01999L0074 — CS — 14.12.2019 — 003.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE RADY 1999/74/ES

ze dne 19. července 1999,

kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic

(Úř. věst. L 203 3.8.1999, s. 53)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 806/2003 ze dne 14. dubna 2003,

  L 122

1

16.5.2003

►M2

SMĚRNICE RADY 2013/64/EU ze dne 17. prosince 2013,

  L 353

8

28.12.2013

►M3

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017

  L 95

1

7.4.2017
▼B

SMĚRNICE RADY 1999/74/ES

ze dne 19. července 1999,

kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu nosnicČlánek 1

1.  Tato směrnice stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic.

2.  Tato směrnice se nevztahuje na:

 zařízení s méně než 350 nosnicemi,

 zařízení pro chov chovných nosnic.

Na takováto zařízení se však nadále vztahují příslušné požadavky směrnice 98/58/ES.

Článek 2

1.  Tam, kde je to třeba, se používají definice článku 2 směrnice 98/58/ES.

2.  Pro účely této směrnice se dále používají následující definice:

a) „nosnicemi“ se rozumí slepice druhu Gallus gallus, které dosáhly snáškové zralosti a jsou chovány pro produkci vajec nezamýšlených k vylíhnutí;

b) „hnízdem“ se rozumí oddělený prostor pro snášku vajec, mezi jehož složky dna se nesmí používat drátěná oka, která by mohla přijít do styku s ptáky, pro jednu nosnici nebo pro skupinu nosnic (společné hnízdo);

c) „stelivem“ se rozumí jakýkoli drolivý materiál, který nosnicím umožňuje uspokojovat jejich etologické potřeby;

d) „využitelnou plochou“ se rozumí prostor alespoň 30 cm široký se sklonem podlahy nepřesahujícím 14 % a se světlostí alespoň 45 cm. Prostory pro hnízda se nepovažují za využitelný prostor.

Článek 3

Podle systému nebo systémů přijatých členskými státy zajistí členské státy, aby majitelé a držitelé nosnic uplatňovali nejen příslušná ustanovení směrnice 98/58/ES a přílohy k této směrnici, ale také požadavky specifické pro každý z níže uvedených systémů, a to:

a) buď ustanovení uvedená v kapitole I, pokud jde o alternativní systémy;

b) nebo ustanovení uvedená v kapitole II, pokud jde o nezdokonalené klecové systémy;

c) nebo ustanovení kapitoly III týkající se zdokonalených klecí.KAPITOLA I

Ustanovení pro alternativní systémy

Článek 4

1.  Členské státy zajistí, aby od 1. ledna 2002 všechny nově budované nebo přebudované systémy chovu uvedené v této kapitole a všechny systémy chovu poprvé uváděné do provozu splňovaly alespoň níže uvedené požadavky.

1. Všechny systémy chovu musí být vybaveny tak, aby všechny nosnice měly:

a) buď lineární krmná zařízení poskytující alespoň 10 cm na jednu nosnici, nebo kruhová krmítka poskytující alespoň 4 cm na nosnici.

b) buď souvislé napájecí žlaby poskytující 2,5 cm na nosnici, nebo kruhové napájecí žlaby poskytující 1 cm na nosnici.

Kromě toho tam, kde se používají kapátkové nebo kalíškové napáječky, musí být alespoň jedna taková napáječka na každých 10 nosnic. Tam, kde jsou instalována napájecí zařízení, musí mít každá nosnice v dosahu alespoň dvě kapátkové nebo kalíškové napáječky.

c) alespoň jedno hnízdo pro každých 7 nosnic. Pokud se používají hromadná hnízda, musí být alespoň 1 m2 hnízdního prostoru pro maximálně 120 nosnic;

d) přiměřené hřady, bez ostrých okrajů a skýtající alespoň 15 cm na jednu nosnici. Hřady nesmí být instalovány nad stelivem a horizontální vzdálenost mezi hřady a stěnou musí být alespoň 20 cm;

e) alespoň 250 cm2 prostoru se stelivem na nosnici, přičemž stelivo zabírá alespoň jednu třetinu plochy.

2. Podlaha stavby musí být konstruována tak, aby poskytovala přiměřenou oporu každému z dopředu směřujících prstů obou běháků.

3. Dále vedle ustanovení uvedených v bodech 1 a 2,

a) pokud se používají systémy chovu, kde se nosnice mohou volně pohybovat mezi různými podlažími,

i) nesmějí být více než čtyři podlaží;

ii) světlost mezi podlažími musí být alespoň 45 cm;

iii) napájecí a krmné zařízení musí být rozmístěna tak, aby byla stejně dostupná pro všechny nosnice;

iv) podlaží musí být uspořádána tak, aby se zabraňovalo padání trusu do nižších podlaží;

b) pokud nosnice mají přístup k volným výběhům:

i) musí být několik otvorů umožňujících přímý přístup do venkovního prostoru, alespoň 35 cm vysokých a 40 cm širokých a táhnoucích se podél budovy po celé její délce; v každém případě musí být na skupinu čítající 1 000 nosnic dostupných celkem 2 m otvorů;

ii) otevřené výběhy musí být:

 na ploše rozměrem vyhovující hustotě osazení a povaze pozemku, aby nedocházelo ke kontaminaci;

 vybaveny přístřeškem na ochranu před nevlídným počasím a predátory a, v případě potřeby, vhodnými napájecími korýtky.

4. Hustota osazení nesmí překročit devět nosnic na m2 využitelné plochy.

Pokud však využitelná plocha odpovídá dostupné ploše pozemku, mohou členské státy do 31. prosince 2011 schválit hustotu osazení 12 nosnic na m2 využitelné plochy pro ta zařízení, která tento systém používají 3. srpna 1999.

2.  Členské státy zajistí, aby se minimální požadavky stanovené v odstavci 1 používaly u všech alternativních systémů od 1. ledna 2007.KAPITOLA II

Ustanovení pro chov v nezdokonalených klecových systémech

Článek 5

1.  Členské státy zajistí, aby od 1. ledna 2003 všechny klecové systémy uvedené v této kapitole splňovaly alespoň následující požadavky:

1. pro každou nosnici musí být v kleci zajištěna podlahová plocha alespoň 550 cm2 (měřeno půdorysně), kterou lze užívat bez omezení, nezapočítávají se do ní zejména zvednuté okrajové plochy (zabraňující plýtvání krmivem), které mohou omezovat využitelný volný prostor;

2. klec musí být vybavena krmítkem přístupným bez omezení. Jeho délka musí být alespoň 10 cm násobeno počtem nosnic v kleci;

3. pokud nejsou k dispozici kapátkové nebo kalíškové napáječky, musí být každá klec vybavena souvislým napájecím žlabem stejné délky jako krmítko uvedené v bodě 2. Tam, kde jsou instalována napájecí zařízení, musí být v dosahu každé klece alespoň dvě kapátkové nebo kalíškové napáječky;

4. výška klece musí být alespoň 40 cm nad 65 % plochy klece a v žádném místě nesmí být menší než 35 cm;

5. podlahy klecí musí být zkonstruovány tak, aby poskytovaly přiměřenou oporu každému z dopředu směřujících drápků obou běháků. Sklon podlahy nesmí překročit 14 % nebo 8°. V případě podlah vyrobených z pletiva s nepravoúhlými oky mohou členské státy povolit prudší sklon;

6. klece musejí být vybaveny vhodnými zařízeními na zkracování drápů.

2.  Členské státy zajistí, aby chov v klecích uvedených v této kapitole byl zakázán od 1. ledna 2012. Kromě toho od 1. ledna 2003 se nesmějí stavět ani poprvé uvádět do provozu žádné klece uvedené v této kapitole.

▼M2

3.  Odchylně od odstavce 2, pokud jde o Mayotte jakožto nejvzdálenější region ve smyslu článku 349 Smlouvy o fungování EU (dále jen „Mayotte“), se mohou nosnice i nadále chovat v klecích uvedených v této kapitole do 31. prosince 2017.

Od 1. ledna 2014 se nesmějí stavět ani poprvé uvádět do provozu žádné klece uvedené v této kapitole.

Vejce pocházející ze zařízení chovajících nosnice v klecích uvedených v této kapitole jsou uváděna pouze na místní trh Mayotte. Tato vejce a jejich balení jsou jasně označena zvláštní značkou za účelem umožnění nezbytných kontrol. Jasný popis této zvláštní značky se sdělí Komisi do 1. ledna 2014.

▼BKAPITOLA III

Ustanovení pro chov v obohacených klecích

Článek 6

Členské státy zajistí, aby od 1. ledna 2002 splňovaly všechny klece uváděné v této kapitole alespoň následující požadavky:

1. nosnice musejí mít:

a) alespoň 750 cm2 prostoru v kleci na nosnici, z toho 600 cm2 využitelných; výška klece jiná než ta, která je nad využitelnou plochou, musí být alespoň 20 cm v každém bodě a žádná klec nesmí mít celkovou plochu menší než 2000 cm2;

b) hnízdo;

c) takové stelivo, aby umožňovalo klování a hrabání;

d) vhodné hřady skýtající alespoň 15 cm na nosnici;

2. je třeba zajistit krmné korýtko, které je možno používat bez omezení. Jeho délka musí být alespoň 12 cm násobeno počtem nosnic v kleci;

3. každá klec musí mít napájecí systém přiměřený velikosti skupiny; tam, kde jsou kapátkové napáječky, musí mít každá nosnice v dosahu alespoň dvě kapátkové nebo kalíškové napáječky;

4. pro usnadnění kontroly, instalace a snížení počtu nosnic musí být mezi řadami klecí ulička o minimální šířce 90 cm a mezi podlahou budovy a spodní řadou klecí musí být ponechána mezera alespoň 35 cm;

5. klece musejí být vybaveny vhodnými prostředky pro zkracování drápů.KAPITOLA IV

Závěrečná ustanovení

Článek 7

Členské státy zajistí, aby zařízení spadající do působnosti této směrnice byla příslušným orgánem zaregistrována a označena rozlišovacím číslem, jež bude prostředkem pro sledování vajec uváděných na trh pro lidskou spotřebu.

Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví do 1. ledna 2002 postupem podle článku 11.

Článek 8

▼M3 —————

▼M3

2.  Členské státy předloží Komisi do 31. srpna každého roku výroční zprávu za předchozí rok o inspekcích provedených příslušným orgánem s cílem ověřit soulad s požadavky této směrnice. Ke zprávě připojí analýzu nejzávažnějších případů zjištěného nesouladu a národní akční plán k prevenci nebo snížení jejich výskytu v nadcházejících letech. Komise předloží shrnutí těchto zpráv členským státům.

▼B

3.  Do 1. ledna 2002 předloží Komise postupem podle článku 11 návrhy na harmonizaci:

▼M3 —————

▼B

b) formy a obsahu zpráv uvedených v odstavci 2 a četnosti jejich podávání.

▼M3 —————

▼B

Článek 10

Nejpozději 1. ledna 2005 předloží Komise Radě zprávu sestavenou na základě stanoviska Vědeckého veterinárního výboru o různých systémech chovu nosnic, a zejména o systémech spadajících do působnosti této směrnice, přičemž vezme v úvahu patologické, zootechnické, psychologické i etologické aspekty těchto různých systémů a jejich dopad na zdraví a životní prostředí.

Tato zpráva bude vypracována také na základě studie společensko-hospodářských důsledků těchto různých systémů a jejich vlivů na hospodářské partnery Společenství.

Dále bude doprovázena příslušnými návrhy beroucími v úvahu závěry zprávy a výsledek jednání Světové obchodní organizace.

Rada o těchto návrzích rozhodne kvalifikovanou většinou hlasů do dvanácti měsíců od jejich předložení.

▼M1

Článek 11

1.  Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002. ( 1 ).

2.  Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES. ( 2 ).

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  Výbor přijme svůj jednací řád.

▼B

Článek 12

Směrnice 88/166/EHS se zrušuje od 1. ledna 2003.

Článek 13

1.  Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy, včetně eventuálních sankcí, nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 2002. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Přijímají-li členské státy tato opatření, musí v nich být učiněn odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si určí členské státy.

2.  Členské státy mohou, při dodržování obecných pravidel stanovených ve Smlouvě, na svém území podržet nebo používat pro ochranu nosnic předpisy přísnější než pravidla předpokládaná touto směrnicí. Uvědomí Komisi o jakémkoli opatření přijatém za tím účelem.

3.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 14

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 15

Tato směrnice je určena členským státům.
PŘÍLOHA

Kromě příslušných ustanovení přílohy směrnice 98/58/ES se použijí tyto požadavky:

1. Všechny nosnice musejí být kontrolovány majitelem nebo osobou za nosnice odpovědnou alespoň jednou denně.

2. Hladina hluku musí být snížena na minimum. Je třeba se vyvarovat stálého nebo náhlého hluku. Ventilace, krmná technologie nebo jiná zařízení musí být konstruována, umístěna a provozována tak, aby přitom vznikal co nejmenší hluk. Totéž platí i pro jejich údržbu.

3. Všechny budovy musejí být natolik osvětleny, aby se nosnice mohly vzájemně vidět a být viděny, aby mohly zkoumat vizuálně své okolí a vykazovat běžnou úroveň činnosti. Tam, kde je přirozené světlo, musí být okénka uspořádána tak, aby bylo světlo rozloženo rovnoměrně po celé místnosti.

Po prvních dnech adaptace musí být režim svícení takový, aby nedocházelo ke zdravotním potížím a poruchám chování. Musí dodržovat 24hodinový rytmus a zahrnovat přiměřenou nepřerušovanou dobu tmy trvající (orientačně) asi jednu třetinu dne tak, aby si nosnice mohly odpočinout a aby nedocházelo k potížím, jako jsou oslabení imunity a oční anomálie. Při tlumení světel je třeba zajistit dobu stmívání dostatečně dlouhou k tomu, aby se nosnice mohly nerušeně a bez nebezpečí poranění usadit.

4. Části budovy, vybavení nebo nástrojů, s nimiž nosnice přicházejí do styku, musejí být důkladně čištěny a pravidelně dezinfikovány, v každém případě při každém vyprázdnění klece a před jejím novým obsazením nosnicemi. Po dobu obsazení klecí se musí povrchy a veškerá zařízení udržovat v uspokojivé čistotě.

Trus je třeba odstraňovat tak často, jak je nutné, a uhynulé nosnice je třeba odklízet denně.

5. Klece musejí být vybaveny vhodně tak, aby nedocházelo k úniku nosnic.

6. Zařízení, která obsahují dvě nebo více podlaží klecí, musejí být opatřena vybavením - nebo musejí být přijata taková opatření - aby umožňovala bezproblémovou kontrolu všech podlaží a usnadňovala vyjímání nosnic.

7. Tvar a rozměry dvířek klece musejí být takové, aby bylo možno vyjmout dospělou nosnici bez zbytečného utrpení nebo zranění.

8. Aniž jsou dotčena ustanovení bodu 19 přílohy směrnice 98/58/ES je zakázáno veškeré mrzačení.

Aby se zabránilo vyklovávání peří a kanibalismu, mohou členské státy schválit kauterizaci zobáků za předpokladu, že se bude provádět kvalifikovaným personálem u kuřat starých méně než deset dní, která jsou určena ke snášení vajec.( 1 ) Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

( 2 ) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.