1993R2454 — CS — 01.05.2016 — 025.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2454/93

ze dne 2. července 1993,

kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství

(Úř. věst. L 253, 11.10.1993, p.1)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/481 ze dne 1. dubna 2016

L 87

24

2.4.2016