1993L0103 — CS — 27.06.2007 — 001.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY 93/103/ES

ze dne 23. listopadu 1993

o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rybářských plavidlech (třináctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)

(Úř. věst. L 307, 13.12.1993, p.1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2007/30/ES Text s významem pro EHP ze dne 20. června 2007,

  L 165

21

27.6.2007




▼B

SMĚRNICE RADY 93/103/ES

ze dne 23. listopadu. 1993

o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rybářských plavidlech (třináctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)



RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 118a této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise ( 1 ), vypracovaný po konzultaci s Poradním výborem pro bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při práci,

ve spolupráci s Evropským parlamentem ( 2 ),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ( 3 ),

vzhledem k tomu, že Rada ve svém usnesení ze dne 21. prosince 1987 o bezpečnosti, hygieně a ochraně zdraví při práci ( 4 ) vzala na vědomí úmysl Komise předložit Radě minimální požadavky týkající se organizace bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců na pracovišti;

vzhledem k tomu, že v rámci různých opatření Společenství pro oblast rybolovu by měla být přijata opatření pro bezpečnost a zdraví při práci;

vzhledem k tomu, že pro zaručení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců je nezbytné dodržování minimálních požadavků určených pro zajištění vyšší úrovně bezpečnosti a zdraví na rybářských plavidlech;

vzhledem k tomu, že z důvodů specifických a obzvláště obtížných pracovních a životních podmínek na rybářských plavidlech je výskyt smrtelných úrazů u pracovníků v námořním rybolovu velmi vysoký;

vzhledem k tomu, že dne 15. dubna 1988 Evropský parlament přijal usnesení, ve kterém uznává důležitost prevence pro bezpečnost práce na rybářských plavidlech;

vzhledem k tomu, že pro bezpečnost a zdraví uvedených zaměstnanců je třeba přednostně zajistit možnost lokalizace plavidla v případě nebezpečí, zejména prostřednictvím využití nových technologií;

vzhledem k tomu, že tato směrnice je samostatnou směrnicí ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci ( 5 ); že se proto uvedená směrnice vztahuje v plném rozsahu na práci na rybářských plavidlech, aniž jsou dotčena přísnější nebo zvláštní ustanovení této směrnice;

vzhledem k tomu, že samostatné směrnice již přijaté v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci se vztahují, není-li uvedeno jinak, na námořní rybolov; že je proto třeba v některých případech upřesnit zvláštní rysy této činnosti, aby bylo možno zajistit použití samostatných směrnic nejvhodnějším způsobem;

vzhledem k tomu, že směrnice Rady 92/29/EHS ze dne 31. března 1992 o minimálních bezpečnostních a zdravotních předpisech pro zlepšení lékařské péče na palubách plavidel ( 6 ) se plně vztahuje na rybolov na moři;

vzhledem k tomu, že tato směrnice představuje konkrétní příspěvek k vytvoření sociálního rozměru vnitřního trhu,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:



Článek 1

Účel

1.  Tato směrnice, která je třináctou samostatnou směrnicí ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS, stanoví minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rybářských plavidlech vymezených v článku 2.

2.  Směrnice 89/391/EHS se vztahuje v plném rozsahu na oblast uvedenou v odstavci 1, aniž jsou dotčena přísnější nebo zvláštní ustanovení této směrnice.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se:

a) „rybářským plavidlem“ rozumí všechna plavidla plující pod vlajkou některého členského státu nebo zapsaná pod plnou soudní pravomocí členského státu a používaná pro obchodní účely buď pro rybolov, nebo pro rybolov a zpracování ryb nebo jiných živých organismů z moře;

b) „novým rybářským plavidlem“ rozumí všechna rybářská plavidla o délce mezi kolmicemi nejméně 15 metrů, pro něž v den nebo po dni uvedeném v čl. 13 odst. 1 prvním pododstavci

i) je uzavřena smlouva o stavbě nebo zásadní přestavbě, nebo

ii) byla uzavřena smlouva o stavbě nebo zásadní přestavbě před dnem uvedeným v čl. 13 odst. 1 prvním pododstavci a která je dodána tři nebo více let po tomto dni, nebo

iii) v případě, že chybí smlouva o stavbě,

 je položen kýl nebo

 začíná stavba ztotožnitelná s určitým plavidlem nebo

 započala montáž zahrnující nejméně 50 tun nebo 1 % z celkové předpokládané hmotnosti stavebního materiálu, podle toho, která hodnota je menší;

c) „stávajícím rybářským plavidlem“ rozumí všechna rybářská plavidla o délce mezi kolmicemi nejméně 18 metrů, která nejsou novým rybářským plavidlem;

d) „plavidlem“ rozumí všechna nová nebo stávající rybářská plavidla;

e) „zaměstnancem“ rozumí každá osoba vykonávající na palubě plavidla profesní činnost, jakož i stážisté a učni, s výjimkou pozemního personálu vykonávajícího práce na palubě plavidla v přístavišti a přístavních lodivodů;

f) „provozovatelem námořního plavidla“ rozumí zaregistrovaný vlastník plavidla, ledaže plavidlo bylo pronajato bez posádky nebo je zcela nebo částečně spravováno fyzickou nebo právnickou osobou odlišnou od zaregistrovaného vlastníka, v souladu s dohodou o správě; v tomto případě je za provozovatele námořního plavidla považován nájemce plavidla bez posádky nebo fyzická nebo právnická osoba zajišťující správu plavidla;

g) „kapitánem“ rozumí zaměstnanec, který v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi řídí loď nebo je za ni odpovědný.

Článek 3

Obecná ustanovení

1.  Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby

a) provozovatelé námořních plavidel zajistili, že jejich plavidla jsou užívána bez ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, zejména s ohledem na předvídatelné meteorologické podmínky, aniž je dotčena odpovědnost kapitána;

b) při použití čl. 8 odst. 4 směrnice 89/391/EHS byla vzata v úvahu jakákoli rizika, kterým čelí ostatní zaměstnanci;

c) všechny jevy na moři, které ovlivňují nebo by mohly ovlivnit bezpečnost a zdraví zaměstnanců na palubě, byly zapsány do podrobné zprávy pro příslušné orgány a zaznamenány podrobně a pečlivě do lodního deníku, pokud takový deník pro daný typ plavidla vyžadují platné vnitrostátní právní předpisy, nebo, pokud takový deník neexistuje, do dokumentu určeného k tomuto účelu.

2.  Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby byla plavidla podrobována pravidelným kontrolám, pokud jde o dodržování této směrnice, orgány zvlášť zmocněnými k jejich provádění.

Některé kontroly týkající se dodržování této směrnice mohou být prováděny na moři.

Článek 4

Nová rybářská plavidla

Nová rybářská plavidla musí splňovat minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví uvedené v příloze I nejpozději ke dni uvedenému v čl. 13 odst. 1 prvním pododstavci.

Článek 5

Stávající rybářská plavidla

Stávající rybářská plavidla musí splňovat minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví uvedené v příloze II nejpozději do sedmi let ode dne uvedeného v čl. 13 odst. 1 prvním pododstavci.

Článek 6

Rozsáhlé opravy, přestavby a změny

Pokud plavidla procházejí rozsáhlými opravami, přestavbami a změnami v den nebo po dni uvedeném v čl. 13 odst. 1 prvním pododstavci, musí tyto rozsáhlé opravy, přestavby a změny splňovat minimální požadavky uvedené v příloze I.

Článek 7

Vybavení a údržba

1.  Pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců přijmou členské státy nezbytná opatření, aby provozovatelé námořního plavidla, aniž je dotčena odpovědnost kapitána,

a) zajistili technickou údržbu plavidel a jejich zařízení a vybavení, zejména těch, která jsou uvedena v přílohách I a II, a co nejrychlejší odstranění jakýchkoli zjištěných závad, které by mohly mít vliv na bezpečnost a zdraví zaměstnanců;

b) přijali opatření k zajištění, aby plavidla a jejich vybavení a zařízení byla pravidelně čištěna za účelem udržení vhodné úrovně hygieny;

c) udržovali na palubě plavidla dostatečný počet vhodných záchranných a nouzových prostředků v dobrém stavu;

d) vzali v úvahu minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví, pokud jde o záchranné a nouzové prostředky vyjmenované v příloze III;

e) aniž je dotčena směrnice Rady 89/656/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci (třetí samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) ( 7 ), vzali v úvahu zvláštnosti osobních ochranných pomůcek uvedené v příloze IV této směrnice.

2.  Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců poskytl provozovatel námořního plavidla kapitánovi všechny potřebné prostředky, aby mohl splnit povinnosti vyplývající z této směrnice.

Článek 8

Informování zaměstnanců

1.  Aniž je dotčen článek 10 směrnice 89/391/EHS, jsou zaměstnanci nebo jejich zástupci informováni o všech opatřeních, která mají být přijata a týkají se bezpečnosti a ochrany zdraví na palubě plavidel.

2.  Informace musejí být všem dotyčným zaměstnancům srozumitelné.

Článek 9

Školení zaměstnanců

1.  Aniž je dotčen článek 12 směrnice 89/391/EHS, obdrží zaměstnanci vhodné školení, zejména formou přesných a srozumitelných pokynů, o bezpečnosti a ochraně zdraví na plavidlech, a zvláště o předcházení nehodám.

2.  Školení uvedené v odstavci 1 zahrnuje zejména boj s požárem, používání záchranných a nouzových prostředků a pro dotčené zaměstnance používání rybářských zařízení a vlečných mechanismů, jakož i používání různých typů signalizace, včetně signalizace rukama.

Školení podléhá nezbytným aktualizacím z důvodu změn činností na palubě.

Článek 10

Podrobné školení osob způsobilých k řízení plavidla

Aniž je dotčen čl. 5 odst. 3 směrnice 92/29/EHS, musí osoby způsobilé k řízení plavidla obdržet podrobné školení týkající se

a) prevence nemocí z povolání a pracovních úrazů na palubě a opatření, která mají být přijata v případě nehody;

b) stability a údržby plavidla za všech předvídatelných podmínek při nakládání a během rybolovu;

c) radiové navigace a komunikace, včetně postupů.

Článek 11

Projednání se zaměstnanci a jejich účast

V souladu s článkem 11 směrnice 89/391/EHS projednávají zaměstnavatelé se zaměstnanci nebo jejich zástupci záležitosti, na které se vztahuje tato směrnice včetně příloh, a umožňují jejich účast.

Článek 12

Úpravy příloh

Úpravy příloh čistě technického rázu v souvislosti s

 přijetím směrnic v oblasti technické harmonizace a normalizace týkajících se určitých aspektů bezpečnosti a zdraví na plavidlech nebo

 technickým rozvojem, změnami v mezinárodních předpisech či specifikacích nebo poznatcích v oblasti bezpečnosti a zdraví na plavidlech

se přijímají postupem podle článku 17 směrnice 89/391/EHS.

Článek 13

Závěrečná ustanovení

1.  Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 23. listopadu 1995. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.  Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které již přijaly nebo které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

▼M1 —————

▼B

Článek 14

Tato směrnice je určena členským státům.




PŘÍLOHA I

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ U NOVÝCH RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL

(Články 4 a 6 a čl. 7 odst. 1 písm. a))

Úvodní poznámka

Povinnosti stanovené v této příloze se uplatní pokaždé, když to vyžadují vlastnosti pracoviště, činnosti, okolnosti nebo riziko na novém rybářském plavidle.

1.   Způsobilost k plavbě a stabilita

1.1 Loď musí být udržována ve stavu způsobilém k plavbě a musí mít vybavení odpovídající jejímu účelu a použití.

1.2 Informace o stabilitě plavidla musí být dostupné na palubě a musí být přístupné členům posádky.

1.3 Všechna plavidla musí být dostatečně stabilní v neporušeném stavu v pracovních podmínkách, pro které jsou určena.

Kapitán musí přijmout veškerá nezbytná preventivní opatření pro udržení dostatečné stability plavidla.

Pokyny týkající se stability plavidla musí být přísně dodržovány.

2.   Mechanická a elektrická zařízení

2.1 Elektrická zařízení musí být navržena a zkonstruována tak, aby nepředstavovala žádné nebezpečí a aby zajistila

 ochranu posádky a plavidla před riziky elektrického proudu,

 řádné fungování vybavení nezbytného pro udržení plavidla v normálních provozních a životních podmínkách bez nutnosti používat náhradní zdroj elektrického proudu,

 fungování elektrických přístrojů důležitých z hlediska bezpečnosti v nouzových situacích.

2.2 Na plavidle musí být zajištěn náhradní zdroj elektrického proudu.

Kromě otevřených plavidel musí být zdroj umístěn mimo strojovnu a v každém případě musí být uzpůsoben tak, aby v případě požáru, nebo jiného selhání hlavní elektroinstalace zajistil paralelní provoz nejméně po dobu tří hodin

 vnitřního komunikačního systému, požárních čidel a nouzové signalizace,

 navigačních světel a nouzového osvětlení,

 radiové stanice,

 nouzových elektrických hasičských čerpadel, pokud na plavidle jsou.

Pokud je náhradním elektrickým zdrojem akumulátorová baterie a selže hlavní zdroj elektrického proudu, akumulátorová baterie musí být automaticky zapojena do nouzového elektrického rozvaděče a zásobovat elektřinou nepřetržitě po dobu tří hodin systémy uvedené v druhém pododstavci první, druhé a třetí odrážce.

Hlavní elektrický rozvaděč a nouzový rozvaděč musí být, pokud možno, instalovány tak, aby nemohly být současně vystaveny vodě nebo ohni.

2.3 Rozvaděče musí být jasně označeny; pojistné skříňky i pojistky musí být pravidelně kontrolovány, aby bylo jisté, že se používají pojistky o správných hodnotách.

2.4 Místo, kde jsou skladovány akumulátorové baterie, musí být vhodně větrané.

2.5 Elektronické pomůcky pro navigaci musí být často kontrolovány a dobře udržovány.

2.6 Zdvihací zařízení musí být pravidelně kontrolováno a zkoušeno.

2.7 Všechny části vlečných mechanismů, zdvihacího zařízení a ostatního vybavení tohoto typu musí být udržovány v dobrém provozním stavu.

2.8 Pokud jsou instalována chladicí a kompresorová zařízení, musí být dobře udržována a pravidelně kontrolována.

2.9 Domácí spotřebiče a vařiče na těžký plyn by měly být používány pouze v dobře větraných prostorách a musí být dbáno na to, aby nedošlo k nebezpečnému hromadění plynu.

Plynové bomby obsahující zápalné nebo jinak nebezpečné plyny musí mít jasně vyznačený obsah a musí být skladovány na otevřené palubě.

Ventily, tlakové regulátory a potrubí vedoucí z bomb musí být chráněny proti poškození.

3.   Rádiová stanice

Rádiová stanice musí umožňovat kontakt v jakémkoliv okamžiku s nejméně jednou stanicí na pobřeží nebo na pevnině za normálních podmínek pro šíření rádiových vln.

4.   Únikové cesty a nouzové východy

4.1 Cesty a východy, které lze použít jako únikové cesty a nouzové východy, musí být bez překážek, kdykoli snadno přístupné a musí vést co nejkratším způsobem na otevřenou palubu nebo do bezpečné zóny a poté do záchranného člunu, tak, aby zaměstnanci mohli opustit svá pracoviště nebo ubytovací prostory co nejrychleji a co nejbezpečněji.

4.2 Počet, rozmístění a rozměry cest a východů, které lze používat jako únikové cesty a nouzové východy, závisí na používání, vybavení a rozměrech pracovišť a obytných prostor a na maximálním možném počtu přítomných osob.

Východy, které mohou být používány jako nouzové východy a které jsou uzavřené, musí být možno v případě nebezpečí snadno otevřít kterýmkoliv zaměstnancem nebo záchrannými týmy.

4.3 Nouzové dveře a jiné nouzové východy musí být vhodně utěsněny proti vodě a nepřízni počasí podle umístění a konkrétní funkce.

Nouzové dveře a jiné nouzové východy musí být stejně odolné proti požáru jako přepážky nákladního prostoru.

4.4 Nouzové cesty a východy musí být označeny symboly v souladu s vnitrostátními předpisy, kterými je směrnice 92/58/EHS ( 8 ) provedena ve vnitrostátním právu.

Tyto symboly musí být umístěny na vhodných místech a musí být odolné.

4.5 Únikové cesty a prostředky a nouzové východy vyžadující osvětlení musí být pro případ selhání osvětlení opatřeny dostatečně intenzivním nouzovým osvětlením.

5.   Odhalování a zdolávání požáru

5.1 Obytné prostory a pracoviště, včetně strojovny a nákladového prostoru pro ryby musí mít vhodné protipožární vybavení přiměřené vzhledem k rozměrům a využití plavidla, jeho vybavení, fyzikálním a chemickým vlastnostem látek, které se zde mohou nacházet, a k nejvyššímu možnému počtu přítomných osob a, pokud je potřeba, požární detektory a poplašné systémy.

5.2 Hasicí zařízení musí být vždy umístěno na svém místě, udržováno v dobrém provozním stavu a připraveno k okamžitému použití.

Zaměstnanci musí být obeznámeni s místem uložení hasícího zařízení, způsobem jeho fungování a jak by mělo být používáno.

Přítomnost hasicích přístrojů a jiných přenosných hasicích prostředků je třeba kontrolovat před každým vyplutím plavidla.

5.3 Manuální protipožární vybavení musí být snadno dostupné a jednoduché na používání a musí být označeno symboly v souladu s vnitrostátními právními předpisy, kterými je směrnice 92/58/EHS provedena ve vnitrostátním právu.

Tyto symboly musí být umístěny na vhodných místech a musí být odolné.

5.4 Požární detektory a poplašná zařízení musí být pravidelně kontrolovány a udržovány.

5.5 Musí být pravidelně organizována požární cvičení.

6.   Větrání uzavřených pracovišť

Na uzavřených pracovištích musí být zajištěn dostatečný přísun čerstvého vzduchu, s přihlédnutím k používaným pracovním metodám a fyzickému zatížení zaměstnanců.

Je-li využíváno větrací zařízení, musí být udržováno v dobrém stavu.

7.   Teplota v pracovních prostorech

7.1 V pracovní době musí být v pracovních prostorech teplota vhodná pro lidský organismus, s přihlédnutím k používaným pracovním metodám a fyzickému zatížení zaměstnanců a aktuální či předpokládané počasí v oblasti, kde se loď nachází.

7.2 V obytných prostorech, v hygienických zařízeních, jídelnách a v ošetřovnách, pokud tyto prostory existují, musí být udržována teplota odpovídající účelu těchto míst.

8.   Přirozené a umělé osvětlení na pracovišti

8.1 Pracoviště musí pokud možno využívat přirozeného denního světla a musí být vybavena umělým osvětlením vhodným pro podmínky při rybolovu, aniž by byly ohroženy bezpečnost a zdraví zaměstnanců nebo jiná plavidla.

8.2 Osvětlovací zařízení v pracovních prostorech, na schodištích, žebřících a chodbách musí být rozmístěna tak, aby osvětlení nemohlo přispívat ke vzniku nehod zaměstnanců a aby nepřekážela navigaci plavidla.

8.3 Pracoviště, na kterých jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí v případě výpadku umělého osvětlení, musí být vybavena dostatečně intenzivním nouzovým osvětlením.

8.4 Nouzové osvětlení musí být udržováno v dobrém provozním stavu a musí být pravidelně zkoušeno.

9.   Podlahy, přepážky a stropy

9.1 Prostory přístupné zaměstnancům musí být vybaveny protiskluzovými nebo jinými prostředky zabraňujícími pádu, a pokud je to možné, musí být zbaveny všech překážek.

9.2 Pracoviště s jednotlivými pracovními místy musí být řádně zvukově a tepelně izolována, s přihlédnutím k typu prováděných úkolů a k fyzické činnosti zaměstnanců.

9.3 Prostory musí mít takové povrchy podlah, přepážek a stropů, aby mohly být čištěny a renovovány v souladu s běžnými zásadami hygieny.

10.   Dveře

10.1 Dveře musí být možné kdykoli zevnitř otevřít bez použití zvláštního vybavení.

Dveře musí být ovladatelné z obou stran, pokud je pracoviště využíváno.

10.2 Dveře, zejména posuvné dveře, pokud je jejich použití nezbytné, musí fungovat co nejbezpečněji pro zaměstnance, zvláště za nepříznivých povětrnostních a námořních podmínek.

11.   Dopravní cesty - nebezpečné prostory

11.1 Chodby, komory, vnější části konstrukcí na palubě a všechny dopravní cesty obecně musí být opatřeny bezpečnostním zábradlím, provazy nebo jinými prostředky zajišťujícími bezpečnost zaměstnanců při jejich práci na palubě.

11.2 Pokud existuje riziko, že by zaměstnanec mohl propadnout otvory v palubě, nebo z jedné paluby na druhou, má být umístěna vhodná ochrana, kdekoliv je to možné.

Pokud je taková ochrana zajištěna zábradlím, musí být nejméně jeden metr vysoké.

11.3 Přístup k zařízením umístěným nad palubou za účelem jejich provozu nebo údržby musí být pro zaměstnance dostatečně bezpečný.

Musí být opatřen zábradlím nebo jiným ochranným prostředkem dostatečné výšky, aby se zabránilo pádům.

11.4 Zábradlí a další prostředky, které zabraňují pádu osob přes palubu, musí být udržovány v dobrém stavu.

Zábradlí musí být vybaveno uvolňovacími dvířky nebo jiným podobným zařízením, které umožňuje rychlý odtok vody.

11.5 Horní prostor rampy na zádi plavidla, kde je upevněna vlečná síť, musí být opatřen dvířky nebo jinými zabezpečujícími prostředky stejné výšky jako zábradlí nebo jiné přilehlé prostředky, na ochranu zaměstnanců před rizikem pádu na rampu.

Tato dvířka či jiné zařízení se musí jednoduše otvírat i zavírat, nejlépe dálkovým ovládáním, a smějí být otevřena pouze během práce s rybářskou sítí.

12.   Uspořádání pracovních míst

12.1 Pracovní prostory musí být čisté a pokud možno chráněné před mořskou vodou a poskytovat dostatečnou ochranu zaměstnanců před pádem na palubu nebo přes palubu.

Prostor určený pro výlov musí být dostatečně prostorný, jak co do výšky, tak co do plochy.

12.2 Pokud jsou motory ovládány ze strojovny, musí být ovládány z odděleného prostoru, zvukově a tepelně izolovaného od strojovny samotné a přístupného bez nutnosti vstupovat do strojovny.

Navigační můstek se považuje za místo, které splňuje požadavky uvedené v prvním pododstavci.

12.3 Ovládací prvky vlečného zařízení musí být instalovány na místě dostatečně širokém, aby obsluhovateli nic nebránilo v práci.

Vlečné zařízení musí být rovněž vybaveno vhodným bezpečnostním zařízením pro případ nouze, včetně nouzového vypínacího systému.

12.4 Obsluha rybolovného zařízení musí mít dostatečný výhled na celé zařízení a na osoby, které v místě právě pracují.

Pokud je vlečné zařízení ovládáno z můstku, musí mít obsluha rovněž dostatečný výhled na osoby, které v místě právě pracují, a to buď přímo, nebo prostřednictvím jakéhokoli jiného vhodného prostředku.

12.5 Mezi můstkem a pracovní palubou musí být používán spolehlivý komunikační systém.

12.6 Moře musí být neustále pečlivě pozorováno a posádka musí být okamžitě upozorněna na možné nebezpečí vysokých vln během rybolovu nebo během jiné práce na palubě plavidla.

12.7 Kontakt s obnaženými lany, vlečnými lany a pohyblivými částmi vybavení musí být snížen na minimum instalací ochraných zařízení.

12.8 Musí být instalovány kontrolní systémy pro pohyblivé části, zejména u menších rybářských plavidel:

 zařízení na znehybnění poklopů paluby,

 zařízení na ovládání houpavých pohybů sítě.

13.   Obytné prostory

13.1 Umístění, rozvržení, zvuková a tepelná izolace a vzhled obytných prostor a příslušenství pro zaměstnance, pokud existují, a přístupy do těchto prostorů musí být takové, aby poskytovaly dostatečnou ochranu proti počasí, mořské vodě, vibracím, hluku a nepříjemným pachům z ostatních částí plavidla, které by mohly zaměstnance rušit v době jejich odpočinku.

Pokud to konstrukce, rozměry nebo účel plavidla dovolují, musí být obytné prostory zaměstnanců umístěny tak, aby minimalizovaly účinky pohybu a jeho změn.

Musí být přijata přiměřená opatření, jak je to jen možné, na ochranu nekuřáků před obtěžováním tabákovým kouřem.

13.2 Obytné prostory zaměstnanců musí být dostatečně větrané, aby se zajistil stálý příliv čerstvého vzduchu a zabránilo se srážení par.

Obytné prostory musí být vhodně osvětleny

 dostatečným normálním celkovým osvětlením,

 tlumeným celkovým osvětlením, aby nebyli rušeni odpočívající zaměstnanci, a

 jednotlivým světelným zdrojem u každého lůžka.

13.3 Kuchyně a společná jídelna, pokud existují, musí být odpovídajících rozměrů, dobře osvětlené a větrané a jednoduchým způsobem umyvatelné.

Plavidlo musí být vybaveno ledničkami nebo jiným chladícím zařízením pro uskladnění potravin.

14.   Hygienická zařízení

14.1 Na plavidlech s obytnými prostorami musí být instalovány a řádně vybaveny sprchy s horkou a studenou tekoucí vodou, umyvadla a toalety a tyto prostory musí být řádně větrané.

14.2 Každý pracovník musí mít určeno místo, kde si může odložit své oblečení.

15.   První pomoc

Všechna plavidla musí být vybavena lékárničkou první pomoci, která odpovídá požadavkům přílohy II směrnice 92/29/EHS.

16.   Naloďovací žebříky a lodní lávky

Na plavidle musí být k dispozici naloďovací žebřík, lodní lávka a ostatní podobná zařízení, která slouží k bezpečnému naloďování.

17.   Hluk

Musí být přijata všechna přiměřená technická opatření, aby se co možná nejvíce snížila úroveň hlučnosti na pracovištích a v obytných prostorách s přihlédnutím k rozměrům plavidla.




PŘÍLOHA II

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ U STÁVAJÍCÍCH RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL

(Článek 5 a čl. 7 odst. 1 písm. a))

Úvodní poznámka

Povinnosti stanovené v této příloze se uplatní, pokud to dovoluje konstrukční provedení stávajícího rybářského plavidla, pokaždé, když to vyžadují vlastnosti pracoviště, činnosti, okolnosti nebo riziko na stávajícím rybářském plavidle.

1.   Způsobilost k plavbě a stabilita

1.1 Loď musí být udržována ve stavu způsobilém k plavbě a musí mít vybavení odpovídající jejímu účelu a použití.

1.2 Informace o stabilitě plavidla musí, pokud existují, být dostupné na palubě a musí být přístupné členům posádky.

1.3 Všechna plavidla musí být dostatečně stabilní v neporušeném stavu v pracovních podmínkách, pro které jsou určena.

Kapitán musí přijmout veškerá nezbytná preventivní opatření pro udržení dostatečné stability plavidla.

Pokyny týkající se stability plavidla musí být přísně dodržovány.

2.   Mechanická a elektrická zařízení

2.1 Elektrická zařízení musí být navržena a zkonstruována tak, aby nepředstavovala žádné nebezpečí a aby zajistila

 ochranu posádky a plavidla před riziky elektrického proudu,

 řádné fungování vybavení nezbytného pro udržení plavidla v normálních provozních a životních podmínkách bez nutnosti používat náhradní zdroj elektrického proudu,

 fungování elektrických přístrojů důležitých z hlediska bezpečnosti v nouzových situacích.

2.2 Na plavidle musí být zajištěn náhradní zdroj elektrického proudu.

Kromě otevřených plavidel musí být zdroj umístěn mimo strojovnu a v každém případě musí být uzpůsoben tak, aby v případě požáru, nebo jiného selhání hlavní elektroinstalace zajistil paralelní provoz nejméně po dobu tří hodin

 vnitřního komunikačního systému, požárních čidel a nouzové signalizace,

 navigačních světel a nouzového osvětlení,

 radiové stanice,

 nouzových elektrických hasičských čerpadel, pokud na plavidle jsou.

Pokud je náhradním elektrickým zdrojem akumulátorová baterie a selže hlavní zdroj elektrického proudu, akumulátorová baterie musí být automaticky zapojena do nouzového elektrického rozvaděče a zásobovat elektřinou nepřetržitě po dobu tří hodin systémy uvedené v druhém pododstavci první, druhé a třetí odrážce.

Hlavní elektrický rozvaděč a nouzový rozvaděč musí být, pokud možno, instalovány tak, aby nemohly být současně vystaveny vodě nebo ohni.

2.3 Rozvaděče musí být jasně označeny; pojistné skříňky i pojistky musí být pravidelně kontrolovány, aby bylo jisté, že se používají pojistky o správných hodnotách.

2.4 Místo, kde jsou skladovány akumulátorové baterie, musí být vhodně větrané.

2.5 Elektronické pomůcky pro navigaci musí být často kontrolovány a dobře udržovány.

2.6 Zdvihací zařízení musí být pravidelně kontrolováno a zkoušeno.

2.7 Všechny části vlečných mechanismů, zdvihacího zařízení a ostatního vybavení tohoto typu musí být udržovány v dobrém provozním stavu.

2.8 Pokud jsou instalována chladicí a kompresorová zařízení, musí být dobře udržována a pravidelně kontrolována.

2.9 Domácí spotřebiče a vařiče na těžký plyn by měly být používány pouze v dobře větraných prostorách a musí být dbáno na to, aby nedošlo k nebezpečnému hromadění plynu.

Plynové bomby obsahující zápalné nebo jinak nebezpečné plyny musí mít jasně vyznačený obsah a musí být skladovány na otevřené palubě.

Ventily, tlakové regulátory a potrubí vedoucí z bomb musí být chráněny proti poškození.

3.   Radiová stanice

Rádiová stanice musí umožňovat kontakt v jakémkoliv okamžiku s nejméně jednou stanicí na pobřeží nebo na pevnině za normálních podmínek pro šíření rádiových vln.

4.   Únikové cesty a nouzové východy

4.1 Cesty a východy, které lze použít jako únikové cesty a nouzové východy, musí být bez překážek, kdykoli snadno přístupné a musí vést co nejkratším způsobem na otevřenou palubu nebo do bezpečné zóny a poté do záchranného člunu, tak, aby zaměstnanci mohli opustit svá pracoviště nebo ubytovací prostory co nejrychleji a co nejbezpečněji.

4.2 Počet, rozmístění a rozměry cest a východů, které lze používat jako únikové cesty a nouzové východy, závisí na používání, vybavení a rozměrech pracovišť a obytných prostor a na maximálním možném počtu přítomných osob.

Východy, které mohou být používány jako nouzové východy a které jsou uzavřené, musí být možno v případě nebezpečí snadno otevřít kterýmkoliv zaměstnancem nebo záchrannými týmy.

4.3 Nouzové cesty a východy musí být označeny symboly v souladu s vnitrostátními předpisy, kterými je směrnice 92/58/EHS provedena ve vnitrostátním právu.

Tyto symboly musí být umístěny na vhodných místech a musí být odolné.

4.4 Únikové cesty a prostředky a nouzové východy vyžadující osvětlení musí být pro případ selhání osvětlení opatřeny dostatečně intenzivním nouzovým osvětlením.

5.   Odhalování a zdolávání požáru

5.1 Obytné prostory a pracoviště, včetně strojovny a nákladového prostoru pro ryby musí mít vhodné protipožární vybavení přiměřené vzhledem k rozměrům a využití plavidla, jeho vybavení, fyzikálním a chemickým vlastnostem látek, které se zde mohou nacházet, a k nejvyššímu možnému počtu přítomných osob, a pokud je potřeba, požární detektory a poplašné systémy.

5.2 Hasicí zařízení musí být vždy umístěno na svém místě, udržováno v dobrém provozním stavu a připraveno k okamžitému použití.

Zaměstnanci musí být obeznámeni s místem uložení hasícího zařízení, způsobem jeho fungování a jak by mělo být používáno.

Přítomnost hasicích přístrojů a jiných přenosných hasicích prostředků je třeba kontrolovat před každým vyplutím plavidla.

5.3 Manuální protipožární vybavení musí být snadno dostupné a jednoduché na používání a musí být označeno symboly v souladu s vnitrostátními právními předpisy, kterými je směrnice 92/58/EHS provedena ve vnitrostátním právu.

Tyto symboly musí být umístěny na vhodných místech a musí být odolné.

5.4 Požární detektory a poplašná zařízení musí být pravidelně kontrolovány a udržovány.

5.5 Musí být pravidelně organizována požární cvičení.

6.   Větrání uzavřených pracovišť

Na uzavřených pracovištích musí být zajištěn dostatečný přísun čerstvého vzduchu, s přihlédnutím k používaným pracovním metodám a fyzickému zatížení zaměstnanců.

Je-li využíváno větrací zařízení, musí být udržováno v dobrém stavu.

7.   Teplota v pracovních prostorech

7.1 V pracovní době musí být v pracovních prostorech teplota vhodná pro lidský organismus, s přihlédnutím k používaným pracovním metodám a fyzickému zatížení zaměstnanců a aktuální či předpokládané počasí v oblasti, kde se loď nachází.

7.2 V obytných prostorech, v hygienických zařízeních, jídelnách a v ošetřovnách, pokud tyto prostory existují, musí být udržována teplota odpovídající účelu těchto míst.

8.   Přirozené a umělé osvětlení na pracovišti

8.1 Pracoviště musí pokud možno využívat přirozeného denního světla a musí být vybavena umělým osvětlením vhodným pro podmínky při rybolovu, aniž by byly ohroženy bezpečnost a zdraví zaměstnanců nebo jiná plavidla.

8.2 Osvětlovací zařízení v pracovních prostorech, na schodištích, žebřících a chodbách musí být rozmístěna tak, aby osvětlení nemohlo přispívat ke vzniku nehod zaměstnanců a aby nepřekážela navigaci plavidla.

8.3 Pracoviště, na kterých jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí v případě výpadku umělého osvětlení, musí být vybavena dostatečně intenzivním nouzovým osvětlením.

8.4 Nouzové osvětlení musí být udržováno v dobrém provozním stavu a musí být pravidelně zkoušeno.

9.   Podlahy, přepážky a stropy

9.1 Prostory přístupné zaměstnancům musí být vybaveny protiskluzovými nebo jinými prostředky zabraňujícími pádu, a pokud je to možné, musí být zbaveny všech překážek.

9.2 Pracoviště s jednotlivými pracovními místy musí být, pokud je to možné, řádně zvukově a tepelně izolována, s přihlédnutím k typu prováděných úkolů a k fyzické činnosti zaměstnanců.

9.3 Prostory musí mít takové povrchy podlah, přepážek a stropů, aby mohly být čištěny a renovovány v souladu s běžnými zásadami hygieny.

10.   Dveře

10.1 Dveře musí být možné kdykoli zevnitř otevřít bez použití zvláštního vybavení.

Dveře musí být ovladatelné z obou stran, pokud je pracoviště využíváno.

10.2 Dveře, zejména posuvné dveře, pokud je jejich použití nezbytné, musí fungovat co nejbezpečněji pro zaměstnance, zvláště za nepříznivých povětrnostních a námořních podmínek.

11.   Dopravní cesty - nebezpečné prostory

11.1 Chodby, komory, vnější části konstrukcí na palubě a všechny dopravní cesty obecně musí být opatřeny bezpečnostním zábradlím, provazy nebo jinými prostředky zajišťujícími bezpečnost zaměstnanců při jejich práci na palubě.

11.2 Pokud existuje riziko, že by zaměstnanec mohl propadnout otvory v palubě, nebo z jedné paluby na druhou, má být umístěna vhodná ochrana, kdekoliv je to možné.

11.3 Přístup k zařízením umístěným nad palubou za účelem jejich provozu nebo údržby musí být pro zaměstnance dostatečně bezpečný.

Musí být opatřen zábradlím nebo jiným ochranným prostředkem dostatečné výšky, aby se zabránilo pádům.

11.4 Zábradlí a další prostředky, které zabraňují pádu osob přes palubu, musí být udržovány v dobrém stavu.

Zábradlí musí být vybaveno uvolňovacími dvířky nebo jiným podobným zařízením, které umožňuje rychlý odtok vody.

11.5 Horní prostor rampy na zádi plavidla, kde je upevněna vlečná síť, musí být opatřen dvířky nebo jinými zabezpečujícími prostředky stejné výšky jako zábradlí nebo jiné přilehlé prostředky, na ochranu zaměstnanců před rizikem pádu na rampu.

Tato dvířka či jiné zařízení se musí jednoduše otvírat i zavírat a smějí být otevřena pouze během práce s rybářskou sítí.

12.   Uspořádání pracovních míst

12.1 Pracovní prostory musí být čisté a pokud možno chráněné před mořskou vodou a poskytovat dostatečnou ochranu zaměstnanců před pádem na palubu nebo přes palubu.

Prostor určený pro výlov musí být dostatečně prostorný, jak co do výšky, tak co do plochy.

12.2 Pokud jsou motory ovládány ze strojovny, musí být ovládány z odděleného prostoru, zvukově a tepelně izolovaného od strojovny samotné a přístupného bez nutnosti vstupovat do strojovny.

Navigační můstek se považuje za místo, které splňuje požadavky uvedené v prvním pododstavci.

12.3 Ovládací prvky vlečného zařízení musí být instalovány na místě dostatečně širokém, aby obsluhovateli nic nebránilo v práci..

Vlečné zařízení musí být rovněž vybaveno vhodným bezpečnostním zařízením pro případ nouze, včetně nouzového vypínacího systému.

12.4 Obsluha rybolovného zařízení musí mít dostatečný výhled na celé zařízení a na osoby, které v místě právě pracují.

Pokud je vlečné zařízení ovládáno z můstku, musí mít obsluha rovněž dostatečný výhled na osoby, které v místě právě pracují, a to buď přímo, nebo prostřednictvím jakéhokoli jiného vhodného prostředku.

12.5 Mezi můstkem a pracovní palubou musí být používán spolehlivý komunikační systém.

12.6 Moře musí být neustále pečlivě pozorováno a posádka musí být okamžitě upozorněna na možné nebezpečí vysokých vln během rybolovu nebo během jiné práce na palubě plavidla.

12.7 Kontakt s obnaženými lany, vlečnými lany a pohyblivými částmi vybavení musí být snížen na minimum instalací ochraných zařízení.

12.8 Musí být instalovány kontrolní systémy pro pohyblivé části, zejména u menších rybářských plavidel:

 zařízení na znehybnění poklopů paluby,

 zařízení na ovládání houpavých pohybů sítě.

13.   Obytné prostory

13.1 Obytné prostory zaměstnanců, pokud existují, musí být takové, aby minimalizovaly hluk, vibrace, účinky pohybu a zrychlení, a nepříjemné pachy z jiných část plavidla.

Obytné prostory musí být vybaveny vhodným osvětlením.

13.2 Kuchyně a společná jídelna, pokud existují, musí být odpovídajících rozměrů, dobře osvětlené a větrané a jednoduchým způsobem umyvatelné.

Plavidlo musí být vybaveno ledničkami a dalším chladícím zařízením pro uskladnění potravin.

14.   Hygienická zařízení

Na plavidlech s obytnými prostorami musí být instalovány umyvadla a toalety, a je-li to možné, sprcha a tyto prostory musí být řádně větrané.

15.   První pomoc

Všechna plavidla musí být vybavena lékárničkou první pomoci, která odpovídá požadavkům přílohy II směrnice 92/29/EHS.

16.   Naloďovací žebříky a lodní lávky

Na plavidle musí být k dispozici naloďovací žebřík, lodní lávka a ostatní podobná zařízení, která slouží k bezpečnému naloďování.




PŘÍLOHA III

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ TÝKAJÍCÍ SE ZÁCHRANNÝCH A NOUZOVÝCH PROSTŘEDKŮ

(Čl. 7 odst. 1 písm. d))

Úvodní poznámka

Povinnosti stanovené v této příloze se uplatní pokaždé, když to vyžadují vlastnosti pracoviště, činnosti, okolnosti nebo riziko na rybářském plavidle.

1. Plavidlo musí míst k dispozici odpovídající záchranné a nouzové prostředky, včetně přiměřených prostředků na záchranu zaměstnanců z vody, nouzovou rádiovou stanici, zejména vysílací zařízení signálu určujícího pozici s vodou odolným spouštěcím mechanizmem, s přihlédnutím k počtu osob na palubě a oblasti, ve které se loď pohybuje.

2. Všechny záchranné a nouzové prostředky musí být na svém místě, udržovány v dobrém provozním stavu a musí být připraveny k okamžitému použití.

Zaměstnanci je musí kontrolovat před každým vyplutím plavidla z přístavu a během plavby.

3. Záchranné prostředky a nouzové prostředky musí být v pravidelných intervalech prohlíženy.

4. Všichni zaměstnanci musí obdržet odpovídající školení a vhodné pokyny pro případ nebezpečí.

5. Pokud délka plavidla přesahuje 45 metrů nebo pokud posádku tvoří pět nebo více zaměstnanců, musí být vydán přehled s jasnými pokyny pro každého zaměstnance, které musí být v případě nebezpečí dodržovány.

6. Každý měsíc se musí v přístavu nebo na moři provádět se zaměstnanci nácvik záchranných prací.

Cvičení musí zajistit, že se posádka dokonale vyzná a je vycvičena v povinnostech, které musí plnit, pokud jde o zacházení se záchrannými prostředky a s nouzovými prostředky.

Posádka musí být cvičena rovněž v zapojení přenosné rádiové stanice a zacházení s ní, pokud stanice je na plavidle.




PŘÍLOHA IV

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ TÝKAJÍCÍ SE OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ

(Čl. 7 odst. 1 písm. e))

Úvodní poznámka

Povinnosti stanovené v této příloze se uplatní pokaždé, když to vyžadují vlastnosti pracoviště, činnosti, okolnosti nebo riziko na rybářském plavidle.

1. Pokud rizikům pro bezpečnost a zdraví zaměstnanců nelze zabránit nebo je dostatečně omezit kolektivními nebo technickými ochrannými prostředky, musí být zaměstnancům poskytnuty osobní ochranné prostředky.

2. Osobní ochranné prostředky ve formě oděvů nebo návleků na oděvy musí být v jasných barvách, kontrastujících s mořským prostředím a dobře viditelné.



( 1 ) Úř. věst. C 337, 31.12.1991, s. 21;

Úř. věst. C 311, 27.11.1992, s. 21.

( 2 ) Úř. věst. C 241, 21.9.1992, s. 106 a rozhodnutí ze dne 27. října 1993 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

( 3 ) Úř. věst. C 169, 6.7.1992, s. 46.

( 4 ) Úř. věst. C 28, 3.2.1988, s. 1.

( 5 ) Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.

( 6 ) Úř. věst. L 113, 30.4.1992, s. 19.

( 7 ) Úř. věst. L 393, 30.12.1989, s. 18.

( 8 ) Úř. věst. L 245, 26.8.1992, s. 23.