01993R0095 — CS — 01.04.2020 — 006.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 95/93

ze dne 18. ledna 1993

o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství

(Úř. věst. L 014 22.1.1993, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

 M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 894/2002 ze dne 27. května 2002,

  L 142

3

31.5.2002

 M2

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1554/2003 ze dne 22. července 2003,

  L 221

1

4.9.2003

►M3

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 793/2004 ze dne 21. dubna 2004,

  L 138

50

30.4.2004

►M4

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 545/2009 ze dne 18. června 2009,

  L 167

24

29.6.2009

►M5

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/459 ze dne 30. března 2020,

  L 99

1

31.3.2020
▼B

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 95/93

ze dne 18. ledna 1993

o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích SpolečenstvíČlánek 1

Oblast působnosti

▼M3

1.  Toto nařízení se vztahuje na letiště Společenství.

▼B

2.  Tato směrnice se použije pro letiště Gibraltar, aniž jsou dotčeny právní postoje Španělského království a Spojeného království ve sporech o suverenitu nad územím, kde se letiště nachází.

3.  Použitelnost této směrnice pro letiště v Gibraltaru se pozastavuje, dokud nebude zaveden režim stanovený ve společném prohlášení ministrů zahraničních věcí Španělského království a Spojeného království ze dne 2. prosince 1987. Vlády Španělska a Spojeného království budou Radu o tomto datu informovat.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se:

▼M3

a) 

„letištním časem“ rozumí povolení, které vydal koordinátor v souladu s tímt nařízením, k užívání veškeré letištní infrastruktury, která je nezbytná k provozu letecké dopravy na koordinovaném letišti, za účelem přistání nebo odletu v určitý den a čas, který koordinátor přidělil v souladu s tímto nařízením;

b) 

„nově vstupujícím dopravcem“ rozumí:

i) 

letecký dopravce žádající letištní čas jako jednu ze součástí série letištních časů na letišti pro kterýkoli den, přičemž si je vědom, že pokud bude jeho žádost přijata, bude v daný den na daném letišti celkem disponovat méně než pěti letištními časy, nebo

ii) 

letecký dopravce, který žádá série letištních časů pro pravidelnou osobní dopravu bez mezipřistání mezi dvěma letišti Společenství, kde nejvýše dva jiní letečtí dopravci provozují stejnou dopravu bez mezipřistání mezi těmito letišti nebo letištními systémy v daný den, přičemž si je vědom, že pokud bude jeho žádost přijata, bude přesto disponovat méně než pěti letištními časy na daném letišti v daný den pro danou dopravu bez mezipřistání, nebo

iii) 

letecký dopravce žádající série letištních časů na letišti pro pravidelnou osobní dopravu bez mezipřistání mezi tímto letištěm a regionálním letištěm, kde žádný jiný letecký dopravce neprovozuje přímou pravidelnou osobní dopravu mezi těmito letišti nebo letištními systémy v daný den, přičemž si je vědom, že pokud bude jeho žádost přijata, bude přesto disponovat méně než pěti letištními časy na daném letišti v daný den pro danou dopravu bez mezipřistání.

Letecký dopravce, který disponuje více než 5 % všech letištních časů, které jsou pro daný den na určitém letišti k dispozici, nebo více než 4 % všech letištních časů, které jsou pro daný den k dispozici v letištním systému, jehož je letiště součástí, se nepovažuje za dopravce nově vstupujícího na dané letiště;

▼B

c) 

„přímou dopravou“ rozumí doprava mezi dvěma letišti včetně mezipřistání týmž letadlem a pod stejným číslem letu;

d) 

„plánovacím obdobím“ rozumí letní nebo zimní období, jak je používáno v letových řádech leteckých dopravců;

e) 

„leteckým dopravcem Společenství“ rozumí letecký dopravce s platnou provozní licencí vydanou členským státem v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 2407/92 ze dne 23. července 1992 o vydávání licencí leteckým dopravcům ( 1 );

▼M3

f) 
i) 

„leteckým dopravcem“ rozumí podnik letecké dopravy, který má nejpozději k 31. lednu pro následující letní období letového řádu nebo k 31. srpnu pro následující zimní období letového řádu platnou provozní licenci nebo obdobné povolení. Pro účel článků 4, 8, 8a a 10 zahrnuje definice leteckého dopravce rovněž provozovatele letecké dopravy pro vlastní potřebu, pokud provozují dopravu podle letového řádu; pro účely článků 7 a 14 zahrnuje definice leteckého dopravce rovněž veškeré provozovatele civilních letadel;

ii) 

„skupinou leteckých dopravců“ rozumí dva nebo více leteckých dopravců, kteří provádějí za účelem provozování určité letecké dopravní služby společný provoz, provoz na základě koncese nebo společné označování linek;

g) 

„koordinovaným letištěm“ rozumí letiště, kde je pro uskutečnění přistání nebo vzletu nezbytné, aby letecký dopravce nebo jiný provozovatel letadla měl koordinátorem přidělený letištní čas s výjimkou státních letů, nouzových přistání a humanitárních letů;

▼B

h) 

„letištním systémem“ rozumí dvě nebo více letišť seskupených k obsluze jednoho města nebo aglomerace, jako je uvedeno v příloze II nařízení (EHS) č. 2408/92;

▼M3

i) 

„letištěm s plánovaným provozem“ rozumí letiště, kde v určitých obdobích dne, týdne nebo roku může vzniknout provozní přetížení, které může být řešeno dobrovolnou spoluprací mezi leteckými dopravci, a kde byl určen letištní zprostředkovatel, aby usnadnil provoz leteckých dopravců, kteří na tomto letišti provozují nebo hodlají provozovat služby;

j) 

„řídícím orgánem letiště“ rozumí orgán, který ve spojení s ostatními činnostmi nebo jinak má podle vnitrostátních právních nebo správních předpisů za úkol spravovat a řídit letištní zařízení a koordinovat a kontrolovat činnosti jednotlivých provozovatelů přítomných na letišti nebo činných v rámci dotčeného letištního systému;

k) 

„sérií letištních časů“ rozumí alespoň pět letištních časů, které jsou ve stejném období letového řádu pro stejnou dobu ve stejný den v týdnu pravidelně požadovány a tímto způsobem přidělovány, nebo pokud to není možné, přidělovány přibližně ve stejný čas;

l) 

„leteckou dopravou pro vlastní potřebu“ rozumí úsek všeobecného letectví, který se vztahuje na provozování nebo užívání letadel pro přepravu cestujících nebo zboží jako pomocné činnosti podnikání, přičemž jde o provoz letadel, který není obecně považován za přístupný pro veřejnost a jejichž piloty jsou osoby, které mají alespoň platný průkaz způsobilosti obchodního pilota s přístrojovou kvalifikací;

m) 

„koordinačními parametry“ z provozního hlediska rozumí výraz pro veškerou kapacitu dostupnou na letišti pro přidělení letištních časů během každého koordinačního období, přičemž tyto parametry odrážejí všechny technické, provozní a ekologické faktory, které mají vliv na letištní infrastrukturu a její jednotlivé podsystémy.

▼B

Článek 3

Podmínky pro koordinaci letiště

▼M3

1.  

a) 

Členský stát není povinen určit kterékoli letiště jako letiště s plánovaným provozem nebo koordinované letiště jinak než na základě tohoto článku.

b) 

Členský stát neurčí žádné letiště jako koordinované letiště jinak než podle odstavce 3.

▼B

2.  Členský stát však může stanovit, že kterékoli letiště je určeno jako ►M3  letiště s plánovaným provozem ◄ , pokud jsou dodrženy zásady průhlednosti, neutrality a nediskriminace.

▼M3

3.  Příslušný členský stát zajistí, aby na letišti, které nemá určeno postavení, nebo na letišti s plánovaným provozem řídící orgán tohoto letiště nebo jiný příslušný orgán provedl řádnou analýzu kapacity, pokud to uvedený členský stát považuje za nezbytné nebo do šesti měsíců:

i) 

na základě písemné žádosti leteckých dopravců, kteří zastupují více než polovinu provozu letiště, nebo řídícího orgánu letiště, jestliže považují kapacitu za nedostatečnou pro současný nebo plánovaný provoz na určitá období, nebo

ii) 

na žádost Komise, zejména je-li letiště přístupné pouze leteckým dopravcům, kterým byly přiděleny letištní časy, nebo jestliže letečtí dopravci, a zejména nově vstupující dopravci, čelí závažným obtížím v zajištění možnosti přistání nebo vzletů na dotčeném letišti.

Tato analýza, která je založená na obecně uznávaných postupech, by měla určit nedostatky v kapacitě, přičemž zohlední ekologická omezení dotčeného letiště. Analýza zváží možnosti překonání zjištěných nedostatků pomocí nové nebo upravené infrastruktury, provozních nebo jiných změn a zváží i předpokládaný časový harmonogram pro vyřešení těchto obtíží. Pokud se použije odstavec 5 nebo pokud změny na letišti podstatně ovlivňují kapacitu letiště a způsob jejího využívání, je analýza aktualizována. Analýza a způsob jejího provedení jsou k dispozici zúčastněným stranám, které si analýzu vyžádaly, a na požádání i ostatním dotčeným stranám. Zároveň se analýza předává Komisi.

4.  Na základě analýzy členský stát projedná stav kapacity na letišti s řídícím orgánem letiště, leteckými dopravci, kteří pravidelně užívají letiště, jejich zastupujícími organizacemi, zástupci všeobecného letectví, kteří pravidelně užívají letiště, a orgány řízení letového provozu.

5.  Pokud u jednoho nebo více období letového řádu vyvstanou kapacitní obtíže, zajistí členský stát, aby letiště bylo pro tato období určeno jako koordinované, ale pouze když:

a) 

je povaha nedostatků natolik závažná, že na letišti nelze zabránit podstatným zpožděním, a

b) 

není žádná možnost v krátké době tyto obtíže vyřešit.

6.  Odchylně od odstavce 5 může členský stát ve výjimečných případech určit takto dotčené letiště na danou dobu jako koordinované.

▼B

►M3  7. ◄   Pokud je kapacita pro skutečný nebo plánovaný provoz na ►M3  na koordinovaném letišti ◄ dostatečná, je jeho určení jako ►M3  koordinované ◄ zrušeno.

Článek 4

▼M3

Letištní zprostředkovatel a koordinátor

1.  Členský stát příslušný pro letiště s plánovaným provozem nebo pro koordinované letiště zajistí určení způsobilé fyzické nebo právnické osoby jako letištního zprostředkovatele nebo jako koordinátora letiště po konzultaci s leteckými dopravci, kteří pravidelně používají letiště, jejich zastupujícími organizacemi, řídícím orgánem letiště a koordinačním výborem, pokud existuje. Stejný letištní zprostředkovatel nebo koordinátor může být určen pro více než jedno letiště.

2.  Členský stát příslušný pro letiště s plánovaným provozem nebo pro koordinované letiště zajistí:

a) 

aby na letišti s plánovaným provozem letištní zprostředkovatel jednal v souladu s tímto nařízením nezávisle, nestranně, bez diskriminace a průhledně;

b) 

nezávislost koordinátora na koordinovaném letišti tím, že funkčně oddělí koordinátora od každé zúčastněné strany. Systém financování činností koordinátora musí zaručit nezávislost postavení koordinátora;

c) 

aby koordinátor jednal v souladu s tímto nařízením nezávislým, nestranným, nediskriminačním a průhledným způsobem.

3.  Letištní zprostředkovatel a koordinátor se účastní mezinárodních konferencí leteckých dopravců o letových řádech v souladu s právem Společenství.

4.  Letištní zprostředkovatel poskytuje leteckým dopravcům rady a doporučuje jim náhradní časy příletu nebo odletu v případě očekávaného přetížení provozu letiště.

5.  Koordinátor je jedinou osobou příslušnou pro přidělování letištních časů. Přiděluje letištní časy v souladu s tímto nařízením a činí opatření, aby v případě naléhavosti mohly být letištní časy přiděleny i mimo pracovní dobu.

6.  Letištní zprostředkovatel sleduje soulad provozu leteckých dopravců s doporučenými letovými řády. Koordinátor sleduje soulad provozu leteckých dopravců s přidělenými letištními časy. Kontrola souladu je prováděna ve spolupráci s řídícím orgánem letiště a orgány řízení letového provozu a zohledňuje čas a ostatní významné parametry vztahující se k dotyčnému letišti. Koordinátor na žádost předává dotyčným členským státům a Komisi výroční zprávu o činnosti, která se zejména týká uplatňování článků 8a a 14 a všech stížností podaných koordinačnímu výboru, které se vztahují k použití článků 8 a 10, a opatření k jejich řešení.

7.  Všichni letištní zprostředkovatelé a koordinátoři spolupracují při zjišťování nesrovnalostí v letových řádech.

▼B

►M3

 

Koordinátor poskytne na žádost, včas a bezplatně zúčastněným stranám, zejména členům nebo pozorovatelům koordinačního výboru v písemné nebo jiné snadno dostupné formě pro posouzení tyto informace:

 ◄

a) 

historické letištní časy rozčleněné podle leteckých společností a seřazené chronologicky pro všechny letecké dopravce využívající letiště;

b) 

požadované letištní časy (první podání) rozčleněné podle leteckých dopravců a seřazené chronologicky pro všechny letecké dopravce;

c) 

všechny přidělené letištní časy a všechny nevyřízené žádosti o letištní časy rozčleněné podle leteckých dopravců a seřazené chronologicky pro všechny letecké dopravce;

d) 

zbylé dostupné letištní časy;

e) 

veškeré informace o kriteriích používaných při přidělování.

▼M3

9.  Informace uvedené v odstavci 8 jsou poskytnuty nejpozději v době dané konference o letových řádech nebo případně v průběhu konference a po ní. Na žádost poskytne koordinátor tyto informace v souhrnné podobě. Za náklady na poskytnutí těchto souhrnných informací může být účtován poplatek.

▼M3

10.  Pokud jsou dostupné příslušné a obecně přijímané normy, které se vztahují na informace o letových řádech, použije je letištní zprostředkovatel, koordinátor a letečtí dopravci za předpokladu, že jsou v souladu s právem Společenství.

▼M3

Článek 5

Koordinační výbor

1.  Členský stát zajistí, aby byl na letišti určeném jako koordinované zřízen koordinační výbor. Stejný koordinační výbor může být určen pro více než jedno letiště. Účast ve výboru je otevřena přinejmenším leteckým dopravcům, kteří pravidelně užívají dotyčné letiště nebo dotyčná letiště, jejich zastupujícím organizacím, řídícímu orgánu letiště, příslušným orgánům řízení letového provozu a zástupcům všeobecného letectví, kteří letiště pravidelně užívají.

Úkolem koordinačního výboru je:

a) 

navrhovat nebo doporučovat koordinátorovi nebo členskému státu stanoviska k:

— 
možnostem zvýšení kapacity letiště určeného v souladu s článkem 3 nebo zlepšení jeho využívání,
— 
koordinačním parametrům, které mají být určeny v souladu s článkem 6,
— 
způsobům sledování využití přidělených letištních časů,
— 
místním zásadám pro přidělování letištních časů nebo sledování využití přidělených letištních časů, přičemž se mimo jiné zohlední ekologická omezení podle čl. 8 odst. 5,
— 
zlepšení dopravních podmínek převažujících na dotyčném letišti,
— 
vážným potížím pro nově vstupující dopravce podle článku čl. 10 odst. 9,
— 
všem otázkám, které se vztahují ke kapacitě letiště;
b) 

působit mezi všemi dotčenými stranami jako zprostředkovatel řešení stížností, které se týkají přidělování letištních časů podle článku 11.

2.  Zástupci členského státu a koordinátor jsou zváni na schůzky koordinačního výboru jako pozorovatelé.

3.  Koordinační výbor vypracuje jednací řád, který se mimo jiné vztahuje na účast, volby, četnost schůzek a jednací jazyk nebo jazyky. Každý člen koordinačního výboru může navrhovat místní zásady pro řízení ve smyslu čl. 8 odst. 5. Koordinační výbor projedná na žádost koordinátora navrhované místní zásady pro přidělování letištních časů a navrhované zásady pro kontrolu užívání přidělených letištních časů. Zpráva o práci koordinačního výboru je zasílána dotčenému členskému státu spolu s uvedením jednotlivých názorů vyjádřených ve výboru.

Článek 6

Koordinační parametry

1.  Příslušný členský stát zajistí na koordinovaném letišti dvakrát ročně stanovení parametrů pro přidělování letištních časů, přičemž bere v úvahu všechna významná technická, provozní a ekologická omezení a všechny jejich změny.

Tato činnost je založena na objektivní analýze možností uspokojení letového provozu, přičemž se zohlední různé typy provozu na letišti, očekávané provozní přetížení vzdušného prostoru během koordinačního období a stav kapacity.

Parametry se sdělují koordinátorovi letiště včas před počátečním přidělením letištních časů pro účely konference o letových řádech.

2.  Pro účely činnosti uvedené v odstavci 1 určí koordinátor, jestliže tak neučiní členský stát, po konzultaci s koordinačním výborem a v souladu se stanovenou kapacitou lhůty pro koordinaci.

3.  Před konečným rozhodnutím o parametrech pro přidělení letištních časů je v koordinačním výboru podrobně projednáváno určení parametrů a použitá metodika, jakož i veškeré související změny s cílem zvýšit kapacitu a počet letištních časů dostupných pro přidělení. Zúčastněným stranám se na žádost poskytnou všechny významné doklady.

Článek 7

Informace pro letištní zprostředkovatele a koordinátory

1.  Letečtí dopravci, kteří provozují nebo hodlají provozovat dopravu na letišti s plánovaným provozem nebo na koordinovaném letišti, poskytnou letištnímu zprostředkovateli nebo koordinátorovi všechny požadované významné informace. Všechny významné informace jsou poskytovány v podobě a ve lhůtě, kterou stanoví letištní zprostředkovatel nebo koordinátor. Při podání žádosti o přidělení letištního času letecký dopravce informuje koordinátora zejména o tom, zda by měl ve vztahu k požadovaným letištním časům postavení nově vstupujícího dopravce v souladu s čl. 2 písm. b).

U všech ostatních letišť bez zvláštního postavení poskytne řídící orgán letiště na žádost koordinátora veškeré dostupné informace o plánovaných službách leteckých dopravců.

2.  Jestliže letecký dopravce neposkytne informace podle odstavce 1 a dostatečně neprokáže existenci polehčujících okolností, nebo poskytne nesprávné nebo klamavé informace, nevezme koordinátor v úvahu žádost nebo žádosti o přidělení letištního času leteckého dopravce, kterého se chybějící, nesprávné nebo klamavé informace týkají. Koordinátor poskytne takovému leteckému dopravci příležitost, aby předložil své připomínky.

3.  Letištní zprostředkovatel nebo koordinátor, řídící orgán letiště a orgány řízení letového provozu si vyměňují veškeré informace, které jsou nezbytné pro výkon jejich povinností, včetně letových údajů a letištních časů.

Článek 8

Postup při přidělování letištních časů

1.  Série letištních časů je žádajícím dopravcům přidělována z fondu letištních časů v podobě povolení k užívání letištní infrastruktury za účelem přistání nebo vzletu v období letového řádu, pro které byla série vyžadována a po jehož uplynutí musí být vrácena do fondu letištních časů vytvořeného podle článku 10.

2.  Aniž jsou dotčeny články 7, 8a, 9, 10 odst. 1 a článek 14, odstavec 1 tohoto článku se nepoužije, jestliže:

— 
série letištních časů byla leteckým dopravcem využita pro provoz pravidelné a programované nepravidelné letecké dopravy a
— 
dotyčný letecký dopravce může koordinátorovi uspokojivě prokázat, že dotčená série letištních časů byla tímto leteckým dopravcem využita alespoň z 80 % během období letového řádu, pro který byla přidělena.

V takovém případě tato série letištních časů opravňuje dotyčného leteckého dopravce ke stejné sérii letištních časů v příštím odpovídajícím období letového řádu, jestliže o ní tento letecký dopravce požádá ve lhůtě uvedené v čl. 7 odst. 1.

3.  Aniž je dotčen čl. 10 odst. 2, pokud nemůže být všem požadavkům na letištní časy dotčených leteckých dopravců vyhověno, upřednostní se obchodní letecká doprava, a zejména pravidelná letecká doprava a programovaná nepravidelná letecká doprava. V případě konkurujících požadavků ve stejné kategorii letecké dopravy je upřednostněn celoroční letecký provoz.

4.  Změnu časů série letištních časů před přidělením zbývajících letištních časů z fondu zmíněného v článku 10 na jiného žádajícího leteckého dopravce je možné přijmout jen z provozních důvodů nebo jestliže by došlo ke zlepšení časového rozvržení letištních časů žádajícího leteckého dopravce oproti původně požadovaném časovému rozvržení. Změna nabývá účinku jen po výslovném potvrzení koordinátorem.

5.  Koordinátor rovněž bere v úvahu další pravidla a zásady, které jsou celosvětově nebo v rámci Společenství stanoveny odvětvím letecké dopravy, jakož i místní zásady, které navrhl koordinační výbor a byly schváleny členským státem nebo kterýmkoli příslušným orgánem odpovídajícím za dotyčné letiště, pokud tato pravidla a řídící zásady neovlivní nezávislé postavení koordinátora, jsou v souladu s právem Společenství a směřují ke zlepšení účinného užívání kapacity letiště. Dotyčný členský stát sdělí tato pravidla Komisi.

6.  Jestliže žádosti o letištní čas nemůže být vyhověno, informuje koordinátor žádajícího leteckého dopravce o důvodech, které k tomu vedly, a uvede nejbližší dostupný letištní čas.

7.  Mimo plánované přidělení letištních časů pro období letového řádu se koordinátor snaží vyhovět žádostem podaným na poslední chvíli, které se týkají jednotlivých letištních časů pro veškeré druhy letectví včetně všeobecného letectví. Za tímto účelem mohou být využity letištní časy, které zbývají ve fondu zmíněném v článku 10 po jejich rozdělení mezi žádající letecké dopravce, jakož i letištní časy, které byly uvolněny na poslední chvíli.

Článek 8a

Mobilita letištních časů

1.  Letištní časy mohou být:

a) 

leteckým dopravcem převáděny z jedné tratě nebo druhu dopravy na jinou trať nebo jiný druh dopravy, které jsou provozovány stejným leteckým dopravcem;

b) 

převáděny:

i) 

mezi mateřskými a dceřinými společnostmi a mezi dceřinými společnostmi stejné mateřské společnosti,

ii) 

jako součást získání kontroly nad kapitálem leteckého dopravce,

iii) 

v případě celkového nebo částečného převzetí, jestliže jsou letištní časy přímo spojeny s převzatým leteckým dopravcem;

c) 

vyměněny mezi leteckými dopravci způsobem jeden za jeden.

2.  Převody nebo výměny uvedené v odstavci 1 jsou oznamovány koordinátorovi a nabývají účinku až po výslovném potvrzení koordinátorem. Koordinátor nepotvrdí převody nebo výměny, jestliže nejsou v souladu s požadavky tohoto nařízení a jestliže koordinátor není přesvědčen, že:

a) 

letištní provoz nebude dotčen, přičemž se berou v úvahu všechna technická, provozní a ekologická omezení;

b) 

jsou dodržena všechna omezení uložená podle článku 9;

c) 

převody letištních časů nespadají do oblasti působnosti odstavce 3.

3.  

a) 

Letištní časy přidělené nově vstupujícímu dopravci ve smyslu čl. 2 písm. b) nesmějí být převáděny podle odst. 1 písm. b) tohoto článku na dobu rovnající se dvěma odpovídajícím obdobím letového řádu vyjma případu, kdy jde o zákonné převzetí činností podniku v úpadku.

b) 

Letištní časy přidělené nově vstupujícímu dopravci ve smyslu čl. 2 písm. b) bodu ii) a iii) nesmějí být převáděny na jinou trať podle odst. 1 písm. a) tohoto článku na dobu dvou odpovídajících období letového řádu, pokud s nově vstupujícím dopravcem nebylo zacházeno v souvislosti s novou tratí se stejnou prioritou jako v případě tratě původní.

c) 

Letištní časy přidělené nově vstupujícímu dopravci ve smyslu čl. 2 písm. b) smějí být vyměňovány podle odst. 1 písm. c) tohoto článku po dobu dvou odpovídajících období letového řádu pouze ke zlepšení časového rozvržení letištních časů pro tyto služby ve vztahu k původně požadovanému časovému rozvržení.

Článek 8b

Vyloučení nároků na kompenzaci

Nárok na sérii letištních časů zmíněný v čl. 8 odst. 2 není důvodem pro vznik nároků na kompenzaci při jejich omezení, vyhrazení nebo zrušení při použití práva Společenství, zejména pravidel Smlouvy, která se vztahují k letecké dopravě. Tímto nařízením nejsou dotčeny pravomoci orgánů veřejné moci požadovat převedení letištních časů mezi leteckými dopravci a určovat, jak jsou tyto letištní časy přidělovány v souladu s vnitrostátními právními předpisy o hospodářské soutěži nebo články 81 nebo 82 Smlouvy nebo nařízením Rady (EHS) č. 4064/89 ze dne 21. prosince 1989 o kontrole spojování podniků ( 2 ). Tyto převody se mohou uskutečnit jen bez peněžní náhrady.

Článek 9

Závazky veřejné služby

1.  Jestliže se v souladu s článkem 4 nařízení (EHS) č. 2408/92 na trať vztahují závazky veřejné služby, může si na koordinovaném letišti členský stát vyhradit letištní časy požadované pro očekávaný provoz na této trati. Jestliže nejsou vyhrazené letištní časy na dotyčné trati využity, jsou podle odstavce 2 dány k dispozici jinému leteckému dopravci, který má zájem trať provozovat v souladu se závazky veřejné služby. Nemá-li žádný jiný dopravce zájem o provozování tratě a dotyčný členský stát nevyhlásí nabídkové řízení podle čl. 4 odst. 1 písm. d) nařízení (EHS) č. 2408/92, jsou letištní časy buď vyhrazeny pro jinou trať podléhající závazkům veřejné služby, nebo vráceny do fondu.

2.  Nabídkové řízení stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. d) až g) a i) nařízení (EHS) č. 2408/92 se použije pro využití letištních časů uvedených v odstavci 1 výše v případě, kdy má o obsluhu tratě zájem více než jeden letecký dopravce Společenství a nebylo mu umožněno získat letištní časy do jedné hodiny před nebo po čase, který požadoval od koordinátora.

Článek 10

Fond letištních časů

1.  Koordinátor sestaví fond, který obsahuje všechny letištní časy, které nebyly přiděleny na základě čl. 8 odst. 2 a 4. Do fondu se umístí veškerá kapacita nových letištních časů určená podle čl. 3 odst. 3.

2.  Série letištních časů, která je přidělena leteckému dopravci pro pravidelnou nebo programovanou nepravidelnou leteckou dopravu, neopravňuje tohoto leteckého dopravce ke stejné sérii letištních časů pro příští odpovídající období letového řádu, jestliže letecký dopravce koordinátorovi uspokojivě neprokáže, že s jeho povolením využil alespoň 80 % z těchto letištních časů během období letového řádu, pro které byly přiděleny.

3.  Letištní časy přidělené leteckému dopravci před 31. lednem pro následující letní období letového řádu nebo před 31. srpnem pro následující zimní období letového řádu, které jsou koordinátorovi před těmito daty vráceny k novému přidělení, nejsou brány při výpočtu procenta využití v úvahu.

4.  Pokud nelze prokázat 80 % využití série letištních časů, jsou všechny letištní časy tvořící tuto sérii umístěny do fondu letištních časů, není -li jejich nevyužití ospravedlněno z některého z těchto důvodů:

a) 

nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti, které nemůže letecký dopravce ovlivnit a které vedou k:

— 
zákazu provozu typu letadel obecně používaného k dané dopravě,
— 
uzavření letiště nebo vzdušného prostoru,
— 
závažným narušením provozu na dotyčných letištích včetně sérií letištních časů na jiných letištích Společenství souvisejících s tratěmi, které jsou během podstatné části dotyčného období letového řádu dotčeny takovým narušením;
b) 

přerušení letecké dopravy pro jednání, které směřovalo k narušení letecké dopravy, a tím bylo fakticky nebo technicky znemožněno leteckému dopravci provozovat dopravu podle plánu;

c) 

vážná finanční újma dotyčného leteckého dopravce Společenství a následné udělení dočasné licence příslušnými orgány až do finanční reorganizace leteckého dopravce v souladu s čl. 5 odst. 5 nařízení (EHS) č. 2407/92;

d) 

soudní řízení týkající se použití článku 9 na tratě, u kterých byl podle článku 4 nařízení (EHS) č. 2408/92 uložen závazek veřejné služby, jehož výsledkem je dočasné pozastavení provozu na těchto tratích.

5.  Na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu Komise přezkoumá, jak koordinátor letiště, na které se vztahuje toto nařízení, uplatňuje odstavec 4.

Komise přijme rozhodnutí do dvou měsíců od přijetí žádosti postupem podle čl. 13 odst. 2.

6.  Aniž je dotčen čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení a aniž je dotčen čl. 8 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2408/92, jsou letištní časy umístěné ve fondu rozdělovány mezi žádající letecké dopravce. 50 % těchto letištních časů je nejprve přiděleno nově vstupujícím dopravci, ledaže jsou žádosti nově vstupujících dopravců nižší než 50 %. Koordinátor projedná požadavky nově vstupujících a ostatních dopravců nestranně a v souladu s koordinačními lhůtami každého dne letového řádu.

Z požadavků nově vstupujících dopravců jsou upřednostněni letečtí dopravci, kteří splňují podmínky pro postavení nově vstupujících dopravců podle čl. 2 písm. b) bodu i) a ii) nebo čl. 2 písm. b) bodu i) a iii).

7.  Nově vstupující dopravce, kterému byla nabídnuta série letištních časů do jedné hodiny před nebo po požadovaném čase a který tuto nabídku nepřijal, nemá pro toto období letového řádu nadále postavení nově vstupujícího dopravce.

8.  Pro služby provozované skupinou leteckých dopravců může o potřebné letištní časy žádat jen jeden ze zúčastněných leteckých dopravců. Letecký dopravce provozující tuto službu přebírá odpovědnost za plnění provozního kritéria, které je požadováno k zachování historických práv podle čl. 8 odst. 2.

Letištní časy přidělené jednomu leteckému dopravci mohou být užity jiným leteckých dopravcem nebo leteckými dopravci, kteří se podílejí na společného provozu, za předpokladu, že identifikační kód leteckého dopravce, kterému byly letištní časy přiděleny, zůstane pro účely koordinace a kontroly přidělen společnému letu. Po ukončení společného provozu zůstávají takto užívané letištní časy leteckému dopravci, kterému byly původně přiděleny. Letečtí dopravci účastnící se společného provozu informují koordinátory o podrobnostech tohoto provozu před jeho zahájením.

9.  Jestliže nově vstupující dopravce čelí i nadále závažným obtížím, zajistí členský stát svolání schůze letištního koordinačního výboru. Účelem schůze je prozkoumání možností nápravy situace. Na schůzi je přizvána Komise.

▼M5

Článek 10a

1.  Pro účely čl. 8 odst. 2 a čl. 10 odst. 2 považují koordinátoři letištní časy přidělené na období od 1. března 2020 do 24. října 2020 za využité leteckým dopravcem, jemuž byly původně přiděleny.

2.  Pro účely čl. 8 odst. 2 a čl. 10 odst. 2 považují koordinátoři letištní časy přidělené na období od 23. ledna 2020 do 29. února 2020 za využité leteckým dopravcem, jemuž byly původně přiděleny, pokud jde o letecké služby mezi letišti v Unii a letišti v Čínské lidové republice, nebo ve Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong.

3.  Na letištní časy s datem pozdějším než 8. dubna 2020 se odstavec 1 použije pouze tehdy, pokud byly příslušné nevyužité letištní časy dány k dispozici koordinátorovi k novému přidělení jiným leteckým dopravcům.

4.  Pokud Komise na základě údajů zveřejněných Eurocontrolem, který je manažerem struktury vzdušného prostoru pro funkce sítě uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe, zjistí, že snížení úrovně letového provozu ve srovnání s úrovní v odpovídajícím období předchozího roku přetrvává a pravděpodobně bude přetrvávat, a pokud na základě nejlepších dostupných vědeckých údajů rovněž zjistí, že tato situace je výsledkem dopadu výskytu onemocnění COVID-19, přijme v souladu s článkem 12a akty v přenesené pravomoci, jimiž provede odpovídající změnu období uvedeného v odstavci 1 tohoto článku.

5.  Komise situaci průběžně sleduje s ohledem na kritéria stanovená v odstavci 4. Na základě informací, které má k dispozici, předloží Evropskému parlamentu a Radě do 15. září 2020 souhrnnou zprávu o této věci. Bude-li to nezbytné, přijme co nejdříve akt v přenesené pravomoci podle odstavce 4.

6.  Ve zvláště závažných naléhavých případech,týkajících se dlouhotrvajícího dopadu výskytu onemocnění COVID-19 na odvětví letecké dopravy v Unii se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku použije postup stanovený v článku 12b.

▼M4 —————

▼M3

Článek 11

Stížnosti a opravné prostředky

1.  Aniž jsou dotčena práva na podání opravných prostředků podle vnitrostátního práva, podávají se stížnosti týkající se použití čl. 7 odst. 2, článků 8, 8a, 10 a čl. 14 odst. 1 až 4 a 6 koordinačnímu výboru. Do jednoho měsíce po podání stížnosti výbor záležitost prozkoumá, a nakolik je to možné, předloží koordinátorovi návrhy řešení problému. Není-li možné nalézt řešení, může příslušný členský stát do dvou měsíců zajistit zprostředkování organizací, která zastupuje letecké dopravce nebo letiště, nebo jinou třetí stranou.

2.  Členské státy přijmou v souladu s vnitrostátním právem vhodná opatření k ochraně koordinátorů s ohledem na nároky na náhradu škody, které se vztahují k jejich činnostem podle tohoto nařízení, vyjma případy hrubé nedbalosti nebo úmyslného protiprávního jednání.

▼B

Článek 12

▼M3

Vztahy se třetími zeměmi

1.  Kdykoli se jeví, že třetí země, pokud jde o přidělení letištních časů na letištích:

a) 

neposkytuje leteckým dopravcům Společenství zacházení srovnatelné s tím, které zaručují členské státy leteckým dopravcům z této země, nebo

b) 

neposkytuje leteckým dopravcům Společenství fakticky národní zacházení nebo

c) 

poskytuje leteckým dopravcům jiných třetích zemí výhodnější zacházení než leteckým dopravcům Společenství,

může Komise postupem podle čl. 13 odst. 2 rozhodnout, že členský stát nebo členské státy přijmou opatření včetně částečného nebo úplného pozastavení uplatňování tohoto nařízení ve vztahu k leteckému dopravci nebo leteckým dopravcům z této třetí země s cílem dosáhnout nápravy jejího diskriminačního chování.

▼B

2.  Členské státy uvědomí Komisi o všech závažných právních nebo faktických potížích u leteckých dopravců Společenství při přidělování letištních časů na letištích ve třetích zemích.

▼M5

Článek 12a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 10a je svěřena Komisi na dobu do 2. dubna 2021.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 10a kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 10a vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament ani Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 12b

Postup pro naléhavé případy

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 12a odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

▼M3

Článek 13

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen výbor.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi ( 3 ) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  Komisu může s výborem konzultovat rovněž jakoukoli jinou záležitost, která se týká uplatňování tohoto nařízení.

4.  Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 14

Uplatňování

1.  Příslušné orgány řízení letového provozu mohou odmítnut letový plán leteckého dopravce, jestliže letecký dopravce zamýšlí přistát nebo vzlétnout na koordinovaném letišti během období, ve kterých je koordinováno, aniž by mu byl koordinátorem přidělen letištní čas.

2.  Koordinátor odejme sérii letištních časů prozatímně přidělenou leteckému dopravci, který je ve fázi vzniku, a umístí ji do fondu 31. ledna pro následující letní období letového řádu nebo 31. srpna pro následující zimní období letového řádu, jestliže podnik nemá platnou provozní licenci nebo doklad stejného druhu k tomuto dni nebo jestliže příslušný orgán vydávající povolení neprohlásí, že je pravděpodobné, že provozní licence nebo doklad stejného druhu budou vydány před zahájením dotyčného období letového řádu.

3.  Koordinátor odejme sérii letištních časů leteckého dopravce, který je obdržel na základě výměny v souladu s čl. 8a odst. 1 písm. c), jestliže nebyly užity k původnímu záměru, a vrátí ji do fondu.

4.  Letečtí dopravci, kteří opakovaně a úmyslně provozují leteckou dopravu v čase, který se podstatně liší od letištního času přiděleného jako součást série letištních časů, nebo užívají letištní časy podstatně odlišným způsobem, než který byl určen v čase přidělení, a tak narušují letištní provoz nebo provoz letecké dopravy, ztratí postavení podle čl. 8 odst. 2. Koordinátor může rozhodnout o odnětí dotyčné série letištních časů pro zbytek období letového řádu ve vztahu k tomuto leteckému dopravci a umístit ji do fondu za podmínky, že se dotyčný letecký dopravce k tomuto vyjádřil a koordinátor jej již jednou varoval.

5.  Členské státy zajistí, aby existovaly účinné, přiměřené a odrazující sankce nebo rovnocenná opatření v případech opakovaného a úmyslné provozování leteckých služeb v časech podstatně se odlišujících od přidělených letištních časů nebo v případech užívání letištních časů podstatně odlišným způsobem, než který byl určen v čase přidělení, pokud je tím poškozen letištní provoz nebo provoz letecké dopravy.

6.  

a) 

Aniž je dotčen čl. 10 odst. 4, může koordinátor v případě, že letecký dopravce nemůže dosáhnout míru využití ve výši 80 % podle čl. 8 odst. 2, tomuto leteckému dopravci odejmout dotyčnou sérii leteckých časů pro zbytek období letového řádu a umístit je do fondu poté, co se k tomu dotyčný letecké dopravce vyjádří.

b) 

Aniž je dotčen čl. 10 odst. 4, umístí koordinátor v případě, že po uplynutí doby odpovídající 20 % doby platnosti série nebyly využity žádné letištní časy z této série letištních časů, dotyčnou sérii letištních časů do fondu po zbytek období letového řádu poté, co se k tomu dotyčný letecký dopravce vyjádří.

▼M3

Článek 14a

Zpráva a spolupráce

1.  Nejpozději do tří let od vstupu tohoto nařízení v platnost, předloží Komise zprávu Evropskému parlamentu a Radě o jeho uplatňování. Zpráva se týká zejména uplatňování článků 8, 8a a 10.

2.  Členské státy a Komise spolupracují při uplatňování tohoto nařízení, zejména pokud jde o shromažďování informací pro zprávu podle odstavce 1.

▼B

Článek 15

Účinnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třicátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.( 1 ) Úř. věst. L 240, 24. 8.1992, s. 1.

( 2 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1310/97 (Úř. věst. L 180, 9.7.1997, s. 1).

( 3 ) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.