1989R2136 — CS — 31.12.2008 — 002.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2136/89

ze dne 21. června 1989

►M1  o stanovení společných obchodních norem pro konzervované sardinky a obchodních názvů pro konzervované sardinky a výrobky typu sardinek ◄

(Úř. věst. L 212, 22.7.1989, p.79)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1181/2003 ze dne 2. července 2003,

  L 165

17

3.7.2003

►M2

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1345/2008 ze dne 23. prosince 2008,

  L 348

76

24.12.2008
▼B

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2136/89

ze dne 21. června 1989

►M1  o stanovení společných obchodních norem pro konzervované sardinky a obchodních názvů pro konzervované sardinky a výrobky typu sardinek ◄RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3796/81 ze dne 29. prosince 1981 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu ( 1 ), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1495/89 ( 2 ), a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že nařízení (EHS) č. 3796/81 stanoví možnost přijetí společných obchodních norem pro produkty rybolovu ve Společenství, zejména za účelem vyloučení produktů nevyhovující kvality z trhu a usnadnění obchodních vztahů na základě poctivé hospodářské soutěže;

vzhledem k tomu, že stanovení takových norem pro konzervované sardinky by mohlo zlepšit ziskovost produkce sardinek ve Společenství, jakož i jejich odbyt, a usnadnit prodej produktů;

vzhledem k tomu, že zejména za účelem transparentnosti trhu, je nutné přesně stanovit, že dotčené produkty musejí být připraveny pouze z ryb druhu „Sardina pilchardus Walbaum“ a musejí obsahovat alespoň minimálně stanovené množství ryb;

vzhledem k tomu, že za účelem zaručení vhodné obchodní úpravy produktů, by se měla stanovit kritéria pro přípravu ryb, která předchází jejich zabalení, úpravu v jaké mohou být uváděny na trh, jakož i nálevy a jiné přidané složky, které mohou být použity; že tato kritéria však nesmějí být takové povahy, aby předem vylučovala případné uvedení nových produktů na trh;

vzhledem k tomu, že za účelem neuvádět na trh nevyhovující produkty, by se měla stanovit některá kritéria, která musejí konzervované sardinky splňovat, aby mohla být prodávána ve Společenství k lidské spotřebě;

vzhledem k tomu, že směrnice Rady 79/112/EHS ze dne 18. prosince 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin určených k prodeji konečnému spotřebiteli, jejich nabízení k prodeji a související reklamy ( 3 ), naposledy pozměněná směrnicí 86/197/EHS ( 4 ), a směrnice Rady 76/211/EHS ze dne 20. ledna 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zhotovení některých produktů v hotovém balení podle hmotnosti nebo objemu ( 5 ), naposledy pozměněná směrnicí 78/891/EHS ( 6 ), vymezují údaje nutné k správnému informování a ochraně spotřebitele pokud jde o obsah balení; že v případě konzervovaných sardinek by se měl stanovit obchodní název produktů v závislosti na navrženém kuchyňské přípravě a zejména s ohledem na poměr mezi různými složkami, ze kterých je konečný produkt složen; že pokud je v olejovém nálevu, měl by se stanovit způsob, jakým bude tento olej označen;

vzhledem k tomu, že by mělo být uloženo Komisi, aby přijala technická prováděcí pravidla,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:▼M1

Článek 1

Toto nařízení určuje normy, které se vztahují na uvádění konzervovaných sardinek na trh, a obchodní názvy pro konzervované sardinky a konzervované výrobky typu sardinek uváděné na trh ve Společenství.

▼M1

Článek 1a

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1. „konzervovanými sardinkami“ výrobky připravené z ryb druhu Sardina pilchardus;

2. „konzervovanými výrobky typu sardinek“ výrobky uváděné na trh a obchodně upravené stejným způsobem jako konzervované sardinky a připravené z ryb těchto druhů:

a)  Sardinops melanosticus, S. neopilchardus, S. ocellatus, S. sagax, S. caeryleus;

b)  Sardinella aurita, S. brasiliensis, S. maderensis, S. longiceps, S. gibbosa;

c)  Clupea harengus;

d)  Sprattus sprattus;

e)  Hyperlophus vittatus;

f)  Nematalosa vlaminghi;

g)  Etrumeus teres;

h)  Ethmidium maculatum;

i)  Engraulis anchoita, E.mordax, E. ringens;

j)  Opisthonema oglinum;

▼M2

k)  Strangomera bentincki.

▼B

Článek 2

Jako konzervované sardinky s obchodním názvem podle článku 7 mohou být na trh uváděny pouze takové produkty, které splňují následující požadavky:

▼M1

 patří pod kódy KN 1604 13 11, 1604 13 19 a ex160420 50,

▼B

 jsou připraveny výhradně z ryb druhu „Sardina pilchardus Walbaum“,

 jsou v hotovém balení a v příslušném nálevu v neprodyšně uzavřeném obalu,

 jsou příslušným způsobem sterilizovány.

Článek 3

Za účelem vhodné obchodní úpravy produktů musejí být sardinky řádně zbaveny hlavy, žáber,ocasní ploutve a vnitřností, kromě jiker, mlíčí a ledvin, jakož i, podle dotčené obchodní úpravy, páteře a kůže.

Článek 4

Konzervované sardinky mohou být uváděny na trh v následujících formách úpravy:

1. sardinky: základní produkt; ryba řádně zbavena hlavy, žáber, ocasní ploutve a vnitřností. Hlava se odřezává u žáber kolmým řezem na páteř;

2. vykostěné sardinky: jako základní produkt podle bodu 1, ale navíc se odstraňuje páteř;

3. vykostěné sardinky bez kůže: jako základní produkt podle bodu 1, ale navíc se odstraňuje páteř a kůže;

4. sardinkové filety: svalovina oddělená paralelním řezem na páteř po celé délce ryby nebo její části, po odstranění páteře, ploutví, jakož i výstelky dutiny břišní. Filety mohou být s kůží nebo bez kůže;

5. části sardinek: porce ryb přilehlé k hlavě, o délce nejméně 3 centimetry, získané ze základního produktu podle bodu 1 kolmým řezem na páteř;

6. jakékoli formy úpravy, odlišují-li se zřetelně od úprav uvedených v bodech 1 až 5.

Článek 5

Pro účely obchodního názvu podle článku 7, se rozlišují následující nálevy, s jinými přidanými složkami nebo bez nich:

1. olivový olej;

2. ostatní čisté rostlinné oleje, včetně oleje z olivových pokrutin, použité samostatně nebo ve směsi;

3. tomatová omáčka;

4. vlastní šťáva (tekutina vylučující se z ryby během vaření), solný roztok nebo voda;

5. marináda s vínem nebo bez vína;

6. všechny ostatní nálevy, odlišují-li se zřetelně od nálevů uvedených v bodech 1 až 5.

Tyto nálevy mohou být vzájemně smíchány, s výjimkou olivového oleje, který nesmí být smíchán s ostatními oleji.

Článek 6

1.  Po sterilizaci musejí produkty v obalu splňovat alespoň tato kritéria:

a) pro úpravu stanovenou v čl. 4 bodě 1 až 5, sardinky nebo části sardinek:

 musejí být zhruba stejně velké a řádně uložené v obalu,

 musejí být snadno oddělitelné jedna od druhé,

 nesmějí mít výrazně narušenou břišní stěnu,

 nesmějí mít porušené nebo roztrhané maso,

 nesmějí mít nažloutlou tkáň, kromě slabých náznaků,

 maso musí mít běžnou konzistenci. V žádném případě nesmí být příliš vláknité, měkké nebo houbovité,

 maso musí mít světlou nebo narůžovělou barvu, bez červeného zabarvení kolem páteře, kromě slabých náznaků;

b) nálev musí vykazovat barvu a konzistenci charakteristickou pro daný název a použité složky. V případě olejové nálevu, obsah vodnatého exsudátu nesmí být v oleji vyšší než 8 % čisté váhy;

c) produkt si musí zachovat vůni a chuť charakteristickou pro druh „Sardina pilchardus Walbaum“ a pro daný nálev a nesmí vykazovat nepříjemné pachy nebo chutě, zejména nesmí být hořký, zkvašený nebo žluklý;

d) produkt nesmí obsahovat žádné cizí části;

e) v případě produktů s kostmi, musí být páteř snadno oddělitelná od masa a drolivá;

f) produkty bez kůže a bez kostí nesmí obsahovat jejich podstatnější pozůstatky.

2.  Obal nesmí vykazovat vnější oxidaci nebo deformace, které mají nepříznivý vliv na vhodnou obchodní úpravu.

Článek 7

Aniž jsou dotčeny směrnice 79/112/EHS a 76/211/EHS, musí obchodní název uvedený na hotovém balení konzervovaných sardinek odpovídat poměru mezi hmotností sardinek obsažených v obalu po sterilizaci a čistou hmotností vyjádřenou v gramech.

a) Pro úpravy uvedené v čl. 4 bodech 1 až 5 nesmí být tento poměr nižší než tyto hodnoty:

 70 % pro nálevy uvedené v čl. 5 bodech 1, 2, 4 a 5,

 65 % pro nálev uvedený v čl. 5 bodě 3,

 50 % pro nálev uvedený v čl. 5 bodě 6.

Jsou-li dodržovány tyto hodnoty, musí obchodní název odpovídat úpravě sardinek na základě příslušného označení podle článku 4. Označení použitého nálevu tvoří nedílnou součást obchodního názvu.

V případě produktů v oleji, je nálev označen následujícím výrazy:

 „v olivovém oleji“, je-li použit tento olej,

 nebo

 „v rostlinném oleji“, jsou-li použity jiné čisté rostlinné oleje, včetně oleje z olivových pokrutin, nebo jejich směsi

 nebo

 „v… oleji“ podle označení specifického druhu tohoto oleje.

b) Pro úpravy uvedené v čl. 4 bodě 6, poměr uvedený v prvním pododstavci musí činit alespoň 35 %.

c) V případě jiných kuchyňských příprav, než které jsou uvedeny v písmenu a), musí obchodní název označovat charakteristický ráz této kuchyňské přípravy.

Odchylně od ustanovení čl. 2 druhé odrážky a písmene b) tohoto článku, mohou přípravy mající za základ maso sardinek a vedoucí k zániku struktury svaloviny obsahovat maso jiných ryb, které prošly stejnou technologickou úpravou, je-li podíl sardinek alespoň 25 %.

d) Obchodní název podle tohoto článku je vyhrazen produktům podle článku 2.

▼M2

Článek 7a

1.  Aniž je dotčena směrnice 2000/13/ES, mohou se konzervované výrobky typu sardinek uvádět na trh ve Společenství pod obchodním názvem obsahujícím slovo „sardinky“ spolu s vědeckým názvem druhu a zeměpisné oblasti, kde byl tento druh odloven.

2.  Pokud je obchodní název podle odstavce 1 uveden na kontejnerech s konzervovaným výrobkem typu sardinek, musí být toto označení jasné a zřetelné.

3.  Ve všech případech musí vědecký název obsahovat latinské rodové jméno a druhové jméno.

4.  Zeměpisná oblast musí být označena jedním z názvů uvedených v prvním sloupci přílohy s přihlédnutím k příslušnému vymezení oblasti uvedenému v druhém sloupci přílohy.

5.  Pod jedním obchodním názvem může být uváděn na trh pouze jeden druh.

▼B

Článek 8

Je-li to nutné, přijme Komise postupem podle článku 33 nařízení (EHS) č. 3796/81 nezbytná prováděcí pravidla k tomuto nařízení, zejména plán odebírání vzorků k zhodnocení souladu výrobních partií s tímto nařízením.

Článek 9

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. ledna 1990.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.( 1 ) Úř. věst. L 379, 31.12.1981, s. 1.

( 2 ) Úř. věst. L 148, 1.6.1989, s. 1.

( 3 ) Úř. věst. L 33, 8.2.1979, s. 1.

( 4 ) Úř. věst. L 144, 29.5.1986, s. 38.

( 5 ) Úř. věst. L 46, 21.2.1976, s. 1.

( 6 ) Úř. věst. L 311, 4.11.1978, s. 21.