01987D0305 — CS — 04.10.2011 — 002.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 26. května 1987

o zřízení Poradního výboru pro zpřístupnění zadávání veřejných zakázek

(87/305/EHS)

(Úř. věst. L 152, 12.6.1987, p.32)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Rozhodnutí Komise ze dne 3. září 2011, 2011/C 291/02

C 291

2

4.10.2011