2000L0026 — CS — 27.10.2009 — 002.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/26/ES

ze dne 16. května 2000

o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a o změně směrnic Rady 73/239/EHS a 88/357/EHS

(Čtvrtá směrnice o pojištění motorových vozidel)

(Úř. věst. L 181, 20.7.2000, p.65)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009

L 263

11

7.10.2009