002

►M5

SMĚRNICE KOMISE 2003/22/ES ze dne 24. března 2003,

  L 78

10

25.3.2003

 M6

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 806/2003 ze dne 14. dubna 2003,

  L 122

1

16.5.2003

►M7

SMĚRNICE KOMISE 2003/47/ES ze dne 4. června 2003,

  L 138

47

5.6.2003

►M8

SMĚRNICE KOMISE 2003/116/ES ze dne 4. prosince 2003,

  L 321

36

6.12.2003

►M9

SMĚRNICE KOMISE 2004/31/ES ze dne 4. prosince 2003,

  L 85

18

23.3.2004

►M10

SMĚRNICE KOMISE 2004/70/ES Text s významem pro EHP ze dne 28. dubna 2004,

  L 127

97

29.4.2004

►M11

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004

  L 165

1

30.4.2004

►M12

SMĚRNICE KOMISE 2004/102/ES ze dne 5. října 2004,

  L 309

9

6.10.2004

 M13

SMĚRNICE RADY 2005/15/ES ze dne 28. února 2005,

  L 56

12

2.3.2005

►M14

SMĚRNICE KOMISE 2005/16/ES ze dne 2. března 2005,

  L 57

19

3.3.2005

►M15

SMĚRNICE KOMISE 2005/77/ES ze dne 11. listopadu 2005,

  L 296

17

12.11.2005

►M16

SMĚRNICE KOMISE (ES) č. 14/2006 ze dne 6. února 2006,

  L 34

24

7.2.2006

►M17

SMĚRNICE KOMISE 2006/35/ES ze dne 24. března 2006,

  L 88

9

25.3.2006

►M18

SMĚRNICE KOMISE 2007/41/ES ze dne 28. června 2007,

  L 169

51

29.6.2007


Ve znění:

►A1

Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie

  L 236

33

23.9.2003


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 020, 24.1.2008, s. 35  (00/29)
▼B

SMĚRNICE RADY 2000/29/ES

ze dne 8. května 2000

o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území SpolečenstvíRADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu ( 1 ),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ( 2 ),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 77/93/EHS ze dne 21. prosince 1976 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství ( 3 ) byla opakovaně a podstatně změněna ( 4 ); že by z důvodu jasnosti a účelnosti měla být kodifikována.

(2)

Rostlinná produkce zaujímá ve Společenství velmi důležité místo.

(3)

Výnos rostlinné produkce je neustále ohrožován škodlivými organismy.

(4)

Ochrana rostlin proti těmto škodlivým organismům je bezpodmínečně nutná nejen proto, aby se zabránilo snižování výnosu, ale též proto, aby se zvýšila produktivita zemědělství.

(5)

Boj proti škodlivým organismům vedený uvnitř Společenství formou systému rostlinolékařské péče uplatňovaného v celém Společenství jakožto prostoru bez vnitřních hranic a zaměřeného na jejich systematické zničení na místě by měl jen omezený účinek, kdyby se zároveň neprováděla ochranná opatření proti jejich zavlečení do Společenství.

(6)

Nutnost takových opatření byla uznána již dávno a byla předmětem mnoha vnitrostátních předpisů a mezinárodních dohod, z nichž má celosvětový význam Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin (IPPC) ze dne 6. prosince 1951 uzavřená v rámci Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO).

(7)

Jedním z nejdůležitějších opatření je inventarizace zvláště nebezpečných škodlivých organismů, jejichž dovoz do Společenství musí být zakázán, a škodlivých organismů, jejichž zavlečení prostřednictvím některých rostlin nebo rostlinných produktů musí být rovněž zakázáno.

(8)

Výskyt některých škodlivých organismů při dovozu rostlin a rostlinných produktů ze zemí, kde se tyto organismy vyskytují, není možno dostatečně kontrolovat. Proto je nutné v co nejmenším rozsahu zakázat dovoz některých rostlin a rostlinných produktů nebo zavést zvláštní kontroly v producentských zemích.

(9)

Tyto rostlinolékařské kontroly musí být omezeny na dovoz produktů pocházejících ze třetích zemí a na případy, kdy jsou vážné důvody k obavám, že některé opatření na ochranu rostlin nebylo dodrženo.

(10)

Je nutné upravit možnost povolení výjimek u určitého počtu předpisů a za určitých podmínek. Zkušenosti ukazují, že některé výjimky mohou být stejně naléhavé jako některá ochranná opatření. Zkrácené řízení blíže vymezené v této směrnici by se tedy mělo vztahovat i na výše uvedené výjimky.

(11)

V případě bezprostředního nebezpečí zavlečení nebo rozšíření škodlivých organismů by měl členský stát, ve kterém se problém vyskytl, přijmout předběžná ochranná opatření, která nejsou stanovena v této směrnici. Komise by měla být informována o všech případech, kdy je třeba přijmout bezpečnostní opatření.

(12)

Vzhledem k významu obchodu mezi francouzskými zámořskými departementy a zbytkem Společenství v oblasti rostlin a rostlinných produktů by bylo žádoucí, aby se ustanovení této směrnice vztahovala i na tyto departementy. Zvláštnosti francouzských zámořských departementů vyžadují stanovení doplňujících ochranných opatření z důvodů rostlinolékařské ochrany. Ustanovení této směrnice by se měla rovněž vztahovat na ochranná opatření proti zavlečení škodlivých organismů z jiných částí Francie do francouzských zámořských departementů.

(13)

Podle nařízení Rady (EHS) č. 1911/91 ze dne 26. června 1991 o uplatňování právních předpisů Společenství na Kanárské ostrovy ( 5 ) jsou Kanárské ostrovy součástí celního území Společenství a jsou zahrnuty do společných politik. Podle článků 2 a 10 tohoto nařízení závisí provádění společné zemědělské politiky na zavedení zvláštního systému zásobování. Musí být též doprovázeno zvláštními opatřeními v oblasti zemědělské výroby.

(14)

Rozhodnutí Rady 91/314/EHS ze dne 26. června 1991, kterým se stanoví program možností specifických pro odlehlost a ostrovní povahu Kanárských ostrovů (Poseican) ( 6 ), stanoví obecný rámec možných variant, přičemž bere v úvahu zvláštnosti a omezení, se kterými se ostrovy musejí potýkat.

(15)

Aby mohly být zohledněny rostlinolékařské podmínky Kanárských ostrovů, je třeba prodloužit použitelnost některých opatření této směrnice o šest měsíců počínaje dnem, ke kterému musí členské státy začít používat ustanovení týkající se příloh této směrnice ohledně ochrany francouzských zámořských departementů a Kanárských ostrovů.

(16)

Pro účely této směrnice je vhodné přijmout vzory osvědčení schválené IPPC ve znění ze dne 21. listopadu 1979, s jednotnou formou vytvořenou v úzké spolupráci s mezinárodními organizacemi. Současně je třeba stanovit určitá pravidla, za jakých podmínek mohou být tato osvědčení vydávána na základě starých vzorů po přechodné období, a pro podmínky osvědčení pro dovoz rostlin a rostlinných produktů ze třetích zemí.

(17)

U dovozů rostlin a rostlinných produktů ze třetích zemí by orgány pověřenými vydáváním osvědčení v těchto zemích měly být v zásadě ty orgány, jež jsou k tomu zmocněné podle IPPC. Bylo by vhodné sestavit seznam těchto orgánů pro nesmluvní třetí země.

(18)

Je třeba zjednodušit postup pro provedení některých změn v přílohách této směrnice.

(19)

Je třeba upřesnit oblast působnosti této směrnice, pokud jde o dřevo. Za tímto účelem je třeba převzít podrobné označení dřeva z předpisů Společenství.

(20)

Některá semena nejsou zahrnuta mezi rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty vyjmenované v přílohách této směrnice, které podléhají rostlinolékařské inspekci v zemi původu nebo při obchodování uvnitř Společenství.

(21)

V některých případech by bylo vhodné stanovit, aby úřední inspekce rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících ze třetích zemí byla prováděna Komisí ve třetí zemi původu.

(22)

Inspekce Společenství musí provádět odborníci zaměstnaní Komisí a odborníci zaměstnaní členskými státy, kteří jsou dáni k dispozici Komisi. Je třeba vymezit úlohu těchto odborníků v návaznosti na aktivity nezbytné v rámci systému rostlinolékařské péče Společenství.

(23)

Není již třeba omezovat oblast působnosti systému na obchod mezi členskými státy a třetími zeměmi, ale bylo by vhodné ji rozšířit i na obchod uvnitř každého členského státu.

(24)

Všechny části Společenství by měly požívat v zásadě stejné ochrany proti škodlivým organismům. Zároveň je třeba přihlédnout k rozličnosti ekologických podmínek a rozšíření určitých škodlivých organismů. Proto je důležité definovat „chráněné zóny“ vystavené zvláštním rostlinolékařským rizikům a poskytnout jim zvláštní ochranu za podmínek slučitelných s vnitřním trhem.

(25)

Pro uplatňování systému rostlinolékařské péče Společenství v jeho rámci jakožto prostoru bez vnitřních hranic a vytvoření chráněných zón je nezbytné provést rozlišení mezi požadavky na produkty Společenství a požadavky na produkty dovážené ze třetích zemí a určit škodlivé organismy pro chráněné zóny.

(26)

Nejvhodnějším místem pro rostlinolékařské kontroly je místo produkce. Pokud se jedná o produkty Společenství, musí být rostlinolékařské kontroly povinné v místě produkce a musí se týkat všech rostlin a rostlinných produktů, které jsou zde pěstovány, produkovány, používány nebo přítomny jiným způsobem, i pěstebních substrátů, které jsou zde použity. Aby byla zajištěna účinnost tohoto kontrolního systému, musí být všichni pěstitelé úředně zaregistrováni.

(27)

Aby byla zajištěna větší účinnost systému rostlinolékařské péče Společenství na vnitřním trhu, musí být možnost povolat v případě potřeby rostlinolékařských kontrol i jiné úřední osoby, než jsou úředníci příslušných orgánů ochrany rostlin členských států, jejichž příprava musí být koordinována a finančně podporována Společenstvím.

(28)

Pokud jsou výsledky kontrol uspokojující, nemusí být již produkty Společenství doloženy rostlinolékařským osvědčením používaným v mezinárodním obchodě, nýbrž mají smluvené označení (rostlinolékařský pas) přizpůsobené povaze produktů, které umožňuje jejich volný pohyb po celém území Společenství nebo po částech území, pro které je platné.

(29)

Je třeba upřesnit úřední opatření, která se použijí v případě, že výsledky kontrol nebudou uspokojující.

(30)

Aby bylo zajištěno dodržování systému rostlinolékařské péče Společenství v rámci vnitřního trhu, měl by být zaveden systém úředních kontrol v průběhu uvádění produktů na trh. Tento systém by měl být co nejspolehlivější a jednotný na celém území Společenství a zároveň by měl vyloučit zvláštní kontroly na hranicích mezi jednotlivými členskými státy.

(31)

V rámci vnitřního trhu by měly být produkty pocházející ze třetích zemí v zásadě podrobeny rostlinolékařské kontrole při jejich prvním vstupu do Společenství. Pokud jsou výsledky kontrol uspokojující, měl by být takovým produktům vystaven rostlinolékařský pas umožňující jejich volný pohyb stejně tak jako u produktů Společenství.

(32)

K zajištění všech záruk požadovaných po dovršení vnitřního trhu je důležité posílit síť rostlinolékařských kontrol jak členských států, tak i Společenství, na vnějších hranicích Společenství, zejména v těch členských státech, které jsou svojí zeměpisnou polohou vstupními branami do Společenství. Za tímto účelem Komise navrhne zahrnutí nutných výdajů do obecného rozpočtu Evropské unie.

(33)

K posílení účinnosti systému rostlinolékařské péče Společenství v rámci vnitřního trhu musí členské státy sladit praxi úředníků pověřených některými funkcemi v rostlinolékařské oblasti. K tomuto účelu vydá Komise do 1. ledna 1993 kodex Společenství pro rostlinolékařskou praxi.

(34)

Členské státy již nemohou přijímat zvláštní rostlinolékařské předpisy pro dovoz rostlin a rostlinných produktů z jiných členských států na jejich území. Všechny předpisy, jež stanoví rostlinolékařské požadavky na rostliny a rostlinné produkty, musejí být přijaty na úrovni Společenství.

(35)

Je nezbytné vytvořit systém finančních příspěvků Společenství, který by rozložil na úrovni Společenství případná rizika, jež by v obchodu v souvislosti se systémem rostlinolékařské péče Společenství mohla vzniknout.

(36)

Jako prevence před napadením škodlivými organismy zavlečenými ze třetích zemí je třeba upravit finanční příspěvek Společenství na posílení sítě rostlinolékařských kontrol na vnějších hranicích Společenství.

(37)

Uvedený systém by měl zároveň umožnit přispívat odpovídajícím způsobem na některé výdaje spojené s přijetím zvláštních opatření členskými státy v souvislosti s bojem proti napadení škodlivými organismy pocházejícími ze třetích zemí nebo z jiných oblastí Společenství, popřípadě s jejich eradikací a nápravou způsobených škod.

(38)

Pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství by měla být stanovena v urychleném řízení.

(39)

Je třeba zajistit, aby Komise byla plně informována o možných příčinách zavlečení uvedených škodlivých organismů.

(40)

Komise musí zejména kontrolovat správné uplatňování systému rostlinolékařské péče Společenství.

(41)

Pokud by bylo zjištěno, že k zavlečení škodlivých organismů došlo v důsledku nedostatečné zkoušky nebo inspekce, budou následky posuzovány podle práva Společenství, včetně některých zvláštních opatření.

(42)

Doporučuje se úzká spolupráce mezi členskými státy a Komisí v rámci Stálého rostlinolékařského výboru zřízeného rozhodnutím Rady 76/894/EHS ( 7 ).

(43)

Tato směrnice se nedotýká povinností členských států, pokud jde o lhůtu k provedení a použitelnost uvedené v příloze VIII části B,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:Článek 1

1.  Tato směrnice se týká opatření na ochranu proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do členských států z jiných členských států nebo ze třetích zemí.

Současně se týká:

a) od 1. června 1993 ochranných opatření proti šíření škodlivých organismů uvnitř Společenství v souvislosti s pohybem rostlin, rostlinných produktů a jiných příbuzných předmětů uvnitř členského státu;

b) ochranných opatření proti zavlečení škodlivých organismů do francouzských zámořských departementů z jiných částí Francie a naopak proti zavlečení škodlivých organismů pocházejících z francouzských zámořských departementů do jiných částí Francie;

c) ochranných opatření proti zavlečení škodlivých organismů na Kanárské ostrovy z jiných částí Španělska a naopak proti zavlečení škodlivých organismů pocházejících z Kanárských ostrovů do jiných částí Španělska;

▼M4

d) vzoru „rostlinolékařských osvědčení“ a „rostlinolékařských osvědčení pro zpětný vývoz“ nebo jejich elektronického ekvivalentu vystaveného členskými státy podle Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin (IPPC).

▼B

2.  Aniž by byly dotčeny podmínky ochrany rostlinolékařské situace převládající v určitých oblastech Společenství, a s přihlédnutím k rozdílným zemědělským a ekologickým podmínkám mohou být přijata ►M4  postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄ ochranná opatření, která jsou odůvodněna ochranou zdravotního stavu a života rostlin ve francouzských zámořských departementech a na Kanárských ostrovech, a jež tvoří doplněk k opatřením této směrnice.

3.  Tato směrnice se nevztahuje na Ceutu a Melillu.

▼M4

4.  Členské státy zajistí úzkou, rychlou, bezprostřední a účinnou spolupráci mezi sebou a s Komisí v otázkách, na něž se vztahuje tato směrnice. Za tím účelem každý členský stát vytvoří nebo určí jediný orgán, který bude odpovědný zejména za koordinaci a vztahy v otázkách ochrany zdraví rostlin podle této směrnice. Tento účel nejlépe splňuje úřední organizace ochrany rostlin ustavená podle Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin (IPPC).

Tento orgán a jakákoli pozdější změna se oznamuje ostatním členským státům a Komisi.

Postupem podle čl. 18 odst. 2 může být tento jediný orgán oprávněn postoupit či přenést koordinační nebo kontaktní úkoly jiné službě, pokud se vztahují k určitým otázkám ochrany zdraví rostlin podle této směrnice.

▼B

5.  Pokud jde o ochranná opatření proti zavlečení škodlivých organismů z francouzských zámořských departementů do jiných částí Francie a do ostatních členských států a proti jejich šíření v těchto departementech, nahrazují se data uvedená v odst. 1 písm. a) tohoto článku, v čl. 3 odst. 4, v čl. 4 odst. 2 a 4, v čl. 5 odst. 2 a 4, v čl. 6 odst. 5 a 6, v čl. 10 odst. 1 a 2 a v čl. 13 odst. 8, 10 a 11 datem, který je shodný s posledním dnem období šesti měsíců počínajícího dnem, od něhož musí členské státy začít používat budoucí ustanovení týkající se příloh I až V ohledně ochrany francouzských zámořských departementů. Od téhož dne se zrušuje odst. 1 písm. b) a odst. 2 tohoto článku.

6.  Pokud jde o ochranná opatření proti zavlečení škodlivých organismů z Kanárských ostrovů do jiných částí Španělska a do jiných členských států a proti jejich šíření na těchto ostrovech, nahrazují se data uvedená v odst. 1 písm. a) tohoto článku, v čl. 3 odst. 4, v čl. 4 odst. 2 a 4, v čl. 5 odst. 2 a 4, v čl. 6 odst. 5 a 6, v čl. 10 odst. 1 a 2 a v čl. 13 odst. 8, 10 a 11 datem, který je shodný s posledním dnem období šesti měsíců počínajícího dnem, od něhož musí členské státy začít používat budoucí ustanovení týkající se příloh I až V ohledně ochrany Kanárských ostrovů. Od téhož dne se zrušuje odst. 1 písm. c) tohoto článku.

Článek 2

1.  Pro účely této směrnice se rozumí:

a)  ►M4  rostlinami: živé rostliny a stanovené živé části včetně semen. ◄

Živé části rostlin jsou:

 plody v botanickém smyslu, s výjimkou hluboce zmrazených,

 zelenina, s výjimkou hluboce zmrazené,

 hlízy, oddenkové hlízy, cibule, oddenky,

 řezané květiny,

 větve s listy,

 uříznuté stromy s listy,

▼M4

 listy, olistění,

▼B

 rostlinné tkáňové kultury,

▼M4

 živý pyl,

 očka, řízky, rouby,

 všechny ostatní části rostlin, jež mohou být upřesněny postupem podle čl. 18 odst. 2.

▼B

Semeny se rozumí semena v botanickém smyslu, která nejsou určena k výsevu;

b)  rostlinnými produkty: produkty rostlinného původu nezpracované nebo zpracované jednoduchými metodami, pokud nejsou rostlinami;

c)  výsadbou: veškeré úkony týkající se umístění rostlin pro zajištění jejich dalšího růstu nebo rozmnožování;

d)  rostlinami určenými k výsadbě:

 již vysazené rostliny určené k pěstování nebo k přesazení po jejich dovezení nebo

 rostliny dosud nevysazené v okamžiku jejich dovozu, ale určené k vysazení;

▼M4

e)  škodlivými organismy: všechny druhy, kmeny nebo biotypy rostlin, živočichů nebo patogenů, škodlivé rostlinám nebo rostlinným produktům;

▼B

f)  rostlinolékařským pasem: úřední návěska osvědčující, že ustanovení této směrnice týkající se rostlinolékařských norem a zvláštních požadavků byla dodržena; a který za tímto účelem:

 byl normalizován na úrovni Společenství pro různé druhy rostlin a rostlinných produktů a

 vystavuje příslušný úřední subjekt členského státu a vydává podle prováděcích ustanovení k postupu pro vydávání rostlinolékařských pasů.

Pro zvláštní druhy produktů mohou být ►M4  postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄ určena jiná smluvená úřední označení než návěsky.

Normalizace se provádí postupem podle  ►M4  čl. 18 odst. 2 ◄ . V rámci této normalizace jsou pro rostlinolékařské pasy, které podle ustanovení čl. 10 odst. 1 druhého pododstavce neplatí pro všechny části Společenství, stanovena odlišná označení;

g)  příslušnými úředními subjekty členského státu:

i) úřední ►M4  subjekt ◄ na ochranu rostlin členského státu uvedené v čl. 1 odst. 4, nebo

ii) jakýkoli veřejný orgán vytvořený:

 buď na celostátní úrovni,

 nebo na regionální úrovni, v mezích stanovených ústavou daného členského státu a pod kontrolou vnitrostátních orgánů.

Příslušné úřední subjekty členského státu mohou v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy zmocnit plněním úkolů vyplývajících z této směrnice, které mají být prováděny v rámci jejich pravomoci a pod jejich dohledem, jakoukoli právnickou osobu veřejného nebo soukromého práva, jež bude na základě úředně schválených stanov pověřena výhradně zvláštními úkoly veřejného zájmu, pod podmínkou, že tato právnická osoba ani její členové nebudou mít z výsledků opatření, která učiní, žádný osobní prospěch.

Členské státy zajistí, aby subjekty uvedené v prvním odstavci bodu ii) a subjekty uvedené v bodě i) spolu úzce spolupracovaly.

Kromě toho lze ►M4  postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄ schválit jakoukoli jinou právnickou osobu založenou subjektem nebo subjekty uvedenými v prvním pododstavci bodě i), která jedná pod vedením a kontrolou tohoto subjektu, pod podmínkou, že tato právnická osoba nebude mít z výsledků opatření, která učiní, žádný osobní prospěch.

Jediný orgán uvedený v čl. 1 odst. 4 oznámí Komisi odpovědné úřední subjekty daného členského státu. Komise předá tuto informaci ostatním členským státům;

h)  chráněnou zónou: zóna ve Společenství:

 ve které jeden nebo více škodlivých organismů vyjmenovaných v této směrnici, které jsou usídlené v jedné nebo několika částech Společenství, nejsou endemické nebo usídlené, přestože podmínky pro jejich usídlení jsou zde příhodné,

 ve které existuje nebezpečí usídlení určitých škodlivých organismů na určitých plodinách, dané příznivými ekologickými podmínkami, přestože tyto organismy nejsou endemické ani usídlené ve Společenství,

a která byla ►M4  postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄ uznána za vyhovující podmínkám stanoveným v první a druhé odrážce, a to, v případě uvedeném v první odrážce, na žádost dotčeného členského státu nebo států a na základě výsledků příslušných šetření, nad kterými dohlíželi odborníci uvedení v článku 21 v souladu s postupem stanoveným ve výše uvedeném článku, které neprokazují opak. Šetření v případě uvedeném ve druhé odrážce jsou nepovinná.

Škodlivý organismus je považován za usídlený v určité oblasti, pokud je zde jeho přítomnost známa a pokud nebyla přijata žádná úřední opatření k jeho eradikaci anebo pokud se takováto opatření ukázala jako neúčinná v období nejméně dvou po sobě následujících let.

V případě uvedeném v první odrážce prvního pododstavce provádějí dotčené členské státy pravidelná a systematická úřední šetření zaměřená na přítomnost organismů, pro které byla chráněná zóna uznána. Každý výskyt organismu tohoto druhu je okamžitě ►M4  písemně ◄ oznámen Komisi. Riziko vyplývající z takového nálezu posoudí Stálý rostlinolékařský výbor a ►M4  postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄ se přijmou vhodná opatření.

Podrobnosti šetření uvedené v prvním a třetím pododstavci mohou být stanoveny ►M4  postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄  s přihlédnutím k uznávaným vědeckým a statistickým zásadám.

Výsledky šetření se oznamují ►M4  písemně ◄ Komisi, která předá tyto informace ostatním členským státům.

Do 1. ledna 1998 Komise předloží Radě zprávu o fungování systému chráněných zón s případnými vhodnými návrhy;

i)  úředním zjištěním nebo opatřením: aniž je dotčen článek 21, zjištění učiněné nebo opatření přijaté:

▼M4

 zástupci úřední státní organizace ochrany rostlin třetí země nebo na jejich zodpovědnost jinými státními úředníky, kteří jsou odborně kvalifikováni a zplnomocněni touto úřední státní organizací ochrany rostlin, pokud jde o zjištění nebo opatření související s vystavením rostlinolékařských osvědčení a rostlinolékařských osvědčení pro zpětný vývoz nebo jejich elektronických ekvivalentů,

▼B

 anebo těmito zástupci, státními nebo odbornými úředníky zaměstnanými v některém z příslušných úředních subjektů členského státu, pokud jde o ostatní případy a pod podmínkou, že tito úředníci nebudou mít z výsledku přijatých opatření žádný osobní prospěch a že splňují minimální kvalifikační předpoklady.

Členské státy zajistí, aby jejich státní a odborní úředníci měli nutnou kvalifikaci pro správné používání této směrnice. Obecné zásady pro tuto kvalifikaci mohou být stanoveny ►M4  postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄ .

Komise prostřednictvím Stálého rostlinolékařského výboru vytvoří programy Společenství pro další vzdělávání těchto státních a odborných úředníků, na jejichž plnění bude dohlížet, s cílem pozvednout znalosti a zkušenosti získané v rámci státu na výše zmíněnou kvalifikační úroveň. Bude přispívat na financování tohoto dalšího vzdělávání a navrhne zahrnutí nutných výdajů do rozpočtu Společenství;

▼M4

j)  vstupním místem: místo, na kterém rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty poprvé vstupují na celní území Společenství: v případě letecké přepravy letiště, v případě námořní nebo říční přepravy přístav, v případě železniční přepravy nádraží, v případě ostatní přepravy pak místo celního úřadu odpovědného za místo, kde se překračuje pozemní hranice Společenství směrem na jeho území;

k)  úředním subjektem vstupního místa: odpovědný úřední subjekt v členském státě, jemuž podléhá vstupní místo;

l)  úředním subjektem místa určení: odpovědný úřední subjekt v členském státě, jemuž podléhá oblast, kde se nachází „celní úřad určení“;

m)  celním úřadem vstupního místa: úřad vstupního místa definovaného pod písmenem j);

n)  celním úřadem určení: úřad místa určení ve smyslu čl. 340b odst. 3 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ( 8 );

o)  partií: určitý počet jednotek jednoho druhu zboží identifikovatelný na základě stejnorodosti složení a původu a tvořící část zásilky;

p)  zásilkou: množství zboží, na něž se vztahuje jediný doklad potřebný k celnímu řízení nebo jiným formalitám, jako je rostlinolékařské osvědčení nebo jakýkoli jiný dokument nebo značka; zásilka se může skládat z více partií;

q)  celně schváleným určením nebo užitím: celně schválená určení uvedená v čl. 4 bodu 15 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství ( 9 ) (dále jen celní kodex Společenství);

r)  tranzitem: přeprava zboží, které podléhá celnímu dohledu, z jednoho místa na druhé v celním území Společenství, jak je uvedena v článku 91 nařízení (EHS) č. 2913/92.

▼B

2.  Kromě ustanovení výslovně stanovících opak se tato směrnice vztahuje jen na dřevo, které si zcela nebo částečně uchovalo svůj přirozený oblý povrch, s kůrou nebo bez kůry, anebo, pokud je ve formě třísek, štěpků, pilin, zbytků dřeva a dřevního odpadu.

Aniž by byla dotčena ustanovení týkající se přílohy V, se tato směrnice vztahuje rovněž na dřevo, bez ohledu na to, zda vyhovuje podmínkám uvedeným v prvním pododstavci či nikoliv, jestliže je ve formě pomocného dřeva použitého při ložení zásilek, prokladů, palet či obalů používaných pro přepravu předmětů různého druhu za předpokladu, že představuje riziko z rostlinolékařského hlediska.

Článek 3

1.  Členské státy zakáží dovoz škodlivých organismů vyjmenovaných v příloze I části A na jejich území.

2.  Členské státy zakáží dovoz takových rostlin a rostlinných produktů vyjmenovaných v příloze II části A na jejich území, které jsou napadeny škodlivými organismy uvedenými v této části přílohy.

▼M4

3.  V souladu s podmínkami, jež mohou být stanoveny postupem podle čl. 18 odst. 2, se odstavce 1 a 2 nepoužijí na rostliny, s výjimkou rostlin určených k výsadbě, mírně napadené škodlivými organismy uvedenými v příloze I části A nebo v příloze II části A nebo v případě přípustných tolerancí stanovených pro škodlivé organismy uvedené v příloze II části A oddílu II, které byly předem určeny po dohodě s orgány zastupujícími členské státy v rostlinolékařské oblasti a založeny na příslušné analýze rizika souvisejícího se škodlivým organismem.

▼B

4.  S účinkem od 1. června 1993 členské státy stanoví, že odstavce 1 a 2 se vztahují také na šíření uvedených škodlivých organismů prostřednictvím oběhu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území členského státu.

5.  S účinkem od 1. června 1993 zakáží členské státy uvnitř uvedených chráněných zón zavlečení a šíření:

a) škodlivých organismů vyjmenovaných v příloze I části B;

b) rostlin a rostlinných produktů vyjmenovaných v příloze II části B, pokud jsou napadeny škodlivými organismy zde uvedenými.

6.   ►M4  Postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄ :

a) se škodlivé organismy vyjmenované v přílohách I a II třídí následovně:

 organismy, jejichž přítomnost nebyla zjištěna v žádné části Společenství a které se týkají celého území Společenství, jsou uvedeny v příloze I části A kapitole I a v příloze II části A kapitole I,

 organismy, jejichž přítomnost byla zjištěna, ale nejsou endemické ani usídlené v celém Společenství a které se týkají celého území Společenství, jsou uvedeny v příloze I části A kapitole II a v příloze II části A kapitole II,

 ostatní organismy jsou uvedeny v příloze I části B a v příloze II části B podle toho, jaké chráněné zóny se týkají;

b) se škodlivé organismy, které jsou endemické nebo usídlené v jedné nebo ve více částech Společenství, vyškrtnou, s výjimkou škodlivých organismů uvedených v druhé a třetí odrážce písmene a);

c) se názvy příloh I a II i jejich jednotlivé části a kapitoly upraví podle písmen a) a b).

▼M4

7.  Postupem podle čl. 18 odst. 2 mohou být přijata prováděcí ustanovení, jimiž se stanoví podmínky dovozu do členských států a šíření v členských státech:

a) organismů, které jsou považovány za škodlivé pro rostliny nebo rostlinné produkty, ale nejsou uvedeny v přílohách I a II;

b) organismů, které jsou uvedeny v příloze II, ale jejichž přítomnost byla zjištěna na jiných rostlinách než těch, jež jsou uvedeny v této příloze, a které jsou považovány za škodlivé pro rostliny nebo rostlinné produkty;

c) organismů, které jsou uvedeny v přílohách I a II, jejichž přítomnost byla zjištěna v izolovaném stavu a které jsou považovány za škodlivé pro rostliny nebo rostlinné produkty.

8.  Za podmínek stanovených postupem podle čl. 18 odst. 2 se odstavec 1 a odst. 5 písm. a), odstavec 2 a odst. 5 písm. b) a odstavec 4 nevztahují na pokusnou a vědeckou činnost ani na práci ve šlechtění odrůd.

9.  Po přijetí opatření uvedených v odstavci 7 a za podmínek stanovených postupem podle čl. 18 odst. 2 se odstavec 7 nevztahuje na pokusnou a vědeckou činnost a na práci ve šlechtění odrůd.

▼B

Článek 4

1.  Členské státy stanoví, že se na jejich území nesmí dovážet rostliny a rostlinné produkty vyjmenované v příloze III části A, pokud pocházejí ze zemí uvedených v této části přílohy.

2.  Členské státy stanoví, že od 1. června 1993 rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty nesmějí být dovezeny do uvedených chráněných zón, které se nacházejí na jejich území.

3.   ►M4  Postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄ se příloha III upraví tak, aby část A obsahovala rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty představující z hlediska zdraví rostlin riziko pro všechny části Společenství a část B rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty představující takové riziko jen pro chráněné zóny. Chráněné zóny jsou zde specifikovány.

4.  Od 1. června 1993 se odstavec 1 již nevztahuje na rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty pocházející ze Společenství.

5.  Za podmínek, které budou stanoveny ►M4  postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄ , se odst. 1 a 2 nevztahují na pokusnou a vědeckou činnost ani na šlechtění odrůd.

6.  Pokud nehrozí nebezpečí rozšíření škodlivých organismů, může členský stát stanovit, že ve zvláštních ojedinělých případech se odstavce 1 a 2 nepoužijí na rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které se pěstují, produkují a používají v pohraničním pásmu bezprostředně sousedícím se třetí zemí a dovážejí se do tohoto členského státu za účelem jejich využití v blízkosti jeho pohraničního pásma.

Pokud je povolena takováto výjimka, členský stát uvede místo a jméno provozovatele. Tyto údaje, které se pravidelně aktualizují, má Komise k dispozici.

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, kterým byla udělena výjimky podle prvního pododstavce, jsou opatřeny dokumenty uvádějícími, ze kterého místa dotyčné třetí země pocházejí.

Článek 5

1.  Členské státy stanoví, že rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v příloze IV části A se smějí dovážet na jejich území pouze tehdy, pokud splňují zvláštní požadavky uvedené v této části přílohy.

2.  Od 1. června 1993 zakáží členské státy dovoz a oběh rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v příloze IV části B uvnitř chráněných zón, pokud nejsou splněny zvláštní požadavky uvedené v této části přílohy.

3.  Na základě kritérií uvedených v čl. 3 odst. 6 se ►M4  postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄ upraví příloha IV.

4.  Členské státy stanoví, že, aniž je dotčen čl. 6 odst. 7, se od 1. června 1993 odstavec 1 vztahuje také na oběh rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území členského státu. Tento odstavec a odstavce 1 a 2 se nevztahují na pohyb malého množství rostlin, rostlinných produktů, potravin nebo krmiv, pokud je určeno pro přímou spotřebu vlastníka nebo příjemce nikoli k průmyslovým nebo obchodním účelům anebo ke spotřebě během dopravy a pokud není nebezpečí rozšíření škodlivých organismů.

5.  Za podmínek, které budou stanoveny ►M4  postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄ , se odstavce 1, 2 a 4 nevztahují na pokusnou a vědeckou činnost ani na šlechtění odrůd.

6.  Pokud nehrozí nebezpečí rozšíření škodlivých organismů, může členský stát stanovit, že ve zvláštních ojedinělých případech se odstavce 1, 2 a 4 nepoužijí na rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které se pěstují, produkují a používají v pohraničním pásmu bezprostředně sousedícím se třetí zemí a dovážejí se do tohoto členského státu za účelem jejich využití v blízkosti jeho pohraničního pásma.

Pokud je povolena takováto výjimka, členský stát uvede místo a jméno provozovatele. Tyto údaje, které se pravidelně aktualizují, má Komise k dispozici.

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, kterým byla udělena výjimka podle prvního pododstavce, jsou opatřeny dokumenty uvádějícími, ze kterého místa dotyčné třetí země pocházejí.

Článek 6

1.  Členské státy stanoví, alespoň pokud jde o dovoz do jiného členského státu, že rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v příloze V části A a jejich obaly musejí být důkladně úředně zkontrolovány, buď celkově, nebo odebráním reprezentativních vzorků, a v případě nutnosti též dopravní prostředek, v němž byly přepravovány, aby se zajistilo:

a) že nejsou napadeny škodlivými organismy uvedenými v příloze I části A;

b) že, pokud jde o rostliny a rostlinné produkty uvedené v příloze II části A, nejsou napadeny škodlivými organismy uvedenými v této části přílohy;

c) že, pokud jde o rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty uvedené v příloze IV části A, splňují zvláštní požadavky uvedené v této části přílohy.

2.  Jakmile budou přijata opatření uvedená v čl. 3 odst. 6 písm. a) a v čl. 5 odst. 3, bude se odstavec 1 tohoto článku vztahovat pouze na přílohu I část A kapitolu II přílohu II část A kapitolu II a přílohu IV část A kapitolu II. Pokud kontrola provedená podle tohoto ustanovení odhalí škodlivé organismy uvedené v příloze I části A kapitole I nebo v příloze II části A kapitole I, má se za to, že nejsou splněny podmínky uvedené v článku 10.

3.  Členské státy stanoví, aby se kontrolní opatření podle odstavce 1 vztahovala i na dodržování ustanovení čl. 3 odst. 4, 5 a 7 nebo čl. 5 odst. 2, pokud členský stát určení použije některou z možností uvedených v těchto článcích.

4.  Členské státy stanoví, že semena uvedená v příloze IV části A, která jsou určena pro vývoz do jiného členského státu, musejí být úředně zkontrolována, aby se zajistilo, že splňují zvláštní požadavky stanovené v této části přílohy.

5.  Aniž jsou dotčena ustanovení odstavce 7, od 1. června 1993 jsou odstavce 1, 3 a 4 použitelná rovněž na oběh rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území členského státu. Odstavce 1, 3 a 4 se nevztahují na průvoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů přes chráněnou zónu a na jejich oběh vně chráněné zóny, pokud jde o škodlivé organismy uvedené v příloze I části B nebo v příloze II části B a o zvláštní požadavky stanovené v příloze IV části B.

Úřední kontroly uvedené v odstavcích 1, 3 a 4 se provádějí podle následujících ustanovení:

a) týkají se předmětných rostlin nebo rostlinných produktů, které producent pěstuje, produkuje nebo používá anebo které jsou z jakéhokoli jiného důvodu přítomny v jeho objektech, a použitého pěstebního substrátu;

b) uskutečňují se v objektech, především v místě produkce;

c) uskutečňují se pravidelně v příhodné době, alespoň jednou za rok a alespoň vizuálním pozorováním, aniž by byly dotčeny zvláštní požadavky stanovené v příloze IV; další činnosti mohou být prováděny, pokud je tak stanoveno v odstavci 8.

Každý producent, který na základě odstavců 1 až 4 podléhá úřední kontrole uvedené v druhém pododstavci, je zapsán do úředního rejstříku pod evidenčním číslem, podle kterého jej lze identifikovat. Komise má na požádání přístup k takto vytvořeným úředním rejstříkům.

Producent má určité povinnosti stanovené v souladu s odstavcem 8. Především neprodleně informuje příslušný úřední subjekt příslušného členského státu o každém neobvyklém výskytu škodlivých organismů, příznaků nebo jakékoli jiné anomálii týkající se rostlin.

Odstavce 1, 3 a 4 se nevztahují na pohyb malého množství rostlin, rostlinných produktů, potravin nebo krmiv, pokud je určeno pro přímou spotřebu vlastníka nebo příjemce nikoli k průmyslovým nebo obchodním účelům nebo ke spotřebě během dopravy, a pokud není nebezpečí rozšíření škodlivých organismů.

6.  S účinkem od 1. června 1993 členské státy stanoví, že producenti určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, neuvedených v příloze V části A, specifikovaných v souladu s odstavcem 8, společné sklady nebo expediční střediska v produkčních oblastech se také zapisují do místního, regionálního nebo celostátního úředního rejstříku podle odst. 5 třetího pododstavce. Mohou být kdykoli podrobeni kontrole podle odst. 5 druhého pododstavce.

V souladu s odstavcem 8 může být vytvořen systém, který umožní v případě potřeby a v rámci možností zjistit původ určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů podle druhu podmínek produkce a uvádění na trh.

7.  V případě, že nehrozí rozšíření škodlivých organismů, mohou členské státy osvobodit:

 drobné producenty nebo zpracovatele, jejichž veškerá produkce a prodej rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů je určena ke konečné spotřebě pro osoby na místním trhu, které nejsou profesionálně zapojeny do rostlinné výroby (místní oběh) od zápisu do rejstříku uvedeného v odstavcích 5 a 6,

 místní oběh rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů vyprodukovaných osobami osvobozenými od této povinnosti od úřední kontroly podle odstavců 5 a 6.

Ustanovení této směrnice týkající se místního oběhu budou před 1. lednem 1998 znovu přezkoumána Radou, na návrh Komise a s ohledem na dosavadní zkušenosti.

8.   ►M4  Postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄ se přijmou prováděcí předpisy týkající se:

 mírnějších podmínek pro oběh rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvnitř chráněné zóny zřízené pro tyto rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty ve vztahu k jednomu nebo více škodlivým organismům,

 záruk, pokud jde o průvoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů přes chráněnou zónu zřízenou pro tyto rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty ve vztahu k jednomu nebo více škodlivým organismům,

 četnosti a časovému rozvrhu úředních kontrol, včetně dalších činností uvedených v odst. 5 druhém pododstavci písm. c),

 povinností producentů zapsaných do rejstříku uvedených v odst. 5 čtvrtém pododstavci,

 upřesnění produktů uvedených v odstavci 6 a produktů, pro které je zamýšlen systém uvedený v odstavci 6,

 dalších požadavků ohledně osvobození uvedených v odstavci 7, zvláště pokud jde o pojmy „drobní producenti“ a „místní trh“ a o postupy, které se k nim vztahují.

9.  Prováděcí pravidla pro postup při zápisu do rejstříku a pro evidenční čísla podle odst. 5 třetího pododstavce mohou být stanovena ►M4  postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄ .

▼M4 —————

▼B

Článek 10

1.  Pokud počínaje 1. červnem 1993 kontrola stanovená v čl. 6 odst. 1, 3 a 4, provedená podle čl. 6 odst. 5 ukáže, že jsou splněny podmínky uvedené v těchto odstavcích, bude vystaven rostlinolékařský pas podle ustanovení, která mohou být přijata podle odstavce 4 tohoto článku ►M4  ————— ◄ .

▼M4

V případě semen uvedených v čl. 6 odst. 4 se nemusí vystavovat rostlinolékařský pas, pokud je postupem podle čl. 18 odst. 2 zajištěno, že dokumenty vystavené v souladu s ustanoveními Společenství platnými pro uvádění certifikovaného osiva na trh, poskytují důkazy o souladu s požadavky uvedenými v čl. 6 odst. 4. V takovém případě se uvedené dokumenty považují pro všechny účely za rostlinolékařské pasy ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. f).

▼B

Pokud se kontrola netýká podmínek v chráněných zónách nebo pokud se zdá, že tyto podmínky nejsou splněny, neplatí rostlinolékařský pas pro uvedené zóny a musí obsahovat označení stanovené pro tento případ podle čl. 2 odst. 1 písm. f).

2.  Počínaje 1. červnem 1993 mohou rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty uvedené v příloze V části A kapitole I obíhat ►M4  a semena uvedená v čl. 6 odst. 4 ◄ ve Společenství pouze v rámci místního oběhu ve smyslu čl. 6 odst. 7, pokud není na tyto rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, jejich obal nebo vozidlo zajišťující jejich přepravu připevněn platný rostlinolékařský pas pro dané území, vystavený v souladu s odstavcem 1.

Od 1. června 1993 mohou být rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty uvedené v příloze V části A kapitole II dovezeny ►M4  a semena uvedená v čl. 6 odst. 4 ◄ do příslušné chráněné zóny a obíhat v ní jen s platným rostlinolékařským pasem pro tuto zónu, vystaveným v souladu s odstavcem 1, který je připevněn na tyto rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, jejich obal nebo vozidlo zajišťující jejich přepravu. Pokud jsou splněny podmínky uvedené v čl. 6 odst. 8 týkající se průvozu přes chráněné zóny, ustanovení tohoto pododstavce se nepoužije.

První a druhý pododstavec se nevztahuje na pohyb malého množství rostlin, rostlinných produktů, potravin nebo krmiv, pokud je určeno pro přímou spotřebu vlastníka nebo příjemce nikoli k průmyslovým nebo obchodním účelům anebo ke spotřebě během dopravy, a pokud není nebezpečí rozšíření škodlivých organismů.

3.  Rostlinolékařský pas může být později na celém území Společenství nahrazen jiným v souladu s těmito ustanoveními:

 rostlinolékařský pas může být nahrazen pouze v případě rozdělení zásilky, sloučení několika zásilek nebo jejich částí, změny rostlinolékařského statutu zásilky, aniž jsou dotčeny zvláštní požadavky uvedené v příloze IV, nebo v jiných případech uvedených v odstavci 4,

 nahrazení se provádí pouze na žádost fyzické nebo právnické osoby, ať už jde o producenty či nikoli, zapsané v úředním rejstříku, přiměřeně podle ustanovení čl. 6 odst. 5 třetího pododstavce,

 náhradní pas může vydat pouze příslušný úředním subjekt v oblasti, ve které se nachází objekt žadatele, a pouze pokud je možné zaručit totožnost uvedeného produktu a neexistenci rizika napadení škodlivými organismy uvedenými v příloze I a II od okamžiku jeho odeslání producentem,

 postup při nahrazení musí být v souladu s předpisy, které mohou být přijaty podle odstavce 4,

 náhradní pas musí obsahovat zvláštní označení podle odstavce 4, které udává číslo producenta, původu nebo v případě změny rostlinolékařského statutu číslo pracovníka odpovědného za tuto změnu.

4.   ►M4  Postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄ mohou být přijaty prováděcí předpisy týkající se:

 podrobností postupu při vystavování rostlinolékařských pasů, jak je uvedeno v odstavci 1,

 podmínek, za kterých může být rostlinolékařský pas nahrazen podle odstavce 3 první odrážky,

 podrobností postupu při vystavování náhradních pasů uvedených v odstavci 3 třetí odrážce,

 zvláštního označení vyžadovaného u náhradního pasu podle odstavce 3 páté odrážky.

Článek 11

1.  Pokud na základě kontroly stanovené v čl. 6 odst. 1, 3 a 4 a provedené podle čl. 6 odst. 5 nelze dojít k závěru, že jsou splněny podmínky stanovené ve výše uvedených odstavcích, rostlinolékařský pas nebude vydán, aniž je dotčeno ustanovení odstavce 2 tohoto článku.

2.  Ve zvláštních případech, kdy se zdá, že podle výsledků kontroly část rostlin nebo rostlinných produktů, které producent pěstuje, vyrábí nebo používá anebo které jsou z jakéhokoli jiného důvodu přítomny v jeho objektech, nebo část použitého pěstebního substrátu nepředstavuje žádné riziko šíření škodlivých organismů, se odstavec 1 na tuto část nepoužije ►M4  a může se použít rostlinolékařský pas ◄ .

3.  V případě použití odstavce 1 se na rostliny, rostlinné produkty i pěstební substrát vztahuje jedno nebo více následujících úředních opatření:

 vhodné ošetření, po němž následuje vystavení rostlinolékařského pasu podle článku 10, pokud se má za to, že ošetřením jsou splněny stanovené podmínky,

 povolení oběhu pod úředním dohledem pro zóny, ve kterých se nevyskytují další rizika,

 povolení oběhu pod úředním dohledem do míst průmyslového zpracování,

 zničení.

►M4  Postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄ mohou být přijaty předpisy týkající se:

 podmínek, které jedno nebo více opatření uvedených v prvním pododstavci musí nebo nemusí splňovat,

 podrobností a podmínek vztahujících se k těmto opatřením.

4.  V případě použití odstavce 1 jsou činnosti producenta celkově nebo částečně pozastaveny do té doby, než bude vyloučeno nebezpečí šíření škodlivých organismů. Po dobu pozastavení činností se článek 10 nepoužije.

5.  Tam, kde se lze domnívat na základě úřední kontroly uskutečněné podle čl. 6 odst. 6, že produkty v tomto článku uvedené nejsou prosté škodlivých organismů uvedených v příloze I a II, se použijí přiměřeně odstavce 2, 3 a 4 tohoto článku.

▼M4

Článek 12

1.  Členské státy zorganizují úřední kontroly, aby zajistily dodržování ustanovení této směrnice, zejména čl. 10 odst. 2; tyto kontroly se uskutečňují namátkově a bez jakéhokoli diskriminace, pokud jde o původ rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, podle následujících ustanovení:

 příležitostné kontroly kdykoli a kdekoli, kam jsou přepravovány rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty,

 příležitostné kontroly v objektech, kde jsou rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty pěstovány, produkovány, skladovány nebo prodávány, a v nákupních podnicích,

 příležitostné kontroly současně s jakoukoli kontrolou dokumentů uskutečněnou z jiných než rostlinolékařských důvodů.

Kontroly musejí být pravidelné v objektech zapsaných do úředního rejstříku v souladu s čl. 10 odst. 3 a čl. 13c odst. 1 písm. b) a mohou být pravidelné v objektech zapsaných do úředního rejstříku v souladu s čl. 6 odst. 6.

Kontroly mohou být výběrové, pokud vyjde najevo, že nebylo dodrženo jedno nebo více ustanovení této směrnice.

2.  Obchodníci s rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty coby koneční uživatelé v rostlinné výrobě uchovávají rostlinolékařské pasy po dobu nejméně jednoho roku a činí o nich záznamy ve svých knihách.

Inspektoři mají k rostlinám, rostlinným produktům a jiným předmětům přístup v jakékoli etapě produkce a uvádění na trh. Za účelem úřední kontroly jsou oprávněni provádět všechna nezbytná šetření, včetně kontrol rostlinolékařských pasů a knih.

3.  Členské státy si mohou na úřední kontroly přizvat odborníky uvedené v článku 21.

4.  Pokud se při úředních kontrolách uskutečněných podle odstavců 1 a 2 zjistí, že je u rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů nebezpečí šíření škodlivých organismů, uplatní se úřední opatření podle čl. 11 odst. 3.

Aniž jsou dotčena oznámení a informace požadované podle článku 16, členské státy zajistí, aby v případě, že příslušné rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty jsou dováženy z jiného členského státu, jediný orgán členského státu určení okamžitě informoval jediný orgán daného členského státu a Komisi o zjištěních a úředních opatřeních, která zamýšlí učinit nebo již učinil. Postupem podle čl. 18 odst. 2 může být vytvořen jednotný informační systém.

Článek 13

1.  Členské státy zajistí, aniž jsou dotčeny:

 ustanovení čl. 3 odst. 3 a čl. 13b odst. 1, 2, 3, 4 a 5,

 specifické požadavky a podmínky stanovené v odchylkách přijatých podle čl. 15 odst. 1, v rovnocenných opatřeních přijatých podle čl. 15 odst. 2 nebo v nouzových opatřeních přijatých podle článku 16 a

 specifické dohody uzavřené mezi Společenstvím a jednou nebo více třetími zeměmi o záležitostech upravených v tomto článku,

aby rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty uvedené v příloze V části B, které jsou dovezeny z některé třetí země a jsou dopraveny na celní území Společenství, byly od okamžiku svého vstupu předmětem celní kontroly podle čl. 37 odst. 1 celního kodexu Společenství a rovněž kontroly odpovědnými úředními subjekty. Mohou být propuštěny do jednoho z celních režimů uvedených v čl. 4 odst. 16 písm. a), d), e), f) a g) celního kodexu Společenství, pouze pokud byly v souladu s čl. 13c odst. 2 splněny formality uvedené v čl. 13a a pokud může být na základě výsledků těchto formalit stanoveno, že:

i) 

 rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty nejsou napadeny škodlivými organismy uvedenými v příloze I části A a

 rostliny a rostlinné produkty uvedené v příloze II části A nejsou napadeny příslušnými škodlivými organismy uvedenými v dané příloze a

 rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty uvedené v příloze IV části A splňují zvláštní požadavky uvedené v dané příloze nebo případně požadavky uvedené v osvědčení podle čl. 13a odst. 4 písm. b) a

ii) rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty jsou opatřeny prvopisem buď požadovaného rostlinolékařského osvědčení nebo rostlinolékařského osvědčení pro zpětný vývoz, vystaveným v souladu s čl. 13a odst. 3 a 4 nebo že jsou k dotyčným předmětům připojeny nebo jinak přiloženy prvopisy jiných dokumentů nebo značek uvedených a schválených v prováděcích ustanoveních.

Elektronické osvědčení se může uznat za předpokladu, že jsou splněny příslušné podmínky uvedené v prováděcích ustanoveních.

Rovněž se mohou uznat úředně ověřené opisy, a to ve výjimečných případech uvedených v prováděcích ustanoveních.

Prováděcí ustanovení uvedená v bodu ii) mohou být přijata postupem podle čl. 18 odst. 2.

2.  V případě rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů určených pro chráněnou zónu se odstavec 1 použije pro škodlivé organismy a zvláštní požadavky uvedené v příloze I části B, příloze II části B a příloze IV části B pro danou chráněnou zónu.

3.  Členské státy stanoví, že rostliny, rostlinné produkty nebo předměty jiné než uvedené v odstavcích 1 nebo 2, které jsou dováženy ze třetí země a dopraveny na celní území Společenství, mohou být od okamžiku vstupu na toto území předmětem kontroly odpovědných úředních subjektů za účelem ověření jejich souladu s odst. 1 bodem i) první, druhou a třetí odrážkou. Tyto rostliny, rostlinné produkty nebo předměty zahrnují dřevo ve formě prokladů, nosníků, palet nebo obalového materiálu, jež se používá při přepravě zboží všeho druhu.

Pokud odpovědný úřední subjekt využívá této možnosti, rostliny, rostlinné produkty nebo příslušné předměty zůstávají předmětem kontroly uvedené v odstavci 1, dokud nejsou splněny příslušné formality a dokud nemůže být na základě výsledků těchto formalit stanoveno, že vyhovují požadavkům stanoveným touto směrnicí nebo na jejím základě.

Prováděcí ustanovení týkající se typu a způsobů přenosu informací, které mají dovozci nebo jejich zástupci v celním řízení poskytovat odpovědným úředním subjektům ohledně rostlin, rostlinných produktů nebo předmětů, včetně různých druhů dřeva, uvedených v prvním pododstavci, se přijmou postupem podle čl. 18 odst. 2.

4.  Aniž je dotčen čl. 13c odst. 2 písm. a), použijí členské státy, pokud existuje nebezpečí šíření škodlivých organismů, rovněž odstavce 1, 2 a 3 pro rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty propuštěné do jednoho ze schválených celních režimů či použití uvedených v čl. 4 odst. 15 písm. b), c), d) a e) celního kodexu Společenství nebo do celních režimů uvedených v čl. 4 odst. 16 písm. b) a c) uvedeného kodexu.

Článek 13a

1.  

a) Formality uvedené v čl. 13 odst. 1 spočívají v tom, že odpovědné úřední subjekty provedou důkladné inspekce nejméně:

i) každé zásilky, která podle údajů v rámci celních formalit sestává z rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v čl. 13 odst. 1, 2 nebo 3 nebo je obsahuje, za příslušných podmínek, nebo

ii) pokud se zásilka skládá z více partií, každé hlášené partie, která podle údajů v rámci celních formalit sestává z rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů;

b) Inspekce určí, zda:

i) jsou k zásilce nebo partii přiložena stanovená osvědčení, náhradní dokumenty nebo značky podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) (kontroly dokumentů);

ii) zásilka nebo partie, posuzovaná jako celek nebo v jednom reprezentativním vzorku nebo ve více reprezentativních vzorcích, sestává z rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, uvedených v požadovaných dokumentech, nebo je obsahuje (kontroly totožnosti);

iii) zásilka nebo partie nebo jejich obalový materiál ze dřeva, posuzované jako celek nebo v jednom reprezentativním vzorku nebo ve více reprezentativních vzorcích, včetně obalového materiálu, případně přepravních prostředků, splňují požadavky této směrnice stanovené v čl. 13 odst. 1 bodu ii) (rostlinolékařské kontroly), a zda se použije čl. 16 odst. 2.

2.  Kontroly totožnosti a rostlinolékařské kontroly se mohou uskutečňovat se sníženou četností, pokud:

 se na základě technických ujednání uvedených v čl. 13b odst. 6 inspekce rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů v zásilce nebo partii už uskutečnila v odesílající třetí zemi, nebo

 rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty v zásilce nebo partii jsou uvedeny v prováděcích ustanoveních přijatých za tímto účelem podle odst. 5 písm. b), nebo

 rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty v zásilce nebo partii pocházejí ze třetí země, pro niž byla snížená četnost kontrol totožnosti a rostlinolékařských kontrol stanovena ve všeobecných mezinárodních rostlinolékařských dohodách uzavřených na zásadě oboustrannosti mezi Společenstvím a třetí zemí,

pokud nejsou vážné důvody se domnívat, že požadavky stanovené touto směrnicí nejsou splněny.

Rostlinolékařské kontroly se mohou rovněž uskutečňovat se sníženou četností, pokud na základě zkušeností s předchozím dovozem zboží téhož druhu a původu do Společenství shromáždila Komise důkazy potvrzené všemi zapojenými členskými státy a po konzultaci v rámci výboru uvedeného v článku 18, které svědčí o tom, že rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty v zásilce nebo partii vyhovují požadavkům stanoveným touto směrnicí, a to za předpokladu, že jsou splněny specifické podmínky uvedené v prováděcích ustanoveních podle odst. 5 písm. c).

3.  Úřední „rostlinolékařské osvědčení“ nebo „rostlinolékařské osvědčení pro zpětný vývoz“ uvedené v čl. 13 odst. 1 bodu ii) se vystavují v nejméně jednom z úředních jazyků Společenství a v souladu s právními a správními předpisy třetí země, která je vyváží nebo zpětně vyváží, přijatými v souladu s ustanoveními IPPC, bez ohledu na skutečnost, zda je dotyčná země smluvní stranou IPCC či nikoli. Osvědčení jsou určena „organizacím na ochranu rostlin členských států Evropského společenství“ podle čl. 1 odst. 4 prvního pododstavce poslední věty.

Osvědčení může být vystaveno nejdříve 14 dní přede dnem, kdy rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty v něm zahrnuté opustily třetí zemi, ve které bylo osvědčení vydáno.

Nezávisle na formě osvědčení v něm musí být uvedeny informace požadované podle vzoru stanoveného v příloze IPPC.

Osvědčení odpovídá jednomu ze vzorů stanovených Komisí podle odstavce 4. Osvědčení vystavují příslušné orgány, které tím byly pověřeny v souladu s právními a správními předpisy dotyčné třetí země, jež byly sděleny v souladu s ustanoveními IPPC generálnímu řediteli FAO nebo Komisi v případě třetích zemí, které nejsou smluvními stranami IPPC. Komise uvědomí členské státy o přijatých prohlášeních.

4.  

a) Postupem podle čl. 18 odst. 2 se stanoví patřičné vzory uvedené v různých verzích přílohy IPPC. Stejným postupem se mohou stanovit specifické vlastnosti „rostlinolékařských osvědčení“ nebo „rostlinolékařských osvědčení pro zpětný vývoz“ pro třetí země, které nejsou smluvními stranami IPPC.

b) Aniž je dotčen čl. 15 odst. 4, musí osvědčení týkající se rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v příloze IV části A kapitole 1 nebo příloze IV části B případně upřesňovat v kolonce „dodatkové prohlášení“, které zvláštní požadavky z náhradních požadavků uvedených v odpovídající kolonce různých částí přílohy IV byly splněny. Toto upřesnění se uvede formou odkazu do příslušné kolonky v příloze IV.

c) V případě rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, na něž se vztahují zvláštní požadavky stanovené v příloze IV části A kapitole 1 nebo příloze IV části B, se úřední „rostlinolékařské osvědčení“ uvedené v čl. 13 odst. 1 bodu ii) vystaví ve třetí zemi, odkud rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty pocházejí (země původu).

d) V případě, kdy příslušné zvláštní požadavky mohou být splněny také na místech jiných než v místě původu, nebo v případech, kdy se neuplatňuje žádný zvláštní požadavek, však může být „rostlinolékařské osvědčení“ vystaveno ve třetí zemi, odkud jsou rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty dovezeny (země odeslání).

5.  Postupem podle čl. 18 odst. 2 mohou být stanovena prováděcí ustanovení pro:

a) stanovení postupů pro výkon rostlinolékařských kontrol uvedených v odst. 1 písm. b) bodu iii), včetně minimálních množství a minimálních velikostí vzorků;

b) sestavení seznamů rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, u kterého se provádějí rostlinolékařské kontroly se sníženou četností podle odst. 2 prvního pododstavce druhé odrážky;

c) stanovení specifických podmínek pro důkazy uvedené v odst. 2 druhém pododstavci a kritérií pro typ a stupeň omezení rostlinolékařských kontrol.

Komise může začlenit obecné zásady týkající se odstavce 2 do doporučení uvedených v čl. 21 odst. 6.

Článek 13b

1.  Členské státy zajistí, aby zásilky nebo partie dovezené ze třetí země, které se však podle prohlášení o obsahu předloženého v rámci celních formalit nesestávají z rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů podle přílohy V části B, popř. je neobsahují, byly rovněž zkontrolovány odpovědnými úředními subjekty, pokud jsou vážné důvody se domnívat, že takové rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty obsahují.

Členské státy zajistí, že kdykoli celní kontrola zjistí, že zásilka nebo partie dovezená ze třetí země sestává z neohlášených rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v příloze V části B nebo je obsahuje, kontrolující celní úřad neprodleně uvědomí úřední subjekt svého členského státu v rámci spolupráce uvedené v čl. 13c odst. 4.

Jestliže po skončení kontroly odpovědnými úředními subjekty trvají pochybnosti o totožnosti zboží, zejména pokud jde o rod, druh nebo původ rostlin nebo rostlinných produktů, má se za to, že zásilka rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty uvedené v příloze V části B obsahuje.

2.  Pokud nehrozí nebezpečí rozšíření škodlivých organismů ve Společenství,

a) se čl. 13 odst. 1 nepoužije na vstup takových rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů do Společenství, které jsou převáženy z jednoho místa na jiné uvnitř Společenství přes území třetí země bez jakékoli změny jejich celního statutu (vnitřní tranzit);

b) čl. 13 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 se nepoužije na vstup takových rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů do Společenství, které jsou převáženy z jednoho místa na jiné uvnitř jedné nebo dvou třetích zemí přes území Společenství v rámci příslušného celního režimu bez jakékoli změny jejich celního statutu.

3.  Aniž je dotčen článek 4, pokud jde o přílohu III a za předpokladu, že nehrozí nebezpečí rozšíření škodlivých organismů ve Společenství, nemusí být použit čl. 13 odst. 1 na vstup takových malých množství rostlin, rostlinných produktů, potravin nebo krmiv, v nichž jsou rostliny nebo rostlinné produkty, do Společenství, pokud je určeno pro přímou spotřebu vlastníka nebo adresáta nikoli k průmyslovým nebo obchodním účelům anebo ke spotřebě během dopravy.

Postupem podle čl. 18 odst. 2 mohou být stanovena podrobná pravidla s podmínkami k provedení tohoto ustanovení, včetně určení „malých množství“.

4.  Za určitých podmínek se nepoužije čl. 13 odst. 1 na vstup rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů do Společenství, pokud jsou dováženy k pokusným nebo vědeckým účelům nebo pro práci ve šlechtění odrůd. Tyto podmínky se určí postupem podle čl. 18 odst. 2.

5.  Pokud nehrozí nebezpečí rozšíření škodlivých organismů ve Společenství, může členský stát přijmout odchylku, která stanoví, že se čl. 13 odst. 1 nepoužije ve stanovených zvláštních případech na rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, které byly pěstovány, produkovány nebo používány v bezprostředním příhraničním pásmu s třetí zemí a dovezeny do daného členského státu za účelem zpracování v blízkosti hraničního pásma jejího území.

Při udělování takové odchylky stanoví členský stát místo a jméno osoby, na niž se vztahuje. Tyto údaje, které se pravidelně aktualizují, jsou dány k dispozici i Komisi.

K rostlinám, rostlinným produktům a jiným předmětům, na něž se vztahuje odchylka podle prvního pododstavce, jsou přiloženy dokumenty o tom, z kterého místa v příslušné třetí zemi jsou uvedené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty dováženy.

6.  V rámci technických ujednání uzavřených mezi Komisí a příslušnými subjekty některých třetích zemí a schválených postupem podle čl. 18 odst. 2 může být rozhodnuto, že činnosti uvedené v čl. 13 odst. 1 bodu i) lze pod dohledem Komise a v souladu s příslušnými ustanoveními článku 21 vykonávat v odesílající třetí zemi, a to ve spolupráci s úřední organizací ochrany rostlin dané země.

Článek 13c

1.  

a) Formality uvedené v čl. 13a odst. 1, inspekce stanovené v čl. 13b odst. 1 a kontroly dodržení článku 4 ohledně přílohy III se provádějí v souladu s odstavcem 2 souběžně s formalitami požadovanými pro propuštění do celního režimu uvedeného v čl. 13 odst. 1 nebo čl. 13 odst. 4.

Formality se uskutečňují v souladu s Mezinárodní úmluvou o harmonizaci hraničních kontrol zboží, a zejména přílohou 4 uvedené úmluvy, schválenou nařízením Rady (EHS) č. 1262/84 ( 10 ).

b) Členské státy zajistí, aby dovozci, ať již jsou či nejsou producenty rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, uvedených v příloze V části B, byli zapsáni do úředního rejstříku členského státu pod úředním evidenčním číslem. Ustanovení čl. 6 odst. 5 třetího a čtvrtého pododstavce se použijí obdobně i na takové dovozce.

c) Členské státy rovněž zajistí, aby:

i) dovozci či jejich zástupci v celním řízení u zásilek, které sestávají z rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v příloze V části B nebo je obsahují, provedli záznam nejméně na jednom z dokumentů vyžadovaných pro propuštění do celního režimu uvedeného v čl. 13 odst. 1 nebo čl. 13 odst. 4 o takovém složení zásilky prostřednictvím těchto informací:

 odkaz na druh rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů s použitím kódu „integrovaného sazebníku Evropských společenství (Taric)“,

 prohlášení „Tato zásilka obsahuje produkci podléhající rostlinolékařské právní úpravě“ nebo jiné rovnocenné náhradní označení dohodnuté mezi celním úřadem vstupního místa a úředním subjektem vstupního místa,

 referenční číslo nebo referenční čísla požadovaných rostlinolékařských dokumentů,

 úřední evidenční číslo dovozce uvedené pod písmenem b);

ii) letištní orgány, přístavní orgány, dovozci nebo jiné subjekty, podle jejich vzájemné dohody, sdělí předem celnímu úřadu vstupního místa a úřednímu subjektu vstupního místa chystaný příjezd takových zásilek, jakmile se o něm dozvědí.

Členské státy mohou používat toto ustanovení obdobně na případy pozemní přepravy, zejména pokud se příjezd očekává mimo běžnou pracovní dobu příslušného úředního subjektu nebo jiné příslušné jednotky ve smyslu odstavce 2.

2.  

a) „Kontroly dokumentů“ a rovněž inspekce prováděné podle čl. 13b odst. 1 a kontroly dodržení článku 4 s ohledem na přílohu III musí provádět úřední subjekt vstupního místa nebo se souhlasem odpovědného úředního subjektu a celních orgánů daného členského státu celní úřad vstupního místa.

b) „Kontroly totožnosti“ a „rostlinolékařské kontroly“ musí provádět, aniž jsou dotčena písmena c) a d), úřední orgán vstupního místa v souvislosti s celními formalitami vyžadovanými pro propuštění do celního režimu uvedeného v čl. 13 odst. 1 nebo čl. 13 odst. 4, a to buď na stejném místě jako uvedené formality, v prostorech úředního orgánu vstupního místa, anebo na kterémkoli jiném místě nacházejícím se v blízkosti a označeném nebo schváleném celními orgány a odpovědným úředním subjektem, které je jiné než místo určení ve smyslu písmene d).

c) V případě tranzitu zboží, které není zbožím Společenství, může však úřední subjekt vstupního místa rozhodnout po dohodě s úředním subjektem nebo úředními subjekty místa určení, že „kontroly totožnosti“ nebo „rostlinolékařské kontroly“ zcela nebo částečně provede úřední subjekt místa určení, a to buď ve svých prostorách, nebo na kterémkoli jiném místě nacházejícím se v blízkosti a označeném nebo schváleném celními orgány a odpovědným úředním subjektem, které je jiné než místo určení ve smyslu písmene d). Pokud k žádné takové dohodě nedojde, „kontrolu totožnosti“ nebo „rostlinolékařskou kontrolu“ provede úřední subjekt vstupního místa, a to na některém z míst uvedených pod písmenem b).

d) Postupem podle čl. 18 odst. 2 je možné upřesnit některé případy nebo okolnosti, za kterých mohou být „kontroly totožnosti“ a „rostlinolékařské kontroly“ místo na výše uvedených místech provedeny v místě určení, např. v místě produkce schváleném úředním subjektem a celními orgány odpovědnými za oblast, v níž se místo určení nachází, pokud jsou zajištěny zvláštní záruky a dokumenty týkající se přepravy rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů.

e) Postupem podle čl. 18 odst. 2 se stanoví prováděcí ustanovení pro:

 minimální podmínky pro provádění „rostlinolékařských kontrol“ uvedených pod písmeny b), c) a d),

 zvláštní záruky a dokumenty týkající se přepravy rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů na místa určená podle písmen c) a d), aby se zamezilo nebezpečí rozšíření škodlivých organismů během přepravy,

 společně se specifikacemi případů podle písmene d) zvláštní záruky a minimální podmínky týkající se vhodnosti místa určení pro skladování a týkající se skladovacích podmínek.

f) V každém případě se „rostlinolékařské kontroly“ považují za nedílnou součást formalit uvedených v čl. 13 odst. 1.

3.  Členské státy stanoví, že příslušný prvopis nebo elektronická podoba osvědčení nebo náhradní dokumenty jiné než značky uvedené v čl. 13 odst. 1 bodu ii), které se předkládají odpovědnému úřednímu subjektu ke „kontrolám dokumentů“ v souladu s čl. 13a odst. 1 písm. b) bodem i), jsou při inspekci úředně potvrzeny tímto subjektem, přičemž je nutno uvést název subjektu a datum předložení tohoto dokumentu.

Postupem podle čl. 18 odst. 2 může být zaveden jednotný systém kterým se zajistí, že informace uvedené v osvědčení se v případě stanovených rostlin určených k výsadbě předloží úřednímu subjektu ke kontrole v každém členském státě nebo oblasti, kam mají být rostliny ze zásilky poslány nebo kde mají být vysazeny.

4.  Členské státy sdělí písemně Komisi a ostatním členským státům seznam míst určených jako vstupní místa. Všechny změny tohoto seznamu se rovněž sdělují písemně v co nejkratší době.

Členské státy stanoví seznam míst uvedených v odst. 2 písm. b) a c) a míst určení uvedených v odst. 2 písm. d), které podléhají jejich pravomoci. Tyto seznamy jsou přístupné Komisi.

Každý úřední subjekt vstupního místa a každý úřední subjekt místa určení provádějící kontroly totožnosti nebo rostlinolékařské kontroly musí splňovat určité minimální podmínky týkající se infrastruktury, personálního zajištění a vybavení.

Uvedené minimální podmínky se stanoví v prováděcích ustanoveních postupem podle čl. 18 odst. 2.

Stejným postupem se stanoví podrobná pravidla pro:

a) typ dokumentů požadovaných pro propuštění do celního režimu, na kterých se uvádějí informace uvedené v odst. 1 písm. c) bodu i);

b) spolupráci mezi:

i) úředním subjektem vstupního místa a úředním subjektem místa určení;

ii) úředním subjektem vstupního místa a celním úřadem vstupního místa;

iii) úředním subjektem místa určení a celním úřadem určení, a

iv) úředním subjektem vstupního místa a celním úřadem určení.

Tato pravidla se týkají zejména vzorů dokumentů, které se mají používat v rámci této spolupráce, způsobu předávání těchto dokumentů, postupů pro výměnu informací mezi výše uvedenými úředními subjekty a úřady, jakož i opatření, která je nutno přijmout k zachování totožnosti partií a zásilek a k zamezení nebezpečí rozšíření škodlivých organismů, zejména během přepravy, až do doby, než budou požadované celní formality ukončeny.

5.  Je stanoven finanční příspěvek Společenství pro členské státy na posílení sítě rostlinolékařských kontrol, které jsou uskutečňovány podle odst. 2 písm. b) nebo c).

Tento příspěvek má zvýšit současnou úroveň vybavení a zařízení potřebných pro kontrolní a průzkumnou činnost na kontrolních místech s výjimkou místa určení, a popřípadě pro uplatňování opatření uvedených v odstavci 7 nad úroveň dosaženou při dodržování minimálních podmínek stanovených v prováděcích ustanoveních podle odst. 2 písm. e).

Za tímto účelem Komise navrhne zahrnutí nutných výdajů do obecného rozpočtu Evropské unie.

V rámci výdajů vyhrazených na tento účel činí příspěvek Společenství až 50 % přímých výdajů na vylepšení uvedeného vybavení a zařízení.

Podrobnosti se stanoví v prováděcím nařízení postupem podle čl. 18 odst. 2.

O poskytnutí finančního příspěvku Společenství a jeho výši se rozhoduje postupem podle čl. 18 odst. 2 na základě informací a dokumentů předložených dotčeným členským státem, popřípadě i výsledků šetření uskutečněných pod dohledem Komise odborníky uvedenými v článku 21 a také podle výdajů vyhrazených na tento účel.

6.  Ustanovení čl. 10 odst. 1 a 3 se použijí přiměřeně na rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v článku 13, pokud jsou uvedeny v příloze V části A a pokud se na základě formalit uvedených v čl. 13 odst. 1 má za to, že uvedené podmínky byly splněny.

7.  Pokud na základě formalit uvedených v čl. 13 odst. 1 nelze mít za to, že uvedené podmínky byly splněny, je bezodkladně přijato jedno nebo více následujících úředních opatření:

a) odmítnutí vstupu celé zásilky nebo její části do Společenství;

b) přemístění na místo určení mimo Společenství pod úřední kontrolou v souladu s příslušným celním režimem platným během přepravy uvnitř Společenství;

c) odstranění napadených/zamořených produktů ze zásilky;

d) zničení;

e) nařízení karantény do doby, než jsou známy výsledky úředních prohlídek nebo úředních testů;

f) výjimečně a pouze za zvláštních okolností vhodné ošetření, pokud odpovědný úřední subjekt členského státu má za to, že ošetřením budou splněny stanovené podmínky a nebezpečí rozšíření škodlivých organismů odstraněno; opatření vhodného ošetření může být přijato rovněž pro škodlivé organismy neuvedené v příloze I nebo příloze II.

Ustanovení čl. 11 odst. 3 druhého pododstavce se použije přiměřeně.

V případě odmítnutí podle písmene a) nebo přemístění na místo určení mimo Společenství podle písmene b) nebo odstranění podle písmene c) členské státy stanoví, že rostlinolékařská osvědčení nebo rostlinolékařská osvědčení pro zpětný vývoz a jakýkoliv jiný dokument, který byl vystaven, když rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty byly předloženy k dovozu na jejich území, odpovědný úřední subjekt zruší. Při zrušení tyto subjekty otisknou na přední stranu osvědčení nebo dokumentu viditelným způsobem červené trojúhelníkové razítko s označením „osvědčení zrušeno“ nebo „dokument zrušen“ a s uvedením názvu orgánu a data odmítnutí, zahájení přemístění do místa určení mimo Společenství nebo odstranění. Označení je napsáno velkými písmeny alespoň v jednom z úředních jazyků Společenství.

8.  Aniž jsou dotčena oznámení a sdělení vyžadovaná podle článku 16, členské státy zajistí, aby odpovědné úřední subjekty informovaly organizaci na ochranu rostlin třetí země původu nebo odesílající třetí země a Komisi o všech případech, kdy rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty dovážené z příslušné třetí země byly zadrženy jakožto nevyhovující rostlinolékařským požadavkům, a o důvodech tohoto zadržení, a to aniž jsou dotčena opatření, která členský stát může učinit nebo učinil ohledně zadržené zásilky. Informace se předávají v co nejkratších lhůtách, aby příslušné organizace na ochranu rostlin a případně rovněž Komise mohly prostudovat dokumentaci, zejména za účelem přijetí nezbytných opatření k zamezení dalších případů tohoto druhu. Postupem podle čl. 18 odst. 2 může být zaveden jednotný informační systém.

Článek 13d

1.  Členské státy zajistí výběr poplatků (rostlinolékařský poplatek) ke krytí nákladů způsobených kontrolami dokumentů, totožnosti a rostlinolékařskými kontrolami uvedenými v čl. 13a odst. 1, které se provádějí podle článku 13. Výše poplatku zohledňuje:

a) platy inspektorů zapojených do uvedených kontrol, včetně sociálního zabezpečení;

b) úřadovny, jiné prostory a zařízení, nástroje a vybavení pro tyto inspektory;

c) odběr vzorků pro vizuální inspekci nebo pro laboratorní testy;

d) laboratorní testy;

e) správní činnost (včetně provozních nákladů) nutnou pro účinné provádění příslušných kontrol, která může zahrnovat náklady nutné na předběžnou i průběžnou odbornou přípravu inspektorů.

2.  Členské státy mohou buď stanovit výši rostlinolékařského poplatku na základě podrobného výpočtu nákladů provedeného v souladu s odstavcem 1, anebo použít paušální poplatek uvedený v příloze VIIIa.

Pokud se podle čl. 13a odst. 2 u některé skupiny rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících z některých třetích zemí provádějí kontroly totožnosti nebo rostlinolékařské kontroly se sníženou četností, vyberou členské státy přiměřeně snížený rostlinolékařský poplatek za všechny zásilky a partie této skupiny, ať již prošly inspekcí nebo ne.

Postupem podle čl. 18 odst. 2 mohou být přijata prováděcí opatření k upřesnění výše tohoto sníženého rostlinolékařského poplatku.

3.  Jestliže je rostlinolékařský poplatek stanoven členským státem na základě nákladů vynaložených odpovědným úředním subjektem tohoto členského státu, předloží dotyčný členský stát Komisi zprávy upřesňující způsob výpočtu poplatků ve vztahu bodům uvedeným v odstavci 1.

Žádný z poplatků stanovených na základě prvního pododstavce nemůže být vyšší než skutečné náklady vynaložené odpovědným úředním subjektem členského státu.

4.  Nepovoluje se žádná přímá nebo nepřímá náhrada poplatku uvedeného v této směrnici. Za nepřímou náhradu se však nepovažuje případné použití paušálního poplatku, který je uveden v příloze VIIIa, členským státem.

5.  Paušální poplatek uvedený v příloze VIIIa nevylučuje dodatečné poplatky ke krytí dodatečných nákladů vynaložené při zvláštních činnostech souvisejících s kontrolami, jako jsou mimořádné služební cesty inspektorů nebo čekací doby inspektorů způsobené zpožděním doručení zásilek mimo časový rozvrh, kontroly prováděné mimo běžnou pracovní dobu, doplňkové kontroly nebo laboratorní testy vyžadované nad rámec testů uvedených v článku 13 pro potvrzení závěrů získaných na základě kontrol, zvláštní rostlinolékařská opatření vyžadovaná právními předpisy Společenství na základě článků 15 nebo 16, opatření přijatá podle čl. 13c odst. 7 nebo překlady požadovaných dokumentů.

6.  Členské státy jmenují orgány zmocněné k výběru rostlinolékařských poplatků. Poplatky jsou splatné dovozcem nebo jeho zástupcem v celním řízení.

7.  Rostlinolékařský poplatek nahrazuje všechny ostatní poplatky vybírané v členském státě na celostátní, regionální nebo místní úrovni za kontroly uvedené v odstavci 1 a osvědčování těchto kontrol.

Článek 13e

„Rostlinolékařské osvědčení“ a „rostlinolékařské osvědčení pro zpětný vývoz“, která členské státy vystaví podle IPPC mají úpravu podle normalizovaného vzoru uvedeného v příloze VII.

▼B

Článek 14

Rada přijme na návrh Komise změny, které se mají provést v přílohách.

Postupem podle ►M4  čl. 18 odst. 2 ◄ se však přijmou:

a) další položky v příloze III týkající se některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů pocházejících z uvedených třetích zemí, za podmínky:

i) že zařazení těchto položek požaduje členský stát, který již na dovoz těchto produktů ze třetích zemí uplatňuje zvláštní zákazy;

ii) že škodlivé organismy přítomné v zemi původu jsou z rostlinolékařského hlediska nebezpečné pro celé Společenství nebo jeho část;

iii) že jejich možná přítomnost v předmětných produktech nemůže být spolehlivě zjištěna při jejich dovozu;

b) další položky v ostatních přílohách týkající se některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů pocházejících z uvedených třetích zemí, za podmínky:

i) že zařazení těchto položek požaduje členský stát, který již na dovoz těchto produktů ze třetích zemí uplatňuje zvláštní zákazy nebo omezení; a

ii) že škodlivé organismy přítomné v zemi původu jsou z rostlinolékařského hlediska nebezpečné pro celé Společenství nebo jeho část z hlediska některých kultur, u nichž nelze stanovit rozsah případné škody;

c) všechny změny částí B příloh ►M4  po konzultaci s dotčeným členským státem ◄ ;

▼M4

d) všechny další změny příloh vyvolané rozvojem vědeckých a technických poznatků nebo odborně opodstatněné, aby se zohlednilo případné riziko související se škodlivými organismy;

▼M4

e) změny přílohy VIIIa.

▼B

Článek 15

▼M4

1.  Postupem podle čl. 18 odst. 2 mohou být stanoveny odchylky:

 od čl. 4 odst. 1 a 2, pokud jde o přílohu III části A a B, aniž jsou dotčena ustanovení čl. 4 odst. 5, a dále od čl. 5 odst. 1 a 2 a od čl. 13 odst. 1 bodu i) třetí odrážky, pokud jde o požadavky uvedené v příloze IV části A kapitole 1 a části B,

 od čl. 13 odst. 1 bodu ii) u dřeva za předpokladu, že jsou poskytnuty dostatečné záruky náhradními dokumenty nebo značkami,

▼B

pokud je zjištěno, že riziku šíření škodlivých organismů se zabrání jedním nebo několika následujícími faktory:

 původ rostlin nebo rostlinných produktů,

 vhodné ošetření,

 zvláštní opatření pro použití rostlin nebo rostlinných produktů.

Toto riziko se zjišťuje na základě dostupných vědeckých a technických údajů; pokud jsou tyto informace nedostačující, musí být nahrazeny doplňkovými šetřeními nebo případně výzkumem uskutečněným pod dohledem Komise a v souladu s ustanoveními článku 21 v zemi původu předmětných rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů.

Každé zmocnění se vydává individuálně pro celé území Společenství nebo jeho část, za podmínek, které berou v úvahu riziko šíření škodlivých organismů předmětným produktem v chráněných zónách, anebo v některých oblastech s ohledem na jejich odlišné zemědělské a ekologické podmínky. V takovém případě jsou dotyčné členské státy výslovně zproštěny některých povinností v rozhodnutích o těchto zmocněních.

Tato rizika se zjišťují na základě dostupných vědeckých a technických údajů. Pokud jsou tyto informace nedostačující, musí být doplněny dalšími šetřeními nebo případně výzkumem uskutečněným Komisí v zemi původu předmětných rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů.

▼M4

2.  Postupy uvedenými v odst. 1 prvním pododstavci se rostlinolékařská opatření přijatá třetí zemí pro vývoz do Společenství uznávají za rovnocenná rostlinolékařským opatřením stanoveným touto směrnicí, zejména v příloze IV, pokud daná třetí země objektivně prokáže Společenství, že její opatření dosahují příslušné úrovně rostlinolékařské ochrany ve Společenství a pokud je toto potvrzeno závěry ze zjištění, která v rámci přiměřeného přístupu za účelem kontroly, testů a dalších příslušných postupů v dané třetí zemi učinili odborníci uvedení v článku 21.

Na žádost třetí země zahájí Komise konzultace s cílem dosáhnout dvoustranných nebo mnohostranných dohod o uznání rovnocennosti stanovených rostlinolékařských opatření.

3.  Rozhodnutí o odchylkách podle odst. 1 prvního pododstavce nebo uznání rovnocennosti podle odstavce 2 vyžadují, aby dodržení tam stanovených podmínek bylo úředně písemně zaručeno vyvážející zemí pro každý jednotlivý případ použití odchylky, a stanoví položky, jež jsou součástí úředního potvrzení o splnění podmínek.

4.  Rozhodnutí uvedená v odstavci 3 upřesní, zda a jakým způsobem mají členské státy informovat ostatní členské státy a Komisi o každém jednotlivém případu použití odchylky nebo o skupině případů použití.

▼B

Článek 16

1.  Každý členský stát neprodleně ►M4  písemně ◄ oznámí Komisi a ostatním členským státům jakoukoli přítomnost škodlivých organismů vyjmenovaných v příloze I části A kapitole I nebo v příloze II části A kapitole I na svém území nebo jakýkoli výskyt škodlivých organismů vyjmenovaných v příloze I části A kapitole II nebo v části B anebo v příloze II části A kapitole II nebo v části B na té části svého území, na níž výskyt tohoto škodlivého oganismu dosud nebyl znám.

Přijme veškerá nezbytná opatření pro jejich eradikaci nebo, pokud to není možné, pro zastavení uvedených škodlivých organismů. Informuje Komisi a ostatní členské státy o přijatých opatřeních.

2.  Každý členský stát neprodleně ►M4  písemně ◄ oznámí Komisi a ostatním členským státům každý skutečný nebo domnělý výskyt škodlivých organismů, které nejsou uvedeny v příloze I nebo v příloze II a jehož výskyt na jeho území nebyl dosud znám. Současně informuje Komisi a ostatní členské státy o ochranných opatřeních, která přijal nebo hodlá přijmout. Tato opatření musí být kromě jiného způsobilá zabránit rozšíření dotyčného škodlivého organismu na území ostatních členských států.

V případě zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů ze třetích zemí, které představují bezprostřední nebezpečí zavlečení nebo rozšíření škodlivých organismů uvedených v odstavci 1 a v prvním pododstavci tohoto odstavce, členský stát neprodleně přijme nutná opatření na ochranu území Společenství před tímto nebezpečím a informuje o tom Komisi a ostatní členské státy.

Pokud se členský stát domnívá, že existuje jiné bezprostřední nebezpečí, než je uvedeno ve druhém pododstavci, neprodleně ►M4  písemně ◄ oznámí Komisi a ostatním členským státům opatření, která by rád přijal. Pokud se domnívá, že tato opatření nejsou přijata v dostatečně krátké lhůtě, aby nedošlo k zavlečení nebo rozšíření škodlivého organismu na jeho území, může přijmout nezbytná prozatímní opatření na dobu, než Komise přijme opatření podle odstavce 3.

Komise předloží nejpozději do 31. prosince 1992 Radě zprávu o používání tohoto ustanovení s případnými návrhy.

3.  V případech uvedených v odstavcích 1 a 2 Komise co nejrychleji posoudí situaci spolu se Stálým rostlinolékařským výborem. Pod dohledem Komise a v souladu s příslušnými ustanoveními článku 21 mohou být provedena šetření na místě. Potřebná opatření, včetně těch, jimiž může být rozhodnuto, zda opatření přijatá členskými státy musí být odvolána nebo pozměněna, mohou být přijata postupem podle ►M4  čl. 18 odst. 2 ◄ ►M4  na základě analýzy rizika souvisejícího se škodlivým organismem nebo předběžné analýzy rizika souvisejícího se škodlivým organismem v případech uvedených v odstavci 2 ◄ . Komise sleduje vývoj situace a stejným postupem změní nebo zruší výše uvedená opatření v závislosti na vývoji situace. Členský stát může ponechat v platnosti opatření, která začal uplatňovat, dokud nebude přijato opatření podle výše uvedeného postupu.

4.  Prováděcí pravidla k odstavcům 1 a 2 se přijmou podle potřeby ►M4  postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄ .

▼M4

5.  Pokud Komise nebyla informována o opatřeních přijatých podle odstavce 1 nebo 2 nebo pokud pokládá přijatá opatření za nepřiměřená, může během jednání Stálého rostlinolékařského výboru přijmout prozatímní ochranná opatření na základě předběžné analýzy rizika souvisejícího se škodlivým organismem za účelem eradikace nebo, pokud to není možné, zamezení šíření dotyčných škodlivých organismů. Tato opatření se v nejkratší možné lhůtě předloží Stálému rostlinolékařskému výboru ke schválení, změně či zamítnutí postupem podle čl. 18 odst. 2.

▼M4 —————

▼M4

Článek 18

1.  Komisi je nápomocen Stálý rostlinolékařský výbor zřízený rozhodnutím Rady 76/894/EHS ( 11 ) (dále jen „výbor“).

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  Výbor přijme svůj jednací řád.

▼M4 —————

▼B

Článek 20

1.  Touto směrnicí nejsou dotčeny předpisy Společenství týkajících se rostlinolékařských požadavků na rostliny a rostlinné produkty, pokud v tomto ohledu nestanoví nebo výslovně nepřipouští přísnější požadavky.

2.  Změny směrnice nezbytné pro dosažení souladu s ustanoveními Společenství uvedenými v odstavci 1 se přijmou ►M4  postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄ .

3.  Členské státy mohou pro dovoz rostlin nebo rostlinných produktů na jejich území, zejména těch, které jsou vyjmenovány v příloze VI, včetně jejich obalového materiálu a dopravních prostředků přijmout zvláštní rostlinolékařská opatření proti škodlivým organismům, které všeobecně napadají zásoby rostlin a rostlinných produktů.

Článek 21

1.  K zajištění správného a jednotného používání této směrnice, a aniž jsou dotčeny kontroly prováděné pod dohledem členských států, může Komise pověřit odborníky, aby pod jejím dohledem, na místě nebo nikoli, v souladu s ustanoveními tohoto článku, prováděli kontroly týkající se úkolů vyjmenovaných v odstavci 3.

Pokud jsou tyto kontroly uskutečňovány v některém členském státě, musí to být ve spolupráci s příslušným rostlinolékařským orgánem tohoto členského státu, jak je uvedeno v odstavcích 4 a 5 a v souladu s podmínkami stanovenými v odstavci 7.

2.  Odborníci uvedení v odstavci 1 mohou být:

 zaměstnáni Komisí,

 zaměstnáni členskými státy a dáni k dispozici Komisi na určitou dobu nebo ad hoc.

Musí získat, alespoň v jednom členském státě, kvalifikaci potřebnou pro osoby zmocněné uskutečňovat úřední rostlinolékařská inspekce a dohlížet na ně.

▼M4

3.  Kontroly uvedené v odstavci 1 mají za úkol:

 dohlížet na kontroly uvedené v článku 6,

 provádět úřední kontroly uvedené v čl. 12 odst. 3,

 ve spolupráci s členskými státy dohlížet na inspekce uvedené čl. 13 odst. 1 nebo je v rámci odst. 5 pátého pododstavce provádět,

 vykonávat nebo sledovat činnosti stanovené v technických ujednáních podle čl. 13b odst. 6,

 provádět šetření uvedená v čl. 15 odst.1 a 2 a čl. 16 odst. 3,

 vykonávat dohled na základě předpisů týkajících se podmínek, za nichž mohou být určité škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty dováženy do Společenství nebo přemísťovány v rámci Společenství nebo jeho určitých chráněných zón k pokusným nebo vědeckým účelům nebo pro práci ve šlechtění odrůd, jak je uvedeno v čl. 3 odst. 9, čl. 4 odst. 5, čl. 5 odst. 5 a čl. 13b odst. 4,

 vykonávat dohled na základě povolení udělovaných podle článku 15, v rámci opatření přijatých členskými státy podle čl. 16 odst. 1 nebo 2 nebo opatření přijatých podle čl. 16 odst. 3 nebo 5,

 pomáhat Komisi při plnění úkolů uvedených v odstavci 6,

 plnit jakékoli jiné poslání svěřené odborníkům prováděcími pravidly uvedenými v odstavci 7.

▼B

4.  Pro zajištění úkolů vyjmenovaných v odstavci 3 mohou odborníci uvedení v odstavci 1:

 navštěvovat školky, hospodářství a další místa, kde jsou nebo byly rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty pěstovány, produkovány, zpracovány nebo skladovány,

 navštěvovat místa, kde se provádějí kontroly uvedené v článku 6 nebo inspekce uvedené v článku 13,

 konzultovat úředníky příslušných rostlinolékařských orgánů členských států,

 doprovázet státní inspektory členských států, pokud vykonávají činnosti spojené s prováděním této směrnice.

5.  V rámci spolupráce uvedené v odstavci 1 druhém pododstavci musí být příslušný rostlinolékařský orgán členského státu o prováděném úkolu dostatečně včas informován, aby mohl podniknout nezbytné přípravy.

Členské státy musí přijmout všechna vhodná opatření k zajištění toho, že cíle a účinnost inspekcí nebudou ohroženy. Musí zajistit, aby odborníci mohli své úkoly plnit bez jakýchkoli překážek, a přijmou všechna vhodná opatření, která zajistí, že odborníci budou mít na požádání k dispozici potřebné zařízení, včetně materiálního a personálního vybavení laboratoří. Komise uhradí náklady související s těmito požadavky v rámci výdajů určených k tomuto účelu v obecném rozpočtu Evropské unie. ►M4  Toto ustanovení se nepoužije na výdaje, které vznikly z následujících druhů žádostí na základě účasti uvedených odborníků na kontrolách dovozu do členských států, pokud jsou již kryty prostřednictvím poplatků uvedených v článku 13d: laboratorní testy a odebírání vzorků pro vizuální inspekci nebo pro laboratorní testy. ◄

Odborníci musejí být ve všech případě, kdy to vyžaduje národní právní řád, řádně zmocněni příslušným rostlinolékařským orgánem dotčeného členského státu a musejí dodržovat pravidla a zvyklosti kladené na úředníky tohoto členského státu.

Pokud je úkolem dohlížet na kontroly uvedené v článku 6 nebo na inspekce uvedené v čl. 13 odst. 1 anebo se účastnit šetření uvedených v čl. 15 odst. 1 a v čl. 16 odst. 3, nemůže být přijato žádné rozhodnutí na místě. Odborníci podají Komisi zprávu o své činnosti a jejích výsledcích.

Pokud je úkolem provádět inspekce uvedené v čl. 13 odst. 1, musí být tyto inspekce součástí stanoveného programu inspekcí a musí být dodržena procesní pravidla stanovená dotčeným členským státem; v případě společné inspekce však dotčený členský stát povolí dovoz určité zásilky do Společenství pouze, pokud s tím souhlasí jeho rostlinolékařský orgán i Komise. ►M4  Postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄ může být tato podmínka rozšířena i na další neodvolatelné požadavky na zásilky před jejich dovozem do Společenství, pokud zkušenosti ukazují, že je toto rozšíření nutné. V případě neshody mezi odborníkem Společenství a státním inspektorem učiní dotčený členský stát nezbytná prozatímní opatření do doby, než bude vydáno konečné rozhodnutí.

Ve všech případech se vnitrostátní ustanovení o trestním řízení a správních sankcích použijí podle obvyklých postupů. Pokud se odborníci domnívají, že byla porušena ustanovení této směrnice, musí tuto skutečnost oznámit příslušným orgánům dotčeného členského státu.

6.  Komise:

 vytvoří síť pro oznamování výskytů škodlivých organismů,

 doporučí hlavní zásady pro orientaci odborníků a státních inspektorů při jejich činnosti.

Členské státy pomáhají Komisi v tomto úkolu tím, že ji informují o platných vnitrostátních kontrolních postupech v rostlinolékařské oblasti.

7.  Prováděcí pravidla k tomuto článku včetně těch, která se vztahují ke spolupráci uvedené v odst. 1 druhém pododstavci přijme Komise ►M4  postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄ .

8.  Nejpozději do 31. prosince 1994 předloží Komise Radě zprávu o zkušenostech získaných při používání ustanovení tohoto článku. Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise přijme opatření, která jsou ve světle těchto zkušeností nutná pro změnu těchto ustanovení.

Článek 22

V případě skutečného nebo domnělého výskytu škodlivého organismu v důsledku jeho dovozu nebo rozšíření ve Společenství mohou členské státy získat finanční příspěvek Společenství na „ochranu zdravotního stavu rostlin“ podle článků 23 a 24 k pokrytí výdajů přímo souvisejících s nezbytnými opatřeními, jež byla nebo mají být přijata v rámci boje proti tomuto škodlivému organismu za účelem jeho eradikace nebo, pokud to není možné, jeho zastavení. Za tímto účelem Komise navrhne zapsání nutných výdajů do obecného rozpočtu Evropské unie.

Článek 23

1.  Dotčený členský stát může získat, pokud o to požádá, finanční příspěvek Společenství uvedený v článku 22, pokud je prokázáno, že daný škodlivý organismus, bez ohledu na to, zda je uveden v přílohách I a II:

 byl oznámen podle čl. 16 odst. 1 nebo odst. 2 prvního pododstavce a

 představuje bezprostřední nebezpečí pro celé Společenství nebo jeho část z důvodů jeho výskytu v zóně, ve které až dosud jeho přítomnost nebyla zjištěna nebo ve které byl vyhuben nebo probíhá jeho eradikace, a

 byl dovezen do této zóny v zásilce rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů pocházející ze třetí země nebo z jiné zóny Společenství.

2.  Ve smyslu článku 22 se za nezbytná opatření považují:

a) zničení, dezinfekce, deratizace, sterilizace, čištění nebo jakékoli jiné ošetření:

i) rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů pocházejících ze zásilky nebo zásilek, kterými byl škodlivý organismus do předmětné zóny zavlečen a které byly uznány za zamořené nebo které by mohly být zamořené;

ii) rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, které byly uznány za zamořené nebo které by mohly být zamořené zavlečeným škodlivým organismem, a jež byly získány z rostlin z předmětné zásilky nebo zásilek nebo se nacházely v bezprostřední blízkosti rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů z těchto zásilek anebo rostlin, které z nich byly získány;

iii) pěstebních substrátů a území, která byla uznána za zamořená nebo která by mohla být zamořená daným škodlivým organismem;

iv) materiálů pro produkci, obalovou úpravu, balení nebo skladování, skladovacích prostor, balíren a dopravních prostředků, které se dostaly do styku s výše uvedenými rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty nebo s některými z nich,

provedené úředně nebo na základě úřední žádosti;

b) inspekce nebo kontroly uskutečněné úředně nebo na základě úřední žádosti za účelem ověření výskytu nebo závažnosti zamoření zavlečeným škodlivým organismem;

c) zákaz nebo omezení používání pěstebních substrátů, orných ploch nebo prostor a jiných rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů než jsou materiály z předmětné zásilky nebo zásilek anebo materiály z nich získané, pokud vyplývají z úředních rozhodnutí přijatých z důvodů ohrožení zdravotního stavu rostlin způsobeného zavlečeným škodlivým organismem.

3.  Platby uskutečněné z veřejných fondů, určené:

 na pokrytí celkových nebo částečných nákladů spojených s opatřeními uvedenými v odst. 2 písm. a) a b) s výjimkou těch, které souvisejí s běžným provozem dotčeného příslušného úředního subjektu nebo

 na vyrovnání celkové nebo částečné finanční ztráty, s výjimkou ušlého zisku, jako přímého důsledku jednoho nebo více opatření uvedených v odst. 2 písm. c),

se považují za výdaje přímo související s nezbytnými opatřeními uvedenými v odstavci 2.

Odchylně od prvního pododstavce druhé odrážky může prováděcí nařízení ►M4  postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄ stanovit případy, kdy se vyrovnání ušlého zisku považuje za výdaj přímo související s nezbytnými opatřeními, s výhradou podmínek stanovených v tomto ohledu v odstavci 5, i časové omezení pro tyto případy s tím, že maximální doba jsou tři roky.

4.  K tomu, aby dotčený členský stát mohl získat finanční příspěvek Společenství a aniž je dotčen článek 16, podá nejpozději do konce kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byl zjištěn výskyt škodlivého organismu, žádost Komisi a neprodleně informuje Komisi i ostatní členské státy:

 o podání oznámení uvedeného v odst. 1 první odrážce,

 o povaze a rozsahu výskytu škodlivého organismu podle článku 22 a o průběhu a okolnostech jeho odhalení,

 o totožnosti zásilek uvedených v odst. 1 třetí odrážce, s nimiž byl škodlivý organismus zavlečen,

 o nezbytných opatřeních, která byla nebo mají být učiněna, včetně jejich časového harmonogramu, a pro která požaduje pomoc, a

 o obdržených výsledcích, výši skutečných nebo předpokládaných výdajů a o části těchto výdajů, která je nebo bude kryta z veřejných fondů určených členským státem k realizaci výše uvedených nezbytných opatření.

Pokud byl výskyt škodlivého organismu zjištěn před 30. lednem 1997, považuje se toto datum za datum zjištění ve smyslu tohoto odstavce a odstavce 5 za podmínky, že skutečné datum zjištění není dřívější než 1. ledna 1995. Toto ustanovení se však nevztahuje na vyrovnání ušlého zisku uvedené v odst. 3 druhém pododstavci, kromě výjimečných případů, kdy se uplatňuje za podmínek stanovených v prováděcím nařízení uvedeném v odstavci 3 pro ušlý zisk vzniklý později.

5.  Aniž je dotčen článek 24, rozhoduje se o poskytnutí finančního příspěvku Společenství a jeho výši ►M4  postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄ na základě informací a dokumentů předložených dotčeným členským státem podle ustanovení odstavce 4, popřípadě i na základě výsledků šetření uskutečněných odborníky uvedenými v článku 21 pod dohledem Komise, podle čl. 16 odst. 3 prvního pododstavce s ohledem na závažnost nebezpečí uvedeného v odst. 1 druhé odrážce a podle výdajů vyhrazených na tento účel.

V rámci výdajů vyhrazených na tento účel činí finanční příspěvek Společenství až 50 %, a v případě vyrovnání ušlého zisku uvedeného v odst. 3 druhém pododstavci až 25 %, přímých výdajů na nezbytná opatření uvedená v odstavci 2 za podmínky, že tato opatření byla učiněna v době maximálně dvou let ode dne zjištění výskytu škodlivého organismu uvedeného v článku 22 nebo že mají být v této době učiněna.

Výše uvedená doba může být stajným postupem prodloužena, pokud se po posouzení uvedené situace ukáže, že cíl opatření bude dosažen v přiměřené delší době. Finanční příspěvek Společenství se bude v průběhu těchto let snižovat.

Pokud členský stát nemůže poskytnout potřebné informace o totožnosti zásilek podle odst. 4 třetí odrážky, uvede předpokládané zdroje výskytu a důvody, proč zásilky nemohly být identifikovány. O poskytnutí finančního příspěvku může být rozhodnuto stejným postupem na základě výsledků vyhodnocení těchto informací.

Prováděcí pravidla k tomuto odstavci se stanoví v prováděcím nařízení ►M4  postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄ .

6.  Podle vývoje situace ve Společenství může být ►M4  postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄ a 19 rozhodnuto, že budou podniknuta další opatření nebo že opatření přijatá nebo zamýšlená dotčeným členským státem budou podrobena určitým požadavkům nebo dalším podmínkám, pokud je to nutné pro dosažení sledovaného cíle.

O poskytnutí finančního příspěvku Společenství pro tato další opatření, požadavky nebo podmínky se rozhoduje stejným postupem. V rámci výdajů vyhrazených na tento účel činí finanční příspěvek Společenství až 50 % přímých výdajů na tato další opatření, požadavky nebo podmínky.

Pokud jsou tato další opatření, požadavky nebo podmínky zaměřeny převážně na ochranu jiných území Společenství než je území dotčeného členského státu, může být rozhodnuto, že finanční příspěvek Společenství pokryje více než 50 % výdajů.

Finanční příspěvek Společenství je časově omezen a v průběhu uvedených let se snižuje.

7.  Poskytnutím finančního příspěvku Společenství nejsou dotčena případná práva dotčeného členského státu nebo jednotlivců vůči třetím osobám, včetně jiných členských států v případech uvedených v čl. 24 odst. 3, na náhradu výdajů, náhradu ztráty nebo jiné újmy podle vnitrostátního právního řádu, práva Společenství nebo mezinárodního práva. Tato práva přejdou ze zákona na Společenství s účinkem ode dne vyplacení finančního příspěvku za předpokladu, že výdaje, ztráta nebo jiná újma jsou tímto příspěvkem pokryty.

8.  Finanční příspěvek Společenství může být vyplácen po částech.

Pokud se ukáže, že přidělený finanční příspěvek Společenství již není opodstatněný, uplatní se následující opatření.

Finanční příspěvek Společenství poskytovaný dotčenému členskému státu podle odstavců 5 a 6 může být buď snížen, nebo pozastaven, pokud se na základě informací předložených tímto členským státem, výsledků šetření uskutečněných odborníky uvedenými v článku 21 pod dohledem Komise nebo výsledků kontroly provedené Komisí v souladu s postupy obdobnými těm, jež jsou upraveny v článku 39 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech ( 12 ), zjistí, že:

 nezbytná opatření, o nichž bylo rozhodnuto podle odstavců 5 nebo 6, nejsou bezdůvodně vůbec nebo zčásti prováděna nebo podmínky či lhůty stanovené podle těchto ustanovení nebo vyžadované sledovaným cílem nejsou bezdůvodně dodržovány nebo

 opatření již nejsou nezbytná nebo

 nastala situace popsaná v článku 39 nařízení (ES) č. 1260/1999.

9.  Články 8 a 9 nařízení Rady (ES) č. 1258/1999 ze dne 17. května 1999 o financování společné zemědělské politiky ( 13 ) se použijí obdobně.

10.  Dotčený členský stát vrátí Společenství všechny částky nebo jejich část, které mu byly vyplaceny ve formě finančního příspěvku Společenství podle odstavců 5 a 6, pokud se prostřednictvím informačních zdrojů uvedených v odstavci 8 zjistí, že:

a) nezbytná opatření přijatá podle odstavců 5 nebo 6:

i) nebyla provedena nebo

ii) nebyla provedena v souladu s podmínkami nebo lhůtami stanovenými podle těchto ustanovení nebo vyžadovaných sledovaným cílem

nebo

b) vyplacené částky byly použity k jiným účelům, než pro které byl finanční příspěvek přidělen,

nebo

c) nastala situace popsaná v článku 39 nařízení (ES) č. 1260/1999.

Práva uvedená v odst. 7 druhé větě přecházejí ze zákona na dotčený členský stát s účinkem ode dne vrácení za předpokladu, že jsou v něm zahrnuta.

Při opožděném placení se úroky vypočítávají z nevrácené částky v souladu s ustanoveními finančního nařízení a podrobnostmi stanovenými Komisí ►M4  postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄ .

Článek 24

1.  Pokud jde o příčiny výskytu škodlivého organismu uvedeného v článku 22, použije se následující ustanovení.

Komise ověří, zda příčinou výskytu škodlivého organismu v uvedené zóně bylo přemístění jedné nebo více zásilek, které jsou nositeli tohoto škodlivého organismu, do této zóny a označí členský stát nebo členské státy, z nichž zásilka nebo zásilky pochází.

Členský stát, z něhož pochází zásilka nebo zásilky, které jsou nositeli škodlivého organismu, ať již jde o stejný členský stát jako je uveden výše nebo nikoli, neprodleně informuje Komisi na její žádost o všech podrobnostech týkajících se původu zásilky nebo zásilek a o všech souvisejících správních opatřeních, včetně zkoušek, inspekcí a kontrol uvedených v této směrnici, aby mohly být stanoveny důvody, proč tento členský stát neodhalil, že zásilka nebo zásilky neodpovídají ustanovením této směrnice. Na požádání také informuje Komisi o místě určení všech ostatních zásilek stejného původu v průběhu stanoveného období.

Pro doplnění informací mohou odborníci uvedení v článku 21 provést pod dohledem Komise šetření.

2.  Výbor posoudí informace získané na základě těchto ustanovení nebo ustanovení čl. 16 odst. 3, aby zjistil případné nedostatky v systému rostlinolékařské péče Společenství nebo v jeho uplatňování a opatření zůsobilá k jejich nápravě.

Informace uvedené v odstavci 1 se rovněž použijí v souladu s ustanoveními Smlouvy ke zjištění, zda členský stát, z nějž zásilka nebo zásilky pocházejí, neodhalil jejich nesoulad s ustanoveními této směrnice, v jehož důsledku se v předmětné zóně vyskytl škodlivý organismus proto, že porušil některou z povinností, které pro něj vyplývají ze Smlouvy a z ustanovení této směrnice týkajících se zejména kontrol uvedených v článku 6 nebo inspekcí uvedených v čl. 13 odst. 1.

3.  Pokud je učiněn závěr podle odstavce 2 ve vztahu k členskému státu uvedenému v čl. 23 odst. 1, nebude mu přidělen finanční příspěvek Společenství nebo, pokud mu již byl přidělen, nebude mu vyplacen anebo, pokud mu již byl vyplacen, bude vrácen Společenství. V tomto posledním případě se použijí ustanovení čl. 23 odst. 10 třetího pododstavce.

Pokud je učiněn závěr podle odstavce 2 ve vztahu k jinému členskému státu, použije se právo Společenství s přihlédnutím k ustanovení čl. 23 odst. 7 druhé větě.

▼M4

Částky, které mají být vráceny podle odstavce 3, se stanoví postupem podle čl. 18 odst. 2.

▼B

Článek 25

Pokud jde o finanční příspěvek uvedený v  ►M4  čl. 13c odst. 5 ◄ , Rada přijme na návrh Komise kvalifikovanou většinou předpisy týkající se výjimečných případů, kdy vyšší zájem Společenství odůvodňuje poskytnutí příspěvku ve výši až 70 % přímých výdajů na vylepšení vybavení a zařízení v rámci výdajů vyhrazených na tento účel a za předpokladu, že tím nebudou dotčena rozhodnutí přijatá v souladu s čl. 23 odst. 5 nebo 6.

Článek 26

Nejpozději do 20. ledna 2002 Komise posoudí důsledky používání ►M4  čl. 13c odst. 5 ◄ a čl. 22, 23 a 24 a předloží Radě zprávu s případnými návrhy změn.

Článek 27

Směrnice 77/93/EHS ve znění aktů uvedených v příloze VIII části A se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt provedení a použitelnosti uvedených v příloze VIII části B.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze IX.

▼M11

Článek 27a

Pro účely této směrnice a aniž je dotčen článek 21 uvedené směrnice, jsou podle potřeby použitelné články 41 až 46 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat ( 14 ).

▼B

Článek 28

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 29

Tato směrnice je určena členským státům.
PŘÍLOHA I

ČÁST A

ŠKODLIVÉ ORGANISMY, JEJICHŽ ZAVLEČENÍ A ROZŠÍŘENÍ MUSÍ BÝT ZAKÁZÁNO VE VŠECH ČLENSKÝCH STÁTECH

Kapitola I

ŠKODLIVÉ ORGANISMY, O NICHŽ NENÍ ZNÁMO, ŽE SE VE SPOLEČENSTVÍ VYSKYTUJÍ A JSOU ZÁVAŽNÉ PRO CELÉ SPOLEČENSTVÍ

a)   Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje

1.  Acleris spp. (neevropský druh)

2.  Amauromyza maculosa (Malloch)

3.  Anomala orientalis Waterhouse

4.  Anoplophora chinensis (Thomson)

▼M3

4.1  Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

▼B

5.  Anoplophora malasiaca (Forster)

6.  Arrhenodes minutus Drury

7.  Bemisia tabaci Genn. (neevropské populace) přenášející virové choroby:

a) Bean golden mosaic virus

b) Cowpea mild mottle virus

c) Lettuce infectious yellow virus

d) Pepper mild tigré virus

e) Squash leaf curl virus

f) Euphorbia mosaic virus

g) Florida tomato virus

8.  Cicadellidae (neevropské), o nichž je známo, že jsou nositeli Piercovy choroby (způsobené bakterií Xylella fastidiosa):

a)  Carneocephala fulgida Nottingham

b)  Draeculacephala minerva Ball

c)  Graphocephala atropunctata (Signoret)

9.  Choristoneura spp. (neevropské)

10.  Conotrachelus nenuphar (Herbst)

10.1  Diabrotica barberi Smith et Lawrence

10.2  Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

10.3  Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

10.4  Diabrotica virgifera Le Conte

11.  Heliothis zea (Boddie)

11.1  Hirschmanniella spp., kromě Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey

12.  Liriomyza sativae Blanchard

13.  Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen

14.  Monochamus spp. (neevropský druh)

15.  Myndus crudus Van Duzee

16.  Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen

▼M3

16.1  Naupactus leucoloma Boheman

▼B

17.  Premnotrypes spp. (neevropské)

18.  Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)

19.  Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)

20.  Scaphoideus luteolus (Van Duzee)

21.  Spodoptera eridania (Cramer)

22.  Spodoptera frugiperda (Smith)

23.  Spodoptera litura (Fabricus)

24.  Thrips palmi Karny

25.  Tephritidae (neevropské):

a)  Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

b)  Anastrepha ludens (Loew)

c)  Anastrepha obliqua Macquart

d)  Anastrepha suspensa (Loew)

e)  Dacus ciliatus Loew

f)  Dacus curcurbitae Coquillet

g)  Dacus dorsalis Hendel

h)  Dacus tryoni (Froggatt)

i)  Dacus tsuneonis Miyake

j)  Dacus zonatus Saund.

k)  Epochra canadensis (Loew)

l)  Pardalaspis cyanescens Bezzi

m)  Pardalaspis quinaria Bezzi

n)  Pterandrus rosa (Karsch)

o)  Rhacochlaena japonica Ito

p)  Rhagoletis cingulata (Loew)

q)  Rhagoletis completa Cresson

r)  Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)

s)  Rhagoletis indifferens Curran

t)  Rhagoletis mendax Curran

u)  Rhagoletis pomonella Walsh

v)  Rhagoletis ribicola Doane

w)  Rhagoletis suavis (Loew)

26.  Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neevropské populace)

27.  Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo

b)   Baktérie

1.  Xylella fastidiosa (Well et Raju)

c)   Houby

1.  Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

2.  Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

3.  Cronartium spp. (neevropský druh)

4.  Endocronartium spp. (neevropský druh)

5.  Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito

6.  Gymnosporangium spp. (neevropský druh)

7.  Inonotus weirii (Murril) Kotlaba et Pouzar

8.  Melampsora farlowii (Arthur) Davis

9.  Monilinia fructicola (Winter) Honey

10.  Mycosphaerella larici-leptolepis Ito a al.

11.  Mycosphaerella populorum G. E. Thompson

12.  Phoma andina Turkensteen

13.  Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

14.  Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema

15.  Thecaphora solani Barrus

15.1  Tilletia indica Mitra

16.  Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

d)   Viry a jim podobné organismy

1. Elm phlöem necrosis mycoplasm

2. Viry bramboru a jim podobné organismy:

a) Andean potato latent virus

b) Andean potato mottle virus

c) Arracacha virus B, oca strain

d) Potato black ringspot virus

e) Potato spindle tuber viroid

f) Potato virus T

g) Neevropské kmeny virů bramboru A, M, S, V, X a Y (včetně Yo, Yn a Yc) a Potato leafroll virus

3. Tobacco ringspot virus

4. Tomato ringspot virus

5. Viry na Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., a Vitis L. a jim podobné organismy:

a) Blueberry leaf mottle virus

b) Cherry rasp leaf virus (americký)

c) Peach mosaic virus (americký)

d) Peach phony rickettsia

e) Peach rosette mosaic virus

f) Peach rosette mycoplasm

g) Peach X-disease mycoplasm

h) Peach yellows mycoplasm

i) Plum line pattern virus (americký)

j) Raspberry leaf curl virus (americký)

k) Strawberry latent „C“ virus

l) Strawberry vein banding virus

m) Strawberry witchesbroom mycoplasm

n) Neevropské viry na Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., a Vitis L. a jim podobné organismy

6. Viry přenášené Bemisia tabaci Genn.:

a) Bean golden mosaic virus

b) Cowpea mild mottle virus

c) Lettuce infectious yellows virus

d) Pepper mild tigré virus

e) Squash leaf curl virus

f) Euphorbia mosaic virus

g) Florida tomato virus

e)   Parazitující rostliny

1.  Arceuthobium spp. (neevropský)

Kapitola II

ŠKODLIVÉ ORGANISMY, O NICHŽ JE ZNÁMO, ŽE SE VE SPOLEČENSTVÍ VYSKYTUJÍ A JSOU ZÁVAŽNÉ PRO CELÉ SPOLEČENSTVÍ

a)   Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje

1.  Globodera pallida (Stone) Behrens

2.  Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

3.  Heliothis armigera (Hübner)

▼M3 —————

▼B

6.1  Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všechny populace)

6.2  Meloidogyne fallax Karssen

7.  Opogona sacchari (Bojer)

8.  Popilia japonica Newman

8.1  Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi

9.  Spodoptera littoralis (Boisduval)

b)   Baktérie

1.  Clavibacter michiganensi (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

2.  Pseudomonas solanacearun (Smith) Smith

c)   Houby

1.  Melampsora medusae Thümen

2.  Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

d)   Viry a jim podobné organismy

1. Apple proliferation mycoplasm

2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm

3. Pear decline mycoplasm

ČÁST B

ŠKODLIVÉ ORGANISMY, JEJICHŽ ZAVLEČENÍ A ROZŠÍŘENÍ MUSÍ BÝT ZAKÁZÁNO V NĚKTERÝCH CHRÁNĚNÝCH ZÓNÁCH

a)   Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývojeDruh

Chráněná(é) zóna(y)

1.

Bemisia tabaci Genn (evropské populace)

►M1  DK,  ◄ IRL, P ( ►M17  Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (obce Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche a Torres Vedras) a Trás-os-Montes ◄ ), UK, S, FI

▼A1

1.1

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

CY

▼A1

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens

FI, LV, SI, SK

3.

Leptinotarsa decemlineata Say

►M14  E (Ibiza a Menorca), IRL, CY, M, P (Azory a Madeira), UK, S (kraje Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar a Skåne), FI (oblasti Åland, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa a Satakunta) ◄

▼M3

4

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

IRL a UK (Severní Irsko)

▼B

b)   Viry a jim podobné organismyDruh

Chráněná(é) zóna(y)

▼M10

1.

Beet necrotic yellow vein virus

►M14  DK,  ◄ F (Bretaň), FI, IRL, ►M17  LT,  ◄ P (Azory), UK (Severní Irsko)

▼B

2.

Tomato spotted wilt virus

►M1  DK,  ◄ S, FI
PŘÍLOHA II

ČÁST A

ŠKODLIVÉ ORGANISMY, JEJICHŽ ZAVLEČENÍ A ROZŠÍŘENÍ MUSÍ BÝT ZAKÁZÁNO VE VŠECH ČLENSKÝCH STÁTECH, POKUD SE VYSKYTUJÍ NA NĚKTERÝCH ROSTLINÁCH NEBO ROSTLINNÝCH PRODUKTECH

Kapitola I

ŠKODLIVÉ ORGANISMY, O NICHŽ NENÍ ZNÁMO, ŽE SE VE SPOLEČENSTVÍ VYSKYTUJÍ A JSOU ZÁVAŽNÉ PRO CELÉ SPOLEČENSTVÍ

a)   Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývojeDruh

Předmět napadení

1.  Aculops fuchsiae Keifer

Rostliny Fuchsia L. určené k výsadbě kromě semen

2.  Aleurochantus spp.

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen

3.  Anthonomus bisignifer (Schenkling)

Rostliny Fragaria L. určené k výsadbě kromě semen

4.  Anthonomus signatus (Say)

Rostliny Fragaria L. určené k výsadbě kromě semen

5.  Aonidella citrina Coquillet

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen

6.  Aphelenchoïdes besseyi Christie (1)

Semena druhu Oryza spp.

7.  Aschistonyx eppoi Inouye

Rostliny Juniperus L., kromě plodů a semen, původem z neevropských zemí

8.  Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.

Rostliny Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., kromě plodů a semen, a dřevo z jehličnanů (Coniferales), původem z neevropských zemí

9.  Carposina niponensis Walsingham

Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L., kromě semen, původem z neevropských zemí

10.  Diaphorina citri Kuway

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci a M urraya König, kromě plodů a semen

11.  Enarmonia packardi (Zeller)

Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L., kromě semen, původem z neevropských zemí

12.  Enarmonia prunivora Walsh

Rostliny Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl.,Prunus L. a Rosa L., určené k výsadbě, kromě semen, a plody Malus Mill. a Prunus L., původem z neevropských zemí

13.  Eotetranychus lewisi McGregor

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen

▼A1

▼B

15.  Grapholita inopinata Heinrich

Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L., kromě semen, původem z neevropských zemí

16.  Hishomonus phycitis

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen

17.  Leucaspis japonica Ckll.

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen

18.  Listronotus bonariensis (Kuschel)

Semena Cruciferae, Graminae a Trifolium spp. původem z Argentiny, Austrálie, Bolívie, Chile, Nového Zélandu a Uruguaye

19.  Margarodes,

a)  Margarodes vitis (Phillipi)

b)  Margarodes vredendalensis de Klerk

c)  Margarodes prieskaensis Jakubski

Rostliny Vitis L. kromě plodů a semen

20.  Numonia pirivorella (Matsumura)

Rostliny Pyrus L., kromě semen, původem z neevropských zemí

21.  Oligonychus perditus Pritchard et Baker

Rostliny Juniperus L., kromě plodů a semen, původem z neevropských zemí

22.  Pissodes spp. (neevropský druh)

Rostliny jehličnanů (Coniferales), kromě plodů a semen, neodkorněné dřevo z jehličnanů (Coniferales), samostatná kůra z jehličnanů (Coniferales), původem z neevropských zemí

23.  Radopholus citrophilus Huettel Dickson et Kaplan

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen, a rostliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, s kořeny nebo s ulpělým či připojeným pěstebním substrátem

24.  Saissetia nigra (Nietm.)

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen

25.  Scirtothrips aurantii Faure

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen

26.  Scirtothrips dorsalis Hood

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen

27.  Scirtothrips citri (Moultex)

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě semen

28.  Scolytidae spp. (neevropské druhy)

Rostliny jehličnanů (Coniferales) vyšší než 3 m, kromě plodů a semen, neodkorněné dřevo z jehličnanů (Coniferales), samostatná kůra z jehličnanů (Coniferales), původem z neevropských zemí

29.  Tachypterellus quadrigibbus Say

Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L., kromě semen, původem z neevropských zemí

30.  Taxoptera citricida Kirk.

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen

31.  Trioza erytreae Del Guercio

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci a Clausena Burm. f., kromě plodů a semen

32.  Unaspis citri Comstock

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen

(1)    Aphelenchoides besseyi Christie se na druhu Oryza spp. ve Společenství nevyskytuje.

b)   BaktérieDruh

Předmět napadení

1.  Citrus greening bacterium

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen

2.  Citrus variegated chlorosis

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen

3.  Erwinia stewartii (Smith) Dye

Semena druhu Zea mays L.

4.  Xanthomonas campestris (všechny kmeny patogenní pro Citrus)

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě semen

5.  Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye et pv. oryzicola (Fang. et al.) Dye

Semena druhu Oryza spp.

c)   HoubyDruh

Předmět napadení

1.  Alternaria alternata (Fr.) Keissler (patogenní neevropské kultury)

Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill. a Pyrus L., určené k výsadbě, kromě semen, původem z neevropských zemí

▼M3

1.1  Anisogramma anomala (Peck) E. Müller

Rostliny Corylus L. určené k výsadbě, kromě semen, původem z Kanady a Spojených států amerických

▼B

2.  Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx

Rostliny Prunus L. určené k výsadbě, kromě semen

3.  Atropellis spp.

Rostliny Pinus L. kromě plodů a semen, samostatná kůra a dřevo Pinus L.

▼M12

4.  Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau

Rostliny Acer saccharum Marsh., kromě plodů a semen, původem ze Spojených států amerických a z Kanady, dřevo Acer saccharum Marsh., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, původem ze Spojených států amerických a z Kanady

▼B

5.  Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori et Nambu) Deighton

Rostliny Pinus L., kromě plodů a semen, a dřevo Pinus L.

6.  Cercospora angolensis Carv. et Mendes

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě semen

7.  Ciborinia camelliae Kohn

Rostliny Camelia L., určené k výsadbě, kromě semen, původem z neevropských zemí

8.  Diaporthe vaccinii Shaer

Rostliny Vaccinium spp., určené k výsadbě, kromě semen

9.  Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes

Rostliny Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen, a rostliny Citrus L. a jejich kříženci, kromě semen a kromě plodů kromě, ale plody Citrus reticulata Blanco a Citrus sinensis (L.) Osbeck, původem z Jižní Ameriky

10.  Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kilian et Maire) Gordon

Rostliny Phoenix spp., kromě plodů a semen

11.  Guignardia citricarpa Kiely (všechny kmeny patogenní pro Citrus)

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě semen

12.  Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto

Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L., kromě semen, původem z neevropských zemí

13.  Puccinia pittieriana Hennings

Rostliny Solanaceae, kromě plodů a semen

14.  Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers

Rostliny Pinus L., kromě plodů a semen

15.  Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto

Rostliny Pyrus L., určené k výsadbě, kromě semen, původem z neevropských zemí

d)   Viry a jim podobné organismyDruh

Předmět napadení

1.  Beet curly top virus (neevropské kmeny)

Rostliny Beta vulgaris, určené k výsadbě, kromě semen

2.  Black raspberry latent virus

Rostliny Rubus L., určené k výsadbě

3.  Blight a podobné

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen

4.  Cadang-Cadang viroid

Rostliny Palmae, určené k výsadbě, kromě semen, původem z neevropských zemí

5.  Cherry leafroll virus (1)

Rostliny Rubus L., určené k výsadbě

6.  Citrus mosaic virus

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen

7.  Citrus tristeza virus (neevropské kmeny)

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen

8.  Leprosis

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen

9.  Little cherry pathogen (neevropské kmeny)

Rostliny Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum. a jejich kříženci a kultivary, určené k výsadbě, kromě semen

10.  Naturally spreading psorosis

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen

11.  Palm lethal yellowing mycoplasm (mykoplasma smrtelného žloutnutí palmy)

Rostliny Palmae určené k výsadbě, kromě semen, původem z neevropských zemí

12.  Prunus necrotic ringspot virus (2)

Rostliny Rubus L., určené k výsadbě

13.  Satsuma dwarf virus

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen

14.  Tatter leaf virus

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen

15.  Witchesbroom (MLO)

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen

(1)   Virus Cherry leafroll se ve Společenství na Rubus L. nevyskytuje.

(2)   Virus Prunus necrotic ringspot se ve Společenství na Rubus L. nevyskytuje.

Kapitola II

ŠKODLIVÉ ORGANISMY, O NICHŽ JE ZNÁMO, ŽE SE VE SPOLEČENSTVÍ VYSKYTUJÍ A JSOU ZÁVAŽNÉ PRO CELÉ SPOLEČENSTVÍ

a)   Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývojeDruh

Předmět napadení

1.  Aphelenchoides besseyi Christie

Rostliny Fragaria L., určené k výsadbě, kromě semen

2.  Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Rostliny Vitis L., kromě plodů a semen

3.  Ditylenchus destructor Thorne

Cibule rostlin a hlízy rodu Crocus L., zakrslé formy a jejich kříženci rodu Gladiolus Tourn. ex L., jako Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Trigridia Juss, Tulipa L. určené k výsadbě, a hlízy brambor (Solanum tuberosum L.), určené k sadbě

4.  Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev

Semena a cibule Allium ascalonicum L., Allium cepa L. a Allium schoenoprasum L., určené k výsadbě, a rostliny Allium porrum L., určené k výsadbě, cibule a hlízy Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston „Golden Yellow“, Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L., určené k výsadbě, a semena Medicago sativa L.

5.  Circulifer haematoceps

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen

6.  Circulifer tenellus

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen

▼A1

6.1  Eutetranychus orientalis Klein

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen

▼B

7.  Radopholus similis (Cobb) Thorne

Rostliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp, Strelitziaceae, zakořeněné nebo s ulpělým či připojeným pěstebním substrátem

▼M3

8.  Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

Řezané květiny, listová zelenina druhu Apium graveolens L. a rostliny bylinných druhů určené k výsadbě, kromě:

— cibulí,

— oddenkových hlíz,

— rostlin čeledi Gramineae,

— oddenků,

— semen

9.  Liriomyza trifolii (Burgess)

Řezané květiny, listová zelenina druhu Apium graveolens L. a rostliny bylinných druhů určené k výsadbě, kromě:

— cibulí,

— hlíz,

— rostlin čeledi Gramineae,

— oddenků,

— semen

▼B

b)   BaktérieDruh

Předmět napadení

1.  Clavibacter michiganensis spp. insidiosus (Mc Culloch) Davis et al.

Semena druhu Medicago sativa L.

2.  Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Rostliny Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., určené k výsadbě

3.  Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

►M8  Rostliny Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L. určené k výsadbě, kromě semen ◄

4.  Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey

Rostliny Dianthus L., určené k výsadbě, kromě semen

5.  Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder

Rostliny Dianthus L., určené k výsadbě, kromě semen

6.  Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.

Rostliny Prunus persica (L.) Batsch a Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim, určené k výsadbě, kromě semen

7.  Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye

Semena Phaseolus L.

8.  Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye

Rostliny Prunus L., určené k výsadbě, kromě semen

9.  Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye

Rostliny Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. et Capsicum spp., určené k výsadbě

10.  Xanthomonas fragariae Kennedy et King

Rostliny Fragaria L., určené k výsadbě, kromě semen

11.  Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

Rostliny Vitis L., kromě plodů a semen

c)   HoubyDruh

Předmět napadení

1.  Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter

Rostliny Platanus L., určené k výsadbě, kromě semen, a dřevo Platanus L., včetně dřeva zbaveného přirozeně zaobleného povrchu

2.  Colletotrichum acutatum Simmonds

Rostliny Fragaria L., určené k výsadbě, kromě semen

3.  Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

►M12  Rostliny Castanea Mill. a Quercus L., určené k výsadbě, kromě semen ◄

4.  Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx

Rostliny Dendranthema (DC.) Des Moul., určené k výsadbě, kromě semen

5.  Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma

Rostliny Dianthus L., určené k výsadbě, kromě semen

6.  Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě semen

7.  Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariae

Rostliny Fragaria L., určené k výsadbě, kromě semen

8.  Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni

Semena Helianthus annuus L.

9.  Puccinia horiana Hennings

Rostliny Dendranthema (DC.) Des Moul., určené k výsadbě, kromě semen

10.  Scirrhia pini Funk et Parker

Rostliny Pinus L., určené k výsadbě, kromě semen

11.  Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold

Rostliny Humulus lupulus L., určené k výsadbě, kromě semen

12.  Verticillium dahliae Klebahn

Rostliny Humulus lupulus L., určené k výsadbě, kromě semen

d)   Viry a jim podobné organismyDruh

Předmět napadení

1.  Arabis mosaic virus

Rostliny Fragaria L. a Rubus L., určené k výsadbě, kromě semen

2.  Beet leaf curl virus

Rostliny Beta vulgaris L., určené k výsadbě, kromě semen

3.  Chrysanthemum stunt viroid

Rostliny Dendranthema (DC.) Des Moul., určené k výsadbě, kromě semen

4.  Citrus tristeza virus (neevropské kmeny)

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen

5.  Citrus vein enation woody gall

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen

6.  Grapevine flavescence dorée MLO

Rostliny Vitis L., kromě plodů a semen

7.  Plum pox virus

Rostliny Prunus L., určené k výsadbě, kromě semen

8.  Potato stolbur mycoplasm

Rostliny Solanaceae, určené k výsadbě, kromě semen

9.  Raspberry ringspot virus

Rostliny Fragaria L. a Rubus L., určené k výsadbě, kromě semen

10.  Spiroplasma citri Saglioet al.

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen

11.  Strawberry crinkle virus

Rostliny Fragaria L., určené k výsadbě, kromě semen

12.  Strawberry latent ringspot virus

Rostliny Fragaria L. a Rubus L., určené k výsadbě, kromě semen

13.  Strawberry mild yellow edge virus

Rostliny Fragaria L., určené k výsadbě, kromě semen

14.  Tomato black ring virus

Rostliny Fragaria L. a Rubus L., určené k výsadbě, kromě semen

15.  Tomato spotted wilt virus

Rostliny Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., všechny odrůdy Impatiens z Nové Guiney, Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Nicotiana tabacum L., u nichž musí být zřejmé, že jsou určeny profesionálním producentům tabáku, Solanum melongena L. a Solanum tuberosum L., určené k výsadbě, kromě semen

16.  Tomato yellow leaf curl virus

Rostliny Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., určené k výsadbě, kromě semen

ČÁST B

ŠKODLIVÉ ORGANISMY, JEJICHŽ ZAVLEČENÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ MUSÍ BÝT ZAKÁZÁNO V NĚKTERÝCH CHRÁNĚNÝCH ZÓNÁCH, POKUD SE VYSKYTUJÍ NA NĚKTERÝCH ROSTLINÁCH NEBO ROSTLINNÝCH PRODUKTECH

a)   Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývojeDruh

Předmět napadení

Chráněné zóny

1.  Anthonomus grandis (Boh.)

Semena a plody (tobolky) Gossypium spp. a neodzrněná bavlna

EL, E (Andalusie, Katalánsko, Extremadura, Murcia, Valencia)

2.  Cephalcia lariciphila (Klug)

Rostliny Larix Mill., určené k výsadbě, kromě semen

IRL, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey)

3.  Dendroctonus micans Kugelan

Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. a Pseudotsuga Carr. vyšší než 3 m, kromě plodů a semen, neodkorněné dřevo jehličnanů (Coniferales), samostatná kůra z jehličnanů (Coniferales)

►M14  EL, IRL, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey) ◄

4.  Gilpinia hercyniae (Hartig)

Rostliny Picea A. Dietr., určené k výsadbě, kromě semen

EL, IRL, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey)

5.  Gonipterus scutellatus Gyll.

Rostliny Eucalyptus l'Hérit., kromě plodů a semen

►M7  EL, P (Azory) ◄

6.

a)  Ips amitinus Eichhof

Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. a Pinus L. vyšší než 3 m, kromě plodů a semen, neodkorněné dřevo jehličnanů (Coniferales), samostatná kůra z jehličnanů (Coniferales)

EL, F (Korsika), IRL, UK

b)  Ips cembrae Heer

Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. a Pseudotsuga Carr. vyšší než 3 m, kromě plodů a semen, neodkorněné dřevo jehličnanů (Coniferales), samostatná kůra z jehličnanů (Coniferales)

EL, IRL, UK (Severní Irsko a ostrov Man)

c)  Ips duplicatus Sahlberg

Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. a Pinus L. vyšší než 3 m, kromě plodů a semen, neodkorněné dřevo jehličnanů (Coniferales), samostatná kůra z jehličnanů (Coniferales)

EL, IRL, UK

▼A1

d)  Ips sexdentatus Börner

Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. a Pinus L. vyšší než 3 m, kromě plodů a semen, neodkorněné dřevo jehličnanů (Coniferales), samostatná kůra z jehličnanů

IRL, CY, UK (Severní Irsko, Ostrov Man)

▼B

e)  Ips typographus Heer

Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. a Pseudotsuga Carr. vyšší než 3 m, kromě plodů a semen, neodkorněné dřevo jehličnanů (Coniferales), samostatná kůra z jehličnanů (Coniferales)

IRL, UK

▼M2 —————

▼M1 —————

▼B

9.  Sternochetus mangiferae Fabricius

Semena Mangifera spp., původem ze třetích zemí

E (Grenada a Malaga), P (Alentejo, Algarve, Madeira)

10.  Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.)

Rostliny Pinus L., určené k výsadbě, kromě plodů a semen

E (Ibiza)

b)   BaktérieDruh

Předmět napadení

Chráněné zóny

1.  Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins et Jones

Semena Phaseolus vulgaris L. a Dolichos Jacq.

EL, E, P

▼M10

2.  Erwinia amylovora(Burr.) Winsl. et al.

Části rostlin kromě plodů, semen a rostlin určených k výsadbě, včetně živého pylu určeného k opylování Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L.

E ►M14  , EE ◄ , F (Korsika), IRL, I (Abruzzi; Apulie; Basilicata; Kalábrie; Kampánie; Emilia-Romagna: kraje Forlí-Cesena ►M17  (kromě provinční oblasti nacházející se severně od státní silnice č. 9 – Via Emilia) ◄ , Parma, Piacenza a Rimini ►M17  (kromě provinční oblasti nacházející se severně od státní silnice č. 9 – Via Emilia) ◄ ; Friulsko-Julské Benátsko; Lazio; Ligurie; Lombardie; Marche; Molise; Piemont; Sardinie; Sicílie; ►M17   Tridentsko-Horní Adiže: autonomní kraje Trento; ◄ Toskánsko; Umbrie; Údolí Aosty; Benátsko: kromě v kraji Rovigo obcí Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, a v kraji Padova obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, a v kraji Verona obcí Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Korutany, Dolní Rakousy, Tyrolsko (okres Linec), Štýrsko, Vídeň), P, SI ►M17  (kromě regionů Gorenjska a Maribor) ◄ , SK ►M17  (kromě obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)) ◄ , FI, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské ostrovy)

▼B

c)   HoubyDruh

Předmět napadení

Chráněné zóny

▼M12

0.1  Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

Dřevo, kromě dřeva bez kůry, a samostatná kůra Castanea Mill.

CZ, ►M18  DK,  ◄ EL, (Kréta, Lesbos) IRL, S, UK (kromě ostrova Man)

▼B

1.  Glomerella gossypii Edgerton

Semena a plody (tobolky) Gossypium spp.

EL

2.  Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet

Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. a Pseudotsuga Carr., určené k výsadbě, kromě semen

IRL, UK (Severní Irsko)

3.  Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller

Rostliny Populus L., určené k výsadbě, kromě semen

IRL, UK (Severní Irsko)

▼A1

d)   Viry a jim podobné organismyDruh

Předmět napadení

Chráněné zóny

1.  Citrus tristeza virus (evropské izoláty)

Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, s listy a stopkami

EL, F (Korsika), ►M14   I,  ◄ M, P

▼M18

2.  Grapevine flavescence dorée MLO

Rostliny Vitis L., kromě plodů a semen

CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lotrinsko a Alsasko), IT (Basilicata)

▼B
PŘÍLOHA III

ČÁST A

ROSTLINY, ROSTLINNÉ PRODUKTY A JINÉ PŘEDMĚTY, JEJICHŽ ZAVLEČENÍ MUSÍ BÝT VE VŠECH ČLENSKÝCH STÁTECH ZAKÁZÁNOOznačení

Země původu

1.

Rostliny Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. a Tsuga Carr., kromě plodů a semen

neevropské země

2.

Rostliny Castanea Mill. a Quercus L., s listy, kromě plodů a semen

neevropské země

3.

Rostliny Populus L., s listy, kromě plodů a semen

země Severní Ameriky

▼M12 —————

▼B

5.

Samostatná kůra Castanea Mill.

třetí země

6.

Samostatná kůra Quercus L., kromě Quercus suber L.

země Severní Ameriky

7.

Samostatná kůra Acer saccharum Marsh.

země Severní Ameriky

8.

Samostatná kůra Populus L.

země amerického kontinentu

9.

Rostliny Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill., Crataegus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. a Rosa L., určené k výsadbě, kromě rostlin ve vegetačním klidu prostých listů, květů a plodů

neevropské země

9.1.

Rostliny Photinia Ldl. určené k výsadbě, kromě rostlin ve vegetačním klidu prostých listů, květů a plodů

Spojené státy americké, Čína, Japonsko, Korejská republika a Korejská lidově demokratická republika

10.

Hlízy Solanum tuberosum L.

třetí země kromě Švýcarska

11.

Rostliny stolonotvorných a hlízotvorných druhů Solanum nebo jejich kříženců, určené k sadbě, kromě hlíz Solanum tuberosum L. uvedených v příloze III části A bodě 10

třetí země

12.

Hlízy druhů Solanum L. a jejich kříženců, kromě těch uvedených v bodě 10 a 11

Bez dotčení zvláštních požadavků pro hlízy brambor uvedené v příloze IV části A kapitole I, třetí země kromě Alžírska ►A1  , Kypru ◄ , Egypta, Izraele, Libye ►A1  , Malty ◄ , Maroka, Sýrie, Švýcarska, Tuniska a Turecka a země kromě třetích zemí kontinentální Evropy, které byly ►M4  postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄ uznány za prosté Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann a Kotthoff) Davis et al., nebo v nichž se dodržují ustanovení, jež jsou považována za odpovídající ustanovením Společenství pro boj proti tomuto organismu ►M4  postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄

13.

Rostliny Solanaceae určené k výsadbě, kromě semen a produktů uvedených v příloze III části A bodech 10, 11 nebo 12

Třetí země kromě evropských a středomořských zemí

14.

Zemina a pěstební substrát, tvořený zcela nebo zčásti zeminou nebo organickou hmotou jako jsou části rostlin, humusu (včetně rašeliny nebo kůry) kromě těch, které jsou tvořeny výhradně z rašeliny

Turecko, Bělorusko ►A1  , Estonsko, Litva, Lotyšsko ◄ , Moldávie, Rusko, Ukrajina a třetí země, které nepatří do kontinentální Evropy ►A1  , kromě Kypru ◄ , Egypta, Izraele, Libye ►A1  , Malty ◄ , Maroka a Tuniska

15.

Rostliny Vitis L., kromě plodů

►M9  Třetí země kromě Švýcarska ◄

16.

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen

Třetí země

17.

Rostliny Phoenix spp. kromě plodů a semen

Alžírsko, Maroko

18.

Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L. a jejich kříženci a Fragaria L., určené k výsadbě, kromě semen

Bez dotčení zákazů použitelných na rostliny uvedené v příloze III části bodě 9, pokud je to nutné, neevropské země kromě středomořských zemí, Austrálie, Nového Zélandu, Kanady a kontinentálních států USA

19.

Rostliny čeledi Gramineae, určené k výsadbě, kromě semen a okrasné vytrvalé trávy podčeledi Bambusoideae, Panicoideae, druhů Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. a Uniola L., určené k výsadbě, kromě semen

Třetí země kromě evropských a středomořských zemí

▼A1

ČÁST B

ROSTLINY, ROSTLINNÉ PRODUKTY A JINÉ PŘEDMĚTY, JEJICHŽ ZAVLEČENÍ DO NĚKTERÝCH CHRÁNĚNÝCH ZÓN MUSÍ BÝT ZAKÁZÁNOOznačení

Chráněné zóny

▼M10

1.  Bez dotčení zákazů použitelných na rostliny uvedené v příloze III části A bodech 9, 9.1 a 18, pokud je to nutné, rostliny a živý pyl určený k opylování Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L., kromě plodů a semen, původem ze třetích zemí kromě Švýcarska a kromě zemí, které byly uznány za prosté Erwinia amylovora(Burr.) Winsl. et al. postupem podle čl. 18 odst. 2 nebo v nichž byly podle příslušné mezinárodní normy pro rostlinolékařská opatření zřízeny oblasti prosté škodlivých organismů, pokud jde o Erwinia amylovora(Burr.) Winsl. et al., a tyto oblasti byly za takové uznány postupem podle čl. 18 odst. 2.

E ►M14  , EE ◄ , F (Korsika), IRL, I (Abruzzi; Apulie; Basilicata; Kalábrie; Kampánie; Emilia-Romagna: kraje Forlí-Cesena ►M17  (kromě provinční oblasti nacházející se severně od státní silnice č. 9 – Via Emilia) ◄ , Parma, Piacenza a Rimini ►M17  (kromě provinční oblasti nacházející se severně od státní silnice č. 9 – Via Emilia) ◄ ; Friulsko-Julské Benátsko; Lazio; Ligurie; Lombardie; Marche; Molise; Piemont; Sardinie; Sicílie; ►M17   Tridentsko-Horní Adiže: autonomní kraje Trento; ◄ Toskánsko; Umbrie; Údolí Aosty; Benátsko: kromě v kraji Rovigo obcí Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, a v kraji Padova obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, a v kraji Verona Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Korutany, Dolní Rakousy, Tyrolsko (okres Linec), Štýrsko, Vídeň), P, SI ►M17  (kromě regionů Gorenjska a Maribor) ◄ , SK ►M17  (kromě obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)) ◄ , FI, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské ostrovy)

2.  Bez dotčení zákazů použitelných na rostliny uvedené v příloze III části A bodech 9, 9.1 a 18, pokud je to nutné, rostliny a živý pyl určený k opylování Cotoneaster Ehrh. a Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, kromě plodů a semen, původem ze třetích zemí kromě těch, které byly uznány za prosté Erwinia amylovora(Burr.) Winsl. et al. postupem podle čl. 18 odst. 2 nebo v nichž byly podle příslušné mezinárodní normy pro rostlinolékařská opatření zřízeny oblasti prosté škodlivých organismů, pokud jde o Erwinia amylovora(Burr.) Winsl. et al., a tyto oblasti byly za takové uznány postupem podle čl. 18 odst. 2.

E ►M14  , EE ◄ , F (Korsika), IRL, I (Abruzzi; Apulie; Basilicata; Kalábrie; Kampánie; Emilia-Romagna: kraje Forlí-Cesena ►M17  (kromě provinční oblasti nacházející se severně od státní silnice č. 9 – Via Emilia) ◄ , Parma, Piacenza a Rimini ►M17  (kromě provinční oblasti nacházející se severně od státní silnice č. 9 – Via Emilia) ◄ ; Friulsko-Julské Benátsko; Lazio; Ligurie; Lombardie; Marche; Molise; Piemont; Sardinie; Sicílie; ►M17   Tridentskno-Horní Adiže: autonomní kraje Trento; ◄ Toskánsko; Umbrie; Údolí Aosty; Benátsko: kromě v kraji Rovigo obcí Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, a v kraji Padova obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, a v kraji Verona obcí Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Korutany, Dolní Rakousy, Tyrolsko (okres Linec), Štýrsko, Vídeň), P, SI ►M17  (kromě regionů Gorenjska a Maribor) ◄ , SK ►M17  (kromě obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)) ◄ , FI, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské ostrovy)

▼B
PŘÍLOHA IV

ČÁST A

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY, KTERÉ MUSÍ VŠECHNY ČLENSKÉ STÁTY ULOŽIT PRO DOVOZ ROSTLIN, ROSTLINNÝCH PRODUKTŮ A JINÝCH PŘEDMĚTŮ A JEJICH UVEDENÍ DO OBĚHU NA JEJICH ÚZEMÍ

Kapitola I

ROSTLINY, ROSTLINNÉ PRODUKTY A JINÉ PŘEDMĚTY PŮVODEM Z NEČLENSKÝCH ZEMÍ SPOLEČENSTVÍRostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

Zvláštní požadavky

▼M12

1.1  Dřevo jehličnanů (Coniferales) kromě Thuja L., bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze V části B, s výjimkou dřeva ve formě

— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto jehličnanů,

— dřevěného obalového materiálu v podobě beden, bedniček, přepravek, sudů a podobných obalů, palet, ohradových palet a jiných přepravních podložek, nástavných rámů palet, používaného pro přepravu předmětů různého druhu,

— dřeva používaného pro podkládání nebo podpírání nedřevěného nákladu,

— dřeva Libocedrus decurrens Torr., pokud je možné prokázat, že dřevo bylo zpracováno nebo připraveno k výrobě tužek pomocí tepelné úpravy, při které je třeba dosahovat minimální teploty 82 °C po dobu 7–8 dní,

ale včetně toho, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, původem z Kanady, Číny, Japonska, Korejské republiky, Mexika, Tchaj-wanu a Spojených států amerických, kde byl hlášen výskyt Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Úřední potvrzení, že dřevo prošlo vhodnou

a)  tepelnou úpravou, při které je třeba dosahovat minimální teploty jádra 56 °C po dobu nejméně 30 minut. Tato skutečnost se doloží tím, že se dřevo nebo jakékoliv jeho balení podle běžné praxe opatří značkou „HT“ a táž značka se uvede rovněž v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 písm. ii)

nebo

b)  fumigací podle specifikace schválené postupem podle čl. 18 odst. 2. Tato skutečnost se doloží tím, že se v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 písm. ii) uvede aktivní složka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h)

nebo

c)  impregnací pod tlakem za použití přípravku schváleného postupem podle čl. 18 odst. 2. Tato skutečnost se doloží tím, že se v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 písm. ii) uvede aktivní složka, tlak (psi nebo kPa) a koncentrace (%).

1.2  Dřevo jehličnanů (Coniferales) kromě Thuja L., bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze V části B, ve formě

— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto jehličnanů,

původem z Kanady, Číny, Japonska, Korejské republiky, Mexika, Tchaj-wanu a Spojených států amerických, kde byl hlášen výskyt Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Úřední potvrzení, že dřevo prošlo vhodnou

a)  tepelnou úpravou, při které je třeba dosahovat minimální teploty jádra 56 °C po dobu nejméně 30 minut, přičemž posledně uvedená skutečnost musí být uvedena na osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 písm. ii)

nebo

b)  fumigací podle specifikace schválené postupem podle čl. 18 odst. 2. Tato skutečnost se doloží tím, že se v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 písm. ii) uvede aktivní složka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h).

1.3  Dřevo Thuja L., bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze V části B, s výjimkou dřeva ve formě

— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu,

— dřevěného obalového materiálu v podobě beden, bedniček, přepravek, sudů a podobných obalů, palet, ohradových palet a jiných přepravních podložek, nástavných rámů palet, používaného pro přepravu předmětů různého druhu,

— dřeva používaného pro podkládání nebo podpírání nedřevěného nákladu,

původem z Kanady, Číny, Japonska, Korejské republiky, Mexika, Tchaj-wanu a Spojených států amerických, kde byl hlášen výskyt Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Úřední potvrzení, že dřevo

a)  je bez kůry

nebo

b)  bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení. Tato skutečnost se doloží tím, že se dřevo nebo jakékoliv jeho balení opatří značkou „kiln-dried“, „K.D.“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné praxe

nebo

c)  prošlo vhodnou tepelnou úpravou, při které je třeba dosahovat minimální teploty jádra 56 °C po dobu nejméně 30 minut. Tato skutečnost se doloží tím, že se dřevo nebo jakékoliv jeho balení podle běžné praxe opatří značkou „HT“ a táž značka se uvede rovněž v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 písm. ii)

nebo

d)  prošlo vhodnou fumigací podle specifikace schválené postupem podle čl. 18 odst. 2. Tato skutečnost se doloží tím, že se v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 písm. ii) uvede aktivní složka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h)

nebo

e)  prošlo vhodnou impregnací pod tlakem za použití přípravku schváleného postupem podle čl. 18 odst. 2. Tato skutečnost se doloží tím, že se v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 písm. ii) uvede aktivní složka, tlak (psi nebo kPa) a koncentrace (%).

1.4  Dřevo Thuja L., bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze V části B, ve formě

— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu,

původem z Kanady, Číny, Japonska, Korejské republiky, Mexika, Tchaj-wanu a Spojených států amerických, kde byl hlášen výskyt Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Úřední potvrzení, že dřevo

a)  pochází z odkorněné kulatiny

nebo

b)  bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení

nebo

c)  prošlo vhodnou fumigací podle specifikace schválené postupem podle čl. 18 odst. 2. Tato skutečnost se doloží tím, že se v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 písm. ii) uvede aktivní složka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h)

nebo

d)  prošlo vhodnou tepelnou úpravou, při které je třeba dosahovat minimální teploty jádra 56 °C po dobu nejméně 30 minut, přičemž posledně uvedená skutečnost musí být uvedena na osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 písm. ii).

1.5  Dřevo jehličnanů (Coniferales), bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze V části B, s výjimkou dřeva ve formě

— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto jehličnanů,

— dřevěného obalového materiálu v podobě beden, bedniček, přepravek, sudů a podobných obalů, palet, ohradových palet a jiných přepravních podložek, nástavných rámů palet, používaného pro přepravu předmětů různého druhu,

— dřeva používaného pro podkládání nebo podpírání nedřevěného nákladu,

ale včetně toho, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, původem z Ruska, Kazachstánu a Turecka

Úřední potvrzení, že dřevo

a)  pochází z oblastí prostých

— Monochamus spp. (neevropský druh)

— Pissodes spp. (neevropský druh)

— Scolytidae spp. (neevropský druh)

název oblasti se zapíše do kolonky „Původ“ v osvědčení podle čl. 13 odst. 1 písm. ii),

nebo

b)  je bez kůry a prosté požerků působených larvami rodu Monochamus spp. (neevropský druh), které jsou pro tento účel definovány jako požerky o průměru větším než 3 mm

nebo

c)  bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení. Tato skutečnost se doloží tím, že se dřevo nebo jakékoliv jeho balení opatří značkou „kiln-dried“, „K.D.“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné praxe

nebo

d)  prošlo vhodnou tepelnou úpravou, při které je třeba dosahovat minimální teploty jádra 56 °C po dobu nejméně 30 minut. Tato skutečnost se doloží tím, že se dřevo nebo jakékoliv jeho balení podle běžné praxe opatří značkou „HT“ a táž značka se uvede rovněž v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 písm. ii)

nebo

e)  prošlo vhodnou fumigací podle specifikace schválené postupem podle čl. 18 odst. 2. Tato skutečnost se doloží tím, že se v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 písm. ii) uvede aktivní složka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h)

nebo

f)  prošlo vhodnou impregnací pod tlakem za použití přípravku schváleného postupem podle čl. 18 odst. 2. Tato skutečnost se doloží tím, že se v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 písm. ii) uvede aktivní složka, tlak (psi nebo kPa) a koncentrace (%).

1.6  Dřevo jehličnanů (Coniferales), bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze V části B, s výjimkou dřeva ve formě

— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto jehličnanů,

— dřevěného obalového materiálu v podobě beden, bedniček, přepravek, sudů a podobných obalů, palet, ohradových palet a jiných přepravních podložek, nástavných rámů palet, používaného pro přepravu předmětů různého druhu,

— dřeva používaného pro podkládání nebo podpírání nedřevěného nákladu,

ale včetně toho, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, původem ze třetích zemí kromě

— Ruska, Kazachstánu a Turecka,

— evropských zemí,

— Kanady, Číny, Japonska, Korejské republiky, Mexika, Tchaj-wanu a Spojených států amerických, kde byl hlášen výskyt Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Úřední potvrzení, že dřevo

a)  je bez kůry a prosté požerků působených larvami rodu Monochamus spp. (neevropský druh), které jsou pro tento účel definovány jako požerky o průměru větším než 3 mm

nebo

b)  bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení. Tato skutečnost se doloží tím, že se dřevo nebo jakékoliv jeho balení opatří značkou „kiln-dried“, „K.D.“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné praxe

nebo

c)  prošlo vhodnou fumigací podle specifikace schválené postupem podle čl. 18 odst. 2. Tato skutečnost se doloží tím, že se v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 písm. ii) uvede aktivní složka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h)

nebo

d)  prošlo vhodnou impregnací pod tlakem za použití přípravku schváleného postupem podle čl. 18 odst. 2. Tato skutečnost se doloží tím, že se v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 písm. ii) uvede aktivní složka, tlak (psi nebo kPa) a koncentrace (%)

nebo

e)  prošlo vhodnou tepelnou úpravou, při které je třeba dosahovat minimální teploty jádra 56 °C po dobu nejméně 30 minut. Tato skutečnost se doloží tím, že se dřevo nebo jakékoliv jeho balení podle běžné praxe opatří značkou „HT“ a táž značka se uvede rovněž v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 písm. ii).

1.7  Dřevo ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z jehličnanů (Coniferales), bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze V části B, původem z

— Ruska, Kazachstánu a Turecka,

— neevropských zemí kromě Kanady, Číny, Japonska, Korejské republiky, Mexika, Tchaj-wanu a Spojených států amerických, kde byl hlášen výskyt Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Úřední potvrzení, že dřevo

a)  pochází z oblastí prostých

— Monochamus spp. (neevropský druh)

— Pissodes spp. (neevropský druh)

— Scolytidae spp. (neevropský druh).

Název oblasti se zapíše do kolonky „Původ“ v osvědčení podle čl. 13 odst. 1 písm. ii)

nebo

b)  pochází z odkorněné kulatiny

nebo

c)  bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení

nebo

d)  prošlo vhodnou fumigací podle specifikace schválené postupem podle čl. 18 odst. 2. Fumigace se doloží tím, že se v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 písm. ii) uvede aktivní složka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h)

nebo

e)  prošlo vhodnou tepelnou úpravou, při které je třeba dosahovat minimální teploty jádra 56 °C po dobu nejméně 30 minut, přičemž posledně uvedená skutečnost musí být uvedena na osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 písm. ii).

▼M12

2.  Dřevěný obalový materiál v podobě beden, bedniček, přepravek, sudů a podobných obalů, palet, ohradových palet a jiných přepravních podložek, nástavných rámů palet, používaný pro přepravu předmětů různého druhu, kromě surového dřeva o tloušťce 6 mm nebo menší a zpracovaného dřeva vyrobeného pomocí klihu, tepla a tlaku či jejich kombinací, pocházející ze třetích zemí kromě Švýcarska

Dřevěný obalový materiál musí

— být vyroben z odkorněné kulatiny a

— projít jedním ze schválených opatření podle přílohy I mezinárodní normy FAO pro rostlinolékařská opatření č. 15 nazvané „Pokyny pro regulaci dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu“ a

— být opatřen značkou obsahující

— 

a)  dvoupísmenný kód země podle normy ISO, kód výrobce a kód schváleného opatření, kterému byl dřevěný obalový materiál podroben, v podobě označení podle přílohy II mezinárodní normy FAO pro rostlinolékařská opatření č. 15 nazvané „Pokyny pro regulaci dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu“. Za zkratku schváleného opatření obsaženou v uvedené značce se připojí písmena „DB“

a

b)  v případě dřevěného obalového materiálu vyrobeného, opraveného či recyklovaného po 1. březnu 2005 také logo podle přílohy II uvedené normy FAO. Tento požadavek se však do 31. prosince 2007 dočasně nevztahuje na dřevěný obalový materiál vyrobený, opravený či recyklovaný před 28. únorem 2005.

►M16  

— První odrážka, která stanoví, že se má dřevěný obalový materiál vyrábět z odkorněné kulatiny, se použije až ode dne 1. ledna 2009. Tento odstavec bude přezkoumán do 1. září 2007.

 ◄

▼M12

2.1  Dřevo Acer saccharum Marsh., Úřední potvrzení, že dřevo bylo uměle včetně toho, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, s výjimkou dřeva ve formě

— dřeva určeného k výrobě dýh,

— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu,

původem ze Spojených států amerických a Kanady

Úřední potvrzení, že dřevo bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení. Tato skutečnost se doloží tím, že se dřevo nebo jakékoliv jeho balení opatří značkou „kiln-dried“, „K.D.“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné praxe.

2.2  Dřevo Acer saccharum Marsh., které je určeno k výrobě dýh, původem ze Spojených států amerických a Kanady

Úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau a že je určeno k výrobě dýh.

3.  Dřevo Quercus L. s výjimkou dřeva ve formě:

— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu,

— sudů, kádí, škopků a jiných bednářských výrobků a jejich částí, ze dřeva včetně dužin v případě, že existují doložené důkazy o tom, že dřevo bylo zpracováno či vyrobeno pomocí tepelné úpravy, při které je třeba dosahovat minimální teploty 176 °C po dobu 20 minut,

— ale včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, původem ze Spojených států amerických

Úřední potvrzení, že dřevo

a)  je hraněné

nebo

b)  je bez kůry a vlhkost, vyjádřená v procentech sušiny, je nižší než 20 %

nebo

c)  je bez kůry a že bylo vhodně dezinfikováno horkým vzduchem nebo horkou vodou

nebo

d)  pokud bylo rozřezáno, bez ohledu na to, zda obsahuje zbytky kůry či nikoliv, bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení. Tato skutečnost se doloží tím, že se dřevo nebo jakékoliv jeho balení opatří značkou kiln-dried, K.D. nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné praxe.

▼M12 —————

▼M12

5.  Dřevo Platanus L. s výjimkou dřeva ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu, ale včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, původem ze Spojených států amerických nebo Arménie

Úřední potvrzení, že dřevo bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení. Tato skutečnost se doloží tím, že se dřevo nebo jakékoliv jeho balení opatří značkou „kiln-dried“, „K.D.“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné praxe.

6.  Dřevo Populus L. s výjimkou dřeva ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu, ale včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, původem ze zemí amerického kontinentu

Úřední potvrzení, že dřevo

— je bez kůry

— nebo

— bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení. Tato skutečnost se doloží tím, že se dřevo nebo jakékoliv jeho balení opatří značkou „kiln-dried“, „K.D.“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné praxe.

7.1  Dřevo ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z následujících rostlin, bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze V části B

— Acer saccharum Marsh., původem ze Spojených států amerických a Kanady,

— Platanus L., původem ze Spojených států amerických nebo Arménie,

— Populus L., původem z amerického kontinentu

Úřední potvrzení, že dřevo

a)  pochází z odkorněné kulatiny

nebo

b)  bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení

nebo

c)  prošlo vhodnou fumigací podle specifikace schválené postupem podle čl. 18 odst. 2. Fumigace se doloží tím, že se v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 písm. ii) uvede aktivní složka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h)

nebo

d)  prošlo vhodnou tepelnou úpravou, při které je třeba dosahovat minimální teploty jádra 56 °C po dobu nejméně 30 minut, přičemž posledně uvedená skutečnost musí být uvedena na osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 písm. ii).

7.2  Dřevo ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z Quercus L., původem ze Spojených států amerických, bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze V části B

Úřední potvrzení, že dřevo

a)  bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení

nebo

b)  prošlo vhodnou fumigací podle specifikace schválené postupem podle čl. 18 odst. 2. Fumigace se doloží tím, že se v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 písm. ii) uvede aktivní složka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h)

nebo

c)  prošlo vhodnou tepelnou úpravou, při které je třeba dosahovat minimální teploty jádra 56 °C po dobu nejméně 30 minut, přičemž posledně uvedená skutečnost musí být uvedena na osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 písm. ii).

▼M12

7.3  Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales), původem z neevropských zemí

Úřední potvrzení, že samostatná kůra

a)  prošla vhodnou fumigací za použití fumigantu schváleného postupem podle čl. 18 odst. 2. Tato skutečnost se doloží tím, že se v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 písm. ii) uvede aktivní složka, minimální teplota kůry, dávka (g/m3) a doba expozice (h)

nebo

b)  prošla vhodnou tepelnou úpravou, při které je třeba dosahovat minimální teploty 56 °C po dobu nejméně 30 minut, přičemž posledně uvedená skutečnost musí být uvedena na osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 písm. ii).

8.  Dřevo používané pro podkládání nebo podpírání nedřevěného nákladu, včetně toho, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, kromě surového dřeva o tloušťce 6 mm nebo menší a zpracovaného dřeva vyrobeného pomocí klihu, tepla a tlaku či jejich kombinací, pocházející ze třetích zemí kromě Švýcarska

Dřevo musí

a)  být vyrobeno z odkorněné kulatiny a

— projít jedním ze schválených opatření podle přílohy I mezinárodní normy FAO pro rostlinolékařská opatření č. 15 nazvané „Pokyny pro regulaci dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu“ a

— být opatřeno značkou obsahující alespoň dvoupísmenný kód země podle normy ISO, kód výrobce a kód schváleného opatření, kterému byl dřevěný obalový materiál podroben, v podobě označení podle přílohy II mezinárodní normy FAO pro rostlinolékařská opatření č. 15 nazvané „Pokyny pro regulaci dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu“. Za zkratku schváleného opatření obsaženou v uvedené značce se připojí písmena „DB“

nebo dočasně do 31. prosince 2007

b)  být vyrobeno ze dřeva bez kůry, které je prosté škůdců a známek živých škůdců.

►M16  

První řádek písmene a), který stanoví, že se má dřevěný obalový materiál vyrábět z odkorněné kulatiny, se použije až ode dne 1. ledna 2009. Tento odstavec bude přezkoumán do 1. září 2007.

 ◄

▼B

8.1  Rostliny jehličnanů (Coniferales), kromě plodů a semen, původem z neevropských zemí

Bez dotčení zákazů případně použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 1, úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školkách a že místo produkce je prosté Pissodes spp. (neevropský druh).

8.2  Rostliny jehličnanů (Coniferales) vyšší než 3 m, kromě plodů a semen, původem z neevropských zemí

Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 1 a v příloze IV části A kapitole I bodě 8.1 v případě nutnosti, úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školkách a že místo produkce je prosté Scolytidae spp. (neevropský druh).

9.  Rostliny Pinus L. určené k výsadbě, kromě semen

Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 1 a v příloze IV části A kapitole I bodech 8.1 a 8.2 úřední potvrzení, že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers nebo Scirrhia pini Funk et Parker.

10.  Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. a Tsuga Carr., určené k výsadbě, kromě semen

Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 1 a v příloze IV části A kapitole I bodech 8.1 a 8.2 nebo 9, úřední potvrzení, že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Melampsora medusae Thümen.

▼M12

11.01  Rostliny Quercus L., kromě plodů a semen, původem ze Spojených států amerických

Aniž jsou dotčena ustanovení použitelná pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 2, úřední potvrzení, že rostliny pocházejí z oblastí prostých Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.

11.1  Rostliny Castanea Mill. a Quercus L., kromě plodů a semen, původem z neevropských zemí

Aniž jsou dotčeny zákazy použitelné pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 2 a v příloze IV části A kapitole I bodě 11.01, úřední potvrzení, že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Cronartium spp. (neevropský druh).

▼B

11.2  Rostliny Mill. a L., určené k výsadbě, kromě semen

Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 2 a v příloze IV části A kapitole I bodě 11.1, úřední potvrzení:

a)  že rostliny pocházejí z oblastí prostých Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

nebo

b)  že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

▼M3

11.3  Rostliny Corylus L., určené k výsadbě, kromě semen, původem z Kanady a Spojených států amerických

Úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školkách a:

a)  pocházejí z oblasti, kterou státní orgán ochrany rostlin vyvážející země uznal podle příslušných mezinárodních norem pro rostlinolékařská opatření za prostou Anisogramma anomala (Peck) Müller a která je uvedena na osvědčeních stanovených v článcích 7 nebo 8 této směrnice v kolonce „dodatkové prohlášení“;

nebo

b)  pocházejí z místa produkce, které státní orgán ochrany rostlin dotyčné země na základě úředních kontrol provedených v místě produkce nebo v jeho bezprostřední blízkosti od začátku posledních tří úplných vegetačních období uznal podle příslušných mezinárodních norem pro rostlinolékařská opatření za prosté Anisogramma anomala (Peck) Müller a které je uvedeno na osvědčeních stanovených v článcích 7 nebo 8 této směrnice v kolonce „dodatkové prohlášení“ a prohlášeno za prosté Anisogramma anomala (Peck) Müller.

▼B

12.  Rostliny Platanus L., určené k výsadbě, kromě semen, původem ze Spojených států amerických nebo Arménie

Úřední potvrzení, že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter.

13.1  Rostliny Populus L., určené k výsadbě, kromě semen, původem ze třetích zemí

Bez dotčení zákazů použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 3, úřední potvrzení, že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Melampsora medusae Thümen.

13.2  Rostliny Populus L., kromě plodů a semen, původem ze zemí amerického kontinentu

Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 3 a v příloze IV části A kapitole I bodě 13.1, úřední potvrzení, že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Mycosphaerella populorum G. E. Thompson.

14.  Rostliny Ulmus L., určené k výsadbě, kromě semen, původem ze zemí Severní Ameriky

Úřední potvrzení, že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Elm phlöem necrosis mycoplasm.

15.  Rostliny Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L., určené k výsadbě, kromě semen, původem z neevropských zemí

Bez dotčení zákazů použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodech 9 a 18 a v části B bodě 1 v případě nutnosti, úřední potvrzení:

— že rostliny pocházejí z oblasti prosté Monilinia fructicola (Winter) Honey

— nebo

— že rostliny pocházejí z oblasti, která byla uznána za prostou Monilinia fructicola (Winter) Honey ►M4  postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄ , a že v místě produkce nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení tohoto organismu.

16.  Plody Prunus L., od 15. února do 30. září, původem z neevropských zemí

Úřední potvrzení:

— že plody pocházejí ze země prosté Monilinia fructicola (Winter) Honey

— nebo

— že plody pocházejí z oblasti, která byla uznána za prostou Monilinia fructicola (Winter) Honey ►M4  postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄

— nebo

— že plody byly před sklizní a/nebo vývozem podrobeny kontrole nebo účinnému ošetření proti Monilinia spp.

16.1  Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, původem ze třetích zemí

Plody jsou bez stopek a bez listů a na obalech je vyznačen původ zboží.

16.2  Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, původem ze třetích zemí

Bez dotčení ustanovení použitelných pro plody uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 16.1, 16.3, 16.4 a 16.5, úřední potvrzení:

a)  že plody pocházejí ze země, která byla uznána za prostou Xanthomonas campestris (všechny kmeny patogenní pro Citrus) ►M4  postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄ ,

nebo

b)  že plody pocházejí z oblasti, která byla uznána za prostou Xanthomonas campestris (všechny kmeny patogenní pro Citrus) ►M4  postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄ , a která je uvedena na osvědčeních stanovených v článcích 7 nebo 8 této směrnice,

nebo

c)  buď

— že na pěstební ploše ani v jejím bezprostředním okolí nebyly podle kontrolního řízení a úředních zkoušek zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Xanthomonas campestris (všechny kmeny patogenní pro Citrus)

— a

— žádný z plodů sklizených na pěstební ploše nevykazoval příznaky napadení Xanthomonas campestris (všechny kmeny patogenní pro Citrus)

— a

— že plody byly ošetřeny např. ortofenylfenolátem sodíku, jak je uvedeno v osvědčeních stanovených v článcích 7 nebo 8 této směrnice

— a

— že plody byly baleny v místech nebo expedičních střediscích zaregistrovaných k tomuto účelu,

— nebo

— že byla dodržena ustanovení certifikačního systému, která byla uznána jako odpovídající výše uvedeným ustanovením ►M4  postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄ .

16.3  Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, původem ze třetích zemí

Bez dotčení ustanovení použitelných pro plody uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 16.1, 16.2, 16.4 a 16.5, úřední potvrzení:

a)  že plody pocházejí ze země, která byla uznána za prostou Cercospora angolensis Carv. et Mendes ►M4  postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄ ,

nebo

b)  že plody pocházejí z oblasti, která byla uznána za prostou Cercospora angolensis Carv. et Mendes ►M4  postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄ , a která je uvedena na osvědčeních stanovených v článcích 7 nebo 8 této směrnice,

nebo

c)  že na pěstební ploše ani v jejím bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Cercospora angolensis Carv. et Mendes

a

že žádný z plodů sklizených na pěstební ploše nevykazoval při úřední zkoušce příznaky napadení tohoto organismu.

16.4  Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě plodů Citrus aurantium L., původem ze třetích zemí

Bez dotčení ustanovení použitelných pro plody uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 16.1, 16.2, 16.3 a 16.5, úřední potvrzení:

a)  že plody pocházejí ze země, která byla uznána za prostou Guignardia citricarpa Kiely (všechny kmeny patogenní pro Citrus) ►M4  postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄ ,

nebo

b)  že plody pocházejí z oblasti, která byla uznána za prostou Guignardia citricarpa Kiely (všechny kmeny patogenní pro Citrus) ►M4  postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄ a která je uvedena na osvědčeních stanovených v článcích 7 nebo 8 této směrnice,

nebo

c)  že na pěstební ploše ani v jejím bezprostředním okolí nebyl od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorován žádný příznak, Guignardia citricarpa Kiely (všechny kmeny patogenní pro Citrus) a že u žádného z plodů sklizených na pěstební poše nebyly zjištěny při úřední zkoušce příznaky napadení tohoto organismu

nebo

d)  že plody pocházejí z pěstební plochy ošetřené proti Guignardia citricarpa Kiely (všechny kmeny patogenní pro Citrus)

a

že u žádného z plodů sklizených na pěstební poše nebyly zjištěny při úřední zkoušce příznaky napadení tohoto organismu.

16.5  Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, původem ze třetích zemí, ve kterých se vyskytují Tephritidae (neevropské druhy)

Bez dotčení ustanovení použitelných pro plody uvedené v příloze III části B bodech 2 a 3 a v příloze IV části A kapitole I bodech 16.1, 16.2 a 16.3, úřední potvrzení:

a)  že plody pocházejí z oblasti prosté uvedených organismů nebo, pokud tento požadavek nelze splnit,

b)  že v místě pěstování ani v jeho bezprostředním okolní nebyly při úředních kontrolách vykonaných alespoň jednou měsíčně v průběhu posledních tří měsíců před sklizní zjištěny žádné příznaky napadení těmito organismy od začátku posledního ukončeného vegetačního období, a že žádný z plodů sklizených v místě produkce nevykazoval při úřední zkoušce příznaky napadení těmito organismy, nebo pokud nelze vyhovět ani tomuto požadavku,

c)  že úřední zkouška reprezentativního vzorku plodů prokázala, že plody jsou prosté všech vývojových stádií těchto organismů, nebo pokud nelze uspokojit ani tento požadavek,

d)  že plody byly vhodným způsobem ošetřeny horkou párou, podchlazením nebo rychlým zmrazením, pokud se toto ošetření ukázalo proti uvedeným organismům jako účinné, aniž by poškozovalo plody nebo, pokud není vhodné, že byly ošetřeny chemicky podle předpisů Společenství.

▼M8

17.  Rostliny AmelanchierMed., ChaenomelesLindl., CotoneasterEhrh., CrataegusL., CydoniaMill., EriobotryaLindl., MalusMill., MespilusL., Photinia davidiana(Dcne.) Cardot, PyracanthaRoem., PyrusL. a SorbusL., určené k výsadbě, kromě semen

Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodech 9, 9.1 a 18 a v příloze III části B bodě 1 nebo v příloze IV části A kapitole I bodě 15 v případě nutnosti, úřední potvrzení:

a)  že rostliny pocházejí ze zemí, které byly uznány za prosté Erwinia amylovora(Burr.) Winsl. et al. postupem podle čl. 18 odst. 2;

nebo

b)  že rostliny pocházejí z oblastí, které byly stanoveny podle příslušné mezinárodní normy pro rostlinolékařská opatření jako prosté škodlivých organismů, pokud jde o Erwinia amylovora(Burr.) Winsl. et al.,a byly za takové uznány postupem podle čl. 18 odst. 2;

nebo

c)  že rostliny v místě produkce v jeho bezprostředním okolí, které vykazovaly příznaky napadení Erwinia amylovora(Burr.) Winsl. et al., byly odstraněny.

▼B

18.  Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě plodů a semen a rostlin Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. a Strelitziaceae, zakořeněné nebo s ulpělým či připojeným pěstebním substrátem

Bez dotčení zákazů použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 16 v případě nutnosti, úřední potvrzení:

a)  že rostliny pocházejí ze země prosté Radopholus citrophilus Huettel et al. a Radopholus similis (Cobb) Thorne

nebo

b)  že reprezentativní vzorky půdy a kořenů z místa produkce byly v období od začátku posledního ukončeného vegetačního období podrobeny úřednímu nematologickému testování alespoň na Radopholus citrophilus Huettel et al. a Radopholus similis (Cobb) Thorne a tyto testy prokázaly, že vzorky jsou prosté uvedených škodlivých organismů.

19.1  Rostliny Crataegus L., určené k výsadbě, kromě semen, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 9 a v příloze IV části A kapitole I bodech 15 a 17, úřední potvrzení, že v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

19.2  Rostliny Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., určené k výsadbě, kromě semen, původem ze zemí, ve kterých se vyskytují na uvedených druzích tyto škodlivé organismy

Zjištěné škodlivé organismy:

— pro Fragaria L.:

— 

— Phytophtora fragariae Hickman var. fragariae,

— Arabis mosaic virus,

— Raspberry ringspot virus,

— Strawberry crinkle virus,

— Strawberry latent ringspot virus,

— Strawberry mild yellow edge virus,

— Tomato black ring virus,

— Xanthomonas fragariae Kennedy et King,

— pro Malus Mill.:

— 

— Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.,

— pro Prunus L.:

— 

— Apricot chlorotic leafroll mycoplasm,

— Xanthomonas campestris pv. prunis (Smith) Dye,

— pro Prunus persica (L.) Batsch:

— 

— Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,

— pro Pyrus L.:

— 

— Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.,

— pro Rubus L.:

— 

— Arabis mosaic virus,

— Raspberry ringspot virus,

— Strawberry latent ringspot virus,

— Tomato black ring virus,

— pro všechny druhy:

— 

jiné neevropské viry a podobné organismy

Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 9 a 18 a v příloze IV části A kapitole I bodech 15 a 17 v případě nutnosti, úřední potvrzení, že na rostlinách v místě pěstování nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky chorob působených uvedenými škodlivými organismy.

20.  Rostliny Cydonia Mill. a Pyrus L., určené k výsadbě, kromě semen, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Pear decline mycoplasm

Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodech 9 a 18 a v příloze IV části A kapitole I bodech 15, 17 a 19.2, úřední potvrzení, že z místa produkce a jeho bezprostředního okolí byly v průběhu posledních tří ukončených vegetačních období odstraněny rostliny, u kterých byly zjištěny příznaky vzbuzující podezření na Pear decline mycoplasm.

21.1  Rostliny Fragaria L., určené k výsadbě, kromě semen, původem ze zemí, ve kterých se vyskytují zjištěné škodlivé organismy

Zjištěné škodlivé organismy:

— Strawberry latent „C“ virus,

— Strawberry vein banding virus,

— Strawberry witches broom mycoplasm

Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 18 a v příloze IV části A kapitole I bodě 19.2, úřední potvrzení:

a)  že rostliny, kromě těch, které byly vypěstovány ze semen:

— byly úředně uznány podle certifikačního systému vyžadujícího, aby rostliny byly získány přímo z materiálů udržovaných za odpovídajících podmínek a úředně testovaných s použitím vhodných indikátorů nebo jiných rovnocenných metod alespoň na příslušné škodlivé organismy, které byly shledány prosté těchto organismů,

— nebo

— byly získány přímo z materiálů udržovaných za odpovídajících podmínek a v průběhu posledních tří ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaných s použitím vhodných indikátorů nebo jiných rovnocenných metod alespoň na příslušné škodlivé organismy, které byly shledány prosté těchto organismů;

b)  že na rostlinách v místě produkce ani na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky chorob působených uvedenými škodlivými organismy.

21.2  Rostliny Fragaria L., určené k výsadbě, kromě semen, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Aphelenchoides besseyi Christie.

Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 18 a v příloze IV části A kapitole I bodech 19.2 a 21.1, úřední potvrzení:

a)  že na rostlinách v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Aphelenchoides besseyi Christie

nebo

b)  že v případě rostlin z tkáňových kultur rostliny pocházejí z rostlin, které odpovídají ustanovením bodu a) nebo které byly vhodnou nematologickou metodou úředně testovány a shledány prostými Aphelenchoides besseyi Christie.

21.3  Rostliny Fragaria L., určené k výsadbě, kromě semen

Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 18 a v příloze IV části A kapitole I bodech 19.2, 21.1 a 21.2, úřední potvrzení, že rostliny pocházejí z oblasti prosté Anthonomus signatus Say a Anthonomus bisignifer (Schenkling).

22.1  Rostliny Malus Mill., určené k výsadbě, kromě semen, původem ze zemí, ve kterých se vyskytují příslušné organismy na Malus Mill.

Škodlivé organismy:

— Cherry rasp leaf virus (americký),

— Tomato ringspot virus

Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodech 9 a 18, části B bodě 1 a v příloze IV části A kapitole I bodech 15, 17 a 19.2, úřední potvrzení:

a)  že rostliny:

— byly úředně uznány podle certifikačního systému vyžadujícího, aby rostliny byly získány přímo z materiálů udržovaných za odpovídajících podmínek a úředně testovaných s použitím vhodných indikátorů nebo jiných rovnocenných metod alespoň na příslušné škodlivé organismy, které byly shledány prosté těchto organismů,

— nebo

— byly získány přímo z materiálů udržovaných za odpovídajících podmínek a v průběhu posledních tří ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaných s použitím vhodných indikátorů nebo jiných rovnocenných metod alespoň na příslušné škodlivé organismy, které byly shledány prosté těchto organismů;

b)  že na rostlinách v místě produkce ani na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledních tří ukončených vegetačních období zjištěny žádné příznaky chorob působených uvedenými škodlivými organismy.

22.2  Rostliny Malus Mill., určené k výsadbě, kromě semen, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Apple proliferation mycoplasm.

Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodech 9 a 18, části B bodě 1 a v příloze IV části A kapitole I bodech 15, 17, 19.2 a 22.1, úřední potvrzení:

a)  že rostliny pocházejí z oblasti prosté Apple proliferation mycoplasm

nebo

b)  

aa)  že rostliny, kromě těch, které byly vypěstovány ze semen:

— byly úředně uznány podle certifikačního systému vyžadujícího, aby rostliny byly získány přímo z materiálů udržovaných za odpovídajících podmínek a úředně testovaných s použitím vhodných indikátorů nebo jiných rovnocenných metod alespoň na Apple proliferation mycoplasm, které byly shledány prosté tohoto organismu,

— nebo

— byly získány přímo z materiálů udržovaných za odpovídajících podmínek a v průběhu posledních šesti ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaných s použitím vhodných indikátorů nebo jiných rovnocenných metod alespoň na Apple proliferation mycoplasm, které byly shledány prosté tohoto organismu;

bb)  že na rostlinách v místě produkce ani na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledních tří ukončených vegetačních období zjištěny žádné příznaky choroby působené Apple proliferation mycoplasm.

23.1  Rostliny následujících druhů Prunus L., určené k výsadbě, kromě semen, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Plum pox virus:

— Prunus amygdalus Batsch,

— Prunus armeniaca L.,

— Prunus blireiana Andre,

— Prunus brigantina Vill.,

— Prunus cerasifera Ehrh.,

— Prunus cisterna Hansen,

— Prunus curdica Fenzl et Fritsch.,

— Prunus domestica ssp. domestica L.,

— Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.,

— Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,

— Prunus glandulosa Thunb.,

— Prunus holosericea Batal.,

— Prunus hortulana Bailey,

— Prunus japonica Thunb.,

— Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,

— Prunus maritima Marsh.,

— Prunus mume Sieb. et Zucc.,

— Prunus nigra Ait.,

— Prunus persica (L.) Batsch,

— Prunus salicina L.,

— Prunus sibirica L.,

— Prunus simonii Carr.,

— Prunus spinosa L.,

— Prunus tomentosa Thunb.,

— Prunus triloba Lindl.,

— jiné druhy Prunus L. náchylné k Plum pox virus

Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené příloze III části A bodech 9 a 18 a v příloze IV části A kapitole I bodech 15 a 19.2, úřední potvrzení:

a)  že rostliny, kromě těch, které byly vypěstovány ze semen:

— byly úředně uznány podle certifikačního systému vyžadujícího, aby rostliny byly získány přímo z materiálů udržovaných za odpovídajících podmínek a úředně testovaných s použitím vhodných indikátorů nebo jiných rovnocenných metod alespoň na Plum pox virus, které byly shledány prosté tohoto organismu,

— nebo

— byly získány přímo z materiálů udržovaných za odpovídajících podmínek a v průběhu posledních tří ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaných s použitím vhodných indikátorů nebo jiných rovnocenných metod alespoň na Plum pox virus, které byly shledány prosté tohoto organismu;

b)  že na rostlinách v místě produkce ani na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledních tří ukončených vegetačních období zjištěny žádné příznaky choroby působené Plum pox virus;

c)  že rostliny v místě produkce, které vykazovaly příznaky chorob působených jinými viry nebo obdobnými patogenními faktory, byly odstraněny.

23.2  Rostliny Prunus L., určené k výsadbě:

a)  původem ze zemí, ve kterých se vyskytují příslušné škodlivé organismy na Prunus L.;

b)  kromě semen, původem ze zemí, ve kterých se vyskytují příslušné škodlivé organismy;

c)  kromě semen, původem z neevropských zemí, ve kterých se vyskytují příslušné škodlivé organismy.

Příslušné škodlivé organismy jsou následující:

— pro případ uvedený pod písmenem a):

— 

— Tomato ringspot virus,

— pro případ uvedený pod písmenem b):

— 

— Cherry rasp leaf virus (americký),

— Peach mosaic virus (americký),

— Peach phony rickettsia,

— Peach rosette mycoplasm,

— Peach yellows mycoplasm,

— Plum line pattern virus (americký),

— Peach X-disease mycoplasm,

— pro případ uvedený pod písmenem c):

— 

— Little cherry pathogen

Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodech 9 a 18 a v příloze IV části A kapitole I bodech 15, 19.2 a 23.1, úřední potvrzení:

a)  že rostliny:

— byly úředně uznány podle certifikačního systému vyžadujícího, aby rostliny byly získány přímo z materiálů udržovaných za odpovídajících podmínek a úředně testovaných s použitím vhodných indikátorů nebo jiných rovnocenných metod alespoň na příslušné škodlivé organismy, které byly shledány prosté těchto organismů,

— nebo

— byly získány přímo z materiálů udržovaných za odpovídajících podmínek a v průběhu posledních tří ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaných s použitím vhodných indikátorů nebo jiných rovnocenných metod alespoň na příslušné škodlivé organismy, které byly shledány prosté těchto organismů;

b)  že na rostlinách v místě produkce ani na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledních tří ukončených vegetačních období zjištěny žádné příznaky choroby působené příslušnými škodlivými organismy.

24.  Rostliny Rubus L., určené k výsadbě:

a)  původem ze zemí, ve kterých se vyskytují příslušné škodlivé organismy na Rubus L.;

b)  kromě semen, původem ze zemí, ve kterých se vyskytují příslušné škodlivé organismy;

Příslušné škodlivé organismy jsou následující:

— pro případ uvedený pod písmenem a):

— 

— Tomato ringspot virus,

— Black raspberry latent virus,

— Cherry leafroll virus,

— Prunus necrotic ringspot virus,

— pro případ uvedený pod písmenem b):

— 

— Raspberry leaf curl virus (americký),

— Cherry rasp leaf virus (americký)

Bez dotčení požadavků použitelných na rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole I bodě 19.2:

a)  rostliny musí být prosty mšic i jejich vajíček;

b)  úřední potvrzení:

aa)  že rostliny:

— byly úředně uznány podle certifikačního systému vyžadujícího, aby rostliny byly získány přímo z materiálů udržovaných za odpovídajících podmínek a úředně testovaných s použitím vhodných indikátorů nebo jiných rovnocenných metod alespoň na příslušné škodlivé organismy, které byly shledány prosté těchto organismů,

— nebo

— byly získány přímo z materiálů udržovaných za odpovídajících podmínek a v průběhu posledních tří ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaných s použitím vhodných indikátorů nebo jiných rovnocenných metod alespoň na příslušné škodlivé organismy, které byly shledány prosté těchto organismů;

bb)  že na rostlinách v místě produkce ani na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledních tří ukončených vegetačních období zjištěny žádné příznaky choroby působené příslušnými škodlivými organismy.

25.1  Hlízy Solanum tuberosum L., původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

Bez dotčení zákazů použitelných pro hlízy uvedené v příloze III části A bodech 10, 11 a 12, úřední potvrzení:

a)  že hlízy pocházejí z oblastí, které byly uznány za prosté Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (všech patotypů jiných než patotyp 1, který je společným evropským patotypem), a že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku odpovídajícího období zjištěny žádné příznaky napadení Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

nebo

b)  že v zemi původu byla dodržena ustanovení, která jsou považována za rovnocenná ustanovením Společenství pro boj proti Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ►M4  postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄ .

25.2  Hlízy Solanum tuberosum L.

Bez dotčení ustanovení uvedených v příloze III části A bodech 10, 11 a 12 a v příloze IV části A kapitole I bodě 25.1, úřední potvrzení:

a)  že hlízy pocházejí ze zemí prostých Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kothoff) Davis et al.

nebo

b)  že v zemi původu byla dodržena ustanovení, která jsou považována za rovnocenná ustanovením Společenství pro boj proti Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. ►M4  postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄ .

25.3  Hlízy Solanum tuberosum L., kromě raných brambor, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Potato spindle tuber viroid.

Bez dotčení ustanovení použitelných pro hlízy uvedené v příloze III části A bodech 10, 11 a 12 a v příloze IV části A kapitole I bodech 25.1 a 25.2, ošetření proti klíčení.

25.4  Hlízy Solanum tuberosum L., určené k sadbě

Bez dotčení ustanovení použitelných pro hlízy uvedené v příloze III části A bodech 10, 11 a 12 a v příloze IV části A kapitole I bodech 25.1, 25.2 a 25.3, úřední potvrzení, že hlízy pocházejí z pozemků prostých Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens a Globodera pallida (Stone) Behrens

a

aa)  že hlízy pocházejí z oblastí prostých Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith

nebo

bb)  že v oblastech, ve kterých se vyskytuje Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith, pocházejí hlízy z místa produkce, které bylo uznáno za prosté Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith, nebo je za prosté považováno v důsledku zavedení programu eradikace Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith, který bude stanoven ►M4  postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄ ,

a

cc)  že hlízy pocházejí ze zón prostých Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všech populací) a Meloidogyne fallax Karssen

dd)  v zónách, ve kterých se vyskytuje Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všechny populace) a Meloidogyne fallax:

— že hlízy pocházejí z místa produkce, které bylo na základě ročního sledování hostitelských kultur, vizuální kontrolou hostitelských rostlin ve vhodných termínech a vizuální kontrolou povrchu a řezu hlíz po sklizni brambor v místě produkce shledáno prostým Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všech populací) a Meloidogyne fallax Karssen,

— že hlízy byly po sklizni namátkově vzorkovány a buď zkontrolovány na přítomnost příznaků napadení po použití vhodné metody, která jejich vývoj podporuje, nebo byly laboratorně testovány, a kromě toho že byla ve vhodných termínech, a v každém případě v okamžiku uzavírání obalů nebo kontejnerů před jejich uvedením do oběhu podle ustanovení směrnice Rady 66/403/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění sadby brambor na trh (1)týkajících se uzávěru, provedena vizuální kontrola povrchu a řezu hlíz a hlízy byly shledány prostými Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všech populací) a Meloidogyne fallax Karssen.

25.5  Rostliny Solanaceae, určené k sadbě, kromě semen, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Potato stolbur mycoplasm

Bez dotčení ustanovení použitelných pro hlízy uvedené v příloze III části A bodech 10, 11, 12 a 13 a v příloze IV části A kapitole I bodech 25.1, 25.2, 25.3 a 25.4, úřední potvrzení, že na rostlinách v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Potato stolbur mycoplasm.

25.6  Rostliny Solanaceae, určené k sadbě, kromě hlíz Solanum tuberosum L. a semen Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Potato spindle tuber viroid.

Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodech 11 a 13 a v příloze IV části A kapitole I bodě 25.5 v případě nutnosti, úřední potvrzení, že na rostlinách v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Potato spindle tuber viroid.

25.7  Rostliny Capsicum annuum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L. a Solanum melongena L., určené k výsadbě, kromě semen, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.

Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodech 11 a 13 a v příloze IV části A kapitole I bodech 25.5 a 25.6 v případě nutnosti, úřední potvrzení:

a)  že rostliny pocházejí z oblastí prostých Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

nebo

b)  že na rostlinách v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.

25.8  Hlízy Solanum tuberosum L., kromě hlíz určených k výsadbě

Bez dotčení ustanovení použitelných pro hlízy uvedené v příloze III části A bodě 12 a v příloze IV části A kapitole I bodech 25.1, 25.2 a 25.3, úřední potvrzení, že hlízy pocházejí z oblastí prostýchPseudomonas solanacearum (Smith) Smith.

26.  Rostliny Humulus lupulus L., určené k výsadbě, kromě semen

Úřední potvrzení, že na rostlinách chmelu v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold a Verticillum dahliae Klebahn.

27.1  Rostliny Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. a Pelargonium l'Hérit. ex Ait., určené k výsadbě, kromě semen

Úřední potvrzení:

a)  že v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Heliothis armigera Hübner nebo Spodoptera littoralis (Boisd.)

nebo

b)  že rostliny byly vhodným způsobem ošetřeny proti těmto organismům.

27.2  Rostliny Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. a Pelargonium l'Hérit. ex Ait., kromě semen

Bez dotčení požadavků použitelných na rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole I bodě 27.1, úřední potvrzení:

a)  že v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Spodoptera eridiana Cramer, Spodoptera frugiperda Smith nebo Spodoptera litura (Fabricius)

nebo

b)  že rostliny byly vhodným způsobem ošetřeny proti těmto organismům.

28.  Rostliny Dendranthema (DC.) Des Moul., určené k výsadbě, kromě semen

Bez dotčení požadavků použitelných na rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole I bodě 27.1 a 27.2, úřední potvrzení:

a)  že rostliny jsou nejvýše třetí generací a odvozené od materiálu, který byl testován na Chrysanthemum stunt viroid a byl shledán prostým tohoto viru, nebo že pocházejí přímo z materiálu, z něhož byl v období kvetení úředně prohlédnut reprezentativní vzorek nejméně 10 % rostlin a vzorek byl shledán prostým tohoto viru;

b)  že rostliny a řízky:

— pocházejí z podniků, ve kterých byly vykonány v průběhu tří měsíců před odesláním nejméně jednou měsíčně úřední kontroly, při nichž nebyly zjištěny v tomto období žádné příznaky napadení Puccinia horiana Hennings a v jejichž bezprostředním okolí nebyly po dobu tří měsíců před vývozem zjištěny žádné příznaky napadení Puccinia horiana Hennings,

— nebo

— byly proti Puccinia horiana Hennings vhodným způsobem ošetřeny;

c)  že v případě nezakořeněných řízků nebyly na nich, ani na matečných rostlinách, z nichž byly řízky získány, zjištěny žádné příznaky napadení Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx, nebo že v případě zakořeněných řízků nebyl na nich, ani v místě zakořenění zjištěn žádný z těchto příznaků.

29.  Rostliny Dianthus L., určené k výsadbě, kromě semen

Bez dotčení požadavků použitelných na rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 27.1 a 27.2, úřední potvrzení:

— že rostliny pocházejí přímo z matečných rostlin, u kterých bylo úředně uznaným testováním uskutečněným nejméně jednou v průběhu předcházejících dvou let prokázáno, že jsou prosté Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder a Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma,

— že na rostlinách nebyly zjištěny žádné příznaky napadení výše uvedenými škodlivými organismy.

30.  Cibule Tulipa L. a Narcissus L., kromě těch, u nichž je zřejmé podle způsobu balení nebo jiných příznaků, že jsou určeny k přímému prodeji konečným spotřebitelům, kteří nejsou zapojeni do obchodní produkce řezaných květin

Úřední potvrzení, že na rostlinách nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Ditylerichus dipsaci (Kühn) Filipjev.

31.  Rostliny Pelargonium l'Hérit. ex Ait., určené k výsadbě, kromě semen, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Tomato ringspot virus:

Bez dotčení požadavků použitelných na rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 27.1 a 27.2:

a)  ale ve kterých se nevyskytuje Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neevropské populace) nebo jiní přenašeči Tomato ringspot viru;

úřední potvrzení, že rostliny:

a)  pocházejí přímo z míst produkce, která jsou prostá Tomato ringspot virus,

nebo

b)  jsou nejvýše čtvrtou generací odvozenou z matečných rostlin, které byly podle úředně uznaného virologického testování shledány prostými Tomato ringspot virus;

b)  a ve kterých se vyskytuje Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neevropské populace) nebo jiní přenašeči Tomato ringspot viru

úřední potvrzení, že rostliny:

a)  pocházejí přímo z míst produkce, ve kterých jsou půda i rostliny prosté Tomato ringspot virus,

nebo

b)  jsou nejvýše druhou generací odvozenou z matečných rostlin, které byly podle úředně uznaného virologického testování shledány prostými Tomato ringspot virus.

▼M3

32.1  Rostliny bylinných druhů, určené k výsadbě, kromě:

— cibulí,

— oddenkových hlíz,

— rostlin čeledi Gramineae,

— oddenků,

— semen,

— hlíz,

původem ze třetích zemí, o nichž je známo, že se v nich vyskytují Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch)

Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 27.1, 27.2, 28 a 29 v případě potřeby úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školkách a:

a)  pocházejí z oblasti, kterou státní orgán ochrany rostlin vyvážející země uznal podle příslušných mezinárodních norem pro rostlinolékařská opatření za prostou Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch) a která je uvedena na osvědčeních stanovených v článcích 7 nebo 8 této směrnice v kolonce ‚dodatkové prohlášení‘;

nebo

b)  pocházejí z místa produkce, které státní orgán ochrany rostlin dotyčné země uznal podle příslušných mezinárodních norem pro rostlinolékařská opatření za prosté Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch) a které je uvedeno na osvědčeních stanovených v článcích 7 nebo 8 této směrnice v kolonce ‚dodatkové prohlášení‘ a na základě úředních kontrol prováděných nejméně jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před vývozem prohlášeno za prosté Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch);

nebo

c)  bezprostředně před vývozem byly podrobeny vhodnému ošetření proti Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch) a úředně zkontrolovány a shledány prostými Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch). Údaje o ošetření se uvádějí v osvědčeních stanovených v článcích 7 nebo 8 této směrnice.

32.2  Řezané květiny druhu Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L. a Solidago L. a listová zelenina druhu Apium graveolens L. a Ocimum L.

Úřední potvrzení, že řezané květiny a listová zelenina:

— pocházejí ze země prosté Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch),

— nebo

— byly bezprostředně před vývozem úředně zkontrolovány a shledány prostými Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch).

32.3  Rostliny bylinných druhů, určené k výsadbě, kromě:

— cibulí,

— oddenkových hlíz,

— rostlin čeledi Gramineae,

— oddenků,

— semen,

— hlíz;

původem ze třetích zemí

Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 27.1, 27.2, 28, 29 a 32.1 úřední potvrzení,

a)  že rostliny pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess);

nebo

b)  že v místě produkce nebyly při úředních kontrolách prováděných nejméně jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před sklizní zjištěny žádné příznaky napadení Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess);

nebo

c)  že bezprostředně před vývozem byly rostliny úředně zkontrolovány a shledány prostými Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess) a byly podrobeny vhodnému ošetření proti Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess).

▼B

33.  Rostliny s kořeny, vysazené nebo určené k pěstování, pěstované ve volné půdě

Úřední potvrzení, že místo produkce je prosté Clavibacter michiganensis ssp. sependoniscus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

34.  Zemina a jiné pěstební substráty ulpělé na rostlinách nebo přidružené k rostlinám, tvořené zcela nebo částečně zeminou nebo pevnými organickými hmotami, jako jsou části rostlin, humus (včetně rašeliny nebo kůry), nebo tvořené částečně jakoukoliv pevnou anorganickou hmotou, určené k udržení životaschopnosti rostlin, původem:

— z  ►M7  Kypru, Malty a  ◄ Turecka,

— z Běloruska ►A1  , Estonska ◄ , Gruzie ►A1  , Lotyšska, Litvy ◄ , Moldavska, Ruska a Ukrajiny,

— z neevropských zemí kromě Alžírska, Egypta, Izraele, Libye, Maroka a Tuniska

 ◄

Úřední potvrzení:

a)  že při vysázení byl pěstební substrát:

— prostý zeminy a organických látek

— nebo

— prostý škodlivého hmyzu nebo háďátek a byl podroben kontrole nebo vhodnému tepelnému ošetření nebo fumigaci tak, aby bylo zabezpečeno, že je prostý ostatních škodlivých organismů,

— nebo

— podroben vhodnému tepelnému ošetření tak, aby bylo zabezpečeno, že je prostý škodlivých organismů,

b)  a že od vysázení:

— byla buď přijata vhodná opatření k zajištění toho, že pěstební substrát zůstal prostý škodlivých organismů,

— nebo rostliny byly v průběhu dvou týdnů před odesláním zbaveny přebytečného pěstebního substrátu tak, že zůstalo pouze minimální množství substrátu nezbytné pro udržení vitality rostlin během přepravy a v případě, že rostliny byly přesazeny, použitý pěstební substrát výslovně odpovídá požadavkům uvedeným pod písmenem a).

35.1  Rostliny Beta vulgaris L., určené k výsadbě, kromě semen

Úřední potvrzení, že v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Beet curly top virus (neevropské kmeny).

35.2  Rostliny Beta vulgaris L., určené k výsadbě, kromě semen, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Beet leaf curl virus

Bez dotčení požadavků použitelných na rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole I bodě 35.1, úřední potvrzení:

a)  že v oblastech produkce nebyl zjištěn výskyt Beet leaf curl virus

a

b)  že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Beet leaf curl virus.

▼M3

36.1  Rostliny určené k výsadbě:

— kromě,

— cibulí,

— oddenkových hlíz,

— oddenků,

— semen,

— hlíz,

původem ze třetích zemí

Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 a 32.3 v případě potřeby úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školkách a:

a)  pocházejí z oblasti, kterou státní orgán ochrany rostlin vyvážející země uznal podle příslušných mezinárodních norem pro rostlinolékařská opatření za prostou Thrips palmi Karny a která je uvedena na osvědčeních stanovených v článcích 7 nebo 8 této směrnice v kolonce „dodatkové prohlášení“;

nebo

b)  pocházejí z místa produkce, které státní orgán ochrany rostlin dotyčné země uznal podle příslušných mezinárodních norem pro rostlinolékařská opatření za prosté Thrips palmi Karny a které je uvedeno na osvědčeních stanovených v článcích 7 nebo 8 této směrnice v kolonce „dodatkové prohlášení“ a na základě úředních kontrol prováděných nejméně jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před vývozem uznáno za prosté Thrips palmi Karny;

nebo

c)  bezprostředně před vývozem byly podrobeny vhodnému ošetření proti Thrips palmi Karny a úředně zkontrolovány a shledány prostými Thrips palmi Karny. Údaje o ošetření se uvádějí v osvědčeních stanovených v článcích 7 nebo 8 této směrnice.

36.2  Řezané květiny druhu Orchidacea a plody druhu Momordica L. a Solanum melongena L., původem ze třetích zemí

Úřední prohlášení, že řezané květiny a plody:

— pocházejí ze země prosté Thrips palmi Karny,

— nebo

— byly bezprostředně před vývozem úředně zkontrolovány a shledány prostými Thrips palmi Karny.

▼B

37.  Rostliny Palmae, určené k výsadbě, kromě semen, původem z neevropských zemí

Bez dotčení zákazů použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 1, úřední potvrzení:

a)  že rostliny pocházejí z oblasti prosté Palm lethal yellowing mycoplasm a Cadang-Cadang viroid a že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení;

nebo

b)  že na rostlinách nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Palm lethal yellowing mycoplasm ani Cadang-Cadang viroid, že rostliny, které v místě produkce vykazovaly příznaky napadení uvedenými organismy, byly zničeny a že rostliny byly vhodným způsobem ošetřeny proti Myndus crudus Van Duzee;

c)  v případě rostlin z tkáňových kultur, že pocházejí z rostlin vyhovujících požadavkům uvedeným v bodech a) a b).

38.1.  Rostliny Camellia L., určené k výsadbě, kromě semen, původem z neevropských zemí

Úřední potvrzení:

a)  že rostliny pocházejí z oblastí prostých Ciborinia camelliae Kohn

nebo

b)  že v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Ciborinia camelliae Kohn.

38.2.  Rostliny Fuchsia L., určené k výsadbě, kromě semen, původem ze Spojených států amerických a Brazílie

Úřední potvrzení že v místě produkce nebyly zjištěny žádné příznaky napadení Aculops fuchsiae Keifer a že rostliny byly bezprostředně před vývozem zkontrolovány a shledány prostými Aculops fuchsiae Keifer.

39.  Stromy a keře, určené k výsadbě, kromě semen a rostlin z tkáňových kultur, původem ze třetích zemí jiných než evropských a středozemních

Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodech 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 a 18, v části B bodě 1 a v příloze IV části A kapitole I bodech 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1 a 38.2, v případě nutnosti, úřední potvrzení, že rostliny:

— jsou čisté (zbavené všech rostlinných zbytků) a prosté květů i plodů,

— byly vypěstovány ve školkách,

— byly ve vhodných termínech před vývozem zkontrolovány a bylo shledáno, že jsou prosté příznaků napadení bakteriemi, viry a podobnými škodlivými organismy, a buď byly shledány též prostými příznaků napadení škodlivými druhy háďátek, hmyzu, roztočů a hub, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření proti těmto organismům.

40.  Listnaté stromy a keře, určené k výsadbě, kromě semen a rostlin z tkáňových kultur, původem ze třetích zemí jiných než evropských a středozemních

►M3  Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodech 2, 3, 9, 15, 16, 17 a 18, v příloze III části B bodu 1 a příloze IV části A kapitole I bodech 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 a 45.1, v případě potřeby úřední potvrzení, že rostliny jsou ve vegetačním klidu a bez listů. ◄

41.  Jednoleté a dvouleté rostliny, kromě rostlin čeledi Gramineae, určené k výsadbě, kromě semen, původem ze zemí kromě evropských a středozemních

Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodech 11 a 13 a v příloze IV části A kapitole I bodech 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1, 35.2, v případě nutnosti, úřední potvrzení, že rostliny:

— byly vypěstovány ve školkách,

— jsou zbavené všech rostlinných zbytků a prosté květů i plodů,

— byly před vývozem zkontrolovány a

— 

— shledány prostými příznaků napadení bakteriemi, viry a podobnými škodlivými organismy,

— shledány prostými příznaků napadení škodlivými druhy hád'átek, hmyzu, roztočů a hub, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření proti těmto organismům.

42.  Rostliny čeledi Gramineae okrasných vytrvalých druhů podčeledi Bambusoideae, Panicoideae a rodu Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. a Uniola L., určené k výsadbě, kromě semen, původem ze zemí kromě evropských a středozemních

Bez dotčení požadavků použitelných pro rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 33 a 34, v případě nutnosti, úřední potvrzení, že rostliny:

— byly vypěstovány ve školkách

— a

— jsou zbavené všech rostlinných zbytků a prosté květů i plodů

— a

— byly ve vhodných termínech před vývozem zkontrolovány

— 

— shledány prostými příznaků napadení bakteriemi, viry a podobnými škodlivými organismy,

— shledány prostými příznaků napadení škodlivými druhy háďátek, hmyzu, roztočů a hub, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření proti těmto organismům.

43.  Rostliny, jejichž růst je přirozeně nebo uměle potlačen, určené k výsadbě, kromě semen, původem z neevropských zemí

Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodech 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 a 18, v části B bodě 1 a v příloze IV části A kapitole I bodech 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 a 42, v případě nutnosti, úřední potvrzení:

a)  že rostliny, včetně rostlin sklizených přímo v přírodních stanovištích, byly pěstovány, uchovávány a upravovány nejméně dva po sobě následující roky před odesláním v úředně registrovaných školkách se stanoveným režimem úředního dozoru;

b)  že rostliny ve školkách uvedených pod písmenem a):

aa)  byly alespoň v průběhu období uvedeného pod písmenem a):

— nahrnkovány do květináčů, které byly umístěny na regály ve výšce nejméně 50 cm nad zemí,

— vhodným způsobem ošetřeny tak, aby byly prosté neevropských rzí s tím, že aktivní látka, koncentrace a datum provedení tohoto ošetření jsou uvedeny v kolonce „deratizace a/nebo dezinfekce“ na rostlinolékařském osvědčení stanoveném v článku 7 této směrnice,

— úředně kontrolovány nejméně šestkrát za rok ve vhodných intervalech na výskyt škodlivých organismů uvedených v přílohách této směrnice. Tyto kontroly, které byly současně uskutečňovány na rostlinách v bezprostřední blízkosti školek uvedených pod písmenem a), sestávaly alespoň z vizuální kontroly každého řádku pole nebo školky a všech částí rostlin vystupujících nad úroveň povrchu pěstebního substrátu, na podkladě namátkových vzorků nejméně z 300 rostlin jednoho rodu, pokud celkový počet rostlin tohoto rodu nepřevyšuje 3 000 kusů, nebo z 10 % rostlin, pokud celkový počet rostlin tohoto rodu je vyšší než 3 000,

— při těchto kontrolách shledány prostými škodlivých organismů uvedených v předcházející odrážce, napadené rostliny byly odstraněny a zbylé rostliny případně účinně ošetřeny a po určitou dobu zadrženy a sledovány, aby bylo zajištěno, že jsou prosté uvedených škodlivých organismů,

— pěstovány buď v umělém nebo přírodním substrátu, který byl zaplynován nebo vhodným způsobem tepelně ošetřen a po následné kontrole byly shledány prostými škodlivých organismů,

— uchovávány za podmínek zaručujících, že pěstební substrát zůstal prostý škodlivých organismů, a že byly v průběhu dvou týdnů před odesláním:

— 

— oklepáním a omytím čistou vodou zbaveny původního pěstebního substrátu a uchovány s holými kořeny nebo

— oklepáním a omytím čistou vodou zbaveny původního pěstebního substrátu a přesazeny do substrátu splňujícího podmínky uvedené pod písmenem aa), páté odrážce nebo

— vhodným způsobem ošetřeny tak, aby byly prosté škodlivých organismů s tím, že aktivní látka, koncentrace a datum provedení tohoto ošetření jsou uvedeny v kolonce „deratizace a/nebo dezinfekce“ na rostlinolékařském osvědčení stanoveném v článku 7 této směrnice,

bb)  zabaleny do uzavřených kontejnerů, které byly úředně zapečetěny a označeny evidenčním číslem školky, přičemž stejné číslo, umožňující identifikaci zásilky, musí být uvedeno v kolonce „dodatkové prohlášení“ na rostlinolékařském osvědčení stanoveném v článku 7 této směrnice.

44.  Bylinné vytrvalé rostliny, určené k výsadbě, kromě semen, z čeledí Caryophyllaceae (kromě Dianthus L.), Compositae (kromě Dendranthema (DC.) Des Moul.), Cruciferae, Leguminosae a Rosaceae (kromě Fragaria L.), původem ze třetích zemí kromě evropských a středozemních.

Bez dotčení požadavků použitelných pro rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 32.1, 32.2, 32.3, 33 a 34, v případě nutnosti, úřední potvrzení, že rostliny:

— byly vypěstovány ve školkách,

— jsou zbavené všech rostlinných zbytků a prosté květů i plodů,

— byly ve vhodných termínech před vývozem zkontrolovány

— 

— shledány prostými příznaků napadení bakteriemi, viry a podobnými škodlivými organismy

— a

— shledány prostými příznaků napadení škodlivými druhy háďátek, hmyzu, roztočů a hub, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření proti těmto organismům.

▼M3

45.1  Rostliny bylinných druhů a rostliny Ficus L. a Hibiscus L., určené k výsadbě, kromě cibulí, oddenkových hlíz, oddenků, semen a hlíz, původem z neevropských zemí

Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 a 36.1 úřední potvrzení, že rostliny:

a)  pocházejí z oblasti, kterou státní orgán ochrany rostlin vyvážející země uznal podle příslušných mezinárodních norem pro rostlinolékařská opatření za prostou Bemisia tabaci Genn. (neevropské populace) a která je uvedena na osvědčeních stanovených v článcích 7 nebo 8 této směrnice v kolonce „dodatkové prohlášení“;

nebo

b)  pocházejí z místa produkce, které státní orgán ochrany rostlin dotyčné země uznal podle příslušných mezinárodních norem pro rostlinolékařská opatření bylo stanoveno za prosté Bemisia tabaci Genn. (neevropské populace) a které je uvedeno na osvědčeních stanovených v článcích 7 nebo 8 této směrnice v kolonce „dodatkové prohlášení“ a na základě úředních kontrol prováděných nejméně jednou za tři týdny v průběhu devíti týdnů před vývozem uznáno za prosté Bemisia tabaci Genn. (neevropské populace);

nebo

c)  byly podrobeny vhodnému ošetření proti Bemisia tabaci Genn. (neevropské populace) v případě, že byly drženy nebo vypěstovány v místě, kde byla zjištěna Bemisia tabaci Genn. (neevropské populace), a toto místo produkce bylo následně v důsledku provádění vhodných postupů zaměřených na eradikaci Bemisia tabaci Genn. (neevropské populace) shledáno prostým Bemisia tabaci Genn., a to na základě jak úředních kontrol prováděných jednou za týden v průběhu devíti týdnů před vývozem, tak dohledu v průběhu uvedeného období. Údaje o ošetření se uvádějí v osvědčeních stanovených v článcích 7 nebo 8 této směrnice.

45.2  Řezané květiny Aster spp., Eryngium L., Gypsophila L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., Trachelium L. a listová zelenina Ocium L. původem z neevropských zemí

Úřední potvrzení, že řezané květiny a listová zelenina:

— pocházejí ze země prosté Bemisia tabaci Genn. (neevropské populace),

— nebo

— byly bezprostředně před vývozem úředně zkontrolovány a shledány prostými Bemisia tabaci Genn. (neevropské populace).

▼B

►M3  45.3 ◄   Rostliny Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., určené k výsadbě, kromě semen, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Tomato Yellow Leaf Curl Virus:

Bez dotčení požadavků použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 13 a v příloze IV části A kapitole I bodech 25.5, 25.6 a 25.7, v případě nutnosti:

a)  a ve kterých se nevyskytuje Bemisia tabaci Genn.;

úřední potvrzení, že na rostlinách nebyly zjištěny žádné příznaky napadení Tomato Yellow Leaf Curl Virus;

b)  a ve kterých se vyskytuje Bemisia tabaci Genn.

úřední potvrzení:

a)  že na rostlinách nebyly zjištěny žádné příznaky napadení Tomato Yellow Leaf Curl Virus a

aa)  že rostliny pocházejí ze zón prostých Bemisia tabaci Genn. nebo

bb)  že při úředních kontrolách uskutečněných alespoň jednou měsíčně v průběhu posledních tří měsíců před vývozem bylo místo produkce shledáno prostým Bemisia tabaci Genn.

nebo

b)  že v místě produkce nebyly zjištěny žádné příznaky napadení Tomato Yellow Leaf Curl Virus a že místo produkce bylo vhodně ošetřeno a sledováno, aby byla zaručena nepřítomnost Bemisia tabaci Genn.

46.   ►C1  Rostliny určené k výsadbě, kromě semen, cibulí, hlíz, oddenkových hlíz a oddenků, původem ze zemí, ve kterých se vyskytují příslušné škodlivé organismy. ◄

Příslušné škodlivé organismy jsou následující:

— Bean golden mosaic virus,

— Cowpea mild mottle virus,

— Lettuce infectious yellows virus,

— Pepper mild tigré virus,

— Squash leaf curl virus,

— Jiné viry přenášené Bemisia tabaci Genn.

Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 13 a v příloze IV části A kapitole I bodech 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 44, 45, 45.1 ►M3  , 45.2 a 45.3 ◄ , v případě nutnosti:

a)  V místech, kde se Bemisia tabaci Genn. (neevropské populace) nebo jiní přenašeči příslušných škodlivých organismů nevyskytují

úřední potvrzení, že na rostlinách nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky výskytu příslušných škodlivých organismů;

b)  V místech, kde se Bemisia tabaci Genn. (neevropské populace) nebo jiní přenašeči příslušných škodlivých organismů vyskytují

úřední potvrzení, že na rostlinách nebyly během odpovídajícího období pozorovány žádné příznaky výskytu příslušných škodlivých organismů

a

a)  že rostliny pocházejí ze zón prostých Bemisia tabaci Genn. a jiných přenašečů příslušných škodlivých organismů

nebo

b)  při úředních kontrolách vykonaných ve vhodných termínech bylo místo produkce shledáno prostým Bemisia tabaci Genn. a jiných přenašečů příslušných škodlivých organismů

nebo

c)  že rostliny byly ošetřeny způsobem vhodným k eradikaci Bemisia tabaci Genn.

47.  Semena Helianthus annuus L.

Úřední potvrzení:

a)  že semena pocházejí z oblastí prostých Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni

nebo

b)  že semena, s výjimkou semen odrůd rezistentních ke všem rasám Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni vyskytujícím se v místě produkce, byla vhodně ošetřena proti tomuto organismu.

48.  Semena Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Úřední potvrzení, že semena byla získána vhodnou kyselinoextrakční metodou nebo obdobnou metodou schválenou ►M4  postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄

a

a)  že semena pocházejí z oblastí prostých Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Deye a Potato spindle tuber viroid

b)  nebo že na rostlinách v místě produkce nebyly během celého vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob působených těmito škodlivými organismy

c)  že reprezentativní vzorek semen byl podroben úřednímu testování nejméně na příslušné škodlivé organismy a za použití vhodných metod a tento test prokázal, že semena jsou prostá příslušných škodlivých organismů.

49.1  Semena Medicago sativa L.

Úřední potvrzení:

a)  že v místě produkce nebyly od počátku posledního vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev a že Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev nebyl zjištěn ani při laboratorním testu provedeném na reprezentativním vzorku

nebo

b)  že před vývozem byla provedena fumigace.

49.2  Semena Medicago sativa L., původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.

Bez dotčení požadavků použitelných pro rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole I bodě 49.1, úřední potvrzení:

a)  že v hospodářství ani v jeho bezprostřením okolí nebyl v průběhu posledních deseti let zjištěn výskyt Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.;

b)  buď

— že kultura patří k odrůdě, která je uznána jako vysoce resistentní proti Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.

— nebo

— že v době sklizně kultury ještě nezačalo její čtvrté úplné vegetační období od doby výsevu, a že kultura poskytla nejvýše jednu předcházející sklizeň semen

— nebo

— že obsah inertních částic v osivu, stanovený podle pravidel pro uznávání osiv uváděných na trh ve Společenství, nepřevyšuje 0,1 % jeho hmotnosti;

c)  že v místě produkce ani na okolních přiléhajících porostech Medicago sativa L. nebyly během posledního, popřípadě dvou posledních ukončených vegetačních období pozorovány žádné příznaky napadení Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.;

d)  že porost byl založen na pozemku, na kterém během posledních tří let před výsevem nebyla pěstována žádná kultura Medicago sativa L.

50.  Semena Oryza sativa L.

Úřední potvrzení:

a)  že semena byla úředně testována podle vhodných nematologických metod a byla shledána prostými Aphelenchoides besseyi Christie

nebo

b)  že semena byla ošetřena horkou vodou nebo jiným vhodným způsobem proti Aphelenchoides besseyi Christie.

51.  Semena Phaseolus L.

Úřední potvrzení:

a)  že semena pocházejí z oblastí prostých Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye

nebo

b)  že reprezentativní vzorek semen byl testován a shledán prostým Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.

52.  Semena Zea mays L.

Úřední potvrzení:

a)  že semena pocházejí z oblastí prostých Erwinia stewartii (Smith) Dye

nebo

b)  že reprezentativní vzorek semen byl testován a shledán prostým Erwinia stewartii (Smith) Dye.

53.  Semena rodu Triticum, Secale a X Triticosecale, původem z Afganistánu, Indie, Iráku, ►M9  Íránu, ◄ Mexika, Nepálu, Pakistánu ►M3  , Jižní Afriky ◄ a Spojených států amerických, kde byl hlášen výskyt Tilletia indica Mitra

Úřední potvrzení, že semena pocházejí z oblasti, kde nebyl hlášen výskyt Tilletia indica Mitra. Název oblasti se zapíše do rostlinolékařského osvědčení uvedeného v článku 7.

54.  Zrno rodu Triticum, Secale a X Triticosecale, původem z Afganistánu, Indie, Iráku, ►M9  Íránu, ◄ Mexika, Nepálu, Pakistánu ►M3  , Jižní Afriky ◄ a Spojených států amerických, kde byl hlášen výskyt Tilletia indica Mitra

Úřední potvrzení:

i)  že zrno pochází z oblasti, kde nebyl hlášen výskyt Tilletia indica Mitra. Název oblasti nebo oblastí se zapíše do kolonky „Původ“ rostlinolékařského osvědčení uvedeného v článku 7 nebo

ii)  že na rostlinách v místě produkce nebyly během posledního úplného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Tilletia indica Mitra a že kontrolami reprezentativních vzorků zrn odebraných jednak v dobí sklizně a jednak před odesláním bylo zjištěno, že zrna jsou prostá Tilletia indica Mitra, co musí být potvrzeno na rostlinolékařském osvědčení uvedeném v článku 7, v kolonce „Název produktu“ slovy „testováno a shledáno prostým Tilletia indica Mitra“.

(1)   Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2320/66. Směrnice naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 1999/742/ES (Úř. věst. L 297, 18.11.1999, s. 39).

Kapitola II

ROSTLINY, ROSTLINNÉ PRODUKTY A JINÉ PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ ZE SPOLEČENSTVÍRostliny, rostlinné produkty a jiné produkty

Zvláštní požadavky

▼M12 —————

▼B

2.  Dřevo Platanus L., včetně toho, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch

a)  Úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter,

nebo

b)  dřevo nebo jeho obal musí být opatřeno značkou „Kiln-dried“, „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.

▼M12 —————

▼B

4.  Rostliny Pinus L., určené k výsadbě, kromě semen

Úřední potvrzení, že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Scrirrhia pini Funk et Parker.

5.  Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. a Tsuga Carr., určené k výsadbě, kromě semen

Bez dotčení požadavků použitelných pro rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole II bodě 4 v případě potřeby, úřední potvrzení, že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Melampsora medusae Thümen.

6.  Rostliny Populus L., určené k výsadbě, kromě semen

Úřední potvrzení, že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Melampsora medusae Thümen.

7.  Rostliny Castanea Mill. a Quercus L., určené k výsadbě, kromě semen

Úřední potvrzení:

a)  že rostliny pocházejí z oblastí prostých Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

nebo

b)  že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

8.  Rostliny Platanus L., určené k výsadbě, kromě semen

Úřední potvrzení:

a)  že rostliny pocházejí z oblastí prostých Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter

nebo

b)  že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Ceratocystis fimbriataf. sp. platani Walter.

9.   ►M8  Rostliny Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L., určené k výsadbě, kromě semen ◄

Úřední potvrzení:

a)  že rostliny pocházejí ze zón, které byly shledány prostými Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ►M4  postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄ ,

nebo

b)  že rostliny v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolní, které vykazovaly příznaky napadení Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., byly zničeny.

10.  Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě plodů a semen

Úřední potvrzení:

a)  že rostliny pocházejí ze zón prostých Spiroplasma citri Saglio etal., Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli a Gikashvili, Citrus vein enation woody gall a Citrus tristeza virus (evropské kmeny)

nebo

b)  že rostliny prošly certifikačním systémem vyžadujícím, aby byly získány přímo z materiálů udržovaných za odpovídajících podmínek a úředně testovaných s použitím vhodných indikátorů nebo jiných rovnocenných metod, schválených ►M4  postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄ , alespoň na Citrus tristeza virus (evropské kmeny) a Citrus vein enation woody gall, a aby byly vypěstovány ve skleníku nepřístupném pro hmyz nebo izolovaně pod krytem, kde nebyly pozorovány žádné příznaky napadení Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli a Gikashvili, Citrus vein enation woody gall ani Citrus tristeza virus (evropské kmeny)

nebo

c)  že rostliny:

— prošly certifikačním systémem vyžadujícím, aby byly získány přímo z materiálů udržovaných za odpovídajících podmínek a úředně testovaných s použitím vhodných indikátorů nebo jiných rovnocenných metod, schválených ►M4  postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄ , alespoň na Citrus tristeza virus (evropské kmeny) a Citrus vein enation woody gall, a byly shledány prostými Citrus tristeza virus (evropské kmeny), a současně při úředních testech uskutečněných podle metod uvedených v této odrážce bylo osvědčeno, že jsou prosté tohoto organismu,

— a

— byly zkontrolovány a od počátku posledního ukončeného vegetačního období u nich nebyly zjištěny žádné příznaky napadení Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli a Gikashvili, Citrus vein enation woody gall ani Citrus tristeza virus.

11.  Rostliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. a Strelitziaceae, zakořeněné nebo s ulpělým či připojeným pěstebním substrátem

Úřední potvrzení:

a)  že v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Radopholus similis (Cobb) Thorne

nebo

b)  že reprezentativní vzorky půdy a kořenů uvedených rostlin byly v období od počátku posledního ukončeného vegetačního období podrobeny úředním nematologickým testům alespoň na Radopholus similis (Cobb) Thorne a tyto testy prokázaly, že vzorky jsou prosté tohoto škodlivého organismu.

12.  Rostliny Fragaria L., Prunus L. a Rubus L., určené k výsadbě, kromě semen

Úřední potvrzení:

a)  že rostliny pocházejí z oblastí prostých příslušných škodlivých organismů

nebo

b)  že na rostlinách v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob působených příslušnými škodlivými organismy.

Příslušné škodlivé organismy jsou:

— pro Fragaria L.:

— 

— Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae,

— Arabis mosaic virus,

— Raspberry ringspot virus,

— Strawberry crinkle virus,

— Strawberry latent ringspot virus,

— Strawberry mild yellow edge virus,

— Tomato black ring virus,

— Xanthomonas fragariae Kennedy a King,

— pro Prunus L.:

— 

— Apricot chlorotic leafroll mycoplasm,

— Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye,

— pro Prunus persica (L.) Batsch:

— 

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,

— pro Rubus L.:

— 

— Arabis mosaic virus,

— Raspberry ringspot virus,

— Strawberry latent ringspot virus,

— Tomato black ring virus.

13.  Rostliny Cydonia Mill. a Pyrus L., určené k výsadbě, kromě semen

Bez dotčení požadavků použitelných pro rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole II bodě 9, úřední potvrzení:

a)  že rostliny pocházejí z oblastí prostých Pear decline mycoplasm

nebo

b)  že z místa produkce a jeho bezprostředního okolí byly v průběhu posledních tří ukončených vegetačních období odstraněny rostliny, u kterých byly zjištěny příznaky vzbuzující podezření na Pear decline mycoplasm.

14.  Rostliny Fragaria L., určené k výsadbě, kromě semen

Bez dotčení požadavků použitelných pro rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole II bodě 12, úřední potvrzení:

a)  že rostliny pocházejí z oblastí prostých Aphelenchoides besseyi Christie

nebo

b)  že na rostlinách v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Aphelenchoides besseyi Christie

nebo

c)  že v případě rostlin z tkáňových kultur rostliny pocházejí z rostlin, které odpovídají ustanovením bodu b) nebo které byly vhodnou nematologickou metodou úředně testovány a shledány prostými Aphelenchoides besseyi Christie.

15.  Rostliny Malus Mill., určené k výsadbě, kromě semen

Bez dotčení požadavků použitelných pro rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole II bodě 9, úřední potvrzení:

a)  že rostliny pocházejí z oblastí prostých Apple proliferation mycoplasm

nebo

b)  

aa)  že rostliny, kromě těch, které byly vypěstovány ze semen:

— byly úředně uznány podle certifikačního systému vyžadujícího, aby rostliny byly získány přímo z materiálů udržovaných za odpovídajících podmínek a úředně testovaných s použitím vhodných indikátorů nebo jiných rovnocenných metod alespoň na Apple proliferation mycoplasm, které byly shledány prosté tohoto škodlivého organismu

— nebo

— byly získány přímo z materiálů udržovaných za odpovídajících podmínek a v průběhu posledních šesti ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaných s použitím vhodných indikátorů nebo jiných rovnocenných metod alespoň na Apple proliferation mycoplasm, které byly shledány prosté tohoto škodlivého organismu;

bb)  že na rostlinách v místě produkce ani na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledních tří ukončených vegetačních období zjištěny žádné příznaky choroby působené Apple proliferation mycoplasm.

16.  Rostliny následujících druhů Prunus L., určené k výsadbě, kromě semen:

— Prunus amygdalus Batsch,

— Prunus armeniaca L.,

— Prunus blireiana Andre,

— Prunus brigantina Vill.,

— Prunus cerasifera Ehrh.,

— Prunus cistena Hansen,

— Prunus curdica Fenzl et Fritsch.,

— Prunus domestica ssp. domestica L.,

— Prunus domestica ssp. insititia (L.) C. K. Schneid.,

— Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,

— Prunus glandulosa Thunb.,

— Prunus holosericea Batal.,

— Prunus hortulana Bailey,

— Prunus japonica Thunb.,

— Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,

— Prunus maritima Marsh.,

— Prunus mume Sieb. et Zucc.,

— Prunus nigra Ait.,

— Prunus persica (L.) Batsch,

— Prunus salicina L.,

— Prunus sibirica L.,

— Prunus simonii Carr.,

— Prunus spinosa L.,

— Prunus tomentosa Thunb.,

— Prunus triloba Lindl.

Bez dotčení požadavků použitelných pro rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole II bodě 12, úřední potvrzení:

a)  že rostliny pocházejí z oblastí prostých Plum pox virus

nebo

b)  

aa)  že rostliny, kromě těch, které byly vypěstovány ze semen:

— byly úředně uznány podle certifikačního systému vyžadujícího, aby rostliny byly získány přímo z materiálů udržovaných za odpovídajících podmínek a úředně testovaných s použitím vhodných indikátorů nebo jiných rovnocenných metod alespoň na Plum pox virus, které byly shledány prosté tohoto organismu,

— nebo

— byly získány přímo z materiálů udržovaných za odpovídajících podmínek a v průběhu posledních tří ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaných s použitím vhodných indikátorů nebo jiných rovnocenných metod alespoň na Plum pox virus, které byly shledány prosté tohoto organismu;

bb)  že na rostlinách v místě produkce ani na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledních tří ukončených vegetačních období zjištěny žádné příznaky choroby působené Plum pox virus;

cc)  že rostliny v místě produkce, které vykazovaly příznaky chorob působených jinými viry nebo obdobnými patogenními faktory, byly odstraněny.

17.  Rostliny Vitis L., kromě plodů a semen

Úřední potvrzení, že na matečných rostlinách v místě produkce nebyly od počátku posledních dvou ukončených vegetačních období pozorovány žádné příznaky napadení Grapevine Flavescence dorée ani Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

18.1  Hlízy Solanum tuberosum L., určené k sadbě

Úřední potvrzení:

a)  že byla dodržena ustanovení Společenství týkající se boje proti Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

a

b)  že hlízy pocházejí z oblasti prosté Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., nebo že byla dodržena ustanovení Společenství pro boj proti tomuto organismu

a

c)  že hlízy pocházejí z pozemků prostých Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens a Globodera pallida (Stone) Behrens

a

d)  

aa)  že hlízy pocházejí z oblastí prostých Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith nebo

bb)  že v oblastech, ve kterých se Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith vyskytuje, pocházejí hlízy z místa produkce, které bylo uznáno za prosté Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, nebo je za prosté považováno v důsledku zavedení programu eradikace Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

a

e)  že hlízy pocházejí ze zón prostých Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všechny populace) a Meloidogyne fallax Karssen nebo

— v zónách, ve kterých se Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všechny populace) a Meloidogyne fallax Karssen vyskytuje:

— že hlízy pocházejí z místa produkce, které bylo na základě ročního sledování hostitelských kultur, vizuální kontrolou hostitelských rostlin ve vhodných terménech a vizuální kontrolou povrchu a řezu hlíz po sklizni brambor v místě produkce shledáno prostým Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všechny populace) a Meloidogyne fallax Karssen

18.2  Hlízy Solanum tuberosum L., určené k sadbě, kromě odrůd úředně povolených v jednom nebo ve více členských státech v souladu se směrnicí Rady 70/457/EHS ze dne 29. září 1970 o společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin (1).

Bez dotčení zvláštních požadavků používaných pro hlízy v příloze IV, části A, kapitole II, bodě 18.1, úřední potvrzení, že hlízy:

— patří k výběru (tato poznámka musí být uvedena odpovídajícím způsobem na průvodním dokumentu),

— byly vypěstovány ve Společenství

— a

— byly získány přímo z materiálů udržovaných za odpovídajících podmínek, které byly podrobeny ve Společenství úředním karanténním testům s použitím vhodných metod, v nichž byly shledány prostými škodlivých organismů.

18.3  Rostliny stolonotvorných a hlízotvorných druhů Solanum L. nebo jejich kříženců, určené k sadbě, kromě hlíz Solanum tuberosum L. uvedených v příloze IV části A kapitole II bodech 18.1 nebo 18.2 a kultur udržovaných jako materiál v genobankách nebo genetických sbírkách

a)  Rostliny musí být udržovány v karanténních podmínkách a testy provedené během tohoto období nesmí prokázat přítomnost škodlivých organismů.

b)  Karanténní testy uvedené pod písmenem a) musí:

aa)  být prováděny pod dohledem orgánu ochrany rostlin dotčeného členského státu školenými odbornými pracovníky tohoto nebo jiného úředně oprávněného orgánu;

bb)  být prováděny v místě s vybavením vyhovujícím pro práci se škodlivými organismy a k udržování materiálů, včetně indikátorových rostlin, aby bylo vyloučeno jakékoli riziko šíření těchto škodlivých organismů;

cc)  u každého materiálu sestávat:

— z vizuální prohlídky zaměřené na zjištění příznaků chorob působených škodlivými organismy, jež musí být prováděna v pravidelných intervalech během nejméně jednoho celého vegetačního období, se zřetelem na druh materiálu a jeho vývojové stadium v době testování,

— ze série testů provedených podle vhodných metod, jež musí být předloženy výboru uvedenému v článku 18, nejména na:

— 

— v případě veškerého materiálu brambor:

— 

— Andean potato latent virus,

— Arracacha virus B., oca strain,

— Potato black ringspot virus,

— Potato spindle tuber viroid,

— Potato virus T,

— Andean potato mottle virus,

— běžné viry bramboru A, M, S, V, X a Y (včetně Yo, Yn a Yc) a Potato leaf roll virus,

— Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,

— Pseudomonas solanaceanum (Smith) Smith,

— v případě semen bramboru viry a podobné organismy uvedené v bodech aa) až cc);

dd)  umožnit pomocí testů určit škodlivé organismy způsobující jakékoli jiné příznaky napadení, které byly zjištěny při vizuální prohlídce.

c)  Veškerý materiál, který při testování podle bodu b) nebyl shledán prostým škodlivých organismů uvedených ve stejném bodě, musí být okamžitě zničen nebo ošetřen způsobem vedoucím k jejich eradikaci.

d)  Každá organizace nebo výzkumné pracoviště, která má v držení tento materiál, o tom musí informovat příslušný orgán ochrany rostlin dotčeného členského státu.

18.4  Rostliny stolonotvorných a hlízotvorných druhů Solanum L. nebo jejich kříženců, určené k sadbě, uchovávané v genobankách nebo genetických sbírkách

Každá organizace nebo výzkumné pracoviště, které má v držení tento materiál, o tom musí informovat příslušný orgán ochrany rostlin dotčeného členského státu.

18.5  Hlízy Solanum tuberosum L., kromě hlízuvedených v příloze IV části A kapitole II bodech 18.1, 18.2 a 18.3

Na obalu nebo na dopravním prostředku (v případě volně ložených brambor) musí být uvedeno evidenční číslo potvrzující, že brambory byly vypěstovány úředně zaregistrovaným producentem nebo že pocházejí ze společných skladů nebo expedičních středisek úředně zaregistrovaných a umístěných v produkční oblasti, a poznámka, že hlízy jsou prosté Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith a že byla dodržena:

a)  ustanovení Společenství pro boj proti Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

a

b)  v případě potřeby, proti Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

18.6  Rostliny Solanaceae, určené k sadbě, kromě semen a rostlin uvedených v příloze IV části A kapitole II bodech 18.4 nebo 18.5

Bez dotčení požadavků použitelných pro rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole II bodech 18.1, 18.2 a 18.3, v případě potřeby, úřední potvrzení:

a)  že rostliny pocházejí z oblastí prostých Potato stolbur mycoplasm

nebo

b)  že na rostlinách v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Potato stolbur mycoplasm.

18.7  Rostliny Capsicum annuum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L. a Solanum melongena L., určené k výsadbě, kromě semen

Bez dotčení požadavků použitelných pro rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole II bodě 18.6, v případě potřeby, úřední potvrzení:

a)  že rostliny pocházejí z oblastí prostých Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith nebo

b)  že v místech produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

19.  Rostliny Humulus lupulus L., určené k výsadbě, kromě semen

Úřední potvrzení, že na rostlinách chmelu v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold a Verticillium dahliae Klebahn.

20.  Rostliny Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. a Pelargonium l'Hérit. ex Ait., určené k výsadbě, kromě semen

Úřední potvrzení:

a)  že v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Heliothis armigera Hübner nebo Spodoptera littoralis (Boisd.)

nebo

b)  že rostliny byly proti těmto organismům vhodným způsobem ošetřeny.

21.1  Rostliny Dendranthema (DC.) Des Moul., určené k výsadbě, kromě semen

Bez dotčení požadavků použitelných na rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole II bodě 20, úřední potvrzení:

a)  že rostliny jsou nejvýše třetí generací a odvozené od materiálu, který byl testován na Chrysanthemum stunt viroid a byl shledán prostým tohoto viru, nebo že pocházejí přímo z materiálu, z něhož byl v období kvetení úředně prohlédnut reprezentativní vzorek nejméně 10 % rostlin a vzorek byl shledán prostým tohoto viru;

b)  že rostliny a řízky pocházejí z podniků:

— ve kterých byly vykonány v průběhu tří měsíců před odesláním nejméně jednou měsíčně úřední kontroly, při nichž nebyly zjištěny v tomto období žádné příznaky napadení Puccinia horiana Hennings a v jejichž bezprostředním okolí nebyly po dobu tří měsíců před jejich uvedením do oběhu zjištěny žádné příznaky napadení tímto organismem,

— nebo

— kde byla zásilka vhodným způsobem ošetřena proti Puccinia horiana Hennings;

c)  že v případě nezakořeněných řízků nebyly na nich, ani na matečných rostlinách, z nichž byly řízky získány, zjištěny žádné příznaky napadení Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx, nebo že v případě zakořeněných řízků nebyl na nich, ani v místě zakořenění zjištěn žádný z těchto příznaků.

21.2  Rostliny Dianthus L., určené k výsadbě, kromě semen

Bez dotčení požadavků použitých na rostliny uvedených v bodě 20, části A, kapitoly II, přílohy IV, úřední potvrzení:

— že rostliny pocházejí přímo z matečných rostlin, u kterých bylo úředně uznaným testováním uskutečněným nejméně jednou v průběhu předcházejících dvou let prokázáno, že jsou prosté Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder a Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma,

— že na rostlinách nebyly zjištěny žádné příznaky napadení výše uvedenými škodlivými organismy.

22.  Cibule Tulipa L. a Narcissus L., kromě těch, u nichž je zřejmé podle způsobu balení nebo jiných příznaků, že jsou určeny k přímému prodeji konečným spotřebitelům, kteří nejsou zapojeni do obchodní produkce řezaných květin

Úřední potvrzení, že na rostlinách nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev.

▼M3

23.  Rostliny bylinných druhů, určené k výsadbě, kromě:

— cibulí,

— oddenkových hlíz,

— rostlin čeledi Gramineae,

— oddenků,

— semen,

— hlíz

Bez dotčení požadavků použitelných pro rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole II bodech 20, 21.1 nebo 21.2, úřední potvrzení,

a)  že rostliny pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess);

nebo

b)  že v místě produkce nebyly při úředních kontrolách prováděných nejméně jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před sklizní zjištěny žádné příznaky napadení Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess);

nebo

c)  že rostliny byly úředně zkontrolovány bezprostředně před jejich uvedením na trh a shledány prostými Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess) a byly podrobeny vhodnému ošetření proti Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess).

▼B

24.  Rostliny s kořeny, vysazené nebo určené k pěstování, pěstované ve volné půdě

Místo produkce je prosté Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

25.  Rostliny Beta vulgaris L., určené k výsadbě, kromě semen

Úřední potvrzení:

a)  že rostliny pocházejí z oblastí prostých Beet leaf curl virus

nebo

b)  že v místě produkce není znám výskyt Beet leaf curl virus a že v tomto místě ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období pozorování žádné příznaky napadení.

26.  Semena Helianthus annuus L.

Úřední potvrzení:

a)  že semena pocházejí z oblastí prostých Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni

nebo

b)  že semena, s výjimkou semen odrůd rezistentních ke všem rasám Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni vyskytujícím se v místě produkce, byla vhodně ošetřena proti tomuto organismu.

26.1  Rostliny Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., určené k výsadbě, kromě semen

Bez dotčení požadavků použitelných pro rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole II bodech 18.6 a 23, úřední potvrzení:

a)  že rostliny pocházejí ze zón prostých Tomato Yellow Leaf Curl Virus

nebo

b)  že na rostlinách nebyly po určitou dobu pozorovány žádné příznaky napadení Tomato Yellow Leaf Curl Virus

a

aa)  že rostliny pocházejí ze zón prostých Bemisia tabaci Genn.

nebo

bb)  že místo produkce bylo při úředních prohlídkách uskutečněných alespoň jednou měsíčně během tří měsíců před vývozem shledáno prostým Bemisia tabaci Genn.

nebo

c)  že v místě produkce nebyly zjištěny žádné příznaky napadení Tomato Yellow Leaf Curl Virus a že místo bylo vhodně ošetřeno a sledováno, aby byla zaručena nepřítomnost Bemisia tabaci Genn.

27.  Semena Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Úřední potvrzení, že semena byla získána vhodnou kyselinoextrakční nebo obdobnou metodou schválenou ►M4  postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄

a:

a)  že semena pocházejí z oblastí prostých Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. a Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye

nebo

b)  že na rostlinách v místě produkce nebyly během celého vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob působených těmito škodlivými organismy

nebo

c)  že reprezentativní vzorem semen byl podroben úřednímu testování nejméně na příslušné organismy a za použití vhodných metod a tento test prokázal, že semena jsou prostá příslušných škodlivých organismů.

28.1  Semena Medicago sativa L.

Úřední potvrzení:

a)  že v místě produkce nebyly od počátku posledního vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev a že Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev nebyl zjištěn ani při laboratorním testu provedeném na reprezentativním vzorku

nebo

b)  že před jejich uvedením do oběhu byla provedena fumigace.

28.2  Semena Medicago sativa L.

Bez dotčení požadavků použitelných pro rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole II bodě 28.1, úřední potvrzení:

a)  že semena pocházejí z oblastí prostých Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.

nebo

b)  

— že v hospodářství ani v jeho bezprostřením okolí nebyl v průběhu posledních deseti let zjištěn výskyt Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.;

— a:

— 

— že kultura patří k odrůdě, která je uznána jako vysoce rezistentní proti Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.

— nebo

— že v době sklizně kultury ještě nezačalo její čtvrté úplné vegetační období od doby výsevu, a že kultura dosud poskytla nejvýše jednu sklizeň semen

— nebo

— že obsah inertních částic v osivu, stanovený podle pravidel pro uznávání osiv uváděných na trh ve Společenství, nepřevyšuje 0,1 % jeho hmotnosti;

— že v místě produkce ani na okolních přiléhajících porostech Medicago sativa L. nebyly během posledního, popřípadě dvou posledních ukončených vegetačních období pozorovány žádné příznaky napadení Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.,

— že porost byl založen na pozemku, na kterém během posledních tří let před výsevem nebyla pěstována žádná kultura Medicago sativa L.

29.  Semena Phaseolus L.

Úřední potvrzení:

a)  že semena pocházejí z oblastí prostých Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye

nebo

b)  že reprezentativní vzorek semen byl testován a shledán prostým Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.

30.1  Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců

Na obalech musí být vyznačen původ zboží.

(1)   Úř. věst. L 225, 12.10.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 98/96/ES (Úř. věst. L 25, 1.2.1999, s. 27).

ČÁST B

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY, KTERÉ MUSÍ VŠECHNY ČLENSKÉ STÁTY STANOVIT PRO DOVOZ ROSTLIN, ROSTLINNÝCH PRODUKTŮ A JINÝCH PŘEDMĚTŮ DO NĚKTERÝCH CHRÁNĚNÝCH ZÓN A JEJICH OBĚH V TĚCHTO ZÓNÁCHRostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

Zvláštní požadavky

Chráněné zóny

1.  Dřevo jehličnanů (Coniferales)

Bez dotčení požadavků použitelných pro dřevo uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 a 7 v případě potřeby:

a)  dřevo je zbavené kůry

nebo

b)  úřední potvrzení, že dřevo pochází ze zón prostých Dendroctonus micans Kugelan,

nebo

c)  dřevo nebo jeho obal musí být opatřeno značkou „Kiln-dried“, „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.

►M14  EL, IRL, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey) ◄

2.  Dřevo jehličnanů (Coniferales)

Bez dotčení požadavků použitelných pro dřevo uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 a 7, v případě potřeby, a v části B bodě 1:

a)  dřevo je zbavené kůry

nebo

b)  úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých Ips duplicatus Sahlberg,

nebo

c)  dřevo nebo jeho obal musí být opatřeno značkou „Kiln-dried“, „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.

EL, IRL, UK

3.  Dřevo jehličnanů (Coniferales)

Bez dotčení požadavků použitelných pro dřevo uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 a 7, v případě potřeby, a v části B bodech 1 a 2:

a)  dřevo je zbavené kůry

nebo

b)  úřední potvrzení, že dřevo pochází ze zón prostých Ips typographus Heer,

nebo

c)  dřevo nebo jeho obal musí být opatřeno značkou „Kiln-dried“, „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.

IRL, UK

4.  Dřevo jehličnanů (Coniferales)

Bez dotčení požadavků použitelných pro dřevo uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 a 7, v případě potřeby, a v části B bodech 1, 2 a 3:

a)  dřevo je zbavené kůry

nebo

b)  úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých Ips amitinus Eichhof,

nebo

c)  dřevo nebo jeho obal musí být opatřeno značkou „Kiln-dried“, „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.

EL, F (Korsika), IRL, UK

5.  Dřevo jehličnanů (Coniferales)

Bez dotčení požadavků použitelných pro dřevo uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 a 7, v případě potřeby, a v části B bodech 1, 2, 3 a 4:

a)  dřevo je zbavené kůry

nebo

b)  úřední potvrzení, že dřevo pochází ze zón prostých Ips cembrae Heer,

nebo

c)  dřevo nebo jeho obal musí být opatřeno značkou „Kiln-dried“, „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.

EL, IRL, UK (Severní Irsko a ostrov Man)

6.  Dřevo jehličnanů (Coniferales)

Bez dotčení požadavků použitelných pro dřevo uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 a 7, v případě potřeby, a v části B bodech 1, 2, 3, 4 a 5:

a)  dřevo je zbavené kůry

nebo

b)  úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých Ips sexdentatus Börner,

nebo

c)  dřevo nebo jeho obal musí být opatřeno značkou „Kiln-dried“, „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.

►A1  CY, ◄ IRL, UK (Severní Irsko a ostrov Man)

▼M1 —————

▼M2 —————

▼M12

6.3  Dřevo Castanea Mill.

a)  Dřevo je bez kůry

nebo

b)  úřední potvrzení, že dřevo

i)  pochází z oblastí prostých Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

nebo

ii)  bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení. Tato skutečnost se doloží tím, že se dřevo nebo jakékoliv jeho balení opatří značkou „kiln-dried“, „K.D.“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné praxe.

CZ, ►M18  DK,  ◄ EL, (Kréta, Lesbos) IRL, S, UK (kromě ostrova Man)

▼B

7.  Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. a Pseudotsuga Carr., vyšší než 3 m, kromě plodů a semen

Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 1 a v příloze IV části A kapitole I bodech 8.1., 8.2., 9 a 10 nebo v kapitole II bodech 4 a 5, v případě potřeby, úřední potvrzení, že místo produkce je prosté Dendroctonus micans Kugelan.

►M14  EL, IRL, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey) ◄

8.  Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., vyšší než 3 m, kromě plodů a semen

Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 1 a v příloze IV části A kapitole I bodech 8.1., 8.2., 9 a 10, v kapitole II bodech 4 a 5 a v části B bodě 7, v případě potřeby, úřední potvrzení, že místo produkce je prosté Ips duplicatus Sahlberg.

EL, IRL, UK

9.  Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. a Pseudotsuga Carr., vyšší než 3 m, kromě plodů a semen

Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 1 a v příloze IV části A kapitole I bodech 8.1., 8.2., 9 a 10, v kapitole II bodech 4 a 5 a v části B bodech 7 a 8, v případě potřeby, úřední potvrzení, že místo produkce je prosté Ips typographus Heer.

IRL, UK

10.  Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., vyšší než 3 m, kromě plodů a semen

Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 1 a v příloze IV části A kapitole I bodech 8.1., 8.2., 9 a 10, v kapitole II bodech 4 a 5 a v části B bodech 7, 8 a 9, v případě potřeby, úřední potvrzení, že místo produkce je prosté Ips amitinus Eichhof.

EL, F (Korsika), IRL, UK

11.  Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. a Pseudotsuga Carr., vyšší než 3 m, kromě plodů a semen

Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 1 a v příloze IV části A kapitole I bodech 8.1., 8.2., 9 a 10, v kapitole II bodech 4 a 5 a v části B bodech 7, 8, 9 a 10, v případě potřeby, úřední potvrzení, že místo produkce je prosté Ips cembrae Heer.

EL, IRL, UK (Severní Irsko a ostrov Man)

12.  Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. a Pinus L., vyšší než 3 m, kromě plodů a semen

Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 1 a v příloze IV části A kapitole I bodech 8.1., 8.2., 9 a 10, v kapitole II bodech 4 a 5 a v části B bodech 7, 8, 9, 10 a 11, v případě potřeby, úřední potvrzení, že místo produkce je prosté Ips sexdentatus Börner.

►A1  CY, ◄ IRL, UK (Severní Irsko a ostrov Man)

▼M1 —————

▼B

14.1  Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales)

►M12  Bez dotčení zákazů použitelných pro kůru uvedenou v příloze III části A bodě 4,  ◄ Úřední potvrzení, že zásilka:

a)  byla fumigována nebo jinak vhodně ošetřena proti kůrovci

nebo

b)  pochází z oblastí prostých Dendroctonus micans Kugelan.

►M14  EL, IRL, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey) ◄

14.2  Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales)

Bez dotčení ustanovení použitelných pro kůru uvedenou ►M12   v příloze III části A bodě 4 a ◄ v příloze IV části B bodě 14.1, úřední potvrzení, že zásilka:

a)  byla fumigována nebo jinak vhodně ošetřena proti kůrovci

nebo

b)  pochází z oblastí prostých Ips amitinus Eichhof.

EL, F (Korsika), IRL, UK

14.3  Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales)

Bez dotčení ustanovení použitelných pro kůru uvedenou ►M12   v příloze III části A bodě 4 a ◄ v příloze IV části B bodech 14.1 a 14.2, úřední potvrzení, že zásilka:

a)  byla fumigována nebo jinak vhodně ošetřena proti kůrovci

nebo

b)  pochází z oblastí prostých Ips cembrae Heer.

EL, IRL, UK (Severní Irsko a ostrov Man)

14.4  Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales)

Bez dotčení ustanovení použitelných pro kůru uvedenou ►M12   v příloze III části A bodě 4 a ◄ v příloze IV části B bodech 14.1, 14.2 a 14.3, úřední potvrzení, že zásilka:

a)  byla fumigována nebo jinak vhodně ošetřena proti kůrovci

nebo

b)  pochází z oblastí prostých Ips duplicatus Sahlberg.

EL, IRL, UK

14.5  Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales)

Bez dotčení ustanovení použitelných pro kůru uvedenou ►M12   v příloze III části A bodě 4 a ◄ v příloze IV části B bodech 14.1, 14.2, 14.3 a 14.4, úřední potvrzení, že zásilka:

a)  byla fumigována nebo jinak vhodně ošetřena proti kůrovci

nebo

b)  pochází z oblastí prostých Ips sexdentatus Börner.

►A1  CY, ◄ IRL, UK (Severní Irsko a ostrov Man)

14.6  Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales)

Bez dotčení ustanovení použitelných pro kůru uvedenou ►M12   v příloze III části A bodě 4 a ◄ v příloze IV části B bodech 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 a 14.5, úřední potvrzení, že zásilka:

a)  byla fumigována nebo jinak vhodně ošetřena proti kůrovci

nebo

b)  pochází z oblastí prostých Ips typographus Heer.

IRL, UK

▼M2 —————

▼M1 —————

▼M12

14.9  Samostatná kůra Castanea Mill.

Úřední potvrzení, že samostatná kůra

a)  pochází z oblastí prostých Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

nebo

b)  prošla fumigací nebo jiným vhodným ošetřením proti Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. podle specifikace schválené postupem podle čl. 18 odst. 2. Fumigace se doloží tím, že se v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 písm. ii) uvede aktivní složka, minimální teplota kůry, dávka (g/m3) a doba expozice (h).

CZ, DK, EL, (Kréta, Lesbos) IRL, S, UK (kromě ostrova Man)

▼B

15.  Rostliny Larix Mill., určené k výsadbě, kromě semen

Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části bodě 1 a v příloze IV části A kapitole I bodech 8.1., 8.2. a 10, v kapitole II bodě 5 a v části B bodech 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13, úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školkách a že místo produkce je prosté Cephalcia lariciphila (Klug).

IRL, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey)

16.  Rostliny Pinus L., Picea A. Dietr., Larix Mill., Abies Mill. a Pseudotsuga Carr., určené k výsadbě, kromě semen

Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 1 a v příloze IV části A kapitole I bodech 8.1., 8.2. a 9, v kapitole II bodě 4 a v části B bodech 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 15, v případě potřeby, úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školkách a že místo produkce je prosté Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet.

IRL, UK (Severní Irsko)

17.  Rostliny Pinus L., určené k výsadbě, kromě semen

Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 1 a v příloze IV části A kapitole I bodech 8.1., 8.2. a 9, v kapitole II bodě 4 a v části B bodech 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 16, úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školkách a že místo produkce i jeho bezprostřední okolí je prosté Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.).

E (Ibiza)

18.  Rostliny Picea A. Dietr., určené k výsadbě, kromě semen

Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 1 a v příloze IV části A kapitole I bodech 8.1., 8.2. a 10, v kapitole II bodě 5 a v části B bodech 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 16, úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školkách a že místo produkce je prosté Gilpinia hercyniae (Hartig).

EL, IRL, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey)

19.  Rostliny Eucalyptus Herit., kromě plodů a semen

Úřední potvrzení, že rostliny:

a)  jsou prosté zeminy a byly ošetřeny proti Gonipterus scutellatus Gyll.

nebo

b)  pocházejí z oblastí prostých Gonipterus scutellatus Gyll.

►M7  EL, P (Azory) ◄

20.1  Hlízy Solanum tuberosum L., určené k sadbě

Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodech 10 a 11 a v příloze IV části A kapitole I bodech 25.1., 25.2., 25.3, 25.4, 25.5 a 25.6 a v kapitole II bodech 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 a 18.6, úřední potvrzení, že hlízy:

a)  byly vypěstovány v oblasti prosté Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV)

nebo

b)  byly vypěstovány na pozemku nebo v pěstebním substrátu složeném ze zeminy prosté BNYVV nebo která byla při úředním testu uskutečněném podle vhodných metod shledána prostou tohoto organismu

nebo

c)  byly omytím zbaveny zeminy.

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretaň), FI, IRL, P (Azory), ►M17   LT, ◄ UK (Severní Irsko) ◄

▼M3

20.2  Hlízy Solanum tuberosum L. kromě hlíz uvedených v příloze IV části B bodu 20.1

a)  Zemina nesmí tvořit více než 1 % hmotnosti zásilky;

nebo

b)  hlízy jsou určeny ke zpracování v podniku s úředně schváleným zařízením na odstranění odpadu, které vyloučí nebezpečí rozšíření BNYVV.

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretaň), FI, IRL, P (Azory), ►M17   LT, ◄ UK (Severní Irsko) ◄

▼B

20.3  Hlízy Solanum tuberosum L.

Bez dotčení požadavků stanovených v příloze IV části A kapitole II bodech 18.1, 18.2 a 18.5, úřední potvrzení, že byla dodržena ustanovení odpovídající směrnici Rady 69/465/EHS ze dne 8. prosince 1969 o ochraně proti háďátku bramborovému (1)pokud jde o Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

►M10  LV, SI, SK, FI ◄

▼M10

21.  Rostliny a živý pyl určený k opylování Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L.,kromě plodů a semen

Bez dotčení zákazů použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodech 9, 9.1 a 18 a v příloza III části B bodu 1, v případě potřeby, úřední potvrzení, že rostliny:

a)  pocházejí ze třetích zemí, které byly uznány za prosté Erwinia amylovora(Burr.) Winsl. et al. postupem podle čl. 18 odst. 2,

nebo

b)  pocházejí z oblastí nacházejících se ve třetí zemi a prostých škodlivých organismů, které byly stanoveny podle příslušné mezinárodní normy pro rostlinolékařská opatření jako prosté škodlivých organismů, pokud jde o Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., a byly za takové uznány postupem podle čl. 18 odst. 2,

nebo

c)  pocházejí z některého z následujících kantonů ve Švýcarsku: Bern (kromě okresů Signau a Trachselwald), Fribourg, Grisons ►M14  , Ticino ◄ , Vaud, Valais,

nebo

d)  pocházejí z chráněných zón vyjmenovaných v pravém sloupci,

nebo

e)  byly vypěstovány nebo, v případě přemístění do „nárazníkové zóny“, udržovány po dobu nejméně 7 měsíců včetně období od 1. dubna do 31. října posledního ukončeného vegetačního období na pozemku:

aa)  umístěném v úředně vymezené „nárazníkové zóny“ o rozloze nejméně 50 km2, a to nejméně 1 km od hranice této zóny, kde hostitelské rostliny podléhají úředně schválenému a kontrolovanému ochrannému režimu, stanovenému nejpozději před začátkem ukončeného vegetačního období předcházejícího poslednímu ukončenému vegetačnímu období, s cílem minimalizovat riziko šíření Erwinia amylovora(Burr.) Winsl. et al. zrostlin pěstovaných v této oblasti. Podrobný popis této „nárazníkové zóny“ je k dispozici Komisi a ostatním členským státům. Po zřízení „nárazníkové zóny“ se provede úřední kontrola v zóně, která nezahrnuje pozemek a jeho bezprostřední okolí o šířce 500 m, v nejvhodnější dobu alespoň jednou od začátku posledního ukončeného vegetačního období a všechny hostitelské rostliny, které vykazují příznaky napadení Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. by měly být okamžitě odstraněny. Výsledky těchto inspekcí se předkládají Komisi a ostatním členským státům do 1. května každého roku; a

bb)  úředně schváleném, stejně jako „nárazníková zóna“, před začátkem předposledního ukončeného vegetačního období pro pěstování rostlin za podmínek uvedených v tomto bodě; a

cc)  který, stejně jako bezprostřední okolí o šířce 500 m, byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období shledán prostým Erwinia amylovora(Burr.) Winsl. et al. a při úřední prohlídce uskutečněné nejméně:

— dvakrát na pozemku v nejvhodnější dobu, tzn. jednou v červnu až srpnu a podruhé v srpnu až listopadu;

— a

— jednou v uvedené přilehlé oblasti v nejvhodnější dobu, tzn. v srpnu až listopadu; a

dd)  u jehož rostlin byly provedeny úřední testy na latentní infekci podle vhodné laboratorní metody na vzorcích úředně odebraných v nejvhodnějším období.

V období mezi 1. dubnem 2004 a 1. dubnem 2005 se tato ustanovení nepoužijí pro rostliny, které byly přemístěny do chráněných zón nebo uvnitř chráněných zón vyjmenovaných v pravém sloupci a které byly vypěstovány a udržovány na pozemcích nacházejících se v úředně vymezených „nárazníkových zónách“ v souladu s příslušnými požadavky použitelnými do 1. dubna 2004.

E ►M14  , EE ◄ , F (Korsika), IRL, I (Abruzzi; Apulie; Basilicata; Kalábrie; Kampánie; Emilia-Romagna: kraje Forlí-Cesena ►M17  (kromě provinční oblasti nacházející severně od státní silnice č. 9 – Via Emilia) ◄ , Parma, Piacenza a Rimini ►M17  (kromě provinční oblasti nacházející severně od státní silnice č. 9 – Via Emilia) ◄ ; Friulsko-Julské Benátsko; Lazio; Ligurie; Lombardie; Marche; Molise; Piemont; Sardinie; Sicílie; ►M17   Tridentsko-Horní Adiže: autonomní kraje Trento; ◄ Toskánsko; Umbrie; Údolí Aosty; Benátsko: kromě v kraji Rovigo obcí Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, a v kraji Padova obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, a v kraji Verona obcí Palù, Roverchiara, Legnano, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Korutany, Dolní Rakousy, Tyrolsko (okres Linec), Štýrsko, Vídeň), P, SI ►M17  (kromě regionů Gorenjska a Maribor) ◄ , SK ►M17  (kromě obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)) ◄ , FI, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské ostrovy)

▼M9 —————

▼M14

21.1  Rostliny Vitis L. kromě plodů a semen

Bez dotčení zákazu uvedeného v příloze III části A bodu 15 a použitelného pro dovoz rostlin Vitis L., kromě plodů, ze třetích zemí (kromě Švýcarska) do Společenství, úřední potvrzení, že rostliny:

a)  pocházejí z oblasti prosté Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

nebo

b)  byly vypěstovány v místě produkce, které bylo při úředních prohlídkách uskutečněných v průběhu dvou posledních ukončených vegetačních obdobích shledáno prostým Daktulosphaira vitifoliae (Fitch),

nebo

c)  byly podrobeny fumigaci nebo jinému vhodnému tepelnému ošetření proti Daktulosphaira vitifoliae (Fitch).

CY

▼A1

21.2  Plody Vitis L.

Plody musí být bez listů

a

úřední potvrzení, že plody

a)  pocházejí z oblasti známé jako prosté Daktulosphaira vitifoliae (Fitch);

nebo

b)  byly vypěstovány v místě produkce, které bylo shledáno prosté Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) při úředních kontrolách uskutečněných během dvou posledních ukončených vegetačních období;

nebo

c)  byly podrobeny fumigaci nebo jinému vhodnému ošetření proti Daktulosphaira vitifoliae (Fitch).

CY

▼M10

21.3  Včelstva, od 15. března do 30. června

Musí být písemně doloženo, že včelstva:

a)  pocházejí ze třetích zemí, které byly uznány za prosté Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. postupem podle čl. 18 odst. 2;

nebo

b)  pocházejí z některého z následujících kantonů ve Švýcarsku: Bern (kromě okresů Signau a Trachselwald), Fribourg, Grisons ►M14  , Ticino ◄ , Vaud, Valais;

nebo

c)  pocházejí z chráněných zón vyjmenovaných v pravém sloupci;

nebo

d)  byly před přemístěním podrobeny odpovídající karanténě.

E ►M14  , EE ◄ , F (Korsika), IRL, I (Abruzzi; Apulie; Basilicata; Kalábrie; Kampánie; Emilia-Romagna: kraje Forlí-Cesena ►M17  (kromě provinční oblasti nacházející severně od státní silnice č. 9 – Via Emilia) ◄ , Parma, Piacenza a Rimini ►M17  (kromě provinční oblasti nacházející severně od státní silnice č. 9 – Via Emilia) ◄ ; Friulsko-Julské Benátsko; Lazio; Ligurie; Lombardie; Marche; Molise; Piemont; Sardinie; Sicílie; Tridentsko-Horní Adiže: autonomní kraje Trento; Toskánsko; Umbrie; Údolí Aosty; Benátsko: kromě v kraji Rovigo obcí Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, a v kraji Padova obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, a v kraji Verona obcí Palù, Roverchiara, Legnano, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Korutany, Dolní Rakousy, Tyrolsko (okres Linec), Štýrsko, Vídeň), P, SI ►M17  (kromě regionů Gorenjska a Maribor) ◄ , SK ►M17  (kromě obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)) ◄ , FI, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské ostrovy)

▼M3

22.  Rostliny Allium porrum L., Apium L., Beta L., kromě rostlin uvedených v příloze IV části B bodu 25 a rostlin určených jako krmivo, rostliny Brassica napus L., Brassica rapa L., Daucus L kromě rostlin určených k výsadbě

a)  Zemina nesmí tvořit více než 1 % hmotnosti zásilky;

nebo

b)  rostliny jsou určeny ke zpracování v podniku s úředně schváleným zařízením na odstranění odpadu, které vyloučí nebezpečí rozšíření BNYVV.

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretaň), FI, IRL, P (Azory), ►M17   LT, ◄ UK (Severní Irsko) ◄

▼B

23.  Rostliny Beta vulgaris L., určené k výsadbě, kromě semen,

a)  Bez dotčení požadavků použitelných na rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 35.1 a 35.2, v části A kapitole II bodě 25 a v části B bodě 22, úřední potvrzení, že rostliny:

aa)  byly úředně testovány a shledány prostými Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV)

nebo

bb)  pocházejí ze semen odpovídajících požadavkům uvedeným v příloze IV části B bodech 27.1 a 27.2 a

— byly vypěstovány v oblastech prostých BNYVV

— nebo

— byly vypěstovány na pozemku nebo v pěstebním substrátu úředně testovaném podle vhodných metod, který byl shledán prostým BNYVV

— a

— z nichž byly odebrány vzorky, které pak byly testovány a shledány prostými BNYVV;

b)  organizace nebo výzkumné pracoviště, které má v držení tento materiál, o tom musí informovat příslušný orgán ochrany rostlin členského státu.

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretaň), FI, IRL, P (Azory), ►M17   LT, ◄ UK (Severní Irsko) ◄

▼M3

24.1  Nezakořeněné řízky Euphorbia pulcherrima Willd. určené k výsadbě

Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole I bodu 45.1 v případě potřeby úřední potvrzení,

a)  že nezakořeněné řízky pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá Bemisia tabaci Genn. (evropské populace);

nebo

b)  že u řízků ani u rostlin, ze kterých byly řízky získány, nebyly zjištěny žádné příznaky napadení Bemisia tabaci Genn. (evropské populace) a tyto byly drženy nebo vypěstovány v místě, ve kterém se v průběhu celého produkčního období těchto rostlin nejméně jednou za tři týdny prováděly úřední kontroly;

nebo

c)  že řízky a rostliny, ze kterých byly řízky získány, byly podrobeny vhodnému ošetření proti Bemisia tabaci Genn. (evropské populace) v případě, že byly drženy nebo vypěstovány v místě, kde byla zjištěna Bemisia tabaci Genn. (evropské populace), a toto místo produkce bylo následně v důsledku provádění vhodných postupů zaměřených na eradikaci Bemisia tabaci Genn. (evropské populace), shledáno prostým Bemisia tabaci Genn. (evropské populace), a to na základě jak úředních kontrol prováděných jednou za týden v průběhu tří týdnů před přemístěním z tohoto místa produkce, tak dohledu v průběhu uvedeného období. Poslední z uvedených týdenních kontrol se provádí bezprostředně před uvedeným přemístěním.

IRL, P ( ►M17  Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (obce Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche a Torres Vedras) a Trás-os-Montes ◄ ), FI, S, UK

24.2  Rostliny Euphorbia pulcherrima Willd. určené k výsadbě, kromě:

— semen,

— rostlin, u nichž je zřejmé podle způsobu balení nebo stádia rozvoje květu (nebo listenu) nebo z jiných příznaků, že jsou určeny k přímému prodeji konečným spotřebitelům, kteří nejsou zapojeni do obchodní produkce rostlin,

— rostlin uvedených v bodu 24.1

Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole I bodu 45.1 v případě potřeby úřední potvrzení,

a)  že rostliny pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá Bemisia tabaci Genn. (evropské populace);

nebo

b)  že u rostlin v místě produkce nebyly při úředních kontrolách prováděných nejméně jednou za tři týdny v průběhu devíti týdnů před uvedením na trh zjištěny žádné příznaky napadení Bemisia tabaci Genn. (evropské populace);

nebo

c)  že rostliny byly podrobeny vhodnému ošetření proti Bemisia tabaci Genn. (evropské populace) v případě, že byly drženy nebo vypěstovány v místě, kde byla zjištěna Bemisia tabaci Genn. (evropské populace), a toto místo produkce bylo následně v důsledku provádění vhodných postupů zaměřených na eradikaci Bemisia tabaci Genn. (evropské populace) shledáno prostým Bemisia tabaci Genn. (evropské populace), a to na základě jak úředních kontrol prováděných jednou za týden v průběhu tří týdnů před přemístěním z tohoto místa produkce, tak dohledu v průběhu uvedeného období,. Poslední z uvedených týdenních kontrol musí být provedena bezprostředně před uvedeným přemístěním;

a

d)  že je prokázáno, že rostliny byly vypěstovány z řízků, které:

(da)  pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá Bemisia tabaci Genn. (evropské populace);

nebo

(db)  byly vypěstovány v místě, kde při úředních kontrolách prováděných nejméně jednou za tři týdny v průběhu celého produkčního období těchto rostlin nebyly zjištěny žádné příznaky napadení Bemisia tabaci Genn. (evropské populace);

nebo

(dc)  rostliny byly podrobeny vhodnému ošetření proti Bemisia tabaci Genn. (evropské populace) v případě, že byly drženy nebo vypěstovány v místě, kde byla zjištěna Bemisia tabaci Genn. (evropské populace), a toto místo produkce bylo následně v důsledku provádění vhodných postupů zaměřených na eradikaci Bemisia tabaci Genn. (evropské populace) shledáno prostým Bemisia tabaci Genn. (evropské populace), a to na základě jak úředních kontrol prováděných jednou za týden v průběhu tří týdnů před přemístěním z tohoto místa produkce, tak dohledu v průběhu uvedeného období,. Poslední z uvedených týdenních kontrol se provádí bezprostředně před uvedeným přemístěním.

IRL, P ( ►M17  Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (obce Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche a Torres Vedras) a Trás-os-Montes ◄ ), FI, S, UK

24.3  Rostliny Begonia L. určené k výsadbě, kromě semen, hlíz a oddenkových hlíz, a rostliny Ficus L. a Hibiscus L., určené k výsadbě, kromě semen a rostlin, u nichž je zřejmé podle způsobu balení, stádia rozvoje květu (nebo listenu) nebo jiných příznaků, že jsou určeny k přímému prodeji konečným spotřebitelům, kteří nejsou zapojeni do obchodní produkce rostlin

Kromě ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole I bodu 45.1 v případě potřeby úřední potvrzení,

a)  že rostliny pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá Bemisia tabaci Genn. (evropské populace);

nebo

b)  že na rostlinách v místě produkce nebyly při úředních kontrolách uskutečněných nejméně jednou za tři týdny v průběhu devíti týdnů před uvedením na trh zjištěny žádné příznaky napadení Bemisia tabaci Genn. (evropské populace);

nebo

c)  rostliny byly podrobeny vhodnému ošetření proti Bemisia tabaci Genn. (evropské populace) v případě, že byly drženy nebo vypěstovány v místě, kde byla zjištěna Bemisia tabaci Genn. (evropské populace), a toto místo produkce bylo následně v důsledku provádění vhodných postupů zaměřených na eradikaci Bemisia tabaci Genn. (evropské populace) shledáno prostým Bemisia tabaci Genn. (evropské populace), a to na základě jak úředních kontrol prováděných jednou za týden v průběhu tří týdnů před přemístěním z tohoto místa produkce, tak dohledu v průběhu uvedeného období. Poslední z uvedených týdenních kontrol se provádí bezprostředně před uvedeným přemístěním.

IRL, P ( ►M17  Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (obce Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche a Torres Vedras) a Trás-os-Montes ◄ ), FI, S, UK

▼M3 —————

▼M3

25.  Rostliny Beta vulgaris L., určené k průmyslovému zpracování

Úřední potvrzení, že:

a)  rostliny jsou přepravovány tak, aby bylo vyloučeno nebezpečí rozšíření BNYVV a jsou určeny ke zpracování v podniku s úředně schváleným zařízením na odstranění odpadu, které vyloučí nebezpečí rozšíření BNYVV;

nebo

b)  rostliny byly vypěstovány v oblasti, ve které není znám výskyt BNYVV.

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretaň), FI, IRL, P (Azory), ►M17   LT, ◄ UK (Severní Irsko) ◄

26.  Zemina a nesterilizovaný odpad z řepy (Beta vulgaris L.)

Úřední potvrzení, že zemina a odpad:

a)  byly ošetřeny tak, aby bylo vyloučeno napadení virem BNYVV;

nebo

b)  jsou určeny k odvozu pro odstranění úředně schváleným způsobem;

nebo

c)  pocházejí z rostlin Beta vulgaris (L.) vypěstovaných v oblasti, ve které není znám výskyt BNYVV.

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretaň), FI, IRL, P (Azory), ►M17   LT, ◄ UK (Severní Irsko) ◄

▼B

27.1  Semena cukrové a krmné řepy druhu Beta vulgaris L.

Bez dotčení ustanovení směrnice Rady 66/400/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy na trh (2), v případě potřeby, úřední potvrzení:

a)  že semena kategorií „základní osivo“ a „certifikované osivo“ odpovídají podmínkám uvedeným v příloze I části B bodě 3 směrnice 66/400/EHS

b)  nebo

— že v případě „dosud neuznaného osiva“ semena:

— odpovídají podmínkám uvedeným v čl. 15 odst. 2 směrnice 66/400/EHS a

c)  že semena pocházejí z oblasti prosté viru BNYVV.

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretaň), FI, IRL, P (Azory), ►M17   LT, ◄ UK (Severní Irsko) ◄

27.2  Semena zeleniny druhu Beta vulgaris L.

Bez dotčení ustanovení směrnice Rady 70/458/EHS ze dne 29. září 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh (3), v případě potřeby, úřední potvrzení:

a)  že zpracovaná semena neobsahují více než 0,5 % hmotnostních inertních částic; v případě ošetřených semen se splnění této podmínky posuzuje před ošetřením nebo

b)  v případě nezpracovaných semen, že semena:

— jsou úředně zabalena způsobem zajišťujícím nemožnost šíření viru BNYVV a

— jsou určena ke zpracování podle podmínek uvedených pod písmenem a) a dodávána do zpracovatelského podniku s úředně schváleným zařízením na kontrolované zneškodňování odpadu tak, aby nedošlo k šíření viru BNYVV

— nebo

c)  že semena pocházejí z kultury pěstované v oblasti prosté viru BNYVV

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretaň), FI, IRL, P (Azory), ►M17   LT, ◄ UK (Severní Irsko) ◄

28.  Semena Gossypium spp.

Úřední potvrzení:

a)  že semena byla vyloupána kyselou cestou

a

b)  že v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Glomerella gossypii Edgerton a že prohlídnutý reprezentativní vzorek byl shledán prostým tohoto organismu.

EL

28.1  Semena Gossypium spp.

Úřední potvrzení, že semena byla vyloupána kyselou cestou.

EL, E (Andalusie, Katalánsko, Extremadura, Murcia, Valencia)

29.  Semena Mangifera spp.

Úřední potvrzení, že semena pocházejí z oblastí prostých Sternochetus mangiferae Fabricius.

E (Grenada a Malaga), P (Alentejo, Algarve a Madeira)

30.  Použité zemědělské stroje

►M3  

a)  stroje dopravené na místo pěstování řepy musí být očištěny, zbaveny zeminy a rostliných zbytků;

nebo

b)  stroje musí pocházet z oblasti, ve které není znám výskyt BNYVV.

 ◄

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretaň), FI, IRL, P (Azory), ►M17   LT, ◄ UK (Severní Irsko) ◄

▼M14

31.  Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, původem z E, F (kromě Korsiky), CY a I

Bez dotčení požadavku uvedeného v příloze IV části A kapitole II bodu 30.1, že na obalech musí být vyznačen původ zboží:

a)  plody jsou bez listů a stopek nebo

b)  v případě plodů s listy nebo stopkami, úřední potvrzení, že plody jsou uloženy v uzavřených kontejnerech, které byly úředně zapečetěny a zůstanou zapečetěny během jejich přepravy přes chráněnou zónu, jež byla jako chráněná pro tyto plody uznána, a které jsou opatřeny rozlišovací značkou, jež musí být uvedena též v pase.

EL, F (Korsika), M, P

▼M18

32.  Rostliny Vitis L., kromě plodů a semen

Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodu 15, příloze IV části A kapitole II bodu 17 a příloze IV části B bodu 21.1, úřední potvrzení, že:

a)  rostliny mají původ a byly pěstovány v místě produkce v zemi, kde není znám výskyt Grapevine flavescence dorée MLO, nebo

b)  rostliny mají původ a byly pěstovány v místě produkce v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních norem za prostou Grapevine flavescence dorée MLO, nebo

c)  rostliny mají původ a byly pěstovány buď v České republice, Francii (Champagne-Ardenne, Lotrinsko a Alsasko), nebo v Itálii (Basilicata) nebo

d)  rostliny mají původ a byly pěstovány v místě produkce, kde:

aa)  na matečných rostlinách nebyly od počátku posledních dvou ukončených vegetačních období pozorovány žádné příznaky napadení Grapevine flavescence dorée MLO a

bb)  buď

i)  na rostlinách v místě produkce nebyly pozorovány žádné příznaky napadení Grapevine flavescence dorée MLO, nebo

ii)  rostliny byly ošetřeny horkou vodou o teplotě nejméně 50 °C po dobu 45 minut, aby se eliminovala přítomnost Grapevine flavescence dorée MLO.

CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lotrinsko a Alsasko), IT (Basilicata)

▼B

(1)   Úř. věst. L 323, 24.12.1969, s. 3.

(2)   Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2290/66. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 98/96/ES (Úř. věst. L 25, 1.2.1999, s. 27).

(3)   Úř. věst. L 225, 12.10.1970, s. 7. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 98/96/ES (Úř. věst. L 25, 1.2.1999, s. 27).
PŘÍLOHA V

ROSTLINY, ROSTLINNÉ PRODUKTY A JINÉ PŘEDMĚTY PODLÉHAJÍCÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ KONTROLE V MÍSTĚ PRODUKCE PŘED JEJICH UVEDENÍM DO OBĚHU VE SPOLEČENSTVÍ, POKUD POCHÁZEJÍ ZE SPOLEČENSTVÍ, NEBO V ZEMI PŮVODU ČI V ODESÍLAJÍCÍ ZEMI, POKUD POCHÁZEJÍ Z TŘETÍ ZEMĚ A MAJÍ BÝT VPUŠTĚNY DO SPOLEČENSTVÍ

ČÁST A

ROSTLINY, ROSTLINNÉ PRODUKTY A JINÉ PŘEDMĚTY PŮVODEM ZE SPOLEČENSTVÍ

I.   Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které jsou možnými přenašeči škodlivých organismů pro celé Společenství a které musí být doloženy rostlinolékařským pasem

1. Rostliny a rostlinné produkty

▼M8

1.1 Rostliny Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L., určené k výsadbě, kromě semen

▼B

1.2 Rostliny Beta vulgaris L. a Humulus lupulus L., určené k výsadbě, kromě semen

1.3 Rostliny stolonotvorných nebo hlízotvorných druhů Solanum L. nebo jejich kříženců, určené k sadbě

1.4 Rostliny Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců a Vitis L., kromě plodů a semen

1.5 Bez dotčení níže uvedeného bodu 1.6 rostliny Citrus L. a jejich kříženců, kromě plodů a semen

1.6 Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, s listy a stopkami

▼M12

1.7 Dřevo ve smyslu čl. 2 odst. 2 prvního pododstavce

a) pokud pochází zcela nebo zčásti z Platanus L., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch

a

b) pokud odpovídá některému popisu uvedenému v příloze I druhé části nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku ( 15 )Kód KN

Popis zboží

4401 10 00

Palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi nebo podobné)

4401 22 00

Dřevěné štěpky nebo třísky z jiného než jehličnatého dřeva

ex440130 90

Zbytky a odpad (kromě dřevěných pilin), neaglomerované ve tvaru špalků, briket, pelet nebo podobných

4403 10 00

Surové dřevo, natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované

ex44 03 99

Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva uvedeného v poznámce k položkám 1 ke kapitole 44 nebo jiného tropického dřeva, dubového (Quercus spp.) nebo bukového (Fagus spp.)), surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, nenatírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky

ex440420 00

Štípané tyče z jiného než jehličnatého dřeva; dřevěné kůly a kolíky z jiného než jehličnatého dřeva, zašpičatělé, podélně nerozřezané

ex44 07 99

Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva uvedeného v poznámce k položkám 1 ke kapitole 44 nebo jiného tropického dřeva, dubového (Quercus spp.) nebo bukového (Fagus spp.)), podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce větší než 6 mm

▼M12 —————

▼B

2. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty vyprodukované producenty oprávněnými je prodávat osobám, které se profesionálně zabývají rostlinnou výrobou, kromě rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů připravených a určených k prodeji konečným spotřebitelům, u nichž příslušné úřední subjekty členských států zaručují, že jejich produkce je přísně oddělena od produkce ostatních produktů

2.1 Rostliny určené k výsadbě, kromě semen rodu Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica L., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. a kříženců, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., všechny odrůdy kříženců Impatiens L. z Nové Guiney, Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr.,Verbena L. ►M3  a ostatní rostliny bylinných druhů kromě rostlin čeledi Gramineae, určené k výsadbě, kromě cibulí, oddenkových hlíz, oddenků, semen a hlíz ◄

2.2 Rostliny Solanaceae, kromě těch, které jsou uvedeny v bodě 1.3, určené k výsadbě, kromě semen

2.3 Rostliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. a Strelitziaceae, zakořeněné nebo s ulpělým či připojeným pěstebním substrátem

2.4 

 Semena a cibule Allium ascalonicum L., Allium cepa L. a Allium schoenoprasum L., určené k výsadbě, a rostliny Allium porrum L., určené k výsadbě,

 Semena Medicago sativa L.,

▼M15

 Semena Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. a Phaseolus L.

▼B

3. Cibule a cibulovité oddenky Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston „Golden Yellow“, Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, zakrslé formy a jejich kříženci rodu Gladiolus Tourn. ex L., jako Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. a Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Trigridia Juss a Tulipa L., určené k výsadbě, vyprodukované producenty oprávněnými je prodávat osobám, které se profesionálně zabývají rostlinnou výrobou, kromě rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů připravených a určených k prodeji konečným spotřebitelům, u nichž příslušné úřední subjekty členských států zaručují, že jejich produkce je přísně oddělena od produkce ostatních produktů.

II.   Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které jsou možnými přenašeči škodlivých organismů závažných pro určité chráněné zóny a které musí být při vstupu do dané zóny nebo při jejich uvedení do oběhu v dané zóně doloženy rostlinolékařským pasem platným pro příslušnou zónu

Bez dotčení rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v kapitole I.

1. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

1.1 Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. a Pseudotsuga Carr.

1.2 Rostliny Populus L. a Beta vulgaris L., určené k výsadbě, kromě semen

▼M18

1.3 Rostliny Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. a Vitis L., kromě plodů a semen.

▼M8

1.4 Živý pyl určený k opylování Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L.

▼B

1.5 Hlízy Solanum tuberosum L., určené k sadbě

▼M3

1.6 Rostliny Beta vulgaris L., určené k průmyslovému zpracování

1.7 Zemina a nesterilizovaný odpad z řepy (Beta vulgaris L.)

▼B

1.8 Semena Beta vulgaris L., Dolichos Jacq., Gossypium spp. a Phaseolus vulgaris L.

1.9 Semena a plody (tobolky) Gossypium spp. a neodzrněná bavlna ►A1  , plody Vitis L. ◄

▼M12

1.10 Dřevo ve smyslu čl. 2 odst. 2 prvního pododstavce

a) pokud pochází zcela nebo zčásti z

 jehličnanů (Coniferales), kromě dřeva bez kůry,

  Castanea Mill., kromě dřeva bez kůry

a

b) pokud odpovídá některému popisu uvedenému v příloze I druhé části nařízení Rady (EHS) č. 2658/87Kód KN

Popis zboží

4401 10 00

Palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi nebo podobné)

4401 21 00

Dřevěné štěpky nebo třísky z jehličnatého dřeva

4401 22 00

Dřevěné štěpky nebo třísky z jiného než jehličnatého dřeva

ex44 01 30

Zbytky a odpad (kromě dřevěných pilin), neaglomerované ve tvaru špalků, briket, pelet nebo podobných

ex440310 00

Surové dřevo, natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované

ex44 03 20

Surové jehličnaté dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, nenatírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky

ex44 03 99

Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva uvedeného v poznámce k položkám 1 ke kapitole 44 nebo jiného tropického dřeva, dubového (Quercus spp.) nebo bukového (Fagus spp.)), surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, nenatírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky

ex44 04

Štípané tyče; dřevěné kůly a kolíky, zašpičatělé, podélně nerozřezané

4406

Dřevěné železniční a tramvajové pražce (příčné pražce)

4407 10

Jehličnaté dřevo, podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce větší než 6 mm

ex44 07 99

Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva uvedeného v poznámce k položkám 1 ke kapitole 44 nebo jiného tropického dřeva, dubového (Quercus spp.) nebo bukového (Fagus spp.)), podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce větší než 6 mm

1.11 Samostatná kůra Castanea Mill. a jehličnanů (Coniferales)

▼B

2. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty vyprodukované producenty oprávněnými je prodávat osobám, které se profesionálně zabývají rostlinnou výrobou, kromě rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů připravených a určených k prodeji konečným spotřebitelům, u nichž příslušné úřední subjekty členských států zaručují, že jejich produkce je přísně oddělena od produkce ostatních produktů

▼M3

2.1 Rostliny Begonia L. určené k výsadbě, kromě semen hlíz a odenků a rostliny Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L. a Hibiscus L,. určené k výsadbě, kromě semen

▼B

ČÁST B

ROSTLINY, ROSTLINNÉ PRODUKTY A JINÉ PŘEDMĚTY PŮVODEM Z JINÝCH ÚZEMÍ, NEŽ JSOU UVEDENY V ČÁSTI A

I.   Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které jsou možnými přenašeči škodlivých organismů závažných pro celé Společenství

1. Rostliny určené k výsadbě, kromě semen, ale včetně semen Cruciferae, Gramineae a Trifolium spp. původem z Argentiny, Austrálie, Bolívie, Chile, Nového Zélandu a Uruguaye, rodu Triticum, Secale a X Triticosecale původem z Afganistánu, Indie, ►M9  Íránu, ◄ Iráku, Mexika, Nepálu, Pakistánu ►M5  , Jihoafrické republiky ◄ a Spojených států amerických, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. a Phaseolus L.

2. Části rostlin, kromě plodů a semen:

  Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. a řezaných květin Orchidaceae,

 jehličnanů (Coniferales),

▼M12

  Acer saccharum Marsh., původem ze Spojených států amerických a Kanady,

▼B

  Prunus L., původem z neevropských zemí,

 řezaných květin Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. a Trachelium L., původem z neevropských zemí,

 listové zeleniny Apium graveolens L. a Ocimum L.

 ◄

3. Plody:

  Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců ►M3  , Momordica L. a Solanum melongena L. ◄

  Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. a Vaccinium L., původem z neevropských zemí.

4. Hlízy Solanum tuberosum L.

5. Samostatná kůra:

▼M12

 jehličnanů (Coniferales), původem z neevropských zemí,

▼B

  Acer saccharum Marsh., Populus L. a Quercus L., kromě Quercus suber L.

▼M12

6. Dřevo ve smyslu čl. 2 odst. 2 prvního pododstavce

a) pokud pochází zcela nebo zčásti z některého z následujících řádů, rodů nebo druhů, kromě dřevěného obalového materiálu definovaného v příloze IV části A kapitole I bodu 2:

  Quercus L., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, původem ze Spojených států amerických, kromě dřeva, které odpovídá označení zboží uvedenému pod písmenem b) kódu KN 4416 00 00, a v případě, že existují doložené důkazy o tom, že dřevo bylo zpracováno či vyrobeno pomocí tepelné úpravy, při které je třeba dosahovat minimální teploty 176 °C po dobu 20 minut,

  Platanus, včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, původem ze Spojených států amerických nebo Arménie,

  Populus L., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, původem ze zemí amerického kontinentu,

  Acer saccharum Marsh., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, původem ze Spojených států amerických a Kanady,

 jehličnanů (Coniferales), včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, původem z neevropských zemí, Kazachstánu, Ruska a Turecka

a

b) pokud odpovídá některému popisu uvedenému v příloze I druhé části nařízení Rady (EHS) č. 2658/87Kód KN

Popis zboží

4401 10 00

Palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi nebo podobné)

4401 21 00

Dřevěné štěpky nebo třísky z jehličnatého dřeva

4401 22 00

Dřevěné štěpky nebo třísky z jiného než jehličnatého dřeva

4401 30 10

Dřevěné piliny

ex440130 90

Ostatní zbytky a odpad, neaglomerované ve tvaru špalků, briket, pelet nebo podobných

4403 10 00

Surové dřevo, natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované

4403 20

Surové jehličnaté dřevo, jiné než natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované

4403 91

Surové dubové dřevo (Quercus spp.), jiné než natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované

ex44 03 99

Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva uvedeného v poznámce k položkám 1 ke kapitole 44 nebo jiného tropického dřeva, dubového (Quercus spp.) nebo bukového (Fagus spp.)), surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, nenatírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky

ex44 04

Štípané tyče; dřevěné kůly a kolíky, zašpičatělé, podélně nerozřezané

4406

Dřevěné železniční a tramvajové pražce (příčné pražce)

4407 10

Jehličnaté dřevo, podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce větší než 6 mm

4407 91

Dubové dřevo (Quercus spp.), podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce větší než 6 mm

ex44 07 99

Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva uvedeného v poznámce k položkám 1 ke kapitole 44 nebo jiného tropického dřeva, dubového (Quercus spp.) nebo bukového (Fagus spp.)), podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce větší než 6 mm

4415

Bedny, bedničky, přepravky, sudy a podobné dřevěné obaly; kabelové bubny ze dřeva; palety, ohradové palety a jiné přepravní podložky ze dřeva; nástavné rámy palet ze dřeva

4416 00 00

Sudy, kádě, škopky a jiné bednářské výrobky a jejich části, ze dřeva včetně dužin

9406 00 20

Montované stavby ze dřeva

▼B

7. 

a) Zemina a pěstební substrát, tvořený zcela nebo zčásti zeminou nebo organickou hmotou, jako jsou části rostlin, humus včetně rašeliny nebo kůry, kromě substrátu, který je tvořený výhradně z rašeliny

b) Zemina a pěstební substrát ulpělé na rostlinách nebo připojené k rostlinám, tvořené zcela nebo zčásti materiálem uvedeným v písmenu a) nebo částečně z jiné pevné anorganické hmoty, určené k udržení životaschopnosti rostlin, původem z:

 z ►M7  ————— ◄ Turecka,

 z Běloruska ►A1  ————— ◄ , Gruzie ►A1  ————— ◄ , Moldavska, Ruska, Ukrajiny,

 z neevropských zemí kromě Alžírska, Egypta, Izraele, Libye, Maroka a Tuniska

8. Obiloviny rodu Triticum, Secale a X Triticosecale, původem z Afganistánu, Indie, ►M9  Íránu, ◄ Iráku, Mexika, Nepálu, Pakistánu ►M5  , Jihoafrické republiky ◄ a Spojených států amerických

II.   Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které jsou možnými přenašeči škodlivých organismů závažných pro některé chráněné zóny

Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v kapitole I.

▼M3

1. Rostliny Beta vulgaris L., určené k průmyslovému zpracování

2. Zemina a nesterilizovaný odpad z řepy (Beta vulgaris L.)

▼M8

3. Živý pyl určený k opylování Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L.

4. Části rostlin Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L., kromě plodů a semen

▼B

5. Semena Dolichos Jacq., Magnifera spp., Beta vulgaris L. a Phaseolus vulgaris L.

6. Semena a plody (tobolky) Gossypium spp. a odzrněná bavlna

▼A1

6a. Plody Vitis L.

▼M12

7. Dřevo ve smyslu čl. 2 odst. 2 prvního pododstavce

a) pokud pochází zcela nebo zčásti z jehličnanů (Coniferales), kromě dřeva bez kůry původem z evropských třetích zemí, a Castanea Mill., kromě dřeva bez kůry

a

b) pokud odpovídá některému popisu uvedenému v příloze I druhé části nařízení Rady (EHS) č. 2658/87.Kód KN

Popis zboží

4401 10 00

Palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi nebo podobné)

4401 21 00

Dřevěné štěpky nebo třísky z jehličnatého dřeva

4401 22 00

Dřevěné štěpky nebo třísky z jiného než jehličnatého dřeva

ex44 01 30

Zbytky a odpad (kromě dřevěných pilin), neaglomerované ve tvaru špalků, briket, pelet nebo podobných

ex440310 00

Surové dřevo, natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované

ex44 03 20

Surové jehličnaté dřevo, jiné než natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované

ex44 03 99

Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva uvedeného v poznámce k položkám 1 ke kapitole 44 nebo jiného tropického dřeva, dubového (Quercus spp.) nebo bukového (Fagus spp.)), surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, nenatírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky

ex44 04

Štípané tyče; dřevěné kůly a kolíky, zašpičatělé, podélně nerozřezané

4406

Dřevěné železniční a tramvajové pražce (příčné pražce)

4407 10

Jehličnaté dřevo, podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce větší než 6 mm

ex44 07 99

Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva uvedeného v poznámce k položkám 1 ke kapitole 44 nebo jiného tropického dřeva, dubového (Quercus spp.) nebo bukového (Fagus spp.)), podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce větší než 6 mm

4415

Bedny, bedničky, přepravky, sudy a podobné dřevěné obaly; kabelové bubny ze dřeva; palety, ohradové palety a jiné přepravní podložky ze dřeva; nástavné rámy palet ze dřeva

9406 00 20

Montované stavby ze dřeva

▼B

8. Části rostlin Eucalyptus l'Hérit.

▼M12

9. Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales), původem z evropských třetích zemí.

▼B
PŘÍLOHA VI

ROSTLINY A ROSTLINNÉ PRODUKTY, NA KTERÉ SE MŮŽE VZTAHOVAT ZVLÁŠTNÍ REŽIM

1. Obiloviny a jejich produkty

2. Sušené luštěniny

3. Hlízy manioku a jejich produkty

4. Zbytky z výroby rostlinných olejů
PŘÍLOHA VII

VZORY OSVĚDČENÍ

U dále uvedených vzorů osvědčení je vymezen:

 text,

 formát,

 uspořádání a velikost kolonek,

 barva papíru a barva tištěného textu.

A.   Vzor rostlinolékařského osvědčení

image

▼M4

B.   Vzor rostlinolékařského osvědčení pro zpětný vývoz

▼B

image

C.   Vysvětlivky

1.  Ke kolonce 2

Evidenční číslo osvědčení sestává z:

 „ES“,

 počátečních písmen členského státu,

 identifikační značky jednotlivých osvědčení, složené z čísel nebo kombinací písmen a čísel, přičemž písmena představují oblast, okres, atd. dotčeného členského státu, ve kterém bylo osvědčení vydáno.

2.  K nečíslované kolonce

Tuto kolonku vyplní příslušný úřad.

3.  Ke kolonce 8

„Popis balení“ znamená označení typu balení.

4.  Ke kolonce 9

Množství se vyjadřuje buď počtem nebo hmotností.

5.  Ke kolonce 11

Pokud místo pro dodatkové prohlášení není dostatečné, pokračujte na rubu.
PŘÍLOHA VIII

ČÁST A

ZRUŠENÁ SMĚRNICE A JEJÍ POZDĚJŠÍ ZMĚNY

(viz článek 27)Směrnice Rady 77/93/EHS (Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 20)

kromě článku 19

Směrnice Rady 80/392/EHS (Úř. věst. L 100, 17.4.1980, s. 32)

 

Směrnice Rady 80/393/EHS (Úř. věst. L 100, 17.4.1980, s. 35)

 

Směrnice Rady 81/7/EHS (Úř. věst. L 14, 16.1.1981, s. 23)

 

Směrnice Rady 84/378/EHS (Úř. věst. L 207, 2.8.1984, s. 1)

 

Směrnice Rady 85/173/EHS (Úř. věst. L 65, 6.3.1985, s. 23)

 

Směrnice Rady 85/574/EHS (Úř. věst. L 372, 31.12.1985, s. 25)

 

Směrnice Komise 86/545/EHS (Úř. věst. L 323, 18.11.1986, s. 14)

 

Směrnice Komise 86/546/EHS (Úř. věst. L 323, 18.11.1986, s. 16)

 

Směrnice Komise 86/547/EHS (Úř. věst. L 323, 18.11.1986, s. 21)

 

Směrnice Rady 86/651/EHS (Úř. věst. L 382, 31.12.1986, s. 13)

 

Směrnice Rady 87/298/EHS (Úř. věst. L 151, 11.6.1987, s. 1)

 

Směrnice Komise 88/271/EHS (Úř. věst. L 116, 4.5.1988, s. 13)

 

Směrnice Komise 88/272/EHS (Úř. věst. L 116, 4.5.1988, s. 19)

 

Směrnice Komise 88/430/EHS (Úř. věst. L 208, 2.8.1988, s. 36)

 

Směrnice Rady 88/572/EHS (Úř. věst. L 313, 19.11.1988, s. 39)

 

Směrnice Rady 89/359/EHS (Úř. věst. L 153, 16.6.1989, s. 28)

 

Směrnice Rady 89/439/EHS (Úř. věst. L 212, 22.7.1989, s. 106)

 

Směrnice Rady 90/168/EHS (Úř. věst. L 92, 7.4.1990, s. 49)

 

Směrnice Komise 90/490/EHS (Úř. věst. L 271, 3.10.1990, s. 28)

 

Směrnice Komise 90/506/EHS (Úř. věst. L 282, 13.10.1990, s. 67)

 

Směrnice Rady 90/654/EHS (Úř. věst. L 353, 17.12.1990, s. 48)

pouze pokud jde o přílohu I bod 2

Směrnice Komise 91/27/EHS (Úř. věst. L 16, 22.1.1991, s. 29)

 

Směrnice Rady 91/683/EHS (Úř. věst. L 376, 31.12.1991, s. 29)

 

Směrnice Komise 92/10/EHS (Úř. věst. L 70, 17.3.1992, s. 27)

 

Směrnice Rady 92/98/EHS (Úř. věst. L 352, 2.12.1992, s. 1)

 

Směrnice Komise 92/103/EHS (Úř. věst. L 363, 11.12.1992, s. 1)

 

Směrnice Rady 93/19/EHS (Úř. věst. L 96, 22.4.1993, s. 33)

 

Směrnice Komise 93/110/ES (Úř. věst. L 303, 10.12.1993, s. 19)

 

Směrnice Rady 94/13/ES (Úř. věst. L 92, 9.4.1994, s. 27)

 

Směrnice Komise 95/4/ES (Úř. věst. L 44, 28.2.1995, s. 56)

 

Směrnice Komise 95/41/ES (Úř. věst. L 182, 2.8.1995, s. 17)

 

Směrnice Komise 95/66/ES (Úř. věst. L 308, 21.12.1995, s. 77)

 

Směrnice Komise 96/14/ES (Úř. věst. L 68, 19.3.1996, s. 24)

 

Směrnice Komise 96/78/ES (Úř. věst. L 321, 12.12.1996, s. 20)

 

Směrnice Rady 97/3/ES (Úř. věst. L 27, 30.1.1997, s. 30)

 

Směrnice Komise 97/14/ES (Úř. věst. L 87, 2.4.1997, s. 17)

 

Směrnice Komise 98/1/ES (Úř. věst. L 15, 21.1.1998, s. 26)

 

Směrnice Komise 98/2/ES (Úř. věst. L 15, 21.1.1998, s. 34)

 

Směrnice Komise 1999/53/ES (Úř. věst. L 142, 5.6.1999, s. 29)

 

ČÁST B

LHŮTY PROVEDENÍ A/NEBO POUŽITELNOSTISměrnice

Lhůta provedení

Lhůta použitelnosti

77/93/EHS

23.12.1980 (čl. 11 odst. 3) (1) (2) (3) (4)

1.5.1980 (další ustanovení) (1) (2) (3) (4)

 

80/392/EHS

1.5.1980

 

80/393/EHS

1.1.1983 (čl. 4 bod 11)

1.5.1980 (další ustanovení)

 

81/7/EHS

1.1.1981 (čl. 1 bod 1)

1.1.1983 [čl. 1 body 2a), 3a), 3b), 4a), 4b)]

1.1.1983 (5)(další ustanovení)

 

84/378/EHS

1.7.1985

 

85/173/EHS

 

1.1.1983

85/574/EHS

1.1.1987

 

86/545/EHS

1.1.1987

 

86/546/EHS

 
 

86/547/EHS

 

Použije se do 31.12.1989

86/651/EHS

1.3.1987

 

87/298/EHS

1.7.1987

 

88/271/EHS

1.1.1989 (6)

 

88/272/EHS

 

Použije se do 31.12.1989

88/430/EHS

1.1.1989

 

88/572/EHS

1.1.1989

 

89/359/EHS

 
 

89/439/EHS

1.1.1990

 

90/168/EHS

1.1.1991

 

90/490/EHS

1.1.1991

 

90/506/EHS

1.1.1991

 

90/654/EHS

 
 

91/27/EHS

1.4.1991

 

91/683/EHS

1.6.1993

 

92/10/EHS

30.6.1992

 

92/98/EHS

16.5.1993

 

92/103/EHS

16.5.1993

 

93/19/EHS

1.6.1993

 

93/110/ES

15.12.1993

 

94/13/ES

1.1.1995

 

95/4/ES

1.4.1995

 

95/41/ES

1.7.1995

 

95/66/ES

1.1.1996

 

96/14/ES

1.4.1996

 

96/78/ES

1.1.1997

 

97/3/ES

1.4.1998

 

97/14/ES

1.5.1997

 

98/1/ES

1.5.1998

 

98/2/ES

1.5.1998

 

1999/53/ES

15.7.1999

 

(1)   Postupem podle článku 19 mohlo být členským státům na jejich žádost povoleno transponovat některá ustanovení směrnice k pozdějšímu datu než k 1.5.1980, ale nejpozději k 1.1.1981.

(2)   Pro Řeckou republiku: 1.1.1985 (čl. 11 odst. 3) a 1.3.1985 (další ustanovení).

(3)   Pro Španělské království a Portugalskou republiku: 1.3.1987.

(4)   V mezích tradičních obchodních toků a proto, aby vyhovělo výrobním potřebám hospodářství v bývalé Německé demokratické republice mohlo být Německo na svou žádost ►M4  postupem podle čl. 18 odst. 2 ◄ zmocněno, aby, pokud jde o území bývalé Německé demokratické republiky, dosáhlo souladu s ustanoveními čl. 4 odst. 1, čl. 5 odst. 1 a příslušnými ustanoveními článku 13 k pozdějšímu datu než k 1.5.1980, ale nejpozději k 31.12.1992.

(5)   Na žádost chráněných členských států.

(6)   31.3.1989 pokud jde o čl. 1 odst. 3 písm. a) (rostliny Juniperus) (směrnice 89/83/EHS, kterou se mění směrnice 88/271/EHS).

▼M4
PŘÍLOHA VIIIa

Paušální poplatek uvedený v čl. 13d odst. 2 se stanoví v této výši:(v EUR)

Položka

Množství

Cena

a)  pro kontroly dokumentů

za zásilku

7

b)  pro kontroly totožnosti

za zásilku

 

–  až do velikosti nákladu kamionu, železničního vagónu nebo kontejneru srovnatelné velikosti

7

–  větší než výše uvedených rozměrů

14

c)  pro rostlinolékařské kontroly:

 
 

–  nebo zeleniny řízky, sadba (kromě lesnického rozmnožovacího materiálu), sazenice jahodníku

za zásilku

 

–  do 10 000 kusů

17,5

–  za každých dalších 1 000 kusů

0,7

–  nejvyšší cena

140

–  keře, stromy (jiné než řezané vánoční stromky), ostatní dřeviny z pěstitelských školek včetně lesnického rozmnožovacího materiálu (kromě semen)

za zásilku

 

–  do 1 000 kusů

17,5

–  za každých dalších 100 kusů

0,44

–  nejvyšší cena

140

–  cibule, oddenkové hlízy, oddenky, hlízy, určené k výsadbě (jiné než hlízy bramboru)

za zásilku

 

–  do 200 kg

17,5

–  za každých dalších 10 kg

0,16

–  nejvyšší cena

140

–  semena, tkáňové kultury

za zásilku

 

–  do 100 kg hmotnosti

17,5

–  za každých dalších 10 kg

0,175

–  nejvyšší cena

140

–  ostatní rostliny určené k výsadbě, jinde v této tabulce neuvedené

za zásilku

 

–  do 5 000 kusů

17,5

–  za každých dalších 100 kusů

0,18

–  nejvyšší cena

140

–  řezané květiny

za zásilku

 

–  do 20 000 kusů

17,5

–  za každých dalších 1 000 kusů

0,14

–  nejvyšší cena

140

–  olistěné větve, části jehličnanů (jiné než řezané vánoční stromky)

za zásilku

 

–  do 100 kg hmotnosti

17,5

–  za každých dalších 100 kg

1,75

–  nejvyšší cena

140

–  řezané vánoční stromky

za zásilku

 

–  do 1 000 kusů

17,5

–  za každých dalších 100 kusů

1,75

–  nejvyšší cena

140

–  listy rostlin, jako jsou byliny, koření a listová zelenina

za zásilku

 

–  do 100 kg hmotnosti

17,5

–  za každých dalších 10 kg

1,75

–  nejvyšší cena

140

–  ovoce, zelenina (jiná než listová)

za zásilku

 

–  do 25 000 kg hmotnosti

17,5

–  za každých dalších 1 000 kg

0,7

–  hlízy brambor

za partii

 

–  do 25 000 kg hmotnosti

52,5

–  za každých dalších 25 000 kg

52,5

–  dřevo (kromě kůry)

za zásilku

 

–  do 100 m3 objemu

17,5

–  za každý další m3 objemu

0,175

–  zemina a jiný pěstební substrát, kůra

za zásilku

 

–  do 25 000 kg hmotnosti

17,5

–  za každých dalších 1 000 kg

0,7

–  nejvyšší cena

140

–  obiloviny

za zásilku

 

–  do 25 000 kg hmotnosti

17,5

–  za každých dalších 1 000 kg

0,7

–  nejvyšší cena

700

–  ostatní rostliny nebo rostlinné produkty jinde v této tabulce neuvedené

za zásilku

17,5

Pokud se zásilka nesestává výlučně z produktů spadajících pod označení příslušné odrážky, považují se její části, které se sestávají z produktů spadajících pod popis příslušné odrážky (jedna nebo více partií), za samostatnou zásilku.

▼B
PŘÍLOHA IX

SROVNÁVACÍ TABULKASměrnice 77/93/EHS

Tato směrnice

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 1 první pododstavec

Čl. 1 odst. 2

Čl. 1 odst. 3

Čl. 1 odst. 3

Čl. 1 odst. 1 druhý pododstavec písm. b)

Čl. 1 odst. 3a

Čl. 1 odst. 1 druhý pododstavec písm. c)

Čl. 1 odst. 4

Čl. 1 odst. 2

Čl. 1 odst. 5

Čl. 1 odst. 1 druhý pododstavec písm. a)

Čl. 1 odst. 6

Čl. 1 odst. 4

Čl. 1 odst. 7

Čl. 1 odst. 5

Čl. 1 odst. 8

Čl. 1 odst. 6

Čl. 2 odst. 1 písm. a)

Čl. 2 odst. 1 písm. a)

Čl. 2 odst. 1 písm. b)

Čl. 2 odst. 1 písm. b)

Čl. 2 odst. 1 písm. c)

Čl. 2 odst. 1 písm. c)

Čl. 2 odst. 1 písm. d)

Čl. 2 odst. 1 písm. d)

Čl. 2 odst. 1 písm. e)

Čl. 2 odst. 1 písm. e)

Čl. 2 odst. 1 písm. f)

Čl. 2 odst. 1 písm. f)

Čl. 2 odst. 1 písm. g) bod a)

Čl. 2 odst. 1 písm. g) bod i)

Čl. 2 odst. 1 písm. g) bod b)

Čl. 2 odst. 1 písm. g) bod ii)

Čl. 2 odst. 1 písm. h)

Čl. 2 odst. 1 písm. h)

Čl. 2 odst. 1 písm. i)

Čl. 2 odst. 1 písm. i)

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 2

Čl. 3 odstavce 1 až 6

Čl. 3 odstavce 1 až 6

Čl. 3 odst. 7 písm. a)

Čl. 3 odst. 7 první pododstavec

Čl. 3 odst. 7 písm. a)

Čl. 3 odst. 7 první pododstavec písm. a)

Čl. 3 odst. 7 písm. b)

Čl. 3 odst. 7 první pododstavec písm. b)

Čl. 3 odst. 7 písm. c)

Čl. 3 odst. 7 první pododstavec písm. c)

Čl. 3 odst. 7 písm. d)

Čl. 3 odst. 7 druhý pododstavec

Čl. 3 odst. 7 písm. e)

Čl. 3 odst. 7 třetí pododstavec

Čl. 3 odst. 7 písm. f)

Čl. 3 odst. 7 čtvrtý pododstavec

Čl. 4 odst. 1

Čl. 4 odst. 1

Čl. 4 odst. 2 písm. a)

Čl. 4 odst. 2

Čl. 4 odst. 2 písm. b)

Čl. 4 odstavce 3, 4 a 5

Čl. 4 odstavce 3, 4 a 5

Čl. 4 odst. 6 písm. a)

Čl. 4 odst. 6 první pododstavec

Čl. 4 odst. 6 písm. b)

Čl. 4 odst. 6 druhý pododstavec

Čl. 4 odst. 6 písm. c)

Čl. 4 odst. 6 třetí pododstavec

Čl. 5 odstavce 1 až 5

Čl. 5 odstavce 1 až 5

Čl. 5 odst. 6 písm. a)

Čl. 5 odst. 6 první pododstavec

Čl. 5 odst. 6 písm. b)

Čl. 5 odst. 6 druhý pododstavec

Čl. 5 odst. 6 písm. c)

Čl. 5 odst. 6 třetí pododstavec

Čl. 6 odst. 1

Čl. 6 odst. 1

Čl. 6 odst. 1a

Čl. 6 odst. 2

Čl. 6 odst. 2

Čl. 6 odst. 3

Čl. 6 odst. 3

Čl. 6 odst. 4

Čl. 6 odst. 4

Čl. 6 odst. 5

Čl. 6 odst. 5

Čl. 6 odst. 6

Čl. 6 odst. 6

Čl. 6 odst. 7

Čl. 6 odst. 7

Čl. 6 odst. 8

Čl. 6 odst. 8

Čl. 6 odst. 9

Čl. 6 odst. 9

Čl. 7 odst. 1 první pododstavec

Čl. 7 odst. 1 první pododstavec

Čl. 7 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 7 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 7 odst. 1 třetí pododstavec

Čl. 7 odst. 2

Čl. 7 odst. 2

Čl. 7 odst. 3

Čl. 7 odst. 3

Čl. 8 odst. 1

Čl. 8 odst. 1

Čl. 8 odst. 2 první pododstavec

Čl. 8 odst. 2 první pododstavec

Čl. 8 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 8 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 8 odst. 2 třetí pododstavec

Čl. 8 odst. 3

Čl. 8 odst. 3

Článek 9

Článek 9

Čl. 10 odst. 1

Čl. 10 odst. 1

Čl. 10 odst. 2 písm. a)

Čl. 10 odst. 2 první pododstavec

Čl. 10 odst. 2 písm. b)

Čl. 10 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 10 odst. 2 písm. c)

Čl. 10 odst. 2 třetí pododstavec

Čl. 10 odst. 3

Čl. 10 odst. 3

Čl. 10 odst. 4

Čl. 10 odst. 4

Čl. 10 odst. 5

Článek 10a

Článek 11

Čl. 11 odst. 1

Čl. 11 odst. 2

Čl. 12 odst. 1

Čl. 11 odst. 3

Čl. 11 odst. 3a

Čl. 11 odst. 4

Čl. 12 odst. 2

Čl. 11 odst. 5

Čl. 12 odst. 3

Čl. 11 odst. 6

Čl. 12 odst. 4

Čl. 11 odst. 7

Čl. 12 odst. 5

Čl. 11 odst. 8

Čl. 12 odst. 6

Čl. 11 odst. 9

Čl. 12 odst. 7

Čl. 11 odst. 10

Čl. 12 odst. 8

Čl. 12 odst. 1

Čl. 13 odst. 1

Čl. 12 odst. 2

Čl. 13 odst. 2

Čl. 12 odst. 3

Čl. 12 odst. 3a

Čl. 13 odst. 3

Čl. 12 odst. 3b

Čl. 13 odst. 4

Čl. 12 odst. 3c

Čl. 13 odst. 5

Čl. 12 odst. 3d bod i)

Čl. 13 odst. 6 první pododstavec

Čl. 12 odst. 3d bod ii)

Čl. 13 odst. 6 druhý pododstavec

Čl. 12 odst. 3d bod iii)

Čl. 13 odst. 6 třetí pododstavec

Čl. 12 odst. 4

Čl. 12 odst. 5

Čl. 13 odst. 7

Čl. 12 odst. 6

Čl. 13 odst. 8

Čl. 12 odst. 6a

Čl. 13 odst. 9

Čl. 12 odst. 7

Čl. 13 odst. 10

Čl. 12 odst. 8

Čl. 13 odst. 11

Čl. 13 první pododstavec

Čl. 14 první pododstavec

Čl. 13 druhý pododstavec

Čl. 14 druhý pododstavec

Čl. 13 druhý pododstavec první odrážka

Čl. 14 druhý pododstavec písm. a)

Čl. 13 druhý pododstavec první odrážka první pododrážka

Čl. 14 druhý pododstavec písm. a) bod i)

Čl. 13 druhý pododstavec první odrážka druhá pododrážka

Čl. 14 druhý pododstavec písm. a) bod ii)

Čl. 13 druhý pododstavec první odrážka třetí pododrážka

Čl. 14 druhý pododstavec písm. a) bod iii)

Čl. 13 druhý pododstavec druhá odrážka

Čl. 14 druhý pododstavec písm. b)

Čl. 13 druhý pododstavec druhá odrážka první pododrážka

Čl. 14 druhý pododstavec písm. b) bod i)

Čl. 13 druhý pododstavec druhá odrážka druhá pododrážka

Čl. 14 druhý pododstavec písm. b) bod ii)

Čl. 13 druhý pododstavec třetí odrážka

Čl. 14 druhý pododstavec písm. c)

Čl. 13 druhý pododstavec čtvrtá odrážka

Čl. 14 druhý pododstavec písm. d)

Článek 14

Článek 15

Čl. 15 odst. 1

Čl. 16 odst. 1

Čl. 15 odst. 2 písm. a)

Čl. 16 odst. 2 první pododstavec

Čl. 15 odst. 2 písm. b)

Čl. 16 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 15 odst. 2 písm. c)

Čl. 16 odst. 2 třetí pododstavec

Čl. 15 odst. 3

Čl. 16 odst. 3

Čl. 15 odst. 4

Čl. 16 odst. 4

Článek 16

Článek 17

Článek 16a

Článek 18

Článek 17

Článek 19

Článek 18

Článek 20

Článek 19

Čl. 19a odst. 1

Čl. 21 odst. 1

Čl. 19a odst. 2

Čl. 21 odst. 2

Čl. 19a odst. 3

Čl. 21 odst. 3

Čl. 19a odst. 4

Čl. 21 odst. 4

Čl. 19a odst. 5 písm. a)

Čl. 21 odst. 5 první pododstavec

Čl. 19a odst. 5 písm. b)

Čl. 21 odst. 5 druhý pododstavec

Čl. 19a odst. 5 písm. c)

Čl. 21 odst. 5 třetí pododstavec

Čl. 19a odst. 5 písm. d)

Čl. 21 odst. 5 čtvrtý pododstavec

Čl. 19a odst. 6

Čl. 21 odst. 6

Čl. 19a odst. 7

Čl. 21 odst. 7

Čl. 19a odst. 8

Čl. 21 odst. 8

Článek 19b

Článek 22

Čl. 19c odst. 1

Čl. 23 odst. 1

Čl. 19c odst. 2 první odrážka

Čl. 23 odst. 2 písm. a)

Čl. 19c odst. 2 první odrážka první pododrážka

Čl. 23 odst. 2 písm. a) bod i)

Čl. 19c odst. 2 první odrážka druhá pododrážka

Čl. 23 odst. 2 písm. a) bod ii)

Čl. 19c odst. 2 první odrážka třetí pododrážka

Čl. 23 odst. 2 písm. a) bod iii)

Čl. 19c odst. 2 první odrážka čtvrtá pododrážka

Čl. 23 odst. 2 písm. a) bod iv)

Čl. 19c odst. 2 druhá odrážka

Čl. 23 odst. 2 písm. b)

Čl. 19c odst. 2 třetí odrážka

Čl. 23 odst. 2 písm. c)

Čl. 19c odst. 3

Čl. 23 odst. 3

Čl. 19c odst. 4

Čl. 23 odst. 4

Čl. 19c odst. 5

Čl. 23 odst. 5

Čl. 19c odst. 6

Čl. 23 odst. 6

Čl. 19c odst. 7

Čl. 23 odst. 7

Čl. 19c odst. 8

Čl. 23 odst. 8

Čl. 19c odst. 9

Čl. 23 odst. 9

Čl. 19c odst. 10 první pododstavec první odrážka

Čl. 23 odst. 10 první pododstavec písm. a)

Čl. 19c odst. 10 první pododstavec první odrážka první pododrážka

Čl. 23 odst. 10 první pododstavec písm. a) bod i)

Čl. 19c odst. 10 první pododstavec první odrážka druhá pododrážka

Čl. 23 odst. 10 první pododstavec písm. a) bod ii)

Čl. 19c odst. 10 druhý pododstavec

Čl. 23 odst. 10 druhý pododstavec

Čl. 19c odst. 10 třetí pododstavec

Čl. 23 odst. 10 třetí pododstavec

Článek 19d

Článek 24

Článek 25 (1)

Článek 26 (2)

Článek 20

Článek 27

Článek 28

Článek 29

Příloha I část A

Příloha I část A

Příloha I část B a) 1

Příloha I část B a) 1

Příloha I část B a) 1a

Příloha I část B a) 2

Příloha I část B a) 2

Příloha I část B a) 3

Příloha I část B d)

Příloha I část B b)

Příloha II část A kapitola I

Příloha II část A kapitola I

Příloha II část A kapitola II a)

Příloha II část A kapitola II a)

Příloha II část A kapitola II b) 1

Příloha II část A kapitola II b) 1

Příloha II část A kapitola II b) 2

Příloha II část A kapitola II b) 2

Příloha II část A kapitola II b) 3

Příloha II část A kapitola II b) 3

Příloha II část A kapitola II b) 4

Příloha II část A kapitola II b) 4

Příloha II část A kapitola II b) 5

Příloha II část A kapitola II b) 5

Příloha II část A kapitola II b) 7

Příloha II část A kapitola II b) 6

Příloha II část A kapitola II b) 8

Příloha II část A kapitola II b) 7

Příloha II část A kapitola II b) 9

Příloha II část A kapitola II b) 8

Příloha II část A kapitola II b) 10

Příloha II část A kapitola II b) 9

Příloha II část A kapitola II b) 11

Příloha II část A kapitola II b) 10

Příloha II část A kapitola II b) 12

Příloha II část A kapitola II b) 11

Příloha II část A kapitola II c)

Příloha II část A kapitola II c)

Příloha II část A kapitola II d)

Příloha II část A kapitola II d)

Příloha II část B

Příloha II část B

Příloha III

Příloha III

Příloha IV část A kapitola I body 1.1 až 16.3

Příloha IV část A kapitola I body 1.1 až 16.3

Příloha IV část A kapitola I bod 16.3a

Příloha IV část A kapitola I bod 16.4

Příloha IV část A kapitola I bod 16.4

Příloha IV část A kapitola I bod 16.5

Příloha IV část A kapitola I body 17 až 54

Příloha IV část A kapitola I body 17 až 54

Příloha IV část A kapitola II body 1 až 16

Příloha IV část A kapitola II body 1 až 16

Příloha IV část A kapitola II bod 18

Příloha IV část A kapitola II bod 17

Příloha IV část A kapitola II bod 19.1

Příloha IV část A kapitola II bod 18.1

Příloha IV část A kapitola II bod 19.2

Příloha IV část A kapitola II bod 18.2

Příloha IV část A kapitola II bod 19.3

Příloha IV část A kapitola II bod 18.3

Příloha IV část A kapitola II bod 19.4

Příloha IV část A kapitola II bod 18.4

Příloha IV část A kapitola II bod 19.5

Příloha IV část A kapitola II bod 18.5

Příloha IV část A kapitola II bod 19.6

Příloha IV část A kapitola II bod 18.6

Příloha IV část A kapitola II bod 19.7

Příloha IV část A kapitola II bod 18.7

Příloha IV část A kapitola II bod 20

Příloha IV část A kapitola II bod 19

Příloha IV část A kapitola II bod 21

Příloha IV část A kapitola II bod 20

Příloha IV část A kapitola II bod 22.1

Příloha IV část A kapitola II bod 21.1

Příloha IV část A kapitola II bod 22.2

Příloha IV část A kapitola II bod 21.2

Příloha IV část A kapitola II bod 23

Příloha IV část A kapitola II bod 22

Příloha IV část A kapitola II bod 24

Příloha IV část A kapitola II bod 23

Příloha IV část A kapitola II bod 25

Příloha IV část A kapitola II bod 24

Příloha IV část A kapitola II bod 26

Příloha IV část A kapitola II bod 25

Příloha IV část A kapitola II bod 27

Příloha IV část A kapitola II bod 26

Příloha IV část A kapitola II bod 27.1

Příloha IV část A kapitola II bod 26.1

Příloha IV část A kapitola II bod 28

Příloha IV část A kapitola II bod 27

Příloha IV část A kapitola II bod 29.1

Příloha IV část A kapitola II bod 28.1

Příloha IV část A kapitola II bod 29.2

Příloha IV část A kapitola II bod 28.2

Příloha IV část A kapitola II bod 30

Příloha IV část A kapitola II bod 29

Příloha IV část A kapitola II bod 31.1

Příloha IV část A kapitola II bod 30.1

Příloha IV část B

Příloha IV část B

Příloha V

Příloha V

Příloha VII

Příloha VI

Příloha VIII

Příloha VII

Příloha VIII

Příloha IX

(1)   Článek 2 směrnice 97/3/ES.

(2)   Článek 3 směrnice 97/3/ES.( 1 ) Stanovisko ze dne 15. února 2000 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

( 2 ) Úř. věst. C 129, 27.4.1998, s. 36.

( 3 ) Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 20. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 1999/53/ES (Úř. věst. L 142, 5.6.1999, s. 29).

( 4 ) Viz příloha VIII, část A.

( 5 ) Úř. věst. L 171, 29.6.1991, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) 2674/1999 (Úř. věst. L 326, 18.12.1999, s. 3).

( 6 ) Úř. věst. L 171, 29.6.1991, s. 5.

( 7 ) Úř. věst. L 340, 9.12.1976, s. 25.

( 8 ) Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2787/2000 (Úř. věst. L 330, 27.12.2000, s. 1).

( 9 ) Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2700/2000 (Úř. věst. L 311, 12.12.2000, s. 17).

( 10 ) Úř. věst. L 126, 12.5.1984, s. 1.

( 11 ) Úř. věst. L 340, 9.12.1976, s. 25.

( 12 ) Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1.

( 13 ) Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 103.

( 14 ) Úř. věst. L 139, 30.4.2004.

( 15 ) Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1558/2004 (Úř. věst. L 283, 2.9.2004, s. 7).