1997R0338 — CS — 20.12.2014 — 018.003


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 338/97

ze dne 9. prosince 1996

o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

(Úř. věst. L 061 3.3.1997, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

 M1

COMMISSION REGULATION (EC) No 938/97 of 26 May 1997 (*)

  L 140

1

30.5.1997

 M2

COMMISSION REGULATION (EC) No 2307/97 of 18 November 1997 (*)

  L 325

1

27.11.1997

 M3

COMMISSION REGULATION (EC) No 2214/98 of 15 October 1998 (*)

  L 279

3

16.10.1998

 M4

COMMISSION REGULATION (EC) No 1476/1999 of 6 July 1999 (*)

  L 171

5

7.7.1999

 M5

COMMISSION REGULATION (EC) No 2724/2000 of 30 November 2000 (*)

  L 320

1

18.12.2000

 M6

COMMISSION REGULATION (EC) No 1579/2001 of 1 August 2001 (*)

  L 209

14

2.8.2001

 M7

COMMISSION REGULATION (EC) No 2476/2001 of 17 December 2001 (*)

  L 334

3

18.12.2001

 M8

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1497/2003 ze dne 18. srpna 2003,

  L 215

3

27.8.2003

►M9

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. září 2003

  L 284

1

31.10.2003

 M10

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 834/2004 ze dne 28. dubna 2004,

  L 127

40

29.4.2004

 M11

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1332/2005 ze dne 9. srpna 2005,

  L 215

1

19.8.2005

 M12

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 318/2008 ze dne 31. března 2008,

  L 95

3

8.4.2008

 M13

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 407/2009 ze dne 14. května 2009,

  L 123

3

19.5.2009

►M14

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 398/2009 ze dne 23. dubna 2009,

  L 126

5

21.5.2009

 M15

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 709/2010 ze dne 22. července 2010,

  L 212

1

12.8.2010

 M16

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 101/2012 ze dne 6. února 2012,

  L 39

133

11.2.2012

 M17

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1158/2012 ze dne 27. listopadu 2012,

  L 339

1

12.12.2012

 M18

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 750/2013 ze dne 29. července 2013,

  L 212

1

7.8.2013

►M19

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1320/2014 ze dne 1. prosince 2014,

  L 361

1

17.12.2014


Opraveno:

 C1

Oprava, Úř. věst. L 139, 5.6.2009, s.  35 (407/2009)

 C2

Oprava, Úř. věst. L 176, 7.7.2009, s.  27 (407/2009)

►C3

Oprava, Úř. věst. L 116, 7.5.2015, s.  25  (338/1997)(*)

Tento akt nebyl nikdy publikován v češtině.
▼B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 338/97

ze dne 9. prosince 1996

o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimiRADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 130s odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise ( 1 ),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ( 2 ),

jednajíc v souladu s postupem podle čl. 189c Smlouvy ( 3 ),

(1)

vzhledem k tomu, že nařízení (EHS) č. 3626/82 ( 4 ) uvedlo od 1. ledna 1984 v platnost ve Společenství Úmluvu o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES); že účelem úmluvy je chránit ohrožené druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin prostřednictvím regulace mezinárodního obchodu s exempláři takových druhů;

(2)

vzhledem k tomu, že za účelem zlepšení ochrany druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, které jsou nebo mohou být ohroženy obchodem, musí být nařízení (EHS) č. 3626/82 nahrazeno nařízením beroucím v úvahu vědecké poznatky získané od jeho přijetí a současnou strukturu obchodu; že navíc zrušení kontrol na vnitřních hranicích v důsledku zavedení jednotného trhu vyžaduje přijetí přísnějších opatření k regulaci obchodu na vnějších hranicích Společenství a kontrolu dokumentů a zboží na hraničním celním úřadě v místě dovozu;

(3)

vzhledem k tomu, že ustanovení tohoto nařízení nebrání tomu, aby členské státy v souladu se Smlouvou případně přijaly nebo zachovaly jakákoli přísnější opatření, zejména pokud jde o držení exemplářů druhů podle tohoto nařízení;

(4)

vzhledem k tomu, že je třeba stanovit objektivní kritéria pro zařazování druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do příloh tohoto nařízení;

(5)

vzhledem k tomu, že provádění tohoto nařízení vyžaduje uplatnění společných podmínek pro vydávání, používání a předkládání dokumentů týkajících se povolování dovozu exemplářů jednotlivých druhů podle tohoto nařízení do Společenství a jejich vývozu nebo zpětného vývozu; že je nutno formulovat zvláštní ustanovení týkající se tranzitu exemplářů přes území Společenství;

(6)

vzhledem k tomu, že je na výkonném orgánu cílového členského státu, aby ve spolupráci s vědeckým orgánem daného členského státu a případně s ohledem na stanovisko Vědecké prověřovací skupiny rozhodl ožádostech o povolení k dovozu exemplářů do Společenství;

(7)

vzhledem k tomu, že je nutno přidat k ustanovením o zpětném vývozu ještě postup pro konzultace, aby se tak omezilo riziko protiprávního jednání;

(8)

vzhledem k tomu, že k zaručení účinné ochrany druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin mohou být uvalena další omezení na dovoz exemplářů druhů podle tohoto nařízení do Společenství a na jejich vývoz ze Společenství; že v souvislosti s živými exempláři mohou být tato omezení rozšířena o další omezení na úrovni Společenství týkající se držení nebo přemísťování takových exemplářů v rámci Společenství;

(9)

vzhledem k tomu, že je nutno definovat zvláštní ustanovení použitelná pro exempláře narozené a odchované v zajetí nebo na exempláře uměle vypěstované, pro exempláře, které jsou osobního nebo rodinného charakteru, a na nekomerční zápůjčky, dary nebo výměny mezi registrovanými vědci nebo vědeckými institucemi;

(10)

vzhledem k tomu, že k zabezpečení co nejširší možné ochrany druhů podle tohoto nařízení je nutno definovat ustanovení pro regulování obchodu s exempláři těchto druhů, jejich přemísťování v rámci Společenství a podmínek pro jejich ubytování; že potvrzení vydávaná na základě tohoto nařízení, která přispívají k regulování těchto činností, se musí řídit společnými pravidly týkajícími se vydávání, platnosti a používání;

(11)

vzhledem k tomu, že by měla být přijata opatření k minimalizaci nepříznivých účinků, které na živé exempláře působí při převážení na místo určení, ze Společenství nebo v jeho rámci;

(12)

vzhledem k tomu, že k zajištění účinných kontrol a usnadnění celního řízení by měly být určeny celní úřady s vyškolenými pracovníky zodpovědnými za vyřizování potřebných formalit a provádění odpovídajících kontrol při dovozu exemplářů do Společenství tak, aby pro ně byl stanoven celně schválený režim nebo určení ve smyslu nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství ( 5 ), nebo při jejich vývozu či zpětném vývozu ze Společenství; že by také měla být k dispozici zařízení zaručující odpovídající umístění a péči o živé exempláře;

(13)

vzhledem k tomu, že provádění tohoto nařízení rovněž vyžaduje, aby členské státy jmenovaly příslušné výkonné a vědecké orgány;

(14)

vzhledem k tomu, že informování veřejnosti a její seznámení s ustanoveními tohoto nařízení, zejména na hraničních přechodech, pravděpodobně zlepší dodržování těchto ustanovení;

(15)

vzhledem k tomu, že k zajištění účinného prosazování tohoto nařízení by členské státy měly podrobně sledovat dodržování jeho ustanovení, a za tím účelem úzce spolu vzájemně a s Komisí spolupracovat; že toto vyžaduje předávání informací týkajících se provádění tohoto nařízení;

(16)

vzhledem k tomu, že sledování objemů obchodu s druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin podle tohoto nařízení má klíčový význam pro posuzování účinků obchodu na stav zachování druhů; že by se měly sestavovat podrobné výroční zprávy v jednotném formátu;

(17)

vzhledem k tomu, že k zaručení dodržování tohoto nařízení je důležité, aby členské státy stanovily sankce za jeho porušování způsobem, který je vzhledem k povaze a závažnosti porušení dostatečný a přiměřený;

(18)

vzhledem k tomu, že je velmi důležité stanovit postup, který umožní, aby Společenství ve vhodné lhůtě přijalo prováděcí ustanovení a změny příloh k tomuto nařízení; že musí být zřízen výbor, který umožní úzkou a účinnou spolupráci mezi členskými státy a Komisí na tomto poli;

(19)

vzhledem k tomu, že množství biologických a ekologických hledisek, které je nutno brát při provádění tohoto nařízení v úvahu, vyžaduje vytvoření Vědecké prověřovací skupiny, jejíž stanoviska bude Komise předávat výše uvedenému výboru a výkonným orgánům členských států, aby jim usnadnila přijímání jejich rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

Cíl

Cílem tohoto nařízení je chránit druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a zaručit jejich zachování regulováním obchodu s nimi podle ustanovení následujících článků.

Toto nařízení se použije v souladu s cíli, zásadami a ustanoveními úmluvy definované v článku 2.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) „výborem“ Výbor pro otázky obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami zřízený podle článku 18;

b) „úmluvou“ Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES);

c) „zemí původu“ země, ve které byl exemplář získán z volné přírody, odchován v zajetí nebo uměle vypěstován;

d) „oznámením o dovozu“ oznámení podané dovozcem nebo jeho zástupcem či představitelem v okamžiku, kdy je exemplář některého z druhů zařazených do příloh C nebo D dovážen do Společenství, a to na Komisí předepsaném formuláři v souladu s postupem podle článku 18;

e) „přivezením z moře“ dovoz jakéhokoli exempláře do Společenství, který byl získán v mořském prostředí, jež nespadá do jurisdikce žádného státu, včetně vzdušného prostoru nad mořem a mořského dna a podloží pod mořem, a je dovážen přímo z tohoto prostředí;

f) „vydáním“ provedení všech nezbytných postupů týkajících se přípravy a ověření platnosti povolení nebo potvrzení a jeho předání žadateli;

g) „výkonným orgánem“ státní správní orgán ustanovený v případě členského státu podle čl. 13 odst. 1 písm. a) nebo v případě třetí země, která se stala smluvní stranou úmluvy, podle článku IX uvedené úmluvy;

h) „cílovým členským státem“ cílový členský stát uvedený v dokumentu použitém k vývozu nebo zpětnému vývozu daného exempláře; v případě přivezení z moře se tímto výrazem rozumí členský stát, do jehož jurisdikce spadá místo určení daného exempláře;

i) „nabízením k prodeji“ nabízení k prodeji a jakákoli činnost, která může být oprávněně za takové nabízení považována, včetně přímého nebo zprostředkovaného inzerování a včetně výzvy k jeho zakoupení;

j) „exemplářem osobního nebo rodinného charakteru“ neživé exempláře, jejich části nebo odvozeniny, které patří fyzické osobě a tvoří nebo mají tvořit součást jejího normálního osobního movitého majetku;

k) „místem určení“ místo, kam mají být v okamžiku dovozu exemplářů do Společenství tyto exempláře běžně uloženy; v případě živých exemplářů je to první místo, kde mají být exempláře chovány či pěstovány po skončení případné karantény nebo jiné lhůty, po kterou jsou zadržovány za účelem provedení sanitárních vyšetření a kontrol;

l) „populací“ biologicky nebo zeměpisně odlišený soubor jedinců;

m) „převážně komerčními účely“ veškeré účely, jejichž neobchodní hlediska jasně nepřevládají;

n) „zpětným vývozem ze Společenství“ vývoz jakéhokoli exempláře ze Společenství, který byl do něho předtím dovezen;

o) „opětovným dovozem do Společenství“ dovoz jakéhokoli exempláře do Společenství, který byl z něho předtím vyvezen nebo zpětně vyvezen;

p) „prodejem“ jakákoli forma prodeje. Pro účely tohoto nařízení se za prodej považuje i pronajmutí, směna nebo výměna; obdobné výrazy budou vykládány podobně;

q) „vědeckým orgánem“ vědecký orgán ustanovený v případě členského státu podle čl. 13 odst. 1 písm. b) nebo v případě třetí země, která se stala smluvní stranou úmluvy, podle článku IX uvedené úmluvy;

r) „Vědeckou prověřovací skupinou“ poradní orgán zřízený podle článku 17;

s) „druhem“ druh, poddruh nebo jejich populace;

t) „exemplářem“ jakýkoli živočišný nebo rostlinný jedinec, ať živý nebo neživý, patřící k některému z druhů zařazených do příloh A až D, jakákoli jeho část nebo odvozenina, ať tvoří součást jiného zboží či nikoli, jakož i jakékoli jiné zboží, u něhož je podle průvodních dokumentů, obalu nebo označení čietikety nebo jakýchkoli jiných příznaků patrné, že představuje nebo obsahuje části či odvozeniny živočichů nebo rostlin uvedených druhů, pokud takové části či odvozeniny nejsou vyňaty z působnosti ustanovení tohoto nařízení nebo ustanovení týkajících se přílohy, do které je dotyčný druh zařazen, a to vyznačením této skutečnosti v dotyčných přílohách.

Exemplář se považuje za exemplář druhu zařazeného do příloh A až D tehdy, pokud jde o živočicha nebo rostlinu, z jehož „rodičů“ alespoň jeden patří ke druhu zařazenému do těchto příloh, případně pokud jde o část či odvozeninu z takového živočicha nebo rostliny. V případech, kdy „rodiče“ takového živočicha nebo rostliny patří ke druhům, z nichž každý je zařazen do jiné přílohy nebo z nichž pouze jeden je zařazen do těchto příloh, platí ustanovení přísnější přílohy. Nicméně v případě exemplářů hybridních rostlin, pokud je jeden z „rodičů“ zařazen do přílohy A, platí ustanovení přísnější přílohy jedině tehdy, jestliže je tato skutečnost jmenovitě pro takový druh uvedena v poznámce uvedené v dané příloze;

u) „obchodem“ dovoz do Společenství, včetně přivezení z moře, a vývoz či zpětný vývoz ze Společenství, a také využívání, přemísťování a převod vlastnictví exemplářů podle tohoto nařízení v rámci Společenství, včetně případů uvnitř jednoho členského státu;

v) „tranzitem“ přeprava exemplářů mezi dvěma body ležícími mimo Společenství přes území Společenství zasílaných jmenovitě uvedenému příjemci, přičemž případná přerušení jsou způsobena pouze opatřeními, jež si tento způsob přepravy vyžaduje;

w) „zpracovanými exempláři získanými před více než 50 lety“ exempláře, které byly oproti jejich původnímu přirozenému stavu podstatně změněny do podoby klenotů, dekorativních, uměleckých či užitných předmětů nebo hudebních nástrojů, přičemž k takovému zpracování došlo před více než 50 lety, nežli toto nařízení vstoupilo v platnost, a výkonný orgán dotyčného členského státu se přesvědčí, že již byly v takovém stavu získány. Takové exempláře však budou považovány za zpracované, pouze pokud jednoznačně patří do jedné z výše uvedených kategorií a nevyžadují žádné další vyřezávání, řemeslné nebo průmyslové zpracování, aby mohly plnit svůj účel;

x) „kontrolami při dovozu, vývozu, zpětném vývozu a tranzitu“ kontroly potvrzení, povolení a oznámení stanovených v tomto nařízení a — v případě, že tak umožňují předpisy Společenství, nebo v jiných případech odběru reprezentativních vzorků ze zásilek — prohlídky exemplářů případně doplněné o odebírání vzorků za účelem jejich rozboru nebo podrobnější kontroly.

Článek 3

Rozsah

1.  Příloha A obsahuje:

a) druhy zařazené do přílohy I úmluvy, u nichž členské státy nevznesly výhradu;

b) jakýkoli druh, který:

i) je nebo může být předmětem poptávky za účelem využívání ve Společenství nebo mezinárodního obchodu a kterému buď hrozí vyhynutí, nebo je tak vzácný, že jakýkoli objem obchodu by ohrozil přežití druhu;

nebo

ii) patří do rodu, z něhož většina druhů je zařazena do přílohy A, nebo který je druhem, většina jehož poddruhů je zařazena do přílohy A, a to podle kritérií stanovených v pododstavci a) nebo v pododstavci b) písm. i), přičemž jeho zařazení do této přílohy je nezbytné pro účinnou ochranu těchto taxonů.

2.  Příloha B obsahuje:

a) druhy zařazené do přílohy II úmluvy a zároveň nezařazené do přílohy A, přičemž u nich členské státy nevznesly výhradu;

b) druhy zařazené do přílohy I úmluvy, u nichž byla vznesena výhrada;

c) jakýkoli jiný druh, který není zařazen do přílohy I ani II úmluvy:

i) a který je předmětem mezinárodního obchodu v objemech, jež by mohly být neslučitelné:

 s jeho přežitím nebo s přežitím jeho populace v určitých zemích, nebo

 s udržením celkové populace na úrovni, která odpovídá úloze daného druhu v ekosystémech, v nichž se vyskytuje;

nebo

ii) jehož zařazení do této přílohy z důvodu podobnosti jeho vzhledu s jinými druhy zařazenými do přílohy A nebo do přílohy B je nezbytné pro zajištění účinné kontroly obchodu s exempláři takových druhů;

d) druhy, u kterých bylo zjištěno, že zavedení živých exemplářů do přírodního prostředí Společenství by představovalo ekologické ohrožení původních druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin ve Společenství.

3.  Příloha C obsahuje:

a) druhy zařazené do přílohy III úmluvy a zároveň nezařazené do přílohy A nebo B, přičemž u nich členské státy nevznesly výhradu;

b) druhy zařazené do přílohy II úmluvy, u nichž byla vznesena výhrada.

4.  Příloha D obsahuje:

a) druhy, které nejsou zařazeny do příloh A až C a které jsou do Společenství dováženy v počtech, jež jsou dostatečným opodstatněním pro sledování;

b) druhy zařazené do přílohy III úmluvy, u nichž byla vznesena výhrada.

5.  V případech, kdy je stav zachování druhů podle tohoto nařízení dostatečným opodstatněním jejich zařazení do jedné z příloh úmluvy, přispívají členské státy k nezbytným změnám.

Článek 4

Dovoz do Společenství

1.  Dovoz exemplářů druhů zařazených do přílohy A do Společenství je možný pouze poté, co byly provedeny potřebné kontroly a na hraničním celním úřadě v místě dovozu bylo předloženo dovozní povolení vydané výkonným orgánem cílového členského státu.

Dovozní povolení smí být vydáno pouze v souladu s omezeními zavedenými podle odstavce 6 a po splnění těchto podmínek:

a) příslušný vědecký orgán po zvážení případného stanoviska Vědecké prověřovací skupiny oznámil, že dovoz do Společenství:

i) nebude mít škodlivý účinek na stav zachování druhu nebo na rozsah území, na němž se vyskytuje příslušná populace daného druhu;

ii) se uskutečňuje:

 za některým z účelů uvedených v čl. 8 odst. 3 písm. e), f) a g) nebo

 za jiným účelem, který neohrožuje přežití dotyčných druhů;

b)

 

i) žadatel předloží dokumenty dokazující, že exempláře byly získány v souladu s právními předpisy o ochraně dotyčných druhů, což v případech, kdy jsou ze třetí země dováženy exempláře druhů zařazených do příloh úmluvy, je vývozní povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu, případně jejich kopie, které v souladu s úmluvou vydal příslušný orgán země, ze které se vývoz nebo zpětný vývoz uskutečňuje;

ii) pro vydání povolení k dovozu druhů zařazených do přílohy A podle čl. 3 odst. 1 písm. a) však nejsou takové písemné důkazy vyžadovány, ale originál jakéhokoli takového dovozního povolení je nutno zadržet, dokud žadatel nepředloží vývozní povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu;

c) příslušný vědecký orgán se přesvědčí, že zamýšlené ubytování pro živý exemplář na místě určení je odpovídajícím způsobem vybavené, aby umožňovalo řádnou ochranu a péči;

d) výkonný orgán se přesvědčí, že exemplář není určen k použití pro převážně komerční účely;

e) výkonný orgán po konzultaci s příslušným vědeckým orgánem dospěje k názoru, že neexistují žádné další okolnosti týkající se zachování druhu, které mluví proti vydání dovozního povolení; a

f) v případě přivezení z moře se výkonný orgán přesvědčí, že veškeré živé exempláře budou připraveny a přepravovány tak, aby se minimalizovalo nebezpečí zranění, poškození zdraví nebo krutého zacházení.

2.  Dovoz exemplářů druhů zařazených do přílohy B do Společenství je možný pouze poté, co byly provedeny potřebné kontroly a na hraničním celním úřadě v místě dovozu bylo předloženo dovozní povolení vydané výkonným orgánem cílového členského státu.

Dovozní povolení smí být vydáno pouze v souladu s omezeními zavedenými podle odstavce 6, a pokud:

a) příslušný vědecký orgán po prostudování dostupných údajů a případně po zvážení případného stanoviska Vědecké prověřovací skupiny dojde k závěru, že dovoz do Společenství nebude mít škodlivý účinek na stav zachování druhu nebo na rozsah území, na kterém se vyskytuje příslušná populace daného druhu, vzhledem k současnému nebo předpokládanému objemu obchodu. Tento závěr bude platit pro následné dovozy tak dlouho, dokud se výše uvedené okolnosti významně nezmění;

b) žadatel předloží dokumenty dokazující, že zamýšlené ubytování pro živý exemplář na místě určení je odpovídajícím způ sobem vybavené, aby umožňovalo řádnou ochranu a péči;

c) podmínky uvedené v odst. 1 písm. b) bod i), písm. e) a písm. f) byly splněny.

3.  Dovoz exemplářů druhů zařazených do přílohy C do Společenství je možný pouze poté, co byly provedeny potřebné kontroly a na hraničním celním úřadě v místě dovozu bylo předloženo oznámení o dovozu a:

a) v případě vývozu ze země uvedené v souvislosti s dotyčnými druhy v příloze C předloží žadatel písemný dokument ve formě vývozního povolení, které v souladu s úmluvou vydal orgán dané země k tomuto účelu příslušný, že exempláře byly získány v souladu s vnitrostátními právními předpisy o ochraně dotyčných druhů; nebo

b) v případě vývozu ze země neuvedené v souvislosti s dotyčnými druhy v příloze C nebo v případě zpětného vývozu z jakékoli země předloží žadatel vývozní povolení, potvrzení o zpětném vývozu nebo potvrzení původu, které v souladu s úmluvou vydal k tomuto účelu příslušný orgán země, z níž se vývoz nebo zpětný vývoz uskutečňuje.

4.  Dovoz exemplářů druhů zařazených do přílohy D do Společenství je možný pouze poté, co byly provedeny potřebné kontroly a na hraničním celním úřadě v místě dovozu bylo předloženo oznámení o dovozu.

5.  Podmínky pro vydání dovozního povolení uvedené v odst. 1 písm. a) a d) a v odst. 2 písm. a), b) a c) se nevztahují na exempláře, u nichž žadatel předloží písemné důkazy o tom:

a) že byly již dříve legálně dovezeny do Společenství nebo ve Společenství získány a že jsou nyní, změněné či nikoli, zpětně do Společenství dováženy; nebo

b) že se jedná o zpracované exempláře získané před více než 50 lety.

▼M14

6.  Po konzultaci s dotčenými zeměmi původu regulativním postupem podle čl. 18 odst. 2 a po zvážení případného stanoviska Vědecké prověřovací skupiny může Komise vyhlásit pro dovoz do Společenství všeobecná omezení nebo omezení týkající se určitých zemí původu, která:

▼B

a) na základě podmínek uvedených v odst. 1 písm. a) bod i) nebo písm. e) platí pro exempláře druhů zařazených do přílohy A;

b) na základě podmínek uvedených v odst. 1 písm. e) nebo v odst. 2 písm. a) platí pro exempláře druhů zařazených do přílohy B;

c) platí pro živé exempláře druhů zařazených do přílohy B, které mají vysokou úmrtnost při přepravě nebo u nichž bylo zjištěno, že pravděpodobně značnou část potenciální délky svého života v zajetí nepřežijí; nebo

d) platí pro živé exempláře druhů, u nichž bylo zjištěno, že jejich zavedení do přírodního prostředí Společenství představuje ekologické ohrožení druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin ve Společenství původních.

Seznam takových omezení, pokud byla nějaká přijata, Komise čtvrtletně zveřejní v Úředním věstníku Evropských společenství.

▼M14

7.  Pokud po dovozu do Společenství dochází ke zvláštním případům lodní, letecké nebo železniční přepravy, povolí Komise odchylku od provedení příslušných kontrol a předložení dovozních dokumentů na hraničním celním úřadě v místě dovozu, jak stanoví odstavce 1 až 4, aby bylo možno provést takové kontroly a předložit takové dokumenty na jiném celním úřadě určeném podle čl. 12 odst. 1.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

▼B

Článek 5

Vývoz nebo zpětný vývoz ze Společenství

1.  Vývoz nebo zpětný vývoz exemplářů druhů zařazených do přílohy A ze Společenství je možný pouze poté, co byly provedeny potřebné kontroly a na celním úřadě, kde se vyřizují vývozní formality, bylo předloženo vývozní povolení nebo potvrzení o zpětnému vývozu vydané výkonným orgánem členského státu, ve kterém se exempláře nacházejí.

2.  Vývozní povolení pro exempláře druhů zařazených do přílohy A smí být vydáno pouze po splnění těchto podmínek:

a) příslušný vědecký orgán písemně oznámil, že odchyt či sběr exemplářů ve volné přírodě nebo jejich vývoz nebude mít škodlivý účinek na stav zachování druhu nebo na rozsah území, na kterém se příslušná populace daného druhu vyskytuje;

b) žadatel předloží dokumenty dokazující, že exempláře byly získány v souladu s právními předpisy o ochraně dotyčných druhů; v případě, kdy se žádost podává v jiném členském státu, než ze kterého exemplář pochází, slouží jako důkaz potvrzení, v němž je uvedeno, že exemplář byl získán z volné přírody v souladu s právními předpisy, které platí na území takového státu;

c) výkonný orgán se přesvědčí, že:

i) jakýkoli živý exemplář bude tak připraven a přepravován, aby se minimalizovalo nebezpečí zranění, poškození zdraví nebo krutého zacházení; a

ii)

 

 exempláře druhů, které nejsou zařazeny do přílohy I úmluvy, nebudou využívány k převážně komerčním účelům; nebo

 v případě, kdy se do země, která je smluvní stranou úmluvy, vyvážejí exempláře druhů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení, bylo vydáno dovozní povolení;

a

d) výkonný orgán členského státu po konzultaci s příslušným vědeckým orgánem dospěje k názoru, že neexistují žádné další okolnosti týkající se zachování druhu, které mluví proti vydání vývozního povolení.

3.  Potvrzení o zpětném vývozu smí být vydáno teprve poté, kdy došlo ke splnění podmínek uvedených v odst. 2 písm. c) a d) a žadatel předloží písemné důkazy o tom, že exempláře:

a) byly dovezeny do Společenství v souladu s ustanoveními tohoto nařízení;

b) v případě dovozu do Společenství před vstupem tohoto nařízení v platnost byly dovezeny v souladu s ustanoveními nařízení (EHS) č. 3626/82; nebo

c) se v případě dovozu do Společenství před rokem 1984 dostaly na mezinárodní trh v souladu s ustanoveními úmluvy; nebo

d) byly legálně dovezeny do členského státu dříve, než se ustanovení příslušných nařízení uvedených v písmenech a) a b) nebo ustanovení úmluvy stala použitelnými pro tyto exempláře nebo v daném členském státu.

4.  Vývoz nebo zpětný vývoz exemplářů druhů, jež jsou zařazeny do příloh B a C, ze Společenství je možný pouze poté, co byly provedeny potřebné kontroly a na celním úřadě, kde se vyřizují vývozní formality, bylo předloženo vývozní povolení nebo potvrzení o zpětnému vývozu vydané výkonným orgánem členského státu, na jehož území se exempláře nacházejí.

Vývozní povolení smí být vydáno teprve poté, kdy došlo ke splnění podmínek uvedených v odst. 2 písm. a), b), c) bod i) a písm. d).

Potvrzení o zpětném vývozu smí být vydáno teprve poté, kdy došlo ke splnění podmínek uvedených v odst. 2 písm. c) bod i) a písm. d) a v odst. 3 písm. a) až d).

▼M14

5.  Pokud se žádost o vydání potvrzení o zpětném vývozu týká exemplářů dovezených do Společenství na základě dovozního povolení vydaného jiným členským státem, musí výkonný orgán nejdříve konzultovat výkonný orgán, který povolení vydal. Komise stanoví postupy pro vedení konzultací a případy, ve kterých je konzultace nezbytná. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

▼B

6.  Podmínky pro vydání vývozního povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu, jež jsou uvedeny v odst. 2 písm. a) a c) bod ii), se nevztahují na:

i) zpracované exempláře získané před více než 50 lety; nebo

ii) neživé exempláře a jejich části nebo odvozeniny, u nichž žadatel předloží písemné důkazy o tom, že byly legálně získány dříve, než se pro ně ustanovení tohoto nařízení či nařízení (EHS) č. 3626/82 nebo úmluvy stala použitelnými.

7.  

a) Příslušný vědecký orgán v každém členském státu sleduje jednak vydávání povolení, která daný členský stát vydává pro vývoz exemplářů druhů zařazených do přílohy B, a jednak skutečné vývozy takových exemplářů. Kdykoli takový vědecký orgán dojde k názoru, že vývoz exemplářů kteréhokoli takového druhu by měl být omezen, aby byly zachovány stavy daného druhu v celé oblasti jeho výskytu na úrovni, která odpovídá jeho úloze v ekosystému, v němž se vyskytuje, a která je dostatečně vyšší nežli úroveň, při níž by podle čl. 3 odst. 1 písm. a) nebo písm. b) bod i) bylo nutno daný druh zařadit do přílohy A, tento vědecký orgán písemně navrhne příslušnému výkonnému orgánu vhodná opatření, která by měla být učiněna, aby se omezilo vydávání povolení k vývozu exemplářů daného druhu.

▼M14

b) Kdykoli výkonný orgán obdrží návrhy opatření zmíněné v písmenu a), zašle tyto informace spolu se svými připomínkami Komisi, která v případě potřeby doporučí omezení vývozu dotyčných druhů regulativním postupem podle čl. 18 odst. 2.

▼B

Článek 6

Zamítnutí žádostí o povolení a potvrzení uvedená v článcích 4, 5 a 10

1.  Když členský stát zamítne žádost o povolení nebo potvrzení v případě, který je vzhledem k cílům tohoto nařízení významný, neprodleně uvědomí Komisi o zamítnutí a také o důvodech pro zamítnutí žádosti.

2.  Komise předává informace obdržené podle ustanovení odstavce 1 ostatním členským státům, aby bylo zajištěno jednotné uplatňování tohoto nařízení.

3.  Pokud je podána žádost o vydání povolení nebo potvrzení pro exempláře, u nichž již byla taková žádost dříve zamítnuta, musí žadatel o předchozím zamítnutí uvědomit příslušný orgán, u něhož žádost podává.

4.  

a) Členské státy jsou povinny uznávat zamítnutí žádostí příslušnými orgány jiných členských států, pokud je takové zamítnutí založeno na ustanoveních tohoto nařízení.

b) Toto ustanovení však nemusí být uplatněno, pokud se podstatně změnily okolnosti nebo se objevily nové skutečnosti svědčící ve prospěch žádosti. V takových případech, pokud výkonný orgán povolení nebo potvrzení vydá, uvědomí o tom Komisi a uvede důvody pro vydání.

Článek 7

Odchylky

1.  Exempláře narozené a odchované v zajetí nebo uměle vypěstované

a) S výjimkou použití článku 8 se na exempláře druhů zařazených do přílohy A, které se narodily a byly odchovány v zajetí nebo které byly uměle vypěstovány, vztahují stejná ustanovení jako na exempláře druhů zařazených do přílohy B.

b) V případě uměle vypěstovaných rostlin není nutno trvat na splnění ustanovení článků 4 a 5, a to za zvláštních podmínek, které stanoví Komise a které se týkají:

i) používání rostlinolékařských osvědčení;

ii) obchodu prováděného registrovanými obchodníky a vědeckými institucemi uvedenými v odstavci 4 tohoto článku; a

iii) obchodu s hybridy.

▼M14

c) Kritéria pro určení, zda se jedinec narodil a byl odchován v zajetí či byl uměle vypěstován a zda pro obchodní účely, jakož i zvláštní podmínky uvedené v písmenu b), stanoví Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

▼B

2.  Tranzit

a) Odchylně od ustanovení článku 4, pokud se jedná o tranzit exempláře přes území Společenství, provedení kontrol a předložení předepsaných povolení, potvrzení a oznámení na hraničním celním úřadě v místě dovozu se nevyžaduje.

b) V případě druhů zařazených do příloh podle ustanovení čl. 3 odst. 1 a čl. 3 odst. 2 písm. a) a b) se odchylka uvedená v písmenu a) použije pouze tehdy, pokud byl příslušnými správními orgány třetí země, z níž se vývoz nebo zpětný vývoz provádí, vydán platný dokument pro vývoz nebo zpětný vývoz podle ustanovení úmluvy, který dané exempláře doprovází a ve kterém je uvedeno jejich místo určení.

▼M14

c) Pokud dokument uvedený v písmenu b) nebyl před vývozem nebo zpětným vývozem vydán, musí být exemplář zadržen a může být případně zabaven, dokud nedojde k dodatečnému předložení požadovaného dokumentu za podmínek, které stanoví Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

3.  Exempláře osobního nebo rodinného charakteru

Odchylně od článků 4 a 5 se ustanovení těchto článků nevztahují na neživé exempláře, jejich části a odvozeniny patřící k druhům zařazeným do příloh A až D, které jsou exempláři osobního nebo rodinného charakteru dováženými do Společenství nebo z něho vyváženými či zpětně vyváženými podle ustanovení, která přijme Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

4.  Vědecké instituce

Dokumenty zmíněné v článcích 4, 5, 8 a 9 se nevyžadují v případě neobchodních zápůjček, darů nebo výměn mezi vědci a vědeckými institucemi registrovanými výkonnými orgány států, ve kterých působí, herbářových exemplářů a jiných muzejních exemplářů konzervovaných, sušených nebo zalitých v konzervačním médiu a živých rostlinných materiálů, které jsou označeny štítkem, jehož vzor je určen regulativním postupem podle čl. 18 odst. 2, nebo podobným štítkem, který vydal nebo schválil výkonný orgán třetí země.

▼B

Článek 8

Ustanovení týkající se regulace obchodních činností

1.  Nákup, nabízení ke koupi, nabývání pro obchodní účely, veřejné vystavování pro obchodní účely, využívání pro obchodní zisk a prodej, držení za účelem prodeje, nabízení k prodeji nebo převážení za účelem prodeje exemplářů druhů zařazených do přílohy A je zakázáno.

2.  Členské státy mohou zakázat držení exemplářů, zejména živých zvířat druhů zařazených do přílohy A.

3.  V souladu s požadavky jiných právních předpisů Společenství o ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin může být ze zákazů uvedených v odstavci 1 udělena případ od případu výjimka ve formě příslušného potvrzení vydaného výkonným orgánem členského státu, ve kterém se exempláře nacházejí, pokud:

a) byly dané exempláře získány ve Společenství nebo do něho dovezeny dříve, než se ustanovení týkající se druhů zařazených do přílohy I úmluvy nebo do přílohy C1 nařízení (EHS) č. 3626/82 nebo do přílohy A stala pro dané exempláře použitelnými; nebo

b) se jedná o exempláře získané před více než 50 lety; nebo

c) byly exempláře dovezeny do Společenství v souladu s ustanoveními tohoto nařízení a mají být používány k účelům, které neohrožují přežití dotyčných druhů; nebo

d) se jedná o exempláře živočišných druhů narozené a odchované v zajetí nebo uměle vypěstované exempláře rostlinných druhů, případně pokud jde o části nebo odvozeniny takových exemplářů; nebo

e) jsou dané exempláře za výjimečných okolností potřebné pro pokrok vědeckého poznání nebo k nezbytným biomedicínským účelům podle směrnice Rady 86/609/EHS ze dne 24. listopadu 1986 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se ochrany zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely ( 6 ), kdy se ukáže, že daný druh je jediným vhodným druhem pro takové účely, a kdy nejsou k dispozici žádné exempláře daného druhu, které se narodily a byly odchovány v zajetí; nebo

f) jsou dané exempláře určeny k chovatelským nebo pěstitelským účelům, které přinesou užitek pro zachování dotyčných druhů; nebo

g) jsou dané exempláře určeny k výzkumným nebo vzdělávacím účelům zaměřeným na ochranu nebo zachování daných druhů; nebo

h) dané exempláře pocházejí z některého členského státu a byly získány z volné přírody v souladu s platnými právními předpisy tohoto členského státu.

▼M14

4.  Všeobecně platné odchylky od zákazů uvedených v odstavci 1 na základě podmínek zmíněných v odstavci 3, jakož i všeobecně platné odchylky týkající se druhů zařazených do přílohy A podle čl. 3 odst. 1 písm. b) bodu ii) může stanovit Komise. Jakékoli takové odchylky musí být v souladu s požadavky jiných právních předpisů Společenství o ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

▼B

5.  Zákazy uvedené v odstavci 1 se vztahují také na exempláře druhů zařazených do přílohy B s výjimkou případů, kdy lze příslušnému orgánu dotyčného členského státu přesvědčivě prokázat, že takové exempláře byly získány, a pokud pocházejí z území mimo Společenství, že byly do něho dovezeny v souladu s požadavky platných právních předpisů o ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

6.  Příslušné orgány členských států mohou podle vlastního uvážení prodávat jakékoli exempláře druhů zařazených do příloh B až D, které zabavily na základě tohoto nařízení, pod podmínkou, že tím nedojde k jejich vrácení přímo fyzické nebo právnické osobě, jíž byly zabaveny nebo jež se na daném přestupku podílela. Takové exempláře mohou být poté využívány ke všem účelům, jako kdyby byly získány legálně.

Článek 9

Přemisťování živých exemplářů

1.  V případě exempláře druhu zařazeného do přílohy A je k jakémukoli přemístění v rámci Společenství z místa uvedeného v příslušném dovozním povolení nebo jakémkoli potvrzení vydaném v souladu s tímto nařízením potřeba předběžné povolení výkonného orgánu členského státu, v němž se exemplář nachází. V jiných případech přemístění musí být osoba zodpovědná za přemístění exempláře schopna, pokud je třeba, předložit doklad o legálním původu exempláře.

2.  Takové povolení:

a) lze udělit pouze tehdy, pokud příslušný vědecký orgán takového členského státu nebo — jestliže jde o přemístění do jiného členského státu — příslušný vědecký orgán takového jiného členského státu dojde k přesvědčení, že zamýšlené ubytování pro živý exemplář na místě určení je odpovídajícím způsobem vybavené, aby umožňovalo řádnou ochranu a péči;

b) musí být podloženo vydáním potvrzení; a

c) se případně neprodleně oznámí výkonnému orgánu členského státu, do kterého má být exemplář přemístěn.

3.  Žádný takový souhlas se však nevyžaduje, jestliže nějaké živé zvíře musí být přemístěno za účelem neodkladného veterinárního zákroku a následně je vráceno přímo zpět na povolené místo určení.

4.  Při přemísťování živého exempláře druhu zařazeného do přílohy B v rámci Společenství může držitel exemplář opustit teprve poté, co zajistil, aby zamýšlený příjemce byl odpovídajícím způsobem informován o ubytování, vybavení a postupech potřebných k zajištění řádné péče o exemplář.

5.  Pokud jsou jakékoli živé exempláře přepravovány do Společenství, ze Společenství či v jeho rámci, případně drženy po jakoukoli dobu při tranzitu nebo překládání, je nutno je připravit, přepravovat a pečovat o ně tak, aby se minimalizovalo nebezpečí zranění, poškození zdraví nebo krutého zacházení, a v případě zvířat navíc v souladu s právními předpisy Společenství o ochraně zvířat během přepravy.

▼M14

6.  Komise může zavést omezení na držení nebo přepravu živých exemplářů těch druhů, pro které byla zavedena omezení dovozu do Společenství v souladu s čl. 4 odst. 6. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

▼B

Článek 10

Potvrzení, která se mají vydávat

Po obdržení žádosti od příslušné osoby spolu se všemi potřebnými podklady a za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky, kterými se řídí jejich vydávání, může výkonný orgán členského státu vydat potvrzení pro účely uvedené v čl. 5 odst. 2 písm. b), čl. 5 odst. 3 a 4, čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 písm. b).

Článek 11

Platnost a zvláštní podmínky pro povolení a potvrzení

1.  Aniž jsou dotčena přísnější opatření, která mohou členské státy přijmout nebo zachovat, jsou povolení a potvrzení vydávaná příslušnými orgány členských států v souladu s tímto nařízením platná v celém Společenství.

2.  

a) Nicméně jakékoli takové povolení nebo potvrzení, jakož i jakékoli jiné povolení nebo potvrzení vydané na jeho základě, se považuje za neplatné, jestliže příslušný orgán nebo Komise po konzultaci s příslušným orgánem, který povolení nebo potvrzení vydal, konstatuje, že bylo vydáno na základě mylného předpokladu, že podmínky pro jeho vydání byly splněny.

b) Exempláře, které se nacházejí na území členského státu a pro které byly takové dokumenty vydány, příslušné orgány daného členského státu zadrží a mohou je zabavit.

3.  V jakémkoli povolení nebo potvrzení vydaném v souladu s tímto nařízením může vydávající orgán stanovit podmínky a požadavky, které zajistí soulad s ustanoveními tohoto nařízení. Pokud je třeba takové podmínky nebo požadavky začlenit do vzoru formuláře povolení nebo potvrzení, jsou členské státy povinny o tom uvědomit Komisi.

4.  Jakékoli dovozní povolení vydané na základě kopie odpovídajícího vývozního povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu platí pro dovoz exemplářů do Společenství pouze tehdy, pokud je k němu přiložen originál platného vývozního povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu.

▼M14

5.  Komise určí lhůty pro vydávání povolení a potvrzení. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

▼B

Článek 12

Místa dovozu a vývozu

1.  Členské státy určí celní úřady pro vyřizování potřebných formalit a provádění příslušných kontrol při dovozu do Společenství a vývozu z něho, aby pro exempláře druhů podle tohoto nařízení byl stanoven celně schválený režim nebo určení ve smyslu nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, a uvedou, které celní úřady jsou zvlášť určeny pro odbavování živých exemplářů.

2.  Všechny celní úřady určené podle odstavce 1 musí mít dostatečný počet vyškolených pracovníků. Členské státy zajistí, aby umístění exemplářů odpovídalo příslušným právním předpisům Společenství týkajícím se přepravy a ubytování živých zvířat a aby v případě potřeby byla učiněna odpovídající opatření pro živé rostliny.

3.  Všechny celní úřady určené podle odstavce 1 je nutno oznámit Komisi, která jejich seznam zveřejní v Úředním věstníku Evropských společenství.

▼M14

4.  Ve výjimečných případech a v souladu s kritérii definovanými Komisí může výkonný orgán povolit dovoz do Společenství nebo vývoz či zpětný vývoz z něho i na jiném celním úřadě, než který byl k tomuto účelu určen podle odstavce 1. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

▼B

5.  Členské státy zajistí, aby veřejnost byla na hraničních přechodech informována o prováděcích ustanoveních tohoto nařízení.

Článek 13

Výkonné a vědecké orgány a jiné příslušné orgány

1.  

a) Každý členský stát ustanoví výkonný orgán, který má hlavní odpovědnost za provádění tohoto nařízení a za styk s Komisí.

b) Každý členský stát také může ustanovit další výkonné orgány a jiné příslušné orgány, které mají napomáhat provádění tohoto nařízení, přičemž hlavní výkonný orgán zodpovídá za to, aby dalším výkonným orgánům poskytl veškeré informace potřebné pro správné uplatňování tohoto nařízení.

2.  Každý členský stát ustanoví jeden nebo více vědeckých orgánů s potřebnou kvalifikací, jejichž povinnosti se liší od povinností kteréhokoli ustanoveného výkonného orgánu.

3.  

a) Nejméně tři měsíce před datem použitelnosti tohoto nařízení oznámí členské státy Komisi názvy a adresy ustanovených výkonných orgánů, dalších orgánů příslušných k vydávání povolení nebo potvrzení a vědeckých orgánů a Komise tyto informace do jednoho měsíce zveřejní v Úředním věstníku Evropských společenství.

b) Každý výkonný orgán uvedený v odst. 1 písm. a) do dvou měsíců předá Komisi, pokud jej o to Komise požádá, jména a podpisové vzory osob oprávněných podepisovat povolení a potvrzení, jakož i otisky razítek, pečetí nebo jiných pomůcek používaných k potvrzování pravosti povolení a potvrzení.

c) Členské státy jsou povinny sdělit Komisi jakékoli změny v již poskytnutých informacích nejdéle dva měsíce poté, kdy k takové změně dojde.

Článek 14

Sledování dodržování tohoto nařízení a šetření případů jeho porušení

1.  

a) Příslušné orgány členských států sledují dodržování ustanovení tohoto nařízení.

b) Pokud mají příslušné orgány kdykoli důvod se domnívat, že dochází k porušování těchto ustanovení, jsou povinny učinit vhodné kroky k zajištění jejich dodržování nebo k zahájení zákonného postupu.

c) Členské státy uvědomí Komisi a v případě druhů zařazených do příloh úmluvy také sekretariát úmluvy o jakýchkoli krocích, jež příslušné orgány podnikly v souvislosti se závažnými případy porušení ustanovení tohoto nařízení, včetně informací o případech zadržení a zabavení.

2.  Komise zajistí, aby příslušné orgány členských států věnovaly pozornost záležitostem, jejichž prošetření považuje vzhledem k ustanovením tohoto nařízení za nezbytné. Členské státy uvědomí Komisi a v případě druhů zařazených do příloh úmluvy také sekretariát úmluvy o výsledku jakýchkoli následných šetření.

3.  

a) Je nutno vytvořit skupinu pro prosazování tohoto nařízení tvořenou představiteli orgánů každého členského státu, které mají za úkol zajistit provádění veškerých ustanovení tohoto nařízení. Předsedou skupiny je zástupce Komise.

b) Tato skupina prošetří jakoukoli technickou otázku týkající se prosazování tohoto nařízení, kterou její předseda přednese buď ze svého podnětu, nebo na žádost členů skupiny či výboru.

c) Názory vyslovené v rámci skupiny pro prosazování tohoto nařízení předává Komise výboru.

Článek 15

Předávání informací

1.  Členské státy a Komise si navzájem předávají informace potřebné pro provádění tohoto nařízení.

Členské státy a Komise zajistí, aby byly podniknuty kroky potřebné k informování veřejnosti o ustanoveních týkajících se uplatňování úmluvy a tohoto nařízení a také o opatřeních k provádění tohoto nařízení.

2.  Komise zůstává v kontaktu se sekretariátem úmluvy s cílem zajistit účinné provádění úmluvy na celém území, pro které toto nařízení platí.

3.  Jakákoli doporučení Vědecké prověřovací skupiny předává Komise neprodleně výkonným orgánům dotčených členských států.

4.  

a) Výkonné orgány členských států předají do 15. června každého roku Komisi informace týkající se předchozího roku, které jsou potřebné k sestavení zpráv uvedených v čl. VIII. odst. 7 písm. a) úmluvy, a obdobné informace o mezinárodním obchodu se všemi exempláři druhů, které jsou zařazeny do příloh A, B a C, a také o dovozu exemplářů jednotlivých druhů, které jsou zařazeny do přílohy D, do Společenství. ►M14  Výčet požadovaných informací a formát, ve kterém mají být předávány, stanoví Komise regulativním postupem podle článku 18 odst. 2. ◄

b) Na základě informací uvedených v písmenu a) zveřejní Komise do 31. října každého roku statistickou zprávu o dovozu exemplářů jednotlivých druhů podle tohoto nařízení do Společenství, respektive vývozu či zpětném vývozu z něho, a informace týkající se druhů, na které se vztahuje úmluva, předá jejímu sekretariátu.

c) Aniž je dotčena platnost článku 20, výkonné orgány členských států do 15. června každého druhého roku a poprvé v roce 1999 předají Komisi veškeré informace týkající se předchozích dvou let, které jsou potřebné k sestavení zpráv uvedených v čl. VIII. odst. 7 písm. b) úmluvy, a obdobné informace vztahující se k ustanovením tohoto nařízení, která spadají mimo rámec úmluvy. ►M14  Výčet požadovaných informací a formát, ve kterém mají být předávány, stanoví Komise regulativním postupem podle článku 18 odst. 2. ◄

d) Na základě informací uvedených v písmenu c) vypracuje Komise do 31. října každého druhého roku a poprvé v roce 1999 zprávu o provádění a prosazování tohoto nařízení.

▼M14

5.  Příslušné orgány členských států předávají Komisi veškeré příslušné informace za účelem přípravy změn příloh. Komise upřesní požadované informace regulativním postupem podle článku 18 odst. 2.

▼B

6.  Aniž je dotčena směrnice Rady 90/313/EHS ze dne 7. června 1990 o svobodě přístupu k informacím o životním prostředí ( 7 ), přijme Komise vhodná opatření k ochraně důvěrné povahy informací získaných při provádění tohoto nařízení.

Článek 16

Sankce

1.  Členské státy přijímají vhodná opatření, která zajistí uložení sankcí přinejmenším za následující případy porušení tohoto nařízení:

a) dovoz exemplářů do Společenství nebo vývoz či zpětný vývoz z něho bez řádného povolení či potvrzení nebo na základě falešného, padělaného nebo neplatného povolení či potvrzení, případně pozměněného bez souhlasu vydávajícího orgánu;

b) nedodržení podmínek uvedených na základě tohoto nařízení v příslušném povolení nebo potvrzení;

c) nepravdivé prohlášení nebo vědomé poskytnutí nepravdivých informací za účelem získání potřebného povolení nebo potvrzení;

d) použití falešného, padělaného nebo neplatného povolení či potvrzení, případně pozměněného bez souhlasu vydávajícího orgánu k získání povolení či potvrzení Společenství nebo pro jakýkoli jiný oficiální účel v souvislosti s tímto nařízením;

e) nepodání oznámení o dovozu nebo podání nepravdivého oznámení o dovozu;

f) přeprava živých exemplářů, které nejsou řádně připraveny způsobem, aby se minimalizovalo nebezpečí zranění, poškození zdraví nebo krutého zacházení;

g) způsob využívání exemplářů druhů zařazených do přílohy A, který neodpovídá oprávnění udělenému v době vydání dovozního povolení nebo později;

h) obchod s uměle vypěstovanými rostlinami, který je v rozporu s ustanoveními stanovenými v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b);

i) přeprava exemplářů do Společenství nebo z něho, případně tranzit exemplářů přes území Společenství bez řádného povolení či potvrzení, které bylo vydáno v souladu s tímto nařízením, a v případě vývozu nebo zpětného vývozu ze třetí země, která je smluvní stranou úmluvy, také v souladu s úmluvou, nebo bez uspokojivého důkazu o existenci takového povolení či potvrzení;

j) nákup, nabízení ke koupi, nabývání pro komerční účely, využívání pro obchodní zisk, veřejné vystavování pro obchodní účely, prodej, držení za účelem prodeje, nabízení k prodeji nebo převážení za účelem prodeje exemplářů v rozporu s ustanovením článku 8;

k) použití povolení nebo potvrzení pro jakýkoli jiný exemplář, než pro který bylo vydáno;

l) padělání nebo pozměňování jakéhokoli povolení či potvrzení vydaného v souladu s tímto nařízením;

m) neoznámení skutečnosti, že byla zamítnuta žádost o povolení či potvrzení pro dovoz do Společenství nebo vývoz či zpětný vývoz z něho, jak to vyžaduje ustanovení čl. 6 odst. 3.

2.  Je nutno, aby opatření uvedená v odstavci 1 byla přiměřená povaze a závažnosti protiprávního jednání a aby zahrnovala také ustanovení týkající se zadržení a případně i zabavení exemplářů.

3.  Pokud je exemplář zabaven, je třeba jej svěřit příslušnému orgánu členského státu, v němž k zabavení došlo, který:

a) po konzultaci s vědeckým orgánem daného členského státu exemplář umístí nebo s ním jinak naloží za podmínek, které považuje za vhodné a odpovídající účelům a ustanovením úmluvy a tohoto nařízení; a

b) v případě živého exempláře dovezeného do Společenství může po konzultaci se státem, ze kterého byl dovezen, vrátit takový exemplář do tohoto státu na náklady osoby uznané vinnou.

4.  Pokud živý exemplář druhu zařazeného do přílohy B nebo C dorazí na místo dovozu do Společenství bez řádného platného povolení nebo potvrzení, musí být exemplář zadržen a může být zabaven, a nebo jestliže se adresát odmítne k exempláři přihlásit, mohou příslušné orgány členského státu zodpovědné za dané místo dovozu popřípadě odmítnout převzetí zásilky a požadovat na přepravci, aby exemplář vrátil zpět na místo, z něhož byl odeslán.

Článek 17

Vědecká prověřovací skupina

1.  Zřizuje se Vědecká prověřovací skupina složená ze zástupců vědeckých orgánů každého členského státu, které předsedá zástupce Komise.

2.  

a) Vědecká prověřovací skupina prostuduje veškeré vědecké otázky, které se týkají uplatňování tohoto nařízení, zejména ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a odst. 6, a které přednese předseda skupiny, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost členů skupiny nebo výboru.

b) Komise sdělí stanoviska Vědecké prověřovací skupiny výboru.

▼M9

Článek 18

1.  Komisi je nápomocen výbor.

2.  Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES ( 8 ) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce. Co se týče úkolů výboru uvedených v čl. 19 bodech 1 a 2, pokud se Rada neusnese do tří měsíců ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise.

▼M14

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

▼M14

4.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. b) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Lhůty stanovené v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES jsou jeden měsíc v případě odst. 3 písm. c), jeden měsíc v případě odst. 4 písm. b) a dva měsíce v případě odst. 4 písm. e).

▼M14

Článek 19

1.  Regulativním postupem podle čl. 18 odst. 2 přijme Komise opatření podle čl. 4 odst. 6, čl. 5 odst. 7 písm. b), čl. 7 odst. 4, čl. 15 odst. 4 písm. a) a c), čl. 15 odst. 5 a čl. 21 odst. 3.

Komise určí podobu dokumentů uvedených v článcích 4 a 5, čl. 7 odst. 4 a článku 10 regulativním postupem podle čl. 18 odst. 2.

2.  Komise přijme opatření uvedená v čl. 4 odst. 7, čl. 5 odst. 5, čl. 7 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. c) a odst. 3, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 6, čl. 11 odst. 5 a čl. 12 odst. 4. Tato opatření, jež mají za účel je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

3.  Komise stanoví jednotné podmínky a kritéria pro:

a) vydávání, platnost a používání dokumentů uvedených v článcích 4, 5, čl. 7 odst. 4 a v článku 10;

b) používání fytosanitárních osvědčení uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. b) bodu i);

c) popřípadě stanovení nezbytných postupů k označování exemplářů, aby se usnadnila jejich identifikace a zajistilo prosazení příslušných ustanovení.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

4.  Komise přijímá v případě potřeby dodatečná opatření k provádění usnesení konference smluvních stran úmluvy, rozhodnutí nebo doporučení stálého výboru úmluvy a doporučení sekretariátu úmluvy. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

5.  Komise pozměňuje přílohy A až D, s výjimkou změn přílohy A, které nevyplývají z rozhodnutí konference smluvních stran úmluvy. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 4.

▼B

Článek 20

Závěrečná ustanovení

Každý členský stát uvědomí Komisi a sekretariát úmluvy o ustanoveních, která přijímá zvlášť pro provádění tohoto nařízení, a také o všech použitých právních nástrojích a opatřeních podniknutých k jeho provádění a prosazování.

Komise předá tyto informace ostatním členským státům.

Článek 21

1.  Nařízení (EHS) č. 3626/82 se zrušuje.

2.  Než budou přijata opatření uvedená v čl. 19 bodech 1 a 2, mohou členské státy udržovat nebo dále uplatňovat opatření přijatá v souladu s nařízením (EHS) č. 3626/82 a nařízením Komise (EHS) č. 3418/83 ze dne 28. listopadu 1983, která stanoví zásady pro jednotné vydávání a používání dokumentů, jež jsou ve Společenství vyžadována k uplatňování Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin ( 9 ).

▼M14

3.  Dva měsíce před provedením tohoto nařízení Komise regulativním postupem podle čl. 18 odst. 2 a na základě konzultace s Vědeckou prověřovací skupinou:

▼B

a) se musí ujistit, že neexistují důvody k tomu, aby byl do Společenství omezován dovoz exemplářů druhů zařazených do přílohy C1 k nařízení (EHS) č. 3626/82, které nejsou zařazeny do přílohy A tohoto nařízení;

b) přijme nařízení, kterým se příloha D změní v reprezentativní seznam druhů splňujících kritéria uvedená v čl. 3 odst. 4 písm. a).

Článek 22

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

▼C3

Použije se ode dne 1. června 1997.

▼B

Články 12, 13, čl. 14 odst. 3, články 16, 17, 18, 19 a čl. 21 odst. 3 se použijí ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M19
PŘÍLOHA

Poznámky k výkladu příloh A, B, C a D

1. Druhy zařazené do příloh A, B, C a D jsou uváděny:

a) jménem druhu nebo

b) souhrnně jako všechny druhy patřící do vyššího taxonu nebo jeho vyznačené části.

2. „Zkratka spp.“ se používá k označení všech druhů patřících do vyššího taxonu.

3. Jiné odkazy na taxony vyšší než druh jsou uváděny pouze pro informaci nebo za účelem systematického zařazení.

4. Druhy vytištěné v příloze A tučně jsou do jejího seznamu zařazeny v souladu se statusem jejich chráněnosti, který stanoví směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ( 10 ) nebo směrnice Rady 92/43/EHS ( 11 ).

5. Pro rostlinné taxony, které jsou pod úrovní druhů, se používají tyto zkratky:

a) „ssp.“ se používá k označení poddruhů;

b) „var(s).“ se používá k označení variety (variet) a

c) „fa.“ se používá k označení odrůdy (formy).

6. Symboly „(I)“, „(II)“ a „(III)“ umístěné za jménem druhu nebo vyššího taxonu odkazují na přílohy úmluvy, do nichž jsou dotyčné druhy zařazeny, jak je uvedeno v poznámkách 7, 8 a 9. Pokud u jmen není uvedena žádná z těchto vysvětlivek, znamená to, že dotyčné druhy nejsou do příloh úmluvy zařazeny.

7. (I) u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy I úmluvy.

8. (II) u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy II úmluvy.

9. (III) u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy III úmluvy. V tomto případě je také uvedena země, v jejíž souvislosti je daný druh nebo vyšší taxon zařazen do přílohy III.

10. „Kultivarem“ se podle definice uvedené v osmém vydání International Code of Nomenclature for Cultivated Plants (Mezinárodního kódu nomenklatury pro pěstované rostliny) rozumí jedinec ze škály rostlin, který byl a) vybrán z hlediska zvláštního znaku nebo kombinace znaků; b) je vymezený, jednotný a stabilní, pokud jde o tyto znaky, a c) při vhodném způsobu množení si tyto znaky uchovává. Taxon nemůže být považován za nový kultivar, dokud daný název kategorie a vymezení nejsou formálně zveřejněny v nejnovějším vydání Mezinárodního kódu nomenklatury pro pěstované rostliny.

11. Hybridy mohou být konkrétně uvedeny v přílohách, ale pouze v případě, že jde o vymezené a stabilní populace ve volné přírodě. Hybridní živočichové, kteří měli v linii čtyř předchozích generací jeden nebo více exemplářů druhu zařazeného v příloze A nebo B, jsou předmětem tohoto nařízení stejně, jako by oni sami byli plnohodnotným druhem, dokonce i když příslušný hybrid není v těchto přílohách výslovně zařazen.

12. V případě, že je druh zahrnut v příloze A, B nebo C, jsou v téže příloze zahrnuty všechny části a odvozeniny druhu, pokud u tohoto druhu není vysvětlivka, která označuje, že jsou zahrnuty pouze některé části a odvozeniny. V souladu s čl. 2 písm. t) symbol „#“, za kterým následuje číslo umístěné vedle jména druhu nebo vyššího taxonu zařazeného do přílohy B nebo C, označuje části nebo odvozeniny, které jsou v této souvislosti blíže rozvedeny pro účely tohoto nařízení takto:

#1 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

a) semen, výtrusů a pylu (včetně brylek);

b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;

c) řezaných květin z uměle vypěstovaných rostlin a

d) plodů, jejich částí a odvozenin z uměle vypěstovaných rostlin rodu Vanilla.

#2 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

a) semen a pylu a

b) hotových výrobků, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod.

#3 Označuje celé a nařezané kořeny a části kořenů s výjimkou zpracovaných částí nebo odvozenin, jakými jsou prášky, tablety, výtažky, posilující léčiva, čaje a cukrovinky.

#4 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

a) semen (včetně tobolek čeledi Orchidaceae), výtrusů a pylu (včetně brylek). Výjimka se nevztahuje na semena druhů Cactaceae spp. vyvážená z Mexika a na semena druhů Beccariophoenix madagascariensisNeodypsis decaryi vyvážená z Madagaskaru;

b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;

c) řezaných květin z uměle vypěstovaných rostlin;

d) plodů, jejich částí a odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin rodu Vanilla (Orchidaceae) a čeledi Cactaceae;

e) stonků, květů a jejich částí nebo odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin rodu Opuntia podrodu Opuntia a rodu Selenicereus (Cactaceae) a

f) hotových výrobků druhu Euphorbia antisyphilitica, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod.

#5 Označuje klády, řezivo a dýhy.

#6 Označuje klády, řezivo, dýhy a překližky.

#7 Označuje klády, dřevěné štěpky, prášek a extrakty.

#8 Označuje podzemní části (tj. kořeny, rhizomy): celé, jejich části a v podobě prášku.

#9 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou těch, které jsou označeny štítkem „Vyrobeno z materiálu Hoodia spp. získaného z řízené sklizně a produkce na základě dohody s příslušným výkonným orgánem CITES [Botswany na základě dohody č. BW/xxxxxx] [Namibie na základě dohody č. NA/xxxxxx] [Jižní Afriky na základě dohody č. ZA/xxxxxx]“.

#10 Označuje klády, řezivo, dýhy, včetně nehotového dřevěného zboží používaného k výrobě smyčců pro smyčcové hudební nástroje.

#11 Označuje klády, řezivo, dýhy, překližky, prášek a extrakty.

#12 Označuje klády, řezivo, dýhy, překližky a extrakty. Na hotové výrobky, jež obsahují tyto extrakty jako přísady, včetně parfémů, se tato vysvětlivka nevztahuje.

#13 Označuje jádro (také známé jako „endosperm“, „dužina“ nebo „kopra“) a veškeré jeho odvozené části.

#14 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

a) semen a pylu;

b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;

c) plodů;

d) listů;

e) vysušeného (exhaustovaného) prášku z agarwood, včetně lisovaného prášku ve všech tvarech, a

f) hotových výrobků, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod; tato výjimka se nepoužije na korálky, růžence a řezbářské výrobky.

13. Níže uvedené pojmy a výrazy, používané ve vysvětlivkách k těmto přílohám, jsou definovány následovně:

Extrakt

Jakákoli látka přímo získaná z rostlinného materiálu fyzikálními či chemickými prostředky bez ohledu na výrobní proces. Extrakt může mít skupenství pevné (např. krystaly, pryskyřice, jemné či hrubé částice), polopevné (např. gumy, vosky) nebo kapalné (např. roztoky, tinktury, oleje a esenciální oleje).

Hotové výrobky, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod

Výrobky přepravované po jednom nebo ve velkém, jež nevyžadují žádné další zpracování, jsou zabalené, označené pro konečné použití či maloobchod a jsou ve stavu, ve kterém je možné je prodávat široké veřejnosti nebo ve kterém je může široká veřejnost používat.

Prášek

Suchá pevná látka ve formě jemných nebo hrubých částic.

Dřevěné štěpky

Dřevo rozřezané, rozsekané či rozštípané na drobné kousky.

14. Jelikož u žádného z druhů nebo vyšších taxonů ROSTLIN zařazených do přílohy A není uvedena vysvětlivka, že s jejich hybridy je nutno zacházet v souladu s čl. 4 odst. 1, znamená to, že s uměle vypěstovanými hybridy, jež byly vypěstovány z jednoho nebo několika těchto druhů či taxonů, je povoleno obchodovat s potvrzením o tom, že byly uměle vypěstovány, a že semena a pyl (včetně brylek), řezané květiny, semenáčkové nebo tkáňové kultury získané in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravované ve sterilních nádobách, jež pocházejí z těchto hybridů, nejsou předmětem tohoto nařízení.

15. Moč, výkaly a ambra, které jsou odpadními produkty a jsou získány, aniž by se s dotyčným zvířetem manipulovalo, nejsou předmětem tohoto nařízení.

16. Pokud jde o živočišné druhy uvedené v příloze D, toto nařízení se vztahuje pouze na živé exempláře a na celé nebo téměř celé mrtvé exempláře s výjimkou taxonů, u kterých je uvedena následující vysvětlivka, aby bylo zřejmé, že jsou zahrnuty i ostatní části a odvozeniny:

§ 1 Jakékoli celé nebo téměř celé kůže, surové nebo vydělané.

§ 2 Jakékoli peří nebo jakákoli kůže nebo jiná část, na které je peří.

17. Pokud jde o rostlinné druhy uvedené v příloze D, ustanovení tohoto nařízení se vztahují pouze na živé exempláře s výjimkou taxonů, u kterých je uvedena následující vysvětlivka, aby bylo zřejmé, že jsou zahrnuty i ostatní části a odvozeniny:

§ 3 Sušené a čerstvé rostliny, případně včetně listů, kořenů/oddenků, stonků/kmenů, semen/spor, kůry a plodů.

§ 4 Klády, řezivo a dýhy. 

příloha A

příloha B

příloha C

obecný název

FAUNA (ŽIVOČICHOVÉ)

CHORDATA (STRUNATCI)

MAMMALIA

 

 

 

savci

ARTIODACTYLA

 

 

 

sudokopytníci

Antilocapridae

 

 

 

vidlorohovití

 

Antilocapra americana (I) (pouze populace z Mexika; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)

 

 

vidloroh

Bovidae

 

 

 

turovití

 

Addax nasomaculatus (I)

 

 

adax

 

 

Ammotragus lervia (II)

 

paovce hřivnatá

 

 

 

Antilope cervicapra (III Nepál/Pákistán)

antilopa jelení

 

 

Bison bison athabascae (II)

 

bizon lesní

 

Bos gaurus (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako Bos frontalis (gajal domácí), která není předmětem tohoto nařízení)

 

 

gaur

 

Bos mutus (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako Bos grunniens (jak domácí), která není předmětem tohoto nařízení)

 

 

jak divoký

 

Bos sauveli (I)

 

Boselaphus tragocamelus (III Pákistán)

kuprej

nilgau

 

 

 

Bubalus arnee (III Nepál) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako Bubalus bubalis (buvol domácí), která není předmětem tohoto nařízení)

arni

 

Bubalus depressicornis (I)

 

 

anoa

 

Bubalus mindorensis (I)

 

 

tamarau

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

anoa horský

 

 

Budorcas taxicolor (II)

 

takin

 

Capra falconeri (I)

 

 

koza šrouborohá

 

 

 

Capra hircus aegagrus (III Pákistán) (Na jedince domestikované formy se toto nařízení nevztahuje)

koza sindská

 

 

 

Capra sibirica (III Pákistán)

kozorožec sibiřský

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

serau čínský

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

serau červený

 

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

serau velký

 

Capricornis thar (I)

 

 

serau himálajský

 

 

Cephalophus brookei (II)

 

chocholatka Brookeova

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

chocholatka černohřbetá

 

Cephalophus jentinki (I)

 

 

chocholatka čabraková

 

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

chocholatka Ogilbyova

 

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

chocholatka žlutohřbetá

 

 

Cephalophus zebra (II)

 

chocholatka páskovaná

 

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

buvolec pestrý bělořitný

 

 

 

Gazella bennettii (III Pákistán)

gazela indická (činkara)

 

Gazella cuvieri (I)

 

 

gazela atlaská

 

 

 

Gazella dorcas (III Alžírsko/Tunisko)

gazela dorkas

 

Gazella leptoceros (I)

 

 

gazela písková

 

Hippotragus niger variani (I)

 

 

antilopa obrovská

 

 

Kobus leche (II)

 

voduška červená

 

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

goral červený

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

goral východní

 

Naemorhedus goral (I)

 

 

goral tmavý

 

Naemorhedus griseus (I)

 

 

goral sečuánský

 

Nanger dama (I)

 

 

gazela dama

 

Oryx dammah (I)

 

 

přímorožec šavlorohý

 

Oryx leucoryx (I)

 

 

přímorožec arabský

 

 

Ovis ammon (II) (s výjimkou poddruhů zařazených v příloze A)

 

argali

 

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

argali tibetský

 

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

argali turkestánský

 

 

Ovis canadensis (II) (pouze populace v Mexiku; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)

 

ovce tlustorohá

 

Ovis orientalis ophion (I)

 

 

ovce kruhorohá, poddruh ophion

 

 

Ovis vignei (II) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze A)

 

ovce stepní

 

Ovis vignei vignei (I)

 

 

ovce stepní, poddruh vignei

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

orongo

 

 

Philantomba monticola (II)

 

chocholatka modrá

 

 

 

Pseudois nayaur (III Pákistán)

nahur modrý

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

saola

 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 

 

kamzík apeninský

 

 

Saiga borealis (II)

 

sajga mongolská

 

 

Saiga tatarica (II)

 

sajga tatarská

 

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepál)

antilopa čtyřrohá

Camelidae

 

 

 

velbloudovití

 

 

Lama guanicoe (II)

 

guanako

 

Vicugna vicugna (I) (s výjimkou populací v: Argentině [populace provincií Jujuy a Catamarca a polodivoké populace provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívii [celá populace]; Chile [populace oblasti Primera Región]; Ekvádoru [celá populace] a Peru [celá populace], které jsou zahrnuty v příloze B)

Vicugna vicugna (II) (pouze populace v Argentině (1) [populace provincií Jujuy a Catamarca a polodivoké populace provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívii (2) [celá populace]; Chile (3) [populace oblasti Primera Región]; Ekvádoru (4) [celá populace] a Peru (5) [celá populace]; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A)

 

vikuňa

Cervidae

 

 

 

jelenovití

 

Axis calamianensis (I)

 

 

axis kalamianský

 

Axis kuhlii (I)

 

 

axis baveánský

 

 

 

Axis porcinus (III Pákistán, s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze A)

axis vepří

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

axis vepří, poddruh annamiticus

 

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

jelenec bahenní

 

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

jelen bucharský

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Alžírsko/Tunisko)

jelen berberský

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

jelen hanglu

 

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

daněk mezopotámský

 

Hippocamelus spp. (I)

 

 

huemul

 

 

 

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

mazama červený, poddruh cerasina

 

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

muntžak tmavý

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

muntžak obrovský

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

jelenec běloocasý, poddruh mayensis

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

jelenec pampový

 

 

Pudu mephistophiles (II)

 

pudu severní

 

Pudu puda (I)

 

 

pudu jižní

 

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

barasinga

 

Rucervus eldii (I)

 

 

jelen lyrorohý

Hippopotamidae

 

 

 

hrochovití

 

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

hrošík liberijský

 

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

hroch obojživelný

Moschidae

 

 

 

kabarovití

 

Moschus spp. (I) (pouze populace v Afghánistánu, Bhútánu, Indii, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)

Moschus spp. (II) (s výjimkou populací z Afghánistánu, Bhútánu, Indie, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu, které jsou zařazeny v příloze A)

 

kabar

Suidae

 

 

 

prasatovití

 

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

babirusa zlatá

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

babirusa Bola-Batu

 

Babyrousa celebensis (I)

 

 

babirusa sulaweská

 

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

babirusa togianská

 

Sus salvanius (I)

 

 

prase zakrslé

Tayassuidae

 

 

 

pekariovití

 

 

Tayassuidae spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A a vyjma populací Pecari tajacu (pekari páskovaný) v Mexiku a ve Spojených státech, které nejsou zařazeny v přílohách tohoto nařízení)

 

pekariovití

 

Catagonus wagneri (I)

 

 

pekari Wagnerův

CARNIVORA

 

 

 

šelmy

Ailuridae

 

 

 

pandy malé

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

panda červená

Canidae

 

 

 

psovití

 

 

 

Canis aureus (III Indie)

šakal obecný

 

Canis lupus (I/II)

(všechny populace s výjimkou populací ve Španělsku na sever od řeky Duero a v Řecku na sever od 39. rovnoběžky. Populace z Bhútánu, Indie, Nepálu a Pákistánu jsou uvedeny v příloze I; všechny ostatní populace jsou uvedeny v příloze II. Nezahrnuje domestikovanou formu a psa dingo, kteří jsou uváděni jako Canis lupus familiarisCanis lupus dingo.)

Canis lupus (II) (populace ve Španělsku na sever od řeky Duero a v Řecku na sever od 39. rovnoběžky. Nezahrnuje domestikovanou formu a psa dingo, kteří jsou uváděni jako Canis lupus familiarisCanis lupus dingo)

 

vlk obecný

 

Canis simensis

 

 

vlček etiopský

 

 

Cerdocyon thous (II)

 

maikong

 

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

pes hřivnatý

 

 

Cuon alpinus (II)

 

dhoul

 

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

pes horský

 

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

pes Darwinův

 

 

Lycalopex griseus (II)

 

pes argentinský

 

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

pes pampový

 

Speothos venaticus (I)

 

 

pes pralesní

 

 

 

Vulpes bengalensis (III Indie)

liška džunglová

 

 

Vulpes cana (II)

 

liška kana

 

 

Vulpes zerda (II)

 

fenek

Eupleridae

 

 

 

šelmy madagaskarské

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

fosa

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

puchol malý

 

 

Fossa fossana (II)

 

fanaloka

Felidae

 

 

 

kočkovití

 

 

Felidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A; exempláře domestikovaných forem nejsou předmětem tohoto nařízení)

 

kočkovití

 

Acinonyx jubatus (I) (Roční vývozní kvóty pro živé exempláře a lovecké trofeje jsou tyto: Botswana: 5; Namibie 150; Zimbabwe: 50. Obchod s takovými exempláři je předmětem čl. 4 odst. 1)

 

 

gepard

 

Caracal caracal (I) (pouze populace v Asii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)

 

 

karakal

 

Catopuma temminckii (I)

 

 

kočka Temminckova

 

Felis nigripes (I)

 

 

kočka černonohá

 

Felis silvestris (II)

 

 

kočka divoká

 

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

kočka slaništní

 

Leopardus jacobitus (I)

 

 

kočka horská

 

Leopardus pardalis (I)

 

 

ocelot velký

 

Leopardus tigrinus (I)

 

 

ocelot stromový

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

margay

 

Lynx lynx (II)

 

 

rys ostrovid

 

Lynx pardinus (I)

 

 

rys pardálový

 

Neofelis nebulosa (I)

 

 

levhart obláčkový

 

Panthera leo persica (I)

 

 

lev perský

 

Panthera onca (I)

 

 

jaguár

 

Panthera pardus (I)

 

 

levhart

 

Panthera tigris (I)

 

 

tygr

 

Pardofelis marmorata (I)

 

 

kočka mramorová

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (pouze populace v Bangladéši, Indii a Thajsku; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)

 

 

kočka bengálská, poddruh bengalensis

 

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

kočka iriomotská

 

Prionailurus planiceps (I)

 

 

kočka plochočelá

 

Prionailurus rubiginosus (I) (pouze populace v Indii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)

 

 

kočka cejlonská

 

Puma concolor coryi (I)

 

 

puma, poddruh coryi

 

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

puma, poddruh costaricensis

 

Puma concolor couguar (I)

 

 

puma, poddruh couguar

 

Puma yagouaroundi (I) (pouze populace ve Střední a Severní Americe; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)

 

 

jaguarundi

 

Uncia uncia (I)

 

 

irbis

Herpestidae

 

 

 

promykovití

 

 

 

Herpestes edwardsi (III Indie/Pákistán)

promyka mungo

 

 

 

Herpestes fuscus (III Indie)

Herpestes javanicus (III Pákistán)

promyka hnědá

promyka malá

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Indie)

promyka zlatá

 

 

 

Herpestes smithii (III Indie)

promyka rudá

 

 

 

Herpestes urva (III Indie)

promyka krabová

 

 

 

Herpestes vitticollis (III Indie)

promyka pruhovaná

Hyaenidae

 

 

 

hyenovití

 

 

 

Hyaena hyaena (III Pákistán)

hyena žíhaná

 

 

 

Proteles cristata (III Botswana)

hyenka hřivnatá

Mephitidae

 

 

 

skunkovití

 

 

Conepatus humboldtii (II)

 

skunk jižní

Mustelidae

 

 

 

lasicovití

Lutrinae

 

 

 

vydry

 

 

Lutrinae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

vydry

 

Aonyx capensis microdon (I) (pouze populace v Kamerunu a Nigérii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)

 

 

vydra konžská

 

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

vydra mořská, poddruh nereis

 

Lontra felina (I)

 

 

vydra pobřežní

 

Lontra longicaudis (I)

 

 

vydra jihoamerická

 

Lontra provocax (I)

 

 

vydra jižní

 

Lutra lutra (I)

 

 

vydra říční

 

Lutra nippon (I)

 

 

vydra japonská

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

vydra obrovská

Mustelinae

 

 

 

kuny

 

 

 

Eira barbara (III Honduras)

hyrare

 

 

 

Galictis vittata (III Kostarika)

grizon velký

 

 

 

Martes flavigula (III Indie)

charza žlutohrdlá

 

 

 

Martes foina intermedia (III Indie)

kuna skalní, poddruh intermedia

 

 

 

Martes gwatkinsii (III Indie)

charza jižní

 

 

 

Mellivora capensis (III Botswana)

medojed

 

Mustela nigripes (I)

 

 

tchoř černonohý

Odobenidae

 

 

 

mrožovití

 

 

Odobenus rosmarus (III Kanada)

 

mrož

Otariidae

 

 

 

lachtanovití

 

 

Arctocephalus spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

lachtan

 

Arctocephalus philippii (II)

 

 

lachtan ostrovní

 

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

lachtan guadalupský

Phocidae

 

 

 

tuleňovití

 

 

Mirounga leonina (II)

 

rypouš sloní

 

Monachus spp. (I)

 

 

tuleň

Procyonidae

 

 

 

medvídkovití

 

 

 

Bassaricyon gabbii (III Kostarika)

olingo štíhlý

 

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Kostarika)

fret malý

 

 

 

Nasua narica (III Honduras)

nosál bělohubý

 

 

 

Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

nosál červený, poddruh solitaria

 

 

 

Potos flavus (III Honduras)

kynkažu

Ursidae

 

 

 

medvědovití

 

 

Ursidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

medvědovití

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

panda velká

 

Helarctos malayanus (I)

 

 

medvěd malajský

 

Melursus ursinus (I)

 

 

medvěd pyskatý

 

Tremarctos ornatus (I)

 

 

medvěd brýlatý

 

Ursus arctos (I/II)

(pouze populace v Bhútánu, Číně, Mexiku a Mongolsku a poddruh Ursus arctos isabellinus (medvěd plavý) jsou uvedeny v příloze I; všechny ostatní populace a poddruhy jsou uvedeny v příloze II)

 

 

medvěd hnědý

 

Ursus thibetanus (I)

 

 

medvěd ušatý

Viverridae

 

 

 

cibetkovití

 

 

 

Arctictis binturong (III Indie)

binturong

 

 

 

Civettictis civetta (III Botswana)

cibetka africká

 

 

Cynogale bennettii (II)

 

mampalon

 

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

puchol žíhaný

 

 

 

Paguma larvata (III Indie)

oviječ maskovaný

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III Indie)

oviječ skvrnitý

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III Indie)

oviječ tmavý

 

 

Prionodon linsang (II)

 

linsang pruhovaný

 

Prionodon pardicolor (I)

 

 

linsang skvrnitý

 

 

 

Viverra civettina (III Indie)

cibetka pobřežní

 

 

 

Viverra zibetha (III Indie)

cibetka asijská

 

 

 

Viverricula indica (III Indie)

cibetka malá

CETACEA

 

 

 

kytovci

 

CETACEA spp. (I/II) (6)

 

 

kytovci

CHIROPTERA

 

 

 

letouni

Phyllostomidae

 

 

 

listonosovití

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

listonos bělopruhý

Pteropodidae

 

 

 

kaloňovití

 

 

Acerodon spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

kaloň

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

kaloň zlatotemenný

 

 

Pteropus spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A a s výjimkou Pteropus brunneus)

 

kaloň

 

Pteropus insularis (I)

 

 

kaloň mikronéský

 

Pteropus livingstonii (II)

 

 

kaloň komorský

 

Pteropus loochoensis (I)

 

 

kaloň japonský

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

kaloň mariánský

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

kaloň karolínský

 

Pteropus pelewensis (I)

 

 

kaloň babelthuapský

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

kaloň palauský

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

kaloň rodriguezský

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

kaloň samojský

 

Pteropus tonganus (I)

 

 

kaloň tonžský

 

Pteropus ualanus (I)

 

 

kaloň ualanský

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

kaloň pembský

 

Pteropus yapensis (I)

 

 

kaloň japský

CINGULATA

 

 

 

pásovci

Dasypodidae

 

 

 

pásovcovití

 

 

 

Cabassous centralis (III Kostarika)

pásovec středoamerický

 

 

 

Cabassous tatouay (III Uruguay)

pásovec dlouhouchý

 

 

Chaetophractus nationi (II) (Byla stanovena nulová roční vývozní kvóta. Všechny exempláře jsou považovány za exempláře druhů uvedených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.)

 

pásovec bolivijský

 

Priodontes maximus (I)

 

 

pásovec velký

DASYUROMORPHIA

 

 

 

vačnatci-kunovci

Dasyuridae

 

 

 

kunovcovití

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

vakomyš západoaustralská

 

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

vakomyš dunová

DIPROTODONTIA

 

 

 

vačnatci-dvojitozubci

Macropodidae

 

 

 

klokanovití

 

 

Dendrolagus inustus (II)

 

klokan hnědý

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

klokan medvědí

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

klokan kosmatý

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

klokan páskovaný

 

Onychogalea fraenata (I)

 

 

klokan uzdičkový

Phalangeridae

 

 

 

kuskusovití

 

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

kuskus východní

 

 

Phalanger mimicus (II)

 

kuskus jižní

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

kuskus pruhovaný

 

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

kuskus manuský

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

kuskus skvrnitý

 

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

kuskus papuánský

Potoroidae

 

 

 

klokánkovití

 

Bettongia spp. (I)

 

 

klokánek

Vombatidae

 

 

 

vombatovití

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

vombat Kreftův

LAGOMORPHA

 

 

 

zajíci

Leporidae

 

 

 

zajícovití

 

Caprolagus hispidus (I)

 

 

králík štětinatý

 

Romerolagus diazi (I)

 

 

králík lávový

MONOTREMATA

 

 

 

ptakořitní

Tachyglossidae

 

 

 

ježurovití

 

 

Zaglossus spp. (II)

 

paježura

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

bandikuti

Peramelidae

 

 

 

bandikutovití hrubosrstí

 

Perameles bougainville (I)

 

 

bandikut páskovaný

Thylacomyidae

 

 

 

bandikutovití jemnosrstí

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

bandikut králíkovitý

PERISSODACTYLA

 

 

 

lichokopytníci

Equidae

 

 

 

koňovití

 

Equus africanus (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako Equus asinus (osel domácí), která není předmětem tohoto nařízení)

 

 

osel africký

 

Equus grevyi (I)

 

 

zebra Grévyho

 

Equus hemionus (I/II) (druh je vyjmenován v příloze II, ale poddruhy Equus hemionus hemionus (džigetaj) a Equus hemionus khur (khur) jsou vyjmenovány v příloze I)

 

 

osel asijský

 

Equus kiang (II)

 

 

kiang

 

Equus przewalskii (I)

 

 

kůň Převalského

 

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

zebra Hartmannové

 

Equus zebra zebra (I)

 

 

zebra kapská

Rhinocerotidae

 

 

 

nosorožcovití

 

Rhinocerotidae spp. (I) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze B)

 

 

nosorožcovití

 

 

Ceratotherium simum simum (II) (pouze populace v Jihoafrické republice a Svazijsku; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A. Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s živými zvířaty na vhodná a přijatelná místa určení a obchodu s loveckými trofejemi. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhu zařazeného v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.)

 

nosorožec tuponosý jižní

Tapiridae

 

 

 

tapírovití

 

Tapiridae spp. (I) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze B)

 

 

tapírovití

 

 

Tapirus terrestris (II)

 

tapír jihoamerický

PHOLIDOTA

 

 

 

luskouni

Manidae

 

 

 

luskounovití

 

 

Manis spp. (II)

(pro druhy Manis crassicaudata (luskoun tlustoocasý), Manis culionensis (luskoun filipínský), Manis javanica (luskoun ostrovní) a Manis pentadactyla (luskoun krátkoocasý) byla stanovena nulová roční vývozní kvóta pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro převážně komerční účely)

 

luskoun

PILOSA

 

 

 

chudozubí

Bradypodidae

 

 

 

lenochodovití tříprstí

 

 

Bradypus pygmaeus (II)

 

lenochod trpasličí

 

 

Bradypus variegatus (II)

 

lenochod hnědokrký

Megalonychidae

 

 

 

lenochodovití dvouprstí

 

 

 

Choloepus hoffmanni (III Kostarika)

lenochod krátkokrký

Myrmecophagidae

 

 

 

mravenečníkovití

 

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

mravenečník velký

 

 

 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

mravenečník mexický

PRIMATES

 

 

 

primáti

 

 

PRIMATES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

primáti

Atelidae

 

 

 

chápanovití

 

Alouatta coibensis (I)

 

 

vřešťan panamský

 

Alouatta palliata (I)

 

 

vřešťan pláštíkový

 

Alouatta pigra (I)

 

 

vřešťan mono

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

chápan středoamerický, poddruh frontatus

 

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 

 

chápan středoamarický, poddruh panamensis

 

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

chápan pavoučí

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

chápan severní

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

chápan hnědý

Cebidae

 

 

 

malpovití

 

Callimico goeldii (I)

 

 

kalimiko

 

Callithrix aurita (I)

 

 

kosman ušatý

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

kosman žlutohlavý

 

Leontopithecus spp. (I)

 

 

lvíček

 

Saguinus bicolor (I)

 

 

tamarín pestrý

 

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

tamarín Geoffroyův

 

Saguinus leucopus (I)

 

 

tamarín běloruký

 

Saguinus martinsi (I)

 

 

tamarín Martinsův

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

tamarín pinčí

 

Saimiri oerstedii (I)

 

 

kotul rudohřbetý

Cercopithecidae

 

 

 

kočkodanovití

 

Cercocebus galeritus (I)

 

 

mangabej chocholatý

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

kočkodan Dianin

 

Cercopithecus roloway (I)

 

 

kočkodan Rolowayův

 

Cercopithecus solatus (II)

 

 

kočkodan sluneční

 

Colobus satanas (II)

 

 

gueréza černá

 

Macaca silenus (I)

 

 

makak lví

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

dril

 

Mandrillus sphinx (I)

 

 

mandril

 

Nasalis larvatus (I)

 

 

kahau nosatý

 

Piliocolobus foai (II)

 

 

gueréza středoafrická

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

gueréza stříbřitonohá

 

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

gueréza zanzibarská

 

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

gueréza Pennantova

 

Piliocolobus preussi (II)

 

 

gueréza kamerunská

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

gueréza červenohlavá

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

gueréza šedonohá

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

gueréza Thollonova

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

hulman mentavejský

 

Pygathrix spp. (I)

 

 

langur

 

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

langur

 

Semnopithecus ajax (I)

 

 

hulman kašmírský

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

hulman jižní

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

hulman posvátný

 

Semnopithecus hector (I)

 

 

hulman tarajský

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

hulman černoruký

 

Semnopithecus priam (I)

 

 

hulman priamský

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

hulman nepálský

 

Simias concolor (I)

 

 

kahau mentavejský

 

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

hulman Delacourův

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

hulman uzdičkový

 

Trachypithecus geei (I)

 

 

hulman zlatý

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

hulman hatinhský

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

hulman nilgirský

 

Trachypithecus laotum (II)

 

 

hulman laoský

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

hulman chocholatý

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

hulman zlatohlavý

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

hulman Shortridgeův

Cheirogaleidae

 

 

 

makiovití

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

makiovití

Daubentoniidae

 

 

 

ksukolovití

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

ksukol ocasatý

Hominidae

 

 

 

hominidi

 

Gorilla beringei (I)

 

 

gorila horská

 

Gorilla gorilla (I)

 

 

gorila nížinná

 

Pan spp. (I)

 

 

šimpanz

 

Pongo abelii (I)

 

 

orangutan sumaterský

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

orangutan bornejský

Hylobatidae

 

 

 

gibonovití

 

Hylobatidae spp. (I)

 

 

gibonovití

Indriidae

 

 

 

indriovití

 

Indriidae spp. (I)

 

 

indriovití

Lemuridae

 

 

 

lemurovití denní

 

Lemuridae spp. (I)

 

 

lemurovití denní

Lepilemuridae

 

 

 

lemurovití noční

 

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

lemurovití noční

Lorisidae

 

 

 

outloňovití

 

Nycticebus spp. (I)

 

 

outloň

Pitheciidae

 

 

 

chvostanovití

 

Cacajao spp. (I)

 

 

uakari

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

titi světlý

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

titi černoruký

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

titi černočelý

 

Callicebus personatus (II)

 

 

titi maskovaný

 

Chiropotes albinasus (I)

 

 

chvostan bělonosý

Tarsiidae

 

 

 

nártounovití

 

Tarsius spp. (II)

 

 

nártoun

PROBOSCIDEA

 

 

 

chobotnatci

Elephantidae

 

 

 

slonovití

 

Elephas maximus (I)

 

 

slon indický

 

Loxodonta africana (I) (s výjimkou populací v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe, které jsou zařazeny v příloze B)

Loxodonta africana (II)

(pouze populace v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe (7); všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A)

 

slon africký

RODENTIA

 

 

 

hlodavci

Chinchillidae

 

 

 

činčilovití

 

Chinchilla spp. (I) (exempláře domestikované formy nejsou předmětem tohoto nařízení)

 

 

činčila

Cuniculidae

 

 

 

pakovití

 

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

paka nížinná

Dasyproctidae

 

 

 

agutiovití

 

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

aguti středoamerický

Erethizontidae

 

 

 

urzonovití

 

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

kuandu mexický

 

 

 

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

kuandu dlouhosrstý

Hystricidae

 

 

 

dikobrazovití

 

Hystrix cristata

 

 

dikobraz obecný

Muridae

 

 

 

myšovití

 

Leporillus conditor (I)

 

 

krysa zajícová

 

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

myška hlasatelská

 

Xeromys myoides (I)

 

 

krysa pobřežní

 

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

skálomyš tlustoocasá

Sciuridae

 

 

 

veverkovití

 

 

Callosciurus erythraeus (pouze živé exempláře)

 

veverka Pallasova

 

Cynomys mexicanus (I)

 

 

psoun Merriamův

 

 

 

Marmota caudata (III Indie)

svišť dlouhoocasý

 

 

 

Marmota himalayana (III Indie)

svišť himálajský

 

 

Ratufa spp. (II)

 

ratufa

 

 

Sciurus carolinensis (pouze živé exempláře)

 

veverka popelavá

 

 

 

Sciurus deppei (III Kostarika)

veverka Deppeova

 

 

Sciurus niger (pouze živé exempláře)

 

veverka liščí

SCANDENTIA

 

 

 

tany

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

tany

SIRENIA

 

 

 

sirény

Dugongidae

 

 

 

dugongovití

 

Dugong dugon (I)

 

 

dugong indický

Trichechidae

 

 

 

kapustňákovití

 

Trichechus inunguis (I)

 

 

kapustňák jihoamerický

 

Trichechus manatus (I)

 

 

kapustňák širokonosý

 

Trichechus senegalensis (I)

 

 

kapustňák senegalský

AVES

 

 

 

ptáci

ANSERIFORMES

 

 

 

vrubozobí

Anatidae

 

 

 

kachnovití

 

Anas aucklandica (I)

 

 

čírka hnědá

 

 

Anas bernieri (II)

 

čírka černoskvrnná

 

Anas chlorotis (I)

 

 

čírka novozélandská

 

 

Anas formosa (II)

 

čírka sibiřská

 

Anas laysanensis (I)

 

 

kachna laysanská

 

Anas nesiotis (I)

 

 

čírka campbellská

 

Anas querquedula

 

 

čírka modrá

 

Asarcornis scutulata (I)

 

 

pižmovka bělokřídlá

 

Aythya innotata

 

 

polák madagaskarský

 

Aythya nyroca

 

 

polák malý

 

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

berneška velká aleutská

 

Branta ruficollis (II)

 

 

berneška rudokrká

 

Branta sandvicensis (I)

 

 

berneška havajská

 

 

 

Cairina moschata (III Honduras)

pižmovka velká

 

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

labuť koskoroba

 

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

labuť černokrká

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

husička stromová

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

husička podzimní

 

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

husička dvoubarvá

 

Mergus octosetaceus

 

 

morčák paranský

 

 

Oxyura jamaicensis (pouze živé exempláře)

 

kachnice kaštanová

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

kachnice bělohlavá

 

Rhodonessa caryophyllacea (pravděpodobně vyhynulá) (I)

 

 

kachna růžovohlavá

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

pižmovka hřebenatá

 

Tadorna cristata

 

 

husice chocholatá

APODIFORMES

 

 

 

svišťouni

Trochilidae

 

 

 

kolibříkovití

 

 

Trochilidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

kolibříkovití

 

Glaucis dohrnii (I)

 

 

kolibřík bronzovoocasý

CHARADRIIFORMES

 

 

 

dlouhokřídlí

Burhinidae

 

 

 

dytíkovití

 

 

 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

dytík dvoupruhý

Laridae

 

 

 

rackovití

 

Larus relictus (I)

 

 

racek reliktní

Scolopacidae

 

 

 

slukovití

 

Numenius borealis (I)

 

 

koliha severní

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

koliha tenkozobá

 

Tringa guttifer (I)

 

 

vodouš ochotský

CICONIIFORMES

 

 

 

brodiví

Ardeidae

 

 

 

volavkovití

 

Ardea alba

 

 

volavka bílá

 

Bubulcus ibis

 

 

volavka rusohlavá

 

Egretta garzetta

 

 

volavka stříbřitá

Balaenicipitidae

 

 

 

člunozobcovití

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

člunozobec africký

Ciconiidae

 

 

 

čápovití

 

Ciconia boyciana (I)

 

 

čáp východní

 

Ciconia nigra (II)

 

 

čáp černý

 

Ciconia stormi

 

 

čáp pestrý

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

čáp jabiru

 

Leptoptilos dubius

 

 

marabu indický

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

nesyt bílý

Phoenicopteridae

 

 

 

plameňákovití

 

 

Phoenicopteridae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

plameňákovití

 

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

plameňák karibský

Threskiornithidae

 

 

 

ibisovití

 

 

Eudocimus ruber (II)

 

ibis rudý

 

Geronticus calvus (II)

 

 

ibis jihoafrický

 

Geronticus eremita (I)

 

 

ibis skalní

 

Nipponia nippon (I)

 

 

ibis čínský

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

kolpík bílý

 

Pseudibis gigantea

 

 

ibis obrovský

COLUMBIFORMES

 

 

 

měkkozobí

Columbidae

 

 

 

holubovití

 

Caloenas nicobarica (I)

 

 

holub nikobarský

 

Claravis godefrida

 

 

holub červenokřídlý

 

Columba livia

 

 

holub skalní

 

Ducula mindorensis (I)

 

 

holub císařský

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

holub krvavý

 

 

Goura spp. (II)

 

korunáč

 

Leptotila wellsi

 

 

holub Wellsův

 

 

 

Nesoenas mayeri (III Mauricius)

holub růžový

 

Streptopelia turtur

 

 

hrdlička divoká

CORACIIFORMES

 

 

 

srostloprstí

Bucerotidae

 

 

 

zoborožcovití

 

 

Aceros spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

zoborožec

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

zoborožec rudokrký

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

zoborožec

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

zoborožec

 

 

Berenicornis spp. (II)

 

zoborožec

 

 

Buceros spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

dvojzoborožec

 

Buceros bicornis (I)

 

 

dvojzoborožec žlutozobý

 

 

Penelopides spp. (II)

 

zoborožec

 

Rhinoplax vigil (I)

 

 

zoborožec štítnatý

 

 

Rhyticeros spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

zoborožec

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

zoborožec běloprsý

CUCULIFORMES

 

 

 

kukačky

Musophagidae

 

 

 

turakovití

 

 

Tauraco spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

turako

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

turako Bannermanův

FALCONIFORMES

 

 

 

dravci

 

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(s výjimkou druhů uvedených v příloze A; s výjimkou jednoho druhu čeledi Cathartidae, který je uveden v příloze C; ostatní druhy z uvedené čeledi nejsou v přílohách tohoto nařízení uvedeny; a s výjimkou druhu Caracara lutosa)

 

dravci

Accipitridae

 

 

 

jestřábovití

 

Accipiter brevipes (II)

 

 

krahujec krátkoprstý

 

Accipiter gentilis (II)

 

 

jestřáb lesní

 

Accipiter nisus (II)

 

 

krahujec obecný

 

Aegypius monachus (II)

 

 

sup hnědý

 

Aquila adalberti (I)

 

 

orel iberský

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

orel skalní

 

Aquila clanga (II)

 

 

orel volavý

 

Aquila heliaca (I)

 

 

orel královský

 

Aquila pomarina (II)

 

 

orel křiklavý

 

Buteo buteo (II)

 

 

káně lesní

 

Buteo lagopus (II)

 

 

káně rousná

 

Buteo rufinus (II)

 

 

káně bělochvostá

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

luňákovec kubánský

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

orlík krátkoprstý

 

Circus aeruginosus (II)

 

 

moták pochop

 

Circus cyaneus (II)

 

 

moták pilich

 

Circus macrourus (II)

 

 

moták stepní

 

Circus pygargus (II)

 

 

moták lužní

 

Elanus caeruleus (II)

 

 

luněc šedý

 

Eutriorchis astur (II)

 

 

orlík madagaskarský

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

orlosup bradatý

 

Gyps fulvus (II)

 

 

sup bělohlavý

 

Haliaeetus spp. (I/II) (druh Haliaeetus albicilla (orel mořský) je uveden v příloze I; ostatní druhy jsou uvedeny v příloze II)

 

 

orel

 

Harpia harpyja (I)

 

 

harpyje pralesní

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

orel jestřábí

 

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

orel nejmenší

 

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

káně západní

 

Milvus migrans (II) (s výjimkou Milvus migrans lineatus, který je zařazen v příloze B)

 

 

luňák hnědý

 

Milvus milvus (II)

 

 

luňák červený

 

Neophron percnopterus (II)

 

 

sup mrchožravý

 

Pernis apivorus (II)

 

 

včelojed lesní

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

orel opičí

Cathartidae

 

 

 

kondorovití

 

Gymnogyps californianus (I)

 

 

kondor kalifornský

 

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

kondor královský

 

Vultur gryphus (I)

 

 

kondor andský

Falconidae

 

 

 

sokolovití

 

Falco araeus (I)

 

 

poštolka seychelská

 

Falco biarmicus (II)

 

 

raroh jižní

 

Falco cherrug (II)

 

 

raroh velký

 

Falco columbarius (II)

 

 

dřemlík tundrový

 

Falco eleonorae (II)

 

 

ostříž jižní

 

Falco jugger (I)

 

 

raroh lagar

 

Falco naumanni (II)

 

 

poštolka jižní

 

Falco newtoni (I) (pouze populace na Seychelách)

 

 

poštolka madagaskarská

 

Falco pelegrinoides (I)

 

 

sokol šahin

 

Falco peregrinus (I)

 

 

sokol stěhovavý

 

Falco punctatus (I)

 

 

poštolka mauricijská

 

Falco rusticolus (I)

 

 

raroh lovecký

 

Falco subbuteo (II)

 

 

ostříž lesní

 

Falco tinnunculus (II)

 

 

poštolka obecná

 

Falco vespertinus (II)

 

 

poštolka rudonohá

Pandionidae

 

 

 

orlovcovití

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

orlovec říční

GALLIFORMES

 

 

 

hrabaví

Cracidae

 

 

 

hokovití

 

Crax alberti (III Kolumbie)

 

 

hoko modrozobý

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

hoko červenolaločnatý

 

 

 

Crax daubentoni (III Kolumbie)

hoko žlutolaločnatý

 

 

Crax fasciolata

 

hoko žlutozobý

 

 

 

Crax globulosa (III Kolumbie)

hoko korunkatý

 

 

 

Crax rubra (III Kolumbie/Kostarika/Guatemala/Honduras)

hoko proměnlivý

 

Mitu mitu (I)

 

 

hoko mitu

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

guan horský

 

 

 

Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)

čačalaka obecná

 

 

 

Pauxi pauxi (III Kolumbie)

hoko přílbový

 

Penelope albipennis (I)

 

 

guan bělokřídlý

 

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

guan chocholatý

 

 

 

Penelopina nigra (III Guatemala)

guan malý

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

guan černočelý

 

Pipile pipile (I)

 

 

guan trinidadský

Megapodiidae

 

 

 

tabonovití

 

Macrocephalon maleo (I)

 

 

tabon přílbový

Phasianidae

 

 

 

bažantovití

 

 

Argusianus argus (II)

 

argus okatý

 

Catreus wallichii (I)

 

 

bažant Wallichův

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

křepel virginský, poddruh ridgwayi

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

bažant tibetský

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

bažant mandžuský

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

kur Sonneratův

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

bažant krvavý

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

bažant lesklý

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

bažant zelenoocasý

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

bažant Sclaterův

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

bažant Edwardsův

 

 

Lophura hatinhensis

 

bažant vietnamský

 

 

 

Lophura leucomelanos (III Pákistán)

bažant kalij

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

bažant Swinhoeův

 

 

 

Meleagris ocellata (III Guatemala)

krocan paví

 

Odontophorus strophium

 

 

křepel límcový

 

Ophrysia superciliosa

 

 

křepelka himálajská

 

 

 

Pavo cristatus (III Pákistán)

páv korunkatý

 

 

Pavo muticus (II)

 

páv zelený

 

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

bažant paví

 

 

Polyplectron germaini (II)

 

bažant bělolící

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

bažant malajský

 

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

bažant palawanský

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

bažant bornejský

 

 

 

Pucrasia macrolopha (III Pákistán)

bažant chocholatý

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

bažant perlový

 

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

bažant Elliotův

 

Syrmaticus humiae (I)

 

 

bažant Humeové

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

bažant mikado

 

Tetraogallus caspius (I)

 

 

velekur kaspický

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

velekur tibetský

 

Tragopan blythii (I)

 

 

satyr Blythův

 

Tragopan caboti (I)

 

 

satyr Cabotův

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

satyr černohlavý

 

 

 

Tragopan satyra (III Nepál)

satyr himálajský

 

 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

tetřívek prériový, poddruh attwateri

GRUIFORMES

 

 

 

krátkokřídlí

Gruidae

 

 

 

jeřábovití

 

 

Gruidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

jeřábovití

 

Grus americana (I)

 

 

jeřáb americký

 

Grus canadensis (I/II) (druh je uveden v příloze II, ale poddruhy Grus canadensis nesiottesGrus canadensis pulla jsou uvedeny v příloze I)

 

 

jeřáb kanadský

 

Grus grus (II)

 

 

jeřáb popelavý

 

Grus japonensis (I)

 

 

jeřáb mandžuský

 

Grus leucogeranus (I)

 

 

jeřáb bílý

 

Grus monacha (I)

 

 

jeřáb kápový

 

Grus nigricollis (I)

 

 

jeřáb černokrký

 

Grus vipio (I)

 

 

jeřáb červenolící

Otididae

 

 

 

dropovití

 

 

Otididae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

dropovití

 

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

drop černohlavý

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

drop obojkový

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

drop hřivnatý

 

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

drop bengálský

 

Otis tarda (II)

 

 

drop velký

 

Sypheotides indicus (II)

 

 

drop indický

 

Tetrax tetrax (II)

 

 

drop malý

Rallidae

 

 

 

chřástalovití

 

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

chřástal Howeův

Rhynochetidae

 

 

 

kaguovití

 

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

kagu chocholatý

PASSERIFORMES

 

 

 

pěvci

Atrichornithidae

 

 

 

křováčkovití

 

Atrichornis clamosus (I)

 

 

křováček zvučný

Cotingidae

 

 

 

kotingovití

 

 

 

Cephalopterus ornatus (III Kolumbie)

vranucha ozdobná

 

 

 

Cephalopterus penduliger (III Kolumbie)

vranucha dlouholaločnatá

 

Cotinga maculata (I)

 

 

kotinga brazilská

 

 

Rupicola spp. (II)

 

skalňák

 

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

kotinga bělokřídlá

Emberizidae

 

 

 

strnadovití

 

 

Gubernatrix cristata (II)

 

kardinál zelený

 

 

Paroaria capitata (II)

 

kardinál černohřbetý

 

 

Paroaria coronata (II)

 

kardinál šedý

 

 

Tangara fastuosa (II)

 

tangara nádherná

Estrildidae

 

 

 

astrildovití

 

 

Amandava formosa (II)

 

tygříček olivový

 

 

Lonchura fuscata

 

rýžovník hnědý

 

 

Lonchura oryzivora (II)

 

rýžovník šedý

 

 

Poephila cincta cincta (II)

 

pásovník krátkoocasý, poddruh cincta

Fringillidae

 

 

 

pěnkavovití

 

Carduelis cucullata (I)

 

 

čížek ohnivý

 

 

Carduelis yarrellii (II)

 

čížek žlutolící

Hirundinidae

 

 

 

vlaštovkovití

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

břehule bělooká

Icteridae

 

 

 

vlhovcovití

 

Xanthopsar flavus (I)

 

 

vlhovec paraguajský

Meliphagidae

 

 

 

kystráčkovití

 

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 

 

medosavka zlatohrdlá, poddruh cassidix

Muscicapidae

 

 

 

lejskovití

 

Acrocephalus rodericanus (III Mauricius)

 

 

rákosník rodriguézský

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

lejsek medanský

 

Dasyornis broadbenti litoralis (pravděpodobně vyhynulý) (I)

 

 

střízlíkovec rezavohlavý

 

Dasyornis longirostris (I)

 

 

střízlíkovec západní

 

 

Garrulax canorus (II)

 

sojkovec drozdovitý

 

 

Garrulax taewanus (II)

 

sojkovec

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

timálie stříbrouchá

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

timálie čínská

 

 

Liocichla omeiensis (II)

 

sojkovec s-čchuanský

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

vranule bělokrká

 

Picathartes oreas (I)

 

 

vranule šedokrká

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauricius)

lejskovec maskarénský

Paradisaeidae

 

 

 

rajkovití

 

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

rajkovití

Pittidae

 

 

 

pitovití

 

 

Pitta guajana (II)

 

pita páskovaná

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

pita thajská

 

Pitta kochi (I)

 

 

pita luzonská

 

 

Pitta nympha (II)

 

pita hnědokorunkatá

Pycnonotidae

 

 

 

bulbulovití

 

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

bulbul korunkatý

Sturnidae

 

 

 

špačkovití

 

 

Gracula religiosa (II)

 

loskuták posvátný

 

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

majna Rothschildova

Zosteropidae

 

 

 

kruhoočkovití

 

Zosterops albogularis (I)

 

 

kruhoočko černouzdičkové

PELECANIFORMES

 

 

 

veslonozí

Fregatidae

 

 

 

fregatkovití

 

Fregata andrewsi (I)

 

 

fregatka Andrewsova

Pelecanidae

 

 

 

pelikánovití

 

Pelecanus crispus (I)

 

 

pelikán kadeřavý

Sulidae

 

 

 

terejovití

 

Papasula abbotti (I)

 

 

terej Abbottův

PICIFORMES

 

 

 

šplhavci

Capitonidae

 

 

 

vousákovití

 

 

 

Semnornis ramphastinus (III Kolumbie)

vousák tukaní

Picidae

 

 

 

datlovití

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

datel indomalajský, poddruh richardsi

Ramphastidae

 

 

 

tukanovití

 

 

 

Baillonius bailloni (III Argentina)

arassari zlatý

 

 

Pteroglossus aracari (II)

 

arassari černokrký

 

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentina)

arassari hnědouchý

 

 

Pteroglossus viridis (II)

 

arassari zelený

 

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentina)

tukan pestrý

 

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

tukan krátkozobý

 

 

Ramphastos toco (II)

 

tukan obrovský

 

 

Ramphastos tucanus (II)

 

tukan bledohrdlý

 

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

tukan vrubozobý

 

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentina)

arassari skvrnozobý

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

potápky

Podicipedidae

 

 

 

potápkovití

 

Podilymbus gigas (I)

 

 

potápka tlustozobá

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

trubkonosí

Diomedeidae

 

 

 

albatrosovití

 

Phoebastria albatrus (I)

 

 

albatros bělohřbetý

PSITTACIFORMES

 

 

 

papoušci

 

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(s výjimkou druhů zařazených v příloze A a vyjma druhů Agapornis roseicollis (agapornis růžovohrdlý), Melopsittacus undulatus (andulka vlnkovaná), Nymphicus hollandicus (korela chocholatá) a Psittacula krameri (alexandr malý), které nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)

 

papoušci

Cacatuidae

 

 

 

kakaduovití

 

Cacatua goffiniana (I)

 

 

kakadu Goffinův

 

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

kakadu filipínský

 

Cacatua moluccensis (I)

 

 

kakadu molucký

 

Cacatua sulphurea (I)

 

 

kakadu žlutolící

 

Probosciger aterrimus (I)

 

 

kakadu arový

Loriidae

 

 

 

loriovití

 

Eos histrio (I)

 

 

lori modroprsý

 

Vini spp. (I/II) (druh Vini ultramarina (vini modrý) je uveden v příloze I, ostatní druhy jsou uvedeny v příloze II)

 

 

vini

Psittacidae

 

 

 

papouškovití

 

Amazona arausiaca (I)

 

 

amazoňan dominikánský

 

Amazona auropalliata (I)

 

 

amazoňan žlutokrký

 

Amazona barbadensis (I)

 

 

amazoňan žlutoramenný

 

Amazona brasiliensis (I)

 

 

amazoňan rudoocasý

 

Amazona finschi (I)

 

 

amazoňan fialovotemenný

 

Amazona guildingii (I)

 

 

amazoňan Guildingův

 

Amazona imperialis (I)

 

 

amazoňan císařský

 

Amazona leucocephala (I)

 

 

amazoňan kubánský

 

Amazona oratrix (I)

 

 

amazoňan velký

 

Amazona pretrei (I)

 

 

amazoňan nádherný

 

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

amazoňan rudooký

 

Amazona tucumana (I)

 

 

amazoňan tukumanský

 

Amazona versicolor (I)

 

 

amazoňan mnohobarvý

 

Amazona vinacea (I)

 

 

amazoňan fialovoprsý

 

Amazona viridigenalis (I)

 

 

amazoňan zelenolící

 

Amazona vittata (I)

 

 

amazoňan portorický

 

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

ara

 

Ara ambiguus (I)

 

 

ara zelený

 

Ara glaucogularis (I)

 

 

ara kaninda

 

Ara macao (I)

 

 

ara arakanga

 

Ara militaris (I)

 

 

ara vojenský

 

Ara rubrogenys (I)

 

 

ara červenouchý

 

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

ara škraboškový

 

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

kakariki norfolcký

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

kakariki chathamský

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

kakariki rudočelý

 

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

kakariki novokaledonský

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

loríček žlutoboký, poddruh coxeni

 

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

papoušek chocholatý

 

Guarouba guarouba (I)

 

 

aratinga žlutý

 

Neophema chrysogaster (I)

 

 

neoféma žlutobřichá

 

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

arara žlutouchý

 

Pezoporus occidentalis (pravděpodobně vyhynulý) (I)

 

 

papoušek noční

 

Pezoporus wallicus (I)

 

 

papoušek zemní

 

Pionopsitta pileata (I)

 

 

amazónek červenohlavý

 

Primolius couloni (I)

 

 

ara šedolící

 

Primolius maracana (I)

 

 

ara marakana

 

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

papoušek žlutoramenný

 

Psephotus dissimilis (I)

 

 

papoušek žlutokřídlý

 

Psephotus pulcherrimus (pravděpodobně vyhynulý) (I)

 

 

papoušek překrásný

 

Psittacula echo (I)

 

 

alexandr mauricijský

 

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

papoušek zelenobradý

 

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

arara

 

Strigops habroptilus (I)

 

 

kakapo soví

RHEIFORMES

 

 

 

nanduové

Rheidae

 

 

 

nanduovití

 

Pterocnemia pennata (I) (s výjimkou poddruhu Pterocnemia pennata pennata, který je zařazen v příloze B)

 

 

nandu menší

 

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

nandu menší, poddruh pennata

 

 

Rhea americana (II)

 

nandu pampový

SPHENISCIFORMES

 

 

 

tučnáci

Spheniscidae

 

 

 

tučňákovití

 

 

Spheniscus demersus (II)

 

tučňák brýlový

 

Spheniscus humboldti (I)

 

 

tučňák Humboldtův

STRIGIFORMES

 

 

 

sovy

 

 

STRIGIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A a s výjimkou druhu Sceloglaux albifacies)

 

sovy

Strigidae

 

 

 

puštíkovití

 

Aegolius funereus (II)

 

 

sýc rousný

 

Asio flammeus (II)

 

 

kalous pustovka

 

Asio otus (II)

 

 

kalous ušatý

 

Athene noctua (II)

 

 

sýček obecný

 

Bubo bubo (II) (s výjimkou Bubo bubo bengalensis, který je zařazen v příloze B)

 

 

výr velký

 

Glaucidium passerinum (II)

 

 

kulíšek nejmenší

 

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

sýček lesní

 

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

výreček obří

 

Ninox natalis (I)

 

 

sovka vánoční

 

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 

 

sovka ostrovní, poddruh undulata

 

Nyctea scandiaca (II)

 

 

sovice sněžní

 

Otus ireneae (II)

 

 

výreček Irenin

 

Otus scops (II)

 

 

výreček malý

 

Strix aluco (II)

 

 

puštík obecný

 

Strix nebulosa (II)

 

 

puštík vousatý

 

Strix uralensis (II) (s výjimkou Strix uralensis davidi, který je zařazen v příloze B)

 

 

puštík bělavý

 

Surnia ulula (II)

 

 

sovice krahujová

Tytonidae

 

 

 

sovovití

 

Tyto alba (II)

 

 

sova pálená

 

Tyto soumagnei (I)

 

 

sova madagaskarská

STRUTHIONIFORMES

 

 

 

pštrosi

Struthionidae

 

 

 

pštrosovití

 

Struthio camelus (I) (pouze populace v Alžírsku, Burkině Faso, Kamerunu, Středoafrické republice, Čadu, Mali, Mauritánii, Maroku, Nigeru, Nigérii, Senegalu a Súdánu; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení uvedeny)

 

 

pštros dvouprstý

TINAMIFORMES

 

 

 

tinamy

Tinamidae

 

 

 

tinamovití

 

Tinamus solitarius (I)

 

 

tinama samotářská

TROGONIFORMES

 

 

 

trogoni

Trogonidae

 

 

 

trogonovití

 

Pharomachrus mocnino (I)

 

 

kvesal chocholatý

REPTILIA

 

 

 

plazi

CROCODYLIA

 

 

 

krokodýlové

 

 

CROCODYLIA spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

krokodýlové

Alligatoridae

 

 

 

aligátorovití

 

Alligator sinensis (I)

 

 

aligátor čínský

 

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

kajman brýlový, poddruh apaporiensis

 

Caiman latirostris (I) (s výjimkou populace v Argentině, která je zařazena v příloze B)

 

 

kajman šíronosý

 

Melanosuchus niger (I) (s výjimkou populace v Brazílii, která je zařazena v příloze B, a populace v Ekvádoru, která je zařazena v příloze B a je předmětem nulové roční vývozní kvóty, dokud roční vývozní kvótu neschválí sekretariát CITES a expertní skupina IUCN/SSC pro krokodýly)

 

 

kajman černý

Crocodylidae

 

 

 

krokodýlovití

 

Crocodylus acutus (I) (s výjimkou populace na Kubě, která je zařazena v příloze B)

 

 

krokodýl americký

 

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

krokodýl štítnatý

 

Crocodylus intermedius (I)

 

 

krokodýl orinocký

 

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

krokodýl mindorský

 

Crocodylus moreletii (I) (s výjimkou populací v Belize a Mexiku, které jsou zařazeny v příloze B, s nulovou kvótou pro volně žijící exempláře obchodované pro komerční účely)

 

 

krokodýl středoamerický

 

Crocodylus niloticus (I) (s výjimkou populací v Botswaně, Egyptě [je předmětem nulové kvóty pro volně žijící exempláře obchodované pro komerční účely], Etiopii, Keni, na Madagaskaru, v Malawi, Mozambiku, Namibii, Jihoafrické republice, Ugandě, Sjednocené republice Tanzanii [je předmětem roční vývozní kvóty maximálně 1 600 volně žijících exemplářů, včetně loveckých trofejí, vedle exemplářů z farem (ranching)], v Zambii a Zimbabwe; tyto populace jsou zařazeny v příloze B)

 

 

krokodýl nilský

 

Crocodylus palustris (I)

 

 

krokodýl bahenní

 

Crocodylus porosus (I) (s výjimkou populací v Austrálii, Indonésii a Papui-Nové Guineji, které jsou zařazeny v příloze B)

 

 

krokodýl mořský

 

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

krokodýl kubánský

 

Crocodylus siamensis (I)

 

 

krokodýl siamský

 

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

krokodýl čelnatý

 

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

krokodýl úzkohlavý

Gavialidae

 

 

 

gaviálovití

 

Gavialis gangeticus (I)

 

 

gaviál indický

RHYNCHOCEPHALIA

 

 

 

hatérie

Sphenodontidae

 

 

 

hatériovití

 

Sphenodon spp. (I)

 

 

hatérie

SAURIA

 

 

 

ještěři

Agamidae

 

 

 

agamovití

 

 

Saara spp. (II)

 

 

 

 

Uromastyx spp. (II)

 

trnorep

Chamaeleonidae

 

 

 

chameleonovití

 

 

Archaius spp. (II)

 

chameleon

 

 

Bradypodion spp. (II)

 

chameleon

 

 

Brookesia spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

chameleonek

 

Brookesia perarmata (I)

 

 

chameleonek trpasličí

 

 

Calumma spp. (II)

 

chameleon

 

 

Chamaeleo spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

chameleon

 

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

chameleon obecný

 

 

Furcifer spp. (II)

 

chameleon

 

 

Kinyongia spp. (II)

 

chameleon

 

 

Nadzikambia spp. (II)

 

chameleon

 

 

Trioceros spp. (II)

 

chameleon

Cordylidae

 

 

 

kruhochvostovití

 

 

Cordylus spp. (II)

 

kruhochvost

Gekkonidae

 

 

 

gekonovití

 

 

 

Hoplodactylus spp. (III Nový Zéland)

pagekon

 

 

Lygodactylus williamsi

 

gekon modrý

 

 

Nactus serpensinsula (II)

 

gekon

 

 

Naultinus spp. (II)

 

pagekon

 

 

Phelsuma spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

felzuma

 

Phelsuma guentheri (II)

 

 

felzuma Guentherova

 

 

Uroplatus spp. (II)

 

ploskorep

Helodermatidae

 

 

 

korovcovití

 

 

Heloderma spp. (II) (s výjimkou poddruhů zařazených v příloze A)

 

korovec

 

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

korovec guatemalský

Iguanidae

 

 

 

leguánovití

 

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

leguán mořský

 

Brachylophus spp. (I)

 

 

leguán

 

 

Conolophus spp. (II)

 

leguán

 

 

Ctenosaura bakeri (II)

 

leguán

 

 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

leguán

 

 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

leguán

 

 

Ctenosaura palearis (II)

 

leguán

 

Cyclura spp. (I)

 

 

leguán

 

 

Iguana spp. (II)

 

leguán

 

 

Phrynosoma blainvillii (II)

 

ropušník

 

 

Phrynosoma cerroense (II)

 

ropušník

 

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

ropušník kalifornský

 

 

Phrynosoma wigginsi (II)

 

ropušník

 

Sauromalus varius (I)

 

 

leguán pestrý

Lacertidae

 

 

 

ještěrkovití

 

Gallotia simonyi (I)

 

 

ještěrka kanárská

 

Podarcis lilfordi (II)

 

 

ještěrka Lilfordova

 

Podarcis pityusensis (II)

 

 

ještěrka ibizská

Scincidae

 

 

 

scinkovití

 

 

Corucia zebrata (II)

 

scink šalamounský

Teiidae

 

 

 

tejovití

 

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

krokodýloun amazonský

 

 

Dracaena spp. (II)

 

dracena

 

 

Tupinambis spp.(II)

 

teju

Varanidae

 

 

 

varanovití

 

 

Varanus spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

varan

 

Varanus bengalensis (I)

 

 

varan bengálský

 

Varanus flavescens (I)

 

 

varan žlutavý

 

Varanus griseus (I)

 

 

varan pustinný

 

Varanus komodoensis (I)

 

 

varan komodský

 

Varanus nebulosus (I)

 

 

varan malajský

 

Varanus olivaceus (II)

 

 

varan plodožravý

Xenosauridae

 

 

 

krokodýlovcovití

 

 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

krokodýlovec čínský

SERPENTES

 

 

 

hadi

Boidae

 

 

 

hroznýšovití

 

 

Boidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

hroznýšovití

 

Acrantophis spp. (I)

 

 

hroznýš

 

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

hroznýš královský západní

 

Epicrates inornatus (I)

 

 

hroznýšovec portorický

 

Epicrates monensis (I)

 

 

hroznýšovec panenský

 

Epicrates subflavus (I)

 

 

hroznýšovec jamajský

 

Eryx jaculus (II)

 

 

hroznýšek turecký

 

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

hroznýš psohlavý

Bolyeriidae

 

 

 

hroznýšovkovití

 

 

Bolyeriidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

hroznýšovkovití

 

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

hroznýšovka kýlnatá

 

Casarea dussumieri (I)

 

 

hroznýšovka maskarénská

Colubridae

 

 

 

užovkovití

 

 

 

Atretium schistosum (III Indie)

užovka

 

 

 

Cerberus rynchops (III Indie)

cerberus vodní

 

 

Clelia clelia (II)

 

musurana černá

 

 

Cyclagras gigas (II)

 

užovka obrovská

 

 

Elachistodon westermanni (II)

 

vejcožrout indický

 

 

Ptyas mucosus (II)

 

ptyas velkooký

 

 

 

Xenochrophis piscator (III Indie)

užovka rybářská

Elapidae

 

 

 

korálovcovití

 

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

korálovec širokohlavý

 

 

 

Micrurus diastema (III Honduras)

korálovec atlantický

 

 

 

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

korálovec středoamerický

 

 

Naja atra (II)

 

kobra čínská

 

 

Naja kaouthia (II)

 

kobra monoklová

 

 

Naja mandalayensis (II)

 

kobra mandalajská

 

 

Naja naja (II)

 

kobra indická

 

 

Naja oxiana (II)

 

kobra středoasijská

 

 

Naja philippinensis (II)

 

kobra filipínská

 

 

Naja sagittifera (II)

 

kobra andamanská

 

 

Naja samarensis (II)

 

kobra samarská

 

 

Naja siamensis (II)

 

kobra siamská

 

 

Naja sputatrix (II)

 

kobra jávská

 

 

Naja sumatrana (II)

 

kobra sumaterská

 

 

Ophiophagus hannah (II)

 

kobra královská

Loxocemidae

 

 

 

krajtovkovití

 

 

Loxocemidae spp. (II)

 

krajtovkovití

Pythonidae

 

 

 

krajtovití

 

 

Pythonidae spp. (II) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze A)

 

krajtovití

 

Python molurus molurus (I)

 

 

krajta tygrovitá světlá

Tropidophiidae

 

 

 

pahroznýškovití

 

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

pahroznýškovití

Viperidae

 

 

 

zmijovití

 

 

 

Crotalus durissus (III Honduras)

chřestýš brazilský

 

 

Crotalus durissus unicolor

 

chřestýš arubský

 

 

 

Daboia russelii (III Indie)

zmije řetízková

 

 

Trimeresurus mangshanensis (II)

 

chřestýšovec

 

Vipera latifii

 

 

zmije Latifova

 

Vipera ursinii (I) (pouze populace v Evropě s výjimkou území bývalého SSSR; posledně jmenované populace nejsou zařazeny v přílohách tohoto nařízení)

 

 

zmije menší

 

 

Vipera wagneri (II)

 

zmije Wagnerova

TESTUDINES

 

 

 

želvy

Carettochelyidae

 

 

 

karetkovití

 

 

Carettochelys insculpta (II)

 

karetka novoguinejská

Chelidae

 

 

 

matamatovití

 

 

Chelodina mccordi (II) (pro exempláře odebrané z volné přírody byla stanovena nulová roční vývozní kvóta)

 

dlouhokrčka rotiská

 

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

dlouhokrčka západoaustralská

Cheloniidae

 

 

 

karetovití

 

Cheloniidae spp. (I)

 

 

karetovití

Chelydridae

 

 

 

kajmankovití

 

 

 

Macrochelys temminckii (III Spojené státy americké)

kajmanka supí