1996L0077 — CS — 29.12.2006 — 007.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE KOMISE 96/77/ES

ze dne 2. prosince 1996,

kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu potravinářských přídatných látek jiných než barviva a náhradní sladidla

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 339, 30.12.1996, p.1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

SMĚRNICE KOMISE 98/86/ES Text s významem pro EHP ze dne 11. listopadu 1998,

  L 334

1

9.12.1998

►M2

SMĚRNICE KOMISE 2000/63/ES Text s významem pro EHP ze dne 5. října 2000,

  L 277

1

30.10.2000

►M3

SMĚRNICE KOMISE 2001/30/ES Text s významem pro EHP ze dne 2. května 2001,

  L 146

1

31.5.2001

►M4

SMĚRNICE KOMISE 2002/82/ES Text s významem pro EHP ze dne 15. října 2002,

  L 292

1

28.10.2002

►M5

SMĚRNICE KOMISE 2003/95/ES Text s významem pro EHP ze dne 27. října 2003,

  L 283

71

31.10.2003

►M6

SMĚRNICE KOMISE 2004/45/ES Text s významem pro EHP ze dne 16. dubna 2004,

  L 113

19

20.4.2004

►M7

SMĚRNICE KOMISE 2006/129/ES Text s významem pro EHP ze dne 8. prosince 2006,

  L 346

15

9.12.2006
▼B

SMĚRNICE KOMISE 96/77/ES

ze dne 2. prosince 1996,

kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu potravinářských přídatných látek jiných než barviva a náhradní sladidla

(Text s významem pro EHP)KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/107/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravinářských přídatných látek povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě ( 1 ), ve znění směrnice 94/34/ES ( 2 ), a zejména na čl. 3 odst. 3 písm. a) uvedené směrnice,

po konzultaci s

Vědeckým výborem pro potraviny,

vzhledem k tomu, že je nezbytné stanovit kritéria pro čistotu pro všechny přídatné látky jiné než barviva a náhradní sladidla, které jsou uvedeny ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES ze dne 20. února 1995 o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla ( 3 );

vzhledem k tomu, že je nezbytné nahradit kritéria pro čistotu stanovená ve směrnici Rady 65/66/EHS ze dne 26. ledna 1965, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu konzervantů povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě ( 4 ) naposledy pozměněné směrnicí 86/604/EHS ( 5 );

vzhledem k tomu, že je nezbytné nahradit kritéria pro čistotu stanovená ve směrnici Rady 78/644/EHS ze dne 25. července 1978, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu antioxidantů, které mohou být použity v potravinách určených k lidské spotřebě ( 6 ), ve znění směrnice 82/712/EHS ( 7 );

vzhledem k tomu, že by proto směrnice 65/66/EHS a 78/664/EHS měly být zrušeny;

vzhledem k tomu, že je nezbytné vzít v úvahu specifikace a analytické techniky pro přídatné látky, které jsou stanoveny v Codex Alimentarius a které určil společný výbor odborníků FAO/WHO pro potravinářské přídatné látky (JECFA);

vzhledem k tomu, že potravinářské přídatné látky, pokud jsou připraveny výrobními metodami nebo s použitím výchozích materiálů, které se významně liší od těch, jež jsou zahrnuty v hodnocení Vědeckého výboru pro potraviny nebo jež jsou uvedeny v této směrnici, by měly být podrobeny hodnocení Vědeckým výborem pro potraviny se záměrem provést úplné hodnocení s důrazem na kritéria pro čistotu;

vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potraviny,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:Článek 1

Kritéria pro čistotu podle čl. 3 odst. 3 písm. a) směrnice 89/107/EHS pro potravinářské přídatné látky jiné než barviva a náhradní sladidla uvedené v směrnici 95/2/ES jsou stanovena v příloze této směrnice.

▼M1

Článek 2

Kritéria pro čistotu stanovená článku 1 nahrazují kritéria pro čistotu stanovená ve směrnicích 65/66/EHS, 78/663/EHS a 78/664/EHS.

▼B

Článek 3

1.  Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. července 1997. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí takový odkaz být učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.  Výrobky uvedené na trh nebo označené před 1. červencem 1997, které nejsou v souladu s touto směrnicí, však mohou být v prodeji do vyprodání zásob.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.
PŘÍLOHAE 200 KYSELINA SORBOVÁ

Definice

Chemický název

Kyselina sorbová

Kyselina trans, trans2,4hexadienová

Einecs

203-768-7

Chemický vzorec

C6H8O2

Molekulová hmotnost

112,12

Obsah

Ne méně než 99 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bezbarvé jehličky nebo bílý polétavý prášek se slabým charakteristickým zápachem. Po devadesátiminutovém zahřívání při 105 °C se barva látky nemění

Identifikace

A.  Rozpětí bodu tání

Mezi 133 °C a 135 °C, po čtyřhodinovém sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou

B.  Spektrometrie

Roztok v isopropanolu (1:4 000 000) vykazuje absorpční maximum při 254 ± 2 nm

C.  Pozitivní zkouška na přítomnost dvojných vazeb

 
 

D.  Bod sublimace

80 °C

Čistota

Obsah vody

Ne více než 0,5 % (Karl-Fischerova metoda)

Síranový popel

Ne více než 0,2 %

Aldehydy

Ne více než 0,1 % (jako formaldehyd)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 202 SORBAN DRASELNÝ

Definice

Chemický název

Sorban draselný

(E,E)2,4hexadienan draselný

Draselná sůl kyseliny trans, trans2,4hexadienové

Einecs

246-376-1

Chemický vzorec

C6H7O2K

Molekulová hmotnost

150,22

Obsah

Ne méně než 99 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bílý krystalický prášek, který po devadesátiminutovém zahřívání při 105 °C nemění barvu

Identifikace

A.  Rozpětí bodu tání kyseliny sorbové izolované okyselením a nerekrystalizované, po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou, 133 °C až 135 °C

 
 

B.  Pozitivní zkoušky na přítomnost draslíku a dvojných vazeb

 
 

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 1,0 % (105 °C, 3 h)

Acidita nebo alkalita

Ne více než asi 1,0 % (jako kyselina sorbová nebo K2CO3)

Aldehydy

Ne více než 0,1 % (jako formaldehyd)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 203 SORBAN VÁPENATÝ

Definice

Chemický název

Sorban vápenatý

Vápenatá sůl kyseliny trans, trans2,4hexadienové

Einecs

231-321-6

Chemický vzorec

C12H14O4Ca

Molekulová hmotnost

262,32

Obsah

Ne méně než 98 %, ve vysušeném stavu

Popis

Jemný bílý krystalický prášek, který po devadesátiminutovém zahřívání při 105 °C nemění barvu

Identifikace

A.  Rozpětí bodu tání kyseliny sorbové izolované okyselením a nerekrystalizované, po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou, 133 °C až 135 °C

 
 

B.  Pozitivní zkoušky na přítomnost vápníku a dvojných vazeb

 
 

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 2,0 %, stanoveno čtyřhodinovým sušením ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou

Aldehydy

Ne více než 0,1 % (jako formaldehyd)

Fluoridy

Ne více než 10 mg/kg

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 210 KYSELINA BENZOOVÁ

Definice

Chemický název

Kyselina benzoová

Kyselina benzenkarboxylová

Kyselina fenylkarboxylová

Einecs

200-618-2

Chemický vzorec

C7H6O2

Molekulová hmotnost

112,12

Obsah

Ne méně než 99,5 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bílý krystalický prášek

Identifikace

A.  Rozpětí bodu tání

121,5 °C až 123,5 °C

B.  Pozitivní sublimační zkouška a zkouška na přítomnost benzoanu

 
 

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 0,5 % po tříhodinovém sušení nad kyselinou sírovou

pH

Asi 4 (vodný roztok)

Síranový popel

Ne více než 0,05 %

Chlorované organické sloučeniny

Ne více než 0,07 % vyjádřeno jako chloridy, což odpovídá 0,3 %, vyjádřeno jako monochlorbenzoová kyselina

Snadno oxidovatelné látky

Do 100 ml vody se přidá 1,5 ml kyseliny sírové, zahřeje se k varu a přidá se po kapkách 0,1N KMnO4, dokud růžové zabarvení nevydrží 30 sekund. V horkém roztoku se rozpustí 1 g vzorku naváženého s přesností na 1 mg a titruje se 0,1N KMnO4, dokud růžové zabarvení nevydrží 15 sekund. Nemělo by být potřeba více než 0,5 ml

Snadno zuhelnitelné látky

Studený roztok 0,5 g kyseliny benzoové v 5 ml 94,5 až 95,5% kyseliny sírové nesmí vykazovat silnější zabarvení než srovnávací roztok, který obsahuje 0,2 ml chloridu kobaltnatého (2), 0,3 ml chloridu železitého (3), 0,1 ml síranu měďnatého (4) a 4,4 ml vody

Polycyklické kyseliny

Při frakcionovaném okyselování zneutralizovaného roztoku kyseliny benzoové nesmí mít první sraženina bod tání odlišný od bodu tání kyseliny benzoové

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 211 BENZOAN SODNÝ

Definice

Chemický název

Benzoan sodný

Sodná sůl kyseliny benzenkarboxylové

Sodná sůl kyseliny fenylkarboxylové

Einecs

208-534-8

Chemický vzorec

C7H5O2Na

Molekulová hmotnost

144,11

Obsah

Ne méně než 99 % C7H5O2Na po čtyřhodinovém sušení při 105 °C

Popis

Bílý krystalický prášek nebo granule, téměř bez zápachu

Identifikace

A.  Rozpustnost

Snadno rozpustný ve vodě, mírně rozpustný v ethanolu

B.  Rozpětí bodu tání kyseliny benzoové

Rozpětí bodu tání kyseliny benzoové izolované okyselením a nerekrystalizované, po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou, 121,5 °C až 123,5 °C

C.  Pozitivní sublimační zkouška a zkouška na přítomnost benzoanu

 
 

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 1,5 % po čtyřhodinovém sušení

Snadno oxidovatelné látky

Do 100 ml vody se přidá 1,5 ml kyseliny sírové, zahřeje se k varu a přidá se po kapkách 0,1N KMnO4, dokud růžové zabarvení nevydrží 30 sekund. V horkém roztoku se rozpustí 1 g vzorku naváženého s přesností na 1 mg a titruje se 0,1N KMnO4, dokud růžové zabarvení nevydrží 15 sekund. Nemělo by být potřeba více než 0,5 ml

Polycyklické kyseliny

Při frakcionovaném okyselování (zneutralizovaného) roztoku benzoanu sodného nesmí mít první sraženina bod tání odlišný od bodu tání kyseliny benzoové

Chlorované organické sloučeniny

Ne více než 0,06 % vyjádřeno jako chloridy, což odpovídá 0,25 %, vyjádřeno jako monochlorbenzoová kyselina

Stupeň acidity nebo alkality

K neutralizaci 1 g benzoanu sodného v přítomnosti fenolftaleinu nesmí být potřeba více než 0,25 ml 0,1N NaOH nebo 0,1N Hcl

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 212 BENZOAN DRASELNÝ

Definice

Chemický název

Benzoan draselný

Draselná sůl kyseliny benzenkarboxylové

Draselná sůl kyseliny fenylkarboxylové

Einecs

209-481-3

Chemický vzorec

C7H5KO2·3H2O

Molekulová hmotnost

214,27

Obsah

Ne méně než 99 % C7H5O2K po sušení do konstantní hmotnosti při 105 °C

Popis

Bílý krystalický prášek

Identifikace

A.  Rozpětí bodu tání kyseliny benzoové izolované okyselením a nerekrystalizované, po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou, 121,5 °C až 123,5 °C

 
 

B.  Pozitivní zkoušky na přítomnost benzoanu a draslíku

 
 

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 26,5 %, stanoveno sušením při 105 °C

Chlorované organické sloučeniny

Ne více než 0,06 % vyjádřeno jako chloridy, což odpovídá 0,25 %, vyjádřeno jako monochlorbenzoová kyselina

Snadno oxidovatelné látky

Do 100 ml vody se přidá 1,5 ml kyseliny sírové, zahřeje se k varu a přidá se po kapkách 0,1N KMnO4, dokud růžové zabarvení nevydrží 30 sekund. V horkém roztoku se rozpustí 1 g vzorku naváženého s přesností na 1 mg a titruje se 0,1N KMnO4, dokud růžové zabarvení nevydrží 15 sekund. Nemělo by být potřeba více než 0,5 ml

Snadno zuhelnitelné látky

Studený roztok 0,5 g kyseliny benzoové v 5 ml 94,5 až 95,5% kyseliny sírové nesmí vykazovat silnější zabarvení než srovnávací roztok, který obsahuje 0,2 ml chloridu kobaltnatého, 0,3 ml chloridu železitého, 0,1 ml síranu měďnatého a 4,4 ml vody

Polycyklické kyseliny

Při frakcionovaném okyselování (zneutralizovaného) roztoku benzoanu draselného nesmí mít první sraženina bod tání odlišný od bodu tání kyseliny benzoové

Stupeň acidity nebo alkality

K neutralizaci 1 g benzoanu draselného v přítomnosti fenolftaleinu nesmí být potřeba více než 0,25 ml 0,1N NaOH nebo 0,1N HCl

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 213 BENZOAN VÁPENATÝ

Synonyma

Benzoan vápenatý

Definice

Chemický název

Benzoan vápenatý

Dibenzoan vápenatý

Einecs

218-235-4

Chemický vzorec

Bezvodý:

C14H10OCa

Monohydrát:

C14H10OCa·H2O

Trihydrát:

C14H10OCa·3H2O

Molekulová hmotnost

Bezvodý:

282,31

Monohydrát:

300,32

Trihydrát:

336,36

Obsah

Ne méně než 99 % po sušení při 105 °C

Popis

Bílé nebo bezbarvé krystaly nebo bílý prášek

Identifikace

A.  Rozpětí bodu tání kyseliny benzoové izolované okyselením a nerekrystalizované, po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou, 121,5 °C až 123,5 °C

 
 

B.  Pozitivní zkoušky na přítomnost benzoanu a vápníku

 
 

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 17,5 %, stanoveno sušením při 105 °C do konstantní hmotnosti

Ve vodě nerozpustné látky

Ne více než 0,3 %

Chlorované organické sloučeniny

Ne více než 0,06 % vyjádřeno jako chloridy, což odpovídá 0,25 %, vyjádřeno jako monochlorbenzoová kyselina

Snadno oxidovatelné látky

Do 100 ml vody se přidá 1,5 ml kyseliny sírové, zahřeje se k varu a přidá se po kapkách 0,1N KMnO4, dokud růžové zabarvení nevydrží 30 sekund. V horkém roztoku se rozpustí 1 g vzorku naváženého s přesností na 1 mg a titruje se 0,1N KMnO4, dokud růžové zabarvení nevydrží 15 sekund. Nemělo by být potřeba více než 0,5 ml

Snadno zuhelnitelné látky

Studený roztok 0,5 g kyseliny benzoové v 5 ml 94,5 až 95,5% kyseliny sírové nesmí vykazovat silnější zabarvení než srovnávací roztok, který obsahuje 0,2 ml chloridu kobaltnatého, 0,3 ml chloridu železitého, 0,1 ml síranu měďnatého a 4,4 ml vody

Polycyklické kyseliny

Při frakcionovaném okyselování (zneutralizovaného) roztoku benzoanu vápenatého nesmí mít první sraženina bod tání odlišný od bodu tání kyseliny benzoové

Stupeň acidity nebo alkality

K neutralizaci 1 g benzoanu vápenatého v přítomnosti fenolftaleinu nesmí být potřeba více než 0,25 ml 0,1N NaOH nebo 0,1N HCl

Fluoridy

Ne více než 10 mg/kg

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 214 ETHYLESTER KYSELINY p-HYDROXYBENZOOVÉ

Synonyma

Ethylparaben

p-hydroxybenzoan ethylnatý

Definice

Chemický název

p-hydroxybenzoan ethylnatý

ethylester kyseliny phydroxybenzoové

Einecs

204-399-4

Chemický vzorec

C9H10O3

Molekulová hmotnost

166,8

Obsah

Ne méně než 99,5 % po dvouhodinovém sušení při 80 °C

Popis

Malé bezbarvé krystaly nebo bílý krystalický prášek, téměř bez zápachu

Identifikace

A.  Rozpětí bodu tání

115 °C až 118 °C

B.  Pozitivní zkouška na přítomnost phydroxybenzoanu

Rozpětí bodu tání kyseliny phydroxybenzoové izolované okyselením a nerekrystalizované, po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou, 213 °C až 217 °C

C.  Pozitivní zkouška na přítomnost alkoholické skupiny

 
 

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 0,5 % po dvouhodinovém sušení při 80 °C

Síranový popel

Ne více než 0,05 %

Kyselina phydroxybenzoová a kyselina salicylová

Ne více než 0,35 % vyjádřeno jako kyselina phydroxybenzoová

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 215 SODNÁ SŮL ETHYLESTERU KYSELINY p-HYDROXYBENZOOVÉ

Definice

Chemický název

Sodná sůl phydroxybenzoanu ethylnatého

Sodná sůl ethylesteru kyseliny phydroxybenzoové

Einecs

252-487-6

Chemický vzorec

C9H9O3Na

Molekulová hmotnost

188,8

Obsah

Obsah ethylesteru kyseliny phydroxybenzoové ne méně než 83 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bílý krystalický hygroskopický prášek

Identifikace

A.  Rozpětí bodu tání

115 °C až 118 °C po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou

B.  Pozitivní zkouška na přítomnost phydroxybenzoanu

Rozpětí bodu tání kyseliny phydroxybenzoové izolované ze vzorku je 213 °C až 217 °C

C.  Pozitivní zkouška na přítomnost sodíku

 
 

D.  pH 0,1% vodného roztoku musí být mezi 9,9 a 10,3

 
 

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 5 %, stanoveno po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou

Síranový popel

37 až 39 %

Kyselina phydroxybenzoová a kyselina salicylová

Ne více než 0,35 % vyjádřeno jako kyselina phydroxybenzoová

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

▼M7 —————

▼B

E 218 METHYLESTER KYSELINY p-HYDROXYBENZOOVÉ

Synonyma

Methylparaben

p-hydroxybenzoan methylnatý

Definice

Chemický název

p-hydroxybenzoan methylnatý

Methylester kyseliny phydroxybenzoové

Einecs

243-171-5

Chemický vzorec

C8H8O3

Molekulová hmotnost

152,15

Obsah

Ne méně než 99 % po dvouhodinovém sušení při 80 °C

Popis

Malé bezbarvé krystaly nebo bílý krystalický prášek, téměř bez zápachu

Identifikace

A.  Rozpětí bodu tání

125 °C až 128 °C

B.  Pozitivní zkouška na přítomnost phydroxybenzoanu

Rozpětí bodu tání kyseliny phydroxybenzoové izolované ze vzorku je po dvouhodinovém sušení při 80 °C 213 °C až 217 °C

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 0,5 % po dvouhodinovém sušení při 80 °C

Síranový popel

Ne více než 0,05 %

Kyselina phydroxybenzoová a kyselina salicylová

Ne více než 0,35 % vyjádřeno jako kyselina phydroxybenzoová

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 219 SODNÁ SŮL METHYLESTERU KYSELINY p-HYDROXYBENZOOVÉ

Definice

Chemický název

Sodná sůl phydroxybenzoanu methylnatého

Sodná sůl methylesteru kyseliny phydroxybenzoové

Chemický vzorec

C8H7O3Na

Molekulová hmotnost

174,15

Obsah

Ne méně než 99,5 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bílý hygroskopický prášek

Identifikace

A.  Rozpětí bodu tání bílé sraženiny vnikající při okyselování 10% (m/V) vodného roztoku sodné soli methylesteru kyseliny phydroxybenzoové kyselinou chlorovodíkovou (za použití lakmusu jako indikátoru) musí být po vymytí vodou a dvouhodinovém sušení při 80 °C 125 °C až 128 °C

 
 

B.  Pozitivní zkouška na přítomnost sodíku

 
 

C.  pH 0,1% roztoku ve vodě bez CO2 musí být mezi 9,7 a 10,3

 
 

Čistota

Obsah vody

Ne více než 0,5 % (Karl-Fischerova metoda)

Síranový popel

40 až 44,5 %, ve vysušeném stavu

Kyselina phydroxybenzoová a kyselina salicylová

Ne více než 0,35 % vyjádřeno jako kyselina phydroxybenzoová

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 220 OXID SIŘIČITÝ

Definice

Chemický název

Oxid siřičitý

Anhydrid kyseliny siřičité

Einecs

231-195-2

Chemický vzorec

SO2

Molekulová hmotnost

64,07

Obsah

Ne méně než 99 %

Popis

Silně štiplavě dusivý, bezbarvý nehořlavý plyn

Identifikace

A.  Pozitivní zkouška na přítomnost sirných látek

 
 

Čistota

Obsah vody

Ne více než 0,05 %

Netěkavý zbytek

Ne více než 0,01 %

Oxid sírový

Ne více než 0,1 %

Selen

Ne více než 10 mg/kg

Ostatní plyny, které nejsou za normálních podmínek ve vzduchu přítomné

Ani ve stopách

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 221 SIŘIČITAN SODNÝ

Definice

Chemický název

Siřičitan sodný (bezvodý nebo heptahydrát)

Einecs

231-821-4

Chemický vzorec

Bezvodý:

Na2SO3

Heptahydrát:

Na2SO3·7H2O

Molekulová hmotnost

Bezvodý:

126,04

Heptahydrát:

252,16

Obsah

Bezvodý:

Ne méně než 99 % Na2SO3 a ne méně než 48 % SO2

Heptahydrát:

Ne méně než 48 % Na2SO3 a ne méně než 24 % SO2

Popis

Bílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na přítomnost siřičitanu a sodíku

 
 

B.  pH desetiprocentního roztoku (bezvodé soli) nebo dvacetiprocentního roztoku (heptahydrátu) ve vodě musí být mezi 8,5 a 11,5

 
 

Čistota

Thiosírany

Ne více než 0,1 %, vztaženo na obsah SO2

Železo

Ne více než 50 mg/kg, vztaženo na obsah SO2

Selen

Ne více než 10 mg/kg, vztaženo na obsah SO2

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 222 HYDROGENSIŘIČITAN SODNÝ

Definice

Chemický název

Hydrogensiřičitan sodný

Kyselý siřičitan sodný

Einecs

231-921-4

Chemický vzorec

NaHSO3 ve vodném roztoku

Molekulová hmotnost

104,06

Obsah

Ne méně než 32% (m/m) NaHSO3

Popis

Čirý, bezbarvý až žlutý roztok

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na přítomnost siřičitanu a sodíku

 
 

B.  pH desetiprocentního vodného roztoku leží mezi 2,5 a 5,5

 
 

Čistota

Železo

Ne více než 50 mg/kg Na2SO3, vztaženo na obsah SO2

Selen

Ne více než 10 mg/kg, vztaženo na obsah SO2

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 223 DISIŘIČITAN DISODNÝ

Synonyma

Pyrosiřičitan

Pyrosiřičitan sodný

Definice

Chemický název

Disiřičitan disodný

Pentatoxidisiřičitan disodný

Einecs

231-673-0

Chemický vzorec

Na2S2O5

Molekulová hmotnost

190,11

Obsah

Ne méně než 95 % Na2S2O5 a ne méně než 64 % SO2

Popis

Bílé krystaly nebo krystalický prášek

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na přítomnost siřičitanu a sodíku

 
 

B.  pH desetiprocentního vodného roztoku je mezi 4,0 a 5,5

 
 

Čistota

Thiosírany

Ne více než 0,1 %, vztaženo na obsah SO2

Železo

Ne více než 50 mg/kg, vztaženo na obsah SO2

Selen

Ne více než 10 mg/kg, vztaženo na obsah SO2

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 224 DISIŘIČITAN DIDRASELNÝ

Synonyma

Pyrosiřičitan draselný

Definice

Chemický název

Disiřičitan didraselný

Pentatoxidisiřičitan didraselný

Einecs

240-795-3

Chemický vzorec

K2S2O5

Molekulová hmotnost

222,33

Obsah

Ne méně než 90 % K2S2O5 a ne méně než 51,8 % SO2, zbytek tvořen převážně síranem draselným

Popis

Bezbarvé krystaly nebo bílý krystalický prášek

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na přítomnost siřičitanu a draslíku

 
 

Čistota

Thiosírany

Ne více než 0,1 %, vztaženo na obsah SO2

Železo

Ne více než 50 mg/kg, vztaženo na obsah SO2

Selen

Ne více než 10 mg/kg, vztaženo na obsah SO2

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 226 SIŘIČITAN VÁPENATÝ

Definice

Chemický název

Siřičitan vápenatý

Einecs

218-235-4

Chemický vzorec

CaSO3·2H2O

Molekulová hmotnost

156,17

Obsah

Ne méně než 95 % Ca2SO3·2H2O a ne méně než 39 % SO2

Popis

Bílé krystaly nebo bílý krystalický prášek

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na přítomnost siřičitanu a vápníku

 
 

Čistota

Železo

Ne více než 50 mg/kg, vztaženo na obsah SO2

Selen

Ne více než 10 mg/kg, vztaženo na obsah SO2

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 227 HYDROGENSIŘIČITAN VÁPENATÝ

Definice

Chemický název

Hydrogensiřičitan vápenatý

Kyselý siřičitan vápenatý

Einecs

237-423-7

Chemický vzorec

Ca(HSO3)2

Molekulová hmotnost

202,22

Obsah

6 až 8 % (m/V) oxidu siřičitého a 2,5 až 3,5 % (m/V) oxidu vápenatého, což odpovídá 10 až 14 % (m/V) hydrogensiřičitanu vápenatého [Ca(HSO3)2]

Popis

Čirý zelenožlutý vodný roztok s výrazným zápachem po oxidu siřičitém

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na přítomnost siřičitanu a vápníku

 
 

Čistota

Železo

Ne více než 50 mg/kg, vztaženo na obsah SO2

Selen

Ne více než 10 mg/kg, vztaženo na obsah SO2

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 228 HYDROGENSIŘIČITAN DRASELNÝ

Definice

Chemický název

Hydrogensiřičitan draselný

Kyselý siřičitan draselný

Einecs

231-870-1

Chemický vzorec

KHSO3 ve vodném roztoku

Molekulová hmotnost

120,17

Obsah

Ne méně než 280 g KHSO3 na litr (nebo 150 g SO2 na litr)

Popis

Čirý bezbarvý vodný roztok

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na přítomnost siřičitanu a draslíku

 
 

Čistota

Železo

Ne více než 50 mg/kg, vztaženo na obsah SO2

Selen

Ne více než 10 mg/kg, vztaženo na obsah SO2

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 230 DIFENYL

Synonyma

Bifenyl

Definice

Chemický název

1,1'-difenyl

Fenylbenzen

Einecs

202-163-5

Chemický vzorec

C12H10

Molekulová hmotnost

154,20

Obsah

Ne méně než 99,8 %

Popis

Bílá nebo světle až jantarově žlutá pevná látka s charakteristickým zápachem

Identifikace

A.  Rozpětí bodu tání

68,5 °C až 70,5 °C

B.  Destilační rozmezí

Destiluje kompletně v rozmezí 2,5 °C mezi 252,5 °C a 257,5 °C

Čistota

Benzen

Ne více než 10 mg/kg

Aromatické aminy

Ne více než 2 mg/kg (jako anilin)

Fenolické látky

Ne více než 5 mg/kg (jako fenol)

Snadno zuhelnitelné látky

Studený roztok 0,5 g difenylu v 5 ml 94,5 až 95,5% kyseliny sírové nesmí vykazovat silnější zabarvení než srovnávací roztok, který obsahuje 0,2 ml chloridu kobaltnatého, 0,3 ml chloridu železitého, 0,1 ml síranu měďnatého a 4,4 ml vody

Terfenyl a vyšší polyfenolové deriváty

Ne více než 0,2 %

Polycyklické aromatické uhlovodíky

Nepřítomné

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 231 o-FENYLFENOL

Synonyma

Orthoxenol

Definice

Chemický název

(1,1'-difennyl)2ol

2hydroxydifenyl

ohydroxydifenyl

Einecs

201-993-5

Chemický vzorec

C12H10O

Molekulová hmotnost

170,20

Obsah

Ne méně než 99 %

Popis

Bílý nebo slabě nažloutlý krystalický prášek

Identifikace

A.  Rozpětí bodu tání

56 °C až 58 °C

B.  Pozitivní zkoušky na přítomnost fenolátu

Roztok v ethanolu (1 g v 10 ml) poskytuje po přídavku desetiprocentního roztoku chloridu železitého zelené zabarvení

Čistota

Síranový popel

Ne více než 0,05 %

Difenylether

Ne více než 0,3 %

pfenylfenol

Ne více než 0,1 %

1naftol

Ne více než 0,01 %

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 232 o-FENYLFENOLÁT SODNÝ

Synonyma

ofenylfenolát sodný

sodná sůl ofenylfenolu

Definice

Chemický název

ofenylfenolát sodný

Einecs

205-055-6

Chemický vzorec

C12H9ONa·4H2O

Molekulová hmotnost

264,26

Obsah

Ne méně než 97 % C12H9ONa·4H2O

Popis

Bílý nebo slabě nažloutlý krystalický prášek

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na přítomnost fenolátu nebo sodíku

 
 

B.  Rozpětí bodu tání ofenylfenolu izolovaného ze vzorku okyselením a nerekrystalizovaného, po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou, 56 °C až 58 °C

 
 

C.  pH dvouprocentního vodného roztoku musí být mezi 11,1 a 11,8

 
 

Čistota

Difenylether

Ne více než 0,3 %

pfenylfenol

Ne více než 0,1 %

1naftol

Ne více než 0,01 %

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 233 THIABENDAZOL

Definice

Chemický název

4(2benzimidazolyl)thiazol

2(4thiazolyl)1Hbenzimidazol

Einecs

1205-725-8

Chemický vzorec

C10H7N3S

Molekulová hmotnost

201,26

Obsah

Ne méně než 98, ve vysušeném stavu

Popis

Bílý nebo téměř bílý prášek bez zápachu

Identifikace

A.  Rozpětí bodu tání

296 °C až 303 °C

B.  Spektrometrie

Absorpční maxima v 0,1N HCl (0,0005% m/V) při 302 nm, 258 nm a 243 nm

image

při 302 nm ± 2 nm: přibližně 1230

image

při 258 nm ± 2 nm: přibližně 200

image

při 243nm ± 2 nm: přibližně 620

Poměr absorpce 243 nm/302 nm = 0,47 až 0,53

Poměr absorpce 258 nm/302 nm = 0,14 až 0,18

Čistota

Obsah vody

Ne více než 0,5 % (Karl-Fischerova metoda)

Síranový popel

Ne více než 0,2 %

Selen

Ne více než 3 mg/kg

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 234 NISIN

Definice

Nisin je složen z několika příbuzných polypeptidů produkovaných přirozenými kmeny Streptococcus lactis, Lancefield skupina N

Einecs

215-807-5

Chemický vzorec

C143H230N42O37S7

Molekulová hmotnost

3 354,12

Obsah

Nisinový koncentrát obsahuje ne méně než 900 jednotek na mg ve směsi odtučněné mléčné sušiny a minimálně 50 % chloridu sodného

Popis

Bílý prášek

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 3 % sušením při 102 °C až 103 °C do konstantní hmotnosti

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 235 NATAMYCIN

Synonyma

Pimaricin

Definice

Natamycin je fungicidní látka patřící do polyenové makrolidové skupiny a je produkována přirozenými kmeny Streptomyces natalensis nebo Streptococcus lactis

Einecs

231-683-5

Chemický vzorec

C33H47O13N

Molekulová hmotnost

665,74

Obsah

Ne méně než 95 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bílý nebo krémově bílý krystalický prášek

Identifikace

A.  Barevné reakce

Po přidání několika krystalů natamycinu na desku, na kterou byla přidána kapka:

— koncentrované kyseliny chlorovodíkové, dojde k vyvinutí modrého zabarvení,

— koncentrované kyseliny fosforečné, dojde k vyvinutí zeleného zabarvení,

- které se během několika minut změní na světle červené

B.  Spektrometrie

0,0005 % (m/V) roztok látky v 1% methanolickém roztoku kyseliny octové vykazuje absorpční maxima okolo 290 nm, 303 nm a 318 nm, rameno okolo 280 nm a minima okolo 250 nm, 295,5 nm a 311 nm

C.  pH

5,5 až 7,5 (jednoprocentní roztok v předem zneutralizované směsi 20 dílů dimethylformamidu a 80 dílů vody)

D.  Specifická optická otáčivost

image

= : +250° až +295° (1% m/V roztok v ledové kyselině octové, při 20 °C a vztaženo na vysušený materiál)

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 8 % (nad P2O5, ve vakuu při 60 °C do konstantní hmotnosti)

Síranový popel

Ne více než 0,5 %

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

Mikrobiologická kritéria: celkový počet životaschopných jedinců

Ne více než 100/g

E 239 HEXAMETHYLENTETRAMIN

Synonyma

Hexamin

Methenamin

Definice

Chemický název

1,3,5,7-tetraazatricyklo [3.3.1.13,7]-dekan, hexamethylentetramin

Einecs

202-905-8

Chemický vzorec

C6H12N4

Molekulová hmotnost

140,19

Obsah

Ne méně než 99 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bezbarvý nebo bílý krystalický prášek

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na přítomnost formaldehydu a amoniaku

 
 

B.  Bod sublimace přibližně 260 °C

 
 

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 0,5 % po dvouhodinovém sušení ve vakuu při 105 °C nad P2O5

Síranový popel

Ne více než 0,05 %

Sírany

Ne více než 0,005 %, vyjádřeno SO4

Chloridy

Ne více než 0,005 %, vyjádřeno jako Cl

Amonné soli

Nesmí být prokázány

Arsen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 242 DIMETHYLDIUHLIČITAN

Synonyma

B. DMDC

Dimethylpyrouhličitan

Definice

Einecs

224-859-8

Chemický název

Dimethyldiuhličitan

Dimethylester kyseliny pyrouhličité

Chemický vzorec

C4H6O5

Molekulová hmotnost

134,09

Obsah

Ne méně než 99,8 %

Popis

Bezbarvá kapalina, která se ve vodných roztocích rozkládá. Poškozuje pokožku a oči a při vdechnutí a požití je toxická.

Identifikace

A.  Rozklad

Po zředění pozitivní zkouška na CO2 a methanol

B.  Bod tání 17 °C

Bod varu

172 °C s rozkladem

C.  Hustota při 20 °C

Přibližně 1,25 g/cm3

D.  Infračervené spektrum

Maxima při 1156 a 1832 cm-1

Čistota

Dimethyluhličitan

Ne více než 0,2 %

Chlor, celkem

Ne více než 3 mg/kg

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 249 DUSITAN DRASELNÝ

Definice

Chemický název

Dusitan draselný

Einecs

231-832-4

Chemický vzorec

KNO2

Molekulová hmotnost

85,11

Obsah

Ne méně než 95 %, ve vysušeném stavu (5)

Popis

Bílé nebo světle žluté hygroskopické rozplývavé granule

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na přítomnost dusitanů a draslíku

 
 

B.  pH pětiprocentního roztoku: ne méně než 6,0 a ne více než 9,0

 
 

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 3 % po čtyřhodinovém sušení nad silikagelem

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 250 DUSITAN SODNÝ

Definice

Chemický název

Dusitan sodný

Einecs

231-555-9

Chemický vzorec

NaNO2

Molekulová hmotnost

69,00

Obsah

Ne méně než 97 %, ve vysušeném stavu (5)

Popis

Bílý krystalický prášek nebo nažloutlé hrudky

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na přítomnost dusitanů a sodíku

 
 

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 0,25 % po čtyřhodinovém sušení nad silikagelem

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

▼M5

E 251 DUSIČNAN SODNÝ

1.  TUHÝ DUSIČNAN SODNÝ

Synonyma

Chilský ledek

Ledek sodný

Definice

Chemický název

Dusičnan sodný

EINECS

231-554-3

Chemický vzorec

NaNO3

Molekulová hmotnost

85,00

Obsah

Obsah ne méně než 99 % po sušení

Popis

Bílý krystalický, slabě hygroskopický prášek

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na přítomnost dusičnanů a sodíku

 

B.  pH 5 % roztoku

Ne méně než 5,5 a ne více než 8,3

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 2 % po čtyřhodinovém sušení při 105 °C

Dusitany

Ne více než 30 mg/kg vyjádřeno jako NaNO2

Arsen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 251 DUSIČNAN SODNÝ

2.  ROZTOK DUSIČNANU SODNÉHO

Definice

Roztok dusičnanu sodného je vodný roztok dusičnanu sodného vytvořeného chemickou reakcí hydroxidu sodného a kyseliny dusičné ve stechiometrickém poměru bez následné krystalizace. Standardizované formy připravené z roztoku dusičnanu sodného splňujícího tyto specifikace mohou obsahovat přebytek kyseliny dusičné, pokud je tato skutečnost jasně uvedena nebo je uvedena na štítku.

Chemický název

Dusičnan sodný

EINECS

231-554-3

Chemický vzorec

NaNO3

Molekulová hmotnost

85,00

Obsah

Obsah NaNO3 od 33,5 % do 40,0 %

Popis

Čirý bezbarvý roztok

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na přítomnost dusičnanů a sodíku

 

B.  pH

Ne méně než 1,5 a ne více než 3,5

Čistota

Volná kyselina dusičná

Ne více než 0,01 %

Dusitany

Ne více než 10 mg/kg vyjádřeno jako NaNO2

Arsen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 1 mg/kg

Rtuť

Ne více než 0,3 mg/kg

Tato specifikace se vztahuje na 35 % vodný roztok.

 

▼B

E 252 DUSIČNAN DRASELNÝ

Synonyma

Chilský ledek

Cubic or soda nitre

Definice

Chemický název

Dusičnan draselný

Einecs

231-818-8

Chemický vzorec

KNO3

Molekulová hmotnost

101,11

Obsah

Ne méně než 99 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bílý krystalický prášek nebo průhledné hranolky, mají chladivě slanou, štiplavou chuť

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na přítomnost dusičnanů a draslíku

 
 

B.  pH pětiprocentního roztoku

Ne méně než 4,5 a ne více než 8,5

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 1 % po čtyřhodinovém sušení při 105 °C

Dusitany

Ne více než 20 mg/kg, vyjádřeno jako KNO2

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 260 KYSELINA OCTOVÁ

Definice

Chemický název

Kyselina octová

Kyselina ethankarboxylová

Einecs

200-580-7

Chemický vzorec

C2H4O2

Molekulová hmotnost

60,05

Obsah

Ne méně než 99,8 %

Popis

Čirá bezbarvá kapalina s charakteristickým štiplavým zápachem

Identifikace

A.  Bod varu

118 °C při tlaku 760 mm (rtuti)

B.  Měrná hmotnost

Asi 1,049

C.  Při trojnásobném zředění vykazuje pozitivní zkoušku na přítomnost octanu

 
 

D.  Bod tuhnutí

Ne nižší než 14,5 °C

Čistota

Netěkavý zbytek

Ne více než 100 mg/kg

Kyselina mravenčí, mravenčany a jiné oxidovatelné látky

Ne více než 1 000 mg/kg, vyjádřeno jako kyselina mravenčí

Snadno oxidovatelné látky

V nádobě se zabroušeným uzávěrem se zředí 2 ml vzorku 10 ml vody a přidá se 0,1 ml 0,1N manganistanu draselného. Během 30 minut se růžové zabarvení nesmí změnit na hnědé.

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 261 OCTAN DRASELNÝ

Definice

Chemický název

Octan draselný

Einecs

204-822-2

Chemický vzorec

C2H3O2K

Molekulová hmotnost

98,14

Obsah

Ne méně než 99 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bezbarvé hygroskopické krystaly nebo bílý krystalický prášek, bez zápachu nebo se slabým octovým zápachem

Identifikace

A.  pH pětiprocentního vodného roztoku

Ne méně než 7,5 a ne více než 9,0

B.  Pozitivní zkoušky na přítomnost octanu a draslíku

 
 

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 8 % po dvouhodinovém sušení při 150 °C

Kyselina mravenčí, mravenčany a jiné oxidovatelné látky

Ne více než 1 000 mg/kg, vyjádřeno jako kyselina mravenčí

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 262 (i) OCTAN SODNÝ

Definice

Chemický název

Octan sodný

Einecs

204-823-8

Chemický vzorec

C2H3NaO2·nH2O (n = 0 nebo 3)

Molekulová hmotnost

Bezvodý:

82,03

Trihydrát:

136,08

Obsah

Obsah ( pro bezvodou formu i trihydrát) ne méně než 98,5 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bezvodý:

Bílý zrnitý hygroskopický prášek bez zápachu

Trihydrát:

Bezbarvé průhledné krystaly nebo zrnitý krystalický prášek, bez zápachu nebo se slabým octovým zápachem. Na teplém, suchém vzduchu zvětrává.

Identifikace

A.  pH jednoprocentního vodného roztoku

Ne méně než 8,0 a ne více než 9,5

B.  Pozitivní zkoušky na přítomnost octanu a sodíku

 
 

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Bezvodý:

Ne více než 2 % (120 °C, 4 hodiny)

Trihydrát:

Mezi 36 a 42 % (120 °C, 4 hodiny)

Kyselina mravenčí, mravenčany a jiné oxidovatelné látky

Ne více než 1 000 mg/kg, vyjádřeno jako kyselina mravenčí

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 262 (ii) HYDROGENDVOJOCTAN SODNÝ

Definice

Hydrogendvojoctan sodný je molekulární sloučenina octanu sodného a kyseliny octové.

Chemický název

Hydrogendvojoctan sodný

Einecs

204-814-9

Chemický vzorec

C4H7NaO4·nH2O (n = 0 nebo 3)

Molekulová hmotnost

142,09 (bezvodý)

Obsah

Obsah 39 až 41 % volné kyseliny octové a 58 až 60 % octanu sodného

Popis

Bílá hygroskopická krystalická pevná látka s octovým zápachem.

Identifikace

A.  pH desetiprocentního vodného roztoku

Ne méně než 4,5 a ne více než 5,0

B.  Pozitivní zkoušky na přítomnost octanu a sodíku

 
 

Čistota

Obsah vody

Ne více než 2 % (metoda Karla Fischera)

Kyselina mravenčí, mravenčany a jiné oxidovatelné látky

Ne více než 1 000 mg/kg, vyjádřeno jako kyselina mravenčí

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 263 OCTAN VÁPENATÝ

Definice

Chemický název

Octan vápenatý

Einecs

200-540-9

Chemický vzorec

Bezvodý:

C4H6O4Ca

Monohydrát:

C4H6O4Ca·H2O

Molekulová hmotnost

Bezvodý:

158,17

Monohydrát:

176,18

Obsah

Ne méně než 98 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bezvodý octan vápenatý je bílá, hygroskopická, objemná, krystalická pevná látka s mírně hořkou chutí. Může mírně zápáchat po kyselině octové. Monohydrát může mít formu jehliček, granulí nebo může být práškový

Identifikace

A.  pH desetiprocentního vodného roztoku

Ne méně než 6,0 a ne více než 9,0

B.  Pozitivní zkoušky na přítomnost octanu a vápníku

 
 

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 11 % po vysušení (155 °C do konstantní hmotnosti, pro monohydrát)

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,3 %

Kyselina mravenčí, mravenčany a jiné oxidovatelné látky

Ne více než 1 000 mg/kg vyjádřeno jako kyselina mravenčí

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 270 KYSELINA MLÉČNÁ

Definice

Chemický název

Kyselina mléčná

Kyselina 2-hydroxypropionová

Kyselina 1-hydroxyethan1-karboxylová

Einecs

200-018-0

Chemický vzorec

C3H6O3

Molekulová hmotnost

90,08

Obsah

Ne méně než 76 % a ne více než 84 %

Popis

Bezbarvá nebo nažloutlá, sirupovitá kapalina téměř bez zápachu s kyselou chutí, sestává ze směsi kyseliny mléčné (C3H6O3) a jejího laktonu (C6H10O5). Získává se mléčným kvašením cukrů nebo se připravuje synteticky

Poznámka:

Kyselina mléčná je hygroskopická a při koncentrování varem kondenzuje a tvoří lakton kyseliny mléčné, který zředěním a zahřátím hydrolyzuje na kyselinu mléčnou.

 
 

Identifikace

A.  Pozitivní zkouška na přítomnost mléčnanu

 
 

Čistota

Síranový popel

Ne více než 0,1 %

Chloridy

Ne více než 0,2 %

Sírany

Ne více než 0,25 %

Železo

Ne více než 10 mg/kg

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

Poznámka:

Tato specifikace se týká osmdesátiprocentního vodného roztoku; pro slabší vodné roztoky se vypočtou hodnoty odpovídající jejich obsahu kyseliny mléčné

 
 

E 280 KYSELINA PROPIONOVÁ

Definice

Chemický název

Kyselina propionová

Kyselina propankarboxylová

Einecs

201-176-3

Chemický vzorec

C3H6O2

Molekulová hmotnost

74,08

Obsah

Ne méně než 99,5 %

Popis

Bezbarvá nebo slabě nažloutlá olejovitá kapalina s mírně štiplavým zápachem

Identifikace

A.  Bod tání

- 22 °C

B.  Destilační rozpětí

138,5 °C až 142,5°

Čistota

Netěkavý zbytek

Ne více než 0,01 % po vysušení při 140 °C do konstantní hmotnosti

Aldehydy

Ne více než 0,1 % vyjádřeno jako formaldehyd

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 281 PROPIONÁT SODNÝ

Definice

Chemický název

Propionát sodný

Sodná sůl kyseliny propankarboxylové

Einecs

205-290-4

Chemický vzorec

C3H5O2Na

Molekulová hmotnost

96,06

Obsah

Ne méně než 99 % po dvouhodinovém sušení při 105 °C

Popis

Bílý krystalický hygroskopický prášek nebo jemný bílý prášek

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na přítomnost propionátu a sodíku

 
 

B.  pH desetiprocentního vodného roztoku

Ne méně než 7,5 a ne více než 10,5

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 4 %, stanoveno dvouhodinovým sušením při 105 °C

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,1 %

Železo

Ne více než 50 mg/kg

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 282 PROPIONÁT VÁPENATÝ

Definice

Chemický název

Propionát vápenatý

Einecs

223-795-8

Chemický vzorec

C6H10O4Ca

Molekulová hmotnost

186,22

Obsah

Ne méně než 99 % po dvouhodinovém sušení při 105 °C

Popis

Bílý krystalický prášek

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na přítomnost propionátu a vápníku

 
 

B.  pH desetiprocentního vodného roztoku

Mezi 6,0 a 9,0

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 4 %, stanoveno dvouhodinovým sušením při 105 °C

Ve vodě nerozpustné látky

Ne více než 0,3 %

Železo

Ne více než 50 mg/kg

Fluoridy

Ne více než 10 mg/kg

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 283 PROPIONÁT DRASELNÝ

Definice

Chemický název

Propionát draselný

Draselná sůl kyseliny propankarboxylové

Einecs

206-323-5

Chemický vzorec

C3H5KO2

Molekulová hmotnost

112,17

Obsah

Ne méně než 99 % po dvouhodinovém sušení při 105 °C

Popis

Bílý krystalický prášek

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na přítomnost propionátu a draslíku

 
 

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 4 %, stanoveno dvouhodinovým sušením při 105 °C

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,3 %

Železo

Ne více než 30 mg/kg

Fluoridy

Ne více než 10 mg/kg

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 284 KYSELINA BORITÁ

Synonyma

Kyselina boritá

Kyselina orthoboritá

Borofax

Definice

Einecs

233-139-2

Chemický vzorec

H3BO3

Molekulová hmotnost

61,84

Obsah

Ne méně než 99,5 %

Popis

Bezbarvé průhledné krystaly bez zápachu nebo bílé granule nebo prášek; lehce mastné na omak; v přírodě se vyskytuje jako minerál sasolin

Identifikace

A.  Bod tání

Přibližně 171 °C

B.  Barví plamen zeleně

 
 

C.  pH 3,3% vodného roztoku

Mezi 3,8 a 4,8

Čistota

Peroxidy

Přidáním roztoku KI nedochází ke zbarvení

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 285 TETRABORITAN SODNÝ (BORAX)

Synonyma

Boritan sodný

Definice

Chemický název

Tetraboritan sodný

Pyroboritan sodný

Bezvodý tetraboritan

Anhydrous tetraborate

Einecs

215-540-4

Chemický vzorec

Na2B4O7

Na2B4O7·10H2O

Molekulová hmotnost

201,27

Popis

Prášek nebo destičky připomínající sklo, které se na vzduchu zakalují; pomalu se rozpouští ve vodě

Identifikace

A.  Rozpětí bodu tání

Mezi 171 °C a 175 °C za rozkladu

Čistota

Peroxidy

Přidáním roztoku KI nedochází ke zbarvení

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 290 OXID UHLIČITÝ

A. Synonyma

Carbonic acid gas

Suchý led (v pevné formě)

Anhydrid kyseliny uhličité

Definice

Chemický název

Oxid uhličitý

Einecs

204-696-9

Chemický vzorec

CO2

Molekulová hmotnost

44,01

Obsah

Ne méně než 99 % V/V, uvažováno v plynném stavu

Popis

Bezbarvý plyn, za normálních podmínek se slabě štiplavým zápachem. Komerčně je oxid uhličitý dodáván jako kapalina v tlakových lahvích nebo ve velkých zásobních systémech nebo ve stlačených pevných blocích „suchého ledu“. Pevné formy (suchý led) obvykle obsahují jako pojidla příměsi, jako je propylenglykol nebo minerální olej

Identifikace

A.  Srážení (Tvorba sraženiny)

Pokud je proud plynného vzorku zaváděn do roztoku hydroxidu barnatého, tvoří se bílá sraženina, která se za vývoje plynu rozpouští ve zředěné kyselině octové

Čistota

Acidita

915 ml plynu probublaného 50 ml čerstvě převařené vody nesmí posunout její reakci při použití methyloranže do kyselé oblasti více, než učiní přídavek 1 ml kyseliny chlorovodíkové (0,01N) do 50 ml čerstvě převařené vody

Redukující látky, fosfan a sulfan

915 ml plynu probublaného 25 ml amoniakálního roztoku dusičnanu stříbrného, ke kterému byly přidány 3 ml amoniaku, nesmí způsobit zakalení nebo zčernání tohoto roztoku

Oxid uhelnatý

Ne více než 10 μg/l

Obsah oleje

Ne více než 0,1 mg/l

E 300 KYSELINA ASKORBOVÁ

Definice

Chemický název

Kyselina L-askorbová

Kyselina askorbová

2,3-didehydro-Lthreohexono-1,4-lakton

3-keto-L-gulofuranolakton

Einecs

200-066-2

Chemický vzorec

C6H8O6

Molekulová hmotnost

176,13

Obsah

Kyselina askorbová po dvacetičtyřhodinovém sušení ve vakuovém exsikátoru nad kyselinou sírovou obsahuje ne méně než 99 % C6H8O6

Popis

Bílá až světle žlutá krystalická látka bez zápachu

Identifikace

A.  Rozpětí bodu tání

Mezi 189 °C a 193 °C za rozkladu

B.  Pozitivní zkoušky na přítomnost kyseliny askorbové

 
 

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 4 % po dvacetičtyřhodinovém sušení ve vakuovém exsikátoru nad kyselinou sírovou

Síranový popel

Ne více než 0,1 %

Specifická otáčivost

image

mezi +20,5° a +21,5° (10 % (m/V) vodný roztok)

pH dvouprocentního vodného roztoku

Mezi 2,4 a 2,8

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 301 ASKORBAN SODNÝ

Definice

Chemický název

Askorban sodný

L-askorban sodný

Sodný enolát 2,3-didehydro-L-threohexono-1,4-laktonu

Sodný enolát 3-keto-L-gulofuranolaktonu

Einecs

205-126-1

Chemický vzorec

C6H7O6Na

Molekulová hmotnost

198,11

Obsah

Askorban sodný po dvacetičtyřhodinovém sušení ve vakuovém exsikátoru nad kyselinou sírovou obsahuje ne méně než 99 % C6H7O6Na

Popis

Bílá nebo téměř bílá krystalická látka bez zápachu, která působením světla tmavne

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na přítomnost askorbanu a sodíku

 
 

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 0,25 % po dvacetičtyřhodinovém sušení ve vakuovém exsikátoru nad kyselinou sírovou

Specifická otáčivost

image

mezi +103° a +106° (10 % (m/V) vodný roztok)

pH desetiprocentního vodného roztoku

Mezi 6,5 a 8,0

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 302 ASKORBAN VÁPENATÝ

Definice

Chemický název

Askorban vápenatý, dihydrát

Vápenatá sůl 2,3-didehydro-L-threohexono-1,4-laktonu, dihydrát

Einecs

227-261-5

Chemický vzorec

C12H14O12Ca 2H2O

Molekulová hmotnost

426,35

Obsah

Ne méně než 98 %, vztaženo na bázi bez těkavých složek

Popis

Bílý až světle šedožlutý krystalický prášek bez zápachu

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na přítomnost askorbanu a vápníku

 
 

Čistota

Fluoridy

Ne více než 10 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Specifická otáčivost

image

mezi +95° a +97° (5 % (m/V) vodný roztok)

pH desetiprocentního vodného roztoku

Mezi 6,0 a 7,5

Těkavé látky

Ne více než 0,3 % stanoveno dvacetičtyřhodinovým sušením při teplotě místnosti v exsikátoru obsahujícím kyselinu sírovou nebo oxid fosforečný

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 304 (i) ASKORBYLPALMITÁT

Definice

Chemický název

Askorbylpalmitát

L-askorbyl palmitát

2,3-didehydro-L-threohexono-1,4-lakton6-palmitát

6-palmitoyl-3keto-L-gulofuranolakton

Einecs

205-305-4

Chemický vzorec

C22H38O7

Molekulová hmotnost

414,55

Obsah

Ne méně než 98 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bílá nebo žlutobílá pevná látka s citrusovou vůní

Identifikace

A.  Rozpětí bodu tání

Mezi 107 °C a 117 °C

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 2,0 % po hodinovém sušení ve vakuové sušárně při 56 °C a 60 °C

Síranový popel

Ne více než 0,1 %

Specifická otáčivost

image

mezi +21° a +24° (5 % (m/V) roztok v methanolu)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 304 (ii) ASKORBYLSTEARÁT

Definice

Chemický název

Askorbylstearát

L-askorbyl stearát

2,3-didehydro-L-threohexono-1,4-lakton-6-stearát

6-stearoyl-3-keto-L-gulofuranolakton

Einecs

246-994-9

Chemický vzorec

C24H42O7

Molekulová hmotnost

442,6

Obsah

Ne méně než 98 %

Popis

Bílá nebo nažloutlá pevná látka s citrusovou vůní

Identifikace

A.  Rozpětí bodu tání

Asi 116 °C

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 2,0 % po hodinovém sušení ve vakuové sušárně při 56 °C až 60 °C

Síranový popel

Ne více než 0,1 %

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 306 EXTRAKT S VYSOKÝM OBSAHEM TOKOFEROLŮ

Definice

Produkt obsahující koncentrované tokoferoly a tokotrienoly se získává vakuovou parní destilací jedlých rostlinných olejů.

Obsahuje tokoferoly jako d-α, d-β-, d-γ-, a d-ζ-tokofefoly

Molekulová hmotnost

430,71 (d-α-tokoferol)

Obsah

Ne méně než 34 % celkových tokoferolů

Popis

Hnědočervený až červený, čirý viskózní olej s charakteristickým zápachem a chutí. V mikrokrystalické formě může docházet k mírnému vydělování voskovitých složek

Identifikace

A.  Použitím vhodné metody plynové nebo kapalinové chromatografie

 
 

B.  Zkoušky rozpustnosti

Nerozpustný ve vodě. Dobře rozpustný v ethanolu. Mísitelný s etherem.

Čistota

Síranový popel

Ne více než 0,1 %

Specifická otáčivost

image

ne méně než +20°

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

▼M7

E 307 ALFA-TOKOFEROL

Synonyma

DL-α-tokoferol

Definice

Chemický název

DL-5,7,8-trimethyltokol

DL-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4′,8′,12′-trimethyltridecyl)-6-chromanol

Einecs

233-466-0

Chemický vzorec

C29H50O2

Molekulová hmotnost

430,71

Obsah

Ne méně než 96 %

Popis

Slabě žlutý až jantarový, čirý viskózní olej, téměř bez zápachu, působením vzduchu nebo světla oxiduje a tmavne

Identifikace

A.  Zkoušky rozpustnosti

Nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v ethanolu a mísitelný s etherem

B.  Spektrofotometrie

Absorpční maximum v absolutním ethanolu je asi 292 nm

Čistota

Index lomu

D20 1,503–1,507

Specifická absorpce E 1% 1 cm v ethanolu

1 % 1 cm (292 nm) 72–76

(0,01 g ve 200 ml absolutního ethanolu)

Síranový popel

Ne více než 0,1 %

Specifická optická otáčivost

[α] 25 D 0° ± 0,05° (roztok 1:10 v chloroformu)

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

▼B

E 308 GAMA-TOKOFEROL

Synonyma

dl-γ-tokoferol

Definice

Chemický název

2,7,8-trimethyl-2-(4′,8′,12′-trimethyltridecyl)-6-chromanol

Einecs

231-523-4

Chemický vzorec

C28H48O2

Molekulová hmotnost

416,69

Obsah

Ne méně než 97 %

Popis

Čirý, viskózní světle žlutý olej, působením vzduchu nebo světla oxiduje a tmavne.

Identifikace

A.  Spektrofotometrie

Absorpční maximum v absolutním ethanolu je asi 298 nm a 257 nm

Čistota

Specifická absorpce

image

v ethanolu

image

(298 nm) mezi 91 a 97

image

(257 nm) mezi 5,0 a 8,0

Index lomu

image

1,503 - 1,507

Síranový popel

Ne více než 0,1 %

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 309 DELTA-TOKOFEROL

Definice

Chemický název

2,8-dimethyl-2-(4′,8′,12′-trimethyltridecyl)-6-chromanol

Einecs

204-299-0

Chemický vzorec

C27H46O2

Molekulová hmotnost

402,7

Obsah

Ne méně než 97 %

Popis

Čirý, viskózní světle žlutý nebo oranžový olej, působením vzduchu nebo světla oxiduje a tmavne.

Identifikace

A.  Spektrofotometrie

Absorpční maximum v absolutním ethanolu je asi 298 nm a 257 nm

Čistota

Specifická absorpce

image

v ethanolu

image

(298 nm) mezi 89 a 95

image

(257 nm) mezi 3,0 a 6,0

Index lomu

image

1,500 - 1,504

Síranový popel

Ne více než 0,1 %

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 310 PROPYLGALLÁT

Definice

Chemický název

Propylgallát

Propylester kyseliny gallové

n-propylester kyseliny 3,4,5-trihydroxybenzoové

Einecs

204-498-2

Chemický vzorec

C10H12O5

Molekulová hmotnost

212,20

Obsah

Ne méně než 98 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bílá až krémově bílá krystalická pevná látka bez zápachu

Identifikace

A.  Zkoušky rozpustnosti

Těžce rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v ethanolu, etheru a 1,2-propandiolu

B.  Rozpětí bodu tání

Mezi 146 °C a 150 °C po čtyřhodinovém sušení při 110 °C

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 1,0 % (110 °C, čtyři hodiny)

Síranový popel

Ne více než 0,1 %

Volné kyseliny

Ne více než 0,5 % (jako kyselina gallová)

Chlorované organické sloučeniny

Ne více než 100 mg/kg (jako Cl)

Specifická absorpce

image

v ethanolu

image

(275 nm) ne méně než 485 a ne více než 520

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 311 OKTYLGALLÁT

Definice

Chemický název

Oktylgallát

Oktylester kyseliny gallové

n-oktylester kyseliny 3,4,5-trihydroxybenzoové

Einecs

213-853-0

Chemický vzorec

C15H22O5

Molekulová hmotnost

282,34

Obsah

Ne méně než 98 % po šestihodinovém sušení při 90 °C

Popis

Bílá až krémově bílá pevná látka bez zápachu

Identifikace

A.  Zkoušky rozpustnosti

Nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v ethanolu, etheru a 1,2-propandiolu

B.  Rozpětí bodu tání

Mezi 99 °C a 102 °C po šestihodinovém sušení při 90 °C

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 0,5 % (90 °C, šest hodin)

Síranový popel

Ne více než 0,05 %

Volné kyseliny

Ne více než 0,5 % (jako kyselina gallová)

Chlorované organické sloučeniny

Ne více než 100 mg/kg (jako Cl)

Specifická absorpce

image

v ethanolu

image

(275 nm) ne méně než 375 a ne více než 390

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 312 DODECYLGALLÁT

Synonyma

Laurylgallát

Definice

Chemický název

Dodecylgallát

n-dodecyl (nebo lauryl) ester kyseliny 3,4,5-trihydroxybenzoové

Dodecylester kyseliny gallové

Einecs

214-620-6

Chemický vzorec

C19H30O5

Molekulová hmotnost

338,45

Obsah

Ne méně než 98 % po šestihodinovém sušení při 90 °C

Popis

Bílá až krémově bílá pevná látka bez zápachu

Identifikace

A.  Zkoušky rozpustnosti

Nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v ethanolu a etheru

B.  Rozpětí bodu tání

Mezi 95 °C a 98 °C po šestihodinovém sušení při 90 °C

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 0,5 % (90 °C, šest hodin)

Síranový popel

Ne více než 0,05 %

Volné kyseliny

Ne více než 0,5 % (jako kyselina gallová)

Chlorované organické sloučeniny

Ne více než 100 mg/kg (jako Cl)

Specifická absorpce

image

v ethanolu

image

(275 nm) ne méně než 300 a ne více než 325

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 10 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 30 mg/kg

▼M7

E 315 KYSELINA ERYTHROBOVÁ

Synonyma

Kyselina isoaskorbová

Kyselina D-araboaskorbová

Definice

Chemický název

γ–lakton kyseliny D-erythro-hex-2-enoové

Kyselina isoaskorbová

Kyselina D-isoaskorbová

Einecs

201-928-0

Chemický vzorec

C6H8O6

Molekulová hmotnost

176,13

Obsah

Ne méně než 98 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bílá až světle žlutá krystalická pevná látka, působením světla postupně tmavne

Identifikace

A.  Rozpětí bodu tání

Asi 164 °C až 172 °C za rozkladu

B.  Pozitivní zkouška na přítomnost kyseliny askorbové/barevná reakce

 
 

Čistota

Ztráta sušením

Ne více než 0,4 % po tříhodinovém sušení za sníženého tlaku nad silikagelem

Síranový popel

Ne více než 0,3 %

Specifická optická otáčivost

[α] 25 D 10 % (m/V) vodného roztoku mezi – 16,5° až – 18,0°

Oxaláty

K roztoku, který obsahuje 1 g v 10 ml vody, se přidají 2 kapky ledové kyseliny octové a 5 ml desetiprocentního roztoku octanu vápenatého. Roztok musí zůstat čirý.

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

▼B

E 316 ERYTHROBÁT SODNÝ

Synonyma

Isoaskorban sodný

Definice

Chemický název

Isoaskorban sodný

Sodná sůl kyseliny D-isoaskorbové

Sodná sůl 2,3-didehydro-D-erythrohexon-1,4-laktonu

Sodný enolát 3-keto-D-gulofurano-laktonu, monohydrát

Einecs

228-973-9

Chemický vzorec

C6H7O6Na H2O

Molekulová hmotnost

216,13

Obsah

Ne méně než 98 % po dvacetičtyřhodinovém sušení ve vakuovém exsikátoru nad kyselinou sírovou, vyjádřeno jako monohydrát

Popis

Bílá krystalická látka

Identifikace

A.  Zkoušky rozpustnosti

Snadno rozpustný ve vodě, velmi těžce rozpustný v ethanolu

B.  Pozitivní zkouška na přítomnost kyseliny askorbové/barevná reakce

 
 

C.  Pozitivní zkouška na přítomnost sodíku

 
 

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 0,25 % po dvacetičtyřhodinovém sušení ve vakuovém exsikátoru nad kyselinou sírovou

Specifická otáčivost

image

10 % (m/V) vodného roztoku mezi +95° a +98°

pH desetiprocentního vodného roztoku

5,5 až 8,0

Oxaláty

K roztoku, který obsahuje 1 g v 10 ml vody, se přidají 2 kapky ledové kyseliny octové a 5 ml desetiprocentního roztoku octanu vápenatého. Roztok musí zůstat čirý

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

▼M7

E 319 TERCIÁRNÍ BUTYLHYDROCHINON (TBHQ)

Synonyma

TBHQ

Definice

Chemický název

terc-butyl-1,4-benzendiol

2-(1,1-dimethylethyl)-1,4-benzendiol

Einecs

217-752-2

Chemický vzorec

C10H14O2

Molekulová hmotnost

166,22

Obsah

Obsah ne méně než 99 % C10H14O2

Popis

Bílá krystalická pevná látka s charakteristickou vůní

Identifikace

A.  Rozpustnost

Prakticky nerozpustný ve vodě; rozpustný v ethanolu

B.  Bod tání

Ne méně než 126,5 °C

C.  Fenolické látky

Po rozpuštění asi 5 mg vzorku v 10 ml methanolu a přidání 10,5 ml roztoku dimethylaminu (1:4). Vytvoří se červené až růžové zbarvení.

Čistota

Terciární-butyl-p-benzochinon

Ne více než 0,2 %

2,5-di-terciární-butylhydrochinon

Ne více než 0,2 %

Hydroxychinon

Ne více než 0,1 %

Toluen

Ne více než 25 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

▼M2

E 320 BUTYLOVANÝ HYDROXYANISOL (BHA)

Synonyma

BHA

Definice

Chemické názvy

3-terc-butyl-4-hydroxyanisol

Směs 2-terc-butyl-4-hydroxyanisolu a 3-terc-butyl-4-hydroxyanisolu

EINECS

246–563–8

Chemický vzorec

 
 

image

Molekulová hmotnost

180,25

Obsah

Ne méně než 98,5 %

image

a ne méně než 85 % isomeru 3-terc-butyl-4-hydroxyanisolu

Popis

Bílé nebo světle žluté krystaly nebo voskovitá látka se slabě aromatickou vůní

Identifikace

A.  Rozpustnost

Nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v ethanolu

B.  Rozmezí bodu tání

Mezi 48 °C a 63 °C

C.  Barevná reakce

Pozitivní na zkoušku fenolových skupin

Čistota

Síranový popel

Ne více než 0,05 % po kalcinaci při 800 ± 25 °C

Fenolické nečistoty

Ne více než 0,5 %

Specifická absorpce

image

image

(290 nm) ne méně než 190 a ne více než 210
Specifická absorpce

image

image

(228 nm) ne méně než 326 a ne více než 345

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

▼B

E 321 BUTYLOVANÝ HYDROXYTOLUEN (BHT)

Synonyma

BHT

Definice

Chemický název

2,6-diterc. butyl-p-krezol

4-methyl-2,6-diterc. butylfenol

Einecs

204-881-4

Chemický vzorec

C15H24O

Molekulová hmotnost

220,36

Obsah

Ne méně než 99 %

Popis

Bílá krystalická nebo vločkovitá látka bez zápachu nebo s charakteristickou slabou aromatickou vůní

Identifikace

A.  Zkoušky rozpustnosti

Nerozpustný ve vodě a 1,2-propandiolu.

Snadno rozpustný v ethanolu.

B.  Bod tání

70 °C

C.  Absorpční maximum

Absorpce v rozsahu 230 až 320 nm 2 cm vrstvy roztoku 1:100 000 v bezvodém ethanolu vykazuje maximum pouze při 278 nm.

Čistota

Síranový popel

Ne více než 0,005 %

Fenolické nečistoty

Ne více než 0,5 %

Specifická absorpce

image

v ethanolu

image

(278 nm) ne méně než 81 a ne více než 88

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 322 LECITINY

Synonyma

Fosfatidy

Fosfolipidy

Definice

Lecitiny jsou směsí nebo frakcemi fosfatidů získaných fyzikálními postupy z potravin živočišného nebo rostlinného původu; zahrnují také hydrolyzované produkty získané působením neškodných a vhodných enzymů. Konečný produkt nesmí vykazovat žádné známky zbytkové enzymatické aktivity

Lecitiny lze trochu bělit ve vodném prostředí působením peroxidu vodíku. Tato oxidace nesmí chemicky měnit fosfatidy lecitinů

Einecs

232-307-2

Obsah

— Lecitiny: ne méně než 60,0 % látek nerozpustných v acetonu

— Hydrolyzované lecitiny: ne méně než 56,0 % látek nerozpustných v acetonu

Popis

— Lecitiny: hnědá kapalina nebo viskózní polotekutá látka nebo prášek

— Hydrolyzované lecitiny: světle hnědá až hnědá viskózní kapalina nebo pasta

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na přítomnost cholinu, fosforu a mastných kyselin

 
 

B.  Zkouška na přítomnost hydrolyzovaného lecitinu

Do 800ml kádinky se přidá 500 ml vody (30 °C - 35 °C). Poté se za stálého míchání pomalu přidá 50 ml vzorku. Hydrolyzovaný lecitin vytvoří homogenní emulzi. Nehydrolyzovaný lecitin vytvoří oddělenou fázi o hmotnosti přibližně 50 g.

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 2,0 % po hodinovém sušení při 105 °C

Látky nerozpustné v toluenu

Ne více než 0,3 %

Číslo kyselosti

— Lecitiny: ne více než 35 mg hydroxidu draselného na gram

— Hydrolyzované lecitiny: ne více než 45 mg hydroxidu draselného na gram

Peroxidové číslo

Rovno nebo menší než 10

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 325 MLÉČNAN SODNÝ

Definice

Chemický název

Mléčnan sodný

2-hydroxypropionát sodný

Einecs

200-772-0

Chemický vzorec

C3H5NaO3

Molekulová hmotnost

112,06 (bezvodý)

Obsah

Ne méně než 57 % a ne více než 66 %

Popis

Bezbarvá průhledná kapalina

Bez zápachu nebo s mírnou charakteristickou vůní

Identifikace

A.  Pozitivní zkouška na přítomnost mléčnanu

 
 

B.  Pozitivní zkoušky na přítomnost sodíku

 
 

Čistota

Kyselost

Ne více než 0,5 % po vysušení, vyjádřeno jako kyselina mléčná

pH dvacetiprocentního vodného roztoku

6,5 až 7,5

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

Redukující látky

Neredukuje Fehlingův roztok

Poznámka:

Uvedená specifikace platí pro šedesátiprocentní vodný roztok

 
 

E 326 MLÉČNAN DRASELNÝ

Definice

Chemický název

Mléčnan draselný

2-hydroxypropionát draselný

Einecs

213-631-3

Chemický vzorec

C3H5O3K

Molekulová hmotnost

128,17 (bezvodý)

Obsah

Ne méně než 57 % a ne více než 66 %

Popis

Mírně viskózní čirá kapalina téměř bez zápachu. Bez zápachu nebo se slabou charakteristickou vůní

Identifikace

A.  Spálení

Roztok mléčnanu sodného se spálí na popel. Popel je alkalický po přidání kyseliny dochází k vývoji plynu

B.  Barevná reakce

5 ml roztoku katecholu 1:100 v kyselině sírové se převrství 2 ml roztoku mléčnanu draselného. V oblasti styku obou kapalin se objeví tmavě červené zabarvení

C.  Pozitivní zkoušky na přítomnost draslíku a mléčnanu

 
 

Čistota

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

Kyselost

1 g mléčnanu draselného se rozpustí ve 20 ml vody, přidají se 3 kapky fenolftaleinu a titruje se 0,1N hydroxidem sodným. Spotřeba by neměla být větší než 0,2 ml.

Redukující látky

Mléčnan draselný neredukuje Fehlingův roztok

Poznámka:

Uvedená specifikace platí pro šedesátiprocentní vodný roztok

 
 

E 327 MLÉČNAN VÁPENATÝ

Definice

Chemický název

Dimléčnan vápenatý

Hydrát dimléčnanu vápenatého

Vápenatá sůl 2-hydroxypropionové kyseliny

Einecs

212-406-7

Chemický vzorec

(C3H5O2)2Ca nH2O (n = 0-5)

Molekulová hmotnost

218,22 (bezvodý)

Obsah

Ne méně než 98 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bílý krystalický prášek nebo granule, téměř bez zápachu

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na přítomnost mléčnanu a vápníku

 
 

B.  Zkoušky rozpustnosti

Dobře rozpustný ve vodě a prakticky nerozpustný v ethanolu

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Stanoveno čtyřhodinovým sušením při 120 °C

— bezvodý: ne více než 3,0 %

— s 1 molekulou vody: ne více než 8,0 %

— se 3 molekulami vody: ne více než 20,0 %

— se 4,5 molekulami vody: ne více než 27 %

Kyselost

Ne více než 0,5 % sušiny, vyjádřeno jako kyselina mléčná

Fluoridy

Ne více než 30 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

pH pětiprocentního roztoku

Mezi 6,0 a 8,0

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

Redukující látky

Neredukuje Fehlingův roztok

E 330 KYSELINA CITRONOVÁ

Definice

Chemický název

Kyselina citronová

Kyselina 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylová

Hydroxytricarballytic acid

Einecs

201-069-1

Chemický vzorec

a)  C6H8O7 (bezvodá)

b)  C6H8O7 H2O (monohydrát)

Molekulová hmotnost

a)  192,13 (bezvodá)

b)  210,15 (monohydrát)

Obsah

Kyselina citronová může být bezvodá nebo může obsahovat 1 molekulu vody. Kyselina citronová obsahuje ne méně než 99,5 % C6H8O7, ve vysušeném stavu

Popis

Kyselina citronová je bílá nebo bezbarvá krystalická pevná látka bez zápachu se silně kyselou chutí. Monohydrát na suchém vzduchu zvětrává

Identifikace

A.  Zkoušky rozpustnosti

Velmi snadno rozpustná ve vodě; snadno rozpustná v ethanolu; dobře rozpustná v etheru

Čistota

Obsah vody

Bezvodá kyselina citronová neobsahuje více než 0,5 % vody; monohydrát kyseliny citronové neobsahuje více než 8,8 % vody (metoda Karla Fischera)

Síranový popel

Ne více než 0,05 % po kalcinaci při 800 ± 25 °C

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 1 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 5 mg/kg

Oxaláty

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

Snadno zuhelnitelné látky

1 g práškového vzorku se hodinu zahřívá s 10 ml alespoň devadesátiosmiprocentní kyseliny sírové ve vodní lázni při 90 °C bez přístupu světla. Nesmí se vytvořit tmavší zabarvení než světle hnědé (srovnávací kapalina K)

E 331 (i) CITRONAN MONOSODNÝ

Synonyma

Citronan monosodný

Trisodium sodium citrate

Definice

Chemický název

Citronan monosodný

Monosodná sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové

Chemický vzorec

a)  C6H7O7 Na (bezvodý)

b)  C6H7O7Na H2O (monohydrát)

Molekulová hmotnost

a)  214,11 (bezvodý)

b)  232,23 (monohydrát)

Obsah

Ne méně než 99 %, ve vysušeném stavu

Popis

Krystalický bílý prášek nebo bezbarvé krystaly

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na přítomnost citronanu a sodíku

 
 

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Stanoveno čtyřhodinovým sušením při 180 °C:

— anhydrid: ne více než 1,0 %

— monohydrát: ne více než 8 %

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

pH jednoprocentního vodného roztoku

Mezi 3,5 a 3,8

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 1 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 5 mg/kg

E 331 (ii) CITRONAN DISODNÝ

Synonyma

Citronan disodný

Dibasic sodium citrate

Definice

Chemický název

Citronan disodný

Disodná sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové

Disodná sůl kyseliny citronové s 1,5 molekulami vody

Einecs

200-623-3

Chemický vzorec

C6H6O7Na2 1,5H2O

Molekulová hmotnost

263,11

Obsah

Ne méně než 99 %, ve vysušeném stavu

Popis

Krystalický bílý prášek nebo bezbarvé krystaly

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na přítomnost citronanu a sodíku

 
 

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 13,0 % po čtyřhodinovém sušení při 180 °C

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

pH jednoprocentního vodného roztoku

Mezi 4,9 a 5,2

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 1 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 5 mg/kg

E 331 (iii) CITRONAN TRISODNÝ

Synonyma

Citronan trisodný

Trisodium sodium citrate

Definice

Chemický název

Citronan trisodný

Trisodná sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové

Trisodná sůl kyseliny citronové, bezvodá, dihydrát nebo pentahydrát

Einecs

200-675-3

Chemický vzorec

Anhydrid:

C6H5O7 Na3

Hydratovaný:

C6H5O7Na3 nH2O (n = 2 nebo 5)

Molekulová hmotnost

258,07 (bezvodý)

Obsah

Ne méně než 99 %, ve vysušeném stavu

Popis

Krystalický bílý prášek nebo bezbarvé krystaly

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na přítomnost citronanu a sodíku

 
 

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Stanoveno čtyřhodinovým sušením při 180 °C:

- anhydrid:

- ne více než 1,0 %

- dihydrát:

- ne více než 13,5 %

- pentahydrát:

- ne více než 30,3 %

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

pH pětiprocentního vodného roztoku

Mezi 7,5 a 9,0

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 1 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 5 mg/kg

E 332 (i) CITRONAN MONODRASELNÝ

Synonyma

Citronan monodraselný

Monobasic potassium citrate

Definice

Chemický název

Citronan monodraselný

Monodraselná sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové

Bezvodá monodraselná sůl kyseliny citronové

Einecs

212-753-4

Chemický vzorec

C6H7O7K

Molekulová hmotnost

230,21

Obsah

Ne méně než 99 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bílý hygroskopický zrnitý prášek nebo průhledné krystaly

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na přítomnost citronanu a draslíku

 
 

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 1,0 % po čtyřhodinovém sušení při 180 °C

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

pH jednoprocentního vodného roztoku

Mezi 3,5 a 3,8

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 1 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 5 mg/kg

E 332 (ii) CITRONAN TRIDRASELNÝ

Synonyma

Citronan tridraselný

Tribasic potassium citrate

Definice

Chemický název

Citronan tridraselný

Tridraselná sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové

Tridraselná sůl kyseliny citronové, monohydrát

Einecs

212-755-5

Chemický vzorec

C6H5O7K3 H2O

Molekulová hmotnost

324,42

Obsah

Ne méně než 99 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bílý, hygroskopický zrnitý prášek nebo průhledné krystaly

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na přítomnost citronanu a draslíku

 
 

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 6,0 % po čtyřhodinovém sušení při 180 °C

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

pH jednoprocentního vodného roztoku

Mezi 7,5 a 9,0

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 1 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 5 mg/kg

E 333 (i) CITRONAN MONOVÁPENATÝ

Synonyma

Citronan monovápenatý

Monobasic calcium citrate

Definice

Chemický název

Citronan monovápenatý

Monovápenatá sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové

Monovápenatá sůl kyseliny citronové, monohydrát

Chemický vzorec

(C6H7O7)2Ca H2O

Molekulová hmotnost

440,32

Obsah

Ne méně než 97,5 %, ve vysušeném stavu

Popis

Jemný bílý prášek

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na přítomnost citronanu a vápníku

 
 

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 7,0 % po čtyřhodinovém sušení při 180 °C

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

pH jednoprocentního vodného roztoku

Mezi 3,2 a 3,5

Fluoridy

Ne více než 30 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 1 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 5 mg/kg

Uhličitany

Rozpuštěním 1 g citronanu vápenatého v 10 ml 2N kyseliny chlorovodíkové se nesmí uvolnit více než několik jednotlivých bublinek

E 333 (ii) DICITRONAN DIVÁPENATÝ

Synonyma

Dicitronan divápenatý

Dibasic calcium citrate

Definice

Chemický název

Dicitronan divápenatý

Divápenatá sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové

Divápenatá sůl kyseliny citronové, trihydrát

Chemický vzorec

(C6H6O7)2Ca 3H2O

Molekulová hmotnost

530,42

Obsah

Ne méně než 97,5 %, ve vysušeném stavu

Popis

Jemný bílý prášek

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na přítomnost citronanu a vápníku

 
 

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 20,0 % po čtyřhodinovém sušení při 180 °C

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

Fluoridy

Ne více než 30 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 1 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 5 mg/kg

Uhličitany

Rozpuštěním 1 g citronanu vápenatého v 10 ml 2N kyseliny chlorovodíkové se nesmí uvolnit více než několik jednotlivých bublinek

E 333 (iii) CITRONAN TRIVÁPENATÝ

Synonyma

Citronan trivápenatý

Tribasic calcium citrate

Definice

Chemický název

Citronan trivápenatý

Trivápenatá sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové

Trivápenatá sůl kyseliny citronové, tetrahydrát

Einecs

212-391-7

Chemický vzorec

(C6H5O7)2Ca3 4H2O

Molekulová hmotnost

570,51

Obsah

Ne méně než 97,5 %, ve vysušeném stavu

Popis

Jemný bílý prášek

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na přítomnost citronanu a vápníku

 
 

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 14,0 % po čtyřhodinovém sušení při 180 °C

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

Fluoridy

Ne více než 30 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 1 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 5 mg/kg

Uhličitany

Rozpuštěním 1 g citronanu vápenatého v 10 ml 2N kyseliny chlorovodíkové se nesmí uvolnit více než několik jednotlivých bublinek

E 334 L(+)-KYSELINA VINNÁ

Definice

Chemický název

L-kyselina vinná

Kyselina L-2,3-dihydroxybutadienová

Kyselina d-α,β-dihydroxyjantarová

Einecs

201-766-0

Chemický vzorec

C4H6O6

Molekulová hmotnost

150,09

Obsah

Ne méně než 99,5 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bezbarvá nebo průsvitná krystalická látka nebo bílý krystalický prášek

Identifikace

A.  Rozpětí bodu tání

Mezi 168 °C a 170 °C

B.  Pozitivní zkoušky na přítomnost vinanu

 
 

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 0,5 % ( nad P2O5, tři hodiny)

Síranový popel

Ne více než 1000 mg/kg po kalcinaci při 800 ± 25 °C

Specifická optická otáčivost 20 % (m/V) vodného roztoku

image

mezi +11,5° a +13,5°

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

E 335 (i) VINAN MONOSODNÝ

Synonyma

Monosodná sůl kyseliny L(+)-vinné

Definice

Chemický název

Monosodná sůl kyseliny L-2,3-dihydroxybutadienové

Monosodná sůl kyseliny L(+)-vinné, monohydrát

Chemický vzorec

C4H5O6Na·H2O

Molekulová hmotnost

194,05

Obsah

Ne méně než 99 %, ve vysušeném stavu

Popis

Průhledné bezbarvé krystaly

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na přítomnost vinanu a sodíku

 
 

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 10,5 % po čtyřhodinovém sušení při 105 °C

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 335 (ii) VINAN DISODNÝ

Definice

Chemický název

L-vinan disodný

(+)-vinan disodný

Disodná sůl kyseliny (+)-dihydroxybutadienové

Disodná sůl kyseliny L(+)-vinné, dihydrát

Einecs

212-773-3

Chemický vzorec

C4H4O6Na2·2H2O

Molekulová hmotnost

230,8

Obsah

Ne méně než 99 %, ve vysušeném stavu

Popis

Průhledné bezbarvé krystaly

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na přítomnost vinanu a sodíku

 
 

B.  Zkoušky rozpustnosti

1 gram je nerozpustný ve 3 ml vody. Nerozpustný v ethanolu

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 17,0 %, stanoveno čtyřhodinovým sušením při 150 °C

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

pH jednoprocentního vodného roztoku

Mezi 7,0 a 7,5

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 336 (i) VINAN MONODRASELNÝ

Synonyma

Vinan monodraselný

Definice

Chemický název

Bezvodá monodraselná sůl L(+)- kyseliny vinné

Monodraselná sůl kyseliny L-2,3- dihydroxybutadienové

Chemický vzorec

C4H5O6K

Molekulová hmotnost

188,16

Obsah

Ne méně než 98 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bílý krystalický nebo zrnitý prášek

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na přítomnost vinanu a draslíku

 
 

B.  Bod tání

230 °C

Čistota

pH jednoprocentního vodného roztoku

3,4

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 1,0 %, stanoveno čtyřhodinovým sušením při 105 °C

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 336 (ii) VINAN DIDRASELNÝ

Synonyma

Vinan didraselný

Definice

Chemický název

Didraselná sůl kyseliny L-2,3-dihydroxybutadienové

Didraselná sůl kyseliny L(+)-vinné, hemihydrát

Einecs

213-067-8

Chemický vzorec

C4H4O6K2·H2O

Molekulová hmotnost

235,2

Obsah

Ne méně než 99 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bílý krystalický nebo zrnitý prášek

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na přítomnost vinanu a draslíku

 
 

Čistota

pH jednoprocentního vodného roztoku

Mezi 7,0 a 9,0

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 4,0 %, stanoveno čtyřhodinovým sušením při 150 °C

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 337 VINAN SODNODRASELNÝ

Synonyma

L(+)-vinan draselno-sodný

Rochellská sůl

Seignettova sůl

Definice

Chemický název

Draselno-sodná sůl kyseliny L-2,3-dihydroxybutadienové

L(+)-vinan draselno-sodný

Einecs

206-156-8

Chemický vzorec

C4H4O6KNa·4H2O

Molekulová hmotnost

282,23

Obsah

Ne méně než 99 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bezbarvé krystaly nebo bílý krystalický prášek

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na přítomnost vinanu, sodíku a draslíku

 
 

B.  Zkoušky rozpustnosti

1 g je dobře rozpustný v 1 ml vody, nerozpustný v ethanolu.

C.  Rozpětí bodu tání

Mezi 70 a 80 °C

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 26,0 % a ne méně než 21,0 %, stanoveno tříhodinovým sušením při 150 °C

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

pH jednoprocentního vodného roztoku

Mezi 6,5 a 8,5

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

▼M4

E 338 KYSELINA FOSFOREČNÁ

Synonyma

Kyselina orthofosforečná

Definice

Chemický název

Kyselina fosforečná

EINECS

231–633–2

Chemický vzorec

H3PO4

Molekulová hmotnost

98,00

Obsah

Kyselina fosforečná je komerčně dostupná jako vodný roztok v různých koncentracích. Obsah nejméně 67,0 % a nejvýše 85,7 %

Popis

Čirá, bezbarvá, viskózní kapalina

Identifikace

A.  Pozitivní zkouška na kyselinu a fosforečnany

 

Čistota

Těkavé kyseliny

Ne více než 10 mg/kg (jako kyselina octová)

Chloridy

Ne více než 200 mg/kg (vyjádřeno jako chlor)

Dusičnany

Ne více než 5 mg/kg (jako NaNO3)

Sírany

Ne více než 1 500 mg/kg (jako CaSO4)

Fluoridy

Ne více než 10 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 4 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Poznámka:

Tato specifikace se vztahuje na sedmdesátipětiprocentní vodný roztok.

 

E 339 (i) DIHYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ

Synonyma

Fosforečnan monosodný

Kyselý fosforečnan sodný

Orthofosforečnan monosodný

Dihydrogenorthofosforečnan sodný

Definice

Chemický název

Dihydrogenfosforečnan sodný

EINECS

231–449–2

Chemický vzorec

Bezvodý: NaH2PO4

Monohydrát: NaH2PO4. H2O

Dihydrát: NaH2PO4. 2H2O

Molekulová hmotnost

Bezvodý: 119,98

Monohydrát: 138,00

Dihydrát: 156,01

Obsah

Po sušení jednu hodinu při 60 °C a poté čtyři hodiny při 105 °C obsahuje nejméně 97 % NaH2PO4

Obsah P2O5

Mezi 58,0 % a 60,0 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bílý slabě rozpadavý prášek, krystaly nebo granule, bez zápachu

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na sodík a fosforečnany

 

B.  Rozpustnost

Snadno rozpustný ve vodě. Nerozpustný v ethanolu ani etheru

C.  pH jednoprocentního roztoku

Mezi 4,1 a 5,0

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Při sušení jednu hodinu při 60 °C a poté čtyři hodiny při 105 °C ztrácí bezvodá sůl nejvýše 2,0 %, monohydrát nejvýše 15,0 % a dihydrát nejvýše 25 %

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,2 %, vztaženo na bezvodou bázi

Fluoridy

Ne více než 10 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 4 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 339 (ii) HYDROGENFOSFOREČNAN DISODNÝ

Synonyma

Fosforečnan disodný

Sekundární fosforečnan sodný

Orthofosforečnan disodný

Kyselý fosforečnan disodný

Definice

Chemický název

Hydrogenfosforečnan sodný

Orthofosforečnan disodný

EINECS

231–448–7

Chemický vzorec

Bezvodý: Na2HPO4

Hydrát: Na2HPO4. nH2O (n = 2, 7 nebo 12)

Molekulová hmotnost

141,98 (bezvodý)

Obsah

Po sušení tři hodiny při 40 °C a poté pět hodin při 105 °C obsahuje nejméně 98 % Na2HPO4

Obsah P2O5

Mezi 49 % a 51 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bezvodý hydrogenfosforečnan sodný je bílý hygroskopický prášek bez zápachu. Hydratovanými formami jsou dihydrát: bílá krystalická látka, bez zápachu; heptahydrát: bílé rozpadavé krystaly nebo zrnitý prášek, bez zápachu; a dodekahydrát: bílý rozpadavý prášek nebo krystaly, bez zápachu

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na sodík a fosforečnany

 

B.  Rozpustnost

Snadno rozpustný ve vodě. Nerozpustný v ethanolu

C.  pH jednoprocentního roztoku

Mezi 8,4 a 9,6

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Při sušení tři hodiny při 40 °C a poté pět hodin při 105 °C je úbytek hmotnosti tento: bezvodý nejvýše 5,0 %, dihydrát nejvýše 22,0 %, heptahydrát nejvýše 50,0 %, dodekahydrát nejvýše 61,0 %

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,2 %, vztaženo na bezvodou bázi

Fluoridy

Ne více než 10 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 4 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 339 (iii) FOSFOREČNAN SODNÝ

Synonyma

Fosforečnan sodný

Fosforečnan trisodný

Orthofosforečnan sodný

Definice

Fosforečnan sodný se získává z vodných roztoků a krystaluje v bezvodé formě s 1/2, 1, 6, 8 nebo 12 molekulami H2O. Dodekahydrát krystalizuje vždy z vodných roztoků s nadbytkem hydroxidu sodného. Obsahuje molekuly NaOH

Chemický název

Fosforečnan sodný

Fosforečnan trisodný

Orthofosforečnan sodný

EINECS

231–509–8

Chemický vzorec

Bezvodý: Na3PO4

Hydratovaný: Na3PO4. nH2O (n = , 1, 6, 8, nebo 12)

Molekulová hmotnost

163,94 (bezvodý)

Obsah

Bezvodý fosforečnan sodný a hydratované formy s výjimkou dodekahydrátu obsahují nejméně 97,0 % Na3PO4, vztaženo na bezvodou bázi. Fosforečnan sodný, dodekahydrát obsahuje nejméně 92,0 % Na3PO4, vztaženo na bezvodou bázi

Obsah P2O5

Mezi 40,5 % a 43,5 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bílé krystaly, granule nebo krystalický prášek bez zápachu

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na sodík a fosforečnany

 

B.  Rozpustnost

Snadno rozpustný ve vodě. Nerozpustný v ethanolu

C.  pH jednoprocentního roztoku

Mezi 11,5 a 12,5

Čistota

Úbytek hmotnosti žíháním

Při sušení dvě hodiny při 120 °C a 30 minut při 800 °C je úbytek hmotnosti tento: bezvodý nejvýše 2,0 %, monohydrát nejvýše 11,0 %, dodekahydrát: mezi 45,0 % a 58,0 %

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,2 %, vztaženo na bezvodou bázi

Fluoridy

Ne více než 10 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 4 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 340 (i) DIHYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ

Synonyma

Fosforečnan monodraselný

Dihydrogenfosforečnan monodraselný

Dihydrogenorthofosforečnan draselný

Definice

Chemický název

Dihydrogenfosforečnan draselný

Dihydrogenorthofosforečnan draselný

Dihydrogenfosforečnan nonodraselný

EINECS

231–913–4

Chemický vzorec

KH2PO4

Molekulová hmotnost

136,09

Obsah

Obsah nejméně 98,0 % po čtyřhodinovém sušení při 105 °C

Obsah P2O5

Mezi 51,0 % a 53,0 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bezbarvé hygroskopické krystaly nebo bílý zrnitý nebo krystalický prášek bez zápachu

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na draslík a fosforečnany

 

B.  Rozpustnost

Snadno rozpustný ve vodě. Nerozpustný v ethanolu

C.  pH jednoprocentního roztoku

Mezi 4,2 a 4,8

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 2,0 % stanoveno sušením čtyři hodiny při 105 °C

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,2 %, vztaženo na bezvodou bázi

Fluoridy

Ne více než 10 g/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 3 g/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 4 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 340 (ii) HYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ

Synonyma

Fosforečnan didraselný

Sekundární fosforečnan draselný

Kyselý fosforečnan didraselný

Hydrogenorthofosforečnan draselný

Definice

Chemický název

Hydrogenfosforečnan draselný

Hydrogenfosforečnan didraselný

Hydrogenorthofosforečnan draselný

EINECS

231–834–5

Chemický vzorec

K2HPO4

Molekulová hmotnost

174,18

Obsah

Obsah nejméně 98 % po čtyřhodinovém sušení při 105 °C

Obsah P2O5

Mezi 40,3 % a 41,5 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Rozpadavý bezbarvý nebo bílý zrnitý prášek nebo hmota

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na draslík a fosforečnany

 

B.  Rozpustnost

Snadno rozpustný ve vodě. Nerozpustný v ethanolu

C.  pH jednoprocentního roztoku

Mezi 8,7 a 9,4

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 2,0 % stanoveno sušením čtyři hodiny při 105 °C

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,2 %, vztaženo na bezvodou bázi

Fluoridy

Ne více než 10 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 4 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 340 (iii) FOSFOREČNAN DRASELNÝ

Synonyma

Fosforečnan tridraselný

Orthofosforečnan draselný

Definice

Chemický název

Fosforečnan draselný

Fosforečnan tridraselný

Orthofosforečnan draselný

EINECS

231–907–1

Chemický vzorec

Bezvodý: K3PO4

Hydratovaný: K3PO4. nH2O (n = 1 nebo 3)

Molekulová hmotnost

212,27 (bezvodý)

Obsah

Obsah nejméně 97 %, vztaženo na vyžíhanou bázi

Obsah P2O5

Mezi 30,5 % a 33,0 %, vztaženo na vyžíhanou bázi

Popis

Bezbarvé nebo bílé hygroskopické krystaly nebo granule bez zápachu. Hydratované formy jsou monohydrát a trihydrát

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na draslík a fosforečnany

 

B.  Rozpustnost

Snadno rozpustný ve vodě. Nerozpustný v ethanolu

C.  pH jednoprocentního roztoku

Mezi 11,5 a 12,3

Čistota

Úbytek hmotnosti žíháním

Bezvodý: nejvýše 3,0 %; hydratovaný: nejvýše 23,0 %. Stanoveno sušením jednu hodinu při 105 °C a poté vyžíháním 30 minut při 800 °C ± 25 °C

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,2 %, vztaženo na bezvodou bázi

Fluoridy

Ne více než 10 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 4 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 341 (i) BIS(DIHYDROGENFOSFOREČNAN) VÁPENATÝ

Synonyma

Dihydrogenfosforečnan monovápenatý

Dihydrogenorthofosforečnan vápenatý

Definice

Chemický název

Bis(dihydrogenfosforečnan) vápenatý

EINECS

231–837–1

Chemický vzorec

Bezvodý: Ca(H2PO4)2

Monohydrát: Ca(H2PO4)2. H2O

Molekulová hmotnost

234,05 (bezvodý)

252,08 (monohydrát)

Obsah

Obsah nejméně 95 % ve vysušeném stavu

Obsah P2O5

Mezi 55,5 % a 61,1 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Zrnitý prášek nebo bílé rozplývavé krystaly nebo granule

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na vápník a fosforečnany

 

B.  Obsah CaO

Mezi 23,0 % a 27,5 % (bezvodý)

Mezi 19,0 % a 24,8 % (monohydrát)

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 14 % stanoveno sušením čtyři hodiny při 105 °C (bezvodý)

Ne více než 17,5 % stanoveno sušením jednu hodinu při 60 °C a poté čtyři hodiny při 105 °C (monohydrát)

Úbytek hmotnosti žíháním

Ne více než 17,5 % po vyžíhání 30 minut při 800 °C ± 25 °C (bezvodý)

Ne více než 25,0 % stanoveno sušením jednu hodinu při 105 °C a poté žíháním 30 minut při 800 °C ± 25 °C (monohydrát)

Fluoridy

Ne více než 30 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 4 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 341 (ii) HYDROGENFOSFOREČNAN VÁPENATÝ

Synonyma

Hydrogenfosforečnan vápenatý

Hydrogenorthofosforečnan vápenatý

Definice

Chemický název

Hydrogenfosforečnan vápenatý

Hydrogenorthofosforečnan vápenatý

Sekundární fosforečnan vápenatý

EINECS

231–826–1

Chemický vzorec

Bezvodý: CaHPO4

Dihydrát: CaHPO4. 2H2O

Molekulová hmotnost

136,06 (bezvodý)

172,09 (dihydrát)

Obsah

Hydrogenfosforečnan vápenatý obsahuje po tříhodinovém sušení při 200 °C nejméně 98 % a nejvýše ekvivalent 102 % CaHPO4

Obsah P2O5

Mezi 50,0 % a 52,5 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bílé krystaly nebo granule, zrnitý prášek nebo prášek

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na vápník a fosforečnany

 

B.  Zkoušky rozpustnosti

Mírně rozpustný ve vodě. Nerozpustný v ethanolu

Čistota

Úbytek hmotnosti žíháním

Ne více než 8,5 % (bezvodý), nebo 26,5 % (dihydrát) po žíhání 30 minut při 800 °C ± 25 °C

Fluoridy

Ne více než 50 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 4 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 341 (iii) FOSFOREČNAN VÁPENATÝ

Synonyma

Fosforečnan vápenatý

Orthofosforečnan vápenatý

Fosforečnan-hydroxid pentavápenatý

Kalcium-hydroxyapatit

Definice

Fosforečnan vápenatý obsahuje proměnlivou směs fosforečnanů vápníku získávanou z neutralizace kyseliny fosforečné hydroxidem vápenatým, která má přibližné složení 10CaO. 3P2O5. H2O

Chemický název

Tris(fosforečnan)-hydroxid pentavápenatý

Fosforečnan vápenatý

EINECS

235–330–6 (tris(fosforečnan)-hydroxid pentavápenatý)

231–840–8 (Orthofosforečnan vápenatý)

Chemický vzorec

Ca5(PO4)3. OH nebo Ca3(PO4)2

Molekulová hmotnost

502 nebo 310

Obsah

Obsah nejméně 90 %, vztaženo na vyžíhanou bázi

Obsah P2O5

Mezi 38,5 % a 48,0 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bílý prášek bez chuti a zápachu, stálý na vzduchu

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na vápník a fosforečnany

 

B.  Rozpustnost

Prakticky nerozpustný ve vodě; nerozpustný v ethanolu, dobře rozpustný ve zředěné kyselině chlorovodíkové a dusičné

Čistota

Úbytek hmotnosti žíháním

Ne více než 8 % po žíhání při 800 °C ± 25 °C do konstantní hmotnosti

Fluoridy

Ne více než 50 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 4 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

▼B

E 385 ETHYLENDIAMINTETRAOCTAN VÁPENATO-DISODNÝ

Synonyma

Vápenato-disodná sůl EDTA

Edetát vápenato-disodný

Definice

Chemický název

N,N′-1,2-ethanediylbis[N-(karboxymethyl)-glycinato][(4-O,O′,ON,ON] vápenatan(2)-disodný

Ethylendiamintetraoctan vápenato-disodný

Ethylendinitrilotetraoctan vápenato-disodný

Einecs

200-529-9

Chemický vzorec

C10H12O8CaN2Na2·2H2O

Molekulová hmotnost

410,31

Obsah

Ne méně než 97 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bílé krystalické granule bez zápachu nebo bílý až téměř bílý prášek, slabě hygroskopický

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na přítomnost sodíku a vápníku

 
 

B.  Chelatační aktivita vůči iontům kovů

 
 

C.  pH jednoprocentního roztoku mezi 6,5 a 7,5

 
 

Čistota

Obsah vody

5 až 13 % (metoda Karla Fischera)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

▼M1

Ethylenoxid nesmí být používán pro sterilaci potravinářských přídatných látek.

E 400 KYSELINA ALGINOVÁ

Definice

Lineární glukuronoglykan, který sestává především z jednotek kyseliny D-manuronové spojených vazbou β-(14) a z jednotek kyseliny L-guluronové spojených vazbou α-(14) v pyranosové kruhové formě. Hydrofilní koloidní sacharid extrahovaný pomocí zředěné zásady z přirozených druhů hnědých mořských řas (Phaeophyceae)

Einecs

232–680–1

Chemický vzorec

(C6H8O6)n

Molekulová hmotnost

10 000–600 000 (typický průměr)

Obsah

Dává ve vysušeném stavu ne méně než 20 % a ne více než 23 % oxidu uhličitého (CO2), což odpovídá ne méně než 91 % a ne více než 105,4 % kyseliny alginové (C6H8O6)n (přepočteno na rovnocennou hmotnost 200)

Popis

Kyselina alginová se vyskytuje ve vláknité, zrnité, granulované a práškové formě. Je bílá až žlutavě hnědá, téměř bez pachu

Identifikace

A. Rozpustnost

Nerozpustná ve vodě a organických rozpouštědlech, zvolna se rozpouští v roztocích uhličitanu sodného, hydroxidu sodného a fosforečnanu trisodného

B. Srážecí zkouška chloridem vápenatým

K 0,5 % roztoku vzorku v 1M roztoku hydroxidu sodného se přidá 2,5 % roztok chloridu vápenatého v množství odpovídajícím pětině tohoto objemu. Vytvoří se objemná želatinová sraženina. Touto zkouškou se kyselina alginová rozliší od arabské gumy, sodné soli karboxymethylcelulosy, karboxymethylškrobu, karagenanu, želatiny, gumy ghatti, gumy karaya, karubinu, methylcelulosy a tragantové gumy

C. Srážecí zkouška síranem amonným

K 0,5 % roztoku vzorku v 1M roztoku hydroxidu sodného se přidá nasycený roztok síranu amonného v množství odpovídajícím polovině tohoto objemu. Nevytvoří se žádná sraženina. Touto zkouškou se kyselina alginová rozliší od agaru, sodné soli karboxymethylcelulosy, karagenanu, deesterifikovaného pektinu, želatiny, karubinu, methylcelulosy a škrobu

D. Barevná reakce

0,01 g vzorku se třepe v 0,15 ml 0,1N hydroxidu sodného, aby se vzorek co nejvíce rozpustil, a poté se přidá 1 ml roztoku kyselého síranu železitého. Během 5 minut se vytvoří třešňově červené zabarvení, které nakonec přejde do tmavě nachové barvy

Čistota

pH tříprocentní suspenze

Mezi 2,0 a 3,5

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 15 % (105 °C, 4 hodiny)

Síranový popel

Ne více než 8 %, ve vysušeném stavu

Látky nerozpustné v 1M hydroxidu sodném

Ne více než 2 %, ve vysušeném stavu

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 20 mg/kg

Celkový počet mikroorganismů

Ne více než 5 000 mikroorganismů na gram

Kvasinky a plísně

Ne více než 500 mikroorganismů na gram

E. coli

Nesmějí být přítomny v 5 g

Salmonella spp.

Nesmějí být přítomny v 10 g

E 401 ALGINAN SODNÝ

Definice

Chemický název

Sodná sůl kyseliny alginové

Chemický vzorec

(C6H7NaO6)n

Molekulová hmotnost

10 000–600 000 (typický průměr)

Obsah

Dává ve vysušeném stavu ne méně než 18 % a ne více než 21 % oxidu uhličitého, což odpovídá ne méně než 90,8 % a ne více než 106,0 % alginanu sodného (přepočteno na rovnocennou hmotnost 222)

Popis

Bílý až žlutavý vláknitý nebo zrnitý prášek, téměř bez pachu

Identifikace

A.  Pozitivní zkouška na přítomnost sodíku a kyseliny alginové

 
 

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 15 % (105 °C, 4 hodiny)

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 2 %, ve vysušeném stavu

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 20 mg/kg

Celkový počet mikroorganismů

Ne více než 5 000 mikroorganismů na gram

Kvasinky a plísně

Ne více než 500 mikroorganismů na gram

E. coli

Nesmějí být přítomny v 5 g

Salmonella spp.

Nesmějí být přítomny v 10 g

E 402 ALGINAN DRASELNÝ

Definice

Chemický název

Draselná sůl kyseliny alginové

Chemický vzorec

(C6H7KO6)n

Molekulová hmotnost

10 000–600 000 (typický průměr)

Obsah

Dává ve vysušeném stavu ne méně než 16,5 % a ne více než 19,5 % oxidu uhličitého, což odpovídá ne méně než 89,2 % a ne více než 105,5 % alginanu draselného (přepočteno na rovnocennou hmotnost 238)

Popis

Bílý až žlutavý vláknitý nebo zrnitý prášek, téměř bez pachu

Identifikace

A.  Pozitivní zkouška na přítomnost draslíku a kyseliny alginové

 
 

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 15 % (105 °C, 4 hodiny)

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 2 %, ve vysušeném stavu

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 20 mg/kg

Celkový počet mikroorganismů

Ne více než 5 000 mikroorganismů na gram

Kvasinky a plísně

Ne více než 500 mikroorganismů na gram

E. coli

Nesmějí být přítomny v 5 g

Salmonella spp.

Nesmějí být přítomny v 10 g

E 403 ALGINAN AMONNÝ

Definice

Chemický název

Amonná sůl kyseliny alginové

Chemický vzorec

(C6H11NO6)n

Molekulová hmotnost

10 000–600 000 (typický průměr)

Obsah

Dává ve vysušeném stavu ne méně než 18 % a ne více než 21 % oxidu uhličitého, což odpovídá ne méně než 88,7 % a ne více než 103,6 % alginanu amonného (přepočteno na rovnocennou hmotnost 217)

Popis

Bílý až žlutavý vláknitý nebo zrnitý prášek

Identifikace

A.  Pozitivní zkouška na přítomnost amoniaku a kyseliny alginové

 
 

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 15 % (105 °C, 4 hodiny)

Síranový popel

Ne více než 7 %, ve vysušeném stavu

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 2 %, vztaženo na vysušenou hmotu

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 20 mg/kg

Celkový počet mikroorganismů

Ne více než 5 000 mikroorganismů na gram

Kvasinky a plísně

Ne více než 500 mikroorganismů na gram

E. coli

Nesmějí být přítomny v 5 g

Salmonella spp.

Nesmějí být přítomny v 10 g

E 404 ALGINAN VÁPENATÝ

Synonyma

Vápenatá sůl kyseliny alginové

Definice

Chemický název

Vápenatá sůl kyseliny alginové

Chemický vzorec

(C6H7Ca1/2O6)n

Molekulová hmotnost

10 000–600 000 (typický průměr)

Obsah

Dává vysušeném stavu ne méně než 18 % a ne více než 21 % oxidu uhličitého, což odpovídá ne méně než 89,6 % a ne více než 104,5 % alginanu vápenatého (přepočteno na rovnocennou hmotnost 219)

Popis

Bílý až žlutavý vláknitý nebo zrnitý prášek, téměř bez pachu

Identifikace

A.  Pozitivní zkouška na přítomnost vápníku a kyseliny alginové

 
 

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 15,0 % (105 °C, 4 hodiny)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 20 mg/kg

Celkový počet mikroorganismů

Ne více než 5 000 mikroorganismů na gram

Kvasinky a plísně

Ne více než 500 mikroorganismů na gram

E. coli

Nesmějí být přítomny v 5 g

Salmonella spp.

Nesmějí být přítomny v 10 g

E 405 PROPAN 1,2DIOLALGINÁT

Synonyma

Hydroxypropyl alginát

Ester 1,2-propandiolu a kyseliny alginové

Propylenglykolalginát

Definice

Chemický název

Ester propan 1,2-diolu a kyseliny alginové; jeho složení se liší podle stupně esterifikace a procenta volných a neutralizovaných karboxylových skupin v molekule

Chemický vzorec

(C6H14O7)n

(esterifikovaný)

Molekulová hmotnost

10 000–600 000 (typický průměr)

Obsah

Dává ve vysušeném stavu ne méně než 16 % a ne více než 20 % oxidu uhličitého (CO2), vztaženo na vysušenou látku

Popis

Bílý až žlutavě hnědý vláknitý nebo zrnitý prášek, téměř bez pachu

Identifikace

A.  Po hydrolýze pozitivní zkouška na přítomnost 1,2propandiolu a kyseliny alginové

 
 

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 20 % (105 °C, 4 hodiny)

Celkový obsah 1,2propandiolu

Ne méně než 15 % a ne více než 45 %

Obsah volného 1,2propandiolu

Ne více než 15 %

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 2 %, vztaženo na vysušenou hmotu

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 20 mg/kg

Celkový počet mikroorganismů

Ne více než 5 000 mikroorganismů na gram

Kvasinky a plísně

Ne více než 500 mikroorganismů na gram

E. coli

Nesmějí být přítomny v 5 g

Salmonella spp.

Nesmějí být přítomny v 10 g

E 406 AGAR

Synonyma

Gelosa

Agar agar

Bengálská, cejlonská, čínská nebo japonská vyzina

Layor Carang

Definice

Chemický název

Agar je hydrofilní koloidní polysacharid, který sestává převážně z D-galaktosových jednotek. Asi na každé desáté Dgalaktropyranosové jednotce je jedna z hydroxylových skupin esterifikována kyselinou sírovou, která je neutralizována vápníkem, hořčíkem, draslíkem nebo sodíkem. Je extrahován z určitých přirozených druhů mořských řas rodu Ge lidiaceae a Sphaerococcaceae a příbuzných červených řas třídy Rhodophyceae

Einecs

232–658–1

Obsah

Prahová koncentrace gelu nesmí být vyšší než 0,25 %

Popis

Agar je bez pachu, nebo má mírný charakteristický pach. Nerozemletý agar se obvykle vyskytuje ve svazcích, které se skládají z tenkých membránových slepených proužků nebo nařezaný, ve vločkách nebo ve formě zrnek. Může být světle žlutavě-oranžový, žlutavě šedý až bledě žlutý nebo bezbarvý. Ve vlhkém stavu je tuhý, v suchém stavu je křehký. Práškový agar je bílý až žlutavě bílý nebo bledě žlutý. Při pozorování mikroskopem ve vodě se agar jeví jako zrnitý a lehce vláknitý. Někdy se v něm mohou nacházet úlomky jehliček hub a shluky křemeliny. V roztoku chloralhydrátu se agar jeví průhlednější než ve vodě a více či méně zrnitý, příčně pruhovaný, ostrohraný a v některých případech obsahuje shluky křemeliny. Pevnost gelu lze upravit přidáním dextrosy, maltodextrinu nebo sacharosy

Identifikace

A. Rozpustnost

Nerozpustný ve studené vodě; dobře rozpustný ve vroucí vodě

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 22 % (105 °C, 5 hodin)

Popel

Ne více než 6,5 %, ve vysušeném stavu, stanoveno při 550 °C

Popel nerozpustný v kyselině (nerozpustný v asi 3N kyselině chlorovodíkové)

Ne více než 0,5 % stanoveno při 550 °C, ve vysušeném stavu

Nerozpustné látky (v horké vodě)

Ne více než 1,0 %

Škrob

Nepřítomnost se prokazuje následující metodou: k roztoku vzorku zředěnému 1:10 se přidá několik kapek jodového roztoku. Nedojde k vytvoření modrého zabarvení

elatina a další bílkoviny

Asi 1 g agaru se rozpustí ve 100 ml vroucí vody a nechá se vychladnout asi na 50 °C. K 5 ml roztoku se přidá 5 ml roztoku trinitrofenolu (1 g bezvodého trinitrofenolu/100 ml horké vody). Během 10 minut nedojde k vytvoření zákalu

Absorpce vody

5 g agaru se umístí do 100ml odměrného válce, doplní se vodou po rysku, zamíchá se a nechá se stát 24 hodin při teplotě asi 25 °C. Obsah válce se prolije přes navlhčenou skelnou vatu a voda se nechá vytékat do dalšího 100ml odměrného válce. Získá se ne více než 75 ml vody.

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 20 mg/kg

▼M6

E 407 KARAGENAN

Synonyma

Komerční výrobky se prodávají pod různými názvy, například:

Gelóza z irského mechu

Eucheuman (z druhu Eucheuma)

Iridophycan (z druhu Irdidaea)

Hypnean (z druhu Hypnea)

Furcellaran nebo Dánský agar (z Furcellaria fastigiata)

Karagenan (z druhů Chondrus a Gigartina)

Definice

Karagenan se získává extrakcí vodou z přirozených kmenů mořských řas čeledí Gigartinaceae, Solieriaceae, Hypneaceaea a Furcellariaceae třídy Rhodophyceae (červené mořské řasy). Kromě methanolu, ethanolu a propan-2-olu se nesmí použít žádná jiná organická srážecí činidla. Karagenan sestává především z draselných, sodných, hořečnatých a vápenatých solí sulfonovaného polysacharidu, které hydrolýzou poskytují galaktosu a 3,6anhydrogalaktosu. Karagenan nesmí být hydrolyzován nebo jiným způsobem chemicky pozměněn

EINECS

232-524-2

Popis

Žlutavý až bezbarvý, hrubozrnný až jemný prášek, který je prakticky bez zápachu

Identifikace

A.  Pozitivní zkouška na přítomnost galaktosy, anhydrogalaktosy a síranů

 

Čistota

Obsah methanolu, ethanolu, propan-2-olu

Nejvýše 0,1 % jednotlivě nebo v kombinaci

Viskozita 1,5 % roztoku při 75 °C

Nejméně 5 mPa.s

Úbytek hmotnosti sušením

Nejvýše 12 % (105 °C, 4 hodiny)

Sírany

Nejméně 15 % a nejvýše 40 %, ve vysušeném stavu (jako SO4)

Popel

Nejméně 15 % a nejvýše 40 %, stanoveno pro vysušenou látku při 550 °C

Popel nerozpustný v kyselině

Nejvýše 1 %, ve vysušeném stavu (nerozpustný v 10 % kyselině chlorovodíkové)

V kyselinách nerozpustné látky

Nejvýše 2 %, ve vysušeném stavu (nerozpustné v 1 % (obj.) kyselině sírové)

Karagenan o nízké molekulové hmotnosti (frakce o molekulové hmotnosti nižší než 50 000)

Nejvýše 5 %

Arzen

Nejvýše 3 mg/kg

Olovo

Nejvýše 5 mg/kg

Rtuť

Nejvýše 1 mg/kg

Kadmium

Nejvýše 1 mg/kg

Celkový počet mikroorganismů

Nejvýše 5 000 kolonií na gram

Kvasinky a plísně

Nejvýše 300 kolonií na gram

E. coli

Nesmějí být přítomny v 5 g

Salmonella spp.

Nesmějí být přítomny v 10 g

E 407a ZPRACOVANÁ ŘASA EUCHEUMA

Synonyma

PES (zkratka pro processed eucheuma seaweed)

Definice

Zpracovaná řasa Eucheuma se získává působením vodného roztoku zásady (KOH) na přirozené kmeny mořských řas Eucheuma cottonii a Eucheuma spinosum, třídy Rhodophyceae (červené mořské řasy), aby byly odstraněny nečistoty, a konečný výrobek se získá promytím pitnou vodou a sušením. Dalšího pročištění výrobku se dosáhne promytím methanolem, ethanolem nebo propan-2olem a sušením. Výrobek sestává především z draselných solí sulfonovaného polysacharidu, které hydrolýzou poskytují galaktosu a 3,6anhydrogalaktosu. Sodné, vápenaté a hořečnaté soli sulfonovaného polysacharidu se vyskytují v menším množství. Výrobek může obsahovat také až 15 % celulosy z řas. Karagenan obsažený ve zpracované řase Eucheuma nesmí být hydrolyzován nebo jiným způsobem chemicky pozměněn

Popis

Žlutohnědý až žlutavý, hrubozrnný až jemný prášek, který je prakticky bez zápachu

Identifikace

A.  Pozitivní zkouška na přítomnost galaktosy, anhydrogalaktosy a síranů

 

B.  Rozpustnost

Ve vodě tvoří kalné viskózní suspenze. Nerozpustná v ethanolu

Čistota

Obsah methanolu, ethanolu, a propan-2-olu

Nejvýše 0,1 % jednotlivě nebo v kombinaci

Viskozita 1,5 % roztoku při 75 °C

Nejméně 5 mPa.s

Úbytek hmotnosti sušením

Nejvýše 12 % (105 °C, 4 hodiny)

Sírany

Nejméně 15 % a nejvýše 40 %, ve vysušeném stavu (jako SO4)

Popel

Nejméně 15 % a nejvýše 40 %, stanoveno pro vysušenou látku při 550 °C

Popel nerozpustný v kyselině

Nejvýše 1 %, ve vysušeném stavu (nerozpustný v 10 % kyselině chlorovodíkové)

Látky nerozpustné v kyselině

Nejméně 8 % a nejvýše 15 %, ve vysušeném stavu (nerozpustné v 1 % (obj.) kyselině sírové)

Karagenan o nízké molekulové hmotnosti (frakce o molekulové hmotnosti nižší než 50 000)

Nejvýše 5 %

Arzen

Nejvýše 3 mg/kg

Olovo

Nejvýše 5 mg/kg

Rtuť

Nejvýše 1 mg/kg

Kadmium

Nejvýše 1 mg/kg

Celkový počet mikroorganismů

Nejvýše 5 000 kolonií na gram

Kvasinky a plísně

Nejvýše 300 kolonií na gram

E. coli

Nesmějí být přítomny v 5 g

Salmonella spp.

Nesmějí být přítomny v 10 g

▼M1

E 410 KARUBIN

Synonyma

Guma karubin

Guma algaroba

Definice

Karubin je rozemletý endosperm zrn přirozených druhů rohovníku Cerationia siliqua (L.) Taub. (čeleď Leguminosae). Hlavní složkou je hydrokoloidní polysacharid s vysokou molekulovou hmotností složený z galaktopyranosových a mannopyranosových jednotek, které jsou propojeny glykosidickými vazbami; chemicky jej lze popsat jako galaktomannan

Molekulová hmotnost

50 000–3 000 000

Einecs

232–541–5

Obsah

Obsah galaktomannanu ne méně než 75 %

Popis

Bílý až žlutavě bílý prášek, téměř bez pachu

Identifikace

A.  Pozitivní zkouška na přítomnost galaktosy a manosy

 
 

B. Mikroskopické pozorování

Rozemletý vzorek ve vodném roztoku obsahujícím 0,5 % jodu a 1 % jodidu draselného se nakápne na podložní sklíčko a pozoruje se pod mikroskopem. Karubin obsahuje dlouhé protažené buňky tvaru trubiček a jsou na sebe více či méně nahuštěny. Jejich hnědý obsah je uspořádán daleko méně pravidelně než v gumě guar. V gumě guar jsou blízko sebe uspořádané skupiny buněk kruhového až hruškovitého tvaru. Jejich obsah je žlutý až hnědý

C. Rozpustnost

Dobře rozpustný v horké vodě, nerozpustný v ethanolu

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 15 % (105 °C, 5 hodin)

Popel

Ne méně než 1,2 %, stanoveno při 800 °C

Bílkoviny (Ń × 6,25)

Ne více než 7 %

Látky nerozpustné v kyselině

Ne více než 4 %

Škrob

Nepřítomnost se prokazuje touto metodou: k roztoku vzorku zředěnému 1: 10 se přidá několik kapek roztoku jodu. Nedojde k vytvoření modrého zabarvení

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 20 mg/kg

Ethanol a 2-propanol

Ne více než 1 %, jednotlivě nebo v kombinaci

E 412 GUMA GUAR

Synonyma

Guma cyamopsis

Guarová mouka

Definice

Guma guar je rozemletý endosperm zrn přirozených druhů luštěniny guar, Cyamopsis tetragonolobus (L.) Taub. (čeleď Leguminosae). Hlavní složkou je hydrokoloidní polysacharid s vysokou molekulovou hmotností složený z galaktopyranosových a mannopyranosových jednotek, které jsou propojené glykosidickými vazbami, chemicky jej lze popsat jako galaktomannan

Einecs

232–536–0

Molekulová hmotnost

50 000–8 000 000

Obsah

Obsah galaktomannanu ne méně než 75 %

Popis

Bílý až žlutavě bílý prášek, téměř bez pachu

Identifikace

A.  Pozitivní zkouška na přítomnost galaktosy a mannosy

 
 

B. Rozpustnost

Dobře rozpustný ve studené vodě

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 15 % (105 °C, 5 hodin)

Popel

Ne méně než 1,5 %, stanoveno při 800 °C

Látky nerozpustné v kyselině

Ne více než 7 %

Bílkoviny (N × 6,25)

Ne více než 10 %

Škrob

Nepřítomnost se prokazuje touto metodou: k roztoku vzorku zředěnému 1:10 se přidá několik kapek roztoku jodu. (Nedojde k vytvoření modrého zabarvení)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 20 mg/kg

E 413 TRAGANT

Synonyma

Guma tragant

Definice

Tragant je vysušený výron získaný ze stonků a větví přirozených druhů Astragalus gummifer Labillardiere a dalších asijských druhů Astragalus (čeleď Leguminosae). Hlavní složkou jsou polysacharidy s vysokou molekulovou hmotností (arabinogalaktany a kyselé polysacharidy), které po hydrolýze poskytují kyselinu galakturonovou, galaktózu, arabinózu, xylózu a fukózu. Může obsahovat také malé množství rhamnosy a glukózy (vzniklé ze stopového množství škrobu a/nebo celulósy)

Molekulová hmotnost

Přibližně 800 000

Einecs

232–252–5

Popis

Nerozemletý tragant se vyskytuje ve formě zploštělých, lamelových, rovných nebo zakřivených úlomků nebo ve formě spirálovitě stočených kousků silných 0,5–2,5 mm a dlouhých až 3 cm. Má bílou až bledě žlutou barvu, ale některé kousky mohou mít červený nádech. Kousky mají rohovitou strukturu s krátkými zlomy. Je bez pachu a roztoky mají nevýraznou slizovitou chuť. Práškový tragant má bílou až bledě žlutou nebo růžově hnědou (bledě žlutohnědou) barvu

Identifikace

A. Rozpustnost

1 g vzorku v 50 ml vody bobtná a tvoří hladký, tuhý opaleskující sliz; je nerozpustný v ethanolu a nebobtná v 60 % (m/V) vodném roztoku ethanolu

Čistota

Negativní zkouška na přítomnost gumy karaya

1 g se vaří s 20 ml vody, dokud se nevytvoří sliz. Přidá se 5 ml kyseliny chlorovodíkové a směs se znovu vaří pět minut. Nedojde k vytvoření stálého růžového nebo červeného zabarvení

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 16 % (105 °C, 5 hodin)

Celkový obsah popela

Ne více než 4 %

Popel nerozpustný v kyselině

Ne více než 0,5 %

Látky nerozpustné v kyselině

Ne více než 2 %

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 20 mg/kg

Salmonella spp.

Nesmějí být přítomny v 10 g

E. coli

Nesmějí být přítomny v 5 g

E 414 ARABSKÁ GUMA

Synonyma

Akáciová guma

Definice

Arabská guma je vysušený výron ze stonků a větví přirozených druhů Acacia senegal (L) Willdenow nebo úzce příbuzných druhů Acacia (čeleď Leguminosae). Skládá se především z polysacharidů s vysokou molekulovou hmotností a jejich vápenatých, hořečnatých a draselných solí, které hydrolýzou poskytují arabinosu, galaktosu, rhamnosu a kyselinu glukuronovou

Molekulová hmotnost

Asi 350 000

Einecs

232–519–5

Popis

Nerozemletá arabská guma se vyskytuje ve formě bílých nebo žlutavě bílých zakulacených kapek různých velikostí nebo ve formě hranatých kousků, které jsou někdy promíchány s tmavšími úlomky. Vyskytuje se také ve formě bílých nebo žlutavě bílých vloček, zrnek, prášku nebo ve formě materiálu získaného rozprašovacím sušením

Identifikace

A. Rozpustnost

1 g rozpuštěný ve 2 ml studené vody tvoří roztok, který snadno teče a na lakmusový papírek reaguje kysele, je nerozpustný v ethanolu

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 17 % (105 °C, 5 hodin) pro zrnitou formu a ne více než 10 % (105 °C, 5 hodin) pro materiál získaný rozprašovacím sušením

Celkový popel

Ne více než 4 %

Popel rozpustný v kyselině

Ne více než 0,5 %

Látky nerozpustné v kyselině

Ne více než 1 %

Škrob nebo dextrin

Roztok gumy zředěný 1:50 se povaří a ochladí. K 5 ml se přidá 1 kapka jodového roztoku. Nevytvoří se ani namodralé, ani načervenalé zabarvení

Tanin

K 10 ml roztoku arabské gumy zředěnému 1:50 se přidá asi 0,1 ml roztoku chloridu železitého (9 g FeCl3. 6H2O se doplní vodou do 100 ml). Nevytvoří se načernalé zabarvení ani načernalá sraženina

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 20 mg/kg

Produkty hydrolýzy

Mannosa, xylosa a kyselina galakturonová nejsou přítomny (stanoveno chromatograficky)

Salmonella spp.

Nesmějí být přítomny v 10 g

E. coli

Nesmějí být přítomny v 5 g

▼M7

E 415 XANTHAN

Definice

Xanthan je polysacharidová guma s vysokou molekulovou hmotností a je vyráběna fermentací sacharidů čistou kulturou přirozených druhů Xanthomonas campestris, přečištěná regenerací ethanolem nebo 2-propanolem, sušená a rozemletá. Obsahuje převážně hexózové jednotky D-glukosy a D-mannosy spolu s kyselinou D-glukuronovou a kyselinou pyrohroznovou a připravuje se jako sodná, draselná nebo vápenatá sůl. Její roztoky jsou neutrální.

Molekulová hmotnost

Přibližně 1 000 000

Einecs

234-394-2

Obsah

Ne méně než 4,2 % a ne více než 5 % CO2, což odpovídá 91 % až 108 % xanthanové gumy

Popis

Prášek krémové barvy

Identifikace

A.  Rozpustnost

Rozpustný ve vodě; nerozpustný v ethanolu

Čistota

Ztráta sušením

Ne více než 15 % (105 °C, 21/2 hodiny)

Celkový popel

Ne více než 16 %, ve vysušeném stavu, stanoveno při 650 °C po čtyřhodinovém sušení při 105 °C

Kyselina pyrohroznová

Ne méně než 1,5 %

Dusík

Ne více než 1,5 %

Ethanol a propan-2-ol

Ne více než 500 mg/kg jednotlivě nebo v kombinaci

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Celkový počet mikroorganismů

Ne více než 5 000 mikroorganismů na gram

Kvasinky a plísně

Ne více než 300 mikroorganismů na gram

E. coli

Nepřítomnost v 5 g

Salmonella spp.

Nepřítomnost v 10 g

Xanthomonas campestris

Životaschopné buňky nesmějí být přítomny v 1 g.

▼M1

E 416 GUMA KARAYA

Synonyma

Katilo

Kadaya

Guma sterculia

Karaya

Kullo

Kuterra

Definice

Guma karaya je vysušený výron stonků a větví přirozených druhů Sterculia urens Roxburgh a dalších druhů Sterculia (čeleď Sterculiaceae) nebo z Cochlospermum gossypium A. P. De Candolle nebo jiných druhů Cochlospermum (čeleď Bixyceae). Sestává především z acetylovaných polysacharidů, které mají vysokou molekulovou hmotnost a které po hydrolýze poskytují galaktózu, rhamnózu a kyselinu galakturonovou společně s menším množstvím kyseliny glukuronové

Einecs

232–539–4

Popis

Guma karaya se vyskytuje ve formě kapiček proměnlivé velikosti a ve formě nepravidelných úlomků, které mají typický semikrystalický vzhled. Má bledě žlutou až narůžověle hnědou barvu, je průhledná a rohovitá. Prášková guma karaya je bledě šedá až růžově hnědá. Guma má typický pach po kyselině octové

Identifikace

A. Rozpustnost

Nerozpustná v ethanolu

B. Bobtnání v roztoku ethanolu

Guma karaya na rozdíl od ostatních gum bobtná v šedesátiprocentním ethanolu

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 20 % (105 °C, 5 hodin)

Celkový popel

Ne více než 8 %

Popel nerozpustný v kyselině

Ne více než 1 %

Látky nerozpustné v kyselině

Ne více než 3 %

Těkavé kyseliny

Ne méně než 10 % (jako kyselina octová)

Škrob

Neprokazatelný

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 20 mg/kg

Salmonella spp.

Nesmějí být přítomny v 10 g

E. coli

Nesmějí být přítomny v 5 g

E 417 GUMA TARA

Definice

Guma tara se získává drcením endospermu semen přirozených druhů Caesalpinia spinosa (čeleď Leguminosae). Sestává především z polysacharidů vysoké molekulové hmotnosti složených převážně z galaktomannanů. Hlavní složka sestává z lineárního řetězce (14)-β-Dmannopyranosových jednotek, k nimž jsou pomocí (16) vazeb připojeny α-D-galaktopyranosové jednotky. Poměr mannózy a galaktózy je v gumě tara 3:1. (V karubinu je tento poměr 1:4 a v gumě guar 2:1)

Einecs

254–409–6

Popis

Bílý až žlutavě bílý prášek bez pachu

Identifikace

A. Rozpustnost

Dobře rozpustná ve vodě

Nerozpustná v ethanolu

B. Tvorba gelu

K vodnému roztoku vzorku se přidá malé množství boritanu sodného. Vytvoří se gel

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 15 %

Popel

Ne více než 1,5 %

Látky nerozpustné v kyselině

Ne více než 2 %

Bílkoviny

Ne více než 3,5 % (faktor N × 5,7)

Škrob

Neprokazatelný

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 20 mg/kg

E 418 GUMA GELLAN

Definice

Guma gellan je polysacharidová guma o vysoké molekulové hmotnosti, která se vyrábí fermentací sacharidů čistou kulturou přirozených kmenů Pseudomonas elodea, přečištěná regenerací isopropylalkoholem, vysušená a rozemletá. Polysacharidy s vysokou molekulovou hmotností sestávají především z opakujících se tetrasacharidových jednotek (sestávajících z jedné rhamnózy, jedné kyseliny glukuronové a dvou glukóz), které jsou substituovány acylovými (glycerylovými a acetylovými) skupina jako O-glykosidicky vázané estery. Glukooronová kyselina je neutralizována za vzniku smíšené draselné, sodné, vápenaté a hořečnaté soli

Einecs

275–117–5

Molekulová hmotnost

Asi 500 000

Obsah

Dává ne méně než 3,3 % a ne více než 6,8 % CO2, ve vysušeném stavu

Popis

Krémově bílý prášek

Identifikace

A. Rozpustnost

Dobře rozpustná ve vodě, tvoří viskózní roztok

Nerozpustná v ethanolu

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 15 % po vysušení (105 °C, 2 hodiny)

Dusík

Ne více než 3 %

2-propanol

Ne více než 750 mg/kg

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 20 mg/kg

Celkový počet mikroorganismů

Ne více než 10 000 mikroorganismů na gram

Kvasinky a plísně

Ne více než 400 mikroorganismů na gram

E. coli

Nesmějí být přítomny v 5 g

Salmonella spp.

Nesmějí být přítomny v 10 g

E 422 GLYCEROL

Synonyma

Glycerin

Definice

Chemické názvy

1,2,3-propantriol

Glycerol

Trihydroxypropan

Einecs

200–289–5

Chemický vzorec

C3H8O3

Molekulová hmotnost

92,10

Obsah

Ne méně než 98 % glycerolu, ve vysušeném stavu

Popis

Čirá, bezbarvá hydroskopická sirupovitá kapalina s pouze slabou charakteristickou vůní, která není pronikavá ani nepříjemná

Identifikace

A. Tvorba akroleinu zahřátím

Ve zkumavce se zahřeje několik kapek vzorku spolu s asi 0,5 g hydrogensíranu draselného. Vyvíjejí se charakteristické dráždivé páry akroleinu

B. Měrná hmotnost (25/25 °C)

Ne méně než 1,257

C. Index lomu [n]D20

Mezi 1,471 a 1,474

Čistota

Voda

Ne více než 5 % (KarlFischerova metoda)

Síranový popel

Ne více než 0,01 %, stanoveno při 800 ± 25 °C

Butantrioly

Ne více než 0,2 %

Akrolein, glukosa a sloučeniny amoniaku

Směs 5 ml glycerolu a 5 ml roztoku hydroxidu sodného (1.10) se pět minut zahřívá při 60 °C. Směs nezežloutne ani se nevyvíjí amoniakový pach

Mastné kyseliny a estery

Ne více než 0,1 %, vyjádřeno jako kyselina máselná

Chlorované sloučeniny

Ne více než 30 mg/kg (jako chlor)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 5 mg/kg

▼M5

E 431 POLY(OXYETHYLEN (40))-STEARÁT

Synonyma

Polyoxyl (40)-stearát

Poly(oxyethylen (40))monostearát

Definice

Směs mono a diesterů komerční potravinářské stearové kyseliny a různých poly(oxyethylen)diolů (s průměrnou délkou polymeru asi 40 oxyethylenových skupin) a volného polyalkoholu

Obsah

Obsah ne méně než 97,5 %, vztaženo na bezvodou látku

Popis

Při 25 °C nevýrazně vonící krémově zbarvené vločky nebo voskovitá látka

Identifikace

A.  Rozpustnost

Rozpustná ve vodě, ethanolu, methanolu a ethylacetátu. Nerozpustná v minerálním oleji

B.  Rozmezí bodu tuhnutí

39 °C – 44 °C

C.  Infračervené absorpční spektrum

Charakteristické pro parciální ester polyoxyethylovaného polyalkoholu s mastnou kyselinou

Čistota

Obsah vody

Ne více než 3 % (Karl-Fischerova metoda)

Číslo kyselosti

Ne více než 1

Číslo zmýdelnění

Ne méně než 25 a ne více než 35

Hydroxylové číslo

Ne méně než 27 a ne více než 40

1,4-Dioxan

Ne více než 5 mg/kg

Oxiran

Ne více než 0,2 mg/kg

Ethylenglykoly (mono a di)

Ne více než 0,25 %

Arsen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

E 432 POLY(OXYETHYLEN)-SORBITAN-MONOLAURÁT (POLYSORBÁT 20)

Synonyma

Polysorbát 20

Poly(oxyethylen (20))-sorbitan-monolaurát

Definice

Směs parciálních esterů sorbitolu a jeho mono a dianhydridů s komerční potravinářskou laurovou kyselinou, kondenzovaných s přibližně 20 moly oxiranu na mol sorbitolu a jeho anhydridů

Obsah

Obsah ne méně než 70 % oxyethylenových skupin; odpovídá ne méně než 97,3 % poly(oxyethylen (20))-sorbitan-monolaurátu, vztaženo na bezvodou látku

Popis

Při 25 °C citrónově až jantarově zbarvená olejovitá kapalina s nevýraznou charakteristickou vůní

Identifikace

A.  Rozpustnost

Rozpustná ve vodě, ethanolu, methanolu, ethylacetátu a dioxanu. Nerozpustná v minerálním oleji a petroletheru

B.  Infračervené absorpční spektrum

Charakteristické pro parciální ester polyoxyethylovaného polyalkoholu s mastnou kyselinou

Čistota

Voda

Ne více než 3 % (Karl-Fischerova metoda)

Číslo kyselosti

Ne více než 2

Číslo zmýdelnění

Ne méně než 40 a ne více než 50

Hydroxylové číslo

Ne méně než 96 a ne více než 108

1,4Dioxan

Ne více než 5 mg/kg

Oxiran

Ne více než 0,2 mg/kg

Ethylenglykoly (mono a di)

Ne více než 0,25 %

Arsen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

E 433 POLY(OXYETHYLEN)-SORBITAN-MONOOLEÁT (POLYSORBÁT 80)

Synonyma

Polysorbát 80

Poly(oxyethylen (20))-sorbitan-monooleát

Definice

Směs parciálních esterů sorbitolu a jeho mono a dianhydridů s komerční potravinářskou olejovou kyselinou, kondenzovaných s přibližně 20 moly oxiranu na mol sorbitolu a jeho anhydridů

Obsah

Obsah ne méně než 65 % oxyethylenových skupin; odpovídá ne méně než 96,5 % poly(oxyethylen (20))-sorbitan-monooleátu, vztaženo na bezvodou látku

Popis

Při 25 °C citrónově až jantarově zbarvená olejovitá kapalina s nevýraznou charakteristickou vůní

Identifikace

A.  Rozpustnost

Rozpustná ve vodě, ethanolu, methanolu, ethylacetátu a toluenu. Nerozpustná v minerálním oleji a petroletheru

B.  Infračervené absorpční spektrum

Charakteristické pro parciální ester polyoxyethylovaného polyalkoholu s mastnou kyselinou

Čistota

Obsah vody

Ne více než 3 % (Karl-Fischerova metoda)

Číslo kyselosti

Ne více než 2

Číslo zmýdelnění

Ne méně než 45 a ne více než 55

Hydroxylové číslo

Ne méně než 65 a ne více než 80

1,4-Dioxan

Ne více než 5 mg/kg

Oxiran

Ne více než 0,2 mg/kg

Ethylenglykoly (mono a di)

Ne více než 0,25 %

Arsen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

E 434 POLY(OXYETHYLEN)-SORBITAN-MONOPALMITÁT (POLYSORBÁT 40)

Synonyma

Polysorbát 40

Poly(oxyethylen (20))-sorbitan-monopalmitát

Definice

Směs parciálních esterů sorbitolu a jeho mono a dianhydridů s komerční potravinářskou palmitovou kyselinou, kondenzovaných s přibližně 20 moly oxiranu na mol sorbitolu a jeho anhydridů

Obsah

Obsah ne méně než 66 % oxyethylenových skupin; odpovídá ne méně než 97 % poly(oxyethylenu (20))-sorbitan-monopalmitátu, vztaženo na bezvodou látku

Popis

Při 25 °C citrónově až oranžově zbarvená olejovitá až gelovitá kapalina s nevýraznou charakteristickou vůní

Identifikace

A.  Rozpustnost

Rozpustná ve vodě, ethanolu, methanolu, ethylacetátu a acetonu. Nerozpustná v minerálním oleji

B.  Infračervené absorpční spektrum

Charakteristické pro parciální ester polyoxyethylovaného polyalkoholu s mastnou kyselinou

Čistota

Obsah vody

Ne více než 3 % (Karl-Fischerova metoda)

Číslo kyselosti

Ne více než 2

Číslo zmýdelnění

Ne méně než 41 a ne více než 52

Hydroxylové číslo

Ne méně než 90 a ne více než 107

1,4-Dioxan

Ne více než 5 mg/kg

Oxiran

Ne více než 0,2 mg/kg

Ethylenglykoly (mono a di)

Ne více než 0,25 %

Arsen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

E 435 POLY(OXYETHYLEN)-SORBITAN-MONOSTEARÁT (POLYSORBÁT 60)

Synonyma

Polysorbát 60

Poly(oxyethylen (20))-sorbitan-monostearát

Definice

Směs parciálních esterů sorbitolu a jeho mono a dianhydridů s komerční potravinářskou stearovou kyselinou, kondenzovaných s přibližně 20 moly oxiranu na mol sorbitolu a jeho anhydridů

Obsah

Obsah ne méně než 65 % oxyethylenových skupin; odpovídá ne méně než 97 % poly(oxyethylen (20))-sorbitanmonostearátu, vztaženo na bezvodou látku

Popis

Při 25 °C citronově až oranžově zbarvená olejovitá až gelovitá kapalina s nevýraznou charakteristickou vůní

Identifikace

A.  Rozpustnost

Rozpustná ve vodě, ethylacetátu a toluenu. Nerozpustná v minerálním oleji a v rostlinných olejích

B.  Infračervené absorpční spektrum

Charakteristické pro parciální ester polyoxyethylovaného polyalkoholu s mastnou kyselinou

Čistota

Obsah vody

Ne více než 3 % (Karl-Fischerova metoda)

Číslo kyselosti

Ne více než 2

Číslo zmýdelnění

Ne méně než 45 a ne více než 55

Hydroxylové číslo

Ne méně než 81 a ne více než 96

1,4-Dioxan

Ne více než 5 mg/kg

Oxiran

Ne více než 0,2 mg/kg

Ethylenglykoly (mono a di)

Ne více než 0,25 %

Arsen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

E 436 POLY(OXYETHYLEN)-SORBITAN-TRISTEARÁT (POLYSORBÁT 65)

Synonyma

Polysorbát 65

Poly(oxyethylen (20))-sorbitan-tristearát

Definice

Směs parciálních esterů sorbitolu a jeho mono a dianhydridů s komerční potravinářskou stearovou kyselinou, kondenzovaných s přibližně 20 moly oxiranu na mol sorbitolu a jeho anhydridů

Obsah

Obsah ne méně než 46 % oxyethylenových skupin; odpovídá ne méně než 96 % poly(oxyethylen (20)-sorbitantristearátu, vztaženo na bezvodou látku

Popis

Při 25 °C žlutohnědá voskovitá hmota s nevýraznou charakteristickou vůní

Identifikace

A.  Rozpustnost

Dispergovatelná ve vodě. Rozpustná v minerálním oleji a v rostlinných olejích, petroletheru, acetonu, diethyletheru, dioxanu, ethanolu a methanolu

B.  Rozmezí bodu tuhnutí

29 – 33 °C

C.  Infračervené absorpční spektrum

Charakteristické pro parciální ester polyoxyethylovaného polyalkoholu s mastnou kyselinou

Čistota

Obsah vody

Ne více než 3 % (Karl-Fischerova metoda)

Číslo kyselosti

Ne více než 2

Číslo zmýdelnění

Ne méně než 88 a ne více než 98

Hydroxylové číslo

Ne méně než 40 a ne více než 60

1,4-Dioxan

Ne více než 5 mg/kg

Oxiran

Ne více než 0,2 mg/kg

Ethylenglykoly (mono a di)

Ne více než 0,25 %

Arsen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

▼M1

E 440 (i) PEKTIN

Definice

Pektin sestává především z částečně methylované polygalakturonové kyseliny a jejích amonných, sodných, draselných a vápenatých solí. Získává se extrakcí přirozených kmenů vhodných potravinářských rostlinných materiálů, obvykle citrusových plodů a jablek, ve vodném prostředí. Nesmí se použít jiná organická srážecí činidla než methanol, ethanol a 2-propanol

Einecs

232–553–0

Obsah

Ne méně než 65 % kyseliny galakturonové, vztaženo vysušenou látku bez popela, po promytí kyselinou a alkoholem

Popis

Bílý, světle žlutý, světle šedý nebo světle hnědý prášek

Identifikace

A. Rozpustnost

Dobře rozpustný ve vodě, tvoří koloidní, opaleskující roztok. Nerozpustný v ethanolu

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 12 % (105 °C, 2 hodiny)

Popel nerozpustný v kyselině

Ne více než 1 % (nerozpustný v asi 3N kyselině chlorovodíkové)

Oxid siřičitý

Ne méně než 50 mg/kg, ve vysušeném stavu

Obsah dusíku

Ne více než 1,0 % po promytí kyselinou a ethanolem

Volný methanol, ethanol a 2-propanol

Ne více než 1 %, jednotlivě nebo v kombinaci, ve vysušeném stavu

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 20 mg/kg

E 440 (ii) AMIDOVANÝ PEKTIN

Definice

Amidovaný pektin sestává především z částečně methylované a amidované polygalakturonové kyseliny a jejích amonných, sodných, draselných a vápenatých solí. Získává se extrakcí přirozených kmenů vhodných potravinářských rostlinných materiálů ve vodném prostředí, obvykle citrusových plodů a jablek, a v zásaditém prostředí působením amoniaku. Nesmí se použít jiná organická srážecí činidla než methanol, ethanol a 2-propanol

Obsah

Ne méně než 65 % kyseliny galakturonové, ve vysušeném stavu bez popela, po promytí kyselinou a alkoholem

Popis

Bílý, světle žlutý, světle šedavý nebo světle hnědavý prášek

Identifikace

A. Rozpustnost

Dobře rozpustný ve vodě, tvoří koloidní, opaleskující roztok. Nerozpustný v ethanolu

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 12 % (105 °C, 2 hodiny)

Popel nerozpustný v kyselině

Ne více než 1 % (nerozpustný v asi 3N kyselině chlorovodíkové)

Stupeň amidace

Ne více než 25 % veškerých karboxylových skupin

Zbytky oxidu siřičitého

Ne méně než 50 mg/kg, ve vysušeném stavu

Obsah dusíku

Ne více než 2,5 % po promytí kyselinou a ethanolem

Volný methanol, ethanol a 2-propanol

Ne více než 1 %, jednotlivě nebo v kombinaci, vztaženo na stav bez těkavých složek

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 20 mg/kg

E 442 AMONNÉ SOLI FOSFATIDOVÝCH KYSELIN

Synonyma

Amonné soli fosfatidových kyselin, směs amonných solí fosforylovaných glyceridů

Definice

Směs amonných sloučenin fosfatidových kyselin odvozených od jedlého oleje a tuku (obvykle částečně ztužený řepkový olej). Na fosfor může být vázána jedna, dvě nebo tři hydroxylové skupiny glycerinu. Kromě toho mohou být dva estery fosforu vázány dohromady jako fosfatidylfosfatidy

Obsah

Obsah fosforu není menší než 3 % a větší než 3,4 % hmotnosti; obsah amoniaku není menší než 1,2 % a větší než 1,5 % (vypočteno jako N)

Popis

Mastná polotuhá látka

Identifikace

A. Rozpustnost

Dobře rozpustný v tucích. Nerozpustný ve vodě. Částečně rozpustný v ethanolu a acetonu

B.  Pozitivní zkouška na přítomnost glycerolu, mastných kyselina a fosforečnanu

 
 

Čistota

Látky rozpustné v petroletheru

Ne více než 2,5 %

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 444 ISOBUTYRÁT OCTANU SACHAROSY

Synonyma

SAIB

Definice

Isobutyrát octanu sacharózy je směsí reakčních produktů esterifikace sacharózy potravinářské jakosti s anhydridem kyseliny octové a anhydridem kyseliny isomáselné, následně destilovaný. Směs obsahuje veškeré možné kombinace esterů, v nichž je molární poměr octanu k máselnanu asi 2:6.

Einecs

204–771–6

Chemický název

Dioctan hexaisomáselnanu sacharózy

Chemický vzorec

C40H62O19

Molekulová hmotnost

Mezi 832 a 856 (přibližně), C40H62O19: 846,9

Obsah

Ne méně než 98,8 % a ne více než 101,9 % C40H62O19

Popis

Světlá kapalina barvy slámy, čirá, bez sedimentu s mírným pachem

Identifikace

A. Rozpustnost

Nerozpustný ve vodě. Dobře rozpustný ve většině organických rozpouštědel

B. Index lomu

image

D: 1,44921,4504

C. Specifická hmotnost

image

D: 1,1411,151

Čistota

Triacetin

Ne více než 0,1 %

Číslo kyselosti

Ne více než 0,2

Číslo zmýdelnění

Ne méně než 524 a ne více než 540

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 3 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 5 mg/kg

E 445 GLYCERYLESTERY DŘEVNÝCH PRYSKYŘIC

Synonyma

Pryskyřičný ester

Definice

Složitá směs tri- a diglycerylesterů pryskyřičných kyselin z dřevných pryskyřic. Pryskyřice se získává extrakcí rozpouštědlem ze špalků dřeva vzrostlých borovic, následovanou rafinačním procesem extrakce z kapaliny do kapaliny. Tato specifikace se nevztahuje na látky odvozené od pryskyřičné gumy a na výron živých borovic a látky odvozené od pryskyřice tálového oleje, vedlejšího produktu zpracování sulfátové buničiny (papíru). Konečný výrobek sestává z přibližně 90 % pryskyřičných kyselin a 10 % neutrálních (nekyselých) sloučenin. Frakce pryskyřičných kyselin je složitá směs isomerních diterpenových monokarboxylových kyselin, které mají empirický vzorec C20H30O2, zejména kyseliny abietové. Látka se přečišťuje přeháněním s vodní parou nebo protiproudou parní destilací

Popis

Tvrdá, žlutá až bledě jantarově zbarvená pevná látka

Identifikace

A. Rozpustnost

Nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v acetonu

B. Infračervené absorpční spektrum

Charakteristické pro danou sloučeninu

Čistota

Měrná hmotnost roztoku

image

25 ne méně než 0,935 při stanovení v padesátiprocentním roztoku d–limonenu (97 %, bod varu 175,5 - 176 °C,

image

4: 0.84)

Rozpětí bodu měknutí

Mezi 82 °C a 90 °C (metoda kroužek – kulička)

Číslo kyselosti

Ne méně než 3 a ne více než 9

Hydroxylové číslo

Ne méně než 15 a ne více než 45

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

Zkouška na nepřítomnost pryskyřice tálového oleje (sírová zkouška)

Když se organické sloučeniny obsahující síru zahřejí v přítomnosti mravenčanu sodného, síra se převede na sirovodík, který lze lehce zjistit pomocí papírku s octanem olovnatým. Pozitivní zkouška ukazuje na použití pryskyřice tálového oleje místo pryskyřice ze dřeva

▼M4

E 450 (i) DIHYDROGENDIFOSFOREČNAN SODNÝ

Synonyma

Dihydrogendifosforečnan disodný

Dihydrogenpyrofosforečnan sodný

Kyselý pyrofosforečnan sodný

Pyrofosforečnan disodný

Definice

Chemický název

Dihydrogendifosforečnan sodný

EINECS

231–835–0

Chemický vzorec

Na2H2P2O7

Molekulová hmotnost

221,94

Obsah

Obsah nejméně 95 % dihydrogendifosforečnanu sodného.

Obsah P2O5

Nejméně 63,0 % a nejvýše 64,5 %

Popis

Bílý prášek nebo zrna

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na sodík a fosforečnany

 

B.  Rozpustnost

Rozpustný ve vodě

C.  pH jednoprocentního roztoku

Mezi 3,7 a 5,0

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 0,5 % (čtyři hodiny při 105 °C)

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 1 %

Fluoridy

Ne více než 10 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 4 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 450 (ii) HYDROGENDIFOSFOREČNAN SODNÝ

Synonyma

Kyselý pyrofosforečnan trisodný

Hydrogendifosforečnan sodný

Definice

EINECS

238–735–6

Chemický vzorec

Monohydrát: Na3HP2O7. H2O

Bezvodý: Na3HP2O7

Molekulová hmotnost

Monohydrát: 261,95

Bezvodý: 243,93

Obsah

Obsah nejméně 95 %, vztaženo na bezvodou bázi

Obsah P2O5

Nejméně 57 % a nejvýše 59 %

Popis

Bílý krystalický prášek nebo zrna, vyskytuje se bezvodý nebo jako monohydrát

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na sodík a fosforečnany

 

B.  Rozpustnost

Rozpustný ve vodě

C.  pH jednoprocentního roztoku

Mezi 6,7 a 7,5

Čistota

Úbytek hmotnosti žíháním

Ne více než 4,5 %, vztaženo na bezvodou sloučeninu.

Ne více než 11,5 %, vztaženo na monohydrát

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 0,5 % (105 °C, čtyři hodiny)

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,2 %

Fluoridy

Ne více než 10 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 4 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 450 (iii) DIFOSFOREČNAN SODNÝ

Synonyma

Pyrofosforečnan tetrasodný

Pyrofosforečnan sodný

Definice

Chemický název

Difosforečnan sodný

EINECS

231–767–1

Chemický vzorec

Bezvodý: Na4P2O7

Dekahydrát: Na4P2O7. 10H2O

Molekulová hmotnost

Bezvodý: 265,94

Dekahydrát: 446,09

Obsah

Obsah nejméně 95 % Na4P2O7, vztaženo na vyžíhanou bázi

Obsah P2O5

Nejméně 52,5 % a nejvýše 54,0 %

Popis

Bezbarvé nebo bílé krystaly nebo a bílý krystalické nebo zrnitý prášek. Dekahydrát se na suchém vzduchu slabě rozpadá

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na sodík a fosforečnany

 

B.  Rozpustnost

Rozpustný ve vodě. Nerozpustný v ethanolu

C.  pH jednoprocentního roztoku

Mezi 9,8 a 10,8

Čistota

Úbytek hmotnosti žíháním

Ne více než 0,5 % pro bezvodou sůl, nejméně 38 % a nejvýše 42 % pro dekahydrát, v obou případech stanoveno po sušení čtyři hodiny při 105 °C a následném vyžíhání 30 minut při 550 °C

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,2 %

Fluoridy

Ne více než 10 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 4 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 450 (v) DIFOSFOREČNAN DRASELNÝ

Synonyma

Pyrofosforečnan draselný

Pyrofosforečnan tetradraselný

Definice

Chemický název

Difosforečnan draselný

EINECS

230–785–7

Chemický vzorec

K4P2O7

Molekulová hmotnost

330,34 (bezvodý)

Obsah

Obsah nejméně 95 %, vztaženo na vyžíhanou bázi

Obsah P2O5

Nejméně 42,0 % a nejvýše 43,7 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bezbarvé krystaly nebo bílý velmi hygroskopický prášek

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na draslík a fosforečnany

 

B.  Rozpustnost

Rozpustný ve vodě, nerozpustný v ethanolu

C.  pH jednoprocentního roztoku

Mezi 10,0 a 10,8

Čistota

Úbytek hmotnosti žíháním

Ne více než 2 % po sušení čtyři hodiny při 105 °C a žíhání 30 minut při 550 °C

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,2 %

Fluoridy

Ne více než 10 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 4 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 450 (vi) DIFOSFOREČNAN VÁPENATÝ

Synonyma

Pyrofosforečnan vápenatý

Definice

Chemický název

Difosforečnan vápenatý

EINECS

232–221–5

Chemický vzorec

Ca2P2O7

Molekulová hmotnost

254,12

Obsah

Obsah nejméně 96 %

Obsah P2O5

Nejméně 55 % a nejvýše 56 %

Popis

Jemný bílý prášek bez zápachu

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na vápník a fosforečnany

 

B.  Rozpustnost

Nerozpustný ve vodě. Rozpustný ve zředěné kyselině chlorovodíkové a dusičné

C.  pH desetiprocentní vodné suspenze

Mezi 5,5 a 7,0

Čistota

Úbytek hmotnosti žíháním

Ne více než 1,5 % (30 minut při 800 °C ± 25 °C)

Fluoridy

Ne více než 50 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 4 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 450 (vii) DIHYDROGENDIFOSFOREČNAN VÁPENATÝ

Synonyma

Kyselý pyrofosforečnan vápenatý

Dihydrogenpyrofosforečnan vápenatý

Definice

Chemický název

Dihydrogendifosforečnan vápenatý

EINECS

238–933–2

Chemický vzorec

CaH2P2O7

Molekulová hmotnost

215,97

Obsah

Obsah nejméně 90 %, vztaženo na bezvodou bázi

Obsah P2O5

Nejméně 61 % a nejvýše 64 %

Popis

Bílé krystaly nebo prášek

Identifikace

A.  Pozitivní zkoušky na vápník a fosforečnany

 

Čistota

Látky nerozpustné v kyselinách

Ne více než 0,4 %

Fluoridy

Ne více než 30 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 4 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 451 (i) TRIFOSFOREČNAN PENTASODNÝ

Synonyma

Trifosforečnan pentasodný

Dekaoxotrifosforečnan pentasodný

Definice

Chemický název

Trifosforečnan pentasodný

EINECS

231–838–7

Chemický vzorec

Na5P3O10. nH2O (n = 0 nebo 6)

Molekulová hmotnost

367,86

Obsah

Obsah nejméně 85,0 % (bezvodý) nebo 65,0 % (hexahydrát)

Obsah P2O5

Nejméně 56 % a nejvýše 59 % (bezvodý) nebo nejméně 43 % a nejvýše 45 % (hexahydrát)

Popis

Bílé slabě hygroskopické granule nebo prášek

Identifikace

A.  Rozpustnost

Snadno rozpustný ve vodě. Nerozpustný v ethanolu

B.  Pozitivní zkoušky na sodík a fosforečnany

 

C.  pH jednoprocentního roztoku

Mezi 9,1 a 10,2

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Bezvodý: Ne více než 0,7 % (105 °C, jednu hodinu)

Hexahydrát: Ne více než 23,5 % (60 °C, jednu hodinu, následně sušení čtyři hodiny při 105 °C)

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,1 %

Vyšší polyfosforečnany

Ne více než 1 %

Fluoridy

Ne více než 10 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 4 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 451 (ii) TRIFOSFOREČNAN PENTADRASELNÝ

Synonyma

Trifosforečnan pentadraselný

Trifosforečnan draselný

Dekaoxotrifosforečnan pentadraselný

Definice

Chemický název

Trifosforečnan pentadraselný

Dekaoxotrifosforečnan pentadraselný

EINECS

237–574–9

Chemický vzorec

K5O10P3

Molekulová hmotnost

448,42

Obsah

Obsah nejméně 85 %, vztaženo na bezvodou bázi

Obsah P2O5

Nejméně 46,5 % a nejvýše 48 %

Popis

Bílý velmi hygroskopický prášek nebo granule

Identifikace

A.  Rozpustnost

Velmi rozpustný ve vodě

B.  Pozitivní zkoušky na draslík a fosforečnany

 

C.  pH jednoprocentního roztoku

Mezi 9,2 a 10,5

Čistota

Úbytek hmotnosti žíháním

Ne více než 0,4 % (po sušení čtyři hodiny při 105 °C a žíhání 30 minut při 550 °C)

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 2 %

Fluoridy

Ne více než 10 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 4 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 452 (i) POLYFOSFOREČNAN SODNÝ

1.  ROZPUSTNÝ POLYMERNÍ FOSFOREČNAN

Synonyma

Hexametafosforečnan sodný

Grahamova sůl

Sklovité polymerní fosforečnany sodné

Metafosforečnan sodný polymerní

Metafosforečnan sodný

Definice

Rozpustné polymerní fosforečnany sodné se získávají tavením a následným ochlazením fosforečnanů sodných. Tyto sloučeniny tvoří třídu amorfních, ve vodě rozpustných polymerních fosforečnanů složených z lineárních řetězců metafosforečnanových jednotek (NaPO3)x, kde x > 2, zakončené skupinami Na2PO4. Tyto látky jsou obvykle charakterizovány svým poměrem Na2O/P2O5 nebo obsahem P2O5. Poměr Na2O/P2O5 se mění od 1,3 u tetrafosforečnanů sodných, kde x je přibližně 4 do přibližně 1,1 u Grahamovy soli (obecný název hexametafosforečnan sodný), kde x = 13 až 18 a do 1,0 pro polymerní fosforečnany sodné s vyšší molekulovou hmotností, kde x = 20 až 100 nebo více. pH jejich roztoků se pohybuje mezi 3,0 a 9,0

Chemický název

Fosforečnan sodný polymerní

EINECS

272–808–3

Chemický vzorec

Heterogenní směs sodných solí lineárních kondenzovaných polymerních fosforečných kyselin obecného vzorce H(n + 2)PnO(3n + 1), kde ‚n‘ je nejméně 2

Molekulová hmotnost

(102)n

Obsah P2O5

Nejméně 60 % a nejvýše 71 %, vztaženo na vyžíhanou bázi

Popis

Bezbarvé nebo bílé průhledné destičky, granule nebo prášek

Identifikace

A.  Rozpustnost

Velmi rozpustný ve vodě

B.  Pozitivní zkoušky na sodík a fosforečnany

 

C.  pH jednoprocentního roztoku

Mezi 3,0 a 9,0

Čistota

Úbytek hmotnosti žíháním

Ne více než 1 %

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,1 %

Fluoridy

Ne více než 10 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 4 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

2.  NEROZPUSTNÝ POLYFOSFOREČNAN

Synonyma

Nerozpustný metafosforečnan sodný

Maddrellova sůl

Nerozpustný polymerní fosforečnan sodný, IMP

Definice

Nerozpustný metafosforečnan sodný je polymerní fosforečnan sodný s vysokou molekulovou hmotností tvořený dvěma dlouhými metafosforečnanovými řetězci (NaPO3)x, které v opačném směru spirálovitě obtáčejí společnou osu. Na2O/P2O5 je přibližně 1,0. pH vodné suspenze 1: 3 je přibližně 6,5

Chemický název

Polymerní fosforečnan sodný

EINECS

272–808–3

Chemický vzorec

Heterogenní směs sodných solí lineárních kondenzovaných polymerních fosforečných kyselin obecného vzorce H(n + 2)PnO(3n + 1), kde ‚n‘ je nejméně 2

Molekulová hmotnost

(102)n

Obsah P2O5

Nejméně 68,7 % a nejvýše 70,0 %

Popis

Bílý krystalický prášek

Identifikace

A.  Rozpustnost

Nerozpustný ve vodě, rozpustný v minerálních kyselinách a v roztocích chloridu draselného a amonného (nikoli v roztoku chloridu sodného)

B.  Pozitivní zkoušky na sodík a fosforečnany

 

C.  pH vodné suspenze 1: 3

Přibližně 6,5

Čistota

Fluoridy

Ne více než 10 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 4 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 452 (ii) POLYFOSFOREČNAN DRASELNÝ

Synonyma

Metafosforečnan draselný

Polymerní metafosforečnan draselný

Kurrolova sůl

Definice

Chemický název

Polymerní fosforečnan draselný

EINECS

232–212–6

Chemický vzorec

(KPO3)n

Heterogenní směs draselných solí lineárních kondenzovaných polymerních fosforečných kyselin obecného vzorce H(n + 2)PnO(3n + 1), kde ‚n‘ je nejméně 2

Molekulová hmotnost

(118)n

Obsah P2O5

Nejméně 53,5 % a nejvýše 61,5 %, vztaženo na vyžíhanou bázi

Popis

Jemný bílý prášek nebo krystaly nebo bezbarvé sklovité destičky

Identifikace

A.  Rozpustnost

1 g se rozpustí ve 100 ml roztoku octanu sodného v poměru 1: 25

B.  Pozitivní zkoušky na draslík a fosforečnany

 

C.  pH jednoprocentní suspenze

Ne více než 7,8

Čistota

Úbytek hmotnosti žíháním

Ne více než 2 % (sušení čtyři hodiny při 105 °C a žíhání 30 minut při 550 °C)

Cyklický fosforečnan

Ne více než 8 %, vztaženo na obsah P2O5

Fluoridy

Ne více než 10 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 4 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 452 (iv) POLYFOSFOREČNAN VÁPENATÝ

Synonyma

Metafosforečnan vápenatý

Polymerní metafosforečnan vápenatý

Definice

Chemický název

Polymerní fosforečnan vápenatý

EINECS

236–769–6

Chemický vzorec

(CaP206)n

Heterogenní směs vápenatých solí kondenzovaných polymerních fosforečných kyselin obecného vzorce H(n + 2)PnO(n + 1), kde ‚n‘ je nejméně 2

Molekulová hmotnost

(198)n

Obsah P2O5

Nejméně 71 % a nejvýše 73 %, vztaženo na vyžíhanou bázi

Popis

Bezbarvé krystaly nebo bílý prášek bez zápachu

Identifikace

A.  Rozpustnost

Obvykle mírně rozpustný ve vodě. Rozpustný v kyselém prostředí

B.  Pozitivní zkoušky na vápník a fosforečnany

 

C.  Obsah CaO

Mezi 27 a 29,5 %

Čistota

Úbytek hmotnosti žíháním

Ne více než 2 % (sušení čtyři hodiny při 105 °C a žíhání 30 minut při 550 °C)

Cyklický fosforečnan

Ne více než 8 %, vztaženo na obsah P2O5

Fluoridy

Ne více než 30 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 4 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

▼M1

E 460 (i) MIKROKRYSTALICKÁ CELULÓZA

Synonyma

Celulosový gel

Definice

Mikrokrystalická celulóza je přečištěná, částečně depolymerovaná celulóza, připravená působením minerálních kyselin na α-celulózu, získanou jako drť z přirozených rostlinných pletiv. Stupeň polymerace je obvykle nižší než 400

Chemický název

Celulóza

Einecs

232–674–9

Chemický vzorec

(C6H10O5)n

Molekulová hmotnost

Okolo 36 000

Obsah

Ne méně než 97 %, vyjádřeno jako celulosa, ve vysušeném stavu

Popis

Jemný bílý nebo téměř bílý prášek bez pachu

Identifikace

A. Rozpustnost

Nerozpustná ve vodě, ethanolu, etheru a zředěných minerálních kyselinách. Těžce rozpustná v roztoku hydroxidu sodného

B. Barevná reakce

K 1 mg vzorku se přidá 1 ml kyseliny fosforečné a zahřívá se po 30 minut na vodní lázni. Přidají se 4 ml roztoku pyrokatecholu v kyselině fosforečné v poměru 1:4 a zahřívá se 30 minut. Vyvine se červené zabarvení

C.  Identifikace IR spektroskopií

 
 

D. Zkouška suspenze

30 g vzorku se 5 minut promíchává silným vysokorychlostním mixérem (12 000 ot./min) s 270 ml vody. Výsledná směs bude buď volně tekoucí suspenze nebo těžká, hrudkovitá suspenze, která teče ztěžka, pokud vůbec, usazuje se pouze mírně a obsahuje mnoho zachycených vzduchových bublin. Pokud se získá volně tekoucí suspenze, převede se 100 ml do 100 ml odměrného válce a nechá se 1 hodinu stát. Pevná látka se usadí a nad ní se objeví kapalina

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 7 % (105 °C, 3 hodiny)

Látky rozpustné ve vodě

Ne více než 0,24 %

Síranový popel

Ne více než 0,5 %, stanoveno při 800 ± 25 °C

pH desetiprocentní suspenze ve vodě

pH kapaliny nad pevnou látkou je mezi 5,0 a 7,5

Škrob

Neprokazatelný

K 20 ml disperze získané při identifikaci, zkouška D, se přidá pár kapek roztoku jódu a promíchá se. Nemělo by se objevit žádné modrofialové nebo modré zabarvení

Velikost částic

Ne menší než 5 μm (ne více než 10 % částic menších než 5 μm)

Karboxylové skupiny

Ne více než 1 %

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 460 (ii) PRÁŠKOVÁ CELULÓZA

Definice

Přečištěná, mechanicky desintegrovaná celulóza, připravená zpracováním αcelulózy získané jako drť z přirozených rostlinných pletiv

Chemický název

Celulóza

Lineární polymer z glukosových zbytků propojených v poměru 1: 4

Einecs

232–674–9

Chemický vzorec

(C6H10O5)n

Molekulová hmotnost

(162)n (n je převážně 1 000 a větší)

Obsah

Ne méně než 92 %

Popis

Bílý prášek bez pachu

Identifikace

A. Rozpustnost

Nerozpustná ve vodě, ethanolu, etheru a zředěných minerálních kyselinách. Těžce rozpustná v roztoku hydroxidu sodného

B. Zkouška suspenze

30 g vzorku se 5 minut promíchává silným vysokorychlostním mixérem (12 000 ot./min) s 270 ml vody. Výsledná směs bude buď volně tekoucí suspenze nebo těžká, hrudkovitá suspenze, která teče ztěžka, pokud vůbec, usazuje se pouze mírně a obsahuje mnoho zachycených vzduchových bublin. Pokud se získá volně tekoucí suspenze, převede se 100 ml do 100 ml odměrného válce a nechá se 1 hodinu stát. Pevná látka se usadí a nad ní se objeví kapalina

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 7 % (105 °C, 3 hodiny)

Látky rozpustné ve vodě

Ne více než 1,0 %

Síranový popel

Ne více než 0,3 %, stanoveno při 800 ± 25 °C

pH desetiprocentní suspenze ve vodě

pH kapaliny nad pevnou látkou je mezi 5,0 a 7,5

Škrob

Neprokazatelný

K 20 ml disperze získané při identifikaci, zkouška B, se přidá pár kapek roztoku jódu a promíchá se. Nemělo by se objevit žádné modrofialové až modré nebo modré zabarvení

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

Velikost částic

Ne menší než 5 μm (ne více než 10 % částic menších než 5 μm)