1996D0335 — CS — 09.02.2006 — 001.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 8. května 1996,

kterým se stanoví soupis a společná nomenklatura přísad používaných v kosmetických prostředcích

(Text s významem pro EHP)

(96/335/ES)

(Úř. věst. L 132, 1.6.1996, p.1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 9. února 2006,

  L 97

1

5.4.2006




▼B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 8. května 1996,

kterým se stanoví soupis a společná nomenklatura přísad používaných v kosmetických prostředcích

(Text s významem pro EHP)

(96/335/ES)



KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků ( 1 ), ve znění směrnice Rady 95/34/ES ( 2 ), a zejména na článek 5a a čl. 7 odst. 2 uvedené směrnice,

po konzultaci s Vědeckým výborem pro kosmetologii,

vzhledem k tomu, že soupis přísad používaných v kosmetických prostředcích musí obsahovat oddíl týkající se parfemačních a aromatických surovin a oddíl týkající se ostatních látek;

vzhledem k tomu, že tento soupis musí obsahovat informace o identitě každé přísady, zejména chemický název, název podle INCI (dříve CTFA), název podle Evropského lékopisu, název INN a název podle IUPAC, číslo podle EINECS/ELINCS, číslo podle CAS, číslo podle colour indexu, společný název podle čl. 7 odst. 2 směrnice 76/768/EHS a rovněž funkci přísady a jakákoliv případná omezení a podmínky použití a varování, které musí být tištěny na etiketě;

vzhledem k tomu, že kromě toho, že soupis poskytuje nezbytné informace o přísadách používaných v kosmetických prostředcích, musí na něj být pohlíženo v souvislosti s čl. 6 odst. 1 směrnice 76/768/EHS, který pro kosmetické prostředky uváděné na trh po 1. lednu 1997 stanoví povinnost uvádět na výrobku nebo na obalu funkci výrobku a seznam přísad;

vzhledem k tomu, že navrhovaný soupis musí být dostatečně úplný, aby umožňoval uvádění přísad při označování kosmetických prostředků;

vzhledem k tomu, že soupis má být informativní a nemá sloužit jako seznam látek povolených pro použití v kosmetických prostředcích;

vzhledem k tomu, že musí být pravidelně aktualizován;

vzhledem k tomu, že společná nomenklatura přísad umožní identifikovat látky podle jediného názvu ve všech členských státech, v důsledku čehož budou spotřebitelé schopni snáze zjistit přítomnost látek, jimž se mají vyhnout (například z důvodu alergií), ať zakoupí kosmetický prostředek kdekoli ve Společenství;

vzhledem k tomu, že názvy podle INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredient) splňují tyto požadavky nejlépe, jsou relativně jednoduché a navíc se již používají na mezinárodní úrovni;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobení směrnic týkajících se odstranění technických překážek obchodu v sektoru kosmetických prostředků technickému pokroku,

ROZHODLA TAKTO:



Článek 1

Přijímá se soupis přísad používaných v kosmetických prostředcích stanovený v článku 5a směrnice 76/768/EHS, jak je uveden v příloze.

Článek 2

Názvy podle INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredient) obsažené v soupisu tvoří společnou nomenklaturu pro účely čl. 7 odst. 2 směrnice 76/768/EHS.




PŘÍLOHA

SOUPIS KOSMETICKÝCH PŘÍSAD

OBECNÝ ÚVOD

1.

Ve směrnici Rady 93/35/EHS ze dne 14. června 1993, kterou se pošesté mění směrnice 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků ( 3 ) (dále jen „směrnice o kosmetických prostředcích“), se stanoví, že Komise postupem výboru pro přizpůsobení technickému pokroku podle článku 10 směrnice 76/768/EHS sestaví soupis přísad používaných v kosmetických prostředcích, zejména na základě informací dodaných dotyčným průmyslem. Soupis bude informativní a nebude sloužit jako seznam látek povolených pro použití v kosmetických prostředcích.

Soupis musí být rozdělen do dvou oddílů, které se budou týkat:

 parfemačních a aromatických surovin,

 ostatních látek.

Soupis musí obsahovat informace o identitě přísady, zejména: název podle INCI (dříve CTFA), název podle Evropského lékopisu, název INN, název podle IUPAC a chemický název, číslo podle EINECS/ELINCS, číslo podle CAS a číslo podle colour indexu, společný název podle čl. 7 odst. 2 směrnice 76/768/EHS ve znění pozdějších předpisů a rovněž funkci přísady a jakákoliv povinná omezení, podmínky použití a varování.

Kromě toho, že je důležité mít informace o přísadách používaných v kosmetických prostředcích, jejichž bezpečnost musí být zaručena, musí být na soupis pohlíženo v souvislosti s novým čl. 6 odst. 1 (čl. 1 bod 7 směrnice 93/35/EHS), který pro kosmetické prostředky uváděné na trh po 1. lednu 1997 stanoví povinnost uvádět funkci výrobku a seznam přísad na výrobku nebo na obalu (v případě seznamu).

Ve směrnici 93/35/EHS se rovněž stanoví, že členské státy mohou požadovat, aby byly přísady uvedeny v jazyce snadno srozumitelném spotřebiteli, a Komise tedy musí přijmout společnou nomenklaturu složek v souladu s postupem výboru pro přizpůsobení technickému pokroku (čl. 1 bod 10 směrnice 93/35/EHS, kterým se mění čl. 7 odst. 2 směrnice 76/768/EHS).

Tato společná nomenklatura umožní identifikovat látky podle jejich jediného názvu ve všech členských státech, v důsledku čehož budou spotřebitelé schopni snáze zjistit přítomnost látek, jimž se mají vyhnout (například z důvodu alergií), ať zakoupí kosmetický prostředek kdekoli v Evropské unii.

Podle rozhodnutí Komise…, tvoří společnou nomenklaturou všechny názvy podle INCI.

2.

Soupis navržený Komisí obsahuje dva oddíly uváděné směrnicí 93/35/EHS, tedy:

 seznam kosmetických přísad jiných než parfemačních a aromatických surovin (oddíl I),

a

 seznam parfemačních a aromatických surovin (oddíl II).

Navržený soupis je ten nejlepší, jakého bylo možné dosáhnout ve velmi krátké lhůtě stanovené směrnicí 93/35/EHS. Záměrem bylo, aby byl natolik úplný, aby umožnil označování kosmetických prostředků a aby byl rovněž co nejsprávnější a nejpodrobnější.

V odstavci 3 čl. 5a vkládaném bodem 4 směrnice 93/35/EHS se nicméně stanoví, že soupis musí být pravidelně aktualizován.

▼M1

ODDÍL I

KOSMETICKÉ PŘÍSADY JINÉ NEŽ PARFEMAČNÍ A AROMATICKÉ SUROVINY

Úvod

Tento seznam byl vypracován zejména na základě informací poskytnutých evropským kosmetickým průmyslem zastoupeným Evropským sdružením výrobců kosmetiky, parfumerie a toaletních potřeb (European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association, COLIPA).

Seznam obsahuje všechny položky stanovené článkem 5a směrnice o kosmetických prostředcích, které se týkají identity a obvyklé funkce / obvyklých funkcí a omezení kosmetických přísad. Přísady jsou uvedeny v abecedním pořadí názvů podle INCI, které dohromady tvoří společnou nomenklaturu pro označování v celé EU.

Seznam obsahuje následující údaje:

1. Název podle INCI

Vztahuje se ke společné nomenklatuře pro označování přísad na obalech kosmetických prostředků. Zásady použité při tvorbě názvů jsou připojeny.

„INCI“ je zkratkou termínu International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. Vztahuje se k novému názvosloví vytvořenému sdružením COLIPA vzhledem k nutnosti skutečně mezinárodního přístupu. Je třeba poznamenat, že se v článku 5a směrnice o kosmetických prostředcích hovoří o názvech podle CTFA, což bylo nahrazeno termínem INCI jako správným označením nomenklatury. Název podle INCI může zahrnovat několik chemických látek.

Podle čl. 6 odst. 1 písm. g) směrnice o kosmetických prostředcích musí být k označování kosmetických barviv použito číslo podle colour indexu (CI) nebo název uvedený v příloze IV. Číslo podle CI se tedy stává pro tyto přísady názvem podle INCI.

2. Název INN

Jde o zkratku termínu International Non-proprietary Name (mezinárodní nechráněný název) vztahující se k názvu doporučenému Světovou zdravotnickou organizací. Uvádí se, pokud existuje.

3. Název podle Evropského lékopisu

Název podle Evropského lékopisu. Uvádí se, pokud existuje.

4. Číslo podle CAS

Tato zkratka se vztahuje k číselnému kódu z registru Chemical Abstracts Service. Číslo podle CAS je celosvětově používaný kód umožňující identifikaci chemických látek. Uvádí se, pokud je k dispozici.

5. Číslo podle EINECS/ELINCS

Jde o číselný kód buď z Evropského seznamu existujících obchodovaných chemických látek (EINECS) v případě existujících chemických látek, nebo z Evropského seznamu oznámených chemických látek (ELINCS) v případě nových chemických látek. Uvádí se, pokud existuje.

6. Chemický název nebo název podle IUPAC

Tímto údajem je chemický název a název podle IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry). Tento název je také názvem ze seznamu EINECS, který je vytvořen podle názvosloví IUPAC, nebo názvem podle CAS, což nepochybně umožňuje vyhovující identifikaci přísady. Obě položky byly sloučeny, aby se neopakovaly.

7. Omezení

Tento údaj se týká přísad, na něž se vztahují přílohy směrnice o kosmetických prostředcích, a to ve zkrácené formě (např. „III/1, 16“ znamená příloha III část 1 číslo 16). Seznam zahrnuje veškeré odkazy na přílohy až do směrnice Komise 2000/11/ES, kterou se přizpůsobují přílohy směrnice o kosmetických prostředcích technickému pokroku, včetně. Zakázané látky podle směrnic 2002/34/ES, 2004/93/ES, 2005/42/ES a 2005/80/ES však byly odstraněny.

Pravidelná aktualizace tohoto údaje bude nezbytná, jak se přílohy směrnice budou přizpůsobovat technickému pokroku.

8. Funkce

Tento údaj se týká obvyklé funkce / obvyklých funkcí přísady, jak je používána v kosmetických prostředcích; přísada může mít několik funkcí.

Funkce uvedené v seznamu jsou definovány takto:

ABRAZIVUM

Odstraňuje materiály z různých povrchů různých částí těla nebo usnadňuje mechanické čištění zubů či zvýšení lesku.

ABSORBENT

Absorbuje látky, které jsou rozpuštěny ve vodě nebo v tucích nebo jemně dispergovány.

ANTIKOROZIVUM

Zamezuje korozi obalu.

ANTIMIKROBIÁLNÍ PŘÍSADA

Omezuje růst mikroorganismů na kůži.

ANTIOXIDANT

Zpomaluje reakce vyvolané kyslíkem, a tedy zamezuje oxidaci a žluknutí.

ANTIPERSPIRAČNÍ PŘÍSADA

Snižuje pocení.

ANTISTATICKÁ PŘÍSADA

Snižuje statickou elektřinu odstraněním povrchového elektrického náboje.

ADSTRINGENTNÍ PŘÍSADA

Stahuje pokožku.

BARVA NA VLASY

Slouží k barvení vlasů.

ČISTÍCÍ PŘÍSADA

Napomáhá udržovat povrch těla čistým.

DENATURAČNÍ PŘÍSADA

Způsobuje nepoživatelnost kosmetických prostředků. Většinou se přidává do kosmetických prostředků obsahujících ethylalkohol.

DEODORAČNÍ PŘÍSADA

Omezuje nebo maskuje nepříjemné tělesné pachy.

DEPILAČNÍ PŘÍSADA

Odstraňuje nežádoucí tělesné ochlupení.

EMULGÁTOR

Podporuje tvorbu dokonalých směsí nemísitelných kapalin změnou mezifázového napětí.

FILMOTVORNÁ PŘÍSADA

Po aplikaci vytváří souvislou vrstvu na kůži, na vlasech nebo na nehtech.

GELOTVORNÁ PŘÍSADA

Kapalnému prostředku dodává konzistenci gelu (částečně pevného přípravku vyznačujícího se určitou elasticitou).

HNACÍ PLYN

Zvyšuje tlak v obalech aerosolových přípravků za účelem vypuzení obsahu obalu při otevření ventilu. Některé kapalné hnací plyny mohou mít funkci rozpouštědel.

HYDROTROPNÍ PŘÍSADA

Zvyšuje rozpustnost látky, která se ve vodě rozpouští jenom málo.

CHELATAČNÍ ČINIDLO

Reaguje s ionty kovů, které by mohly mít vliv na stálost nebo vzhled kosmetického prostředku a tvoří s nimi komplexy (cheláty).

KERATOLYTIKUM

Pomáhá odstraňovat odumřelé buňky rohové vrstvy kůže.

KONZERVAČNÍ PŘÍSADA

Zpomaluje růst mikroorganismů v kosmetických prostředcích. Všechny uvedené přísady jsou z pozitivního seznamu konzervační přísad (příloha VI směrnice o kosmetických prostředcích).

KOSMETICKÉ BARVIVO

Barví kosmetický prostředek a/nebo kůži a/nebo kožní adnexa. Všechna uvedená barviva jsou z pozitivního seznamu barviv (příloha IV směrnice o kosmetických prostředcích).

NEHTOVÝ KONDICIONÉR

Zlepšuje kosmetické vlastnosti nehtů.

ODBARVOVACÍ PŘÍSADA

Zesvětluje odstín vlasů nebo kůže.

ODPĚŇOVACÍ PŘÍSADA

Potlačuje tvorbu pěny během výroby nebo snižuje pěnivost konečného výrobku.

OPALOVACÍ PŘÍSADA

Způsobuje ztmavnutí pokožky vystavené UV záření nebo bez jeho působení.

OSVĚŽUJÍCÍ PŘÍSADA

Dodává pokožce příjemnou svěžest.

OXIDAČNÍ PŘÍSADA

Mění chemickou povahu jiné látky oxidací.

PĚNÍCÍ PŘÍSADA

Změnou povrchového napětí kapaliny zadržuje početné bublinky vzduchu nebo jiného plynu v malém objemu kapaliny.

PERLEŤUJÍCÍ PŘÍSADA

Propůjčuje kosmetickým prostředkům perleťový vzhled.

PLEŤOVÝ KONDICIONÉR

Udržuje pokožku v dobrém stavu.

POJIVO

Zajišťuje soudržnost kosmetických prostředků.

PROMAŠŤUJÍCÍ PŘÍSADA

Doplňuje lipidy vlasům nebo vrchním vrstvám pokožky.

PROTISPÉKAVÁ PŘÍSADA

Umožňuje volný pohyb pevných částic, a tím zabraňuje aglomeraci práškových kosmetických prostředků do hrudek nebo ztvrdlé hmoty.

PŘÍSADA KE SNÍŽENÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI

Snižuje objemovou hmotnost kosmetických prostředků.

PŘÍSADA K MASKOVÁNÍ PACHU

Snižuje nebo potlačuje základní pach nebo chuť prostředku.

PŘÍSADA K OCHRANĚ POKOŽKY

Napomáhá k ochraně kůže před škodlivými účinky zevních faktorů.

PŘÍSADA K UKLIDNĚNÍ POKOŽKY

Napomáhá k uklidnění pokožky těla nebo vlasové pokožky.

PŘÍSADA K PÉČI O DUTINU ÚSTNÍ

Skýtá dutině ústní kosmetické účinky, jako jsou čistící, deodorační a ochranné účinky.

PŘÍSADA K USNADNĚNÍ ROZČESÁVÁNÍ

Snižuje nebo zabraňuje nežádoucímu propletení vlasů vlivem změn na povrchu vlasů nebo vlivem jejich poškození, a tím usnadňuje rozčesávání.

PŘÍSADA K VLNĚNÍ A VYROVNÁVÁNÍ VLASŮ

Modifikuje chemickou strukturu vlasů a umožňuje je upravit do požadovaného účesu.

PŘÍSADA PODPORUJÍCÍ TVORBU PĚNY

Zvyšuje kvalitu pěny, která se v systému vytvoří, tím, že zlepšuje jednu nebo více z těchto vlastností: objem, texturu a/nebo stabilitu.

PŘÍSADA PROTI LUPŮM

Snižuje tvorbu lupů.

PŘÍSADA PROTI MAZOTOKU

Usnadňuje regulaci tvorby mazu.

PŘÍSADA PROTI TVORBĚ PLAKU

Snižuje tvorbu plaku.

PUFRAČNÍ PŘÍSADA

Stabilizuje pH kosmetických prostředků.

REDUKČNÍ PŘÍSADA

Mění chemickou povahu jiné látky sloučením s vodíkem nebo odstraněním kyslíku.

REGULÁTOR VISKOZITY

Zvyšuje nebo snižuje viskozitu kosmetických prostředků.

ROZPOUŠTĚDLO

Rozpouští jiné látky.

STABILIZAČNÍ PŘÍSADA

Zlepšuje stálost přísad nebo přípravku a jejich skladovatelnost.

STABILIZÁTOR EMULZE

Usnadňuje proces emulgace, zvyšuje stálost a prodlužuje trvanlivost kosmetických prostředků.

SURFAKTANT (POVRCHOVĚ AKTIVNÍ LÁTKA)

Snižuje povrchové napětí a usnadňuje rovnoměrné rozprostření kosmetického prostředku při jeho použití.

TONIKUM

Vytváří pocit pohody a dobrého stavu pokožky a vlasů.

UV ABSORBENT

Chrání kosmetický prostředek před účinky UV záření.

UV FILTR

Filtruje některé složky UV záření s cílem chránit pokožku nebo vlasy před jeho nepříznivými účinky. Všechny UV filtry na seznamu jsou látkami z pozitivního seznamu UV filtrů (příloha VII směrnice o kosmetických prostředcích).

VLASOVÝ FIXATÉR

Umožňuje tvarovatelnost vlasů do účesu.

VLASOVÝ KONDICIONÉR

Způsobuje, že vlasy se snadno češou, jsou pružné, vláčné a lesklé a/nebo jim dodává objem, lehkost, lesk, atd.

VYHLAZUJÍCÍ PŘÍSADA

Pomáhá dosáhnout hladký povrch pokožky snížením drsnosti a nerovnosti.

ZMĚKČOVADLO

Změkčuje jinou látku, která by se jinak jen těžko deformovala, roztírala nebo zpracovávala, a činí ji poddajnější.

ZNEPRŮHLEDŇOVACÍ PŘÍSADA

Snižuje průhlednost nebo průsvitnost kosmetických přípravků.

ZVLÁČŇUJÍCÍ PŘÍSADA

Zjemňuje a vyhlazuje kůži.

ZVLHČUJÍCÍ PŘÍSADA

Zvyšuje obsah vody v pokožce a udržuje ji hebkou a hladkou.



Název podle INCI

Název INN

Název podle Evropského lékopisu

Číslo podle CAS

Číslo podle EINECS/ELINCS

Chemický název nebo název podle IUPAC

Omezení

Funkce

ABIES BALSAMEA EXTRACT

 
 

85085-34-3

285-364-0

Abies Balsamea Extract je výtažek získávaný z výhonků Abies balsamea, Pinaceae, jedle balzámová, borovicovité

 

Filmotvorná přísada/vlasový kondicionér

ABIES PECTINATA EXTRACT

 
 

92128-34-2

295-728-0

Abies Pectinata Extract je výtažek získávaný z kůry a jehličí jedle stříbrné, Abies pectinata, Pinaceae, jedle bělokorá, borovicovité

 

Tonikum/deodorační přísada

ABIES PECTINATA OIL

 
 

92128-34-2

295-728-0

Abies Pectinata Oil je prchavý olej získávaný z jehličí jedle stříbrné, Abies pectinata, Pinaceae, jedle bělokorá, borovicovité

 

Tonikum/přísada k maskování pachu

ABIES SIBIRICA OIL

 
 

91697-89-1

294-351-9

Abies Sibirica Oil je prchavý olej destilovaný z jehličí a větev Abies sibirica, Pinaceae, jedle sibiřská, borovicovité

 

Tonikum/přísada k maskování pachu

ABIETIC ACID

 
 

514-10-3

208-178-3

13-isopropylpodokarpa-7,13-dien-15-ová kyselina/(1R)(1,4a,4b,10a)-7-isopropyl-1,4a-dimethyl-1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10adekahydrofenanthren-1-karboxylová kyselina/abietová kyselina

 

Stabilizátor emulze

ABIETYL ALCOHOL

 
 

666-84-2

211-564-4

[1R-(1.alfa.,4a.beta.,4b.alfa.,10a.alfa.)]-1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-dekahydro-7-isopropyl-1,4a-dimethylfenanthren-1-methanol/abietylalkohol

 

Regulátor viskozity

ACACIA CATECHU

 
 

8001-76-1

232-291-7

Acacia Catechu je sušené drcené jádro získávané z Acacia catechu, Leguminosae, kapinice (akácie) katechové, bobovité

 

Barva na vlasy/astringentní přísada

ACACIA CONCINNA EXTRACT

 
 

202148-87-6

 

Acacia Concinna Extract je výtažek získávaný z plodů Acacia concinna, Leguminosae

 

Pleťový kondicionér

ACACIA DEALBATA EXTRACT

 
 

165800-52-2

 

Acacia Dealbata Extract je výtažek získávaný z listů Acacia dealbata, Leguminosae, kapinice (akácie), bobovité

 

Pleťový kondicionér

ACACIA DECURRENS EXTRACT

 
 

98903-76-5

308-877-4

Accacia Decurrens Extract je výtažek získávaný z výhonků Acacia decurrens, Leguminosae, kapinice (akácie), bobovité

 

Tonikum

ACACIA FARNESIANA EXTRACT

 
 

89958-31-6

289-655-3

Acacia Farnesiana Extract je výtažek získávaný z květů a lodyh Acacia farnesiana, Leguminosae, kapinice (akácie) Farnesova, bobovité

 

Regulátor viskozity/astringentní přísada

ACACIA FARNESIANA GUM

 
 

2593593

232-519-5

Acacia Farnesiana Gum je rostlinný materiál získávaný ze sušeného exsudátu akácie, Acacia farnesiana, Leguminosae, kapinice (akácie) Farnesova, bobovité

 

Regulátor viskozity/astringentní přísada

ACACIA SENEGAL

acacia

acaciae gummi

2593228

232-519-5

Arabská guma

 

Regulátor viskozity

ACACIA SENEGAL EXTRACT

 
 

97659-43-3

307-447-3

Acacia Senegal Extract je výtažek získávaný z květů a lodyh Acacia senegal, Leguminosae, kapinice (akácie) senegalská, bobovité

 

Regulátor viskozity

ACACIA SENEGAL GUM EXTRACT

 
 

90387-99-8

291-377-2

Acacia Senegal Gum Extract je výtažek získávaný ze živice Acacia senegal, Leguminosae, kapinice (akácie) senegalská, bobovité

 

Regulátor viskozity

ACANTHOPANAX SENTICOSUS EXTRACT

 
 

92346-80-0

296-164-8

Acanthopanax Senticosus je výtažek získávaný z kořenů eleuthero ginseng, Acanthopanax senticosus, Araliaceae, aralkovité

 

Přísada k uklidnění pokožky

ACER PSEUDOPLATANUS EXTRACT

 
 

90063-88-0

290-048-0

Acer Pseudoplatanus Extract je výtažek získávaný z listů Acer pseudoplatanus, Aceraceae, javor horský, javorovité

 

Pleťový kondicionér

ACER SACCHARINUM EXTRACT

 
 

91770-22-8

294-807-7

Acer Saccharinum Extract je výtažek získávaný z kůry a mízy sugar maple, Acer saccharinum, Aceraceae, javor stříbrný, javorovité

 

Keratolytikum

ACETALDEHYDE

 
 

75-07-0

200-836-8

Acetaldehyd

 

Nehtový kondicionér

ACETAMIDE MEA

 
 

142-26-7

205-530-8

N-(2-hydroxyethyl)acetamid

 

Antistatická přísada/zvlhčující přísada

ACETAMIDOETHOXYBUTYL TRIMONIUM CHLORIDE

 
 

221375-78-6

 

[4-(2-acetamidoethoxy)butyl]trimethylamoniumchlorid

 

Antistatická přísada/vyhlazující přísada/vlasový kondicionér

ACETAMIDOPROPYL TRIMONIUM CHLORIDE

 
 

123776-56-7

 

3-(acetylamino)-N,N,N-trimethyl-1-propylamonium chlorid

 

Antistatická přísada

ACETAMINOPHEN

paracetamol

paracetamolum

103-90-2

203-157-5

N-(4-hydroxyfenyl)acetamid/paracetamol

 

Stabilizační přísada

ACETAMINOSALOL

acetaminosalol

 

118-57-0

204-261-3

(4-acetamidofenyl)-2-hydroxybenzoát/(4-acetamidofenyl)salicylát/acetaminosalol

 

Antimikrobiální přísada

ACETANILID

acetanilide

 

103-84-4

203-150-7

Acetanilid

 

Stabilizační přísada

ACETIC ACID

acetic acid

acidum aceticum

64-19-7

200-580-7

Kyselina octová

 

Pufrační přísada

ACETONE

acetone

 

67-64-1

200-662-2

Aceton

 

Denaturační přísada/rozpouštědlo

1-ACETOXY-2-METHYLNAPHTHALENE

 
 

1386868

 

2-methyl-1-napftalenol-acetát

 

Barva na vlasy

ACETUM

 
 

90132-02-8

290-419-7

Ocet, ext

 

Antistatická přísada

ACETYL CYSTEINE

 
 

616-91-1

210-498-3

Acetylcystein

 

Antioxidant

ACETYL GLUCOSAMINE

 
 

10036-64-3

233-115-1

N-acetyl-.alfa.-D-glukosamin

 

Pleťový kondicionér

ACETYL GLUTAMIC ACID

 
 

1188-37-0

214-708-4

N-acetylglutamová kyselina

 

Pleťový kondicionér

ACETYL GLUTAMINE

 
 

35305-74-9

 

N-acetyl- L-glutamin

 

Pleťový kondicionér

ACETYL GLYCERYL RICINOLEATE

 
 

235433-29-1

 

Smíšené acetyl- a ricinoleoylglyceridy

 

Pleťový kondicionér/vyhlazující přísada

ACETYL HEXAMETHYL INDAN

 
 

15323-35-0

239-360-0

1,1,2,3,3,6-hexamethylindan-5-yl-methyl-keton

 

Přísada k maskování pachu

ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN

 
 

1506-02-1

216-133-4

1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naftyl)ethan-1-on

 

Přísada k maskování pachu

ACETYL MANDELIC ACID

 
 

51019-43-3/7322-88-5

 

.alfa.-(acetyloxy)- benzenoctová kyselina

 

Pufrační přísada

ACETYL METHIONINE

 
 

65-82-7/1115-47-5

200-617-7/214-224-3

N-acetyl-DL-methionin

 

Pleťový kondicionér

ACETYL TRIBUTYL CITRATE

 
 

77-90-7

201-067-0

Tributyl-(O-acetylcitrát)

 

Filmotvorná přísada/změkčovadlo

ACETYL TRIETHYL CITRATE

 
 

77-89-4

201-066-5

Triethyl-(O-acetylcitrát)

 

Filmotvorná přísada/změkčovadlo

ACETYL TRIETHYLHEXYL CITRATE

 
 

144-15-0

205-617-0

Tris(2-ethylhexyl)-2-acetoxypropan-1,2,3-trikarboxylát

 

Vyhlazující přísada/filmotvorná přísada/změkčovadlo

ACETYL TRIHEXYL CITRATE

 
 

24817-92-3

 

Trihexyl-2-acetoxypropan-1,2,3-trikarboxylát

 

Antioxidant/chelatační činidlo/změkčovadlo

ACETYL TYROSINE

 
 

537-55-3

208-671-3

N-acetyl-L-tyrosin

 

Opalovací přísada

ACETYLATED CASTOR OIL

 
 

84929-62-4

284-546-7

Acetylovaný ricinový olej

 

Vyhlazující přísada

ACETYLATED CETYL HYDROXYPROLINATE

 
 

221378-54-7

 

Hexadecyl-(4-acetoxy-1-acetylpyrrolidin-2-karboxylát)

 

Vyhlazující přísada

ACETYLATED GLYCOL STEARATE

 
 

22613-51-0

245-122-7

(2-acetoxyethyl)oktadekanoát/(2acetoxyethyl)stearát

 

Vyhlazující přísada/stabilizátor emulze

ACETYLATED HYDROGENATED COTTONSEED GLYCERIDE

 
 

165800-53-3

 

Acetáty hydrogenovaných monoglyceridů bavlníkového oleje

 

Vyhlazující přísada/emulgátor

ACETYLATED HYDROGENATED LANOLIN

 
 

91053-41-7

293-306-0

Acetylovaný hydrogenovaný lanolin

 

Vyhlazující přísada

ACETYLATED HYDROGENATED LARD GLYCERIDE

 
 

93572-31-7

297-461-5

Acetáty hydrogenovaných monoglyceridů vepřového sádla

 

Vyhlazující přísada

ACETYLATED HYDROGENATED TALLOW GLYCERIDE

 
 

68990-58-9

273-612-0

Acetáty hydrogenovaných monoglyceridů loje

 

Vyhlazující přísada/emulgátor

ACETYLATED HYDROGENATED TALLOW GLYCERIDES

 
 

91723-32-9

294-538-5

Acetáty hydrogenovaných mono, di a triglyceridů loje

 

Vyhlazující přísada/emulgátor

ACETYLATED HYDROGENATED VEGETABLE GLYCERIDE

 
 

174333-76-7

 

Acetáty hydrogenovaných monoglyceridů rostlinného oleje

 

Vyhlazující přísada

ACETYLATED LANOLIN

 
 

61788-48-5

262-979-2

Lanolinacetát

 

Antistatická přísada/vyhlazující přísada/emulgátor

ACETYLATED LANOLIN ALCOHOL

 
 

61788-49-6

262-980-8

Estery lanolinových alkoholů s kyselinou octovou/acetáty lanolinových alkoholů

 

Antistatická přísada/vyhlazující přísada/emulgátor

ACETYLATED LANOLIN RICINOLEATE

 
 

226995-78-4

 

acetylovaný ester 12-hydroxy-cis-oktadec-9enové kyseliny s lanolinem/acetylovaný ricinoleát lanolinu

 

Antistatická přísada/vyhlazující přísada

ACETYLATED LARD GLYCERIDE

 
 

68990-55-6

273-609-4

Acetáty monoglyceridů vepřového sádla

 

Vyhlazující přísada

ACETYLATED PALM KERNEL GLYCERIDES

 
 

91744-63-7

294-627-9

Acetylované glyceridy palmojádrového oleje

 

Vyhlazující přísada/emulgátor

ACETYLATED SUCROSE DISTEARATE

 
 

121684-92-2

 

Acetáty dioktadekanoátu sacharosy/acetáty distearátu sacharosy

 

Vyhlazující přísada

ACETYLMETHIONYL METHYLSILANOL ELASTINATE

 
 

227200-23-9

 

N-acetyl-L-methioninát (ester) sloučeniny elastinu a methylsilanetriolu

 

Antistatická přísada/pleťový kondicionér/vlasový kondicionér

ACHILLEA MILLEFOLIUM EXTRACT

 
 

84082-83-7

282-030-6

Achillea Millefolium Extract je výtažek získávaný z listů a květů řebříčka, Achillea millefolium, Asteraceae, řebříček obecný, hvězdnicovité

 

Přísada k uklidnění pokožky/přísada proti lupům/osvěžující přísada/čistící přísada/tonikum

ACHILLEA MILLEFOLIUM OIL

 
 

2236206

282-030-6

Achillea Millefolium Oil je olej získávaný z kvetoucí rostliny řebříčka, Achillea millefolium, Asteraceae, řebříček obecný, hvězdnicovité

 

Přísada k uklidnění pokožky/přísada proti lupům/osvěžující přísada/čistící přísada/tonikum

ACID BLACK 1

 
 

1064-48-8

213-903-1

natrium-[4-amino-5-hydroxy-3-(4-nitrofenylazo)-6-(fenylazo)naftalen-2,7-disulfonát] (CI 20470)

 

Barva na vlasy

ACID BLACK 52

 
 

5610-64-0

227-029-3

Komplex chromu s 3-hydroxy-4-[(2-hydroxynaftalen-1-nyl)azo]-7-nitronaftalen-1-sulfonovou kyselinou (CI 15711)

 

barva na vlasy

ACID BLUE 1

 
 

129-17-9

204-934-1

Natrium(4-{[4-(diethylamino)fenyl](2,4disulfonatofenyl)methyliden}cyklohexa-2,5dien-1-yliden)diethylamonium (CI 42045)

 

Barva na vlasy

ACID BLUE 3

 
 

3536-49-0

222-573-8

Bis[hydrogen-[4-[4-(diethylamino)-5'-hydroxy-2',4'-disulfonatobenzhydryliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]diethylamonium], vápenatá sůl (CI 42045)

 

Barva na vlasy

ACID BLUE 9

 
 

3844-45-9

223-339-8

Dihydrogen-[(ethyl)[4-[4-[ethyl(3-sulfonatobenzyl)]amino]-2'-sulfonatobenzhydryliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden](3-sulfonatobenzyl)amonium], disodná sůl (CI 42090)

 

Barva na vlasy

ACID BLUE 62

 
 

4368-56-3

224-460-9

Natrium-1-amino-4-(cyklohexylamino)anthrachinon-2-sulfonát (CI 62045)

 

Barva na vlasy

ACID BLUE 74

indigotindisulfonate sodium

 

860-22-0

212-728-8

Dinatrium-5,5'-(2-(3-oxo-2,3-dihydro-1Hindazol-2-yliden)-1,2-dihydro-3H-indol-3on)disulfonát (CI 73015)

 

Barva na vlasy

ACID BROWN 13

 
 

6373-79-1

228-922-0

Dinatrium-6,6'-anilino-3,3'-{sulfonylbis[(2nitro-1,4-fenylen)imino]}bis(benzen-1sulfonát) (CI 10410)

 

Barva na vlasy

ACID GREEN 1

 
 

19381-50-1

243-010-2

Tris[5,6-dihydro-5-(hydroxyimino)-6oxonaftalen-2-sulfonato (2-)-N5,O6]železitan sodný (CI 10020)

 

Barva na vlasy

ACID GREEN 25

 
 

4403-90-1

224-546-6

Dinatrium-2,2'-(9,10-dioxo-9,10dihydroanthracen-1,4-diyldiimino)bis(5methylbenzen-1-sulfonát) (CI 61570)

 

Barva na vlasy

ACID GREEN 50

 
 

3087-16-9

221-409-2

Natrium-(4-{[4-(dimethylamino)fenyl](2hydroxy-3,6-disulfonato-1naftyl)methyliden}cyklohexa-2,5-dien-1yliden)dimethylamonium (CI 44090)

 

Barva na vlasy

ACID ORANGE 3

 
 

6373-74-6

228-921-5

Natrium-2-anilino-5-(2,4dinitroanilino)benzen-1-sulfonát (CI 10385)

 

Barva na vlasy

ACID ORANGE 6

 
 

547-57-9

208-924-8

Natrium-4-[(2,4-dihydroxyfenyl)azo]benzen-1-sulfonát (CI 14270)

 

Barva na vlasy

ACID ORANGE 7

 
 

633-96-5

211-199-0

Natrium-4-[(2-hydroxy-1-naftyl)azo]benzen-1-sulfonát (CI 15510)

 

Barva na vlasy

 
 
 
 
 
 
 
 

ACID RED 14

 
 

3567-69-9

222-657-4

Dinatrium-4-hydroxy-3-[(4sulfonatonaftyl)azo]naftalen-1-sulfonát (CI 14720)

 

Barva na vlasy

ACID RED 14 ALUMINUM SALT

 
 

84238-07-3

282-478-2

Komplex hliníku a 4-hydroxy-3-[(4-sulfo-1-naftyl)azo]naftalen-1-sulfonové kyseliny (CI 14720:1)

 

Barva na vlasy

ACID RED 18

 
 

2611-82-7

220-036-2

Trinatrium-[1-(1-naftylazo)-2-hydroxynaftalen-4',6,8-trisulfonát] (CI 16255)

 

Barva na vlasy

ACID RED 18 ALUMINUM SALT

 
 

12227-64-4

235-438-3

Komplex hliníku a 7-hydroxy-8-[(4-sulfonaftalenyl)azo]-1,3-naftalendisulfonové kyseliny (CI 16255:1)

 

Barva na vlasy

ACID RED 27

 
 

915-67-3

213-022-2

Trinatrium-3-hydroxy-4-[(4'-sulfonato-1naftyl)azo]naftalen-2,7-disulfonát (CI 16185)

 

Barva na vlasy

ACID RED 33

 
 

3567-66-6

222-656-9

Dinatrium-5-amino-3-(fenylazo)-4hydroxynaftalen-2,7-disulfonát (CI 17200)

 

Barva na vlasy

ACID RED 35

 
 

6441-93-6

229-231-7

Dinatrium-5-acetamido–4hydroxy-3-[(otolyl)azo]naftalen-2,7-disulfonát (CI 18065)

 

Barva na vlasy

ACID RED 51

erythrosine

 

16423-68-0

240-474-8

Dinatrium-2(2,4,5,7-tetrajod-6-oxido-3-oxo9H-xanthen-9-yl)benzoát (CI 45430)

 

Barva na vlasy

ACID RED 52

 
 

3520-42-1

222-529-8

Natrium-3,6-bis(diethylamino)-9-(2,4disulfonatofenyl)xanthylium (CI 45100)

 

Barva na vlasy

 
 
 
 
 
 
 
 

ACID RED 87

 
 

17372-87-1

241-409-6

Dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrabrom-6-oxido-3oxo-9H-xanthen-9-yl)benzoát (CI 45380)

 

Barva na vlasy

ACID RED 92

 
 

18472-87-2

242-355-6

3,4,5,6-tetrachlor-2-(1,4,5,8-tetrabrom-6hydroxy-3-oxo-9H-xanthen-9-yl)benzoová kyselina (CI 45410)

 

Barva na vlasy

ACID RED 95

 
 

33239-19-9

251-419-2

Dinatrium-2-(4,5-dijod-6-oxido-3-oxo-9Hxanthen-9-yl)benzoát (CI 45425)

 

Barva na vlasy

ACID RED 195

 
 
 
 

Komplex chromu a 4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-fenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxynaftalen-1-sulfonové kyseliny

IV/1

Kosmetické barvivo

ACID VIOLET 9

 
 

6252-76-2

228-377-9

Natrium-9-(2-karboxylatofenyl)-3-(2methylanilino)-6-(2-methyl-4sulfonatoanilino)xanthylium (CI 45190)

 

Barva na vlasy

ACID VIOLET 43

 
 

4430-18-6

224-618-7

Natrium-4-[(9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-1-anthryl)amino]toluen-3-sulfonát (CI 60730)

 

Barva na vlasy

ACID YELLOW 1

 
 

846-70-8

212-690-2

Dinatrium-5,7-dinitro-8-oxidonaftalen-2sulfonát (CI 10316)

 

Barva na vlasy

ACID YELLOW 3

 
 

95193-83-2

305-897-5

sulfonovaný 2-(2-chinolyl)indan-1,3-dion, sodné soli

 

Barva na vlasy

ACID YELLOW 23

 
 

1934-21-0

217-699-5

Trinatrium-5-hydroxy-1-(4-sulfonatofenyl)-4[(4-sulfonatofenyl)azo]pyrazol-3-karboxylát (CI 19140)

 

Barva na vlasy

ACID YELLOW 73 SODIUM SALT

fluorescein sodium

 

518-47-8

208-253-0

Dinatrium-2-(6-oxido-3-oxo-9H-xanthen-9yl)benzoát (CI 45350)

 

Barva na vlasy

ACIDOPHILUS/VITIS VINIFERA FERMENT

 
 
 
 

Acidophilus/Vitis vinifera Ferment je produkt získávaný fermentací hroznů (Vitis vinifera) mikroorganismy Acidophilus

 

Pleťový kondicionér

ACINETOBACTER FERMENT

 
 
 
 

Produkt získávaný fermentací mikroorganismy Acinetobacter

 

Pleťový kondicionér

ACORUS CALAMUS EXTRACT

 
 

84775-39-3

283-869-0

Acorus Calamus Extract je výtažek získávaný z kořene puškvorce, Acorus calamus, Araceae, puškvorec obecný, árónovité

 

Pleťový kondicionér

ACORUS CALAMUS ROOT POWDER

 
 

84775-39-3

283-869-0

Acorus Calamus Root Powder je prášek získávaný z kořene puškvorce, Acorus calamus, Araceae, puškvorec obecný, árónovité

 

Pleťový kondicionér

ACRYLAMIDE/SODIUM ACRYLATE COPOLYMER

 
 

25085-02-3

 

Kopolymer natriumpropenoátu s propenamidem/kopolymer natriumakrylátu s akrylamidem

 

Antistatická prisada/filmotvorná přísada

ACRYLAMIDES COPOLYMER

 
 
 
 

Kopolymer propenamidu s 2-butenamidem a/nebo N-alkylpropenamidem/kopolymer akrylamidu s 3-methylakrylamidem a/nebo N-alkylakrylamidem

 

Antistatická přísada/filmotvorná přísada

ACRYLAMIDES/ACRYLATES/DMAPA/METHOXY PEG METHACRYLATE COPOLYMER

 
 
 
 
 
 

Filmotvorná přísada

ACRYLAMIDOPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE/ACRYLATES COPOLYMER

 
 
 
 

Kopolymer trimethyl(propenamidopropyl)amoniumchloridu s propenovou kyselinou, butenovou kyselinou a/nebo s alkylpropenoáty/kopolymer (akrylamidopropyl)trimethylamoniumchloridu s akrylovou kyselinou, 3-methylakrylovou kyselinou a/nebo s alkylakryláty

 

Filmotvorná přísada

ACRYLATES COPOLYMER

 
 

25133-97-5

 

Kopolymer 2-methylpropenové kyseliny s ethylpropenoátem a methyl 2-methylpropenoátem/kopolymer methakrylové kyseliny s ethylakrylátem a methylmethakrylátem

 

Antistatická přísada/pojivo/filmotvorná přísada

ACRYLATES/ACETOACETOXYETHYL METHACRYLATE COPOLYMER

 
 
 
 
 
 

Filmotvorná přísada

ACRYLATES/ACRYLAMIDE COPOLYMER

 
 
 
 

Kopolymer propenamidu s propenovou kyselinou, butenovou kyselinou a/nebo s alkylpropenoáty/kopolymer akrylamidu s akrylovou kyselinou, 3-methylakrylovou kyselinou a/nebo s alkylakryláty

 

Filmotvorná přísada

ACRYLATES/AMMONIUM METHACRYLATE COPOLYMER

 
 
 
 

Kopolymer amoniumbutenoátu s propenovou kyselinou, butenovou kyselinou a/nebo s alkylpropenoáty/kopolymer amonium-3-methylakrylátu s akrylovou kyselinou, 3methylakrylovou kyselinou a/nebo s alkylakryláty

 

Antistatická přísada/filmotvorná přísada

ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER

 
 
 
 

Produkt reakce kopolymeru alkyl(C10-C30)propenoátu s propenovou kyselinou, butenovou kyselinou a/nebo alkylpropenoáty s propenyletherem sacharosy nebo s propenyletherem 2,2-bis(hydroxymethyl)propan-1,3-diolu

 

Filmotvorná přísada

ACRYLATES/CARBAMATE COPOLYMER

 
 
 
 
 
 

Vlasový kondicionér/pleťový kondicionér

ACRYLATES/CETETH-20 ITACONATE COPOLYMER

 
 
 
 

Kopolymer poloesteru itakonové kyseliny s polyethylenoxidem a jednoho nebo více monomerů ze skupiny akrylové kyseliny, methakrylové kyseliny a jejich jednoduchých esterů

 

Regulátor viskozity

ACRYLATES/CETETH-20 METHACRYLATE COPOLYMER

 
 
 
 

Kopolymer poloesteru methakrylové kyseliny s polyethylenoxidem a jednoho nebo více monomerů ze skupiny akrylové kyseliny, methakrylové kyseliny a jejich jednoduchých esterů

 

Regulátor viskozity

ACRYLATES/DIACETONEACRYLAMIDE COPOLYMER

 
 
 
 
 
 

Filmotvorná přísada/regulátor viskozity

ACRYLATES/DIMETHICONE COPOLYMER

 
 
 
 

Kopolymer polydimethylsiloxanu a jednoho nebo více monomerů ze skupiny akrylové kyseliny, methakrylové kyseliny a jejich jednoduchých esterů

 

Protispékavá přísada/pojivo/filmotvorná přísada

ACRYLATES/DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE COPOLYMER

 
 
 
 

Kopolymer dimethylaminoethylmethakrylátu a jednoho nebo více monomerů ze skupiny akrylové kyseliny, methakrylové kyseliny a jejich jednoduchých esterů

 

Pojivo/filmotvorná přísada

ACRYLATES/ETHYLHEXYL ACRYLATE COPOLYMER

 
 
 
 

Kopolymer ethylhexylakrylátu, a jednoho nebo více monomerů ze skupiny akrylové kyseliny, methakrylové kyseliny a jejich jednoduchých esterů

 

Filmotvorná přísada

ACRYLATES/ETHYLHEXYLACRYLAMIDE COPOLYMER

 
 
 
 

Kopolymer methakrylové kyseliny, akrylové kyseliny a N-(2-ethylhexyl)-2-propenamidu

 

Filmotvorná přísada

ACRYLATES/PVP COPOLYMER

 
 

26589-26-4

 

Kopolymer 2-methylpropenové kyseliny s 1-ethenylpyrrolidin-2-onem a s ethyl 2-methylpropenoátem/kopolymer methakrylové kyseliny s 1-vinyl-2-pyrrolidonem a ethylmethakrylátem

 

Antistatická přísada/pojivo/filmotvorná přísada

ACRYLATES/STEARETH-50 ACRYLATE COPOLYMER

 
 
 
 
 
 

Filmotvorná přísada/regulátor viskozity

ACRYLATES/STEARETH-20 METHACRYLATE COPOLYMER

 
 
 
 

Kopolymer butenoátu ethoxylovaného oktadekanolu s propenovou kyselinou, butenovou kyselinou nebo alkylpropenoáty/kopolymer 3-methylakrylátu ethoxylovaného oktadecylalkoholu s akrylovou kyselinou, 3-methylakrylovou kyselinou nebo alkylakryláty

 

Regulátor viskozity

ACRYLATES/STEARETH-20 ITACONATE COPOLYMER

 
 
 
 

Kopolymer poloesteru itakonové kyseliny s ethoxylovaným oktadekanolem a jednoho nebo více monomerů ze skupiny akrylové kyseliny, methakrylové kyseliny a jejich jednoduchých esterů

 

Regulátor viskozity

ACRYLATES/VA COPOLYMER

 
 

25067-02-1

 
 
 

Filmotvorná přísada/regulátor viskozity

ACRYLATES/VA CROSSPOLYMER

 
 
 
 
 
 

Filmotvorná přísada

ACRYLATES/VINYL ISODECANOATE CROSSPOLYMER

 
 
 
 
 
 

Filmotvorná přísada/stabilizátor emulze/regulátor viskozity

ACRYLIC ACID/ACRYLONITROGENS COPOLYMER

 
 

61788-40-7

 

Hydrolyzovaný polyakrylonitril

 

Filmotvorná přísada

ACTINIDIA CHINENSIS FRUIT EXTRACT

 
 

92456-63-8

296-241-6

Actinidia Chinensis Extract je výtažek získávaný z plodu kiwi, Actinidia chinensis, Actinidiaceae, aktinidie čínská

 

Vyhlazující přísada/pleťový kondicionér

ACTINIDIA CHINENSIS SEED

 
 

92456-63-8

296-241-6

Actinidia Chinensis Seed jsou podzemní semena kiwi, Actinidia chinensis, Actinidiaceae, aktinidie čínská

 

Vyhlazující přísada/pleťový kondicionér

ACTINIDIA CHINENSIS SEED OIL

 
 
 
 

Actinidia Chinensis Seed Oil je neprchavý olej vylisovaný ze semen kiwi, Actinidia chinensis, Actinidiaceae, aktinidie čínská

 

Vyhlazující přísada/pleťový kondicionér

ACTINIDIA CHINENSIS WATER

 
 

92456-63-8

296-241-6

Actinidia Chinensis Water je vodní roztok vonných složek plodu kiwi, Actinidia chinensis, Actinidiaceae, aktinidie čínská

 

Vyhlazující přísada/pleťový kondicionér

ADANSONIA DIGITATA OIL

 
 

225233-93-2

 

Adansonia Digitata Oil je neprchavý olej získávaný z listů a dužiny plodů Adansonia digitata, Bombacaceae

 

Vyhlazující přísada/pleťový kondicionér

ADENOSINE

 
 

58-61-7

200-389-9

Adenosin

 

Pleťový kondicionér

ADENOSINE CYCLIC PHOSPHATE

 
 

60-92-4

200-492-9

Adenosine, cyclic 3',5'-(hydrogen phosphate)

 

Pleťový kondicionér

ADENOSINE PHOSPHATE

adenosine phosphate

 

61-19-8

200-500-0

Adenosin 5'-monofosfát/adenosinfosfát

 

Pleťový kondicionér

ADENOSINE TRIPHOSPHATE

 
 

56-65-5

200-283-2

Adenosin 5'-trifosfát

 

Pleťový kondicionér

ADEPS BOVIS

 
 

61789-97-7

263-099-1

Lůj. Obsahuje převážně glyceridy mastných kyselin C16-C18

II/419 (je potřeba zpracovávat podle II/419)

Vyhlazující přísada

ADEPS SUILLUS

 
 

61789-99-9

263-100-5

Sádlo. Přečištěný vnitřní tuk vepře. Obsahuje převážně stearin, palmitin a olein

 

Vyhlazující přísada

ADIANTUM CAPILLUS VENERIS EXTRACT

 
 

84649-72-9

283-457-0

Adiantum Capillus-veneris Extract je výtažek získávaný z listů netíku, Adiantum capillus-veneris, Polypodiaceae, netík vlas Venušin

 

Přísada proti lupum/astringentní přísada

ADIANTUM PEDATUM EXTRACT

 
 

165800-54-4

 

Adiantum Pedatum Extract je výtažek získávaný z listů, Adiantum pedatum, Polypodiaceae

 

Přísada proti lupům/astringentní přísada

ADIPIC ACID

 
 

124-04-9

204-673-3

Hexandiová kyselina/adipová kyselina

 

Pufrační přísada

ADIPIC ACID/DIETHYLENE GLYCOL/GLYCERIN CROSSPOLYMER

 
 

26760-54-3

 

Kopolymer kyseliny hexandiové s 2,2'-oxybisethanolem a 1,2,3-propantriolem/kopolymer kyseliny adipové s dietylenglykolem a glycerinem

 

Filmotvorná přísada

ADIPIC ACID/DIETHYLENETRIAMINE COPOLYMER

 
 

25085-20-5

 

Kopolymer kyseliny hexandiové s N-(2-aminoethyl)-1,2-ethandiaminem/kopolymer kyseliny adipové s diethylentriaminem

 

Filmotvorná přísada

ADIPIC ACID/DIMETHYLAMINOHYDROXYPROPYL DIETHYLENETRIAMINE COPOLYMER

 
 

133184-01-7

 

Kopolymer kyseliny hexandiové s 1-(bis(2-aminoethyl)amino)-3-(dimethylamino)-2-propanolem

 

Antistatická přísada/filmotvorná přísada

ADIPIC ACID/EPOXYPROPYL DIETHYLENETRIAMINE COPOLYMER

 
 

25212-19-5

 

Kopolymer kyseliny hexandiové s chlormethyloxiranem a N-(2-aminoethyl)-1,2-ethandiaminem

 

Antistatická přísada/filmotvorná přísada

ADIPIC ACID/ISOPHTHALIC ACID/NEOPENTYL GLYCOL/TRIMETHYLOLPROPANE COPOLYMER

 
 

25950-34-9

 
 
 

Filmotvorná přísada

ADIPIC ACID/ISOPHTHALIC ACID/NEOPENTYL GLYCOL/TRIMETHYLOLPROPANE COPOLYMER

 
 

25950-34-9

 

Kopolymer kyseliny hexandiové s 1,3-benzendikarboxylovou kyselinou, 2,2-dimethyl-1,3-propandiolem a 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiolem

 

Filmotvorná přísada

ADIPIC ACID/NEOPENTYL GLYCOL/TRIMELLITIC ANHYDRIDE COPOLYMER

 
 

28407-73-0

 

Kopolymer kyseliny hexandiové s 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurankarboxylovou kyselinou a 2,2-dimethyl-1,3-propandiolem

 

Filmotvorná přísada

AEGOPODIUM PODAGRARIA EXTRACT

 
 

90320-19-7

291-043-6

Aegopodium Podagraria Extract je výtažek získávaný z kvetoucí rostliny bršlice, Aegopodium podagraria, Apiaceae, bršlice kozí noha, miříkovité

 

Pleťový kondicionér

AESCULUS HIPPOCASTANUM BARK EXTRACT

 
 

8053-39-2

232-497-7

Aesculus Hippocastanum Bark Extract je výtažek získávaný z kůry jírovce, Aesculus hippocastanum, Hippocastanaceae, jírovec maďal, jírovcovité

 

Tonikum/astringentní přísada

AESCULUS HIPPOCASTANUM EXTRACT

 
 

8053-39-2

232-497-7

Aesculus Hippocastanum Extract je výtažek získávaný z jírovce, Aesculus hippocastanum, Hippocastanaceae, jírovec maďal, jírovcovité

 

Tonikum/astringentní přísada

AGAR

 

agar

9002-18-0

232-658-1

Agar

 

Pojivo/regulátor viskozity

AGARICUS BISPORUS EXTRACT

 
 

95009-14-6

305-742-1

Agaricus Bisporus Extract je výtažek získávaný z pečárky dvouvýtrusé Agaricus bisporus, Agaricaceae, pečárka dvouvýtrusá

 

Vyhlazující přísada

AGAROSE

 
 

9012-36-6

232-731-8

Agarosa

 

Pleťový kondicionér/regulátor viskozity

AGAVE AMERICANA EXTRACT

 
 

85186-53-4

286-037-5

Agave Americana Extract je výtažek získávaný z listů Agave americana, Agavaceae, agávovité

 

Pleťový kondicionér

AGAVE RIGIDA

 
 
 
 

Agave Rigida je rostlinný materiál získávaný z listů sisalu, Agave rigida, Agavaceae, agávovité

 

Přísada ke snížení objemové hmotnosti

AGAVE RIGIDA EXTRACT

 
 

165800-55-5

306-786-4

Agave Rigida Extract je výtažek získávaný z listů sisalu, Agave rigida, Agavaceae, agávovité

 

Přísada ke snížení objemové hmotnosti

AGRIMONIA EUPATORIA EXTRACT

 
 

84775-40-6

283-870-6

Agrimonia Eupatoria Extract je výtažek získávaný z listů řepíku, Agrimonia eupatoria, Rosaceae, řepík lékařský, růžovité

 

Pleťový kondicionér/astringentní přísada/antimikrobiální přísada

AGROPYRON REPENS EXTRACT

 
 

84649-79-6

283-459-1

Agropyron Repens Extract je výtažek získávaný z kořenů pýru plazivého, Agropyron repens, Gramineae, pýr plazivý, lipnicovité

 

Pleťový kondicionér

AHNFELTIA CONCINNA EXTRACT

 
 

223749-75-5

 

Ahnfeltia Concinna Extract je výtažek získávaný z řas, Ahnfeltia concinna, Phyllophoraceae

 

Přísada k ochraně pokožky; gelotvorná přísada

AILANTHUS ALTISSIMA EXTRACT

 
 

90131-67-2

290-380-6

Ailanthus Altissima Extract je výtažek získávaný z kůry Ailanthus altissima, Simarubaceae

 

Pleťový kondicionér

ALANINE

alanine

alaninum

56-41-7/302-72-7

200-273-8/206-126-4

Alanin

 

Antistatická přísada

ALANINE GLUTAMATE

 
 

13187-90-1

 

Glutamová kyselina, sloučenina s alaninem

 

Pleťový kondicionér

ALANINE/HISTIDINE/LYSINE POLYPEPTIDE COPPER HCL

 
 
 
 

Kopolymer alaninu, histidinu a lysinu, komplex s mědí, hydrochlorid

 

Pleťový kondicionér

ALBUMEN

 
 

9006-50-2

310-127-6

Přírodní látky, albumin, vaječný bílek

 

Filmotvorná přísada

ALCHEMILLA VULGARIS EXTRACT

 
 

84695-94-3

283-614-3

Alchemilla Vulgaris Extract je výtažek získávaný z listů a nadzemních částí kontryhelu, Alchemilla vulgaris, Rosaceae, kontryhel obecný, růžovité

 

Pleťový kondicionér/čistící přísada/astringentní přísada

ALCLOXA

alcloxa

 

1317-25-5

215-262-3

Alkloxa/alantoinatochlorotetrahydroxodihlinitý komplex

 

Antimikrobiální přísada/astringentní přísada

ALCOHOL

alcohol

alcoholum/ethanolum

64-17-5

200-578-6

Ethanol/ethylalkohol

 

Rozpouštědlo

ALCOHOL DENAT.

 
 
 
 

ethanol denaturovaný

 

Rozpouštědlo

ALDIOXA

aldioxa

 

5579-81-7

226-964-4

Aldioxa/alantoinatodihydroxohlinitý komplex

 

Antimikrobiální přísada/astringentní přísada

ALEURITES MOLUCCANA EXTRACT

 
 

223747-70-4

 

Aleurites Moluccana Extract je výtažek získávaný z voskových ořechů, Aleurites moluccana, Euphorbiaceae, tungovník molucký, pryšcovité

 

Vyhlazující přísada

ALEURITES MOLUCCANA NUT OIL

 
 

8015-80-3

 

Aleurites Moluccana Nut je olej získávaný z voskových ořechů, Aleurites moluccana, Euphorbiaceae, , tungovník molucký, pryšcovité

 

Pleťový kondicionér

ALEURITIC ACID

 
 

6949-98-0

 

9,10,16-trihydroxy-hexadekanová kyselina

 

Pleťový kondicionér

ALGAE

 
 
 
 
 
 

Tonikum/osvěžující přísada/přísada k uklidnění pokožky/zvlhčující přísada

ALGIN

sodium alginate

natrii alginas

9005-38-3

 

Natriumalginát/alginát sodný

 

Pojivo/regulátor viskozity

ALGINIC ACID

alginic acid

acidum alginicum

9005-32-7

232-680-1

Alginová kyselina

 

Pojivo/regulátor viskozity

ALKANNA TINCTORIA EXTRACT

 
 

85251-58-7

286-469-4

Alkanna Tinctoria Extract je výtažek získávaný z kořenů kamejníku, Alkanna tinctoria, Boraginaceae, kamejník barvířský, brutnákovité

 

Tonikum

ALLANTOIN

allantoin

 

97-59-6

202-592-8

Allantoin/1-(2,5-dioxoimidazolidin-4yl)močovina

 

Přísada k uklidnění pokožky

ALLANTOIN ACETYL METHIONINE

 
 

4207-40-3

224-126-2

Sloučenina N-acetyl-DL-methioninu s 1-(2,5dioxoimidazolidin-4-yl)močovinou (1:1)

 

Antistatická přísada/přísada k ochraně pokožky/přísada k uklidnění pokožky

ALLANTOIN ASCORBATE

 
 

57448-83-6

260-739-1

1-(2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)močovina L-askorbát

 

Antioxidant/přísada k uklidnění pokožky/přísada k ochraně pokožky

ALLANTOIN BIOTIN

 
 

4492-73-3

 

Sloučenina 1-(2,5-dioxoimidazolidin-4yl)močoviny s 2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4d]imidazol-4-pentanovou kyselinou

 

Přísada k uklidnění pokožky/přísada proti mazotoku/přísada k ochraně pokožky

ALLANTOIN CALCIUM PANTOTHENATE

 
 

4207-41-4

 

Sloučenina 1-(2,5-dioxoimidazolidin-4yl)močoviny s vápenatou solí (2:1) 2-[2hydroxy-3-(hydroxymethyl)-3methylbutanamido]propanové kyseliny

 

Přísada k uklidnění pokožky/přísada k ochraně pokožky

ALLANTOIN GALACTURONIC ACID

 
 

5119-24-4

 

Sloučenina 1-(2,5-dioxoimidazolidin-4yl)močoviny s galakturonovou kyselinou

 

Přísada k uklidnění pokožky/přísada k ochraně pokožky

ALLANTOIN GLYCYRRHETINIC ACID

 
 

976175

 

Sloučenina 1-(2,5-dioxoimidazolidin-4yl)močoviny s 3-hydroxy-11-oxoolean-12-en-29-ovou kyselinou (1:1)

 

Přísada k ochraně pokožky/přísada k uklidnění pokožky

ALLANTOIN PABA

 
 

4207-42-5

 

Sloučenina 1-(2,5-dioxoimidazolidin-4yl)močoviny s 4-aminobenzoovou kyselinou (1:1)

 

UV absorbent

ALLANTOIN POLYGALACTURONIC ACID

 
 

29659-38-9

 

Sloučenina polygalakturonové kyseliny s 1-(2,5-dioxoimidazolidin-4yl)močovinou

 

Přísada k ochraně pokožky/přísada k uklidnění pokožky

ALLIUM CEPA EXTRACT

 
 

8054-39-5

232-498-2

Allium Cepa Extract je výtažek získávaný z hlízy cibule, Allium cepa, Liliaceae, cibule kuchyňská, liliovité

 

Přísada proti lupům

ALLIUM SATIVUM EXTRACT

 
 

8008-99-9

232-371-1

Allium Sativum Extract je výtažek získávaný z hlízy česneku, Allium sativum, Liliaceae, česnek setý, liliovité

 

Antimikrobiální přísada

ALLYL CAPROATE

 
 

123-68-2

204-642-4

allylhexanoát/allylkapronát

 

Vyhlazující přísada

ALLYL METHACRYLATES CROSSPOLYMER

 
 

182212-41-5

 

Kopolymer vinylmethakrylátu a alylmethakrylátu

 

Stabilizátor emulze/zneprůhledňovací přísada/regulátor viskozity

ALLYL STEARATE/VA COPOLYMER

 
 

56266-37-6

 

Kopolymer allyloktadekanoátu s ethenylacetátem

 

Filmotvorná přísada

ALMOND OIL PEG-6 ESTERS

 
 

124046-50-0

 

Ethoxylovaný mandlový olej, 6 mol EO

 

Vyhlazující přísada

ALMONDAMIDE DEA

 
 

124046-18-0

 

N,N-bis(2-hydroxyethyl)- amidy mastných kyselin z mandlí

 

Surfaktant

ALMONDAMIDOPROPALKONIUM CHLORIDE

 
 

124046-03-3

 

[(Acylamino)propyl]benzyl(dimethyl)amoniumchlorid (acyl odvozen od mastných kyselin z mandlí)

 

Antistatická přísada

ALMONDAMIDOPROPYL BETAINE

 
 

165586-98-1

 

[(Acylamino)propyl](karboxylatomethyl)dimethylamonium, vnitřní sůl (acyl odvozen od mastných kyselin z mandlí)

 

Surfaktant/pěnící přísada/čistící přísada

ALMONDAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE

 
 

165586-99-2

 

N-[3-(dimethylamino)-propyl]-amidy mastných kyselin z mandlí

 

Antistatická přísada

ALMONDAMIDOPROPYLAMINE OXIDE

 
 

124046-20-4

 

N-oxidy N-[3-(dimethylamino)propyl]amidů mastných kyselin z mandlí

 

Surfaktant/pěnící přísada/čistící přísada

ALNUS FIRMIFOLIA EXTRACT

 
 

223747-71-5

 

Alnus Firmifolia Extract je výtažek získávaný ze šištice Alnus firmifolia, Betulaceae

 

Pleťový kondicionér

ALOE ARBORESCENS EXTRACT

 
 

223747-76-0

 

Aloe Arborescens Extract je výtažek získávaný z listů Aloe arborescens, Liliaceae, aloe, liliovité

 

Zvlhčující přísada/přísada k uklidnění pokožky

ALOE BARBADENSIS

 
 
 
 

Aloe Barbadensis je rostlinný materiál získávaný z listů aloe vera, Aloe barbadensis, Liliaceae, aloe, liliovité

 

Vyhlazující přísada

ALOE BARBADENSIS EXTRACT

 

aloes extractum

85507-69-3

287-390-8

Aloe Barbadensis Extract je výtažek získávaný z listů aloe vera, Aloe barbadensis, Liliaceae, aloe, liliovité

 

Vyhlazující přísada

ALOE BARBADENSIS FLOWER EXTRACT

 
 

85507-69-3

287-390-8

Aloe Barbadensis Flower Extract je výtažek získávaný z květů aloe, Aloe barbadensis, Liliaceae, aloe, liliovité

 

Vyhlazující přísada

ALOE BARBADENSIS GEL

 
 
 
 

Aloe Barbadensis Gel výtažek z listů aloe vera, Aloe barbadensis, Liliaceae, aloe, liliovité

 

Vyhlazující přísada

ALOE FEROX EXTRACT

 
 

84649-82-1

283-462-8

Aloe Ferox Extract je výtažek získávaný z listů Aloe ferox, Liliaceae, aloe, liliovité

 

Zvlhčující přísada/přísada k uklidnění pokožky

ALPHA DAMASCONE

 
 

23726-94-5

245-845-8

(Z)-1-(2,6,6-trimethyl-2-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on

 

Přísada k maskování pachu

ALPHA-GLUCAN OLIGOSACCHARIDE

 
 

27707-45-5

 

Homopolymer D-glukosy

 

Pleťový kondicionér

ALTHAEA OFFICINALIS

 
 
 
 

Althaea Officinalis je rostlinný materiál získávaný ze sušeného kořene proskurníku lékařského, Althaea officinalis, Malvaceae, proskurník lékařský, slézovité

 

Vyhlazující přísada

ALTHAEA OFFICINALIS EXTRACT

 
 

73049-65-7

277-254-6

Althaea Officinalis Extract je výtažek získávaný z kořene proskurníku lékařského, Althaea officinalis, Malvaceae, proskurník lékařský, slézovité

 

Vyhlazující přísada

ALTHAEA ROSEA POWDER

 
 

90045-76-4

289-940-2

Althaea Rosea Powder je získán drcením sušených květů topolovky, Althaea rosea, Malvaceae, topolovka růžová, slézovité

 

Pleťový kondicionér/zvlhčující přísada

ALUMINA

 

aluminii oxidum

1344-28-1

215-691-6

Oxid hlinitý

 

Abrazivum/zneprůhledňovací přísada/regulátor viskozity

ALUMINUM ACETATE

aluminium acetate

 

139-12-8

205-354-1

Octan hlinitý

 

Antimikrobiální přísada

ALUMINUM BEHENATE

 
 

18990-72-2

242-726-2

Aluminiumtridokosanoát/aluminiumtribehenát

 

Zneprůhledňovací přísada/regulátor viskozity

ALUMINUM BENZOATE

 
 

555-32-8

209-091-3

Aluminiumtribenzoát

 

Antimikrobiální přísada

ALUMINUM BROMOHYDRATE

 
 

39431-98-6

254-448-9

Bromidpentahydroxid hlinitý

 

Antiperspirační přísada/deodorační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM BUTOXIDE

 
 

2269-22-9

218-871-2

Hlinitá sůl 2-butanolu

 

Stabilizační přísada

ALUMINUM CAPRYLATE

 
 

6028-57-5

227-902-9

Aluminiumtris-(2-ethylhexanoát)

 

Stabilizátor emulze/zneprůhledňovací přísada/regulátor viskozity

ALUMINUM CAPRYLOYL HYDROLYZED COLLAGEN

 
 

165800-56-6

 

Hlinitá sůl bílkovinných hydrolyzátů s oktanovou kyselinou

 

Antistatická přísada/pleťový kondicionér/vlasový kondicionér

ALUMINUM CHLORIDE

aluminium chloride

 

7446-70-0

231-208-1

Chlorid hlinitý

 

Antiperspirační přísada/deodorační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM CHLOROHYDRATE

 
 

12042-91-0

234-933-1

Chloridpentahydroxid dihlinitý

 

Antiperspirační přísada/deodorační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM CHLOROHYDREX PEG

 
 

242812-76-6

 

Komplex polyethylenglykolu s chlorhydroxidem hlinitým (Al2Cl(OH)5)

 

Antiperspirační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM CHLOROHYDREX PG

 
 

245090-52-2

258-309-3

Komplex propylenglykolu s chlorhydroxidem hlinitým (Al2Cl(OH)5)

 

Antiperspirační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM CITRATE

 
 

813-92-3

 

Aluminiumcitrát, hlinitá sůl 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové kyseliny (1:1)

 

Antiperspirační přísada/deodorační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM DIACETATE

aluminium subacetate

 

142-03-0

205-518-2

Diacetáthydroxid hlinitý

 

Antimikrobiální přísada

ALUMINUM DICETYL PHOSPHATE

 
 

26527-54-8

 

Hlinitá sůl bis(hexadecyl)-fosfátu

 

Stabilizátor emulze

ALUMINUM DICHLOROHYDRATE

 
 
 

233-632-2

Chloridhydroxid hlinitý (Al2(OH)4Cl2)

 

Antiperspirační přísada/deodorační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM DICHLOROHYDRATE

 
 

10284-64-7

 

Chloridhydroxid hlinitý (Al:Cl 1:1)

 

Antiperspirační přísada/deodorační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM DICHLOROHYDREX PEG

 
 

242812-79-9

 

Komplex polyethylenglykolu s chlorhydroxidem hlinitým (AlCl(OH)2)

 

Antiperspirační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM DICHLOROHYDREX PG

 
 

245090-53-3

 

Komplex propylenglykolu s chlorhydroxidem hlinitým (AlCl(OH)2)

 

Antiperspirační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM DILINOLEATE

 
 

53202-37-2

 

Hlinitá sůl dimeru (Z,Z)-oktadec-9,12-dienové kyseliny

 

Stabilizátor emulze/zneprůhledňovací přísada/regulátor viskozity

ALUMINUM DIMYRISTATE

 
 

56639-51-1

260-305-1

Hydroxiddimyristát hlinitý/hydroxidditetradekanoát hlinitý

 

Stabilizátor emulze/zneprůhledňovací přísada/regulátor viskozity

ALUMINUM DISTEARATE

 
 

300-92-5

206-101-8

Hydroxiddistearát hlinitý/hydroxiddioktadekanoát hlinitý

 

Stabilizátor emulze/zneprůhledňovací přísada/regulátor viskozity

ALUMINUM FLUORIDE

 
 

7784-18-1

232-051-1

Fluorid hlinitý

III/1,34

Přísada k péči o dutinu ústní/přísada proti zubnímu plaku

ALUMINUM FORMATE

 
 

7360-53-4

230-898-1

Aluminiumtriformiát

 

Antimikrobiální přísada

ALUMINUM GLYCINATE

dihydroxyaluminium aminoacetate

 

13682-92-3

237-193-8

Dihydroxidglycinát hlinitý

 

Pufrační přísada

ALUMINUM HYDROGENATED TALLOW GLUTAMATE

 
 
 
 

Hlinité soli N-(acyl)-L-glutamové kyseliny, acyl odvozen od hydrogenovaných kyselin loje

 

Surfaktant

ALUMINUM HYDROXIDE

aluminium hydroxide

 

21645-51-2

244-492-7

Hydroxid hlinitý

 

Vyhlazující přísada/zvlhčující přísada/regulátor viskozity

ALUMINUM ISOSTEARATE

 
 

72277-75-9

 

Aluminium16-methylheptadekanoát/aluminiumisostearát

 

Stabilizátor emulze/zneprůhledňovací přísada/regulátor viskozity

ALUMINUM ISOSTEARATES/LAURATES/PALMITATES

 
 
 
 

Hlinité soli isostearové kyseliny, laurové kyseliny a palmitové kyseliny (směs)

 

Stabilizátor emulze/zneprůhledňovací přísada/regulátor viskozity

ALUMINUM ISOSTEARATES/LAURATES/STEARATES

 
 
 
 

Hlinité soli isostearové kyseliny, laurové kyseliny a stearové kyseliny (směs)

 

Stabilizátor emulze/zneprůhledňovací přísada/regulátor viskozity

ALUMINUM ISOSTEARATES/MYRISTATES

 
 
 
 

Hlinité soli isostearové kyseliny a myristové kyseliny (směs)

 

Stabilizátor emulze/zneprůhledňovací přísada/regulátor viskozity

ALUMINUM ISOSTEARATES/PALMITATES

 
 
 
 

Hlinité soli isostearové kyseliny a palmitové kyseliny (směs)

 

Stabilizátor emulze/zneprůhledňovací přísada/regulátor viskozity

ALUMINUM ISOSTEARATES/STEARATES

 
 
 
 

Hlinité soli isostearové kyseliny a stearové kyseliny (směs)

 

Stabilizátor emulze/zneprůhledňovací přísada/regulátor viskozity

ALUMINUM LACTATE

 
 

18917-91-4

242-670-9

Aluminiumtrilaktát

 

Pufrační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM LANOLATE

 
 

85005-39-6

284-972-3

Hlinité soli mastných kyselin lanolinu

 

Emulgátor/surfaktant

ALUMINUM METHIONATE

 
 

52667-15-9

258-085-7

Tris-μ-(methandisulfonato)dihlinitý komplex

 

Regulátor viskozity

ALUMINUM MYRISTATE

 
 

4040-50-0

223-728-2

Hlinitá sůl myristové kyseliny

 

Protispékavá přísada/stabilizátor emulze

ALUMINUM MYRISTATES/PALMITATES

 
 
 
 

Hlinité soli myristové kyseliny a palmitové kyseliny (směs)

 

Stabilizátor emulze/zneprůhledňovací přísada/regulátor viskozity

ALUMINUM PCA

 
 

59792-81-3

261-931-8

Tris(5-oxo-L-prolinato-N1,O2) hlinitý komplex

 

Astringentní přísada

ALUMINUM PHENOLSULFONATE

 
 

1300-35-2

215-083-0

Aluminium tris(hydroxybenzensulfonát)

 

Antimikrobiální přísada/deodorační přísada

ALUMINUM SESQUICHLOROHYDRATE

aluminium sesquichlorohydrate

 

11089-92-2

234-310-4

Chloridhydroxid hlinitý (Al4Cl3(OH)9)

 

Antiperspirační přísada/deodorační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM SESQUICHLOROHYDREX PEG

 
 

242812-86-8

 

Komplex chloridhydroxidu hlinitého s polyoxiranem (Al2Cl1.5(OH)4.5)

 

Antiperspirační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM SESQUICHLOROHYDREX PG

 
 

245090-60-2

 

Komplex chloridhydroxidu hlinitého s propan1,2-diolem (Al2Cl1.5(OH)4.5)

 

Antiperspirační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM SILICATE

 
 

1327-36-2

215-475-1

Křemičitan hlinitý (CI 77004)

 

Abrazivum/absorbent/zneprůhledňovací přísada

ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE

 
 

9087-61-0

 

Hydrogenoktenylbutandioát škrobu, hlinitá sůl

 

Absorbent/regulátor viskozity/protispékavá přísada

ALUMINUM STEARATE

aluminium monostearate

 

7047-84-9

230-325-5

Dihydroxidstearát hlinitý

IV/1

Kosmetické barvivo/protispékavá přísada

ALUMINUM STEARATES

 
 
 
 

Distearát hlinitý a tristearát hlinitý (směs)

 

Vyhlazující přísada/stabilizátor emulze/zneprůhledňovací přísada/regulátor viskozity

ALUMINUM SULFATE

aluminium sulfate

aluminii sulfas

10043-01-3

233-135-0

Síran hlinitý

 

Antiperspirační přísada/deodorační přísada

ALUMINUM TRISTEARATE

 
 

637-12-7

211-279-5

Aluminium tristearát

 

Vyhlazující přísada/stabilizátor emulze/zneprůhledňovací přísada/regulátor viskozity

ALUMINUM UNDECYLENOYL COLLAGEN AMINO ACIDS

 
 

162260-09-5

 

Komplexy hydrolyzátů kolagénu s hlinitými solemi undecenoylchloridu

 

Antistatická přísada/pleťový kondicionér/vlasový kondicionér

ALUMINUM ZIRCONIUM OCTACHLOROHYDRATE

 
 

98106-55-9

308-576-8

Oktachlorid-ikosahydroxid oktahlinitozirkoničitý

III/1,50

Antiperspirační přísada/deodorační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM ZIRCONIUM OCTACHLOROHYDREX GLY

 
 

174514-58-0

 

Komplex oktachlorid-ikosahydroxidu oktahlinito-zirkoničitého (Al8Zr(OH)20Cl8.xH2O) a glycinu

III/1,50

Antiperspirační přísada/deodorační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM ZIRCONIUM PENTACHLOROHYDRATE

 
 

98106-54-8

308-575-2

Pentachlorid-trikosahydroxid oktahlinitozirkoničitý

III/1,50

Antiperspirační přísada/deodorační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM ZIRCONIUM PENTACHLOROHYDREX GLY

 
 

125913-22-6

 

Komplex pentachlorid-trikosahydroxidu oktahlinito-zirkoničitého (Al8Zr(OH)23Cl5.xH2O) a glycinu

III/1,50

Antiperspirační přísada/deodorační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROHYDRATE

 
 

98106-52-6

308-573-1

Tetrachlorid-dodekahydroxid oktahlinitozirkoničitý

III/1,50

Antiperspirační přísada/deodorační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROHYDREX GLY

 
 

134910-86-4

 

Komplex tetrachlorid-dodekahydroxidu oktahlinitozirkoničitého (Al8Zr(OH)12Cl4.xH2O) a glycinu

III/1,50

Antiperspirační přísada/deodorační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROHYDREX PEG

 
 

246867-10-7

 

Chlorid-hydroxid hlinitozirkoničité komplexy s polyethylenglykolem. Koordinační komplex připraven reakcí tetrachlorid-dodekahydroxidu tetrahlinitozirkoničitého (Al4ZrCl4(OH)12) a polyethylenglykolu

III/1,50

Deodorační přísada

ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROHYDREX PG

 
 

235433-35-9

 

Komplex připraven reakcí tetrachlorid-dodekahydroxidu tetrahlinitozirkoničitého (Al4ZrCl4(OH)12) a propylenglykolu

III/1,50

Deodorační přísada

ALUMINUM ZIRCONIUM TRICHLOROHYDRATE

 
 

98106-53-7

308-574-7

Trichloridtridekahydroxid tetrahlinitozirkoničitý

III/1,50

Antiperspirační přísada/deodorační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM ZIRCONIUM TRICHLOROHYDREX GLY

 
 

134375-99-8

 

Komplex trichlorid-tridekahydroxidu oktahlinitozirkoničitého Al8Zr(OH)13Cl3.xH2O) a glycinu

III/1,50

Antiperspirační přísada/deodorační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM/MAGNESIUM HYDROXIDE STEARATE

 
 
 
 

Reakční produkt hydroxidu hlinito-hořečnatého a kyseliny stearovej

 

Stabilizátor emulze

AMARANTHUS CAUDATUS EXTRACT

 
 

223747-79-3

 

Amaranthus Caudatus Extract je výtažek získávaný ze semen laskavce Amaranthus caudatus, Amaranthaceae, laskavec ocasatý, laskavcovité

 

Pleťový kondicionér

AMINO BISPROPYL DIMETHICONE

 
 

243842-22-0

 
 
 

Emulgátor/vlasový kondicionér

AMINO BISPROPYL DIMETHICONE

 
 
 
 

1,1'-iminobis(3-(tris(trimethylsiloxy)silyl)propan

 

Emulgátor/vlasový kondicionér

4-AMINO-3-NITROPHENOL

 
 

610-81-1

210-236-8

4-amino-3-nitrofenol

 

Barva na vlasy

5-AMINO-4-FLUORO-2-METHYLPHENOL SULFATE

 
 

163183-01-5

 

5-amino-4-fluoro-2-methyl-fenyl sulfát (2:1) (sůl)

 

Barva na vlasy

2-AMINOBUTANOL

 
 

96-20-8

202-488-2

2-aminobutan-1-ol

 

Pufrační přísada

AMINOBUTYRIC ACID

 
 

56-12-2

200-258-6

4-aminobutanová kyselina

 

Vlasový kondicionér

2-AMINO-6-CHLORO-4-NITROPHENOL

 
 

1628499

228-762-1

2-amino-6-chlor-4-nitrofenol

 

Barva na vlasy

5-AMINO-6-CHLORO-o-CRESOL

 
 

84540-50-1

283-144-9

3-amino-2-chlor-6-methylfenol

 

Antimikrobiální přísada/barva na vlasy

5-AMINO-2,6-DIMETHOXY-3-HYDROXYPYRIDINE

 
 

104333-03-1

 

5-amino-3-hydroxy-2,6-dimethoxypyridin

 

Barva na vlasy

AMINOETHANESULFINIC ACID

 
 

300-84-5

 

2-amino-ethansulfinová kyselina

 

Redukční přísada

AMINOETHYL PROPANEDIOL

 
 

115-70-8

204-101-2

2-amino-2-ethylpropandiol

 

Pufrační přísada

AMINOETHYL SULFATE

 
 

926-39-6

213-135-7

2-aminoethylhydrogensulphát

 

Surfaktant

AMINOETHYLACRYLATE PHOSPHATE/ACRYLATES COPOLYMER

 
 

57450-97-2

 

Fosfát (sůl) kopolymeru 2-aminoethylpropenoátu s propan-1,2-diolmonopropenoátem

 

Antistatická přísada/filmotvorná přísada

2-AMINO-4-HYDROXYETHYLAMINOANISOLE

 
 

83763-47-7

280-733-2

2-[(3-amino-4-methoxyfenyl)amino]ethanol

 

Barva na vlasy

2-AMINO-4-HYDROXYETHYLAMINOANISOLE SULFATE

 
 

83763-48-8

280-734-8

(3-ammonio-4-methoxyfenyl)(2-hydroxyethyl) amoniumsulfát

 

Barva na vlasy

2-AMINO-3-HYDROXYPYRIDINE

 
 

16867-03-1

240-886-8

2-aminopyridin-3-ol

 

Barva na vlasy

4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE

 
 

2835-95-2

220-618-6

5-amino-o-kresol

 

Barva na vlasy

4-AMINO-m-CRESOL

 
 

2835-99-6

220-621-2

4-amino-m-kresol

 

Barva na vlasy

6-AMINO-m-CRESOL

 
 

2835-98-5

220-620-7

6-amino-m-kresol

 

Barva na vlasy

AMINOMETHYL PROPANEDIOL

 
 

115-69-5

204-100-7

2-amino-2-methylpropan-1,3-diol

 

Pufrační přísada

AMINOMETHYL PROPANOL

 
 

124-68-5

204-709-8

2-amino-2-methylpropanol

 

Pufrační přísada

2-AMINOMETHYL-p-AMINOPHENOL HCl

 
 

135043-64-0

 

4-amino-2-(aminomethyl)fenol dihydrochlorid

 

Barva na vlasy

4-AMINO-2-NITRODIPHENYLAMINE-2'-CARBOXYLIC ACID

 
 

117907-43-4

 

2-nitro-N(1)-(2-karboxyfenyl)- 1,4-benzendiamin

 

Barva na vlasy

2-AMINO-3-NITROPHENOL

 
 

603-85-0

210-060-1

2-amino-3-nitrofenol

 

Barva na vlasy

6-AMINO-o-CRESOL

 
 

17672-22-9

 

6-amino-2-methylfenol

 

Barva na vlasy

o-AMINOPHENOL SULFATE

 
 

67845-79-8

 

2-aminofenyl sulfát (2:1) (sůl)

 

Barva na vlasy

3-AMINOPROPANE SULFONIC ACID

 
 

3687-18-1

222-977-4

3-aminopropan-1-sulfonová kyselina

 

Surfaktant/hydrotropní přísada

AMINOPROPYL LAURYLGLUTAMINE

 
 

221389-16-8

 

N2-(3aminopropyl)-N2-dodecylglutamin

 

antistatická přísada/surfaktant/vlasový kondicionér

AMINOTRIAZINE PENTANE CARBOXAMIDE MIPA

 
 
 
 

Produkt reakce 5-(2-amino-1,3,5-triazin-4-yl)pentanamidu a 2-hydroxypropylaminu

 

Pleťový kondicionér

AMINOTRIMETHYLENE PHOSPHONIC ACID

 
 

6419-19-8

229-146-5

(nitrilotrimethylen)trisfosfonová kyselina

 

Chelatační činidlo

AMMI VISNAGA EXTRACT

 
 

84695-96-5

283-61-64

Ammi Visnaga Extract je výtažek plodů a lodyh pakmínu Ammi visnaga, Umbelliferae, pakmín pravý, okoličnaté

 

Pleťový kondicionér

AMMONIA

ammonia solution

 

7664-41-7

231-635-3

Amoniak bezvodý

III/1,4

Pufrační přísada

AMMONIUM ACETATE

 
 

631-61-8

211-162-9

Amoniumacetát/octan amonný

 

Pufrační přísada

AMMONIUM ACRYLATES COPOLYMER

 
 
 
 
 
 

Antistatická přísada/pojivo/filmotvorná přísada/regulátor viskozity

AMMONIUM ACRYLATES/ACRYLONITROGENS COPOLYMER

 
 
 
 

Amonné soli hydrolyzovaného akrylonitrilu

 

Filmotvorná přísada/regulátor viskozity

AMMONIUM ALGINATE

 
 

9005-34-9

 

Amoniumalginát

 

Pojivo/filmotvorná přísada/regulátor viskozity

AMMONIUM ALUM

alum, ammonium

 

7784-25-0

232-055-3

Síran amonnohlinitý

 

Antiperspirační přísada

AMMONIUM BENZOATE

 
 

1863-63-4

217-468-9

Amoniumbenzoát

VI/1,1

Konzervační přísada

AMMONIUM BICARBONATE

 
 

1066-33-7

213-911-5

Hydrogenuhličitan amonný

 

Pufrační přísada

AMMONIUM BISULFITE

 
 

10192-30-0

233-469-7

Hydrogensiřičitan amonný

VI/1,9

Konzervační přísada

AMMONIUM C9-10 PERFLUOROALKYLSULFONATE

 
 
 
 

Amonné soli perfluorovaných alkyl(C9-C10)sulfonátů

 

Surfaktant

AMMONIUM C12-15 ALKYL SULFATE

 
 

68815-61-2

272-385-5

Amoniumalkyl(C12C15)sulfáty

 

Surfaktant/čistící přísada/pěnící přísada

AMMONIUM C12-15 PARETH SULFATE

 
 

125301-89-5

 

Sulfát ethoxylovaného alkyl(C12-15)alkoholu, amonná sůl (průměrný molární poměr 1-4 mol EO)

 

Surfaktant/pěnící přísada/čistící přísada

AMMONIUM C12-16 ALKYL SULFATE

 
 

90583-12-3

292-210-6

Amoniumalkyl(C12-C16)sulfáty

 

Surfaktant/čistící přísada/pěnící přísada

AMMONIUM CAPRYLETH SULFATE

 
 

52286-18-7

 

Sulfát ethoxylovaného oktylalkoholu, amonná sůl (průměrný molární poměr 1-4 mol EO)

 

Surfaktant/pěnící přísada/čistící přísada

AMMONIUM CAPRYLETH-3 SULFATE

 
 

52286-18-7

 

Sulfát ethoxylovaného oktylalkoholu, amonná sůl (průměrný molární poměr 3 mol EO)

 

Surfaktant/čistící přísada/pěnící přísada

AMMONIUM CARBAMATE

 
 

1111-78-0

214-185-2

Amoniumkarbamát

 

Pufrační přísada

AMMONIUM CARBONATE

 

ammonii carbonas

10361-29-2

233-786-0

Uhličitan amonný

 

Pufrační přísada

AMMONIUM CASEINATE

 
 

9005-42-9

 

Kasein, amonná sůl

 

Antistatická přísada

AMMONIUM CHLORIDE

ammonium chloride

ammonii chloridum

12125-02-9

235-186-4

Chlorid amonný

 

Pufrační přísada/regulátor viskozity

AMMONIUM COCOMONOGLYCERIDE SULFATE

 
 

61789-03-5

 

Amonné soli sulfatovaných monoglyceridů mastných kyselin z kokosového oleje

 

Surfaktant/čistící přísada/pěnící přísada

AMMONIUM COCO-SULFATE

 
 

90989-98-3

292-758-6

Amoniumalkylsulfát (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje)

 

Surfaktant/pěnící přísada/čistící přísada

AMMONIUM COCOYL ISETHIONATE

 
 

223705-57-5

 

Amonné soli 2-sulfoethylesterů mastných kyselin z kokosového oleje

 

Surfaktant/čistící přísada

AMMONIUM COCOYL SARCOSINATE

 
 

223705-35-9

 

Amonné soli N-acyl-N-methylglycinů (acyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje)

 

Surfaktant/pěnící přísada/čistící přísada

AMMONIUM CUMENESULFONATE

 
 

37475-88-0

253-519-1

Amonium-4-isopropylbenzen-1-sulfonát/amoniumkumensulfonát

 

Surfaktant/hydrotropní přísada

AMMONIUM DIMETHICONE COPOLYOL SULFATE

 
 

130381-11-2

 

Amonná sůl sulfátu kopolymeru dimethylsilandiolu s oxiranem s koncovými skupinami mono((15-hydroxy-1,3-dimethyl-1-(3-(2-(2-(2-(sulfooxy)ethoxy)ethoxy)ethoxy)propyl)-3-((trimethylsilyl)oxy)-2,7,10,13-tetraoxa-1,3-disilapentadec-1-yl)oxy)-

 

Surfaktant/vlasový kondicionér/pleťový kondicionér

AMMONIUM DODECYLBENZENESULFONATE

 
 

1331-61-9

215-559-8

Amoniumdodecylbenzensulfonát

 

Surfaktant/pěnící přísada/čistící přísada

AMMONIUM FLUORIDE

 
 

12125-01-8

235-185-9

Fluorid amonný

III/1,33

Přísada k péči o dutinu ústní/přísada proti zubnímu plaku

AMMONIUM FLUOROSILICATE

 
 

16919-19-0

240-968-3

Hexafluorokřemičitan amonný

III/1,42

Přísada k péči o dutinu ústní/přísada proti zubnímu plaku

AMMONIUM GLYCOLATE

 
 

35249-89-9

 

Amoniumglykolát

 

Pufrační přísada

AMMONIUM GLYCYRRHIZATE

 
 

53956-04-0

258-887-7

Amoniumglycyrrhizát

 

Pleťový kondicionér

AMMONIUM HYDROLYZED COLLAGEN

 
 

222400-34-2

 

Amonné soli bílkovinných hydrolyzátů

 

Antistatická přísada/vlasový kondicionér/pleťový kondicionér

AMMONIUM HYDROXIDE

 
 

1336-21-6

215-647-6

Hydroxid amonný

 

Pufrační přísada/denaturační přísada

AMMONIUM IODIDE

 
 

12027-06-4

234-717-7

Jodid amonný

 

Antimikrobiální přísada

AMMONIUM ISOSTEARATE

 
 

191880-49-6

 

Amonium-16-methylheptadekanoát/amoniumisostearát

 

Emulgátor/surfaktant

AMMONIUM LACTATE

 
 

515-98-0

208-214-8

Amonium-2-hydroxypropanoát/amoniumlaktát

 

Pufrační přísada

AMMONIUM LAURETH SULFATE

 
 

32612-48-9

 

Sulfo((dodecyloxy)poly(oxyethylen), amonná sůl, 1-4 mol EO (průměrný molární poměr)

 

Surfaktant/pěnící přísada/čistící přísada

AMMONIUM LAURETH-5 SULFATE

 
 

32612-48-9

 

Sulfo((dodecyloxy)poly(oxyethylen), amonná sůl, 5 mol EO (průměrný molární poměr)

 

Surfaktant/pěnící přísada/čistící přísada

AMMONIUM LAURETH-6 CARBOXYLATE

 
 

41051-94-9

 

Sulfo((dodecyloxy)poly(oxyethylen), amonná sůl, 5 mol EO (průměrný molární poměr)

 

Surfaktant/čistící přísada

AMMONIUM LAURETH-7 SULFATE

 
 

32612-48-9

 

Sulfo((dodecyloxy)poly(oxyethylen), amonná sůl, 7 mol EO (průměrný molární poměr)

 

Surfaktant/pěnící přísada/čistící přísada

AMMONIUM LAURETH-8 CARBOXYLATE

 
 

41051-94-9

 

Sulfo((dodecyloxy)poly(oxyethylen), amonná sůl, 7 mol EO (průměrný molární poměr)

 

Surfaktant/čistící přísada

AMMONIUM LAURETH-9 SULFATE

 
 

32612-48-9

 

Sulfo((dodecyloxy)poly(oxyethylen), amonná sůl, 9 mol EO (průměrný molární poměr)

 

Surfaktant/pěnící přísada/čistící přísada

AMMONIUM LAURETH-12 SULFATE

 
 

32612-48-9

 

Sulfo((dodecyloxy)poly(oxyethylen), amonná sůl, 12 mol EO (průměrný molární poměr)

 

Surfaktant/čistící přísada/pěnící přísada

AMMONIUM LAUROYL SARCOSINATE

 
 

68003-46-3

268-130-2

Amonium-N-dodekanoyl-N-methylglycinát/amonium-N-dodekanoylsarkosinát

 

Antistatická přísada/surfaktant/pěnící přísada/čistící přísada

AMMONIUM LAURYL SULFATE

 
 

2235-54-3

218-793-9

Amoniumdodecylsulfát

 

Surfaktant/čistící přísada/pěnící přísada

AMMONIUM LAURYL SULFOSUCCINATE

 
 

221391-03-3

 

Amoniumdodecylsulfobutanoát

 

Surfaktant/čistící přísada/pěnící přísada

AMMONIUM MONOFLUOROPHOSPHATE

 
 

20859-38-5

 

Monofluorofosforečnan monoamonný

III/1,26

Přísada k péči o dutinu ústní/přísada proti zubnímu plaku

AMMONIUM MYRETH SULFATE

 
 

27731-61-9

 

Sulfo((tetradecyloxy)poly(oxyethylen), amonná sůl

 

Surfaktant/pěnící přísada/čistící přísada

AMMONIUM MYRISTYL SULFATE

 
 

52304-21-9

257-834-5

Amoniumtetradecylsulfát

 

Surfaktant/pěnící přísada/čistící přísada

AMMONIUM NONOXYNOL-4 SULFATE

 
 

31691-97-1

 

Sulfát ethoxylovaného 4-nonylfenolu, amonná sůl, 4 mol EO (průměrný molární poměr)

 

Emulgátor/surfaktant/čistící přísada/pěnící přísada

AMMONIUM NONOXYNOL-30 SULFATE

 
 

31691-97-1

 

Sulfát ethoxylovaného 4-nonylfenolu, amonná sůl, 30 mol EO (průměrný molární poměr)

 

Surfaktant/pěnící přísada/čistící přísada

AMMONIUM OLEATE

 
 

544-60-5

208-873-1

Amoniumoleát

 

Emulgátor/surfaktant/čistící přísada

AMMONIUM PALM KERNEL SULFATE

 
 

223705-48-4

 

Amoniumalkylsulfáty (alkyly odvozeny od mastných kyselin palmojádrového oleje)

 

Surfaktant/čistící přísada/pěnící přísada

AMMONIUM PERSULFATE

 
 

7727-54-0

231-786-5

Peroxodisíran amonný

 

Odbarvovací přísada

AMMONIUM PHENOLSULFONATE

 
 

61886-53-1

263-293-6

Amoniumhydroxybenzensulfonát

 

Antimikrobiální přísada/deodorační přísada

AMMONIUM PHOSPHATE

 
 

7722-76-1

231-764-5

Dihydrogenfosforečnan amonný

 

Přísada k péči o dutinu ústní/pufrační přísada

AMMONIUM POLYACRYLATE

 
 

2594383

 

Amoniumpolyakrylát

 

Surfaktant/stabilizační přísada

AMMONIUM POLYACRYLDIMETHYLTAURAMIDE

 
 

62152-14-1

 

Amonium-poly{2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propansulfonát}

 

Stabilizátor emulze/regulátor viskozity

AMMONIUM PROPIONATE

 
 

17496-08-1

241-503-7

Amoniumpropionát

VI/1,2

Konzervační přísada

AMMONIUM STEARATE

 
 

1002-89-7

213-695-2

Amoniumoktadekanoát/amoniumstearát

 

Emulgátor/surfaktant/čistící přísada

AMMONIUM STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER

 
 
 
 
 
 

Zneprůhledňovací přísada

AMMONIUM SULFATE

 
 

7783-20-2

231-984-1

Síran amonný

 

Redukční přísada/regulátor viskozity

AMMONIUM SULFITE

 
 

10196-04-0

233-484-9

Siřičitan amonný

VI/1,9

Konzervační přísada

AMMONIUM TALLATE

 
 

68132-50-3

268-643-1

Amonné soli mastných kyselin talového oleje

 

Emulgátor/surfaktant

AMMONIUM THIOGLYCOLATE

 
 

5421-46-5

226-540-9

Amoniumsulfanylacetát/amoniumthioglykolát

III/1,2a

Depilační přísada/redukční přísada

AMMONIUM THIOLACTATE

 
 

13419-67-5

236-526-4

Amonium-2-sulfanylpropanoát

 

Depilační přísada/redukční přísada

AMMONIUM VA/ACRYLATES COPOLYMER

 
 
 
 
 
 

Antistatická přísada/pojivo/filmotvorná přísada

AMMONIUM XYLENESULFONATE

 
 

26447-10-9

247-710-9

Amoniumxylensulfonát

 

Surfaktant/regulátor viskozity/hydrotropní přísada

AMNIOTIC FLUID

 
 
 
 

Přírodní látky – plodová voda získávaná z hovězího dobytku

 

Zvlhčující přísada/pleťový kondicionér

AMODIMETHICONE

 
 

71750-80-6

 

Polymer na bázi dimethylsiloxanu s koncovými (((3-((2-aminoethyl)amino)propyl)-dimethoxysilyl)oxy)-skupinami

 

Antistatická přísada/vlasový kondicionér

AMODIMETHICONE HYDROXYSTEARATE

 
 
 
 

Kopolymer 3-(2-Aminoethylamino)propylsiloxanu a 12-hydroxyoktadekanoátu dimethylsiloxanu

 

Vlasový kondicionér

AMODIMETHICONE/DIMETHICONE COPOLYOL

 
 
 
 

Kopolymer 3-(2-Aminoethylamino)propylsiloxanu a ethoxylovaného a propoxylovaného dimethylsiloxanu

 

Antistatická přísada/vyhlazující přísada

AMOMUM AROMATICUM EXTRACT

 
 

91745-62-9

294-734-0

Amomum Aromaticum Extract je výtažek získávaný ze sušených plodů druhu Amomum aromaticum, Zingiberaceae, zázvorovité

 

Pleťový kondicionér

AMP-ACRYLATES COPOLYMER

 
 
 
 
 
 

Filmotvorná přísada

AMP-ACRYLATES/DIACETONEACRYLAMIDE COPOLYMER

 
 
 
 
 
 

Filmotvorná přísada

AMP-ACRYLATES/DIMETHYLAMINOETHYLMETHACRYLATE COPOLYMER

 
 
 
 

Kopolymer dimethylaminoethylmethakrylátu a soli 2-methyl-2-amino-1-propanolu s kyselinou akrylovou, methakrylovou nebo jedním z jejích jednoduchých esterů

 

Filmotvorná přísada/vlasový fixatér

AMPD-ACRYLATES/DIACETONEACRYLAMIDE COPOLYMER

 
 
 
 
 
 

Filmotvorná přísada

AMPD-ISOSTEAROYL HYDROLYZED COLLAGEN

 
 

169590-82-3

 

Produkt reakce hydrolyzátů kolagenu s isostearoyl chloridem a 2-amino2-methylpropan-1,3-diolem

 

Emulgátor

AMPD-ROSIN HYDROLYZED COLLAGEN

 
 

169590-84-5

 

Produkt reakce hydrolyzátů kolagenu s kalafunou a 2-amino2-methylpropan-1,3-diolem

 

Emulgátor

AMP-ISOSTEAROYL GELATIN/KERATIN AMINO ACIDS/LYSINE HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE

 
 

156715-41-2

 

Produkt reakce 2-hydroxy-N,N,N- trimethyl-1-propylamoniumchloridu polymerního produktu želatiny, hydrolyzátů keratinu a L-lysinu s isostearoyl chloridem a 2-amino2-methylpropan-1,3-diolem

 

Surfaktant/pleťový kondicionér/vlasový kondicionér

AMP-ISOSTEAROYL HYDROLYZED COLLAGEN

 
 

222400-36-4

 

Produkt reakce hydrolyzátů kolagenu s isostearoyl chloridem a 2-amino2-methylpropan-1,3-diolem

 

Antistatická přísada/vyhlazující přísada/surfaktant/vlasový kondicionér/pleťový kondicionér

AMP-ISOSTEAROYL HYDROLYZED SOY PROTEIN

 
 

156715-45-6

 

Produkt reakce bílkovinných hydrolyzátů soje s isostearoyl chloridem a 2-amino-2-methyl-1-propanolem

 

Emulgátor/pleťový kondicionér/vlasový kondicionér

AMP-ISOSTEAROYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN

 
 

222400-35-3

 

Produkt reakce bílkovinných hydrolyzátů pšenice s isostearoyl chloridem a 2-amino-2-methyl-1-propanolem

 

Emulgátor/vlasový kondicionér/pleťový kondicionér

AMYL ACETATE

 
 

628-63-7

211-047-3

Pentylacetát/amylacetát

 

Rozpouštědlo

AMYL BENZOATE

 
 

2049-96-9

218-077-6

Pentylbenzoát/amylbenzoát

 

Rozpouštědlo/přísada k maskování pachu

AMYL CINNAMAL

 
 

122-40-7

204-541-5

2-benzylidenheptanal

 

Přísada k maskování pachu

AMYL SALICYLATE

 
 

2050-08-0

218-080-2

Pentylsalicylát

 

Pleťový kondicionér

AMYLASE

 
 

9000-92-4

232-567-7

Amylasa

 

Pleťový kondicionér

AMYLODEXTRIN

 
 

9005-84-9

232-686-4

Amylodextrin

 

Absorbent

AMYLOGLUCOSIDASE

 
 

9032-08-0

232-877-2

Amylasa, gluko-

 

Pleťový kondicionér

AMYLOPECTIN

 
 

9037-22-3

232-911-6

Amylopektin

 

Regulátor viskozity

AMYRIS BALSAMIFERA OIL

 
 

8015-65-4

 

Amyris Balsamifera Oil je prchavý olej destilovaný z kůry Amyris balsamifera, Rutaceae, santalové dřevo, routovité

 

Tonikum

ANACARDIUM OCCIDENTALE EXTRACT

 
 

89958-30-5

289-654-8

Anacardium Occidentale Extract je výtažek získávaný ze semen plodů ledvinovníku (kešu), Anacardium occidentale, Anacardiaceae, ledvinovník západní, ledvinovnikovité

 

Vyhlazující přísada

ANACARDIUM OCCIDENTALE NUT OIL

 
 

8007-24-7

 

Anacardium Occidentale Nut Oil je neprchavý olej získávaný ze semen plodů ledvinovníku (kešu), Anacardium occidentale, Anacardiaceae, ledvinovník západní, ledvinovnikovité

 

Vyhlazující přísada

ANACYCLUS PYRETHRUM EXTRACT

 
 

84787-64-4

284-105-9

Anacyclus Pyrethrum Extract je výtažek získávaný z kořenů trahoku římského, Anacyclus pyrethrum, Compositae, trahok římský, hvězdnicovité

 

Pleťový kondicionér

ANANAS SATIVUS EXTRACT

 
 

68917-26-0

272-839-2

Ananas Sativus Extract je výtažek získávaný z plodu ananasu, Ananas comosus, Bromeliaceae, ananas chocholatý, broméliovité

 

Osvěžující přísada/tonikum/zvlhčující přísada

ANCHUSA OFFICINALIS EXTRACT

 
 

90320-53-9

291-080-8

Anchusa Officinalis Extract je výtažek získávaný z plodů, listů a lodyh pilátu, Anchusa officinalis, Boraginaceae, pilát lékařský, brutnákovité

 

Pleťový kondicionér

ANETHOLE

 
 

104-46-1

203-205-5

1-methoxy-4-(1-propenyl)-benzen

 

Denaturační přísada

ANGELICA ACUTILOBA EXTRACT

 
 

164288-49-7

 

Angelica Acutiloba Extract je výtažek získávaný z kořenů Japanese angelica, Angelica acutiloba, Umbelliferae

 

Pleťový kondicionér

ANGELICA ACUTILOBA WATER

 
 

164288-49-7

 

Angelica Acutiloba Water je vodní roztok vonných složek z květů nebo kořenů děhelu, Angelica acutiloba, Umbelliferae, děhel, okoličnaté

 

Pleťový kondicionér

ANGELICA ARCHANGELICA EXTRACT

 
 

84775-41-7

283-871-1

Angelica Archangelica Extract je výtažek získávaný z kořenů anděliky, Angelica archangelica, Umbelliferae, andělika lékařská, miříkovité

 

Tonikum

ANGELICA DAHURICA EXTRACT

 
 

223747-83-9

 

Angelica Dahurica Extract je výtažek získávaný z kořenů děhelu, Angelica dahurica, Umbelliferae, děhel dahurský, miříkovité

 

Pleťový kondicionér

ANGELICA KEISKEI EXTRACT

 
 
 
 

Angelica Keiskei Extract je výtažek získávaný z listů a lodyh druhu Angelica keiskei, Apiaceae, miříkovité

 

Pleťový kondicionér

ANGELICA POLYMORPHA SINENSIS EXTRACT

 
 
 
 

Angelica Polymorpha Sinensis Extract je výtažek získávaný ze sušených kořenů anděliky čínské, Chinese angelica, Angelica polymorpha sinensis, Umbelliferae, andělika čínská, miříkovité

 

Pleťový kondicionér

ANIBA ROSAEODORA EXTRACT

 
 

83863-32-5

281-093-7

Aniba Rosaedora Extract je výtažek získávaný z růžového dřeva, Lauraceae, vavřínovité

 

Pleťový kondicionér

ANIBA ROSAEODORA OIL

 
 

8015-77-8

 

Aniba Rosaeodora Oil je prchavý olej získávaný z růžového dřeva, Lauraceae, vavřínovité

 

Tonikum

ANIGOZANTHOS FLAVIDUS FLOWER EXTRACT

 
 

223749-17-5

 

Anigozanthos Flavidus Flower Extract je výtažek získávaný z květů a listů klokaní tlapky, Anigozanthos flavidus, Haemodoraceae

 

Pleťový kondicionér

ANONA CHERIMOLIA EXTRACT

 
 

98653-82-8

308-813-5

Anona Cherimolia Extract je výtažek získávaný z plodů láhevníku, Annona cherimolia, Annonaceae, láhevník čerimoja, láhevníkovité

 

Pleťový kondicionér

ANONA MURICATA EXTRACT

 
 

93165-81-2

296-969-4

Anona Muricata Extract je výtažek získávaný z plodů druhu Anona muricata, Anonaceae, láhevníkovité

 

Pleťový kondicionér

ANTHEMIS NOBILIS EXTRACT

 

chamomillae romanae flos

84649-86-5

283-467-5

Anthemis Nobilis Extract je výtažek získávaný z květů rmenu, Anthemis nobilis, Compositae, rmen sličný, hvězdnicovité

 

Tonikum/pleťový kondicionér

ANTHEMIS NOBILIS OIL

 
 

8015-92-7

 

Anthemis Nobilis Oil je prchavý olej destilovaný ze sušených hlaviček květů rmenu, Compositae, rmen sličný, hvězdnicovité

 

Tonikum/pleťový kondicionér

ANTHOCYANINS

 
 
 
 
 

IV/1

Kosmetické barvivo

ANTHRISCUS CEREFOLIUM EXTRACT

 
 

85085-20-7

285-352-5

Anthriscus Cerefolium Extract je výtažek získávaný z kerblíku, Anthriscus cerefolium, Umbelliferae, kerblík třebule, miříkovité

 

Pleťový kondicionér

ANTHRISCUS SYLVESTRIS EXTRACT

 
 

23749-19-7

 

Anthriscus Sylvestris Extract je výtažek získávaný z kerblíku lesního, Anthriscus sylvestris, Umbelliferae, kerblík lesní, miříkovité

 

Pleťový kondicionér

ANTHYLLIS VULNERARIA EXTRACT

 
 

89957-45-9

289-563-3

Anthyllis Vulneraria Extract je výtažek získávaný z květů úročníku Anthyllis vulneraria, Leguminosae, úročník bolhoj

 

Pleťový kondicionér

AORTA EXTRACT

 
 

225234-42-4

 

Aorta Extract je výtažek získávaný z aorty živočichů

 

Pleťový kondicionér

APIUM GRAVEOLENS EXTRACT

 
 

89997-35-3

289-668-4

Apium Graveolens Extract je výtažek získávaný z rostliny, kořenů a semen celeru, Apium graveolens, Umbelliferae, celer vonný (miřík celer), miříkovité

 

Tonikum

APRICOT KERNEL OIL PEG-6 ESTERS

 
 

69071-70-1

 

Tuky a oleje, ethoxylované glyceridy kyselin z jáder meruněk, 6 mol EO (průměrný molární poměr)

 

Vyhlazující přísada/emulgátor/surfaktant

APRICOTAMIDE DEA

 
 

185123-36-8

 

N,N-bis(2-hydroxyethyl)amidy kyselin z jáder meruněk

III/1,60

Surfaktant/regulátor viskozity/přísada podporující tvorbu pěny

APRICOTAMIDOPROPYL BETAINE

 
 

133934-08-4

 

N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-3-[(1-acyl)amino]-1-propylamonium, vnitřní sůl (acyl odvozen od kyselin z pecek meruněk)

 

Surfaktant/čistící přísada/přísada podporující tvorbu pěny

APRICOTAMIDOPROPYL ETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE

 
 

115340-78-8

 

Ethylsulfáty 3-[(1-acyl)amino]-N-ethyl-N,N-dimethyl-1-propylamonium (acyl odvozen od kyselin z pecek meruněk)

 

Antistatická přísada/vlasový kondicionér

AQUA

water

aqua

7732-18-5

231-791-2

Voda

 

Rozpouštědlo

ARACHIDETH-20

 
 

26636-39-5

 

Ethoxylovaný arachidylalkohol, 20 mol EO (průměrný molární poměr)

 

Surfaktant

ARACHIDIC ACID

 
 

506-30-9

208-031-3

Ikosanová kyselina/arachidová kyselina

 

Emulgátor

ARACHIDONIC ACID

 
 

506-32-1

208-033-4

Ikosa-5,8,11,14-tetraenová kyselina/arachidonová kyselina

 

Vyhlazující přísada

ARACHIDYL ALCOHOL

 
 

629-96-9

211-119-4

Ikosan-1-ol/arachidylalkohol

 

Vyhlazující přísada

ARACHIDYL BEHENATE

 
 

42233-14-7

255-728-3

Ikosyldokosanoát

 

Vyhlazující přísada

ARACHIDYL GLYCOL

 
 

39825-93-9

254-647-0

Ikosan-1,2-diol

 

Zvlhčující přísada

ARACHIDYL GLYCOL ISOSTEARATE

 
 

172399-14-3

 

2-hydroxyikosanylisostearát

 

Vyhlazující přísada

ARACHIDYL PROPIONATE

 
 

65591-14-2

265-839-9

Ikosanylpropanoát/ikosanylpropionát

 

Vyhlazující přísada

ARACHIS HYPOGAEA FLOUR

 
 
 
 

Arachis Hypogaea Flour je prášek získávaný mletím arašidů, Arachis hypogaea, Leguminosae, podzemnice olejná, bobovité

 

Abrazivum/regulátor viskozity

ARACHIS HYPOGAEA OIL

peanut oil

arachidis oleum

2228777

232-296-4

Arachis Hypogaea Oil je čištěný neprchavý olej získávaný z jáder jednoho nebo více kultivarů arašidů, Arachis hypogaea, Leguminosae, podzemnice olejná, bobovité

 

Vyhlazující přísada/rozpouštědlo

ARALIA NUDICAULIS EXTRACT

 
 

223749-20-0

 

Aralia Nudicaulis Extract je výtažek získávaný z kořenů druhu Aralia nudicaulis, Araliaceae, přestup podražcolistý, liliovité

 

Tonikum

ARBUTIN

 
 

497-76-7

207-850-3

4-Hydroxyfenyl .beta.-D-glukopyranosid

 

Antioxidant/pleťový kondicionér

ARBUTUS UNEDO EXTRACT

 
 

84012-12-4

281-657-2

Arbutus Unedo Extract je výtažek z listů planiky, Arbutus unedo, Ericaceae, planika, vřesovcovité

 

Tonikum

ARCTIUM LAPPA EXTRACT

 
 

84012-13-5

281-658-8

Arctium Lappa Extract je výtažek získávaný z kořenů lopuchu, Arctium lappa, Compositae, lopuch větší, hvězdnicovité

 

Přísada k uklidnění pokožky/přísada proti mazotoku/pleťový kondicionér/astringentní přísada/tonikum

ARCTIUM LAPPA SEED OIL

 
 
 
 

Arctium Lappa Seed Oil je neprchavý olej vylisovaný ze semen druhu Arctium lappa, Compositae, lopuch, hvězdnicovité

 

Vyhlazující přísada

ARCTIUM MAJUS EXTRACT

 
 

84649-87-6

283-468-0

Arctium Majus Extract je výtažek získávaný z kořenů lopuchu, Arctium majus, Compositae, lopuch větší, hvězdnicovité

 

Čistící přísada/vlasový kondicionér/přísada proti lupům/pleťový kondicionér/astringentní přísada

ARCTIUM MINUS EXTRACT

 
 

84649-88-7

283-469-6

Arctium Minus Extract je výtažek získávaný z kořenů lopuchu, Arctium minus, Compositae, lopuch menší, hvězdnicovité

 

Čistící přísada/vlasový kondicionér/přísada proti lupům/pleťový kondicionér/astringentní přísada

ARCTOSTAPHYLOS UVA URSI EXTRACT

 
 

84776-10-3

283-934-3

Arctostaphylos Uva-ursi Extract je výtažek získávaný z listů medvědice, Arctostaphylos uva-ursi, Ericaceae, medvědice lékařská, vřesovcovité

 

Astringentní přísada/odbarvovací přísada

ARGANIA SPINOSA OIL

 
 

223747-87-3

 

Argania Spinosa Oil je neprchavý olej získávaný z pecek arganovníku, Argania spinosa, Sapotaceae, zapotovité

 

Pleťový kondicionér

ARGEMONE MEXICANA OIL

 
 

225233-94-3

 

Argemone Mexicana Oil je neprchavý olej získávaný ze semen druhu Argemone mexicana, Papaveraceae, mákovité

 

Vlasový kondicionér/pleťový kondicionér/vyhlazující přísada

ARGILLA

 
 

12199-37-0

235-374-6

Přírodní látky. Smektit- skupina minerálů

 

Abrazivum/přísada ke snížení objemové hmotnosti/zvlhčující přísada

ARGININE

arginine

 

74-79-3

200-811-1

L-Arginin

 

Antistatická přísada

ARGININE ASPARTATE

 
 

7675-83-4

231-656-8

L-arginin-L-aspartát

 

Pleťový kondicionér/vlasový kondicionér

ARGININE COCOATE

 
 

90170-81-3

290-518-5

L-arginin-N2-koko acyl deriváty

 

Pleťový kondicionér

ARGININE GLUTAMATE

arginine glutamate

 

4320-30-3

224-350-0

L-arginin-L-glutamát

 

Pleťový kondicionér/vlasový kondicionér

ARGININE HCL

 
 

1119-34-2

214-275-1

L-Arginin hydrochlorid

 

Pleťový kondicionér

ARGININE HEXYLDECYL PHOSPHATE

 
 

111129-35-2

 

L-Arginin-2-hexyldecyldihydrogenfosfát

 

Vyhlazující přísada

ARGININE PCA

 
 

56265-06-6

260-081-5

L-arginin-5-oxo-L-prolinát

 

Zvlhčující přísada

ARGININE/LYSINE POLYPEPTIDE

 
 

31014-78-5

 

Kopolymer L-argininu a L-lysinu

 

Pleťový kondicionér

ARMERIA MARITIMA EXTRACT

 
 

223747-89-5

 

Armeria Maritima Extract je výtažek získávaný z nadzemních částí trávničky Armeria maritima, Plumbaginaceae, trávnička přímorská, olovencovité

 

Pleťový kondicionér

ARNICA MONTANA

 
 
 
 

Arnica Montana je rostlinný materiál získávaný ze sušených květů, kořenů nebo oddenků prhy, Arnica montana, Compositae, prha chlumní, hvězdnicovité

 

Tonikum/vyhlazující přísada/přísada proti lupům/antimikrobiální přísada

ARNICA MONTANA EXTRACT

 
 

68990-11-4

273-579-2

Arnica Montana Extract je výtažek získávaný ze sušených hlaviček květů prhy, Arnica montana, Compositae, prha chlumní, hvězdnicovité

 

Tonikum/vyhlazující přísada/přísada proti lupům/antimikrobiální přísada

AROMA

 
 
 
 

Esence nebo aromatické směsi a jejich složky

 
 

ARTEMIA EXTRACT

 
 

225234-40-2

 

Artemia Extract je výtažek získávaný ze žábronožky solné (Artemia salina)

 

Pleťový kondicionér

ARTEMISIA ABROTANUM EXTRACT

 
 

89957-58-4

289-576-4

Artemisia Abrotanum Extract je výtažek získávaný z listů a nadzemních částí pelyňku, Artemisia abrotanum, Compositae, pelyněk brotan, hvězdnicovité

 

Zvlhčující přísada

ARTEMISIA ABSINTHIUM EXTRACT

 
 

84929-19-1

284-503-2

Artemisia Absinthium Extract je výtažek získávaný z kvetoucí rostliny pelyňku, Artemisia absinthium, Compositae pelyněk pravý, hvězdnicovité

 

Pleťový kondicionér

ARTEMISIA CAPILLARIS EXTRACT

 
 

223747-93-1

 

Artemisia Capillaris Extract je výtažek získávaný z květů druhu Artemisia capillaris, Compositae, hvězdnicovité

 

Pleťový kondicionér

ARTEMISIA DRACUNCULUS EXTRACT

 
 

90131-45-6

290-356-5

Artemisia Dracunculus Extract je výtažek získávaný z kořenů estragonu, Artemisia dracunculus, Asteraceae, hvězdnicovité

 

Tonikum

ARTEMISIA PRINCEPS EXTRACT

 
 

223747-95-3

 

Artemisia Princeps Extract je výtažek získávaný ze sušených listů Artemisia princeps, Compositae, hvězdnicovité

 

Pleťový kondicionér/tonikum

ARTEMISIA PRINCEPS WATER

 
 

223747-95-3

 

Artemisia Princeps Water je vodní roztok vonných složek z listů Artemisia princeps, Compositae, hvězdnicovité

 

Pleťový kondicionér

ARTEMISIA VULGARIS EXTRACT

 
 

84775-45-1

283-874-8

Artemisia Vulgaris Extract je výtažek získávaný z celé rostliny černobýlu, Artemisia vulgaris, Compositae, pelyněk černobýl, hvězdnicovité

 

Pleťový kondicionér

ASARUM SIEBOLDI EXTRACT

 
 

223748-00-3

 

Asarum Sieboldi Extract je výtažek získávaný z kořenů druhu Asarum sieboldi, Aristolochiaceae, podražcovité

 

Pleťový kondicionér

ASCOPHYLLUM NODOSUM EXTRACT

 
 

84775-78-0

283-907-6

Ascophyllum Nodosum Extract je výtažek získávaný z řasy Ascophyllum nodosum, Fucaceae, chaluhovité

 

Pleťový kondicionér

ASCORBIC ACID

ascorbic acid

acidum ascoribicum

50-81-7

200-066-2

L-askorbová kyselina/vitamin C

 

Antioxidant/pufrační přísada

ASCORBIC ACID POLYPEPTIDE

 
 
 
 

Produkt reakce kyseliny L-askorbové s bílkovinnými hydrolyzáty

 

Pleťový kondicionér

ASCORBYL DIPALMITATE

 
 

28474-90-0

 

O,O-dihexadekanoyl-L-askorbová kyselina

 

Antioxidant

ASCORBYL METHYLSILANOL PECTINATE

 
 
 
 

Kopolymer kyseliny askorbové s pektinem a methylsilanolem

 

Antioxidant/regulátor viskozity

ASCORBYL PALMITATE

ascorbyl palmitate

 

137-66-6

205-305-4

6-O-palmitoylaskorbová kyselina

 

Antioxidant

ASCORBYL STEARATE

 
 

25395-66-8

246-944-9

O-stearoyl-L-askorbová kyselina

 

Antioxidant

ASIATIC ACID

 
 

464-92-6

 

(2.alfa.,3.beta.,4.alfa.)-2,3,23-trihydroxyurs-12-en-28-ová kyselina

 

Stabilizační přísada/pleťový kondicionér

ASIMINA TRILOBA EXTRACT

 
 

89957-75-5

289-594-2

Asimina Triloba Extract je výtažek získávaný z plodu muďoulu, Asimina triloba, Annonaceae, muďoul trojlaločný, láhevníkovité

 

Vyhlazující přísada

ASPARAGINE

 
 

70-47-3

200-735-9

L-Asparagin/2-amino-3-karbamoylpropanová kyselina

 

Antistatická přísada

ASPARAGOPSIS ARMATA EXTRACT

 
 

174393-71-6

 

Asparagopsis Armata Extract je výtažek získávaný z řas druhu Asparagopsis armata, Bonnemaisoniaceae

 

Přísada k ochraně pokožky

ASPARAGUS OFFICINALIS EXTRACT

 
 

84649-90-1

283-471-7

Asparagus Officinalis Extract je výtažek získávaný z vrcholků a lodyh chřestu Asparagus officinalis, Liliaceae, chřest obecný, liliovité

 

Pleťový kondicionér

ASPARAGUS OFFICINALIS ROOT EXTRACT

 
 

84649-90-1

283-471-7

Asparagus Officinalis Root Extract je výtažek získávaný z kořenů chřestu, Asparagus officinalis, Liliaceae, chřest obecný, liliovité

 

Pleťový kondicionér

ASPARTAME

 
 

22839-47-0

245-261-3

N-methyl ester kyseliny 3-amino-N-(1-karboxy-2-fenylethyl)jantarové/aspartam

 

Přísada k maskování pachu

ASPARTIC ACID

aspartic acid

 

56-84-8

200-291-6

Asparagová kyselina/aspartová kyselina/2-aminobutandiová kyselina

 

antistatická přísada

ASPERGILLUS FERMENT

 
 
 
 

Aspergillus Ferment je produkt získávaný fermentací plísní Aspergillus

 

Pleťový kondicionér

ASPERGILLUS/ASPIDOSPERMA QUEBRACHO FERMENT

 
 
 
 

Produkt fermentace štítosemenky plísní Aspergillus

 

Pleťový kondicionér

ASPERULA ODORATA EXTRACT

 
 

90028-83-4

289-877-0

Asperula Odorata Extract je výtažek získávaný z květů a listů svízelu, Asperula odorata, Rubiaceae, svízel vonný, mořenovité

 

Pleťový kondicionér

ASTRAGALUS GUMMIFER EXTRACT

 
 

85085-21-8

285-353-0

Astragalus Gummifer Extract je výtažek získávaný z kořenů tragantové gumy, Astragalus gummifer, Leguminosae, kozinec slizodárný, bobovité

 

Stabilizátor emulze/filmotvorná přísada/regulátor viskozity

ASTRAGALUS GUMMIFER GUM

 

tragacantha

9000-65-1

232-552-5

Astragalus Gummifer Gum je sušená živičnatá tekutina získávaná z tragantové gumy, Leguminosae, kozinec slizodárný, bobovité

 

Regulátor viskozity

ASTRAGALUS MEMBRANACEUS EXTRACT

 
 

94166-93-5

303-391-9

Astragalus Membranaceus Extract je výtažek získávaný z kořenů kozince Astragalus membranaceus, Leguminosae, kozinec blanitý, bobovité

 

Pleťový kondicionér

ASTRAGALUS SINICUS EXTRACT

 
 

223749-21-1

 

Astragalus Sinicus Extract je výtažek získávaný z rostliny druhu Astragalus sinicus, Leguminosae, kozinec, bobovité

 

Pleťový kondicionér

ATELOCOLLAGEN

 
 

9007-34-5

232-697-4

Kolageny. Vláknité bílkoviny tvořící jednu třetinu všech bílkovin organismu savců. Jde o polypeptid obsahující tři peptidové řetězce bohaté na prolin a hydroxyprolin

 

Pleťový kondicionér

ATRIPLEX NUMMULARIA EXTRACT

 
 

223748-04-7

 

Atriplex Nummularia je výtažek druhu Atriplex nummularia, Chenopodiaceae, mertlíkovité

 

Pleťový kondicionér

ATTALEA EXCELSA CERA

 
 

68917-70-4

272-847-6

Attalea Excelsa Cera je vosk získávaný z druhu Attalea excelsa, Arecaceae, arekovité

 

Antistatická přísada/filmotvorná přísada

ATTAPULGITE

 
 

12174-11-7

 

Palygorskit

 

Regulátor viskozity

AVENA SATIVA BRAN

 
 
 
 

Avena Sativa Bran jsou otruby získávané z ovsa, Avena sativa, Poaceae, oves setý, lipnicovité

 

Abrazivum/absorbent/přísada ke snížení objemové hmotnosti

AVENA SATIVA BRAN EXTRACT

 
 

84012-26-0

281-672-4

Avena Sativa Bran Extract je výtažek získávaný z ovesných otrub, Avena sativa, Poaceae, oves setý, lipnicovité

 

Abrazivum

AVENA SATIVA EXTRACT

 
 

84012-26-0

281-672-4

Avena Sativa Extract je výtažek získávaný ze zrna ovsa, Avena sativa, Poaceae, oves setý, lipnicovité

 

Vyhlazující přísada

AVENA SATIVA FLOUR

 
 
 
 

Avena Sativa Flour je mouka získávaná jemným mletím zrn ovsa Avena sativa, Poaceae, oves setý, lipnicovité

 

Abrazivum/absorbent/regulátor viskozity

AVENA SATIVA KERNEL EXTRACT

 
 

84012-26-0

281-672-4

Avena Sativa Kernel Extract je výtažek získávaný ze zrna ovsa, Avena sativa, Poaceae, oves setý, lipnicovité

 

Abrazivum

AVENA SATIVA KERNEL OIL

 
 
 
 

Avena Sativa Kernel Oil je neprchavý olej vylisovaný ze zrna ovsa, Avena sativa, Poaceae, oves setý, lipnicovité

 

Rozpouštědlo

AVENA SATIVA MEAL

 
 
 
 

Avena Sativa Meal je hrubý šrot získávaný mletím zrn ovsa, Avena sativa, Poaceae, oves setý, lipnicovité

 

Abrazivum

AVENA SATIVA MEAL EXTRACT

 
 

84012-26-0

281-672-4

Avena Sativa Meal Extract je výtažek získávaný z ovesného šrotu, Avena sativa, Poaceae, oves setý, lipnicovité

 

Přísada k uklidnění pokožky

AVENA SATIVA PROTEIN

 
 

134134-87-5

 

Avena Sativa Protein jsou bílkoviny získávané ze zrn ovsa, Avena sativa, Poaceae, oves setý, lipnicovité

 

Přísada k uklidnění pokožky/zvlhčující přísada/abrazivum/absorbent/vlasový kondicionér/pleťový kondicionér/regulátor viskozity

AVENA SATIVA PROTEIN EXTRACT

 
 

134134-87-5

 

Avena Sativa Protein Extract je výtažek získávaný z bílkovin z ovsa Avena sativa, Poaceae, oves setý, lipnicovité

 

Pleťový kondicionér

AVENA SATIVA STARCH

 
 

9005-25-8

232-679-6

Škrob. Vysokomolekulární uhlohydrát obvykle získávaný ze zrn ovsa, Avena sativa, Poaceae, oves setý, lipnicovité

 

Regulátor viskozity

AVERRHOA CARAMBOLA EXTRACT

 
 

97675-54-2

307-626-6

Averrhoa Carambola Extract je výtažek získávaný z plodu karamboly Averrhoa carambola, Oxalidaceae, karambola šťavelovité

 

Přísada k ochraně pokožky

AVOCADAMIDE DEA

 
 

124046-21-5

 

N,N-bis(2-hydroxyethyl)-amidy kyselin z avokádových plodů

 

Emulgátor/stabilizátor emulze/surfaktant/regulátor viskozity/přísada podporující tvorbu pěny

AVOCADAMIDOPROPALKONIUM CHLORIDE

 
 

124046-04-4

 

N,N-dimethyl-N-fenylmethyl-3-[(1-acyl)amino]-1-propylamonium chlorid (acyl je odvozen od kyselin avokádových plodů)

 

Antistatická přísada

AVOCADAMIDOPROPYL BETAINE

 
 

246865-42-9

 

3-[(1-acyl)amino]-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-1-propylamonium, vnitřní sůl (acyl je odvozen od kyselin avokádových plodů)

 

Surfaktant/čistící přísada/přísada podporující tvorbu pěny

AVOCADAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE

 
 

226994-25-8

 

N-[3-(dimethylamino)propyl]amidy kyselin z avokádových plodů

 

Antistatická přísada

AVOCADO OIL PEG-11 ESTERS

 
 

103819-44-9

 

Ethoxylované oleje z avokádových plodů, 11 mol EO (průměrný molární poměr)

 

Vyhlazující přísada

AZELAIC ACID

 
 

123-99-9

204-669-1

Nonandiová kyselina

 

Pufrační přísada

AZELAMIDE MEA

 
 

242132-61-2

 

9-[(2-hydroxyethyl)amino]-9-oxo-nonanová kyselina

 

Surfaktant/přísada podporující tvorbu pěny/regulátor viskozity

AZULENE

 
 

275-51-4

205-993-6

Bicyklo[5.3.0]dekapentaen/azulen

 

Přísada k uklidnění pokožky

BABASSUAMIDE DEA

 
 

124046-24-8

 

N,N-bis(2-hydroxyethyl)amidy kyselin z babassu

 

Surfaktant/přísada podporující tvorbu pěny

BABASSUAMIDOPROPALKONIUM CHLORIDE

 
 

124046-05-5

 

N,N-dimethyl-N-fenylmethyl-3-[(1-acyl)amino]-1- propylamonium chlorid (acyl odvozen od kyselin babassu)

 

Antistatická přísada/vlasový kondicionér

BABASSUAMIDOPROPYL BETAINE

 
 

223704-95-8

 

3- [(1-acyl)amino -N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-1- propylamonium-hydroxid, vnitřní sůl (acyl odvozen od kyselin babassu)

 

Surfaktant/přísada podporující tvorbu pěny/čistící přísada

BABASSUAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE

 
 

223707-87-8

 

N-[3-(dimethylamino)propyl]-amidy kyselin babassu

 

Antistatická přísada

BABASSUAMIDOPROPYLAMINE OXIDE

 
 

124046-26-0

 

1-dimethylamino-3-[(1-acyl)amino]-propan- N-oxide

 

Surfaktant/pěnící přísada/čistící přísada

BAKUCHIOL

 
 

17015-60-0

 

4-(3-ethenyl-3,7-dimethyl-1,6-oktadienyl)-fenol (E)-

 

Antimikrobiální přísada

BAMBUSA ARUNDINACEA EXTRACT

 
 

91771-32-3

294-922-2

Bambusa Arundinacea Extract je výtažek získávaný z lodyh bambusovníku Bambusa arundinacea, Poaceae, bambusovník rákosovitý, lipnicovité

 

Pleťový kondicionér

BAMBUSA ARUNDINACEA POWDER

 
 
 
 

Bambusa Arundinacea Powder je prášek získávaný ze sušených mletých lodyh bambusovníku Bambusa arundinacea, Poaceae, bambusovník rákosovitý, lipnicovité

 

Abrazivum

BAMBUSA VULGARIS EXTRACT

 
 

91771-33-4

294-923-8

Bambusa Vulgaris Extract je výtažek získávaný z listů a lodyh bambusovníku Bambusa vulgaris, Poaceaea, bambusovník rákosovitý, lipnicovité

 

Zvlhčující přísada

BAPTISIA TINCTORIA

 
 
 
 

Baptisia Tinctoria je rostlinný materiál získávaný z kořenů divokého indiga, Baptisia tinctoria, Leguminosae, baptisie barvířská, bobovité

 

Tonikum

BAPTISIA TINCTORIA EXTRACT

 
 

84775-46-2

283-875-3

Baptisia Tinctoria Extract je výtažek získávaný z kořenů divokého indiga, Baptisia tinctoria, Leguminosae, baptisie barvířská, bobovité

 

Tonikum

BARIUM SULFATE

 
 

7727-43-7

231-784-4

Síran barnatý (CI 77120)

 

Zneprůhledňovací přísada

BARIUM SULFIDE

 
 

21109-95-5

244-214-4

Sulfid barnatý

III/1,23

Depilační přísada

BAROSMA BETULINA EXTRACT

 
 

84649-93-4

283-474-3

Barosma Betulina Extract je výtažek získávaný z kořenů zápašnice Barosma betulina, Rutaceae, zápašnice březová, routovité

 

Pleťový kondicionér

BASIC BLUE 3

 
 

33203-82-6

251-403-5

3,7-Bis(diethylamino)fenoxazin-5-ium chlorid

 

Barva na vlasy

BASIC BLUE 6

 
 

966-62-1

213-524-1

9-(dimethylamino)benzo[a]fenoxazin-7-ium chlorid (CI 51175)

 

Barva na vlasy

BASIC BLUE 7

 
 

2390-60-5

219-232-0

[4-[4-(diethylamino)-.alfa.-[4-(ethylamino)-1-naftyl]benzyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]diethylamonium chlorid (CI 42595)

 

Barva na vlasy

BASIC BLUE 9

methylthioninum chloride

methylthioninii chloridum

61-73-4

200-515-2

3,7-bis(dimethylamino)-fenothiazin-5-ium chlorid (CI 52015)

 

Barva na vlasy

BASIC BLUE 26

 
 

2580-56-5

219-943-6

[4-[[4-anilino-1-naftyl][4-(dimethylamino)fenyl]methylen]cyklohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylamonium chlorid (CI 44045)

 

Barva na vlasy

BASIC BLUE 41

 
 

12270-13-2

235-546-0

2-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]fenyl]azo]-6-methoxy-3-methylbenzothiazolium methyl sulfát (CI 11154)

 

Barva na vlasy

BASIC BLUE 47

 
 

67905-56-0

267-677-4

9,10-anthracendion,1-amino-4-[[4-[(dimethylamino)methyl]fenyl]amino]-monohydrochlorid (CI 61111)

 

Barva na vlasy

BASIC BLUE 99

 
 

68123-13-7

268-544-3

3-[(4-amino-6-brom-5,8-dihydro-1-hydroxy-8-imino-5-oxo-2-naftyl)amino]-N,N,N-trimethylanilinium chlorid (CI 56059)

 

Barva na vlasy

BASIC BROWN 4

 
 

4482-25-1

224-764-1

4,4'-[(4,4-methyl-1,3-fenylen)bis(azo)]bis[6-methyl-1,3-benzendiamin (CI 21010)

 

Barva na vlasy

BASIC BROWN 16

 
 

26381-41-9

247-640-9

[8-[(p-aminofenyl)azo]-7-hydroxy-2-naftyl]trimethylamonium chlorid (CI 12250)

 

Barva na vlasy

BASIC BROWN 17

 
 

71134-97-9

275-216-3

[8-[(4-amino-2-nitrofenyl)azo]-7-hydroxy-2-naftyl]trimethylamonium chlorid (CI 12251)

 

Barva na vlasy

BASIC GREEN 1

 
 

633-03-4

211-190-1

(4-{[4-(diethylamino)fenyl]fenylmethyliden}cyklohexa-2,5-dien-1-yliden)diethylamonium-hydrogensulfát (CI 42040)

 

Barva na vlasy

BASIC ORANGE 1

 
 

4438-16-8

224-654-3

4-methyl-6-(fenylazo)-1,3-benzendiamin monohydrochlorid (CI 11320)

 

Barva na vlasy

BASIC ORANGE 2

 
 

532-82-1

208-545-8

4-Fenylazofenylen-1,3-diamin monohydrochlorid (CI 11270)

 

Barva na vlasy

BASIC RED 2

 
 

477-73-6

207-518-8

3,7-diamino-2,8-dimethyl-5-fenylfenazinium chlorid (CI 50240)

 

Barva na vlasy

BASIC RED 22

 
 

12221-52-2

 

5-(4'-dimethylaminofenylazo)-1,4-dimethyl-triazolium chlorid

 

Barva na vlasy

BASIC RED 46

 
 

12221-69-1

 

1,4-dimethyl-5-[[4-[methyl(fenylmethyl)amino]fenyl]azo]-1H-1,2,4-triazolium bromide (CI 110825)

 

Barva na vlasy

BASIC RED 76

 
 

68391-30-0

269-941-4

[7-hydroxy-8-[(2-methoxyfenyl)azo]-2-naftyl]trimethylamonium chlorid (CI 12245)

 

Barva na vlasy

BASIC RED 118

 
 

71134-97-9

275-216-3

8-[(4-amino-2-nitrofenyl)azo]-7-hydroxy-N,N,N-trimethyl-2-naftalenaminium chlorid (CI 12251:1)

 

Barva na vlasy

BASIC VIOLET 4

 
 

2390-59-2

219-231-5

[4-[bis[4-(diethylamino)fenyl]methylen]-2,5-cyklohexadien-1-yliden]diethylamonium chlorid (CI 42600)

 

Barva na vlasy

BASIC VIOLET 14

 
 

632-99-5

211-189-6

(4-(4-aminofenyl)(4-iminocyklohexa-2,5-dienyliden)methyl)-2-methylanilin hydrochlorid (CI 42510)

 

Barva na vlasy

BASIC YELLOW 11

 
 

4208-80-4

224-132-5

2-(2-((2,4-dimethoxyfenyl)amino)vinyl)-1,3,3-trimethyl-3H-indolium chlorid (CI 48055)

 

Barva na vlasy

BASIC YELLOW 28

 
 

54060-92-3

258-946-7

2-[[(4-methoxyfenyl)methylhydrazono]methyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium methylsulfát (CI 48054)

 

Barva na vlasy

BASIC YELLOW 57

 
 

68391-31-1

269-943-5

3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-fenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-N,N,N-trimethylanilinium chlorid (CI 12719)

 

Barva na vlasy

BASSIA LATIFOLIA BUTTER

 
 
 

310-127-6

Bassia Latifolia Butter je přírodní tuk získávaný z plodů druhu Bassia latifolia, Chenopodiaceae, mertlíkovité

 

Vyhlazující přísada

BATYL ALCOHOL

batilol

 

544-62-7

208-874-7

3-(oktadecyloxy)-1,2-propandiol

 

Vyhlazující přísada

BATYL ISOSTEARATE

 
 

170754-20-8

 

3-oktadecyloxy-2-hydroxypropyl ester kyseliny isostearovej

 

Vyhlazující přísada

BATYL STEARATE

 
 

13232-26-3

 

2-(oktadecyloxy)-3-hydroxypropyl ester kyseliny stearovej

 

Vyhlazující přísada

BEAN PALMITATE

 
 
 
 

Produkt získávaný reakcí drcených fazolí druhu Phaseolus s chloridem kyseliny palmitové

 

Pleťový kondicionér

BEER

 
 

8029-31-0

 

Přírodní látky, pivo

 

Pleťový kondicionér/vlasový kondicionér

BEESWAX ACID

 
 

135457-95-3

 

Mastné kyseliny včelího vosku

 

Stabilizační přísada

BEHENALKONIUM CHLORIDE

 
 

16841-14-8

240-865-3

Benzyldokosyldimethylamonium chlorid

 

Antistatická přísada/surfaktant/vlasový kondicionér

BEHENAMIDE

 
 

3061-75-4

221-304-1

Dokosanamid

 

Zneprůhledňovací přísada/regulátor viskozity

BEHENAMIDE DEA

 
 

70496-39-8

 

N,N-bis(2-hydroxyethyl)-dokosanamid

 

Surfaktant/přísada podporující tvorbu pěny

BEHENAMIDE MEA

 
 

94109-05-4

302-442-2

N-(2-hydroxyethyl)-dokosanamid

 

Surfaktant/přísada podporující tvorbu pěny

BEHENAMIDOPROPYL BETAINE

 
 

138527-93-2

 

N-karboxymethyl-N,N-dimethyl-3-[(1-oxodokosanyl)amino]-1- propylamonium, vnitřní sůl

 

Surfaktant/přísada podporující tvorbu pěny/čistící přísada

BEHENAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE

 
 

60270-33-9

262-134-8

N-[3-(dimethylamino)propyl]-dokosanamid

 

Antistatická přísada/emulgátor

BEHENAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE BEHENATE

 
 

125804-04-8

 

N-[3-(dimethylamino)propyl] dokosanamid-dokosanát

 

Antistatická přísada/pleťový kondicionér/vlasový kondicionér

BEHENAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE LACTATE

 
 

221446-54-4

 

N-[3-(dimethylamino)propyl]dokosanamid-laktát

 

Antistatická přísada/vlasový kondicionér

BEHENAMIDOPROPYL ETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE

 
 

68797-65-9

 

N,N-dimethyl-N-ethyl-3-[(1-oxodokosanyl)amino]-1- propylamonium-ethyl-sulfát

 

Antistatická přísada/vlasový kondicionér

BEHENAMIDOPROPYL PG-DIMONIUM CHLORIDE

 
 

136920-10-0

 

N,N-dimethyl-N-(2,3-dihydroxypropyl)-3-[(1-oxodokosanyl)amino]- 1- propylamonium chlorid

 

Antistatická přísada/vlasový kondicionér

BEHENAMINE OXIDE

 
 

26483-35-2

247-730-8

N,N-dimethyldokosylamin N-oxid

 

Surfaktant/pěnící přísada/čistící přísada

BEHENETH-5

 
 

26636-40-8

 

Dokosanol, ethoxylovaný, 5 mol EO (průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

BEHENETH-10

 
 

26636-40-8

 

Dokosanol, ethoxylovaný, 10 mol EO (průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

BEHENETH-20

 
 

26636-40-8

 

Dokosanol, ethoxylovaný, 20 mol EO (průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

BEHENETH-25

 
 

26636-40-8

 

Dokosanol, ethoxylovaný, 25 mol EO (průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

BEHENETH-30

 
 

26636-40-8

 

Dokosanol, ethoxylovaný, 30 mol EO (průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

BEHENIC ACID

 
 

112-85-6

204-010-8

Dokosanová kyselina

 

Emulgátor

BEHENOXY DIMETHICONE

 
 

193892-43-2

 

.alfa.-dokosyl-.omega.-(dokosyloxy)-poly(oxy(dimethylsilylen))

 

Vyhlazující přísada

BEHENOYL PG-TRIMONIUM CHLORIDE

 
 

69537-38-8

274-033-6

2-hydroxy-3-[(1-oxodokosyl)oxy]propyltrimethylamonium chlorid

 

Antistatická přísada/vlasový kondicionér

BEHENTRIMONIUM CHLORIDE

 
 

17301-53-0

241-327-0

Dokosyltrimethylamonium chlorid

VI/1,44

Konzervační přísada/vlasový kondicionér

BEHENTRIMONIUM METHOSULFATE

 
 

81646-13-1

279-791-1

Dokosyltrimethylamonium methyl sulfát

 

Antistatická přísada/surfaktant/vlasový kondicionér

BEHENYL ALCOHOL

 
 

661-19-8

211-546-6

Dokosan-1-ol

 

Vyhlazující přísada

BEHENYL BEESWAX

 
 

144514-52-3

 

Dokosyl ester mastných kyselin včelího vosku

 

Regulátor viskozity

BEHENYL BEHENATE

 
 

17671-27-1

241-646-5

Dokosyl dokosanoát

 

Vyhlazující přísada

BEHENYL BENZOATE

 
 

103403-38-9

 

1-Dokosyl benzoát

 

Pleťový kondicionér/vyhlazující přísada

BEHENYL BETAINE

 
 

26920-62-7

248-108-9

(Karboxylatomethyl)dokosyldimethylamonium, vnitřní sůl

 

Antistatická přísada/surfaktant/přísada podporující tvorbu pěny/čistící přísada

BEHENYL ERUCATE

 
 

18312-32-8

242-201-8

Dokosyl (Z)-dokos-13-enoát

 

Vyhlazující přísada

BEHENYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE

 
 

39957-00-1

254-719-1

2-henikosyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-ethanol

 

Antistatická přísada/vlasový kondicionér

BEHENYL ISOSTEARATE

 
 

181496-25-3

 

Dokosyl isosterát

 

Vyhlazující přísada

BEHENYL/ISOSTEARYL BEESWAX

 
 

235433-32-6

 

Estery mastných kyselin včelího vosku s dokosanolem a 16-methylheptadekanolem

 

Vyhlazující přísada/emulgátor/filmotvorná přísada

BELAMCANDA CHINENSIS EXTRACT

 
 

223748-07-0

 

Belamcanda Chinensis Extract je výtažek získávaný z kořenů angínovníku čínského Belamcanda chinensis, Iridaceae, angínovník čínský, kosatcovité

 

Pleťový kondicionér

BELLIS PERENNIS EXTRACT

 
 

84776-11-4

283-935-9

Bellis Perennis Extract je výtažek získávaný z květů sedmikrásky, Bellis perennis, Compositae, sedmikráska obecná, hvězdnicovité

 

Čistící přísada

BENTONITE

bentonite

bentonitum

1302-78-9

215-108-5

Bentonit. Koloidní jíl. Skládá se převážně z montmorillonitu (CI 77004)

 

Absorbent/stabilizátor emulze/regulátor viskozity

BENZALDEHYDE

benzaldehyde

 

100-52-7

202-860-4

Benzaldehyd

 

Rozpouštědlo

BENZALKONIUM BROMIDE

 
 

91080-29-4

293-522-5

Alkyl(C8-C18)benzyl(dimethyl)amonium-bromidy

VI/1,54/III/1,65

Konzervační přísada/antistatická přísada

BENZALKONIUM CETYL PHOSPHATE

 
 
 
 

Komplexní reakční směs alkyl(C8-C18)benzyl(dimethyl)amonium-chloridů a (1-hexadecyl)dihydrogenfosfátu

 

Antimikrobiální přísada/deodorační přísada

BENZALKONIUM CHLORIDE

 

benzalkonii chloridum

63449-41-2/8001-54-5

264-151-6

Alkyl(C8-C18)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy

VI/1,54/III/1,65

Konzervační přísada/antistatická přísada

BENZALKONIUM SACCHARINATE

 
 

68989-01-5

273-545-7

Alkyl(C12-C18)benzyl(dimethyl)amoniové soli 1,1-dioxo-14-1,2-benzoisothiazol-3(2H)-onu

VI/1,54/III/1,65

Konzervační přísada/antistatická přísada

BENZALPHTHALIDE

 
 

575-61-1

209-388-8

3-benzyliden-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-on/3-benzylidenftalid

 

UV absorbent

1,2,4-BENZENETRIACETATE

 
 

613-03-6

210-327-2

Benzen-1,2,4-triyl-triacetát

 

Barva na vlasy

BENZETHONIUM CHLORIDE

benzethonium chloride

benzethonii chloridum

121-54-0

204-479-9

Benzyl(dimethyl)(2-{2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]ethoxy}ethyl)amonium-chlorid

VI/1,53

Konzervační přísada

BENZISOTHIAZOLINONE

 
 

2634-33-5

220-120-9

1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on

 

Antimikrobiální přísada

BENZOIC ACID

benzoic acid

acidum benzoicum

65-85-0

200-618-2

Benzoová kyselina

VI/1,1

Konzervační přísada

BENZOIC ACID/PHTHALIC ANHYDRIDE/PENTAERYTHRITOL/NEOPENTYL GLYCOL/PALMITIC ACID COPOLYMER

 
 

68647-39-2

 

Kopolymer 1,3-Isobenzofurandionu s benzoáty a hexadekanoáty 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propandiolu a 2,2-dimethyl-1,3-propandiolu

 

Filmotvorná přísada

BENZOPHENONE

 
 

119-61-9

204-337-6

Benzofenon

 

UV absorbent

BENZOPHENONE-1

 
 

131-56-6

205-029-4

2,4-Dihydroxybenzofenon

 

UV absorbent

BENZOPHENONE-2

 
 

131-55-5

205-028-9

2,2',4,4'-Ttetrahydroxybenzofenon

 

UV absorbent

BENZOPHENONE-3

oxybenzone

 

131-57-7

205-031-5

2-Hydroxy-4-methoxybenzofenon

VII/1,4

UV absorbent/UV filtr

BENZOPHENONE-4

sulisobenzone

 

4065-45-6

223-772-2

5-Benzoyl-4-hydroxy-2-methoxybenzensulfonová kyselina

VII/1,22

UV filtr/UV absorbent

BENZOPHENONE-5

 
 

6628-37-1

 

Natrium-5-benzoyl-4-hydroxy-2-methoxybenzensulfonát

VII/1,22

UV absorbent/UV filtr

BENZOPHENONE-6

 
 

131-54-4

205-027-3

2,2'-Dihydroxy-4,4'-dimethoxybenzofenon

 

UV absorbent

BENZOPHENONE-7

 
 

85-19-8

201-592-5

5-Chloro-2-hydroxybenzofenon

 

UV absorbent

BENZOPHENONE-8

dioxybenzone

 

131-53-3

205-026-8

2,2'-Dihydroxy-4-methoxybenzofenon

 

UV absorbent

BENZOPHENONE-9

 
 

76656-36-5

278-520-4

Dinatrium-3,3'-karbonylbis[4-hydroxy-6-methoxybenzensulfonát]

 

UV absorbent

BENZOPHENONE-10

mexenone

 

1641-17-4

216-688-2

2-Hydroxy-4-methoxy-4'-methylbenzofenon

 

UV absorbent

BENZOPHENONE-11

 
 

1341-54-4

 

Bis(2,4-dihydroxyfenyl)methanon a bis(2-hydroxy-4-methoxyfenyl)methanon

 

UV absorbent

BENZOPHENONE-12

octabenzone

 

1843-05-6

217-421-2

2-Hydroxy-4-oktyloxybenzofenon

 

UV absorbent

BENZOTRIAZOLE

 
 

95-14-7

202-394-1

Benzotriazol

 

Antimikrobiální přísada

BENZOXIQUINE

benzoxiquine

 

86-75-9

201-697-6

8-Chinolyl benzoát

 

Antimikrobiální přísada

BENZOXONIUM CHLORIDE

benzoxonium chloride

 

19379-90-9

243-008-1

Benzyl-N-dodecyl-N,N-bis (2-hydroxyethyl)-amonium-chlorid

 

Antimikrobiální přísada

BENZYL ACETATE

 
 

140-11-4

205-399-7

Benzyl-acetát

 

Rozpouštědlo

BENZYL ALCOHOL

benzyl alcohol

alcohol benzylicus

100-51-6

202-859-9

Benzylalkohol

III/1,45 – VI/1,34

Konzervační přísada/rozpouštědlo

BENZYL BENZOATE

benzyl benzoate

benzylis benzoas

120-51-4

204-402-9

Benzyl-benzoát

 

rozpouštědlo

BENZYL CINNAMATE

 
 

103-41-3

203-109-3

benzyl-(3-fenylpropenoát)/benzyl-cinnamát

 

Přísada k maskování pachu

BENZYL HYALURONATE

 
 

111744-92-4

 

Benzyl-hyaluronát

 

Pleťový kondicionér/zvlhčující přísada

BENZYL LAURATE

 
 

140-25-0

205-405-8

Benzyl-laurát

 

Vyhlazující přísada

BENZYL NICOTINATE

 
 

94-44-0

202-332-3

Benzyl-nikotinát

 

Antistatická přísada

BENZYL SALICYLATE

 
 

118-58-1

204-262-9

Benzyl-salicylát

 

UV absorbent

BENZYL TRIETHYL AMMONIUM CHLORIDE

 
 

56-37-1

200-270-1

Benzyltriethylamonium-chlorid

 

Antistatická přísada

BENZYLHEMIFORMAL

 
 

14548-60-8

238-588-8

(Fenylmethoxy)methanol

VI/1,55

Konzervační přísada

3-BENZYLIDENE CAMPHOR

 
 

15087-24-8

239-139-9

1,7,7-Ttrimethyl-3-(fenylmethylen)bicyklo[2.2.1]heptan-2-on

VII/1,19

UV absorbent/UV filtr

BENZYLIDENE CAMPHOR SULFONIC ACID

 
 

56039-58-8

 

Alfa-(2-oxoborn-3-yliden)toluen-4-sulfonová kyselina

VII/1,9

UV absorbent/UV filtr

BENZYLIDENECAMPHOR HYDROLYZED COLLAGEN SULFONAMIDE

 
 

222400-12-6

 

Produkt reakce bílkovinných hydrolyzátů s [4-[(4,7,7-trimethyl-3-oxobicyklo-[2.2.1]-hept-2-yliden)methyl]fenyl]sulfonylem

 

Vlasový kondicionér/přísada k ochraně pokožky

BENZYLPARABEN

 
 

94-18-8

202-311-9

Benzyl 4-hydroxybenzoát

 

Antimikrobiální přísada

BENZYLTRIMONIUM HYDROLYZED COLLAGEN

 
 

113089-56-8

 

Produkt reakce bílkovinných hydrolyzátů s N,N,N-trimethylbenzenamoniovými solemi

 

Antistatická přísada/pleťový kondicionér/vlasový kondicionér

BERBERINE CHLORIDE

 
 

633-65-8

211-195-9

Benzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-a]chinolizinium, 5,6-dihydro-9,10-dimethoxy-chlorid

 

Antimikrobiální přísada

BERBERIS VULGARIS

 
 
 
 

Berberis Vulgaris je rostlinný materiál získávaný ze sušených oddenků a kořenů dřišťálu, Berberis vulgaris, Berberidaceae, dřišťál obecný, dřišťálovité

 

Antimikrobiální přísada

BERBERIS VULGARIS EXTRACT

 
 

84649-92-3

283-473-8

Berberis Vulgaris Extract je výtažek získávaný z kůry kořene dřišťálu, Berberis vulgaris, Berberidaceae, dřišťál obecný, dřišťálovité

 

Antimikrobiální přísada

BERTHOLLETIA EXCELSA NUT OIL

 
 
 

310-127-6

Bertholletia Excelsa Nut Oil je neprchavý olej vylisovaný z para ořechů, Bertholletia excelsa, Lecythidaceae

 

Rozpouštědlo

BETA VULGARIS

 
 

7659-95-2

231-628-5

[S-(R*,R*)]-4-[2-[2-karboxy-5-(.beta.-D-glukopyranosyloxy)-2,3-dihydro-6-hydroxy-1H-indol-1-yl]vinyl]-2,3-dihydropyridin-2,6-dikarboxylová kyselina

IV/1

Kosmetické barvivo

BETA VULGARIS EXTRACT

 
 

89957-89-1

289-610-8

Beta Vulgaris Extract je výtažek získávaný z kořenů řepy, Beta vulgaris, Chenopodiaceae, řepa obecná, merlíkovité

IV/1

Kosmetické barvivo

BETA-ALANINE DIACETIC ACID

 
 

6245-75-6

228-360-6

N,N-bis(karboxymethyl)-.beta.-alanin

 

Chelatační činidlo

BETA-CAROTENE

betacarotene

beta carotenum

7235-40-7

230-636-6

.beta.,.beta.-karoten

 

Pleťový kondicionér

BETAGLUCAN

 
 

26874-89-5

 

Homopolymer beta-d-glukosy

 

Pleťový kondicionér/přísada ke snížení objemové hmotnosti

BETAINE

betaine

 

107-43-7

203-490-6

(Trimethylamonio)acetát, vnitřní sůl betain

 

Antistatická přísada/regulátor viskozity

BETA-SITOSTEROL

 
 

83-46-5

201-480-6

Stigmast-5-en-3-.beta.-ol

 

Stabilizátor emulze/pleťový kondicionér/stabilizační přísada

BETA-SITOSTERYL ACETATE

 
 

915-05-9

213-019-6

Stigmast-5-en-3-.beta.-yl-acetát

 

Stabilizační přísada/pleťový kondicionér

BETULA ALBA BARK EXTRACT

 
 

84012-15-7

281-660-9

Betula Alba Bark Extract je výtažek získávaný z kůry břízy, Betula alba, Betulaceae bříza bělokorá, břízovité

 

Tonikum/astringentní přísada/přísada k uklidnění pokožky/čistící přísada

BETULA ALBA EXTRACT

 
 

84012-15-7

281-660-9

Betula Alba Extract je výtažek získávaný z listů a kůry břízy, Betula alba, Betulaceae, bříza bělokorá, břízovité

 

Tonikum/astringentní přísada/přísada k uklidnění pokožky/čistící přísada

BETULA ALBA LEAF EXTRACT

 
 

84012-15-7

281-660-9

Betula Alba Leaf Extract je výtažek získávaný z listů břízy, Betula alba, Betulaceae, bříza bělokorá, břízovité

 

Tonikum/astringentní přísada/přísada k uklidnění pokožky/čistící přísada

BETULA ALBA OIL

 
 

8001-88-5/8027-43-8

 

Betula Alba Oil je prchavý olej získávaný z listů břízy Betula alba, Betulaceae, bříza bělokorá, břízovité

 

Přísada k maskování pachu

BETULA ALBA SAP

 
 
 
 

Betula Alba Sap je míza břízy, Betula alba, Betulaceae, bříza bělokorá, břízovité

 

Přísada k ochraně pokožky

BETULA PLATYPHYLLA JAPONICA EXTRACT

 
 

223748-09-2

 

Betula Platyphylla Japonica Extract je výtažek získávaný z kůry Betula platyphylla japonica, Betulaceae, břízovité

 

Pleťový kondicionér

BHA

butylated hydroxanisole

 

25013-16-5

246-563-8

Terc-butyl-4-methoxyfenol

 

Antioxidant

BHT

butylated hydroxytoluene

butylhydroxytoluenum

128-37-0

204-881-4

2,6-di-terc-butyl-p-kresol

 

Antioxidant

BIOFLAVONOIDS

 
 

61788-55-4

 

Flavonoidy získávané z citroníku

 

Přísada k uklidnění pokožky

BIOSACCHARIDE GUM-1

 
 
 
 

Homopolymer .alfa.-L-fukose-1,3-.alfa-D-galactose-1,3-.alfa-D-galakturonové kyseliny

 

Pleťový kondicionér

BIOTIN

biotin

biotinum

58-85-5

200-399-3

Hexahydro-2-oxo-,[3aS-(3a.alfa.,4.beta.,6a.alfa.)]-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-pentanová kyselina/biotin

 

Vlasový kondicionér/pleťový kondicionér/přísada proti mazotoku

BISABOLOL

 
 

515-69-5

208-205-9

(R*,R*)-.alfa.,4-dimethyl-.alfa.-(4-methyl-3-pentenyl)cyklohex-3-en-1-methanol

 

Přísada k uklidnění pokožky

1,3-BIS-(2,4-DIAMINOPHENOXY)PROPANE

 
 

81892-72-0

279-845-4

4,4'-(propan-1,3-diyldioxy)bisbenzen-1,3-diamin

 

Barva na vlasy

BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-1

 
 

222722-06-7

406-144-4

Estery oxybispropandiolu a hexandiové kyseliny (diester), oktanové kyseliny, dekanové kyseliny, 16-methylheptadekanové kyseliny a 12-hydroxyoktadekanové kyseliny (směs)

 

Vyhlazující přísada

BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2

 
 

13095-60-1

406-144-4

Estery oxybispropandiolu a hexandiové kyseliny (diester), oktanové kyseliny, dekanové kyseliny, 16-methylheptadekanové kyseliny, oktadekanové a 12-hydroxyoktadekanové kyseliny (směs)

 

Vyhlazující přísada

4,6-BIS(2-HYDROXYETHOXY)-m-PHENYLENEDIAMINE HCl

 
 

94082-85-6

 

4,6-bis(2-hydroxyethoxy)benzen-1,3-diamin-hydrochlorid

 

Barva na vlasy

BIS-HYDROXYETHYL BISCETYL MALONAMIDE

 
 

149591-38-8

 

N,N'-bis(2-hydroxyethyl)-N,N'-bis(hexadecyl)-propandiamid

 

Přísada k ochraně pokožky/pleťový kondicionér/vlasový kondicionér

BIS-HYDROXYETHYL COCOMONIUM NITRATE

 
 

71487-00-8

 

Bis(hydroxyethyl)alkylamonium-nitrát, alkyl odvozen od mastných kyselin z kokosového oleje

 

Antistatická přísada

BIS-HYDROXYETHYL DIHYDROXYPROPYL STEARAMINIUM CHLORIDE

 
 

50744-86-0

 

(2,3-dihydroxypropyl)bis(2-hydroxyethyl)oktadecylamonium-chlorid

 

Antistatická přísada

BIS-HYDROXYETHYL RAPESEEDMONIUM CHLORIDE

 
 

223707-41-3

 

Bis(2-hydroxyethyl)alkylamonium-chlorid, alkyl odvozen od mastných kyselin řepkového oleje

 

Antistatická přísada

BIS-HYDROXYETHYL TALLOWMONIUM CHLORIDE

 
 

67784-77-4

267-052-6

Bis(2-hydroxyethyl)alkylamonium-chlorid, alkyl odvozen od mastných kyselin loje

 

Antistatická přísada

BISMUTH CITRATE

bismuth citrate

 

813-93-4

212-390-1

Bismut-citrát

 

Pufrační přísada/chelatační činidlo

BISMUTH OXYCHLORIDE

 
 

7787-59-9

232-122-7

Chlorid-oxid bismutitý (CI 77163)

IV/1

Kosmetické barvivo

BISMUTH SUBNITRATE

bismuth subnitrate

 

1304-85-4

215-136-8

Basický dusičnan bismutitý

 

Absorbent/zneprůhledňovací přísada

BISPHENYLHEXAMETHICONE

 
 

18758-91-3

 

1,1,1,7,7,7-hexamethyl-3,5-difenyl-3,5-bis[(trimethylsilyl)oxy]tetrasiloxan

 

Odpěňovací přísada/vyhlazující přísada

BIXA ORELLANA EXTRACT

 
 

89957-43-7

289-561-2

Bixa Orellana Extract je výtažek získávaný z dužiny Bixa orellana, Bixaceae, oreláník barvířský

 

Pleťový kondicionér

BIXA ORELLANA SEED EXTRACT

 
 

89957-43-7

289-561-2

Bixa Orellana Seed Extract je výtažek získávaný ze semen Bixa orellana, Bixaceae, oreláník barvířský

 

Pleťový kondicionér

BLETIA HYACINTHINA EXTRACT

 
 

223748-10-5

 

Bletia Hyacinthina Extract je výtažek získávaný ze pseudohlíz Bletia hyacinthina, Orchidaceae

 

Pleťový kondicionér

BOMBYX EXTRACT

 
 

91079-16-2

293-402-2

Bombyx Extract je výtažek získávaný z bource morušového (Bombyx)

 

Pleťový kondicionér

BOMBYX LIPIDA

 
 

226994-42-9

 

Bombyx Lipida jsou lipidy získávané z bource morušového

 

Pleťový kondicionér

BORAGO OFFICINALIS EXTRACT

 
 

84012-16-8

281-661-4

Borago Officinalis Extract je výtažek získávaný z brutnáku, Borago officinalis, Boraginaceae, brutnák lékařský, brutnákovité

 

Vyhlazující přísada

BORAGO OFFICINALIS SEED OIL

 
 

225234-12-8

 

Borago Officinalis Seed Oil je neprchavý olej získávaný ze semen brutnáku Borago officinalis, Boraginaceae, brutnák lékařský, brutnákovité

 

Vyhlazující přísada

BORIC ACID

boric acid

acidum boricum

10043-35-3

233-139-2

Kyselina boritá

III/1,1a

Antimikrobiální přísada

BORNELONE

bornelone

 

119375

218-757-2

5-(3,3-dimethylbicyklo[2.2.1]hept-2-ylidene)- 3-penten-2-on

 

UV absorbent

BORNEOL

 
 

507-70-0

208-080-0

1,7,7-trimethyl- endo- bicyklo [2.2.1]heptan-2-ol

 
 

BORON NITRIDE

 
 

10043-11-5

233-136-6

Nitrid boru

 

Pleťový kondicionér/zneprůhledňovací přísada/absorbent

BOSWELIA CARTERII EXTRACT

 
 

89957-98-2

289-620-2

Boswellia Carterii Extract je výtažek získávaný z exudátu kůry kadidlovníku, Boswellia carterii, Burseraceae, kadidlovník pravý, březulovité

 

Tonikum/vyhlazující přísada

BOSWELLIA SERRATA EXTRACT

 
 

97952-72-2

308-366-6

Boswellia Serrata Extract je výtažek získávaný z exudátu kůry kadidlovníku, Boswellia serrata, Burseraceae, kadidlovník, březulovité

 

Tonikum/vyhlazující přísada

BOUGAINVILLEA GLABRA EXTRACT

 
 

223749-28-8

 

Bougainvillea Glabra Extract je výtažek získávaný z květů bugenvilei, Bougainvillea glabra, Nyctaginaceae, bugenvilea lysá, nocenkovité

 

Pleťový kondicionér

BRAIN EXTRACT

 
 

84539-85-5

283-072-8

Brain Extract je výtažek získávaný z mozku savců

II/419 (pokud je z hovězího dobytku ve věku 12 měsíců nebo z ovcí a koz starších než 12 měsíců nebo těch, kterým sa prořezal stálý řezák)

Přísada k ochraně pokožky

BRASSICA ALBA EXTRACT

 
 

84929-33-9

284-517-9

Brassica Alba Extract je výtažek získávaný ze semen bělohořčice, Brassica alba, Brassicaceae, bělohořčice setá, brukvovité

 

Antimikrobiální přísada/přísada proti mazotoku

BRASSICA CAMPESTRIS OLEIFERA OIL

 
 

8002-13-9

232-299-0

Brassica Campestris Oleifera Oil je olej vylisovaný ze semen řepice, Brassica campestris oleifera, Brassicaceae, řepice, brukvovité

 

Vyhlazující přísada

BRASSICA CAMPESTRIS OLEIFERA OIL UNSAPONIFIABLES

 
 

225234-15-1

 

Brassica Campestris Oleifera Oil Unsaponifiables je olejnatý podíl ze semen řepice, Brassica campestris oleifera, Brassicaceae, která nebyla zmýdelněna v průběhu saponifikace

 

Vlasový kondicionér/přísada k ochraně pokožky

BRASSICA CAMPESTRIS RAPA EXTRACT

 
 

90989-79-0

292-737-1

Brassica Campestris Rapa Extract je výtažek získávaný z kořenů Brassica campestris rapa, Brassicaceae, řepice olejná, brukvovité

 

Antimikrobiální přísada/vyhlazující přísada

BRASSICA JUNCEA EXTRACT

 
 

93062-78-3

296-833-4

Brassica Juncea Extract je výtažek získávaný ze semen brukve, Brassica juncea, Brassicaceae, brukev hořčičná, brukvovité

 

Antimikrobiální přísada

BRASSICA NIGRA EXTRACT

 
 

90064-15-6

290-076-3

Brassica Nigra Extract je výtažek získávaný ze semen hořčice černé, Brassica nigra, Brassicaceae, hořčice černá, brukvovité

 

Antimikrobiální přísada

BRASSICA OLERACEA BOTRYTIS OIL UNSAPONIFIABLES

 
 

223749-36-8

 

Brassica Oleracea Botrytis Oil Unsaponifiables je olejnatý podíl květáku (Brassica oleracea botrytis, Brassicaceae), který nebyl zmýdelněn v průběhu saponifikace

 

Vyhlazující přísada/přísada proti mazotoku

BRASSICA OLERACEA CAPITATA EXTRACT

 
 

89958-13-4

289-635-4

Brassica Oleracea Capitata Extract je výtažek získávaný z listů zelí, Brassica oleracea capitata, Brassicaceae, brukev zelná, brukvovité

 

Přísada proti mazotoku

BREVOORTIA OIL

 
 

8002-50-4

232-311-4

Brevoortia Oil je neprchavý olej získávaný z malé severoatlantské ryby, menhadenu atlantského (Brevoortia tyrannis), sleďovité

 

Vyhlazující přísada/rozpouštědlo

BRILLIANT BLACK 1

 
 

2519-30-4

219-746-5

Tetranatrium-1-acetamido-2-hydroxy-3-(4-((4-sulfonatofenylazo)-7-sulfonato-1-nafthylazo))naftalen-4,6-disulfonát (CI 28440)

 

Barva na vlasy

BROMOCHLOROPHENE

 
 

15435-29-7

239-446-8

6,6'-dibrom-4,4'-dichlor-2,2'-methylendifenol

VI/1,37

konzervační přísada

BROMOCINNAMAL

 
 

5443-49-2

226-637-6

3-(2-bromfenyl)propenal

 

Přísada k maskování pachu

BROMOCRESOL GREEN

 
 

76-60-8

200-972-8

3',3'',5',5''-tetrabrom-m-kresolsulfonftalein/bromkresolová zeleň

IV/1

Kosmetické barvivo

5-BROMO-5-NITRO-1,3-DIOXANE

 
 

30007-47-7

250-001-7

5-brom-5-nitro-1,3-dioxan

VI/1,20

Konzervační přísada

2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL

bronopol

 

52-51-7

200-143-0

2-brom-2-nitropropan-1,3-diol

VI/1,21

Konzervační přísada

BROMOTHYMOL BLUE

 
 

76-59-5

200-971-2

3',3''-dibromthymolsulfonftalein/bromthymolová modř

IV/1

Kosmetické barvivo

BUBULUM OIL

 
 

8002-64-0

232-314-0

Bubulum Oil je olej z hovězích končetin

 

Vyhlazující přísada/rozpouštědlo

BUMETRIZOLE

bumetrizole

 

729335

223-445-4

2-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-6-(1,1-dimethylethyl)-4-methyl-fenol

 

UV absorbent

BUTADIENE/ACRYLONITRILE COPOLYMER

 
 

9003-18-3

 

Kopolymer propennitrilu s 1,3-butadienem

 

Filmotvorná přísada/regulátor viskozity

BUTANE

butane

 

106-97-8

203-448-7

Butan obsahující méně než 0.1 % w/w butadienu

 

Hnací plyn

BUTETH-3 CARBOXYLIC ACID

 
 

107600-34-0

 

.alfa.-butyl-.omega.-karboxymethoxy- poly(oxyethylen)

 

Surfaktant

BUTOXY CHITOSAN

 
 
 
 

Butoxylovaný chitosan

 

Filmotvorná přísada/regulátor viskozity

BUTOXYDIGLYCOL

 
 

112-34-5

203-961-6

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

 

Rozpouštědlo

BUTOXYETHANOL

 
 

111-76-2

203-905-0

2-Butoxyethanol

 

Rozpouštědlo

BUTOXYETHYL ACETATE

 
 

112-07-2

203-933-3

2-Butoxyethyl-acetát

 

Rozpouštědlo

BUTOXYETHYL NICOTINATE

nicoboxil

 

13912-80-6

237-684-7

2-butoxyethyl-pyridin-3-karboxylát/nikoboxil

 

Pleťový kondicionér

BUTOXYNOL-5 CARBOXYLIC ACID

 
 

104909-82-2

 

.alfa.-karboxymethyl-.omega.-[4-(1,1-dimethylethyl)fenoxy]-poly(oxyethylen), (4 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

BUTOXYNOL-19 CARBOXYLIC ACID

 
 

104909-82-2

 

.alfa.-karboxymethyl-.omega.-[4-(1,1-dimethylethyl)phenoxy]- poly(oxyethylen), (18 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

BUTOXYPROPANOL

 
 

5131-66-8

225-878-4

1-Butoxypropan-2-ol

 

Zvlhčující přísada

BUTYL ACETATE

 
 

123-86-4

204-658-1

n-Butyl-acetát

 

Rozpouštědlo

BUTYL ACETYL RICINOLEATE

 
 

140-04-5

205-393-4

Butyl-O-acetylricinoleát

 

Vyhlazující přísada

BUTYL ACRYLATE/HYDROXYETHYL METHACRYLATE COPOLYMER

 
 

30600-43-2

 

Kopolymer 2-methyl-, 2-hydroxyethyl-2-propenoátu a butyl-2-propenoátu

 

Filmotvorná přísada

BUTYL ACRYLATE/STYRENE COPOLYMER

 
 

25767-47-9

 

Kopolymer butyl-2-propenoátu a ethenylbenzenu

 

Filmotvorná přísada

BUTYL BENZOATE

 
 

136-60-7

205-252-7

Butyl-benzoát

VI/1,1

Konzervační přísada

BUTYL BENZOIC ACID/PHTHALIC ANHYDRIDE/TRIMETHYLOLETHANE COPOLYMER

 
 

68814-19-7

 

Kopolymer kyseliny 4-(1,1-dimethylethyl)benzoové, ftalanhydridu a 2-methyl-2-hydroxymethyl-1,3-propandiolu

 

Filmotvorná přísada

BUTYL ESTER OF ETHYLENE/MA COPOLYMER

 
 

68954-39-2

 

Butylovaný kopolymer 2,5-furandionu a ethylenu

 

Antistatická přísada/pojivo/filmotvorná přísada

BUTYL ESTER OF PVM/MA COPOLYMER

 
 

25119-68-0

 

kopolymer monobutyl-(Z)-butendioátu a methyl(vinyl)etheru

 

Antistatická přísada/filmotvorná přísada

BUTYL ISOSTEARATE

 
 

94109-07-6

302-444-3

Butyl-16-methylheptadekanoát

 

Vyhlazující přísada

BUTYL LACTATE

butyl lactate

 

138-22-7

205-316-4

Butyl-laktát

 

Rozpouštědlo

BUTYL METHACRYLATE

 
 

97-88-1

202-615-1

Butyl-methakrylát

 

Regulátor viskozity

BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE

avobenzone

 

70356-09-1

274-581-6

1-[4-(1,1-dimethylethyl)fenyl]-3-(4-methoxyfenyl)propan-1,3-dion

VII/1,8

UV absorbent/UV filtr

BUTYL MYRISTATE

 
 

110-36-1

203-759-8

Butyl-myristát

 

Vyhlazující přísada

BUTYL OLEATE

 
 

142-77-8

205-559-6

Butyl-oleát

 

Vyhlazující přísada

BUTYL PHTHALYL BUTYL GLYCOLATE

 
 

85-70-1

201-624-8

[(Butoxykarbonyl)methyl]-butyl-ftalát

 

Filmotvorná přísada

BUTYL POLYGLUCOSE

 
 
 
 
 
 

Surfaktant/pěnící přísada/čistící přísada

BUTYL STEARATE

 
 

123-95-5

204-666-5

Butyl-stearát

 

Vyhlazující přísada

BUTYL THIOGLYCOLATE

 
 

10047-28-6

233-156-5

Butyl-merkaptoacetát

III/1,2b

Přísada k vlnění a vyrovnávání vlasů

BUTYLATED POLYOXYMETHYLENE UREA

 
 

68002-19-7

 

Kopolymer, produkt reakce močoviny s butylalkoholem a formaldehydem

 

Filmotvorná přísada

BUTYLATED PVP

 
 

26160-96-3

 

Produkt reakce butylalkoholu a poly(vinyl)pyrolidonu

 

Filmotvorná přísada

BUTYLENE GLYCOL

 
 

107-88-0

203-529-7

Butan-1,3-diol

 

Zvlhčující přísada/rozpouštědlo

BUTYLENE GLYCOL DICAPRYLATE/DICAPRATE

 
 
 
 

Butan-1,2-diol-dekanoát-oktanoát

 

Vyhlazující přísada

BUTYLENE GLYCOL MONTANATE

 
 

93763-20-3

297-837-9

Estery butan-1,3-diolu a mastných kyselin z montanního vosku

 

Vyhlazující přísada

BUTYLENE/ETHYLENE COPOLYMER

 
 

9019-29-8

 

Kopolymer butenu a ethenu

 

Regulátor viskozity

BUTYLGLUCOSIDE CAPRATE

 
 

134932-39-1

 

Butyl-beta-D-glukopyranosid-6-dekanoát

 

Surfaktant/čistící přísada/emulgátor

BUTYLOCTANOIC ACID

 
 

27610-92-0

248-570-1

2-Butyloktánová kyselina

 

Surfaktant/čistící přísada/emulgátor

BUTYLOCTANOL

 
 

735273

223-470-0

2-Butyloktan-1-ol

 

Zvlhčující přísada

BUTYLOCTYL BEESWAX

 
 

151661-98-2

 

Estery mastných kyselin včelího vosku s butyloktanolem

 

Vyhlazující přísada

BUTYLOCTYL BENZOATE

 
 

188038-97-3

 

2-Butyloktyl-benzoát

 

Změkčovadlo/pleťový kondicionér/vyhlazující přísada/rozpouštědlo

BUTYLOCTYL CANDELILLATE

 
 

226994-03-2

 

Estery mastných kyselin kandelilového vosku s butyloktanolem

 

Regulátor viskozity

BUTYLOCTYL OLEATE

 
 

134112-37-1

 

Butyloktyl-oktadec-9-enoát/butyloktyl-oleát

 

Vyhlazující přísada

BUTYLOCTYL SALICYLATE

 
 

190085-41-7

 

2-butyloktyl-2-hydroxybenzoát

 

Vlasový kondicionér/pleťový kondicionér/rozpouštědlo

BUTYLPARABEN

butylparaben

 

94-26-8

202-318-7

Butyloktyl-salicylát

VI/1,12

Konzervační přísada

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL

 
 

80-54-6

201-289-8

2-(4-terc-butylbenzyl)propionaldehyd

 

Přísada k maskování pachu

BUTYRIS LAC POWDER

 
 
 

310-127-6

Přírodní látky, sušené podmáslí

 

Vlasový kondicionér/pleťový kondicionér

BUTYROLACTONE

 
 

96-48-0

202-509-5

Tetrahydrofuran-2-on/butyrolakton

 

Rozpouštědlo

BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER

 
 

91080-23-8

293-515-7

Butyrospermum Parkii Butter je tuk získávaný z plodu máslovníku, Butyrospernum parkii, Sapotaceae, karité, zapotovité

 

Pleťový kondicionér/vyhlazující přísada

BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER EXTRACT

 
 

91080-23-8

 

Butyrospermum Parkii Butter Extract je výtažek z máslovníku, Butyrospermum parkii, Sapotaceae, karité, zapotovité

 

Vyhlazující přísada

BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER UNSAPONIFIABLES

 
 

225234-14-0

 

Oleje z máslovníku, nezmýdelnitelný podíl

 

Vyhlazující přísada

BUTYROYL TRIHEXYL CITRATE

 
 

82469-79-2

 

Trihexyl-O-butanoylcitrát

 

Vyhlazující přísada

BUTYRUM

 
 

8029-34-3

310-127-6

Přírodní látky, máslo

 

Vyhlazující přísada

BUXUS SEMPERVIRENS EXTRACT

 
 

84012-17-9

281-663-5

Buxus Sempervirens Extract je výtažek získávaný z listů zimostrázu, Buxus sempervirens, Buxaceae, zimostráz vždyzelený, zimostrázovité

 

Pleťový kondicionér

C1-5 ALKYL GALACTOMANNAN

 
 
 
 

(C1-C5)-alkylethery polysacharidu galaktomananu

 

Pojivo/emulgátor/filmotvorná přísada/regulátor viskozity

C6-14 POLYOLEFIN

 
 

246538-69-2

 

Polymerizované C6-14 alkeny

 

Emulgátor

C7-8 ISOPARAFFIN

 
 

70024-92-9

274-273-1

C7-8 isoalkany

 

Rozpouštědlo

C8-10 ALKYL ETHYL PHOSPHATE

 
 

68412-60-2

270-198-3

Směs ethyl- a (C8-10)alkylfosfátů

 

Regulátor viskozity

C8-9 ISOPARAFFIN

 
 

246538-71-6

 

C8-9 isoalkany

 

Rozpouštědlo

C9-11 ALCOHOLS

 
 

66455-17-2

266-367-6

C9-11alkoholy

 

Vyhlazující přísada/stabilizátor emulze/regulátor viskozity

C9-11 ISOPARAFFIN

 
 

68551-16-6

271-365-3

C9-11 isoalkany

 

Rozpouštědlo

C9-11 PARETH-3

 
 

68439-46-3

 

Ethoxylované C9-11 alkoholy (3 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

C9-11 PARETH-6

 
 

68439-46-3

 

Ethoxylované C9-11 alkoholy (6 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

C9-11 PARETH-8

 
 

68439-46-3

 

Ethoxylované C9-11 alkoholy (8 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

C9-11 PARETH-6 CARBOXYLIC ACID

 
 

174125-27-0

 

-alkyl(C9-11)– (karboxymethoxy)poly(oxyethylen) (6 mol EO průměrný molární poměr)

 

Surfaktant/čistící přísada

C9-13 ISOPARAFFIN

 
 

246538-72-7

 

C9-13 isoalkany

 

Rozpouštědlo

C9-14 ISOPARAFFIN

 
 

246538-73-8

 

C9-14 isoalkany

 

Rozpouštědlo

C9-15 ALKYL PHOSPHATE

 
 

190454-07-0

 

Mono- a di-(C9-15)-alkyl-fosfáty

 

Surfaktant/čistící přísada/emulgátor

C9-15 FLUOROALCOHOL PHOSPHATES

 
 

223239-92-7

 

Perfluor-(C9-15)-alkyl-fosfáty

 

Pleťový kondicionér

C9-16 ALKANES/CYCLOALKANES

 
 
 
 

C9-16 alkany a cykloalkany

 

Rozpouštědlo

C10-11 ISOPARAFFIN

 
 

246538-75-0

 

C10-11 isoalkany

 

Rozpouštědlo

C10-13 ALKANE

 
 

129813-66-7

 

C10-13 alkany

 

Rozpouštědlo

C10-13 ISOPARAFFIN

 
 

68551-17-7

271-366-9

C10-13 isoalkany

 

Rozpouštědlo

C10-14 ALKYL BENZENESULFONIC ACID

 
 

85117-49-3

285-599-9

Mono-(C10-14)-alkylbenzensulfonové kyseliny

 

Surfaktant/pěnící přísada

C10-18 TRIGLYCERIDES

 
 

85665-33-4

288-123-8

Glyceridy C10-18 mastných kyselin

 

Vyhlazující přísada/rozpouštědlo

C10-30 CHOLESTEROL/LANOSTEROL ESTERS

 
 
 
 

Estery C10-30 mastných kyselin s cholesterolem a (3-beta)- lanosta-8,24-dien-3-olem

 

Emulgátor

C11-12 ISOPARAFFIN

 
 

246538-76-1

 

C11-12 isoalkany

 

Rozpouštědlo

C11-13 ISOPARAFFIN

 
 

246538-78-3

 

C11-13 isoalkany

 

Rozpouštědlo

C11-15 ALKANES/CYCLOALKANES

 
 
 
 

C11-15 alkany a cykloalkany

 

Rozpouštědlo

C11-15 PARETH-3

 
 

173244-48-9

 

Ethoxylované C11-15 alkoholy (3 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

C11-15 PARETH-3 OLEATE

 
 

246538-04-5

 

-alkyl(C11-15)–(Z)-oktadec-9-en-1-yl-(-hydroxypoly(oxyethylen) (3 mol EO průměrný molární poměr)

 

Vyhlazující přísada/emulgátor

C11-15 PARETH-3 STEARATE

 
 

68891-25-8

 

-alkyl(C11-15)–oktadec-1-yl-(-hydroxypoly(oxyethylen) (3 mol EO průměrný molární poměr)

 

Vyhlazující přísada

C11-15 PARETH-5

 
 

173244-48-9

 

Ethoxylované C11-15 alkoholy (5 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

C11-15 PARETH-7

 
 

173244-48-9

 

Ethoxylované C11-15 alkoholy (7 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

C11-15 PARETH-7 CARBOXYLIC ACID

 
 

246159-57-9

 

-alkyl(C11-15)–(karboxymethoxy)poly(oxyethylen) (6 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor/surfaktant

C11-15 PARETH-9

 
 

173244-48-9

 

Ethoxylované C11-15 alkoholy (9 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

C11-15 PARETH-12

 
 

173244-48-9

 

Ethoxylované C11-15 alkoholy (12 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor/surfaktant

C11-15 PARETH-12 STEARATE

 
 

68891-25-8

 

-alkyl(C11-15)–oktadec-1-yl-(-hydroxypoly(oxyethylen) (12 mol EO průměrný molární poměr)

 

Vyhlazující přísada

C11-15 PARETH-15

 
 

173244-48-9

 

Ethoxylované C11-15 alkoholy (15 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

C11-15 PARETH-20

 
 

173244-48-9

 

Ethoxylované C11-15 alkoholy (20 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor/surfaktant

C11-15 PARETH-30

 
 

173244/48/9

 

Ethoxylované C11-15 alkoholy (30 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor/surfaktant

C11-15 PARETH-40

 
 

173244-48-9

 

Ethoxylované C11-15 alkoholy (40 mol EO průměrný molární poměr)

 

Surfaktant/čistící Prisada

C11-15 SEC-PARETH-12

 
 

68131-40-8

 

Ethoxylované C11-15 alkoholy (12 mol EO průměrný molární poměr)

 

Surfaktant/emulgátor

C11-21-PARETH-3

 
 

246538-82-9

 

Ethoxylované C11-15 alkoholy (3 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

C11-21-PARETH-10

 
 

246538-82-9

 

Ethoxylované C11-15 alkoholy (10 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor/surfaktant

C12-13 ALCOHOLS

 
 

75782-86-4

278-306-0

C12-13 alkoholy

 

Vyhlazující přísada/stabilizátor emulze/regulátor viskozity

C12-13 ALKYL ETHYLHEXANOATE

 
 
 
 

Estery kyseliny 2-ethylhexanové s C12-13 alkoholy

 

Vyhlazující přísada

C12-13 ALKYL LACTATE

 
 
 
 

Estery kyseliny 2-hydroxypropanové s C12-13 alkoholy

 

Vyhlazující přísada

C12-13 PARETH-3

 
 

66455-14-9

 

Ethoxylované C12-13 alkoholy (3 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

C12-13 PARETH-4

 
 

66455-14-9

 

Ethoxylované C12-13 alkoholy (4 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

C12-13 PARETH-5 CARBOXYLIC ACID

 
 

70750-17-3

 

-alkyl(C12-13)–(karboxymethoxy)poly(oxyethylen) (4 mol EO průměrný molární poměr)

 

Surfaktant/čistící přísada

C12-13 PARETH-7

 
 

66455-14-9

 

Ethoxylované C12-13 alkoholy (7 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

C12-13 PARETH-8 CARBOXYLIC ACID

 
 

70750-17-3

 

-alkyl(C12-13)–(karboxymethoxy)poly(oxyethylen) (7 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

C12-13 PARETH-9

 
 

66455-14-9

 

Ethoxylované C12-13 alkoholy (9 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

C12-13 PARETH-10

 
 

66455-14-9

 

Ethoxylované C12-13 alkoholy (10 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

C12-13 PARETH-10 PHOSPHATE

 
 

68130-45-0

 

-alkyl(C12-13)–(-hydroxypoly(oxyethylen)-fosfát (10 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor/čistící přísada

C12-13 PARETH-15

 
 

66455-14-9

 

Ethoxylované C12-13 alkoholy (15 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

C12-13 PARETH-23

 
 

66455-14-9

 

Ethoxylované C12-13 alkoholy (23 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

C12-13 PARETH-12 CARBOXYLIC ACID

 
 

70750-17-3

 

-alkyl(C12-13)–(karboxymethoxy)poly(oxyethylen) (11 mol EO průměrný molární poměr)

 

Surfaktant/čistící přísada

C12-13 PARETH-2

 
 

66455-14-9

 

Ethoxylované C12-13 alkoholy (2 mol EO průměrný molární poměr)

 

Surfaktant/emulgátor

C12-13 PARETH-5

 
 

66455-14-9

 

Ethoxylované C12-13 alkoholy (5 mol EO průměrný molární poměr)

 

Sufactant/emulgátor

C12-14 ISOPARAFFIN

 
 

68551-19-9

271-369-5

C12-14 isoalkany

 

Rozpouštědlo

C12-14 PARETH-3

 
 

68439-50-9

 

Ethoxylované C12-14 alkoholy (3 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

C12-14 PARETH-7

 
 

68439-50-9

 

Ethoxylované C12-14 alkoholy (7 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

C12-14 PARETH-12

 
 

68439-50-9

 

Ethoxylované C12-14 alkoholy (12 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

C12-15 ALCOHOLS

 
 

63393-82-8

264-118-6

C12-15 alkoholy

 

Vyhlazující přísada/stabilizátor emulze/regulátor viskozity

C12-15 ALKYL BENZOATE

 
 

68411-27-8

270-112-4

Estery kyseliny benzoové s C12-15 alkoholy

 

Vyhlazující přísada

C12-15 ALKYL ETHYLHEXANOATE

 
 

90411-66-8

291-443-0

Estery kyseliny 2-ethylhexanové s C12-13 alkoholy

 

Vyhlazující přísada

C12-15 ALKYL LACTATE

 
 

93925-36-1

300-338-1

Estery kyseliny 2-hydroxypropanové s C12-13 alkoholy

 

Vyhlazující přísada

C12-15 ALKYL SALICYLATE

 
 

222722-22-7

 

Estery kyseliny 2-hydroxybenzoové s C12-15 alkoholy

 

Antistatická přísada/vlasový kondicionér

C12-15 PARETH-2

 
 

68131-39-5

500-195-7

Ethoxylované C12-15 alkoholy (2 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

C12-15 PARETH-2 PHOSPHATE

 
 

68071-35-2

500-185-2

-alkyl(C12-15)–(-hydroxypoly(oxyethylen)-fosfát (2 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor/surfaktant

C12-15 PARETH-3

 
 

68131-39-5

 

Ethoxylované C12-15 alkoholy (3 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

C12-15 PARETH-4

 
 

68131-39-5

 

Ethoxylované C12-15 alkoholy (4 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

C12-15 PARETH-5

 
 

68131-39-5

 

Ethoxylované C12-15 alkoholy (5 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

C12-15 PARETH-7

 
 

68131-39-5

 

Ethoxylované C12-15 alkoholy (7 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

C12-15 PARETH-7 CARBOXYLIC ACID

 
 

88497-58-9

 

-alkyl(C12-15)–(karboxymethoxy)poly(oxyethylen) (6 mol EO průměrný molární poměr)

 

Surfaktant/čistící přísada

C12-15 PARETH-8 CARBOXYLIC ACID

 
 

88497-58-9

 

-alkyl(C12-15)–(karboxymethoxy)poly(oxyethylen) (7 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

C12-15 PARETH-8 PHOSPHATE

 
 

68071-35-2

 

-alkyl(C12-15)–(-hydroxypoly(oxyethylen)-fosfát (8 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor/čistící přísada

C12-15 PARETH-9

 
 

68131-39-5

 

Ethoxylované C12-15 alkoholy (9 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor/surfaktant

C12-15 PARETH-9 HYDROGENATED TALLOWATE

 
 

246538-68-1

 

Estery hydrogenovaných kyselin loje s ethoxylovanými C12-15 alkoholy (9 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor/surfaktant

C12-15 PARETH-10 PHOSPHATE

 
 

68071-35-2

 

-alkyl(C12-13)–(-hydroxypoly(oxyethylen)-fosfát (10 mol EO průměrný molární poměr)

 

emulgátor/čistící přísada

C12-15 PARETH-11

 
 

68131-39-5

 

Ethoxylované C12-15 alkoholy (11 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

C12-15 PARETH-12

 
 

68131-39-5

 

Ethoxylované C12-15 alkoholy (12 mol EO průměrný molární poměr)

 

Surfaktant

C12-15 PARETH-12 OLEATE

 
 

67784-96-7

 

-alkyl(C12-15)–(Z)-oktadec-9-en-1-yl-(-hydroxypoly(oxyethylen) (12 mol EO průměrný molární poměr)

 

Vyhlazující přísada

C12-16 ALCOHOLS

 
 

68855-56-1

272-490-6

C12-16 alkoholy

 

Antistatická přísada/vyhlazující přísada/stabilizátor emulze/regulátor viskozity/vlasový kondicionér

C12-16 PARETH-6 PHOSPHATE

 
 

246159-55-7

 

-alkyl(C12-16)–(-hydroxypoly(oxyethylen)-fosfát (6 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor/čistící přísada

C12-18 ACID TRIGLYCERIDE

 
 

67701-26-2

266-944-2

Glyceridy C12-18 mastných kyselin

 

Vyhlazující přísada/emulgátor

C12-20 ACID PEG-8 ESTER

 
 

68908-68-9

 

Ethoxylované C12-20 mastné kyseliny (8 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

C12-20 ISOPARAFFIN

 
 

222400-21-7

 

C12-20 isoalkany

 

Pleťový kondicionér/vyhlazující přísada/rozpouštědlo

C13-14 ISOPARAFFIN

 
 

246538-79-4

 

C13-14 isoalkany

 

Vyhlazující přísada/rozpouštědlo

C13-16 ISOPARAFFIN

 
 

68551-20-2

271-370-0

C13-16 isoalkany

 

Rozpouštědlo

C14-15 ALCOHOLS

 
 

75782-87-5

 

C14-15 alkoholy

 

Emulgátor/stabilizační přísada

C14-15 PARETH-7

 
 

68951-67-7

 

Ethoxylované C14-15 alkoholy (7 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

C14-15 PARETH-8 CARBOXYLIC ACID

 
 

119147-75-0

 

-alkyl(C14-15)–(karboxymethoxy)poly(oxyethylen) (7 mol EO průměrný molární poměr)

 

Surfaktant/čistící přísada

C14-15 PARETH-11

 
 

68951-67-7

 

Ethoxylované C14-15 alkoholy (11 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

C14-15 PARETH-13

 
 

68951-67-7

 

Ethoxylované C14-15 alkoholy (13 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor/surfaktant

C14-15 PARETH-4

 
 

68951-67-7

 

Ethoxylované C14-15 alkoholy (4 mol EO průměrný molární poměr)

 

Surfaktant/emulgátor

C14-16 GLYCOL PALMITATE

 
 

246159-40-0

 

2-hydroxy-(C14-16)-alkyl estery kyseliny hexadekanové

 

Emulgátor

C14-17 ALKANE

 
 

90622-47-2

 

C14-17 alkany

 

Rozpouštědlo

C14-18 GLYCOL

 
 

223239-96-1

 

(C14-18)-alkan-1,2-dioly

 

Stabilizátor emulze/pleťový kondicionér/vyhlazující přísada

C14-20 ISOALKYLAMIDOPROPYLETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE

 
 
 
 

N-ethyl-N,N-dimethyl-3-[(1-oxo-C18-22-isoalkyl)amino]-1-propylamonium ethyl sulfát

 

Antistatická přísada/vlasový kondicionér

C15-18 GLYCOL

 
 

70750-40-2

274-844-5

C15-18 alkan-1,2-dioly

 

Vyhlazující přísada/stabilizátor emulze

C16-36 ALKYL STEARATE

 
 

223239-95-0

 

Estery kyseliny oktadekanové s C16-36 alkoholy

 

Pleťový kondicionér

C18-20 GLYCOL ISOSTEARATE

 
 

247169-05-7

 

2-hydroxy-(C18-20)-alkyl estery kyseliny isostearové

 

Emulgátor

C18-22 ISOALKYLAMIDOPROPYLETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE

 
 
 
 

N-ethyl-N,N-dimethyl-3-[(1-oxo-C18-C22-alkyl)amino]-1-propylamonium, ethyl sulfát

 

Antistatická přísada/vlasový kondicionér

C18-28 ALKYL ACETATE

 
 

222722-13-6

 

Estery kyseliny octové s C18-C28 alkoholy

 

Vyhlazující přísada

C18-30 GLYCOL

 
 

223239-97-2

 

C18-30 alkan-1,2-diol

 

Stabilizátor emulze/pleťový kondicionér/vyhlazující přísada

C18-36 ACID

 
 

135620-17-6

 

C18-C36 mastné kyseliny

 

Emulgátor

C18-36 ACID GLYCOL ESTER

 
 

94944-95-3

305-673-7

Estery C18-36 mastných kyselin s ethylenglykolem

 

Vyhlazující přísada

C18-36 ACID TRIGLYCERIDE

 
 

91052-08-3

293-165-5

Triglyceridy C18-36 mastných kyselin

 

Vyhlazující přísada

C18-38 ALKYL BEESWAX

 
 

223706-17-0

 

Estery mastných kyselin včelího vosku s C18-C38 alkoholy

 

Vyhlazující přísada

C18-38 ALKYL C24-54 ACID ESTER

 
 

223706-22-7

 

Estery mastných kyselin C24-C54 s C18-C38 alkoholy

 

Regulátor viskozity

C18-38 ALKYL HYDROXYSTEAROYL STEARATE

 
 

222722-18-1

 

Estery kyseliny 12-(12-hydroxy-1-oxooktadecyloxy)oktadekanové s C18-38 alkoholy

 

Vyhlazující přísada

C18-70 ISOPARAFFIN

 
 

246538-80-7

 

C18-70 isoalkany

 

Vyhlazující přísada/přísada k ochraně pokožky

C20-24 OLEFIN

 
 

93924-10-8

300-202-1

C20-24 .alfa.-alkeny

 

Pleťový kondicionér

C20-30 GLYCOL

 
 

223239-98-3

 

C20-30 alkan-1,2-dioly

 

Stabilizátor emulze/pleťový kondicionér/vyhlazující přísada

C20-30 GLYCOL ISOSTEARATE

 
 

251320-13-5

 

2-hydroxy-(C20-30)-alkyl estery kyseliny isooktadekanové

 

Vyhlazující přísada

C20-40 ALCOHOLS

 
 

222400-16-0

 

C20-40 alkoholy

 

Emulgátor/stabilizační přísada

C20-40 ALKYL BEHENATE

 
 

222722-15-8

 

Estery kyseliny dokosanové s C20-C40 alkoholy

 

Vyhlazující přísada

C20-40 ISOPARAFFIN

 
 

246538-81-8

 

C20-40 isoalkany

 

Vyhlazující přísada/rozpouštědlo

C20-40 PARETH-3

 
 

246538-83-0

 

Ethoxylované C20-40 alkoholy (3 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

C20-40 PARETH-10

 
 

246538-83-0

 

Ethoxylované C20-40 alkoholy (10 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

C20-40 PARETH-40

 
 

246538-83-0

 

Ethoxylované C20-40 alkoholy (40 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

C22-24 PARETH-33

 
 

246538-84-1

 

Ethoxylované C22-24 alkoholy (33 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor/stabilizátor emulze/surfaktant

C24-28 ALKYL METHICONE

 
 

158061-44-0

 

C24-28-alkyl methyl siloxany a silikony

 

Vyhlazující přísada

C24-28 OLEFIN

 
 

93924-11-9

300-203-7

C24-28 .alfa.-alkeny

 

Pleťový kondicionér

C29-70 ACID

 
 

222400-14-8

 

C29-C70 mastné kyseliny

 

Emulgátor

C30-45 ALKYL DIMETHICONE

 
 
 
 

.alfa.-(C30-45)-alkyldimethylsilyl-,.omega.-(C30-45)-alkyloxy- poly[oxy(dimethylsilylen)]

 

Pleťový kondicionér

C30-45 ALKYL METHICONE

 
 

246864-88-0

 

C30-45-alkyl methyl siloxany a silikony

 

Vyhlazující přísada

C30-45 OLEFIN

 
 

222400-22-8

 

(C30-45)-1-alkeny

 

Pleťový kondicionér

C30-50 ALCOHOLS

 
 

222400-17-1

 

C30-50 alkoholy

 

Emulgátor/stabilizační přísada

C30-50 ALKYL BEESWAX

 
 

223707-19-5

 

Estery mastných kyselin včelího vosku s C30-50 alkoholy

 

Pleťový kondicionér

C30-50 ALKYL STEARATE

 
 

223239-94-9

 

Estery kyseliny oktadekanové s C30-50 alkoholy

 

Pleťový kondicionér

C30-50 PARETH-3

 
 

246538-85-2

 

Ethoxylované C30-50 alkoholy (3 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

C30-50 PARETH-10

 
 

246538-85-2

 

Ethoxylované C30-50 alkoholy (10 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

C30-50 PARETH-40

 
 

246538-85-2

 

Ethoxylované C30-50 alkoholy (40 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

C40-60 ACID

 
 

222400-15-9

 

C40-C60 mastné kyseliny

 

Emulgátor

C40-60 ALCOHOLS

 
 

222400-19-3

 

C40-60 alkoholy

 

Emulgátor

C40-60 ALKYL STEARATE

 
 

223239-93-8

 

Estery kyseliny oktadekanové s C40-60 alkoholy

 

Pleťový kondicionér

C40-60 PARETH-3

 
 

246538-86-3

 

Ethoxylované C40-60 alkoholy (3 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

C40-60 PARETH-10

 
 

246538-86-3

 

Ethoxylované C40-60 alkoholy (10 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

CAFFEINE

caffeine

coffeinum

58-08-2

200-362-1

3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purin-2,6-dion/kofein

 

Pleťový kondicionér

CAFFEINE BENZOATE

 
 

5743-17-9

227-257-3

Reakční produkt kyseliny benzoové s 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purin-2,6-dionem (1:1)/kofein-benzoát

 

Pleťový kondicionér

CAKILE MARITIMA EXTRACT

 
 

84929-60-2

284-544-6

Cakile Maritima Extract je výtažek získávaný z pomořanky přímořské, Cakile maritima, Brassicaceae, pomořanka přímořská, brukvovité

 

Pleťový kondicionér

CALAMINE

calamine

 

8011-96-9

 

Kalamin/oxid zinečnatý s obsahem oxidu železitého

 

Absorbent

CALAMINTHA OFFICINALIS EXTRACT

 
 

223748-11-6

 

Calamintha Officinalis Extract je výtažek získávaný z nadvzdušných èástí marulky, Calamintha officinalis, Labiatae, marulka šantovitá žláznatá, hluchavkovité

 

Pleťový kondicionér

CALCIUM ACETATE

calcium acetate

 

62-54-4

200-540-9

Kalcium-diacetát

 

Regulátor viskozity

CALCIUM ALGINATE

 
 

9005-35-0

 

Kalcium-alginát

 

Regulátor viskozity

CALCIUM ASPARTATE

 
 

21059-46-1

244-185-8

Kalcium-aspartát

 

Pleťový kondicionér

CALCIUM BEHENATE

 
 

3578-72-1

222-700-7

Kalcium-didokosanát

 

Zneprůhledňovací přísada/regulátor viskozity

CALCIUM BENZOATE

 
 

69521

218-235-4

Kalcium-dibenzoát

VI/1,1

Konzervační přísada

CALCIUM CARBONATE

calcium carbonate

calcarea carbonica/calcii carbonas

471-34-1

207-439-9

Uhličitan vápenatý CI 77220

 

Pufrační přísada/zneprůhledňovací přísada/přísada k péči o dutinu ústní/abrazivum

CALCIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE

 
 

2611583

 

Karboxymethylcelulosa, vápenatá sůl

 

Stabilizátor emulze/filmotvorná přísada/regulátor viskozity

CALCIUM CARRAGEENAN

 
 

2611242

 

Karagenan, vápenatá sůl

 

Stabilizátor emulze/filmotvorná přísada/regulátor viskozity

CALCIUM CASEINATE

 
 

9005-43-0

 

Komplexy kaseinů s vápníkem

 

Pleťový kondicionér/přísada ke snížení objemové hmotnosti

CALCIUM CHLORIDE

calcium chloride

calcii chloridum

10043-52-4

233-140-8

Chlorid vápenatý

 

Regulátor viskozity

CALCIUM CITRATE

 
 

813-94-5

212-391-7

Vápenatá sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové (2:3)/kalcium-citrát

 

Pufrační přísada

CALCIUM CYCLAMATE

 
 

139-06-0

205-349-4

Kalcium-di-(cyklohexylsulfamát)

 

Přísada k maskování pachu

CALCIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE

 
 

7758-23-8

231-837-1

Dihydrogenfosforečnan vápenatý

 

Pufrační přísada

CALCIUM DISODIUM EDTA

sodium calcium edetate

natrii calcii edetas

62-33-9

200-529-9

Kalcium-dinatrium-(ethylendinitrilo)tetraacetát

 

Chelatační činidlo

CALCIUM FLUORIDE

 
 

7789-75-5

232-188-7

Fluorid vápenatý

III/1,30

Přísada k péči o dutinu ústní/přísada proti zubnímu plaku

CALCIUM FRUCTOHEPTONATE

 
 

206360-00-1

 

Kalcium-di-[D-frukto-heptonát]

 

Pleťový kondicionér

CALCIUM GLUCOHEPTONATE

 
 

29039-00-7

249-383-8

Kalcium-di-[D-gluko-heptonát]

 

Pleťový kondicionér

CALCIUM GLUCONATE

calcium gluconate

calcii gluconas

299-28-5

206-075-8

Kalcium-glukonát

 

Přísada k péči o dutinu ústní/zvlhčující přísada

CALCIUM GLYCEROPHOSPHATE

 
 

27214-00-2

248-328-5

Kalcium-glycerofosfát

 

Přísada k péči o dutinu ústní/přísada proti zubnímu plaku

CALCIUM HYDROXIDE

calcium hydroxide

calcii hydroxidum

1305-62-0

215-137-3

Hydroxid vápenatý

III/1,15c

Pufrační přísada

CALCIUM LACTATE

 
 

814-80-2

212-406-7

Kalcium-dilaktát

 

Pufrační přísada

CALCIUM LAURATE

 
 

4696-56-4

225-166-3

Kalcium-dilaurát

 

Surfaktant

CALCIUM LIGNOSULFONATE

 
 

8061-52-7

 

Kalcium-lignosulfonát

 

Emulgátor

CALCIUM MONOFLUOROPHOSPHATE

 
 

7789-74-4

232-187-1

Fluorofosforečnan vápenatý

III/1,29

Přísada k péči o dutinu ústní/přísada proti zubnímu plaku

CALCIUM MONTANATE

 
 

68308-22-5

269-637-1

Vápenaté soli mastných kyselin montanního vosku

 

Protispékavá přísada

CALCIUM MYRISTATE

 
 

15284-51-2

239-328-6

Kalcium-myristát

 

Surfaktant

CALCIUM OXIDE

lime

 

1305-78-8

215-138-9

Oxid vápenatý

 

Pufrační přísada

CALCIUM PANTETHEINE SULFONATE

 
 

34644-00-3

 

S-(2-((3-((2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)amino-1-oxopropyl)amino)ethyl-thiosulfát, vápenatá sůl (2:1), (R)-

 

Vlasový kondicionér

CALCIUM PANTOTHENATE

calcium pantothenate

 

137-08-6

205-278-9

Kalcium-pantothenát, (R)-

 

Antistatická přísada/vlasový kondicionér

CALCIUM PARABEN

 
 

69959-44-0

274-235-4

Kalcium-bis(4-hydroxybenzoát)

VI/1,12

Konzervační přísada

CALCIUM PEROXIDE

 
 

1305-79-9

215-139-4

Peroxid vápenatý

III/12

Oxidační přísada

CALCIUM PHOSPHATE

 

calcarea phosphorica

7758-23-8

231-837-1

Bis(dihydrogenfosforečnan) vápenatý

 

Abrazivum/pufrační přísada/přísada k péči o dutinu ústní/přísada proti zubnímu plaku/regulátor viskozity/přísada ke snížení objemové hmotnosti

CALCIUM PROPIONATE

 
 

4075-81-4

223-795-8

Kalcium-dipropionát

VI/1,2

Konzervační přísada

CALCIUM PYROPHOSPHATE

 
 

7790-76-3

232-221-5

Pyrofosforečnan vápenatý

 

abrazivum

CALCIUM SACCHARIN

saccharin calcium

 

6485-34-3

229-349-9

1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid, vápenatá sůl

 

Přísada k péči o dutinu ústní/přísada k maskování pachu

CALCIUM SALICYLATE

 
 

824-35-1

212-525-4

Kalcium-disalicylát

VI/1,3

Konzervační přísada

CALCIUM SILICATE

 
 

1344-95-2

215-710-8

Křemičitan vápenatý

 

Absorbent/zneprůhledňovací přísada/regulátor viskozity/přísada ke snížení objemové hmotnosti/perleťující přísada

CALCIUM SORBATE

 
 

7492-55-9

231-321-6

Kalcium-dihexa-2,4-dienoát

VI/1,4

Konzervační přísada

CALCIUM STEARATE

calcium stearate

 

1592-23-0

216-472-8

Kalcium-distearát

IV/1

Kosmetické barvivo/protispékavá přísada

CALCIUM STEAROYL LACTYLATE

 
 

5793-94-2

227-335-7

Kalcium-bis(2-(1-karboxylatoethoxy)-1-methyl-2-oxoethyl) distearát

 

Emulgátor

CALCIUM SULFATE

calcium sulfate

 

7778-18-9

231-900-3

Síran vápenatý (CI 77231)

 

Abrazivum/zneprůhledňovací přísada/přísada ke snížení objemové hmotnosti/perleťující přísada

CALCIUM SULFIDE

 
 

20548-54-3

243-873-5

Sulfid vápenatý

III/1,23

Depilační přísada

CALCIUM TARTARATE

 
 

3164-34-9

221-621-5

Kalcium-tartarát

 

Pleťový kondicionér

CALCIUM THIOGLYCOLATE

 
 

814-71-1

212-402-5

Kalcium-bis(thioglykolát)

III/1,2a

Depilační přísada/redukční přísada

CALCIUM TITANATE

 
 

12049-50-2

234-988-1

Trioxid vápenato-titaničitý

 

Přísada k ochraně pokožky

CALCIUM UNDECYLENATE

 
 

1322-14-1

215-331-8

Kalcium-diundec-10-enoát

VI/1,18

Konzervační přísada

CALCIUM XYLENESULFONATE

 
 

28088-63-3

248-829-9

Kalcium- xylensulfonát

 

Surfaktant/hydrotropní přísada

CALCIUM/SODIUM PVM/MA COPOLYMER

 
 

94290-13-8

 

Kopolymer methyl vinyl etheru a maleinanhydridu, vápenato-sodná sůl

 

Filmotvorná přísada/vlasový fixatér

CALENDULA OFFICINALIS

 
 
 
 

Calendula Officinalis je rostlinný materiál získávaný z květů měsíčku, Calendula officinalis, Compositae, měsíček lékařský, hvězdnicovité

 

Vyhlazující přísada

CALENDULA OFFICINALIS EXTRACT

 
 

84776-23-8

283-949-5

Calendula Officinalis Extract je výtažek získávaný z květů měsíčku, Calendula officinalis, Compositae, měsíček lékařský, hvězdnicovité

 

Vyhlazující přísada

CALENDULA OFFICINALIS OIL

 
 

70892-20-5

 

Calendula Officinalis Oil je olej získávaný z květů měsíčku, Calendula officinalis, Compositae, měsíček lékařský, hvězdnicovité

 

Vyhlazující přísada

CALF BLOOD EXTRACT

 
 

68070-90-6

268-338-3

Calf Blood Extract je výtažek získávaný z krve hovězího dobytku

 

Pleťový kondicionér

CALF SKIN EXTRACT

 
 

91081-63-9

293-670-0

Calf Skin Extract je výtažek získávaný z hovězí kůže

 

Promašťující přísada

CALF SKIN HYDROLYSATE

 
 

246539-11-7

 

Hydrolyzát hovězí kůže

 

Pleťový kondicionér

CALLITRIS QUADRIVALVIS GUM

 
 

9000-57-1

232-547-8

Callitris Quadrivalvis Gum je živice ze sandaraku, Callitris quadrivalvis, Cupressaceae, kalitris, cypřišovité

 

Stabilizátor emulze

CALLUNA VULGARIS EXTRACT

 
 

84603-54-3

283-255-2

Calluna Vulgaris Extract je výtažek získávaný z kvetoucích výhonků vřesu, Calluna vulgaris, Ericaceae, vřes obecný, vřesovcovité

 

Pleťový kondicionér

CALLUNA VULGARIS WATER

 
 

84603-54-3

283-255-2

Calluna Vulgaris Water je vodní roztok vonných složek z květů vřesu, Calluna vulgaris, Ericaceae, vřes obecný, vřesovcovité

 

Pleťový kondicionér

CALOPHYLLUM TACAMAHACA OIL

 
 

223748-12-7

 

Calophyllum Tacamahaca Oil je olej vylisovaný ze semen Calophyllum tacamahaca, Guttiferae, peřepovité

 

Vyhlazující přísada

CALYCOPHYLLUM SPRUCEANUM EXTRACT

 
 
 
 

Calycophyllum Spruceanum Extract je výtažek získávaný z kůry Calycophyllum spruceanum, Rubiaceae, morenovité

 

Pleťový kondicionér

CAMELIA JAPONICA EXTRACT

 
 

223748-13-8

 

Camelia Japonica Extract je výtažek získávaný z listů kamélie, Camelia japonica, Theaceae, kamélie japonská, čajovníkovité

 

Pleťový kondicionér

CAMELIA JAPONICA SEED EXTRACT

 
 

223748-13-8

 

Camelia Japonica Seed Extract je výtažek získávaný ze semen kamélie Camelia japonica, Theaceae, kamélie japonská, čajovníkovité

 

Pleťový kondicionér

CAMELIA KISSI OIL

 
 

94333-92-3

305-071-4

Camelia Kissi Oil je neprchavý olej ze semen Camelia kissi, Theaceae, čajovníkovité

 

Pleťový kondicionér

CAMELIA OLEIFERA EXTRACT

 
 

94333-93-4

305-073-5

Camellia Oleifera Extract je výtažek získávaný z listů kamélie, Camelia Oleifera, Theaceae, kamélie olejná, čajovníkovité

 

Astringentní přísada/tonikum

CAMELIA OLEIFERA SEED EXTRACT

 
 

94333-93-4

305-073-5

Camelia Oleifera Seed Extract je výtažek získávaný ze semen kamélie, Camelia oleifera, Theaceae, kamélie olejná, čajovníkovité

 

Astringentní přísada/tonikum

CAMELIA OLEIFERA SEED OIL

 
 

225233-97-6

 

Camelia Oleifera Seed Oil je neprchavý olej ze semen Camelia oleifera, Theaceae, kamélie olejná, čajovníkovité

 

Vyhlazující přísada/rozpouštědlo

CAMELIA SINENSIS EXTRACT

 
 

84650-60-2

283-519-7

Camelia Sinensis Extract je výtažek získávaný z listů čajovníku, Camelia sinensis, Theaceae, čajovník čínský, čajovníkovité

 

Pleťový kondicionér/astringentní přísada/tonikum

CAMELINA SATIVA OIL

 
 
 
 

Camelina Sativa Oil Oil je neprchavý olej ze semen lničky seté, Camelina sativa, Brassicaceae, lnička setá, brukvovité

 

Vyhlazující přísada

CAMELIA SINENSIS OIL

 
 

84650-60-2

283-519-7

Camellia Sinensis Oil je olej získávaný z listů čajovníku, Camellia sinensis, Theaceae, čajovník čínský, čajovníkovité

 

Pleťový kondicionér/astringentní přísada/tonikum

CAMPHOR

camphor

camphora

464-49-3

207-355-2

1,7,7-trimethyl-, (1R)-bicyklo[2.2.1]heptan-2-on

 

Denaturační Přísada/změkčovadlo

CAMPHOR BENZALKONIUM METHOSULFATE

 
 

52793-97-2

258-190-8

N,N,N-trimethyl-4-[(4,7,7-trimethyl-3-oxobicyklo[2.2.1]hept-2-yliden)methyl]anilinium-methyl-sulfát.

VII/1,2

UV absorbent/UV filtr

CAMPHYLCYCLOHEXANOL

 
 

68877-29-2

272-556-4

(1,7,7-trimethylbicyklo[2.2.1]hept-2-yl)- cyklohexanol

 

Rozpouštědlo

CANANGA ODORATA EXTRACT

 
 

83863-30-3

281-092-1

Cananga Odorata Extract je výtažek získávaný z květů ylang-ylang, Cananga odorata, Annonaceae, kananga vonná, láhevníkovité

 

Vyhlazující přísada

CANANGA ODORATA OIL

 
 

8006-81-3

 

Cananga Odorata Oil je olej získávaný z květů ylang-ylang, Cananga odorata, Annonaceae, kananga vonná, láhevníkovité

 

Rozpouštědlo

CANDELILLA CERA

 
 

8006-44-8

232-347-0

Candelilla Cera je candelilla vosk získávaný z Euphorbia cerifera, Euphorbiaceae, pryšcovité

 

Vyhlazující přísada/filmotvorná přísada

CANDIDA BOMBICOLA/METHYL MYRISTATE FERMENT

 
 
 
 

Produkt získávaný fermentací methyl myristátu kvasinkami Candida bombicola

 

Přísada k ochraně pokožky

CANDIDA BOMBICOLA/SUCROSE/VEGETABLE ACID ESTER FERMENT

 
 
 
 

Candida bombicola/Sucrose/Vegetable Acid Ester Ferment je produkt získávaný fermentací sacharosy a methyl, ethyl a glyceryl esterů kyselin řepkového oleje, slunečnicového oleje a kyselin palmového oleje mikroorganismy Candida bombicola

 

Pleťový kondicionér

CANDIDA/GARCINIA CAMBOGIA FERMENT

 
 
 
 

Candida/Garcinia Cambogia Ferment je produkt získávaný fermentací výtažeku garcinie kambodžské, Garcinia cambogia, mikroorganismy Candida

 

Pleťový kondicionér

CANOLA OIL

 
 

120962-03-0

 

Canola Oil je olej z brukve řepky olejky, Brassica napus (Brassicaceae), s nízkým obsahem kyseliny erukové

 

Vyhlazující přísada

CANOLA OIL GLYCERIDE

 
 

226993-77-7

 

Monoglyceridy mastných kyselin kanoly

 

Emulgátor

CANOLAMIDOPROPYL BETAINE

 
 

223704-88-9

 

3-(acylamino)-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-1-propylamonium, vnitřní sůl (acyl odvozen od mastných kyselin kanoly)

 

Surfaktant/pěnící přísada/přísada podporující tvorbu pěny/antistatická přísada/vlasový kondicionér/čistící přísada

CANOLAMIDOPROPYL ETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE

 
 

223704-93-6

 

3-(acylamino)-N-ethyl-N, N-dimethyl-1-propylamonium-ethyl- sulfáty ((acyl odvozen od mastných kyselin kanoly)

 

Antistatická přísada/vlasový kondicionér

CAPPARIS SPINOSA EXTRACT

 
 

89958-23-6

289-646-4

Capparis Spinosa Extract je výtažek získávaný z pupenů a bobulí kapary, Capparis spinosa, Capparidaceae. Kapara trnitá, kaparovité

 

Přísada k uklidnění pokožky/přísada k ochraně pokožky

CAPRAE BUTYRUM

 
 

225233-90-0

 

Caprae Butyrum je polotuhý tuk z kozího mléka

 

Pleťový kondicionér/vyhlazující přísada

CAPRAE LAC

 
 
 
 

Přírodní látky, kozí mléko

 

Pleťový kondicionér

CAPRAMIDE DEA

 
 

136-26-5

205-234-9

N,N-bis(2-hydroxyethyl)dekanamid

 

Antistatická přísada/regulátor viskozity/přísada podporující tvorbu pěny/vlasový kondicionér

CAPRIC ACID

 
 

334-48-5

206-376-4

Dekanová kyselina/kaprylová kyselina

 

Emulgátor

CAPROIC ACID

caproic acid

 

142-62-1

205-550-7

Hexanová kyselina/kapronová kyselina

 

Emulgátor

CAPROYL ETHYL GLUCOSIDE

 
 

146599-18-0

 

D-Glukopyranosid-ethyl- monodekanoát

 

Surfaktant/čistící přísada

CAPROYL SPHINGOSINE

 
 

124753-97-5

 

N-[(1R, 2S, 3E)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecenyl]- hexanamid

 

Vlasový kondicionér/pleťový kondicionér

CAPRYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE

 
 

37478-68-5

253-521-2

2-(2-nonyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol

 

Antistatická přísada/vlasový kondicionér

CAPRYL/CAPRAMIDOPROPYL BETAINE

 
 
 
 

N-(3-Dekanoyl(nebo oktanoyl)aminopropyl)-N-karboxymethyl-N,N-dimethyl-1-propylamonium, vnitřní soli

 

Antistatická přísada/vlasový kondicionér/pleťový kondicionér/surfaktant/čistící přísada/přísada podporující tvorbu pěny/regulátor viskozity

CAPRYLETH-4

 
 

27252-75-1

 

.Alfa.-oktyl-.omega.-hydroxy-poly(oxyethylen) (4 mol EO průměrný molární poměr)

 

Surfaktant/emulgátor

CAPRYLETH-4 CARBOXYLIC ACID

 
 

53563-70-5

 

.Alfa.-(karboxymethyl)-.omega.-oktyloxy- poly(oxyethylen) (3 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

CAPRYLETH-6 CARBOXYLIC ACID

 
 

53563-70-5

 

.Alfa.-(karboxymethyl)-.omega.-oktyloxy- poly(oxyethylen) (5 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

CAPRYLETH-9 CARBOXYLIC ACID

 
 

53563-70-5

 

.Alfa.-(karboxymethyl)-.omega.-oktyloxy- poly(oxyethylen) (8 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

CAPRYLIC ACID

octanoic acid

 

124-07-2

204-677-5

Oktanová kyselina/kaprinová kyselina

 

Emulgátor

CAPRYLIC ALCOHOL

 
 

111-87-5

203-917-6

Oktan-1-ol

 

Regulátor viskozity

CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES

 
 

73398-61-5

277-452-2

Směsné glyceridy oktanové kyseliny a dekanové kyseliny

 

Vyhlazující přísada/emulgátor

CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE

 
 

73398-61-5

277-452-2

Směsné triglyceridy oktanové kyseliny a dekanové kyseliny

 

Vyhlazující přísada/rozpouštědlo

CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE PEG-4 ESTERS

 
 

246864-39-1

 

Produkt reakce směsných glyceridů oktanové kyseliny a dekanové kyseliny s polyethylenglykolem (4 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

CAPRYLIC/CAPRIC/LAURIC TRIGLYCERIDE

 
 
 
 

Směsné triglyceridy oktanové kyseliny, dekanové kyseliny a dodekanové kyseliny

 

Vyhlazující přísada/rozpouštědlo

CAPRYLIC/CAPRIC/LINOLEIC TRIGLYCERIDE

 
 
 
 

Směsné triglyceridy oktanové kyseliny, dekanové kyseliny a 9,12-oktadekadienové kyseliny

 

Vyhlazující přísada

CAPRYLIC/CAPRIC/MYRISTIC/STEARIC TRIGLYCERIDE

 
 

208126-53-3

 

Směsné triglyceridy oktanové kyseliny, dekanové kyseliny, tetradekanové kyseliny a oktadekanové kyseliny

 

Vyhlazující přísada/přísada k ochraně pokožky

CAPRYLIC/CAPRIC/STEARIC TRIGLYCERIDE

 
 
 
 

Směsné triglyceridy oktanové kyseliny, dekanové kyseliny a oktadekanové kyseliny

 

Vyhlazující přísada/rozpouštědlo

CAPRYLIC/CAPRIC/SUCCINIC TRIGLYCERIDE

 
 
 
 

Směsné triglyceridy oktanové kyseliny, dekanové kyseliny a butandiové kyseliny

 

Vyhlazující přísada/emulgátor

CAPRYLOYL COLLAGEN AMINO ACIDS

 
 

161133-67-1

 

Produkt reakce aminokyselin kolagenu s oktanoyl chloridem

 

Antistatická přísada/vlasový kondicionér

CAPRYLOYL GLYCINE

 
 

14246-53-8

238-122-3

N-(1-oxooktyl)glycine

 

Čistící přísada

CAPRYLOYL HYDROLYZED COLLAGEN

 
 

161133-67-1

 

Produkt reakce hydrolyzátů kolagenu s oktanoyl chloridem

 

Antistatická přísada/vlasový kondicionér

CAPRYLOYL HYDROLYZED KERATIN

 
 

161133-65-9

 

Produkt reakce hydrolyzátů keratinu s oktanoyl chloridem

 

Antistatická přísada/vlasový kondicionér

CAPRYLOYL KERATIN AMINO ACIDS

 
 

161133-65-9

 

Produkt reakce aminokyselin keratinu s oktanoyl chloridem

 

Antistatická přísada/vlasový kondicionér

CAPRYLOYL PEA AMINO ACIDS

 
 

226993-79-9

 

Produkt reakce aminokyselin hrášku s oktanoyl chloridem

 

Vlasový kondicionér/pleťový kondicionér

CAPRYLOYL QUINOA AMINO ACIDS

 
 

226993-80-2

 

Produkt reakce aminokyselin merlíku (quinoa) s oktanoyl chloridem

 

Vlasový kondicionér/pleťový kondicionér

CAPRYLOYL SALICYLIC ACID

 
 

70424-62-3

 

2-(oktanoyloxy)benzoová kyselina

 

Pleťový kondicionér

CAPRYLOYL SILK AMINO ACIDS

 
 

227200-38-6

 

Produkt reakce aminokyselin přírodního hedvábí s oktanoyl chloridem

 

Vlasový kondicionér/surfaktant/čistící přísada

CAPRYLYL BUTYRATE

 
 

110-39-4

203-762-4

Oktyl-butyrát

 

Rozpouštědlo

CAPRYLYL GLYCOL

 
 

1117-86-8

214-254-7

Oktan-1,2-diol.

 

Vyhlazující přísada/zvlhčující přísada/vlasový kondicionér

CAPRYLYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE

 
 

36060-61-4

252-853-5

2-heptyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-ethanol

 

Antistatická přísada/vlasový kondicionér

CAPRYLYL PYRROLIDONE

 
 

2687-94-7

 

N-oktyl-pyrrolidon

 

Surfaktant/čistící přísada/pěnící přísada

CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE

 
 
 
 

Oktyl-D-glukosid a decyl-D-glukosid (směs)

 

Surfaktant/čistící přísada/pěnící přísada

CAPSANTHIN/CAPSORUBIN

 
 

465-42-9

207-364-1

(3R,3'S,5'R)-3,3'-dihydroxy-.beta.,.kappa.-karoten-6'-on

IV/1

Kosmetické barvivo

CAPSELLA BURSA PASTORIS EXTRACT

 
 

84604-19-3

283-297-1

Capsella Bursa-pastoris Extract je výtažek získávaný z rostliny kokoška pastuší tobolka, Capsella bursa-pastoris, Brassicaceae, kokoška pastuší tobolka, brukvovité.

 

Pleťový kondicionér

CAPSICUM ANNUUM EXTRACT

 
 

84625-29-6

283-403-6

Capsicum Annuum Extract je výtažek získávaný z plodů papriky, Capsicum annuum, Solanaceae, paprika roční, lilkovité

 

Tonikum

CAPSICUM FRUTESCENS

 
 
 
 

Capsicum Frutescens je rostlinný materiál získávaný ze suchých plodů papriky, Capsicum frutescens, Solanaceae, paprika krovitá, lilkovité

 

Tonikum/čistící přísada

CAPSICUM FRUTESCENS EXTRACT

 
 

85940-30-3

288-920-0

Capsicum Frutescens Extract je výtažek získávaný ze suchých plodů papriky, Capsicum frutescens, Solanaceae, paprika krovitá, lilkovité

 

Tonikum/čistící přísada

CAPSICUM FRUTESCENS OLEORESIN

 
 

8023-77-6

288-920-0

Capsicum Frutescens Oleoresin je živičnatý produkt z plodů papriky, Capsicum frutescens, Solanaceae, paprika krovitá, lilkovité

 

Tonikum/čistící přísada

CARAMEL

caramel

 

8028-89-5

232-435-9

Karamel (barvivo). Látka získávaná řízeným zahříváním potravinářských sacharidů. K usnadnění karamelizace mohou být použity potravinářské kyseliny, zásady a soli. Potravinářské odpěňovací přísady mohou být použity pouze v množství nezbytném pro dosažení požadovaného účinku. Obsahuje převážně koloidní agregáty, které jsou dispergovatelné ve vodě, avšak pouze částečně dispergovatelné ve směsi alkohol-voda. Podle použitého karamelizačního činidla mohou mít koloidní částice v roztoku kladný nebo záporný náboj.

IV/1

Kosmetické barvivo

CARAPA GUAIANENSIS OIL

 
 

223748-14-9

 

Carapa Guaianensis Oil je neprchavý olej vylisovaný ze semen tangare, Carapa guaianensis, Meliaceae, tangare, strdivkovité

 

Denaturační přísada

CARBENIA BENEDICTA EXTRACT

 
 

84603-57-6

283-258-9

Carbenia Benedicta Extract je výtažek získávaný z kůry, plodů, listů, kořenů a lodyh benediktu, Carbenia benedicta, Compositae, benedikt lékařský, hvězdnicovité

 

Tonikum

CARBOCYSTEINE

carbocisteine

 

638-23-3

211-327-5

S-(karboxymethyl)- L-cystein

 

Přísada proti mazotoku/pleťový kondicionér

CARBOMER

 
 

9007-20-9/9003-01-4

 

Kopolymer 2-propenové kyseliny a 2,2-bis(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-2-propenyl etherem

 

Stabilizátor emulze/regulátor viskozity/gelotvorná přísada

CARBON DIOXIDE

carbon dioxide

carbonei dioxidum

124-38-9

204-696-9

Oxid uhličitý

 

Hnací plyn

CARBOXYBUTYL CHITOSAN

 
 

125265-78-3

 

N-(3-karboxy-1-methylpropyl)chitosan

 

Filmotvorná přísada/vlasový kondicionér/pleťový kondicionér/regulátor viskozity

CARBOXYETHYL AMINOBUTYRIC ACID

 
 

908055

224-497-0

4-[(2-karboxyethyl)amino]butanová kyselina

 

Pleťový kondicionér

CARBOXYMETHYL CHITIN

 
 

52108-64-2

 

6-(karboxymethyl)chitin

 

Gelotvorná přísada

CARBOXYMETHYL CHITOSAN

 
 

83512-85-0

 

N-(karboxymethyl)chitosan

 

Gelotvorná přísada

CARBOXYMETHYL CHITOSAN SUCCINAMIDE

 
 
 
 

N-(3-karboxy-1-propanoyl) (karboxymethyl)chitosan

 

Filmotvorná přísada/zvlhčující přísada

CARBOXYMETHYL DEXTRAN

 
 

2609421

 

(Karboxymethyl)dextran

 

Přísada ke snížení objemové hmotnosti/filmotvorná přísada/gelotvorná přísada

CARBOXYMETHYL HYDROXYETHYLCELLULOSE

 
 

2625459

 

(2-hydroxyethyl)(karboxymethyl)celulosa, sodná sůl

 

Pojivo/stabilizátor emulze/filmotvorná přísada/regulátor viskozity

CARBOXYMETHYL HYDROXYPROPYL GUAR

 
 

68130-15-4

 

Sodná sůl (karboxymethyl)(2-hydroxypropyl)etheru guarové gumy

 

Stabilizátor emulze/regulátor viskozity/gelotvorná přísada

CARBOXYMETHYL ISOSTEARAMIDOPROPYL MORPHOLINE

 
 

247214-39-7

 

4-(3-isostearamidopropyl)-4-(karboxylatomethyl)morfolin-4-ium, vnitřní sůl

 

Surfaktant/pěnící přísada

CARICA PAPAYA

 
 
 
 

Carica Papaya je rostlinný materiál získávaný z papáje, Carica papaya, Caricaceae, papája obecná, papájovité

 

Tonikum

CARICA PAPAYA EXTRACT

 
 

84012-30-6

281-675-0

Carica Papaya Extract je výtažek získávaný z plodů papáje, Carica papaya, Caricaceae, papája obecná, papájovité

 

Tonikum

CARICA PAPAYA LEAF EXTRACT

 
 

84012-30-6

281-675-0

Carica Papaya Leaf Extract je výtažek získávaný z listů papáje, Carica papaya, Caricaceae, papája obecná, papájovité

 

Tonikum

CARNITINE

carnitine

 

541-15-1

208-768-0

3-karboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-1-propylamonium, vnitřní sůl (R)-

 

Čistící přísada/přísada podporující tvorbu pěny

CARPRONIUM CHLORIDE

 
 

13254-33-6

236-243-6

4-methoxy-N,N,N-trimethyl-4-oxo-1-butylamonium chlorid

 

Antistatická přísada/vlasový kondicionér

CARRAGEENAN

carrageenan

 

2593405

232-524-2

Karagenan

 

Pojivo/stabilizátor emulze/regulátor viskozity/gelotvorná přísada

CARTHAMUS TINCTORIUS EXTRACT

 
 

223749-52-8

 

Carthamus Tinctorius Extract je výtažek získávaný z květů světlice barvířské, Carthamus tinctorius, světlice barvířská, hvězdnicovité

 

Vyhlazující přísada

CARTHAMUS TINCTORIUS HYBRID OIL

 
 
 
 

Carthamus Tinctorius Hybrid Oil je olej získávaný ze semen hybridního druhu světlice barvířské, který na rozdíl od Carthamus Tinctorius Oil obsahuje hlavně triglycerid kyseliny olejové

 
 

CARTHAMUS TINCTORIUS OIL

 
 

8001-23-8

232-276-5

Carthamus Tinctorius Oil je olejnatá kapalina získávaná ze semen světlice barvířské, Carthamus tinctorius, Compositae. Obsahuje hlavně triglyceridy kyseliny linoleové

 

Vyhlazující přísada

CARUM CARVI EXTRACT

 
 

85940-31-4

288-921-6

Carum Carvi Extract je výtažek získávaný ze semen kmínu, Carum carvi, Umbelliferae, kmín kořenný, miříkovité

 

Pleťový kondicionér

CARUM CARVI OIL

 
 

8000-42-8

 

Carum Carvi Oil je prchavý olej destilovaný ze sušených, zralých plodů kmínu, Carum carvi, Apiaceae, kmín kořenný, miříkovité

 

Rozpouštědlo

CARUM CARVI SEED OIL

 
 

235433-20-2

 

Carum Carvi Seed Oil je neprchavý olej získávaný ze semen kmínu Carum carvi, Apiaceae, kmín kořenný, miříkovité

 

Vyhlazující přísada/rozpouštědlo

CARUM PETROSELINUM EXTRACT

 
 

84012-33-9

281-677-1

Carum Petroselinum Extract je výtažek získávaný z petržele, Carum petroselinum, Apiaceae, petržel obecná, miříkovité

 

Pleťový kondicionér

CARUM PETROSELINUM SEED OIL

 
 

8000-68-8

 

Carum Petroselinum Seed Oil je prchavý olej získávaný ze semen petržele, Carum petroselinum, Apiaceae, petržel obecná, miříkovité

 

Pleťový kondicionér

CARVONE

 
 

6485-40-1/99-49-0/2244-16-8

229-352-5/218-827-2

2-Methyl-5-(1-methylvinyl)cyklohex-2-en-1-on

 

Přísada k maskování pachu

CARYA ILLINOENSIS OIL

 
 
 
 

Carya Illinoensis Oil je neprchavý olej získávaný z ořechů pekan, Carya illinoensis, Juglandaceae, ořechovec pekan, ořešákovité

 

Pleťový kondicionér

CARYA ILLINOENSIS SHELL POWDER

 
 

246166-03-0

 

Carya Illinoensis Shell Powder je prášek získávaný z jemně mletých skořápek pekanu, Carya illinoensis, Juglandaceae, ořechovec pekan, ořešákovité

 

Abrazivum

CASEARIA SYLVESTRIS EXTRACT

 
 

223748-16-1

 

Casearia Sylvestris Extract je výtažek získávaný z listů Casearia sylvestris, Samydaceae

 

Pleťový kondicionér

CASEIN

 
 

9000-71-9

232-555-1

Kaseiny. Složitá směs produkovaná v tkáni mléčné žlázy z aminokyselin dodávaných krví. Obsahuje několik bílkovin, fosfor a vápník

 

Antistatická přísada/vlasový kondicionér

CASSIA ANGUSTIFOLIA EXTRACT

 
 

85187-05-9

286-092-5

Cassia Angustifolia Extract je výtažek získávaný ze semen kasie, Cassia angustifolia, Leguminosae, kasie úzkolistá, bobovité

 

Pleťový kondicionér

CASSIA AURICULATA LEAF POWDER

 
 

97593-53-8

307-359-5

Cassia Auriculata Leaf Powder je prášek získávaný ze sušených drcených listů Cassia auriculata, Leguminosae, kasie, bobovité

 

Pleťový kondicionér

CASSIA ITALICA EXTRACT

 

sennae folium/sennae fructus

85085-71-8

285-393-9

Cassia Italica Extract je výtažek získávaný z listů Cassia italica, Leguminosae, bobovité

 

Pleťový kondicionér

CASSIA SENNA EXTRACT

 
 

92202-21-6

296-053-4

Cassia Senna Extract je výtažek získávaný z listů kasie sennové, Cassia senna, Leguminosae, kasie sennová, bobovité

 

Pleťový kondicionér

CASTANEA SATIVA EXTRACT

 
 

84695-99-8

283-619-0

Castanea Sativa Extract je výtažek získávaný z listů kaštanovníku, Castanea sativa, Fagaceae, kaštanovník jedlý, bukovité

 

Přísada k uklidnění pokožky

CASTOR OIL BENZOATE

 
 

225927-34-4

 

Benzoát ricinového oleje

 

Pleťový kondicionér/vyhlazující přísada

CASTOR OIL/IPDI COPOLYMER

 
 

68955-90-8

 

Kopolymer ricinového oleje a 5-isokyanato-1-(isokyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyklohexanu

 

Filmotvorná přísada

CAULERPA TAXIFOLIA EXTRACT

 
 

223749-77-7

 

Caulerpa Taxifolia Extract je výtažek získávaný z řasy Caulerpa taxifolia, Caulerpaceae, lazucha tisolistá

 

Přísada k ochraně pokožky

CAULOPHYLLUM THALICTROIDES

 
 

84929-23-7

284-507-4

Caulophyllum Thalictroides je rostlinný materiál získávaný ze sešených oddenků a kořenů Caulophyllum thalictroides, Berberidaceae, dřišťálovité

 

Tonikum

CEANOTHUS AMERICANUS EXTRACT

 
 

91771-46-9

294-937-4

Ceanothus Americanus Extract je výtažek získávaný z latnatce, Ceanothus americanus, Rhamnaceae, latnatec americký, řešetlákovité

 

Čistící přísada

CEDRUS ATLANTICA EXTRACT

 
 

92201-55-3

295-985-9

Cedrus Atlantica Extract je výtažek získávaný z kůry Cedrus atlantica, Pinaceae, cedr atlantský, borovicovité

 

Tonikum

CEDRUS ATLANTICA OIL

 
 

8000-27-9

 

Cedrus Atlantica Oil je prchavý olej získávaný z kůry Cedrus atlantica, Pinaceae

 

Tonikum

CELLULOSE

cellulose

cellulosum

9004-34-6

232-674-9

Celulosa

 

Absorbent/zneprůhledňovací přísada/regulátor viskozity/přísada ke snížení objemové hmotnosti

CELLULOSE ACETATE

cellulose acetate

 

9004-35-7

 

Acetáty celulosy

 

Filmotvorná přísada

CELLULOSE ACETATE BUTYRATE

cabufocon a

 

9004-36-8

 

Acetát-butanoáty celulosy

 

Filmotvorná přísada

CELLULOSE ACETATE PROPIONATE

 
 

9004-39-1

 

Acetát-propanoáty celulosy

 

Filmotvorná přísada

CELLULOSE ACETATE PROPIONATE CARBOXYLATE

 
 

125139-16-4

 

Produkt reakce acetát-propanoátů celulosy s ozonem

 

Surfaktant

CELLULOSE GUM

carmellose

 

9004-32-4

 

(Karboxymethyl)ether celulosy, sodná sůl

 

Pojivo/stabilizátor emulze/filmotvorná přísada/regulátor viskozity

CENTAUREA CYANUS

 
 
 
 

Centaurea Cyanus je rostlinný materiál získávaný ze sušených květů chrpy, Centaurea cyanus, Compositae, chrpa polní, hvězdnicovité

 

Zvlhčující přísada/pleťový kondicionér/přísada k uklidnění pokožky

CENTAUREA CYANUS EXTRACT

 
 

84012-18-0

281-664-0

Centaurea Cyanus Extract je výtažek získávaný z květů chrpy, Centaurea cyanus, Compositae, chrpa polní, hvězdnicovité

 

Zvlhčující přísada/pleťový kondicionér/přísada k uklidnění pokožky

CENTAUREA CYANUS WATER

 
 
 
 

Centaurea Cyanus Water je vodní roztok vonných složek z květů Centaurea cyanus, chrpa polní, hvězdnicovité

 

Zvlhčující přísada/pleťový kondicionér/přísada k uklidnění pokožky

CENTAURIUM ERYTHRAEA EXTRACT

 
 

84837-00-3

284-285-9

Erythraea Centaurium Extract je výtažek získávaný ze zeměžluče, Erythraea centaurium, Gentianaceae, zeměžluč okolíkatá, hořcovitá

 

Pleťový kondicionér

CENTELLA ASIATICA EXTRACT

 
 

84696-21-9

283-640-5

Centella Asiatica Extract je výtažek získávaný z listů a kořenů pupečníku, Centella asiatica, Apiaceae, pupečník, miříkovité

 

Vyhlazující přísada/přísada k uklidnění pokožky/čistící přísada/tonikum

CEPHALINS

 
 

39382-08-6

254-438-4

Cefaliny

II/419, pokud pocházejí z hovězího dobytku, ovcí nebo koz

Pleťový kondicionér

CERA ALBA

wax, yellow

cera alba/cera flava

8012-89-3

232-383-7

Včelí vosk. Vosk získávaný z pláství včely medonosné. Obsahuje hlavně triakontyl-hexadekanoát (myristyl-palmitát), hexakosanovou kyselinu (cerotovou kyselinu), estery a některé parafiny s vysokým počtem uhlíků

 

Vyhlazující přísada/emulgátor/filmotvorná přísada

CERA CARNAUBA

 

cera carnauba

8015-86-9

232-399-4

Karnaubový vosk. Vosk získávaný z kopernicie voskodárné, Copernicia cerifera, Arecaceae, kopernicie voskodárná, arekovité

 

Vyhlazující přísada/filmotvorná přísada

CERA MICROCRISTALLINA

 
 

63231-60-7

264-038-1

Parafinické vosky a mikrokrystalické tuhé uhlovodíky. Složitá smìs uhlovodíkù s dlouhým rozvìtveným øetìzcem získávaná ze zbytkových olejù krystalizací z rozpouštìdla. Obsahuje pøevážnì uhlovodíky s nasyceným nerozvìtveným a rozvìtveným øetìzcem vìtšinou s poètem uhlíkù vyšším než 35

 

Pojivo/stabilizátor emulze/zneprůhledňovací přísada/regulátor viskozity

CERAMIDE 1

 
 

100403-19-8

309-560-3

2-stearoyloxy-1,3,4-oktadekantriol- heptakosamid

 

Vlasový kondicionér/pleťový kondicionér

CERAMIDE 1 A

 
 

179186/48/2

 

27-[[2,3-dihydroxy-1-(hydroxymethyl)-heptadecyl]amino]-27 oxoheptakosyl ester kyseliny 9,12-oktadekadienové, [1S-[1R*(9Z,12Z), 2R*, 3S*]]-

 

Vlasový kondicionér/pleťový kondicionér

CERAMIDE 2

 
 

100403-19-8

309-506-3

1-Stearoyl-C18-sfingosin

 

Vlasový kondicionér/pleťový kondicionér

CERAMIDE 4

 
 

100403-19-8

309-506-3

 
 

Vlasový kondicionér/pleťový kondicionér

CERAMIDE 5

 
 

100403-19-8

309-506-3

 
 

Vlasový kondicionér/pleťový kondicionér

CERAMIDE 6 II

 
 

100403-19-8

309-560-3

2-(2-Hydroxy)-1,3,4-oktadekantriol-stearamid

 

Vlasový kondicionér/pleťový kondicionér

CERAMIDE 3

 
 

100403-19-8

309-560-3

N-(1,3,4-trihydroxy-2-oktadecyl)- oktadekanamid

 

Pleťový kondicionér/přísada k ochraně pokožky

CERATONIA SILIQUA EXTRACT

 
 

84961-45-5

284-634-5

Ceratonia Siliqua Extract je výtažek z plodů rohovníku, Ceratonia siliqua, Leguminosae, rohovník obecný, bobovité

 

Vyhlazující přísada

CERATONIA SILIQUA GUM

 
 

9000-40-2

232-541-5

Ceratonia Siliqua Gum je mleté semeno svatojánského chleba, Ceratonia siliqua, Leguminosae, rohovník obecný, bobovité

 

Vyhlazující přísada/filmotvorná přísada/regulátor viskozity

CERESIN

 
 

8001-75-0

232-290-1

Cerezin. Složitá směs uhlovodíků získávaných čištěním ozokeritu kyselinou sírovou a filtrací přes kostní uhlí za vzniku voskových koláčů

 

Antistatická přísada/pojivo/stabilizátor emulze/zneprůhledňovací přísada/regulátor viskozity/vlasový kondicionér

CEREUS GRANDIFLORUS EXTRACT

 
 

8007-78-1

232-364-3

Cereus Grandiflorus Extract je výtažek získávaný z květů kaktusu Cereus grandiflorus, Cactaceae, kaktusovité

 

Tonikum

CERIA/SILICA

 
 

243133-71-3

 

Produkt kalcinace uhličitanu ceritého a oxidu křemičitého

 

UV absorbent

CERIA/SILICA TALC

 
 

243133-70-2

 

Produkt kalcinace uhličitanu ceritého, oxidu křemičitého a mastku (Mg3Al2(sio3)4)

 

UV absorbent

CEROTIC ACID

 
 

506-46-7

208-040-2

Hexakosanová kyselina/cerotová kyselina

 

Regulátor viskozity

CETALKONIUM CHLORIDE

cetalkonium chloride

 

122-18-9

204-526-3

N-hexadecyl-N,N-dimethyl-benzylamonium chlorid

VI/1,54

Konzervační přísada

CETEARALKONIUM BROMIDE

 
 
 
 

N,N-dimethyl-N-(C16-C18-alkyl)-benzylamonium bromid

VI/1,54

Konzervační přísada

CETEARETH-2

 
 

68439-49-6

500-212-8

Ethoxylované C16-18 alkoholy (2 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

CETEARETH-2 PHOSPHATE

 
 

106233-09-4

500-295-0

Fosfáty ethoxylovaných C16-18 alkoholů (2 mol EO průměrný molární poměr)

 

Surfaktant/čistící přísada

CETEARETH-3

 
 

68439-49-6

 

Ethoxylované C16-18 alkoholy (3 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

CETEARETH-4

 
 

68439-49-6

 

Ethoxylované C16-18 alkoholy (4 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

CETEARETH-4 PHOSPHATE

 
 

106233-09-4

 

Fosfáty ethoxylovaných C16-18 alkoholů (4 mol EO průměrný molární poměr)

 

Surfaktant/čistící přísada

CETEARETH-5

 
 

68439-49-6

 

Ethoxylované C16-18 alkoholy (5 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

CETEARETH-5 PHOSPHATE

 
 

106233-09-4

 

Fosfáty ethoxylovaných C16-18 alkoholů (5 mol EO průměrný molární poměr)

 

Surfaktant/čistící přísada

CETEARETH-6

 
 

68439-49-6

 

Ethoxylované C16-18 alkoholy (6 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

CETEARETH-7

 
 

68439-49-6

 

Ethoxylované C16-18 alkoholy (7 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

CETEARETH-8

 
 

68439-49-6

 

Ethoxylované C16-18 alkoholy (8 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

CETEARETH-9

 
 

68439-49-6

 

Ethoxylované C16-18 alkoholy (9 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

CETEARETH-10

 
 

68439-49-6

 

Ethoxylované C16-18 alkoholy (10 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

CETEARETH-10 PHOSPHATE

 
 

106233-09-4

 

Fosfáty ethoxylovaných C16-18 alkoholů (10 mol EO průměrný molární poměr)

 

Surfaktant/čistící přísada

CETEARETH-11

 
 

68439-49-6

 

Ethoxylované C16-18 alkoholy (11 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

CETEARETH-12

 
 

68439-49-6

 

Ethoxylované C16-18 alkoholy (12 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

CETEARETH-13

 
 

68439-49-6

 

Ethoxylované C16-18 alkoholy (13 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

CETEARETH-15

 
 

68439-49-6

 

Ethoxylované C16-18 alkoholy (15 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor/surfaktant

CETEARETH-16

 
 

68439-49-6

 

Ethoxylované C16-18 alkoholy (16 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

CETEARETH-17

 
 

68439-49-6

 

Ethoxylované C16-18 alkoholy (17 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor/surfaktant

CETEARETH-18

 
 

68439-49-6

 

Ethoxylované C16-18 alkoholy (18 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

CETEARETH-20

 
 

68439-49-6

 

Ethoxylované C16-18 alkoholy (20 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor/surfaktant

CETEARETH-22

 
 

68439-49-6

 

Ethoxylované C16-18 alkoholy (22 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

CETEARETH-23

 
 

68439-49-6

 

Ethoxylované C16-18 alkoholy (23 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

CETEARETH-25

 
 

68439-49-6

 

Ethoxylované C16-18 alkoholy (25 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor/surfaktant

CETEARETH-25 CARBOXYLIC ACID

 
 

246159-37-5

 

.Alfa.-(karboxymethyl)-.omega.-hydroxy-, C16-18-alkyl- poly(oxyethylen) (24 mol EO průměrný molární poměr)

 

Surfaktant/čistící přísada

CETEARETH-27

 
 

68439-49-6

 

Ethoxylované C16-18 alkoholy (27 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor/surfaktant

CETEARETH-28

 
 

68439-49-6

 

Ethoxylované C16-18 alkoholy (28 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

CETEARETH-29

 
 

68439-49-6

 

Ethoxylované C16-18 alkoholy (29 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor/čistící přísada

CETEARETH-30

 
 

68439-49-6

 

Ethoxylované C16-18 alkoholy (30 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor/surfaktant

CETEARETH-33

 
 

68439-49-6

 

Ethoxylované C16-18 alkoholy (33 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

CETEARETH-34

 
 

68439-49-6

 

Ethoxylované C16-18 alkoholy (34 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor/čistící přísada

CETEARETH-40

 
 

68439-49-6

 

Ethoxylované C16-18 alkoholy (40 mol EO průměrný molární poměr)

 

Surfaktant

CETEARETH-50

 
 

68439-49-6

 

Ethoxylované C16-18 alkoholy (50 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor/surfaktant

CETEARETH-55

 
 

68439-49-6

 

Ethoxylované C16-18 alkoholy (55 mol EO průměrný molární poměr)

 

Surfaktant

CETEARETH-60

 
 

68439-49-6

 

Ethoxylované C16-18 alkoholy (60 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

CETEARETH-80

 
 

68439-49-6

 

Ethoxylované C16-18 alkoholy (80 mol EO průměrný molární poměr)

 

Surfaktant

CETEARETH-100

 
 

68439-49-6

 

Ethoxylované C16-18 alkoholy (100 mol EO průměrný molární poměr)

 

Surfaktant

CETEARETH-60 MYRISTYL GLYCOL

 
 

243133-67-7

 

.Alfa.-(2-hydroxytetradecyl),.omega.-C16-18-alkyloxy-poly(oxyethylen) (60 mol EO průměrný molární poměr)

 

Surfaktant/emulgátor

CETEARTRIMONIUM CHLORIDE

 
 

68002-62-0

268-075-4

C16-18-alkyltrimethylamonium chloridy

VI/1,44

Antistatická přísada/vlasový kondicionér/konzervační přísada

CETEARYL ALCOHOL

 

alcohol cetylicus et stearylicus

67762-27-0

267-008-6

C16-18 alkoholy

 

Vyhlazující přísada/emulgátor/stabilizátor emulze/zneprůhledňovací přísada/regulátor viskozity

CETEARYL BEHENATE

 
 

246159-35-3

 

Alkyl(C16-C18)-dokosanoát/alkyl-behenát

 

Vyhlazující přísada/přísada k ochraně pokožky

CETEARYL CANDELILLATE

 
 

246538-67-0

 

Alkyl(C16-C18)estery mastných kyselin kandelilového vosku

 

Vyhlazující přísada/přísada k ochraně pokožky

CETEARYL DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER

 
 

243137-50-0

 

Kopolymer cetearylmethylsiloxanu a dimethylsiloxanu s koncovými vinylovými skupinami

 

Filmotvorná přísada/vlasový kondicionér/pleťový kondicionér/regulátor viskozity

CETEARYL ETHYLHEXANOATE

 
 

90411-68-0

291-445-1

Estery kyseliny 2-ethylhexanové s C16-18-alkoholy/alkyl(C16-C18)-2-ethylhexanoáty

 

Vyhlazující přísada

CETEARYL GLUCOSIDE

 
 

246159-33-1

 

Alkyl(C16-C18)-D-glukosid

 

Emulgátor

CETEARYL ISONONANOATE

 
 

111937-03-2

 

Estery kyseliny isononanové s C16-18-alkoholy

 

Vyhlazující přísada

CETEARYL METHICONE

 
 

227200-32-0

 

Poly{oxy[(C16-18)-alkylmethylsilylen]} s koncovými trimethylsilylovými skupinami

 

Pleťový kondicionér

CETEARYL PALMITATE

 
 

93820-81-6

298-663-6

Alkyl(C16-C18)-hexadekanoáty

 

Vyhlazující přísada

CETEARYL STEARATE

 
 

93820-97-4

298-680-9

Alkyl(C16-C18)-oktadekanoáty

 

Pleťový kondicionér/přísada k ochraně pokožky

CETETH-1

 
 

2136-71-2

218-373-5

2-(hexadecyloxy)ethanol

 

Emulgátor

CETETH-2

 
 

9004-95-9

500-014-1

.Alfa.-hexadecyl-.omega.-hydroxy-poly(oxyethylen) (2 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

CETETH-3

 
 

9004-95-9

 

.Alfa.-hexadecyl-.omega.-hydroxy- poly(oxyethylen) (3 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

CETETH-4

 
 

9004-95-9

 

.Alfa.-hexadecyl-.omega.-hydroxy- poly(oxyethylen) (4 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

CETETH-5

 
 

9004-95-9

 

.Alfa.-hexadecyl-.omega.-hydroxy- poly(oxyethylen) (5 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

CETETH-6

 
 

9004-95-9

 

.Alfa.-hexadecyl-.omega.-hydroxy- poly(oxyethylen) (6 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

CETETH-8 PHOSPHATE

 
 

50643-20-4

 

.Alfa.-hexadecyl-.omega.-hydroxy- poly(oxyethylen)- fosfát (8 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

CETETH-10

 
 

9004-95-9

 

.Alfa.-hexadecyl-.omega.-hydroxy- poly(oxyethylen) (10 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

CETETH-12

 
 

9004-95-9

 

.Alfa.-hexadecyl-.omega.-hydroxy- poly(oxyethylen) (12 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor/surfaktant

CETETH-14

 
 

9004-95-9

 

.Alfa.-hexadecyl-.omega.-hydroxy- poly(oxyethylen) (14 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor/surfaktant

CETETH-15

 
 

9004-95-9

 

.Alfa.-hexadecyl-.omega.-hydroxy- poly(oxyethylen) (15 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor/surfaktant

CETETH-16

 
 

9004-95-9

 

.Alfa.-hexadecyl-.omega.-hydroxy- poly(oxyethylen) (16 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor/surfaktant

CETETH-20

cetomacrogol 1000

 

9004-95-9

 

.Alfa.-hexadecyl-.omega.-hydroxy- poly(oxyethylen) (20 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor/surfaktant

CETETH-24

 
 

9004-95-9

 

.Alfa.-hexadecyl-.omega.-hydroxy- poly(oxyethylen) (24 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor/surfaktant

CETETH-25

 
 

9004-95-9

 

.Alfa.-hexadecyl-.omega.-hydroxy- poly(oxyethylen) (25 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor/surfaktant

CETETH-30

 
 

9004-95-9

 

.Alfa.-hexadecyl-.omega.-hydroxy- poly(oxyethylen) (30 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

CETETH-45

 
 

9004-95-9

 

.Alfa.-hexadecyl-.omega.-hydroxy- poly(oxyethylen) (45 mol EO průměrný molární poměr)

 

Surfaktant/čistící přísada

CETETH-10 PHOSPHATE

 
 

50643-20-4

 

.Alfa.-hexadecyl-.omega.-hydroxy- poly(oxyethylen)-fosfát (10 mol EO průměrný molární poměr)

 

Surfaktant/čistící přísada

CETETHYL MORPHOLINIUM ETHOSULFATE

 
 

78-21-7

201-094-8

4-ethyl-4-hexadecylmorpholinium-ethyl-sulfát

 

Antimikrobiální přísada/antistatická přísada/emulgátor/surfaktant/vlasový kondicionér

CETETHYLDIMONIUM BROMIDE

 
 

124-03-8

204-672-8

Hexadecylethyldimethylamonium bromid

 

Antimikrobiální přísada/antistatická přísada/emulgátor/surfaktant

CETOLETH-6

 
 

68155-01-1

 

Ethoxylovaný C16 alkohol a nenasycený C18 alkohol (cetylalkohol a oleylalkohol) (6 mol EO průměrný molární poměr)

 

Surfaktant

CETOLETH-11

 
 

68155-01-1

 

Ethoxylovaný C16 alkohol a nenasycený C18 alkohol (cetylalkohol a oleylalkohol) (11 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

CETOLETH-15

 
 

68155-01-1

 

Ethoxylovaný C16 alkohol a nenasycený C18 alkohol (cetylalkohol a oleylalkohol) (15 mol EO průměrný molární poměr)

 

Surfaktant

CETOLETH-22

 
 

68155-01-1

 

Ethoxylovaný C16 alkohol a nenasycený C18 alkohol (cetylalkohol a oleylalkohol) (22 mol EO průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

CETOLETH-24

 
 

68155-01-1

 

Ethoxylovaný C16 alkohol a nenasycený C18 alkohol (cetylalkohol a oleylalkohol) (24 mol EO průměrný molární poměr)

 

Surfaktant/čistící přísada

CETOLETH-25

 
 

68155-01-1

 

Ethoxylovaný C16 alkohol a nenasycený C18 alkohol (cetylalkohol a oleylalkohol) (25 mol EO průměrný molární poměr)

 

Surfaktant/čistící přísada

CETOLETH-10

 
 

68155-01-1

 

Ethoxylovaný C16 alkohol a nenasycený C18 alkohol (cetylalkohol a oleylalkohol) (10 mol EO průměrný molární poměr)

 

Surfaktant/emulgátor

CETOLETH-20

 
 

68155-01-1

 

Ethoxylovaný C16 alkohol a nenasycený C18 alkohol (cetylalkohol a oleylalkohol) (20 mol EO průměrný molární poměr)

 

Surfaktant/emulgátor

CETRARIA ISLANDICA EXTRACT

 
 

84776-25-0

283-950-0

Cetraria Islandica Extract je výtažek získávaný z lišejníku Cetraria islandica, Parmeliaceae, pukléřka islandská, terčovkovité

 

Vyhlazující přísada/přísada k uklidnění pokožky/vyhlazující přísada/čistící přísada

CETRIMONIUM BROMIDE

cetrimonium bromide

cetrimidum

57-09-0

200-311-3

N,N,N-trimethyl-1-hexadecylamonium-bromid

VI/1,44

Konzervační přísada

CETRIMONIUM CHLORIDE

 
 

112-02-7

203-928-6

N,N,N-trimethyl-1-hexadecylamonium-chlorid

VI/1,44

Konzervační přísada

CETRIMONIUM METHOSULFATE

 
 

65060-02-8

265-352-1

Hexadecyl(trimethyl)amonium-methyl-sulfát

 

Antistatická přísada/vlasový kondicionér/antimikrobiální přísada

CETRIMONIUM SACCHARINATE

 
 

2478-29-7

219-608-4

Hexadecyl(trimethyl)amoniová sůl 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on-1,1-dioxidu (1:1)

 

Antistatická přísada/vlasový kondicionér/antimikrobiální přísada

CETRIMONIUM TOSYLATE

 
 

138-32-9

205-324-8

Hexadecyl(trimethyl)amonium-toluen-p-sulfonát

 

Antimikrobiální přísada/antistatická přísada/emulgátor/surfaktant/vlasový kondicionér

CETYL ACETATE

 
 

629-70-9

211-103-7

Hexadecyl-acetát

 

Vyhlazující přísada

CETYL ACETYL RICINOLEATE

 
 

111129-38-5

 

Hexadecyl-12-acetoxyoktadec-9-enoát

 

Vyhlazující přísada

CETYL ALCOHOL

cetyl alcohol

alcohol cetylicus

36653-82-4

253-149-0

Hexadekan-1-ol

 

Vyhlazující přísada/emulgátor/zneprůhledňovací přísada/regulátor viskozity

CETYL BETAINE

 
 

693-33-4

211-748-4

(Karboxylatomethyl)hexadecyldimethylamonium

 

Antistatická přísada/surfaktant/vlasový kondicionér/čistící přísada/přísada podporující tvorbu pěny

CETYL C12-15-PARETH-9 CARBOXYLATE

 
 

119481-73-1

 

C12-15-alkylethery .alfa.-(2-(hexadecyloxy)-2-oxoethyl).omega.-hydroxy-poly(oxyethylenu) (8 mol EO průměrný molární poměr)

 

Vyhlazující přísada

CETYL CAPRYLATE

 
 

29710-31-4

249-794-2

Hexadecyl-oktanoát

 

Vyhlazující přísada

CETYL DIMETHICONE

 
 

191044-49-2

 

Hexadecyl methyl- a dimethylsiloxany a silikony

 

Vyhlazující přísada

CETYL DIMETHICONE COPOLYOL

 
 

251320-26-0

 

Kopolymer hexadecyl methyl- a dimethylsiloxanu a silikonu a ethoxy-propoxylovaného dimethylsiloxanu

 

Emulgátor

CETYL ESTERS

 
 
 
 

Složitý produkt reakce směsi kyselin a směsi alkoholů, který napodobňuje složení vorvaňoviny. Obsahuje hlavně myristyl, cetyl a palmityl estery kyseliny myristové a palmitové.

 

Vyhlazující přísada

CETYL ETHYLHEXANOATE

 
 

59130-69-7

261-619-1

Hexadecyl 2-ethylhexanoát

 

Vyhlazující přísada

CETYL GLYCERYL ETHER

 
 

6145-69-3

228-149-9

(.+-.)-3-(hexadecyloxy)propan-1,2-diol

 

Pleťový kondicionér/vyhlazující přísada

CETYL GLYCOL

 
 

6920-24-7

230-030-1

1,2-hexadekandiol

 

Vyhlazující přísada/vlasový kondicionér

CETYL GLYCOL ISOSTEARATE

 
 

247232-39-9

 

2-hydroxyhexadecyl-isooktadekanoát

 

Vyhlazující přísada

CETYL HYDROXYETHYLCELLULOSE

 
 

80455-45-4

 

(2-hydroxyethyl)(hexadecyl)celulosa

 

Filmotvorná přísada

CETYL ISONONANOATE

 
 

84878-33-1

284-424-3

Hexadecyl-isononanoát

 

Vyhlazující přísada

CETYL LACTATE

 
 

35274-05-6

252-478-7

Hexadecyl-2-hydroxypropanoát

 

Vyhlazující přísada

CETYL LAURATE

 
 

20834-06-4

244-071-8

Hexadecyl-dodekanoát

 

Vyhlazující přísada/regulátor viskozity

CETYL MYRISTATE

 
 

255307

220-001-1

Hexadecyl-tetradekanoát

 

Vyhlazující přísada

CETYL OLEATE

 
 

22393-86-8

244-950-6

Hexadecyl-9-(Z)-oktadecenoát

 

Vyhlazující přísada

CETYL PALMITATE

 
 

540-10-3

208-736-6

Hexadecyl-hexadekanoát

 

Vyhlazující přísada

CETYL PCA

 
 

37673-20-4

253-589-3

Hexadecyl-5-oxo-L-prolinát

 

Pleťový kondicionér

CETYL PHOSPHATE

 
 

3539-43-3

222-581-1

Hexadecyl-dihydrogenfosfát

 

Emulgátor

CETYL PPG-2 ISODECETH-8 CARBOXYLATE

 
 

246159-28-4

 

Hexadecyl ester oxidovaného kopolymeru na bázi ethylenoxidu, propylenoxidu a monoisodecyl etheru (8 mol EO, 2 mol PO průměrný molární poměr)

 

Pleťový kondicionér/vyhlazující přísada

CETYL PYRROLIDONYLMETHYL DIMONIUM CHLORIDE

 
 

115612-97-0

 

N-hexadecyl-N,N-dimethyl-2-oxo-1-pyrrolidinmethylamonium chlorid

 

Antistatická přísada/vlasový kondicionér

CETYL RICINOLEATE

 
 

10401-55-5

233-864-4

Hexadecyl-(R)-12-hydroxyoktadec-9-enoát/hexadecyl-ricinoleát

 

Vyhlazující přísada

CETYL RICINOLEATE BENZOATE

 
 

199277-63-9

 

Hexadecyl-ricinoleát-benzoát

 

Pleťový kondicionér

CETYL STEARATE

 
 

1190-63-2

214-724-1

Hexadecyl-oktadekanoát

 

Vyhlazující přísada

CETYL TRIETHYLAMMONIUM DIMETHICONE COPOLYOL PHTHALATE

 
 
 
 

Hexadecyltriethylamoniové soli kopolymeru na bázi ftalátu ethoxylovaného a propoxylovaného dimethylsiloxanu

 

Vlasový kondicionér

CETYLAMINE HYDROFLUORIDE

 
 

3151-59-5

221-588-7

Hexadecylamin- hydrofluorid

III/1,36

Přísada k péči o dutinu ústní/přísada proti zubnímu plaku

CETYLARACHIDOL

 
 

17658-63-8

241-637-6

2-hexadecyleikosanol

 

Vyhlazující přísada

CETYL-PG HYDROXYETHYL DECANAMIDE

 
 

143378-76-1

 

N-(2-hydroxyethyl)-N-(3-hexadecyloxy-2-hydroxypropyl)- dekanamid

 

Pleťový kondicionér

CETYL-PG HYDROXYETHYL PALMITAMIDE

 
 

110483-07-3

 

N-(2-hydroxyethyl)-N-(3-hexadecyloxy-2-hydroxypropyl)- hexadekanamid

 

Pleťový kondicionér

CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE

cetylpyridinium chloride

cetylpyridinii chloridum

123-03-5

204-593-9

1-Hexadecylpyridinium-chlorid

 

Antimikrobiální přísada/antistatická přísada/deodorační přísada/emulgátor/surfaktant/vlasový kondicionér

CHAENOMELES JAPONICA EXTRACT

 
 

223749-62-0

 

Chaenomeles Japonica Extract je výtažek získávaný ze semen kdoulovce japonského, Chaenomeles japonica, Rosaceae, kdoulovec japonský, růžovité

 

Vyhlazující přísada/přísada k ochraně pokožky

CHALK

 
 

13397-25-6

 

Přírodní látka, křída

 

Abrazivum/absorbent/zneprůhledňovací přísada/regulátor viskozity/přísada ke snížení objemové hmotnosti

CHAMAECYPARIS OBTUSA OIL

 
 

91745-97-0

294-769-1

Chamaecyparis Obtusa Oil je olej vylisovaný z kůry cypřišku tupolistého Chamaecyparis obtusa, Cupressaceae, cypřišek tupolistý, cypřišovité

 

Tonikum

CHAMAECYPARIS OBTUSA POWDER

 
 
 
 

Chamaecyparis Obtusa Powder je sušený prášek získávaný z větví cypřišku tupolistého, Chamaecyparis obtusa, Cupressaceae, cypřišek tupolistý, cypřišovité

 

Abrazivum

CHAMAZULENE

 
 

529-05-5