1999D0478 — CS — 20.12.2004 — 001.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 14. července 1999,

kterým se obnovuje Poradní výbor pro rybolov a akvakulturu

(oznámeno pod číslem K (1999) 2042)

(1999/478/ES)

(Úř. věst. L 187, 20.7.1999, p.70)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 16. prosince 2004,

  L 370

91

17.12.2004
▼B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 14. července 1999,

kterým se obnovuje Poradní výbor pro rybolov a akvakulturu

(oznámeno pod číslem K (1999) 2042)

(1999/478/ES)KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

(1) vzhledem k tomu, že je pro Komisi důležité, aby získala stanoviska dotčených kruhů k otázkám vyvolaným zavedením společné rybářské politiky (dále jen „SRP“);

(2)

vzhledem k tomu, že v odvětví rybolovu byl zřízen poradní výbor (dále jen „PVR“) rozhodnutím Komise 71/128/EHS ( 1 ), jehož znění bylo naposledy nahrazeno rozhodnutím 89/4/EHS ( 2 ), ve znění rozhodnutí 97/246/ES ( 3 );

(3)

vzhledem k tomu, že se jeví vhodným rozšířit v rámci PVR dialog o rozvoji a řízení SRP na všechny dotčené kruhy, zejména na odvětví akvakultury a na neprofesní organizace; že za tímto účelem je nezbytné znovu přezkoumat strukturu výboru;

(4)

vzhledem k tomu, že za účelem povzbuzení formulace rozborů a společných postojů k SRP je užitečné pozvat členy PVR, aby přednostně projednali otázky, které se týkají jich samotných;

(5)

vzhledem k tomu, že je v zájmu účinnosti nezbytné omezit počet členů výboru;

(6)

vzhledem k tomu, že je užitečné zlepšit dialog pomocí lepšího spojení mezi plenárním výborem, pověřeným řízením prací výboru zaujímáním stanovisek, a pracovními skupinami, jejichž úkolem je tato stanoviska připravit;

(7)

vzhledem k tomu, že funkční období členů výboru končí 31. července 1999 na konci přechodného období stanoveného pro reformu výše uvedeného výboru, a že je tedy vhodné změnit znění rozhodnutí ve výše uvedeném smyslu;

(8)

vzhledem k tomu, že v zájmu jasnosti je třeba znění rozhodnutí 71/128/EHS nahradit;

ROZHODLA TAKTO:Článek 1

1.  Při Komisi se zřizuje Poradní výbor pro rybolov a akvakulturu, složený z jednoho plenárního výboru (dále jen „výbor“) a čtyř pracovních skupin uvedených v článku 7.

2.  Výbor se skládá ze zástupců těchto dotčených kruhů: profesní organizace zastupující podniky produkující nebo zpracovávající produkty rybolovu a akvakultury a obchodující s nimi a neprofesní organizace zastupující zájmy spotřebitelů, životního prostředí a vývoje.

3.  Odborníci v odvětví rybolovu zastupující vědecké nebo hospodářské subjekty, úvěrové instituce a zařízení pro první uvedení na trh jsou zastoupeni ve skupinách vymezených v článku 7.

Článek 2

Výbor může být konzultován Komisí nebo se může z podnětu svého předsedy nebo na žádost jednoho nebo více členů zabývat otázkami, které se týkají pravidel společné rybářské politiky, a zejména opatření, která může Komise přijmout v rámci takových pravidel, jakož i hospodářskými a sociálními otázkami v odvětví rybolovu, až na ty, které se týkají zaměstnavatelů a pracovníků v rybářství jako sociálních partnerů.

Článek 3

▼M1

Výbor se skládá z 21 členů (dále jen „členové“).

▼B

1. Každému z 11 níže uvedených dotčených kruhů číslovaných od 1 do 11 se přiděluje jedno místo. Na každé z těchto 11 míst je jmenován jeden řádný člen a jeden zastupující člen:Profesní organizace:

Rybářské podniky:

1.  soukromí vlastníci lodí

2.  družstevní vlastníci lodí

3.  organizace producentů

Podniky akvakultury:

4.  chovatelé měkkýšů a korýšů

5.  chovatelé ryb

Sekundární podniky:

6.  zpracovatelé

7.  obchodníci (vývozci/dovozci a velkoobchodníci)

Organizace pracovníků:

8.  rybáři a placení zaměstnanci takových podniků

Neprofesní organizace dotčené SRP:

 

9.  spotřebitelé

 

10.  životní prostředí

 

11.  vývoj

▼M1

2. Ve výboru zasedají rovněž: předseda a místopředseda výboru pro kolektivní vyjednávání o rybářství, předsedové a místopředsedové pracovních skupin č. 1, 2, 3 a 4 uvedených v článku 7.

▼B

Článek 4

1.  Členy výboru jmenuje Komise na návrh subjektů zřízených na úrovni Společenství, které nejlépe zastupují zájmy dotčených kruhů uvedených v čl. 3 odst. 1. Zástupce spotřebitelů navrhuje Výbor spotřebitelů ( 4 ).

Na každé volné místo, s výjimkou míst vyhrazených pro výbor pro kolektivní vyjednávání o rybářství, navrhnou tyto subjekty dva kandidáty různé státní příslušnosti. U míst přidělených dotčeným kruhům uvedeným v čl. 3 odst. 1 návrhy upřesní jméno řádného člena a zástupce.

Funkční období členů výboru je tříleté. Mohou být jmenováni opakovaně. Za výkon funkce nepřísluší odměna.

Po uplynutí tříletého období zůstávají členové výboru ve funkci, dokud nejsou nahrazeni nebo jmenováni na další funkční období.

Před uplynutím tříletého období končí funkční období odstoupením nebo smrtí.

Funkční období člena výboru může být rovněž ukončeno, pokud subjekt, který jej navrhl, požádá o jeho nahrazení.

Náhradník je nahrazen na zbývající část funkčního období postupem podle odstavce 1.

2.  Seznam členů výboru se zveřejňuje pro informaci Komise v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 5

Výbor si zvolí na dobu tří let jednoho předsedu a dva místopředsedy. Ke zvolení je třeba dvoutřetinové většiny přítomných členů.

Členové výboru uvedení v čl. 3 odst. 2 tvoří, s výjimkou člena zastupujícího ve výboru pro kolektivní vyjednávání vlastníky lodí, předsednictvo výboru.

Předsednictvo si zvolí předsedu a připravuje a organizuje činnost pracovních skupin uvedených v článku 7.

Článek 6

Na žádost jedné z organizací uvedených v čl. 4 odst. 1 může předseda vyzvat k účasti na zasedání výboru zástupce takové organizace. Za stejných podmínek může přizvat kteroukoli osobu, která má zvláštní kvalifikaci v záležitosti, která je na pořadu jednání, aby se účastnila práce výboru jako odborník. Zastupující členové se mohou účastnit zasedání jako pozorovatelé na vlastní náklady.

Článek 7

Výbor vytvoří čtyři pracovní skupiny za účelem přípravy stanovisek.

Názvy těchto skupin, jejich předsednictví a složení jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí.

Účastníky pracovních skupin vybírají po dohodě s Komisí podle pořadu jednání každého zasedání nejreprezentativnější subjekty zřízené na úrovni Společenství. Zástupce z oboru biologie nebo ekonomie vybírá STEFC ( 5 ). Komise může podle pořadu jednání jmenovat další odborníky.

Článek 8

1.  Výbor svolává Komise podle celoročního pracovního programu přijatého v dohodě s Komisí. Předsednictvo svolává jeho předseda v dohodě s Komisí.

2.  Zástupci útvarů Komise se účastní zasedání výboru, předsednictva a pracovních skupin.

3.  Útvary Komise zajišťují sekretariát výboru, předsednictva a pracovních skupin.

4.  Výbor vypracuje po dohodě s Komisí pravidla týkající se provádění pracovního programu, přípravy zasedání a jejich umístění, zpráv, zaujímání postojů nebo závěrů a vydávání stanovisek nebo doporučení.

Článek 9

Výbor zaujímá stanoviska k návrhům předloženým Komisí a k předmětům uvedeným v jeho pracovním programu.

Požaduje-li Komise stanovisko výboru, může stanovit lhůtu, ve které má být stanovisko vydáno.

Zpráva předávaná Komisi obsahuje názory dotčených kruhů.

Dosáhne-li požadované stanovisko ve výboru jednomyslného souhlasu, vypracuje výbor společné závěry, které připojí ke zprávě.

Článek 10

V souladu s článkem 287 Smlouvy nesmějí členové výboru a pracovních skupin sdělovat informace, které získají při práci ve výboru nebo v pracovních skupinách, pokud je Komise upozorní, že požadované stanovisko nebo projednávaná otázka jsou důvěrné povahy.

V těchto případech se jednání účastní pouze členové výboru a zástupci útvarů Komise.

Článek 11

Zrušují se rozhodnutí 71/128/EHS a 97/247/ES ( 6 ).

Článek 12

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1. srpna 1999.
PŘÍLOHA

Pracovní skupiny uvedené v článku 7

1.   Názvy pracovních skupin

Skupina 1

:

Přístup ke zdrojům a řízení rybolovných činností.

Skupina 2

:

Akvakultura: ryby, korýši a měkkýši.

Skupina 3

:

Trhy a obchodní politika.

Skupina 4

:

Obecné otázky: ekonomie a odvětvový rozbor.

2.   Předsedové a místopředsedové

Zástupce soukromých vlastníků lodí je předsedou pracovních skupin 1 a 4.

Zástupce družstevních vlastníků lodí je místopředsedou pracovní skupiny 1.

Zástupce chovatelů ryb a zástupce chovatelů měkkýšů a korýšů jsou střídavě předsedou a místopředsedou pracovní skupiny 2.

Zástupce zpracovatelů předsedá pracovní skupině 3.

Zástupce obchodníků předsedá pracovní skupině 4.

Zástupce organizací producentů je místopředsedou pracovní skupiny 3.

3.   Počet míst pro jednotlivé dotčené kruhy 

Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

Skupina 4

Soukromí vlastníci lodí

5

0

1

3

Družstevní vlastníci lodí

3

0

1

2

Zaměstnaní rybáři

2

1

1

1

Organizace producentů

1

0

3

1

Chovatelé ryb

0

6

1

1

Chovatelé korýšů a měkkýšů

0

4

1

1

Zpracovatelé

0

0

3

2

Obchodníci

0

0

2

1

Spotřebitelé

0

1

1

1

Životní prostředí

1

1

1

1

Vývoj

1

0

1

1

Biologie

1

1

0

0

Ekonomie

1

1

1

1

Banky

0

0

1

1

Dražby a přístavy

0

0

1

0

15

15

19

18

Komise může jmenovat další odborníky podle pořadu jednání.( 1 ) Úř. věst. L 68, 22.3.1971, s. 18.

( 2 ) Úř. věst. L 5, 7.1.1989, s. 33.

( 3 ) Úř. věst. L 97, 12.4.1997, s. 27.

( 4 ) Úř. věst. L 162, 13.7.1995, s. 37.

( 5 ) Úř. věst. L 297, 2.12.1993, s. 25.

( 6 ) Úř. věst. L 97, 12.4.1997, s. 28.