1992L0029 — CS — 11.12.2008 — 003.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY 92/29/EHS

ze dne 31. března 1992

o minimálních bezpečnostních a zdravotních předpisech pro zlepšení lékařské péče na palubách plavidel

(Úř. věst. L 113, 30.4.1992, p.19)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

 M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. září 2003

  L 284

1

31.10.2003

►M2

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2007/30/ES Text s významem pro EHP ze dne 20. června 2007,

  L 165

21

27.6.2007

►M3

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008 ze dne 22. října 2008

  L 311

1

21.11.2008
▼B

SMĚRNICE RADY 92/29/EHS

ze dne 31. března 1992

o minimálních bezpečnostních a zdravotních předpisech pro zlepšení lékařské péče na palubách plavidelRADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 118a této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise ( 1 ) vypracovaný po konzultaci Poradního výboru pro bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při práci,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu ( 2 ),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ( 3 ),

vzhledem k tomu, že sdělení Komise o jejím programu v oblasti bezpečnosti, hygieny a zdraví na pracovišti ( 4 ) navrhuje přijetí opatření pro zajištění lékařské péče na moři;

vzhledem k tomu, že bezpečnost a zdraví zaměstnanců na plavidle, které je pracovištěm představujícím velký počet rizik, mimo jiné s ohledem na jeho geografickou izolovanost, vyžaduje zvláštní pozornost;

vzhledem k tomu, že by plavidla měla mít k dispozici odpovídající lékařské vybavení udržované v dobrém stavu a pravidelně kontrolované, aby mohla být zaměstnancům poskytována nezbytná lékařská péče na moři;

vzhledem k tomu, že k zajištění odpovídající lékařské péče na moři je třeba podporovat vzdělávání a informování námořníků, pokud jde o používání lékařského vybavení;

vzhledem k tomu, že používání prostředků pro lékařské konzultace na dálku představuje účinnou metodu ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:Článek 1

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

a) „plavidlem“ všechny lodě plující pod vlajkou některého členského státu nebo zapsané pod plnou soudní pravomocí některého členského státu, způsobilé pro námořní plavbu nebo provozující rybolov v ústí řeky, ve veřejném nebo soukromém vlastnictví, s výjimkou

 říční plavby,

 válečných plavidel,

 rekreačních plavidel provozovaných pro neobchodní účely bez profesionální posádky a

 remorkérů plujících v přístavních zónách.

Plavidla jsou rozdělena do tří kategorií v souladu s přílohou I;

b) „zaměstnancem“ každá osoba vykonávající na palubě plavidla profesní činnost, jakož i stážisté a učni, s výjimkou přístavních lodivodů a pozemního personálu vykonávajícího práce na palubě plavidla v přístavišti;

c) „provozovatelem námořního plavidla“ registrovaný vlastník plavidla, ledaže je plavidlo pronajato bez posádky nebo je zcela nebo částečně spravováno fyzickou nebo právnickou osobou odlišnou od registrovaného vlastníka na základě dohody o správě; v tom případě je za provozovatele námořního plavidla považován nájemce plavidla bez posádky nebo fyzická nebo právnická osoba zajišťující správu plavidla;

d) „lékařským vybavením“ léčivé přípravky, zdravotnický materiál a antidota, jejichž nevyčerpávající seznam je uveden v příloze II;

e) „antidotem“ látka používaná jako prevence nebo léčba přímých nebo nepřímých zhoubných účinků způsobených jednou nebo více látkami uvedenými na seznamu nebezpečných látek v příloze III.

Článek 2

Léčivé přípravky a zdravotnický materiál – Ošetřovna – Lékař

Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby:

1. 

a) všechna plavidla plující pod jeho vlajkou nebo zapsaná pod jeho plnou soudní pravomocí měla trvale na své palubě lékařské vybavení v kvalitě odpovídající alespoňpříloze II oddílům I a II pro kategorii plavidla, do které jsou zařazeny;

b) množství léčivých přípravků a zdravotnického materiálu, které má být naloženo, bylo určeno v závislosti na povaze cesty (zejména: zastávkách v přístavech, místě určení, trvání), typu nebo typech činností, které mají být vykonány během cesty, na povaze lodního nákladu a na počtu zaměstnanců;

c) obsah lékařského vybavení, pokud jde o léčivé přípravky a zdravotnický materiál, byl podrobně zapsán do kontrolního dokladu odpovídajícího alespoň obecnému rámci uvedenému v příloze IV oddílech A, B a oddíle C bodech II 1 a II 2;

2. 

a) všechna plavidla plující pod jeho vlajkou nebo zapsaná pod jeho plnou soudní pravomocí měla pro každý ze svých záchranných vorů a člunů vodotěsnou lékárničku, která obsahuje alespoň lékařské vybavení uvedené v příloze II oddílech I a II pro plavidla kategorie C;

b) obsah lékárniček byl rovněž podrobně zapsán do kontrolního dokladu uvedeného v odst. 1 písm. c);

3. všechna plavidla s více než 500 brutto registrovanými tunami, plující pod jeho vlajkou nebo zapsaná pod jeho plnou soudní pravomocí, jejichž posádku tvoří patnáct nebo více zaměstnanců a která vykonávají plavbu delší než tři dny, měla ošetřovnu, v níž může být za uspokojivých materiálních a hygienických podmínek poskytována lékařská péče;

4. všechna plavidla plující pod jeho vlajkou nebo zapsaná pod jeho plnou soudní pravomocí, jejichž posádku tvoří sto nebo více zaměstnanců a která vykonávají mezinárodní cestu delší než tři dny, měla na palubě lékaře odpovědného za poskytování lékařské péče zaměstnancům.

Článek 3

Antidota

Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby:

1. všechna plavidla plující pod jeho vlajkou nebo zapsaná pod jeho plnou soudní pravomocí, která přepravují jednu nebo několik nebezpečných látek vyjmenovaných v příloze III, měla na palubě v lékařském vybavení alespoň antidota uvedená v příloze II oddíle III;

2. všechna převozní plavidla plující pod jeho vlajkou nebo zapsaná pod jeho plnou soudní pravomocí, jejichž provozní podmínky vždy neumožňují v dostatečném předstihu zjistit povahu přepravovaných nebezpečných látek, měla na palubě v lékařském vybavení alespoň antidota uvedená v příloze II oddíle III.

Je-li však na pravidelné lince předpokládaná doba přepravy kratší než dvě hodiny, mohou být antidota omezena na ta, která musí být podána v případě mimořádné naléhavosti ve lhůtě nepřesahující běžnou dobu přepravy;

3. obsah lékařského vybavení, pokud jde o antidota, byl podrobně zapsán do kontrolního dokladu odpovídajícího alespoň obecnému rámci uvedenému v příloze IV oddílech A a B a oddíle C bodě II 3.

Článek 4

Odpovědnost

Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby:

1. 

a) za dodávky a obnovování lékařského vybavení všech plavidel plujících pod jeho vlajkou nebo zapsaných pod jeho plnou soudní pravomocí byl výlučně odpovědný provozovatel námořního plavidla, aniž by zaměstnancům vznikly jakékoli výdaje;

b) za správu lékařského vybavení odpovídal kapitán; kapitán může, aniž je tím dotčena tato odpovědnost, zmocnit k používání a udržování lékařského vybavení jednoho nebo více zaměstnanců určených jmenovitě s ohledem na jejich pravomoci;

2. lékařské vybavení bylo udržováno v dobrém stavu a doplňováno nebo obnovováno, jakmile to je možné, a v každém případě přednostně při běžném zásobování;

3. v naléhavých případech stanovených kapitánem po obdržení, pokud možno, lékařské zprávy, byly nezbytné léčivé přípravky, zdravotnický materiál a antidota, které nejsou na lodi, co nejrychleji opatřeny.

Článek 5

Informace a vzdělávání

Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby:

1. byl k lékařskému vybavení připojen jeden nebo více návodů k použití obsahující alespoň způsob použití antidot uvedených v příloze II oddíle III;

2. všechny osoby, které získají odborné vzdělání v oblasti námořnictví a rozhodnou se pro práci na plavidle, získaly základní vzdělání týkající se poskytování lékařské péče a pomoci, které se v případě nehody nebo lékařské naléhavosti musí provést okamžitě;

3. kapitán a zaměstnanec nebo zaměstnanci, kteří byli zmocněni podle čl. 4 odst. 1 písm. b) k používání lékařského vybavení, získali zvláštní vzdělání obnovované pravidelně nejméně jednou za pět let, s ohledem na zvláštní rizika a potřeby spojené s různými kategoriemi plavidel a v souladu s obecnými zásadami vymezenými v příloze V.

Článek 6

Lékařské konzultace pomocí rádia

1.  Pro zajištění lepšího pohotovostního ošetření zaměstnanců přijme každý členský stát nezbytná opatření, aby:

a) bylo určeno jedno nebo několik středisek pro bezplatné poskytování lékařské poradenské služby zaměstnancům pomocí rádia,

b) lékaři z radiokonzultačního střediska, kteří mají poskytovat své služby v rámci činnosti zmíněných středisek, byli vyškoleni pro zvláštní podmínky, které jsou na palubách plavidel.

2.  V radiokonzultačních střediscích mohou být případně vedeny se souhlasem dotyčných zaměstnanců osobní údaje zdravotní povahy, aby bylo možné optimalizovat poskytované poradenské služby.

Musí být zachována důvěrná povaha těchto údajů.

Článek 7

Kontrola

1.  Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby se příslušná osoba nebo příslušný orgán při roční kontrole lékařského vybavení na palubách všech plavidel plujících pod jeho vlajkou ujistily, že

 vybavení je v souladu s minimálními požadavky této směrnice,

 kontrolní doklad uvedený v čl. 2 bodu 1 písm. c) potvrzuje soulad vybavení s těmito minimálními požadavky,

 podmínky uložení lékařského vybavení jsou dobré,

 doba použitelnosti léčivých přípravků je dodržována.

2.  Kontrola lékařského vybavení uloženého na záchranných vorech se provádí během jejich roční údržby.

Tato kontrola může být výjimečně odložena nejvýše o pět měsíců.

▼M3

Článek 8

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je při výlučně technických úpravách příloh této směrnice s ohledem na technický pokrok nebo na změny mezinárodních předpisů nebo specifikací a na nové poznatky nápomocen výbor.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle odstavce 2. Ze závažných naléhavých důvodů může Komise použít postup pro naléhavé případy podle odstavce 3.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

▼B

Článek 9

Závěrečná ustanovení

1.  Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 1994. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.  Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které již přijaly nebo které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

▼M2 —————

▼M2

Článek 9a

Zpráva o uplatňování

Členské státy podají Komisi každých pět let zprávu o praktickém uplatňování této směrnice ve formě zvláštní kapitoly jednotné zprávy stanovené v čl. 17a odst. 1, 2 a 3 směrnice 89/391/EHS, která je základem pro hodnocení prováděné Komisí v souladu s čl. 17a odst. 4 uvedené směrnice.

▼B

Článek 10

Tato směrnice je určena členským státům.
PŘÍLOHA I

KATEGORIE PLAVIDEL

[čl. 1 písm. a)]

A. Plavidla pro námořní plavbu nebo námořní rybolov bez omezení dosahu plavby.

B. Plavidla pro námořní plavbu nebo námořní rybolov s dosahem plavby do 150 námořních mil od nejbližšího přístavu s odpovídajícím lékařským vybavením ( 5 ).

C. Plavidla pro přístavní plavbu, lodě a čluny, které zůstávají velmi blízko pobřeží nebo které nemají jiné vybavení než kormidelnu.
PŘÍLOHA II

LÉKAŘSKÉ VYBAVENÍ (NEVYČERPÁVAJÍCÍ SEZNAM)

[čl. 1 písm. d)]

I.   LÉČIVÉ PŘÍPRAVKYKategorie plavidel

 

A

B

C

1.  Kardiovaskulární

a)  Analeptika kardio-cirkulační, sympatomimetika

X

X

 

b)  Léčivé přípravky k léčbě anginy pectoris

X

X

X

c)  Diuretika

X

X

 

d)  Antihemorrhagika a uterotonika, jsou-li na palubě ženy

X

X

X

e)  Antihypertenziva

X

 
 

2.  Léčivé přípravky působící na gastro-intestinální systém

a)  Léčivé přípravky pro gastrické a intestinální poruchy

 
 
 

—  Antiulcerózní antagonisté H2 receptorů

X

 
 

—  Antiacida na ochranu sliznic v suspenzi

X

X

 

b)  Antiemetika

X

X

X

c)  Kontaktní projímadlo

X

 
 

d)  Antidiarrhoika

X

X

X

e)  Antiseptika intestinální

X

X

 

f)  Antihemoroidalia

X

X

 

3.  Analgetika a spasmolytika

a)  Analgetika, antipyretika a antiflogistika

X

X

X

b)  Analgetika antodyna

X

X

 

c)  Spasmolytika

X

X

 

4.  Léčivé přípravky na nervový systém

a)  Anxiolytika

X

X

 

b)  Neuroleptika

X

X

 

c)  Léčivé přípravky proti mořské nemoci

X

X

X

d)  Antiepileptika

X

 
 

5.  Antialergika a antianafylaktika

a)  Antihistaminika H1

X

X

 

b)  Glukokortikoidy v injekcích

X

X

 

6.  Léčivé přípravky pro respirační systém

a)  Bronchodilatancia

X

X

 

b)  Antitussika

X

X

 

c)  Léčivé přípravky užívané při nachlazení a sinusitidě

X

X

 

7.  Protiinfekční léčivé přípravky

a)  Antibiotika (nejméně dvě skupiny)

X

X

 

b)  Sulfonamidy

X

X

 

c)  Antiseptika močová

X

 
 

d)  Antiparazitika

X

X

 

e)  Střevní antiseptika

X

X

 

f)  Protitetanové vakcíny a imunoglobuliny

X

X

 

8.  Prostředky určené k rehydrataci, intravenózní výživě a náhrady krevní plazmy

X

X

 

9.  Léčivé přípravky k zevnímu použití

a)  Dermatologické

—  Antiseptický roztok

X

X

X

—  Antibiotická mast

X

X

 

—  Protizánětlivá a analgetická mast

X

X

 

—  Antimykotický krém

X

 
 

—  Přípravky na popáleniny

X

X

X

b)  Oční léčivé přípravky

—  Kapky antibiotické

X

X

 

—  Kapky antibiotické a protizánětlivé

X

X

 

—  Kapky anestetické

X

X

 

—  Antiglaukomatika

X

X

 

c)  Ušní léčivé přípravky

—  Roztok antibiotický

X

X

 

—  Roztok anestetický a protizánětlivý

X

X

 

d)  Léčivé přípravky na infekce dutiny ústní a krku

—  Kloktadla antibiotická nebo antiseptická

X

X

 

e)  Anestetika lokální

—  Lokální anestetika zmrazující

X

 
 

—  Anestetika lokální podávaná subkutánní injekcí

X

X

 

—  Směs zubních anestetik a antiseptik

X

X

 

II.   ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL 

A

B

C

1.  Vybavení pro resuscitaci

—  Přístroje pro manuální resuscitaci

X

X

 

—  Kyslíkový přístroj s redukčním ventilem dovolujícím použití průmyslového lodního kyslíku, rezervoáru průmyslového lodního kyslíku nebo rezervoáru kyslíku

X

(1)

 

—  Mechanický odsávač tekutin z horních cest dýchacích

X

X

 

—  Kanyla pro resuscitaci z úst do úst

X

X

X

2.  Obvazy a chirurgický šicí materiál

—  Staplery nebo set chirurgického šicího materiálu

X

X

 

—  Elastická adhezivní bandáž

X

X

X

—  Gázová bandáž

X

 
 

—  Gázová bandáž trubicovitá na obvazování prstů

X

 
 

—  Stlačená sterilní gáza

X

X

X

—  Obvazová vata

X

X

 

—  Sterilní rouška na popáleniny

X

X

 

—  Trojcípý šátek na zlomenou ruku

X

X

 

—  Rukavice z polyethylenu na jedno použití

X

X

X

—  Adhezivní obvaz

X

X

X

—  Sterilní tlakový obvaz

X

X

X

—  Adhezivní šicí materiál nebo zinkoklihové obinadlo

X

X

X

—  Nevstřebatelný šicí materiál s jehlou

X

 
 

—  Mastný tyl

X

X

 

3.  Chirurgické nástroje

—  Skalpely na jedno použití

X

 
 

—  Buben na nástroje z nerezové oceli

X

X

 

—  Nůžky

X

X

 

—  Rozvěrače

X

X

 

—  Hemostatické svorky (peány)

X

X

 

—  Jehelce

X

 
 

—  Břitva na jedno použití

X

 
 

4.  Materiál pro lékařské prohlídky a lékařský dohled

—  Ústní lopatka na jedno použití

X

X

 

—  Reaktivní proužky na analýzu moče

X

 
 

—  Teplotní tabulka

X

 
 

—  Lékařský evakuační lístek

X

X

 

—  Fonendoskop

X

X

 

—  Aneroidní tlakoměr

X

X

 

—  Standardní lékařský teploměr

X

X

 

—  Teploměr používaný při podchlazení

X

X

 

5.  Materiál pro injekce, výplachy, punkce a na katetrizaci

—  Nástroje pro cévkování močového měchýře

X

 
 

—  Sada pro rektální infúze

X

 
 

—  Jednorázová infúzní souprava

X

 
 

—  Sáček na moč

X

 
 

—  Injekční stříkačky a jehly na jedno použití

X

X

 

—  Cévka

 
 
 

6.  Všeobecný zdravotní materiál

—  Podložní mísa

X

 
 

—  Ohřívací láhev

X

 
 

—  Láhev na moč

X

 
 

—  Sáček s ledem

X

 
 

7.  Materiál na imobilizaci a fixaci

—  Tvarovatelná dlaha na prsty

X

X

 

—  Tvarovatelná dlaha na předloktí a ruku

X

X

 

—  Nafukovací dlaha

X

X

 

—  Dlaha na stehna

X

X

 

—  Krční ortéza pro znehybnění krku

X

X

 

—  Thomasova dlaha nebo tlaková matrace

X

 
 

8.  Dezinfekce, dezinsekce, profylaxe

—  Přípravky pro dezinfekci vody

X

 
 

—  Tekutý insekticid

X

 
 

—  Práškový insekticid

X

 
 

(1)   Za podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy a/nebo zvyklostmi.

III.   ANTIDOTA

1.   Léčivé přípravky

 Všeobecné

 Kardiovaskulární

 Systému gastro-intestinálního

 Systému nervového

 Systému dýchacího

 Antiinfekční

 Pro zevní použití

2.   Zdravotnický materiál

 Nezbytný kyslíkový přístroj (včetně prostředků na jeho údržbu)

Poznámka

Pokud jde o podrobné provádění tohoto oddílu III, mohou se členské státy odkázat na průvodce první lékařskou pomocí v případě nehod způsobených nebezpečnými věcmi (GSMU), který je zahrnut do mezinárodního námořního kodexu o nebezpečných věcech (IMO) (konsolidované znění 1990).

Případná úprava tohoto oddílu III v souladu s článkem 8 může vzít v úvahu zejména aktualizaci nebo aktualizace mezinárodního námořního kodexu o nebezpečných věcech (IMO).
PŘÍLOHA III

NEBEZPEČNÉ LÁTKY

[čl. 1 písm. e) a čl. 3 odst. l)]

Látky uvedené v této příloze se berou v úvahu nezávisle na stavu, v jakém byly naloděny, včetně odpadů a zbytků lodního nákladu.

 Výbušné látky a předměty,

 plyny stlačené, zkapalněné nebo rozpuštěné pod tlakem,

 hořlavé kapaliny,

 hořlavé pevné látky,

 samozápalné látky,

 látky, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny,

 látky podporující hoření,

 organické peroxidy,

 toxické látky,

 infekční látky,

 radioaktivní látky,

 žíravé látky,

 různé nebezpečné látky, to znamená všechny ostatní látky, u nichž zkušenost ukázala nebo by mohla ukázat, že představují nebezpečí takové povahy, že je třeba použít článek 3.

Poznámka

Pokud jde o podrobné provádění této přílohy, mohou se členské státy odkázat na mezinárodní námořní kodex o nebezpečných věcech (IMO) (konsolidované znění 1990)

Případná úprava této přílohy v souladu s článkem 8 může vzít v úvahu zejména aktualizaci nebo aktualizace mezinárodního námořního kodexu o nebezpečných věcech (IMO).
PŘÍLOHA IV

OBECNÝ RÁMEC PRO KONTROLU LÉKAŘSKÉHO VYBAVENÍ PLAVIDEL

[čl. 2 bod 1 písm. c) a čl. 3 bod 3)]

ODDÍL A, PLAVIDLA KATEGORIE A

I.   Identifikace plavidla

Jméno: …

Lodní vlajka: …

Domovský přístav: …

II.   Lékařské vybavení 

Požadované množství

Skutečné množství na palubě

Poznámky (zejména případná doba použitelnosti)

1.  LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY

1.1  Kardiovaskulární

a)  Analeptika kardio-cirkulační, sympatomimetika

0

0

0

b)  Přípravky k léčbě anginy pectoris

0

0

0

c)  Diuretika

0

0

0

d)  Antihemorrhagika a uterotonika, jsou-li na palubě ženy

0

0

0

e)  Antihypertenziva

0

0

0

1.2  Léčivé přípravky působící na gastro-intestinální systém

a)  Léčivé přípravky pro gastrické a intestinální poruchy

 
 
 

—  Antiulcerózní antagonisté H2 receptorů

0

0

0

—  Antiacida – na ochranu sliznic v suspenzi

0

0

0

b)  Antiemetika

0

0

0

c)  Kontaktní projímadlo

0

0

0

d)  Antidiarrhoika

0

0

0

e)  Antiseptika intestinální

0

0

0

f)  Antihemoroidalia

0

0

0

1.3  Analgetika a spasmolytika

a)  Analgetika, antipyretika a protizánětlivé přípravky

0

0

0

b)  Analgetika antodyna

0

0

0

c)  Spasmolytika

0

0

0

1.4  Léčivé přípravky na nervový systém

a)  Anxiolytika

0

0

0

b)  Neuroleptika

0

0

0

c)  Léčivé přípravky proti mořské nemoci

0

0

0

d)  Antiepileptika

0

0

0

1.5  Antialergika a antianafylaktika

a)  Antihistaminika H1

0

0

0

b)  Glukokortikoidy v injekcích

0

0

0

1.6  Léčivé přípravky pro respirační systém

a)  Bronchodilatancia

0

0

0

b)  Antitussika

0

0

0

c)  Léčivé přípravky užívané při nachlazení a sinusitidě

0

0

0

1.7  Protiinfekční léčivé přípravky

a)  Antibiotika (nejméně dvě skupiny)

0

0

0

b)  Sulfonamidy

0

0

0

c)  Antiseptika močová

0

0

0

d)  Antiparazitika

0

0

0

e)  Střevní antiseptika

0

0

0

f)  Protitetanové vakcíny a imunoglobuliny

0

0

0

1.8  Prostředky určené k rehydrataci, intravenózní výživě a náhrady krevní plazmy

0

0

0

1.9  Léčivé přípravky k zevnímu použití

a)  Dermatologické

—  Antiseptický roztok

0

0

0

—  Antibiotická mast

0

0

0

—  Protizánětlivá a analgetická mast

0

0

0

—  Antimykotický krém

0

0

0

—  Přípravky na popáleniny

0

0

0

b)  Oční léčivé přípravky

—  Kapky antibiotické

0

0

0

—  Kapky antibiotické a protizánětlivé

0

0

0

—  Kapky anestetické

0

0

0

—  Antiglaukomatika

0

0

0

c)  Ušní léčivé přípravky

—  Roztok antibiotický

0

0

0

—  Roztok anestetický a protizánětlivý

0

0

0

d)  Léčivé přípravky na infekce dutiny ústní a krku

—  Kloktadla antibiotická a antiseptická

0

0

0

e)  Anestetika lokální

—  Lokální anestetika zmrazující

0

0

0

—  Anestetika lokální podávaná subkutánní injekcí

0

0

0

—  Směs zubních anestetik a antiseptik

0

0

0

2.  ZDRAVOTNÍ MATERIÁL

2.1  Vybavení pro resuscitaci

—  Přístroje pro manuální resuscitaci

0

0

0

—  Kyslíkový přístroj s redukčním ventilem dovolujícím použití průmyslového lodního kyslíku, rezervoáru průmyslového lodního kyslíku nebo rezervoáru kyslíku

0

0

0

—  Mechanická odsávačka tekutin z horních cest dýchacích

0

0

0

—  Kanyla pro resuscitaci z úst do úst

0

0

0

2.2  Obvazy a chirurgický šicí materiál

—  Staplery a set chirurgického šicího materiálu

0

0

0

—  Elastická adhezivní bandáž

0

0

0

—  Gázová bandáž

0

0

0

—  Gázová bandáž trubicovitá na obvazování prstů

0

0

0

—  Stlačená sterilní gáza

0

0

0

—  Obvazová vata

0

0

0

—  Sterilní rouška na popáleniny

0

0

0

—  Trojcípý šátek na zlomenou ruku

0

0

0

—  Rukavice z polyethylenu na jedno použití

0

0

0

—  Adhezivní obvaz

0

0

0

—  Sterilní tlakový obvaz

0

0

0

—  Adhezivní šicí materiál nebo zinkoklihové obinadlo

0

0

0

—  Nevstřebatelný chirurgický šicí materiál s jehlou

0

0

0

—  Mastný tyl

0

0

0

2.3  Chirurgické nástroje

—  Skalpely na jedno použití

0

0

0

—  Buben na nástroje z nerezové oceli

0

0

0

—  Nůžky

0

0

0

—  Rozvěrače

0

0

0

—  Hemostatické svorky (peány)

0

0

0

—  Jehelce

0

0

0

—  Břitva na jedno použití

0

0

0

2.4  Materiál pro lékařské prohlídky a lékařský dohled

—  Ústní lopatka na jedno použití

0

0

0

—  Reaktivní proužky na analýzu moče

0

0

0

—  Teplotní tabulka

0

0

0

—  Lékařský evakuační lístek

0

0

0

—  Fonendoskop

0

0

0

—  Aneroidní tlakoměr

0

0

0

—  Standardní lékařský teploměr

0

0

0

—  Teploměr používaný při podchlazení

0

0

0

2.5  Materiál na injekce, výplachy, na punkce a na katetrizace

—  Nástroje pro cévkování močového měchýře

0

0

0

—  Sada pro rektální infúze

0

0

0

—  Jednorázová infúzní souprava

0

0

0

—  Sáček na moč

0

0

0

—  Injekční stříkačky a jehly na jedno použití

0

0

0

—  Cévka

0

0

0

2.6  Všeobecný zdravotní materiál

—  Podložní mísa

0

0

0

—  Ohřívací láhev

0

0

0

—  Láhev na moč

0

0

0

—  Sáček s ledem

0

0

0

2.7  Materiál na imobilizaci a fixaci

—  Tvarovatelná dlaha na prsty

0

0

0

—  Tvarovatelná dlaha na předloktí a ruku

0

0

0

—  Nafukovací dlaha

0

0

0

—  Dlaha na stehna

0

0

0

—  Krční ortéza

0

0

0

—  Thomasova dlaha nebo tlaková matrace

0

0

0

2.8  Dezinfekce, dezinsekce, profylaxe

—  Přípravky pro dezinfekci vody

0

0

0

—  Tekutý insekticid

0

0

0

—  Práškový insekticid

0

0

0

3.  ANTIDOTA

3.1  Všeobecná

0

0

0

3.2  Kardiovaskulární

0

0

0

3.3  Systému gastro-intestinálního

0

0

0

3.4  Systému nervového

0

0

0

3.5  Systému dýchacího

0

0

0

3.6  Antiinfekční

0

0

0

3.7  Pro zevní použití

0

0

0

3.8  Jiná

0

0

0

3.9  Kyslíkový přístroj

0

0

0

Místo a datum: …

Podpis kapitána: …

Úřední potvrzení příslušné osoby nebo orgánu: …

ODDÍL B, PLAVIDLA KATEGORIE B

I.   Identifikace plavidla

Jméno: …

Lodní vlajka: …

Domovský přístav: …

II.   Lékařské vybavení 

Požadované množství

Skutečné množství na palubě

Poznámky (zejména případná doba použitelnosti)

1.  LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY

1.1  Kardiovaskulární

a)  Analeptika kardio-cirkulační, sympatomimetika

0

0

0

b)  Přípravky k léčbě anginy pectoris

0

0

0

c)  Diuretika

0

0

0

d)  Antihemorrhagika a uterotonika, jsou-li na palubě ženy

0

0

0

1.2  Léčivé přípravky působící na gastro-intestinální systém

a)  Léčivé přípravky pro gastrické a intestinální poruchy

 
 
 

—  Antiacida na ochranu sliznic v suspenzi

0

0

0

b)  Antiemetika

0

0

0

c)  Antidiarrhoika

0

0

0

d)  Antiseptika intestinální

0

0

0

e)  Antihemoroidalia

0

0

0

1.3  Analgetika a spasmolytika

a)  Analgetika, antipyretika a protizánětlivé přípravky

0

0

0

b)  Analgetika antodyna

0

0

0

c)  Spasmolytika

0

0

0

1.4  Léčivé přípravky na nervový systém

a)  Anxiolytika

0

0

0

b)  Neuroleptika

0

0

0

c)  Léčivé přípravky proti mořské nemoci

0

0

0

1.5  Antialergika a antianafylaktika

a)  Antihistaminika H1

0

0

0

b)  Glukokortikoidy v injekcích

0

0

0

1.6  Léčivé přípravky pro respirační systém

a)  Bronchodilatancia

0

0

0

b)  Antitussika

0

0

0

c)  Léčivé přípravky užívané při nachlazení a sinusitidě

0

0

0

1.7  Protiinfekční léčivé přípravky

a)  Antibiotika (nejméně dvě skupiny)

0

0

0

b)  Sulfonamidy

0

0

0

c)  Antiparazitika

0

0

0

d)  Střevní antiseptika

0

0

0

e)  Protitetanové vakcíny a imunoglobuliny

0

0

0

1.8  Prostředky určené k rehydrataci, intravenózní výživě a náhrady krevní plazmy

0

0

0

1.9  Léčivé přípravky k zevnímu použití

a)  Dermatologické

—  Antiseptický roztok

0

0

0

—  Antibiotická mast

0

0

0

—  Protizánětlivá a analgetická mast

0

0

0

—  Přípravky na popáleniny

0

0

0

b)  Oční léčivé přípravky

—  Kapky antibiotické

0

0

0

—  Kapky antibiotické a protizánětlivé

0

0

0

—  Kapky anestetické

0

0

0

—  Antiglaukomatika

0

0

0

c)  Ušní léčivé přípravky

—  Roztok antibiotický

0

0

0

—  Roztok anestetický a protizánětlivý

0

0

0

d)  Léčivé přípravky na infekce dutiny ústní

—  Kloktadla antibiotická a antiseptická

0

0

0

e)  Anestetika lokální

—  Anestetika lokální podávaná subkutánní injekcí

0

0

0

—  Směs zubních anestetik a antiseptik

0

0

0

2.  ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL

2.1  Vybavení pro resuscitaci

—  Přístroje pro manuální resuscitaci

0

0

0

—  Kyslíkový přístroj s redukčním ventilem dovolujícím použití průmyslového lodního kyslíku, rezervoáru průmyslového lodního kyslíku nebo rezervoáru kyslíku

0

0

0

—  Mechanická odsávačka tekutin z horních cest dýchacích

0

0

0

—  Kanyla pro resuscitaci z úst do úst

0

0

0

2.2  Obvazy a chirurgický šicí materiál

—  Staplery nebo set chirurgického šicího materiálu

0

0

0

—  Elastická adhezivní bandáž

0

0

0

—  Stlačená sterilní gáza

0

0

0

—  Obvazová vata

0

0

0

—  Sterilní rouška na popáleniny

0

0

0

—  Trojcípý šátek na zlomenou ruku

0

0

0

—  Rukavice z polyethylenu na jedno použití

0

0

0

—  Adhezivní obvaz

0

0

0

—  Sterilní tlakový obvaz

0

0

0

—  Adhezivní šicí materiál nebo zinkoklihové obinadlo

0

0

0

—  Mastný tyl

0

0

0

2.3  Chirurgické nástroje

—  Buben na nástroje z nerezové oceli

0

0

0

—  Nůžky

0

0

0

—  Rozvěrače

0

0

0

—  Hemostatické svorky (peány)

0

0

0

2.4  Materiál pro lékařské prohlídky a lékařský dohled

—  Ústní lopatka na jedno použití

0

0

0

—  Lékařský evakuační lístek

0

0

0

—  Fonendoskop

0

0

0

—  Aneroidní tlakoměr

0

0

0

—  Standardní lékařský teploměr

0

0

0

—  Teploměr používaný při podchlazení

0

0

0

2.5  Materiál pro injekce, výplachy, punkce a katetrizace

—  Injekční stříkačky a jehly na jedno použití

0

0

0

2.6  Materiál pro imobilizaci a fixaci

—  Tvarovatelná dlaha na prsty

0

0

0

—  Tvarovatelná dlaha na předloktí a ruku

0

0

0

—  Nafukovací dlaha

0

0

0

—  Dlaha na stehna

0

0

0

—  Krční ortéza

0

0

0

3.  ANTIDOTA

3.1  Všeobecná

0

0

0

3.2  Kardiovaskulární

0

0

0

3.3  Systému gastro-intestinálního

0

0

0

3.4  Systému nervového

0

0

0

3.5  Systému dýchacího

0

0

0

3.6  Antiinfekční

0

0

0

3.7  Pro vnější použití

0

0

0

3.8  Jiná

0

0

0

3.9  Kyslíkový přístroj

0

0

0

Místo a datum: …

Podpis kapitána: …

Úřední potvrzení příslušné osoby nebo orgánu: …

ODDÍL C, PLAVIDLA KATEGORIE C

I.   Identifikace plavidla

Jméno: …

Lodní vlajka: …

Domovský přístav: …

II.   Lékařské vybavení 

Požadované množství

Skutečné množství na palubě

Poznámky (zejména případná doba použitelnosti)

1.  LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY

1.1  Kardiovaskulární

a)  Přípravky k léčbě anginy pectoris

0

0

0

b)  Antihemorrhagika a uterotonika, jsou-li na palubě ženy

0

0

0

1.2  Léčivé přípravky působící na gastro-intestinální systém

a)  Antiemetika

0

0

0

b)  Antidiarrhoika

0

0

0

1.3  Analgetika a spasmolytika

—  Analgetika, antipyretika a protizánětlivé

0

0

0

1.4  Léčivé přípravky na nervový systém

—  Léčivé přípravky proti mořské nemoci

0

0

0

1.5  Léčivé přípravky k zevnímu použití

—  Dermatologické

0

0

0

—  Antiseptický roztok

0

0

0

—  Přípravky na popáleniny

0

0

0

2.  ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL

2.1  Vybavení pro resuscitaci

—  Kanyla pro resuscitaci z úst do úst

0

0

0

2.2  Obvazy a chirurgický šicí materiál

—  Elastická adhezivní bandáž

0

0

0

—  Stlačená sterilní gáza

0

0

0

—  Rukavice z polyethylenu na jedno použití

0

0

0

—  Adhezivní obvaz

0

0

0

—  Adhezivní šicí materiál nebo zinkoklihové obinadlo

0

0

0

3.  ANTIDOTA

3.1  Všeobecná

0

0

0

3.2  Kardiovaskulární

0

0

0

3.3  Systému gastro-intestinálního

0

0

0

3.4  Systému nervového

0

0

0

3.5  Systému dýchacího

0

0

0

3.6  Antiinfekční

0

0

0

3.7  Pro zevní použití

0

0

0

3.8  Jiná

0

0

0

3.9  Kyslíkový přístroj

0

0

0

Místo a datum: …

Podpis kapitána: …

Úřední potvrzení příslušné osoby nebo orgánu: …
PŘÍLOHA V

LÉKAŘSKÉ VZDĚLÁNÍ KAPITÁNA A URČENÝCH ZAMĚSTNANCŮ

(čl. 5 odst. 3)

I. 

1. Získání základních znalostí z fyziologie, symptomatologie a terapeutiky.

2. Získání znalostí o zdravotní prevenci, zejména v oblasti osobní a kolektivní hygieny, a znalostí o možných profylaktických opatřeních.

3. Získání praktické schopnosti týkající se základního léčení a způsobů bezpečnostní evakuace.

Pro osoby odpovědné za péči na palubách plavidel kategorie A musí být praktické vzdělání, pokud možno, získáno v nemocničním prostředí.

4. Získání dobré znalosti o možnostech využívání lékařských konzultací na dálku.

II. Lékařské vzdělávání musí brát v úvahu programy vymezené nejnovějšími obecně uznávanými mezinárodními dokumenty.( 1 ) Úř. věst. C 183, 24.7.1990, s. 6 a

Úř. věst. C 74, 20.3.1991, s. 11.

( 2 ) Úř. věst. C 48, 25.2.1991, s. 154 a

Úř. věst. C 326, 16.12.1991, s. 72.

( 3 ) Úř. věst. C 332, 31.12.1990, s. 165.

( 4 ) Úř. věst. C 28, 3.2.1988, s. 3.

( 5 ) Kategorie B se vztahuje na plavidla pro námořní plavbu nebo rybolov na moři s dosahem plavby do 175 námořních mil od nejbližšího přístavu s odpovídajícím lékařským vybavením, která zůstávají nepřetržitě v dosahu záchranné služby zajišťované vrtulníky. K tomuto účelu poskytne každý členský stát aktuální informace o zónách a podmínkách, za jakých vrtulníky systematicky zajišťují lékařskou záchrannou službu,

a) ostatním členským státům a Komisi a

b) kapitánům plavidel plujících pod jeho vlajkou nebo zapsaných pod jeho plnou soudní pravomocí, na které se vztahuje nebo na které by se mohl vztahovat první pododstavec této poznámky pod čarou, co nejvhodnějším způsobem, zejména prostřednictvím radiokonzultačních středisek, středisek pro koordinaci pomoci nebo pobřežních radiostanic.