01994D0262 — CS — 05.08.2021 — 003.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ze dne 9. března 1994

o pravidlech a obecných podmínkách pro výkon funkce veřejného ochránce práv

(94/262/ESUO, ES, Euratom)

(Úř. věst. L 113, 4.5.1994, p.15)

Zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Evropského parlamentu (EU, Euratom) 2021/1163 ze dne 24. června 2021,

L 253

1

16.7.2021

 
Poslední konsolidované znění před zrušením je k dispozici zde:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:01994D0262-20080731