1987R1898 — CS — 01.07.2008 — 003.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1898/87

ze dne 2. července 1987

o ochraně označení používaných při uvádění mléka a mléčných výrobků na trh

(Úř. věst. L 182, 3.7.1987, p.36)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007,

L 299

1

16.11.2007