1980L0181 — CS — 27.05.2009 — 004.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 20. prosince 1979

o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření a o zrušení směrnice 71/354/EHS

(80/181/EHS)

(Úř. věst. L 039, 15.2.1980, p.40)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

SMĚRNICE RADY 85/1/EHS ze dne 18. prosince 1984,

  L 2

11

3.1.1985

►M2

SMĚRNICE RADY 89/617/EHS ze dne 27. listopadu 1989,

  L 357

28

7.12.1989

►M3

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/103/ES ze dne 24. ledna 2000,

  L 34

17

9.2.2000

►M4

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/3/ES Text s významem pro EHP ze dne 11. března 2009,

  L 114

10

7.5.2009
▼B

SMĚRNICE RADY

ze dne 20. prosince 1979

o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření a o zrušení směrnice 71/354/EHS

(80/181/EHS)RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100 této smlouvy,

s ohledem na směrnici Rady 71/354/EHS ze dne 18. října 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření ( 1 ) naposledy pozměněnou směrnicí Rady 76/770/EHS ( 2 ),

s ohledem na návrh Komise ( 3 ),

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu ( 4 ),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ( 5 ),

vzhledem k tomu, že jednotky měření jsou při použití všech měřicích přístrojů nezbytné pro vyjádření měření nebo pro jakoukoli identifikaci veličiny; že se jednotky měření používají ve většině oblastí lidské činnosti; že je nutné zajistit co největší možnou srozumitelnost při jejich použití; že je nutné vytvořit pravidla pro jejich používání v rámci Společenství pro ekonomické účely, pro účely zdraví a bezpečnosti lidí nebo pro administrativní účely;

vzhledem k tomu, že existují mezinárodní smlouvy nebo dohody v oblasti mezinárodní dopravy, které zavazují Společenství nebo členské státy; že tyto smlouvy nebo dohody je nutné respektovat;

vzhledem k tomu, že zákony, které upravují používání jednotek měření členských států, se mezi jednotlivým členskými státy navzájem liší a v důsledku toho brání obchodu; že za těchto okolností je nutné harmonizovat právní a správní předpisy, aby tyto překážky byly odstraněny;

vzhledem k tomu, že jednotky měření jsou předmětem mezinárodních usnesení přijatých Všeobecnou konferencí pro váhy a míry (CGPM) zřízenou Metrickou úmluvou podepsanou v Paříži dne 20. května 1875, kterou všechny členské státy dodržují; že „Mezinárodní soustava jednotek (SI)“ byla vytvořena na základě těchto usnesení;

vzhledem k tomu, že Rada dne 18. října 1971 přijala směrnici 71/354/EHS o sbližování právních předpisů členských států za účelem omezení překážek při obchodování prostřednictvím přijetí mezinárodní soustavy jednotek na úrovni Společenství; že směrnice 71/354/EHS byla pozměněna aktem o přistoupení a směrnicí 76/770/EHS;

vzhledem k tomu, že se pomocí těchto ustanovení Společenství nepodařilo překonat všechny překážky v dané oblasti; že se podle směrnice 76/770/EHS do 31. prosince 1979 prověří situace týkající se jednotek měření, názvů a symbolů uvedených v kapitole D přílohy; že se ukázalo jako nezbytné znovu prověřit situaci týkající se určitých dalších jednotek měření;

vzhledem k tomu, že je nutné, aby se zamezilo vážným obtížím, stanovit přechodné období, během něhož bude možné jednotky měření, které nejsou slučitelné s mezinárodním systémem, vyřadit; že členským států, které si to přejí, musí být umožněno uvést na jejich území co možná nejrychleji v účinnost ustanovení kapitoly I této přílohy; že je proto nutné na úrovni Společenství omezit dobu trvání tohoto přechodného období, přičemž je současně členským státům při zkracování tohoto období ponechána volnost;

vzhledem k tomu, že je během přechodného období nezbytné, zejména vzhledem k ochraně spotřebitele, zachovávat při použití jednotek měření při obchodování mezi členskými státy jasné stanovisko; že povinnost členských států umožnit používání doplňkových údajů u výrobků a přístrojů dovážených z jiných členských států během tohoto přechodného období se zdá pro tento účel vhodná;

vzhledem k tomu, že systematické přijímání řešení tohoto druhu však není pro všechny měřicí přístroje, včetně lékařských přístrojů, nezbytně žádoucí; že členské státy by proto měly na svém území vyžadovat, aby měřicí přístroje nesly indikace veličiny v jediné zákonné jednotce měření;

vzhledem k tomu, že tato směrnice neovlivní přetrvávající výrobu výrobků, které jsou již na trhu; že však ovlivní uvedení na trh a užívání výrobků a přístrojů, které nesou indikace veličiny v jednotkách měření, které již nejsou zákonnými jednotkami, kdy je nutné u těchto výrobků a přístrojů doplnit nebo nahradit součástky nebo části takových výrobků, zařízení nebo přístrojů, které již jsou na trhu; že je proto pro členské státy nezbytné, aby povolily uvádění na trh a užívání takových výrobků a přístrojů, u kterých se mají doplnit nebo nahradit součástky, i když nesou indikace veličin v jednotkách měření, které již nejsou zákonnými jednotkami měření, tak, aby bylo možno výrobky, zařízení nebo přístroje, které jsou již na trhu, dále používat;

vzhledem k tomu, že Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) dne 1. března 1974 přijala mezinárodní normu o vyjadřování jednotek SI a dalších jednotek pro použití v systémech s omezeným souborem znaků; že lze Společenství doporučit, aby přijalo řešení, které již bylo normou ISO 2955 ze dne 1. března 1974 přijato na širší mezinárodní úrovni;

vzhledem k tomu, že ustanovení Společenství týkající se jednotek měření lze najít v několika textech Společenství; že otázka jednotek měření je tak důležitá, že je nutné, aby byl proveden odkaz na jediný text Společenství; že tato směrnice tedy kodifikuje všechna opatření Společenství týkající se tohoto předmětu a ruší směrnici 71/354/EHS,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:Článek 1

Zákonem uznané jednotky měření v rámci znění této směrnice, které se musí používat pro vyjádření veličin, jsou:

a) jednotky uvedené v kapitole I přílohy;

▼M4

b) jednotky uvedené v kapitole II přílohy pouze v těch členských státech, v nichž byly povoleny dne 21. dubna 1973;

▼M2

c) jednotky uvedené v kapitole III přílohy pouze v těch členských státech, v nichž byly povoleny dne 21. dubna 1973, a do data, které tyto členské státy stanoví. Toto datum nesmí být pozdější než 31. prosinec 1994;

d) jednotky uvedené v kapitole IV přílohy pouze v těch členských státech, v nichž byly povoleny dne 21. dubna 1973, a do data, které tyto členské státy stanoví. Toto datum nesmí být pozdější než 31. prosinec 1999.

▼B

Článek 2

▼M4

a) Povinnosti vyplývající z článku 1 se týkají používaných měřicích přístrojů, prováděných měření a indikací veličiny vyjádřených v jednotkách měření.

▼B

b) Tato směrnice neovlivní v oblasti vzdušné a námořní dopravy a železniční dopravy použití jiných jednotek, než jsou jednotky povinné podle této směrnice, které byly stanoveny v mezinárodních smlouvách nebo dohodách závazných pro Společenství nebo členské státy.

Článek 3

1.  Pro účely této směrnice se „doplňkovou indikací“ rozumí jedna nebo více indikací veličiny vyjádřené v jednotkách měření, které nejsou obsaženy v kapitole I této přílohy a které doprovázejí indikaci veličiny v jednotce, která je v této kapitole zahrnuta.

▼M4

2.  Použití doplňkových indikací se povoluje.

▼B

3.  Členské státy však mohou požadovat, aby měřicí přístroje nesly indikace veličiny v jediné zákonné jednotce měření.

4.  Indikace vyjádřená v jednotce měření, která je uvedena v kapitole I, má přednost. Zejména indikace vyjádřené v jednotkách měření, které nejsou uvedeny v kapitole I, musí být vyjádřeny znaky, které nejsou větší než znaky odpovídající indikaci v jednotkách uvedených v kapitole I.

▼M2 —————

▼B

Článek 4

Použití jednotek měření, které nejsou nebo které již nejsou zákonnými jednotkami, se povoluje pro:

 výrobky a zařízení, které jsou v den přijetí této směrnice již na trhu a/nebo v provozu,

 součástky a části výrobků a zařízení nutné pro doplnění nebo nahrazení součástek nebo částí výše uvedených výrobků a zařízení.

Použití zákonných jednotek měření však může být požadováno pro indikátory měřicích přístrojů.

Článek 5

Mezinárodní norma ISO 2955 ze dne ►M2  15. května 1983 ◄ „Zpracování informací - Vyjádření jednotek SI a dalších jednotek pro použití v systémech s omezeným souborem znaků“ se používá v oblasti, které se týká odstavec 1 této normy.

Článek 6

Směrnice 71/354/EHS se zrušuje k 1. říjnu 1981.

▼M2 —————

▼M3

Článek 6a

Otázky týkající se provádění této směrnice a zejména otázka doplňkového označení budou dále přezkoumány a v případě potřeby budou přijata vhodná opatření přijatá postupem podle článku 18 směrnice Rady 71/316/EHS ( 6 ).

▼M4

Článek 6b

Komise sleduje s ohledem na bezproblémové fungování vnitřního trhu a mezinárodního obchodu vývoj trhu týkající se této směrnice a jejího provádění a předloží do 31. prosince 2019 Evropskému parlamentu a Radě zprávu o tomto vývoji spolu s případnými návrhy.

▼B

Článek 7

a) Členské státy přijmou a zveřejní před 1. červencem 1981 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí a neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Členské státy budou tyto předpisy používat od 1. října 1981.

b) Od data oznámení této směrnice členské státy zajistí, aby byla Komise informována ve vhodném čase umožňujícím jí předložit své připomínky o každém návrhu právního a správního předpisu, který zamýšlejí přijmout v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 8

Tato směrnice je určena členským státům.
PŘÍLOHA

KAPITOLA I

ZÁKONNÉ JEDNOTKY MĚŘENÍ UVEDENÉ V ČL. 1 PÍSM. a)

1.   JEDNOTKY SI A JEJICH DEKADICKÉ NÁSOBKY A DÍLY

1.1   Základní jednotky SIVeličina

Jednotka

Název

Značka

Délka

metr

M

Hmotnost

kilogram

kg

Čas

sekunda

s

Elektrický proud

ampér

A

Termodynamická teplota

kelvin

K

Látkové množství

mol

mol

Svítivost

kandela

cd

Definice základních jednotek SI:

▼M1

Jednotka délky metr je délka dráhy, kterou proběhne světlo ve vakuu za dobu 1/299 792 458 sekundy.

(17. CGPM (1983), usnesení 1)

▼B

Kilogram je jednotka hmotnosti; je roven hmotnosti mezinárodního prototypu kilogramu.

(3. CGPM (1901), strana 70 zprávy z konference.)

Sekunda je doba trvání 9 192 631 770 period záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133.

(13. CGPM (1967), usnesení 1.)

Ampér je stálý elektrický proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti jeden metr vyvolá mezi nimi sílu 2 × 10-7 newtonů na jeden metr délky.

(CIPM (1946), usnesení 2, schváleno 9. CGPM (1948).)

▼M4

Kelvin, jednotka termodynamické teploty, je 1/273,16 termodynamické teploty trojného bodu vody.

Tato definice odkazuje na vodu s izotopickým složením vymezeným těmito podíly látkového množství: 0,00015576 mol 2H na mol 1H, 0,0003799 mol 17O na mol 16O a 0,0020052 mol 18O na mol 16O.

(13. CGPM (1967) usnesení 4 a 23. CGPM (2007) usnesení 10).

▼B

Mol je látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik elementárních jedinců (entit), kolik je atomů v 0,012 kg nuklidu uhlíku 12C.

Při udávání látkového množství je třeba elementární entity specifikovat; mohou to být atomy, molekuly, ionty, elektrony, jiné částice nebo blíže určené seskupení těchto částic.

(14. CGPM (1971), usnesení 3.)

Kandela je svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monochromatické záření s kmitočtem 540×1012 hertzů a jehož zářivost je 1/683 wattu na steradián.

(16. CGPM (1979), usnesení 3.)

1.1.1    ►M4  Zvláštní název a značka odvozené jednotky teploty SI pro vyjádření Celsiovy teploty ◄Veličina

Jednotka

Název

Značka

Celsiova teplota

stupeň Celsia

°C

▼M3

Teplota vyjádřená ve stupních Celsia t je definována jako rozdíl t = T — T0 mezi dvěma termodynamickými teplotami T a T0 , kde T0 = 273,15 kelvinů. Interval nebo rozdíl teploty může být vyjádřen buď v kelvinech, nebo ve stupních Celsia. Velikost jednotky „stupeň Celsia“; je rovna velikosti jednotky „kelvin“.

▼M4

1.2   Odvozené jednotky SI

▼M4 —————

▼M4

1.2.2   Obecné pravidlo pro odvozené jednotky SI

Jednotky odvozené systematicky ze základních jednotek SI jsou vyjádřeny jako algebraické výrazy ve tvaru součinů mocnin základních jednotek SI s číselným faktorem rovným 1.

1.2.3   Odvozené jednotky SI se zvláštními názvy a značkamiVeličina

Jednotka

Vyjádření

Název

Značka

V jiných jednotkách SI

Pomocí základních jednotek SI

Rovinný úhel

radian

rad

 

m · m–1

Prostorový úhel

steradian

sr

 

m2 · m–2

Frekvence

hertz

Hz

 

s–1

Síla

newton

N

 

m · kg · s–2

Tlak, napětí

pascal

Pa

N · m–2

m–1 · kg · s–2

Energie, práce; množství tepla

joule

J

N · m

m2 · kg · s–2

Výkon (1), zářivý tok

watt

W

J · s–1

m2 · kg · s–3

Množství elektrické energie, elektrický náboj

coulomb

C

 

s · A

Elektrický potenciál, potenciálový rozdíl, elektromotorická síla

volt

V

W · A–1

m2 · kg · s–3 · A–1

Elektrický odpor

ohm

Ω

V · A–1

m2 · kg · s–3 · A–2

Vodivost

siemens

S

A · V–1

m–2 · kg–1 · s3 · A2

Kapacita

farad

F

C · V–1

m–2 · kg–1 · s4 · A2

Magnetický tok

weber

Wb

V · s

m2 · kg · s–2 · A–1

Magnetická indukce

tesla

T

Wb · m–2

kg · s–2 · A–1

Indukčnost

henry

H

Wb · A–1

m2 · kg · s–2 · A–2

Světelný tok

lumen

lm

cd · sr

cd

Osvětlení

lux

lx

lm · m–2

m–2 · cd

Aktivita (radionuklidu)

becquerel

Bq

 

s–1

Absorbovaná dávka, měrná (hmotnostní) sdělená energie, kerma, index absorbované dávky

gray

Gy

J · kg–1

m2 · s–2

Dávkový ekvivalent

sievert

Sv

J · kg–1

m2 · s–2

Katalytická aktivita

katal

kat

 

mol · s–1

(1)   Speciální názvy pro jednotky výkonu: název volt-ampér (značka „VA“), je-li použit, vyjadřuje zdánlivý výkon střídavého elektrického proudu, a var (značka „var“), je-li použit, vyjadřuje jalový elektrický výkon. Jednotka var není zahrnuta v usneseních CGPM.

Jednotky odvozené ze základních jednotek SI je možné vyjádřit pomocí jednotek uvedených v kapitole I.

Zejména odvozené jednotky SI lze vyjádřit pomocí speciálních názvů a značek uvedených v tabulce výše; například jednotku SI dynamické viskozity je možné vyjádřit jako m–1 · kg · s–1 or N · s · m–2 or Pa · s.

▼B

1.3   Předpony a jejich značky používané pro označení určitých dekadických násobků a dílů

▼M3Faktor

Předpona

Značka

1024

yotta

Y

1021

zetta

Z

1018

exa

E

1015

peta

P

1012

tera

T

109

giga

G

106

mega

M

103

kilo

K

102

hekto

h

101

deka

da

10-1

deci

d

10-2

centi

c

10-3

mili

m

10-6

mikro

μ

10-9

nano

n

10-12

piko

p

10-15

femto

a

10-18

atto

f

10-21

zepto

z

10-24

yocto

y

▼B

Názvy a značky dekadických násobků a dílů jednotky hmotnosti se vytvoří připojením předpon ke slovu „gram“ a jejich značek ke značce „g“.

Kde jsou odvozené jednotky vyjádřeny ve formě zlomku, tam lze jejich dekadické násobky a díly označit připojením předpony k jednotce v čitateli nebo ve jmenovateli nebo k oběma těmto částem.

Složené předpony, tedy předpony vytvořené spřažením několika výše uvedených předpon, se nesmějí používat.

1.4   Zvláštní povolené názvy a značky dekadických násobků a dílů jednotek SIVeličina

Jednotka

Název

Značka

Hodnota

Objem

litr

l nebo L (1)

1 l = 1 dm3 = 10-3 m3

Hmotnost

tuna

t

1 t = 1 Mg = 103 kg

Tlak, napětí

bar

bar (2)

1 bar = 105 Pa

(1)   Pro jednotku litr je možné použít dvě značky: „l“ nebo „L“.

(2)   Jednotka uvedená v brožuře Mezinárodního úřadu pro míry a váhy mezi jednotkami, které jsou povoleny dočasně.

Poznámka:Předpony a jejich značky uvedené v bodu 1.3 lze použít ve spojení s jednotkami a značkami obsaženými v tabulce bodu 1.4.

2.   JEDNOTKY, KTERÉ JSOU DEFINOVÁNY NA ZÁKLADĚ JEDNOTEK SI, ALE NEJSOU DEKADICKÝMI NÁSOBKY NEBO DÍLY TĚCHTO JEDNOTEKVeličina

Jednotka

Název

Značka

Hodnota

Rovinný úhel

oběh * (1) ()

 

1 oběh = 2 π rad

rad * nebo gon *

gon *

image

stupeň

°

image

úhlová minuta

image

úhlová sekunda

′′

image

Čas

minuta

min

1 min = 60 s

hodina

h

1 h = 3 600 s

den

d

1 d = 86 400 s

(1)   Značka (*), která následuje za názvem nebo značkou jednotky, udává, že se tato jednotka neobjevuje v seznamech sestavených CGPM, CIPM nebo BIPM. Toto platí pro celou tuto přílohu.

(2)   Neexistuje žádná mezinárodní značka.

Poznámka:Předpony uvedené v bodu 1.3 se mohou používat pouze ve spojení s názvy „stupeň“ nebo „gon“ a značkou „gon“.

▼M3

3.   JEDNOTKY POUŽÍVANÉ V SI, JEJICHŽ HODNOTY BYLY STANOVENY EXPERIMENTÁLNĚVeličina

Jednotka

Název

Značka

Definice

Energie

elektronvolt

eV

Elektronvolt je kinetická energie, kterou získá elektron při průchodu rozdílem potenciálů 1 voltu ve vakuu

Hmotnost

unifikovaná atomová hmotnostní jednotka

u

Unifikovaná atomová hmotnostní jednotka se rovná 1/12 hmotnosti atomu 12C

Poznámka: Předpony a jejich značky uvedené v bodu 1.3 lze používat ve spojení s těmito dvěma jednotkami a jejich značkami.

▼B

4.   JEDNOTKY A NÁZVY JEDNOTEK POVOLENÉ POUZE VE SPECIALIZOVANÝCH OBLASTECHVeličina

Jednotka

Název

Značka

Hodnota

Optická mohutnost optických soustav

dioptrie *

 

1 dioptrie = 1 m-1

Hmotnost drahých kamenů

metrický karát

 

1 metrický karát = 2 ×10-4 kg

Plocha zemědělské půdy a stavebních parcel

ar

a

1 a = 102 m2

Hmotnost textilní příze a osnovy na jednotku délky

tex *

tex *

1 tex = 10-6 kg. m-1

▼M1

Tlak krve a tlak jiných tělních tekutin

milimetr rtuti

mm Hg (*)

1 mm Hg = 133,322 Pa

Plocha účinného průřezu

barn

b

1 b = 10-28 m2

▼B

Poznámka: ►M1  Předpony a jejich symboly uvedené v bodu 1.3 lze používat ve spojení s výše uvedenými jednotkami a značkami, s výjimkou milimetru rtuti a jeho značky. Násobek 102a se však nazývá „hektar“. ◄

5.   SLOŽENÉ JEDNOTKY

Kombinací jednotek uvedených v kapitole I se tvoří složené jednotky.

▼M2

KAPITOLA IIZÁKONNÉ JEDNOTKY MĚŘENÍ UVEDENÉ V ČL. 1 PÍSM. b) POVOLENÉ POUZE PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

Oblast použití

Jednotka

Název

Přibližná hodnota

Značka

Dopravní značky, měření vzdálenosti a rychlosti

míle

1 míle =

1 609 m

míle

yard

1 yd =

0,9144 m

yd

stopa

1 ft =

0,3048 m

ft

palec

1 in =

2,54 × 10-2 m

in

Čepování piva a jablečného moštu; mléko ve vratných lahvích

pinta

1 pt =

0,5683 × 10-3 m3

pt

▼M4 —————

▼M2

Prodej drahých kamenů

trojská unce

1 oz tr =

31,10 × 10-3 kg

oz tr

▼M4

Jednotky uvedené v této kapitole je možné kombinovat navzájem nebo s jednotkami uvedenými v kapitole I, čímž se vytvoří složené jednotky.

▼B

KAPITOLA III

ZÁKONNÉ JEDNOTKY MĚŘENÍ UVEDENÉ V ČLÁNKU 1 PÍSMENO (c)VELIČINY, NÁZVY JEDNOTEK, ZNAČKY A PŘIBLIŽNÉ HODNOTY

Délka

palec

1 in = 2,54 × 10-2 m

stopa

1 ft = 0,3048 m

▼M2 —————

▼B

míle

1 míle = 1 609 m

yard

1 yard = 0,9144 m

Plocha

čtvereční stopa

1 sq ft = 0,929 × 10-1 m2

akr

1 ac = 4 047 m2

čtvereční yard

1 sq ya = 0,8361 m2

Objem

unce kapaliny

1 fl oz = 28,41 × 10-6

čtvrt pinty

1 gill = 0,1424 × 10-3

pinta

1 pt = 0,5683 × 10-3

kvart, čtvrtina galonu

1 qt = 1,137 × 10-3

galon

1 gal = 4,546 × 10-3 m3

Hmotnost

unce (anglosaská soustava)

1 oz = 28,35 × 10-3 kg

trojská unce

1 oz tr = 31,10 × 10-3 kg

libra

1 lb = 0,4536 kg

Energie

therm

1 therm = 105,506 × 106 J

Do data, které je uvedeno v čl. 1 písm. c), je možné jednotky obsažené v kapitole III kombinovat navzájem nebo s jednotkami v kapitole I, čímž vzniknou složené jednotky.

▼M2

KAPITOLA IVZÁKONNÉ JEDNOTKY MĚŘENÍ UVEDENÉ V ČL. I PÍSM. d) POVOLENÉ POUZE VE SPECIALIZOVANÝCH OBLASTECH

Oblast použití

Jednotka

Název

Přibližná hodnota

Značka

Námořní navigace

fathom

1 fm =

1,829 m

fm

Pivo, mošt, voda, limonády a ovocné šťávy ve vratných nádobách

pinta

1 pt =

0,5683 × 10-3 m3

pt

unce tekutiny

1 fl oz =

28,41 × 10-6 m3

fl oz

Alkoholické nápoje

gill

1 gill =

0,142 × 10-3 m3

gill

Zboží prodávané volně v libovolném množství

unce

(anglosaská soustava)

1 oz =

28,35 × 10-3 kg

oz

libra

1 lb =

0,4536 kg

lb

Zásobování plynem

therm

1 therm =

105,506 × 106 J

therm

Do data stanoveného podle čl. 1 písm. d) se jednotky uvedené v této kapitole mohou kombinovat navzájem nebo s jednotkami uvedenými v kapitole I, čímž se vytvoří složené jednotky.( 1 ) Úř. věst. L 243, 29.10.1971, s. 29.

( 2 ) Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 204.

( 3 ) Úř. věst. C 81, 28.3.1979, s. 6.

( 4 ) Úř. věst. C 127, 21.5.1979, s. 80.

( 5 ) Stanovisko předloženo ve dnech 24. - 25. října 1979 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku).

( 6 ) Úř. věst. L 202, 6.9.1971, s. 1.