01978A1024(01) — CS — 17.03.1981 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

ÚMLUVA O BUDOUCÍ MULTILATERÁLNÍ SPOLUPRÁCI PŘI RYBOLOVU V SEVEROZÁPADNÍM ATLANTIKU

(Úř. věst. L 378 30.12.1978, s. 2)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 654/81 ze dne 10. března 1981,

  L 69

1

14.3.1981


Opravena:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 193, 16.7.1981, s.  37  (3179/1978)




▼B

ÚMLUVA O BUDOUCÍ MULTILATERÁLNÍ SPOLUPRÁCI PŘI RYBOLOVU V SEVEROZÁPADNÍM ATLANTIKU



SMLUVNÍ STRANY,

všímajíce si, že pobřežní státy severozápadního Atlantiku rozšířily v souladu s relevantními zásadami mezinárodního práva svou soudní pravomoc nad biologickými zdroji ve svých přilehlých vodách až po hranici dvou set námořních mil od základních čar, od nichž se vyměřuje plocha teritoriálního moře, a uplatňují v těchto oblastech svrchovaná práva za účelem průzkumu a využívání, ochrany a správy těchto zdrojů;

berouce v úvahu práci třetí konference Spojených národů o mořském právu v oblasti rybolovu;

přejíce si podpořit ochranu a optimální využívání rybolovných zdrojů v oblasti severozápadního Atlantiku v rámci přiměřeném režimu rozšířené soudní pravomoci pobřežního státu nad rybolovem, a tedy podpořit mezinárodní spolupráci a konzultace ohledně těchto zdrojů,

SE DOHODLY TAKTO:



Článek I

1.  Oblast, které se tato úmluva týká, dále jen „oblast úmluvy“, tvoří vody severozápadního Atlantského oceánu, které leží severně od 35o00′ severní šířky a na západ od čáry táhnoucí se severně od 35o00′ severní šířky a 42o00′ západní délky až po 59o00′ severní šířky, dále západně až po 44o00′ západní délky, severně až ke břehům Grónska, a vody zátoky Svatého Vavřince, Davisova průlivu a Baffinova moře jižně od 78o10′ severní šířky.

2.  Oblast nazývaná dále jen „regulovaná oblast“ označuje část oblasti úmluvy, která se rozkládá za oblastmi, ve kterých pobřežní státy vykonávají soudní pravomoci.

3.  Pro účely této úmluvy se „pobřežním státem“ rozumí smluvní strana, která bude vykonávat soudní pravomoci nad rybolovem provozovaným ve vodách oblasti úmluvy.

4.  Tato úmluva se vztahuje na všechny rybolovné zdroje oblasti úmluvy, s těmito výjimkami: losos, tuňák, merlin, zásoby kytovců spravované Mezinárodní velrybářskou komisí nebo její nástupnickou organizací a přisedlé druhy kontinentálního šelfu, tj. organismy, které v období lovu buď nehybně spočívají na mořském dně či pod mořským dnem, nebo nejsou schopny pohybu bez trvalého fyzického kontaktu s mořským dnem nebo jeho podložím.

5.  Žádné ustanovení této úmluvy nelze považovat za ustanovení dotýkající se stanovisek nebo nároků jakékoli ze smluvních stran, pokud jde o vnitrozemské vody, výsostné vody nebo omezení nebo rozsah soudní pravomoci nad oblastmi rybolovu nebo tato stanoviska či nároky oslabující; nebo za dotýkající se názorů nebo stanovisek jakékoli ze smluvních stran, pokud jde o mořské právo, nebo tyto názory nebo stanoviska oslabující.

Článek II

1.  Smluvní strany souhlasí s ustavením a udržováním mezinárodní organizace, která je pověřena přispívat konzultacemi a spoluprací k optimálnímu využívání, účelnému řízení a zachování rybolovných zdrojů oblasti úmluvy. Tato organizace se nazývá Organizace rybolovu v severozápadním Atlantiku, dále jen „organizace“, a plní funkce uvedené v této úmluvě.

2.  Organizace se skládá z:

a) 

generální rady;

b) 

vědecké rady;

c) 

Komise pro rybolov a

d) 

sekretariátu.

3.  Organizace má právní subjektivitu a ve vztazích k ostatním mezinárodním organizacím a na územích smluvních stran má způsobilost k právním úkonům, která je nezbytná k výkonu jejích funkcí a k dosažení jejich cílů. Imunita a výsady, kterých organizace a její představitelé požívají na území smluvní strany, jsou určeny dohodou mezi organizací a uvedenou smluvní stranou.

4.  Organizace má sídlo v Dartmouth v Novém Skotsku v Kanadě nebo v jiném místě, o kterém může rozhodnout generální rada.

Článek III

Generální rada má tyto funkce:

a) 

kontrolovat a koordinovat organizační, správní, finanční a ostatní vnitřní záležitosti organizace, včetně vztahů mezi zakládajícími orgány;

b) 

koordinovat vnější vztahy organizace;

c) 

přezkoumat a rozhodnout o složení Komise pro rybolov v souladu s článkem XIII a

d) 

vykonávat ostatní pravomoci, které jí jsou svěřeny touto úmluvou.

Článek IV

1.  Každá smluvní strana je členem generální rady a jmenuje do rady nejvýše tři představitele, které mohou na kterékoli zasedání doprovázet zástupci, znalci a poradci.

2.  Generální rada volí předsedu a místopředsedu, kteří mají mandát na dva roky a mohou být zvoleni znovu, avšak mohou zastávat pozici pouze čtyři roky po sobě. Předseda je představitelem jedné ze smluvních stran, které jsou členy Komise pro rybolov. Předseda a místopředseda jsou představiteli různých smluvních stran.

3.  Předseda generální rady je předsedou a hlavním představitelem organizace.

4.  Předseda generální rady svolává každý rok pravidelnou výroční schůzi organizace na místě vybraném generální radou, které se normálně nachází v Severní Americe.

5.  Předseda může svolat jinou schůzi generální rady, než je schůze výroční, v jím vybrané době a místě, na žádost jedné smluvní strany s podporou jiné smluvní strany.

6.  Generální rada může zřídit takové výbory a podvýbory, které považuje za žádoucí pro výkon svých povinností a funkcí.

Článek V

1.  Každá smluvní strana má při jednání generální rady jeden hlas.

2.  S výhradou opačných ustanovení jsou rozhodnutí generální rady přijímána většinou hlasů všech přítomných smluvních stran a hlasováním o souhlasu nebo nesouhlasu, za předpokladu, že k hlasování nedojde tehdy, pokud se nesejde kvórum dvou třetin smluvních stran.

3.  Generální rada přijímá a podle potřeby mění jednací řád pro vedení schůzí a výkon svých funkcí.

4.  Generální rada předkládá smluvním stranám výroční zprávu o činnosti organizace.

Článek VI

1.  Vědecká rada má tyto funkce:

a) 

slouží jako fórum pro konzultace a spolupráci smluvních stran, pokud jde o studium, posouzení a výměnu informací a vědeckých stanovisek vztahujících se k rybolovu v oblasti úmluvy, včetně ekologických faktorů a faktorů životního prostředí ovlivňujících rybolov, a podporuje spolupráci smluvních stran při vědeckém výzkumu určeném k zaplnění mezer ve znalostech v této oblasti;

b) 

sestavuje a uchovává statistiky a doklady, zveřejňuje a rozesílá zprávy, informace a dokumentaci vztahující se k rybolovu v oblasti úmluvy, včetně ekologických faktorů a faktorů životního prostředí ovlivňujících rybolov;

c) 

dodává vědecká doporučení pobřežním státům, pokud o ně požádají v souladu s článkem VII;

d) 

dodává vědecká doporučení Komisi pro rybolov v souladu s článkem VIII nebo z vlastní iniciativy podle potřeb komise.

2.  Vědecká rada může případně vykonávat své funkce ve spolupráci s jinou veřejnou nebo soukromou organizací s podobnými cíli.

3.  Smluvní strany dodají vědecké radě všechny statistické a vědecké údaje požadované radou pro účely tohoto článku.

Článek VII

1.  Vědecká rada se na žádost pobřežního státu zabývá každou otázkou vztahující se k vědeckým základům řízení a péče o zachování rybolovných zdrojů ve vodách oblasti úmluvy spadajících do soudní pravomoci tohoto pobřežního státu nad rybolovem a sestavuje o této otázce zprávu.

2.  Pobřežní stát stanoví po konzultacích s vědeckou radou soupis podkladů pro posouzení každé otázky předložené radě podle odstavce 1. Soupis podkladů obsahuje, kromě ostatních záležitostí považovaných za užitečné, tyto položky, které se použijí či nepoužijí:

a) 

formulace předložené otázky, včetně popisu rybolovů a oblasti, která má být přezkoumána;

b) 

pokud jsou požadována vědecká posouzení a předpovědi, popis všech faktorů a prognóz připadajících v úvahu a

c) 

v případě potřeby popis všech cílů sledovaných pobřežním státem a uvedení toho, jaký druh stanovisek je požadován – zda konkrétní doporučení, anebo uvedení škály možností.

Článek VIII

Vědecká rada posoudí a informuje o každé otázce, kterou jí předloží Komise pro rybolov vztahující se k vědeckým základům řízení a péče o zachování rybolovných zdrojů ve vodách regulované oblasti, a zohlední soupis podkladů určený komisí pro rybolov u této otázky.

Článek IX

1.  Každá smluvní strana je členem vědecké rady a jmenuje své zástupce, které mohou na kterékoli zasedání doprovázet zástupci, znalci a poradci.

2.  Vědecká rada volí předsedu a jednoho místopředsedu, kteří mají mandát na dva roky a mohou být zvoleni znovu, avšak mohou zastávat pozici pouze čtyři roky po sobě. Předseda a místopředseda jsou představiteli různých smluvních stran.

3.  Předseda může svolat jinou schůzi vědecké rady než je výroční schůze uvedená v článku IV, v jím vybrané době a místě, na žádost pobřežního státu nebo jedné smluvní strany s podporou jiné smluvní strany.

4.  Vědecká rada může zřídit takové výbory a podvýbory, které považuje za žádoucí pro výkon svých povinností a funkcí.

Článek X

1.  Vědecká stanoviska předkládaná vědeckou radou v souladu s úmluvou jsou sestavena po vzájemné dohodě. Pokud nebylo dosaženo vzájemné dohody, uvádí rada ve zprávě všechny názory ke studované otázce.

2.  Rozhodnutí vědecké rady týkající se volby úředníků, přijetí a změny pravidel a dalších otázek organizace práce jsou přijímána většinou hlasů všech přítomných smluvních stran a hlasováním o souhlasu nebo nesouhlasu, přičemž každá smluvní strana má jeden hlas. K hlasování nedojde tehdy, pokud se nesejde kvórum dvou třetin smluvních stran.

3.  Vědecká rada přijímá a podle potřeby mění jednací řád pro vedení schůzí a výkon svých funkcí.

Článek XI

1.  Komise pro rybolov, dále jen „komise“, je pověřena správou rybolovných zdrojů v regulované oblasti a péčí o jejich zachování v souladu s ustanoveními tohoto článku.

2.  Komise může dávat návrhy na společné akce smluvních stran za účelem optimálního využití rybolovných zdrojů regulované oblasti. Komise posuzuje tyto návrhy s ohledem na relevantní informace nebo stanoviska dodaná vědeckou radou.

3.  Komise při výkonu svých funkcí podle odstavce 2 usiluje o zajištění souladu mezi:

a) 

každým jednotlivým návrhem, který se vztahuje na ryby nebo skupiny ryb, které se vyskytují jak v regulované oblasti, tak v oblasti spadající do soudní pravomoci pobřežního státu nad rybolovem, nebo každým jednotlivým návrhem, který by měl z důvodu vzájemné závislosti druhů dopad na ryby nebo skupiny ryb, jež se celkově nebo částečně vyskytují v oblasti spadající pod soudní pravomoc některého pobřežního státu nad rybolovem,

a

b) 

všemi opatřeními a rozhodnutími, která tento pobřežní stát učiní ohledně správy a ochrany daných ryb nebo skupiny ryb s ohledem na rybolov prováděný v oblasti, která spadá do jeho soudní pravomoci nad rybolovem.

Dotyčný pobřežní stát a komise odpovídajícím způsobem podporují koordinaci takových návrhů, opatření a rozhodnutí. Každý pobřežní stát informuje komisi o svých opatřeních a rozhodnutích pro účely tohoto článku.

4.  Návrhy přijaté komisí ohledně rozdělení úlovků v regulované oblasti musí zohledňovat zájmy členů komise, jejichž plavidla tradičně loví v této oblasti a při rozdělení úlovků z Grand Banks a Flemish Cap musí členové komise věnovat zvláštní pozornost smluvní straně, jejíž pobřežní společnosti jsou závislé hlavně na lovu z těchto lovišť a která vynaložila značné úsilí na zajištění péče o zachování rybolovných zdrojů pomocí mezinárodních opatření, zejména organizováním dozoru a inspekce mezinárodního rybolovu v těchto lovištích v rámci mezinárodního programu vzájemné kontroly.

5.  Komise může také dávat návrhy týkající se mezinárodních kontrolních opatření v regulované oblasti z důvodů zajištění plnění úmluvy a opatření, která vstoupila v platnost díky úmluvě.

6.  Výkonný tajemník předá každý návrh komise všem smluvním stranám a upřesní datum předání za účelem čl. XII odst. 1.

7.  S výhradou ustanovení článku XII se každý návrh přijatý podle tohoto článku stává opatřením závazným pro smluvní strany a vstupuje v platnost dnem určeným komisí.

8.  Komise může předložit vědecké radě každou otázku vztahující se k vědeckým základům správy rybolovných zdrojů v regulované oblasti a jejich zachování a zohlednit soupis podkladů pro posouzení této otázky.

9.  Komise může upozornit některé nebo všechny členy komise na kteroukoli otázku týkající se cílů a účelu úmluvy v regulované oblasti.

Článek XII

1.  Pokud některý člen komise vznese u výkonného tajemníka námitku proti návrhu do 60 dnů od data předání uvedeného v oznámení návrhu výkonným tajemníkem, návrh se stává závazným opatřením až po uplynutí 40 dní po datu předání uvedeném v oznámení této námitky smluvním stranám. Od tohoto okamžiku může kterýkoli člen komise vznést stejným způsobem námitku před uplynutím doplňkové čtyřicetidenní lhůty nebo do 30 dnů od data předání uvedeného v oznámení této námitky smluvním stranám předložené během doplňkové čtyřicetidenní lhůty, podle nejpozdějšího vypršení lhůty. Návrh se stává opatřením závazným pro všechny smluvní strany kromě těch, které vůči němu vznesly námitku před koncem doplňkové lhůty nebo lhůt pro vznesení námitek. Avšak pokud před koncem doplňkové lhůty nebo lhůt byly vzneseny námitky a většina členů komise na nich trvala, nestává se návrh závazným opatřením, ledaže by se někteří nebo všichni členové komise mezi sebou dohodli, že jím jsou vázáni k určitému datu.

2.  Člen komise, který vznesl námitku proti návrhu, může tuto námitku kdykoli vzít zpět a návrh pro něj okamžitě stává závazným opatřením s výhradou použití postupu pro vznesení námitek podle tohoto článku.

3.  Po vypršení jednoho roku ode dne, kdy vstoupilo opatření v platnost, může kterýkoli člen komise oznámit výkonnému tajemníkovi, že opatřením nehodlá být vázán, a, není-li toto oznámení vzato zpět, opatření přestane být závazným pro uvedeného člena po uplynutí jednoho roku ode dne oznámení výkonnému tajemníkovi. Opatření, které pozbývá závaznosti pro jednoho člena komise podle tohoto odstavce, pozbývá závaznosti pro kteréhokoli jiného člena komise ode dne, kdy zmíněný člen oznámí výkonnému tajemníkovi, že opatřením nehodlá být vázán.

4.  Výkonný tajemník oznámí okamžitě všem smluvním stranám:

a) 

přijetí kterékoli námitky a zpětvzetí námitky podle odstavců 1 a 2;

b) 

datum, kdy se návrh stává závazným opatřením podle ustanovení odstavce 1; a

c) 

přijetí každého oznámení podle odstavce 3.

Článek XIII

1.  Členská základna komise se přezkoumává a stanoví generální radou při výročním zasedání a skládá se z:

a) 

všech smluvních stran, které se účastní rybolovu v regulované oblasti, a

b) 

všech smluvních stran, které generální radě dostatečně prokázaly, že se hodlají účastnit rybolovu v regulované oblasti v průběhu roku tohoto výročního zasedání nebo během následujícího kalendářního roku.

2.  Každý člen komise jmenuje do komise maximálně tři zástupce, které mohou na kterékoli zasedání doprovázet zástupci, znalci a poradci.

3.  Každá smluvní strana, která není členem komise, se může účastnit zasedání ve funkci pozorovatele.

4.  Komise volí předsedu a jednoho místopředsedu, kteří mají mandát na dva roky a mohou být zvoleni znovu, avšak mohou zastávat pozici pouze čtyři roky po sobě. Předseda a místopředseda jsou představiteli různých členů komise.

5.  Předseda může svolat jinou schůzi komise, než je výroční schůze uvedená v článku IV, v jím vybrané době a místě, na žádost člena komise.

6.  Komise může zřídit takové výbory a podvýbory, které považuje za žádoucí pro výkon svých povinností a funkcí.

Článek XIV

1.  Každý člen komise má při jednání v komisi jeden hlas.

2.  Rozhodnutí komise jsou přijímána většinou hlasů všech přítomných členů komise a hlasováním o souhlasu nebo nesouhlasu, přičemž k hlasování nedojde tehdy, pokud se nesejde kvórum dvou třetin členů komise.

3.  Komise přijímá a podle potřeby mění jednací řád pro vedení schůzí a výkon svých funkcí.

Článek XV

1.  Sekretariát poskytuje organizaci služby při výkonu jejích funkcí a povinností.

2.  Vedoucím správním úředníkem sekretariátu je výkonný tajemník jmenovaný generální radou za postupů a podmínek, které tato rada stanovila.

3.  Zaměstnanci sekretariátu jsou jmenováni výkonným tajemníkem podle pravidel a postupů stanovených generální radou.

4.  Výkonný tajemník má za dozoru generální rady plnou pravomoc a zmocnění ohledně zaměstnanců sekretariátu a plní další funkce, které mu generální rada stanoví.

Článek XVI

1.  Každá smluvní strana hradí výdaje své vlastní delegace na všech zasedáních konaných na základě této úmluvy.

2.  Generální rada schvaluje roční rozpočet organizace.

3.  Generální rada určuje příspěvky každé smluvní strany na základě ročních rozpočtů podle následujícího vzorce:

a) 

10 % rozpočtu se rozděluje mezi pobřežní státy v poměru k jejich nominálním úlovkům v oblasti úmluvy v průběhu roku, který končí dva roky před začátkem rozpočtového roku;

b) 

30 % rozpočtu se rozděluje stejným dílem mezi smluvní strany a

c) 

60 % rozpočtu se rozděluje mezi smluvní strany v poměru k jejich nominálním úlovkům v oblasti úmluvy v průběhu roku, který končí dva roky před začátkem rozpočtového roku.

Výše uvedené nominální úlovky jsou úlovky druhů vyjmenovaných v příloze I, která je nedílnou součástí této úmluvy.

4.  Výkonný tajemník oznamuje každé smluvní straně příspěvek, který je pro tuto stranu splatný podle odstavce 3 tohoto článku, a smluvní strana platí organizaci tento příspěvek co nejdříve po oznámení.

5.  Příspěvky jsou splatné v měně té země, ve které se nachází sídlo organizace, pokud generální rada nepovolí jinak.

6.  S výhradou použití odstavce 11 tohoto článku schvaluje generální rada na svém prvním zasedání rozpočet na první finanční rok, v jehož průběhu organizace působí, a výkonný tajemník předává smluvním stranám kopie tohoto rozpočtu s oznámením výše jejich příspěvků.

7.  Pro následující finanční roky předkládá výkonný tajemník každé smluvní straně návrh ročního rozpočtu s tabulkou příspěvků nejpozději 60 dnů před výročním zasedáním organizace, na němž má být návrh projednáván.

8.  Příspěvek smluvní strany, která přistoupila k této úmluvě v průběhu finančního roku, činí, pokud jde o tento rok, část ročního příspěvku vypočítanou v souladu s ustanoveními tohoto článku, úměrnou počtu celých měsíců, které zbývají do konce tohoto roku.

9.  Smluvní strana, která nezaplatila své příspěvky za dva po sobě následující roky, nesmí použít práva hlasovat a vznášet námitky podle této úmluvy, dokud nesplní své závazky, ledaže generální rada rozhodne jinak.

10.  Finanční záležitosti organizace jsou každoročně kontrolovány externími auditory vybranými generální radou.

11.  Pokud vstoupí úmluva v platnost 1. ledna 1979, použijí se namísto ustanovení odstavce 6 ustanovení přílohy II, která je nedílnou součástí úmluvy.

Článek XVII

Smluvní strany podniknou takové kroky včetně uvalení přiměřených sankcí za porušení, které jsou nezbytné k tomu, aby ustanovení této úmluvy byla účinná a aby bylo prováděno každé opatření, které se stane závazným podle čl. XI odst. 7 nebo které platí podle článku XXIII. Každá smluvní strana předává komisi výroční zprávu o opatřeních, které učinila za tímto účelem.

Článek XVIII

Smluvní strany se dohodly, že v regulované oblasti budou udržovat v platnosti a realizovat program vzájemné mezinárodní kontroly podle článku XXIII nebo pozměněný opatřeními podle čl. XI odst. 5. Program obsahuje ustanovení o vzájemných právech týkajících se vstupu na palubu a kontroly plavidel pro smluvní strany, postihu státu, pod jehož vlajkou plují, a použití sankcí proti němu na základě důkazu vyplývajícího z tohoto vstupu na palubu a kontroly. Zpráva o postihu a uložených sankcích se zařazuje do výroční zprávy uvedené v článku XVII.

Článek XIX

Smluvní strany se dohodly, že budou upozorňovat každý stát, který není smluvní stranou úmluvy, na každou záležitost týkající se rybolovu v regulované oblasti provozovaném státními příslušníky nebo plavidly tohoto státu, která by mohla nepříznivě ovlivnit dosažení cílů úmluvy. Smluvní strany se dále dohodly, že budou podle potřeby konzultovat kroky podniknuté k nápravě těchto nepříznivých vlivů.

Článek XX

1.  Oblast úmluvy je rozdělena na vědecké a statistické podoblasti, regiony a podregiony, jejichž hranice jsou uvedeny v příloze III této úmluvy.

2.  Na žádost vědecké rady může generální rada hlasováním dvoutřetinové většiny všech smluvních stran, pokud to považuje za nutné z vědeckých nebo statistických důvodů, změnit hranice vědeckých a statistických podoblastí, regionů a podregionů uvedených v příloze III této úmluvy, za předpokladu, že toto rozhodnutí získá kladný hlas každého pobřežního státu vykonávajícího soudní pravomoc nad rybolovem v libovolné části dotčené oblasti.

3.  Na žádost Komise pro rybolov a po konzultaci s vědeckou radou může generální rada hlasováním dvoutřetinové většiny všech smluvních stran, pokud to považuje za nutné ze správních důvodů, rozdělit regulovanou oblast na příslušné regulované regiony a podregiony. Ty mohou být následně změněny stejným postupem. Hranice těchto regionů a podregionů musí být uvedeny v příloze III.

4.  Příloha III této úmluvy v současném znění nebo čas od času pozměněná podle tohoto článku je nedílnou součástí úmluvy.

Článek XXI

1.  Každá smluvní strana může navrhovat změny této úmluvy. Generální rada je prostuduje a projedná na výročním nebo mimořádném zasedání. Jakákoli takto navržená změna se zasílá tajemníkovi nejpozději 90 dní před zasedáním, na kterém smluvní strana navrhuje její projednání. Tajemník návrh neprodleně předá smluvním stranám.

2.  Navrhované změny úmluvy přijímá generální rada tříčtvrtinovou většinou všech smluvních stran. Znění jakékoli navrhované a takto přijaté změny je předáno depozitáři, který ji neprodleně předá smluvním stranám.

3.  Změna nabývá pro smluvní strany účinku 120 dní po dni, kdy depozitář oznámí obdržení písemného oznámení o schválení změny třemi čtvrtinami všech smluvních stran, pokud kterákoli jiná smluvní strana neoznámí depozitáři do 90 dnů ode dne, kdy depozitář oznámil takové obdržení, že vznáší proti změně námitku, v kterémžto případě změna nenabývá účinku pro žádnou ze smluvních stran. Smluvní strana, která vznesla proti změně námitku, může námitku kdykoli vzít zpět. Jestliže jsou vzaty zpět všechny námitky proti změně, změna pro smluvní strany nabývá účinku 120 dnů po dni, kdy depozitář oznámí, že obdržel poslední zpětvzetí.

4.  Strana, která se stane smluvní stranou úmluvy poté, co byla přijata změna v souladu s odstavcem 2, se považuje za stranu, která uvedenou změnu schválila.

5.  Depozitář smluvním stranám neprodleně oznámí, že obdržel oznámení o schválení změn, že obdržel oznámení o námitce nebo zpětvzetí námitky, a o tom, že změny nabyly účinku.

Článek XXII

1.  Tato úmluva je otevřena k podpisu v Ottawě do dne 31. prosince 1978 stranám zastoupeným na diplomatické konferenci o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku pořádané v Ottawě ode dne 11. října do 21. října 1977. Poté bude úmluva otevřena k přistoupení.

2.  Tato úmluva má být ratifikována, přijata, nebo schválena signatáři a ratifikační, přijímací nebo schvalovací listiny budou uloženy u kanadské vlády, na kterou se v této úmluvě odkazuje jako na „depozitáře“.

3.  Tato úmluva vstupuje v platnost první den v lednu poté, co nejméně šest signatářů uloží ratifikační, přijímací nebo schvalovací listiny za předpokladu, že mezi nimi bude nejméně jeden signatář, který má soudní pravomoc nad rybolovem v oblasti úmluvy.

4.  Jakákoli strana, která nepodepsala úmluvu, k ní může přistoupit, oznámí-li to písemně depozitáři. Žádosti o přistoupení obdržené depozitářem před vstupem úmluvy v platnost nabývají účinku dnem vstupu v platnost této úmluvy. Žádosti o přistoupení obdržené depozitářem po vstupu úmluvy v platnost nabývají účinku dnem jejich obdržení depozitářem.

5.  Depozitář informuje všechny signatáře a všechny přistupující strany o všech ukládaných ratifikačních, přijímacích listinách a obdržených listinách o přistoupení.

6.  Depozitář svolává první zasedání organizace do šesti měsíců po vstupu této úmluvy v platnost a sděluje každé smluvní straně prozatímní program jednání nejpozději měsíc před zasedáním.

Článek XXIII

V okamžiku vstupu této úmluvy v platnost se každý návrh, který byl předán nebo nabyl účinku podle článku VIII Mezinárodní úmluvy z roku 1949 o rybolovu v severozápadním Atlantiku (úmluva ICNAF), stává s výhradou ustanovení úmluvy ICNAF závazným pro každou smluvní stranu vzhledem k regulované oblasti buď okamžitě, pokud návrh již nabyl účinku podle úmluvy ICNAF, nebo v okamžiku, kdy nabude účinku podle uvedené úmluvy. S výhradou použití čl. XII odst. 3 je každé takovéto opatření závazným pro každou smluvní stranu až do uplynutí jeho doby platnosti nebo jeho nahrazení jiným opatřením závazným podle článku XI této úmluvy, přičemž nahrazení může nabýt účinku až po roce platnosti této úmluvy.

Článek XXIV

1.  Každá smluvní strana může vypovědět úmluvu ke dni 31. prosince kteréhokoli roku prostřednictvím písemného oznámení do 30. června stejného roku adresovaného depozitáři, který zasílá kopie oznámení ostatním smluvním stranám.

2.  Nato může každá jiná smluvní strana vypovědět úmluvu k tomu samému 31. prosinci prostřednictvím písemného oznámení adresovaného depozitáři do jednoho měsíce od obdržení kopie oznámení o vypovězení podle odstavce 1 tohoto článku.

Článek XXV

1.  Originál úmluvy se ukládá u kanadské vlády, která předá ověřené kopie všem signatářům a všem přistupujícím stranám.

2.  Depozitář zaregistruje úmluvu u sekretariátu Spojených národů.

Na důkaz čehož podepsali níže podepsaní, řádně k tomu zmocnění, zástupci tuto úmluvu.

V Ottawě, dne 24. října 1978, v jediném prvopisu, jehož znění v jazyce anglickém a francouzském mají stejnou platnost.

PŘÍLOHA I ÚMLUVY



Seznam druhů, pro které jsou stanoveny nominální úlovky sloužící k výpočtům ročního rozpočtu podle článku XVI

Treska obecná ...

Gadus morrhua

Treska jednoskvrnitá ...

Melanogrammus aeglefinus

Okouník mořský ...

Sebastes marinus

Štikozubec americký ...

Merluccius bilinearis

Mníkovec červenavý ...

Urophycis chuss

Treska ...

Pollachius virens

Platýs drsný ...

Hippoglossoides platessoides

Platýs šedohnědý ...

Glyptocephalus cynoglossus

Platýs bradavičnatý ...

Limanda ferruginea

Platýs černý ...

Reinhardtius hippoglossoides

Grenadier severský ...

Macrourus rupestris

Sleď obecný ...

Clupea harengus

Makrela obecná ...

Scomber scombrus

Pestroun zářivý ...

Peprilus triacanthus

Sleď obecný ...

Alosa pseudoharengus

Stříbrnice zlatá ...

Argentina silus

Huňáček severní ...

Mallotus villosus

Oliheň Pealeova ...

Loligo pealei

Oliheň ...

Illex illecebrosus

Krevety ...

Pandalus sp.

PŘÍLOHA II ÚMLUVY

Přechodná finanční ustanovení

1. Smluvní strana, která je současně během celého roku 1979 smluvní stranou Mezinárodní úmluvy o rybolovu v severozápadním Atlantiku, neplatí tento rok organizaci žádné příspěvky. Ostatní smluvní strany, které předložily své ratifikační, přijímací nebo schvalovací listiny nebo přistoupily k úmluvě do 31. prosince 1979, platí částku uvedenou v přiloženém dodatku. Příspěvky smluvních stran, které nejsou uvedeny v dodatku, stanoví generální rada.

2. Smluvní strany platí příspěvky podle odstavce 1 co možná nejdříve po 1. lednu 1979 nebo po jejich přistoupení k úmluvě, přičemž se použije pozdější z obou dat.

Dodatek k příloze II úmluvy



Smluvní strany

Příspěvek na rok 1979

(v dolarech)

Bulharsko

16 325

Dánsko (Faerské ostrovy)

6 473

Evropské hospodářské společenství

74 254

Island

12 293

Japonsko

16 697

Kanada

82 852

Kuba

20 211

Německá demokratická republika

19 266

Norsko

21 107

Polsko

29 316

Portugalsko

22 716

Rumunsko

15 472

SSSR

72 133

Spojené státy

29 947

Španělsko

26 224

PŘÍLOHA III ÚMLUVY

Vědecké a statistické podoblasti, regiony a podregiony

Vědecké a statistické podoblasti, regiony a podregiony uvedené v článku XX úmluvy jsou tyto:

▼M1

1. a) Podoblast 0 — 

část oblasti podle úmluvy ohraničená na jihu linií jdoucí přímo na východ z bodu 61°00′ severní šířky a 65°00′ západní délky až do bodu 61°00′ severní šířky a 59°00′západní délky a odtud jihovýchodním směrem podél loxodromy až k bodu 60°12′ severní šířky a 57°13′západní délky; odtud je ohraničena na východě řadou geodetických linií spojujících tyto body:



Bod č.

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

1

60°12′0

57°13′0

2

61°00′0

57°13′1

3

62°00′5

57°21′1

4

62°02′3

57°21′8

5

62°03′5

57°22′2

6

62°11′5

57°25′4

7

62°47′2

57°41′0

8

63°22′8

57°57′4

9

63°28′6

57°59′7

10

63°35′0

58°02′0

11

63°37′2

58°01′2

12

63°44′1

57°58′8

13

63°50′1

57°57′2

14

63°52′6

57°56′6

15

63°57′4

57°53′5

16

64°04′3

57°49′1

17

64°12′2

57°48′2

18

65°06′0

57°44′1

19

65°08′9

57°43′9

20

65°11′6

57°44′4

21

65°14′5

57°45′1

22

65°18′1

57°45′8

23

65°23′3

57°44′9

24

65°34′8

57°42′3

25

65°37′7

57°41′9

26

65°50′9

57°40′7

27

65°51′7

57°40′6

28

65°57′6

57°40′1

29

66°03′5

57°39′6

30

66°12′9

57°38′2

31

66°18′8

57°37′8

32

66°24′6

57°37′8

33

66°30′3

57°38′3

34

66°36′1

57°39′2

35

66°37′9

57°39′6

36

66°41′8

57°40′6

37

66°49′5

57°43′0

38

67°21′6

57°52′7

39

67°27′3

57°54′9

40

67°28′3

57°55′3

41

67°29′1

57°56′1

42

67°30′7

57°57′8

43

67°35′3

58°02′2

44

67°39′7

58°06′2

45

67°44′2

58°09′9

46

67°56′9

58°19′8

47

68°01′8

58°23′3

48

68°04′3

58°25′0

49

68°06′8

58°26′7

50

68°07′5

58°27′2

51

68°16′1

58°34′1

52

68°21′7

58°39′0

53

68°25′3

58°42′4

54

68°32′9

59°01′8

55

68°34′0

59°04′6

56

68°37′9

59°14′3

57

68°38′0

59°14′6

58

68°56′8

60°02′4

59

69°00′8

60°09′0

60

69°06′8

60°18′5

61

69°10′3

60°23′8

62

69°12′8

60°27′5

63

69°29′4

60°51′6

64

69°49′8

60°58′2

65

69°55′3

60°59′6

66

69°55′8

61°00′0

67

70°01′6

61°04′2

68

70°07′5

61°08′1

69

70°08′8

61°08′8

70

70°13′4

61°10′6

71

70°33′1

61°17′4

72

70°35′6

61°20′6

73

70°48′2

61°37′9

74

70°51′8

61°42′7

75

71°12′1

62°09′1

76

71°18′9

62°17′5

77

71°25′9

62°25′5

78

71°29′4

62°29′3

79

71°31′8

62°32′0

80

71°32′9

62°33′5

81

71°44′7

62°49′6

82

71°47′3

62°53′1

83

71°52′9

62°03′9

84

72°01′7

63°21′1

85

72°06′4

63°30′9

86

72°11′0

63°41′0

87

72°24′8

64°13′2

88

72°30′5

64°26′1

89

72°36′3

64°38′8

90

72°43′7

64°54′3

91

72°45′7

64°58′4

92

72°47′7

65°00′9

93

73°50′8

65°07′6

94

73°18′5

66°08′3

95

73°25′9

66°25′3

96

73°31′1

67°15′1

97

73°36′5

68°05′5

98

73°37′9

68°12′3

99

73°41′7

68°29′4

100

73°46′1

68°48′5

101

73°46′7

68°51′1

102

73°52′3

69°11′3

103

73°57′6

69°31′5

104

74°02′2

69°50′3

105

74°02′6

69°52′0

106

74°06′1

70°06′6

107

74°07′5

70°12′5

108

74°10′0

70°23′1

109

74°12′5

70°33′7

110

74°24′0

71°25′7

111

74°28′6

71°45′8

112

74°44′2

72°53′0

113

74°50′6

73°02′8

114

75°00′0

73°16′3

115

75°05′

73°30′

a odtud přímo na sever k rovnoběžce 78°10′ severní šířky; na západě je ohraničena linií začínající v bodě 61°00′ severní šířky a 65°00′západní délky a táhnoucí se severozápadním směrem podél loxodromy až k East Bluff na pobřeží Baffinova ostrova (61°55′ severní šířky a 66°20′ západní délky) a odtud severním směrem podél pobřeží Baffinova ostrova a ostrovů Bylot, Devon a Ellesmere, jakož i podél 80.° poledníku západní délky vodami mezi těmito ostrovy až k rovnoběžce 78°10′ severní šířky a na severu je ohraničena rovnoběžkou 78°10′ severní šířky.

▼B

1. b) 

Podoblast 0 se skládá ze dvou regionů:

region 0A – 

část podoblasti táhnoucí se na sever od rovnoběžky 66°15′ severní šířky;

region 0B – 

část podoblasti táhnoucí se na jih od rovnoběžky 65°15′ severní šířky.

▼M1

2. a) Podoblast 1 — 

část oblasti podle úmluvy ležící na východ od podoblasti 0 a severně a východně od loxodromy spojující bod 60°12′ severní šířky a 57°13′ západní délky s bodem 52°15′ severní šířky a 42°00′ západní délky.

▼B

2. b) 

Podoblast 1 se skládá ze šesti regionů:

region 1A – 

část podoblasti táhnoucí se na sever od rovnoběžky 68°50′ severní šířky (Christianshaab);

region 1B – 

část podoblasti rozkládající se mezi rovnoběžkou 66°15′ severní šířky (5 námořních mil severně od Umanarsugssuak) a rovnoběžkou 68°50′ severní šířky (Christianshaab);

region 1C – 

část podoblasti rozkládající se mezi rovnoběžkou 64°15′ severní šířky (4 námořní míle severně od Godthaab) a rovnoběžkou 66°15′ severní šířky (5 námořních mil severně od Umanarsugssuak);

region 1D – 

část podoblasti rozkládající se mezi rovnoběžkou 62°30′ severní šířky (ledovec Frederikshaab) a rovnoběžkou 64°15′ severní šířky (4 námořní míle severně od Godthaab);

region 1E – 

část podoblasti rozkládající se mezi rovnoběžkou 60°45′ severní šířky (mys Desolation) a rovnoběžkou 62°30′ severní šířky (ledovec Frederikshaab);

region 1F – 

část podoblasti rozkládající se na jih od rovnoběžky 60°45′ severní šířky (mys Desolation).

3. a) 
Podoblast 2 – 

část oblasti úmluvy rozkládající se na východ od poledníku 64°30′západní délky v oblasti Hudsonova průlivu, na jih od podoblasti 0, na jih a na západ od podoblasti 1 a na sever od rovnoběžky 52°15′severní šířky.

3. b) 

Podoblast 2 se skládá ze tří regionů:

region 2G – 

část podoblasti táhnoucí se na sever od rovnoběžky 57°40′ severní šířky (mys Mugford);

region 2H – 

část podoblasti rozkládající se mezi rovnoběžkou 55°20′ severní šířky (Hopedale) a rovnoběžkou 57°40′ severní šířky (mys Mugford);

region 2J – 

část podoblasti táhnoucí se na jih od rovnoběžky 55°20′ severní šířky (Hopedale).

4. a) 
Podoblast 3 – 

Část oblasti úmluvy rozkládající se na jih od rovnoběžky 52°15′severní šířky; a na východ od čáry táhnoucí se přesně na sever od mysu Bauld na severním pobřeží Newfoundland po 52°15′severní šířky; na sever od rovnoběžky 39°00′ severní šířky; a na východ a sever od loxodromy začínající na 39°00′ severní šířky a 50°00′ západní délky, táhnoucí se severozápadním směrem a překračující bod na 43°30′ severní šířky a 55°00′ západní délky směrem k bodu na 47°50′ severní šířky a 60°00′ západní délky až přetne přímku spojující mys Ray na pobřeží Newfoundland se Severním mysem na ostrově Cape Breton; odtud severovýchodním směrem po uvedené přímce až k mysu Ray.

4. b) 

Podoblast 3 se skládá ze šesti regionů:

region 3K – 

část podoblasti táhnoucí se na sever od rovnoběžky 49°15′ severní šířky (mys Freels, Newfoundland);

region 3L – 

část podoblasti rozkládající se mezi pobřežím Newfoundlandu od mysu Freels po mys St Mary a čárou vedenou takto: začíná na mysu Freels a táhne se přesně na východ až k poledníku 46°30′ západní délky, odtud přesně na jih až k rovnoběžce 46°00′ severní šířky, odtud přesně na západ až k poledníku 54°30′ západní délky a odtud po loxodromě až k mysu St Mary, Newfoundland;

region 3M – 

část podoblasti táhnoucí se na jih od rovnoběžky 49°15′ severní šířky a na východ od poledníku 46°30′ západní délky;

region 3N – 

část podoblasti táhnoucí se na jih od rovnoběžky 46°00′ severní šířky a mezi poledníky 46°30′ a 51°00′ západní délky;

region 3O – 

část podoblasti táhnoucí se na jih od rovnoběžky 46°00′ severní šířky a mezi poledníky 51°00′ a 54°30′ západní délky;

region 3P – 

část podoblasti táhnoucí se na jih od pobřeží Newfoundlandu a na západ od přímky vedené od mysu St Mary, Newfoundland k bodu na 46°00′ severní šířky a 54°30′ západní délky a odtud přesně na jih až k hranici podoblasti;

region 3P se dělí na dva podregiony:

3Pn – 

severozápadní podregion – část regionu 3P táhnoucí se na severozápad od přímky vedené od ostrova Burgeo, Newfoudland, přibližně jihozápadně až k bodu na 46°50′ severní šířky a 58°50′ západní délky;

3Ps – 

jihovýchodní podregion – část regionu 3P ležící jihovýchodně od přímky uvedené v podregionu 3Pn.

5. a) 
Podoblast 4 – 

část oblasti úmluvy rozkládající se na sever od rovnoběžky 39°00′ severní šířky, na západ od podoblasti 3 a na východ od přímky vedené takto: začíná na konci mezinárodní hranice mezi USA a Kanadou v kanálu Grand Maman v bodě na 44°46′ 35,346′′ severní šířky a 66°54′11,253′′ západní délky, odtud vede přesně na jih až k rovnoběžce 43°50′ severní šířky; odtud přesně na západ až k poledníku 67°40′ západní délky; odtud přesně na jih až k rovnoběžce 42°20′ severní šířky; odtud přesně na východ až k bodu na 66°00′ západní délky; odtud po loxodromě na jihovýchod až k bodu na 42°00′ severní šířky a 65°40′ západní délky; odtud přesně na jich až k rovnoběžce 39°00′ severní šířky.

5. b) 

Podoblast 4 se skládá ze šesti regionů:

region 4R – 

část podoblasti rozkládající se mezi pobřežím Newfoundlandu od mysu Bauld po mys Ray a čárou vedenou takto: začíná na mysu Bauld a vede přesně na sever až k rovnoběžce 52°15′ severní šířky, odtud přesně na západ až k pobřeží Labradoru, odtud podél pobřeží Labradoru až na konec hranice mezi Labradorem a Quebecem, dotud po loxodromě na jihozápad až k bodu na 49°25′ severní šířky a 60°00′ západní délky, odtud přesně na jih až k bodu na 47°50′ severní šířky a 60°00′ západní délky, odtud po loxodromě na jihovýchod až k bodu, kde hranice podoblasti 3 kříží přímku spojující Severní mys, Nové Skotsko s mysem Ray, Newfoundland, odtud až k mysu Ray, Newfoundland;

region 4S – 

část podoblasti rozkládající se mezi jižním pobřežím provincie Quebec od konce hranice mezi Labradorem a Quebecem až k Pointe-des-Monts a čárou vedenou takto: začíná na Pointe-des-Monts a vede přesně na východ až k bodu na 49°25′ severní šířky a 64°40′ západní délky, odtud po loxodromě na východojihovýchod až k bodu na 47°50′ severní šířky a 60°00′ západní délky, odtud přesně na sever až k bodu na 49°25′ severní šířky a 60°00′ západní délky, odtud po loxodromě na severovýchod až na konec hranice mezi Labradorem a Quebecem;

region 4T – 

část podoblasti rozkládající se mezi pobřežím Nového Skotska, New Brunswick, a Quebecu od Severního mysu až po Pointe-des-Monts a čárou vedenou takto: začíná na Pointe-des-Monts a vede přesně na východ až k bodu na 49°25′ severní šířky a 64°40′ západní délky, odtud po loxodromě na jihovýchod až k bodu na 47°50′ severní šířky a 60°00′ západní délky, odtud po loxodromě na jih až k Severnímu mysu, Nové Skotsko.

region 4V – 

část podoblasti rozkládající se mezi pobřežím Nového Skotska mezi Severním mysem a Fourchu a čárou vedenou takto: začíná na Fourchu a vede po loxodromě na východ až k bodu na 45°40′ severní šířky a 60°00′ západní délky, odtud přesně na jih podél poledníku 60°00′ západní délky až k rovnoběžce 44°10′ severní šířky, odtud přesně na východ až k poledníku 59°00′ západní délky, odtud přesně na jih až k rovnoběžce 39°00′ severní šířky, odtud přesně na východ až k bodu, kde hranice mezi podoblastmi 3 a 4 přetíná rovnoběžku 39°00′ severní šířky, odtud podél hranice mezi podoblastmi 3 a 4 a čáru, která ji prodlužuje severozápadně až k bodu na 47°50′ severní šířky a 60°00′ západní délky, a odtud po loxodromě na jih až k Severnímu mysu, Nové Skotsko;

region 4V se dělí na dva podregiony:

4Vn – 

severní podregion – část regionu 4V táhnoucí se na sever od rovnoběžky 45°40′ severní šířky;

4Vs – 

jižní podregion – část regionu 4V táhnoucí se na jih od rovnoběžky 45°40′ severní šířky;

region 4W – 

část podoblasti rozkládající se mezi pobřežím Nového Skotska mezi Halifaxem a Fourchu a čárou vedenou takto: začíná na Fourchu a vede po loxodromě na východ až k bodu na 45°40′ severní šířky a 60°00′ západní délky, odtud přesně na jih podél poledníku 60°00′ západní délky až k rovnoběžce 44°10′ severní šířky, odtud přesně na východ až k poledníku 59°00′ západní délky, odtud přesně na jih až k rovnoběžce 39°00′ severní šířky, odtud přesně na západ až poledníku 63°20′ západní délky, odtud přesně na sever až k bodu tohoto poledníku na 44°20′ severní šířky, odtud po loxodromě severozápadně až k Halifaxu, Nové Skotsko;

region 4X – 

část podoblasti rozkládající se mezi západní hranicí podoblasti 4 a pobřežím New Brunswick a Nového Skotska od konce hranice mezi New Brunswick a Maine až k Halifaxu a čárou vedenou takto: začíná na Halifaxu a vede po loxodromě na jihovýchod až k bodu na 44°20′ severní šířky a 63°20′ západní délky, odtud přesně na jih až k rovnoběžce 39°00′ severní šířky, odtud přesně na západ až k poledníku 65°40′ západní délky.

6. a) 
Podoblast 5 – 

část oblasti úmluvy rozkládající se na západ od západní hranice podoblasti 4, na sever od rovnoběžky 39°00′ severní šířky a na východ od poledníku 71°40′ západní délky.

6. b) 

Podoblast 5 se skládá ze dvou regionů:

region 5Y – 

část podoblasti rozkládající se mezi pobřežím Maine, New Hampshire a Massachusetts od hranice mezi Maine a New Brunswick až na 70°00′ západní délky na mysu Cod (přibližně na 42°00′ severní šířky) a čárou vedenou takto: začíná v bodě na mysu Cod na 70°00′ západní délky (přibližně na 42°00′ severní šířky) a vede přesně na sever až na 42°20′ severní šířky, odtud přesně na východ až na 67°40′ západní délky na hranici mezi podoblastmi 4 a 5, odtud podél této hranice až na hranici mezi Kanadou a USA;

region 5Z – 

část podoblasti rozkládající se na jih a na východ od regionu 5Y;

region 5Z se dělí na dvě části: takto definovanou východní a západní část:

5Ze – 

východní část – část regionu 5Z táhnoucí se na východ od poledníku 70°00′ západní délky;

5Zw – 

západní část – část regionu 5Z táhnoucí se na západ od poledníku 70°00′ západní délky.

7. a) 
Podoblast 6 – 

část oblasti úmluvy vymezená čárou začínající v bodě na pobřeží Rhode Island na 71°40′ západní délky a táhnoucí se přesně na jih až k 39°00′ severní šířky; odtud přesně na východ až k 42°00′ západní délky; odtud přesně na jih až k 35°00′ severní šířky; odtud přesně na západ až k pobřeží Severní Ameriky; odtud směrem na sever podél pobřeží Severní Ameriky až k bodu na pobřeží Rhode Island na 71°40′ západní délky.

7. b) 

Podoblast 6 se skládá z osmi regionů:

region 6A – 

část podoblasti rozkládající se na sever od rovnoběžky 39°00′ severní šířky a na západ od podoblasti 5;

region 6B – 

část podoblasti rozkládající se na západ od 70°00′ západní délky, na jih od rovnoběžky 39°00′ severní šířky a na sever a na západ od čáry vedoucí na západ podél rovnoběžky 37°00′ severní šířky až k 76°00′ západní délky a odtud přesně na jih k mysu Henry, Virginia;

region 6C – 

část podoblasti rozkládající se na západ od 70°00′ západní délky a na jih od rovnoběžky 35°00′ severní šířky;

region 6D – 

část podoblasti rozkládající se na východ od regionů 6B a 6C a na západ od 65°00′ západní délky;

region 6E – 

část podoblasti rozkládající se na východ od regionu 6D a na západ od 60°00′ západní délky;

region 6F – 

část podoblasti rozkládající se na východ od regionu 6E a na západ od 55°00′ západní délky;

region 6G – 

část podoblasti rozkládající se na východ od regionu 6F a na západ od 50°00′ západní délky;

region 6H – 

část podoblasti rozkládající se na východ od regionu 6G a na západ od 42°00′ západní délky.

CONVENTION ON FUTURE MULTILATERAL COOPERATION IN THE NORTH-WEST ATLANTIC FISHERIES



THE CONTRACTING PARTIES,

Noting that the coastal States of the Northwest Atlantic have, in accordance with relevant principles of international law, extended their jurisdiction over the living resources of their adjacent waters to limits of up to 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured, and exercise within these areas sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing these resources;

Taking into account the work of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea in the field of fisheries;

Desiring to promote the conservation and optimum utilization of the fishery resources of the Northwest Atlantic area within a framework appropriate to the regime of extended coastal State jurisdiction over fisheries, and accordingly to encourage international cooperation and consultation with respect to these resources,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:



Article I

1.  The area to which this Convention applies, hereinafter referred to as ‘the Convention Area’, shall be the waters of the Northwest Atlantic Ocean north of 35o00' north latitude and west of a line extending due north from 35o00' north latitude and 42o00' west longitude to 59o00' north latitude, thence due west to 44o00' west longitude, and thence due north to the coast of Greenland, and the waters of the Gulf of St Lawrence, Davis Strait and Baffin Bay south of 78o10' north latitude.

2.  The area referred to in this Convention as ‘the Regulatory Area’ is that part of the Convention Area which lies beyond the areas in which coastal States exercise fisheries jurisdiction.

3.  For the purposes of this Convention, ‘coastal State’ shall hereinafter mean a Contracting Party exercising fisheries jurisdiction in waters forming part of the Convention Area.

4.  This Convention applies to all fishery resources of the Convention area, with the following exceptions: salmon, tuna and marlin, cetacean stocks managed by the International Whaling Commission or any successor organization, and sedentary species of the Continental Shelf, i.e., organisms which, at the harvestable stage, either are immobile on or under the seabed or are unable to move except in constant physical contact with the seabed or the subsoil.

5.  Nothing in this Convention shall be deemed to affect or prejudice the positions or claims of any Contracting Party in regard to internal waters, the territorial sea, or the limits or extent of the jurisdiction of any party over fisheries; or to affect or prejudice the views or positions of any Contracting Party with respect to the law of the sea.

Article II

1.  The Contracting Parties agree to establish and maintain an international organization whose object shall be to contribute through consultation and cooperation to the optimum utilization, rational management and conservation of the fishery resources of the Convention Area. This organization shall be known as the Northwest Atlantic Fisheries Organization, hereinafter referred to as ‘the Organization’, and shall carry out the functions set forth in this Convention.

2.  The Organization shall consist of:

(a) 

a General Council,

(b) 

a Scientific Council,

(c) 

a Fisheries Commission, and

(d) 

a Secretariat.

3.  The Organization shall have legal personality and shall enjoy in its relations with other international organizations and in the territories of the Contracting Parties such legal capacity as may be necessary to perform its functions and achieve its ends. The immunities and privileges which the Organization and its officers shall enjoy in the territory of a Contracting Party shall be subject to agreement between the Organization and the Contracting Party concerned.

4.  The headquarters of the Organization shall be at Dartmouth, Nova Scotia, Canada, or at such other place as may be decided by the General Council.

Article III

The functions of the General Council shall be:

(a) 

to supervise and coordinate the organizational, administrative, financial and other internal affairs of the Organization, including the relations among its constituent bodies;

(b) 

to coordinate the external relations of the Organization;

(c) 

to review and determine the membership of the Fisheries Commission pursuant to Article XIII; and

(d) 

to exercise such other authority as is conferred upon it by this Convention.

Article IV

1.  Each Contracting Party shall be a member of the General Council and shall appoint to the Council not more than three representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

2.  The General Council shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman shall be a representative of a Contracting Party that is a member of the Fisheries Commission and the chairman and vice-chairman shall be representatives of different Contracting Parties.

3.  The chairman shall be the president of the Organization and shall be its principal representative.

4.  The chairman of the General Council shall convene a regular annual meeting of the Organization at a place decided upon by the General Council and which shall normally be in North America.

5.  Any meeting of the General Council, other than the annual meeting, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of a Contracting Party with the concurrence of another Contracting Party.

6.  The General Council may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article V

1.  Each Contracting Party shall have one vote in proceedings of the General Council.

2.  Except where otherwise provided, decisions of the General Council shall be taken by a majority of the votes of all Contracting Parties present and casting affirmative or negative votes, provided that no vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Contracting Parties.

3.  The General Council shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

4.  The General Council shall submit to the Contracting Parties an annual report of the activities of the Organization.

Article VI

1.  The functions of the Scientific Council shall be:

(a) 

to provide a forum for consultation and cooperation among the Contracting Parties with respect to the study, appraisal and exchange of scientific information and views relating to the fisheries of the Convention Area, including environmental and ecological factors affecting these fisheries, and to encourage and promote cooperation among the Contracting Parties in scientific research designed to fill gaps in knowledge pertaining to these matters;

(b) 

to compile and maintain statistics and records and to publish or disseminate reports, information and materials pertaining to the fisheries of the Convention Area, including environmental and ecological factors affecting these fisheries;

(c) 

to provide scientific advice to coastal States, where requested to do so pursuant to Article VII; and

(d) 

to provide scientific advice to the Fisheries Commission, pursuant to Article VIII or on its own initiative as required for the purposes of the Commission.

2.  The functions of the Scientific Council may, where appropriate, be carried out in cooperation with other public or private organizations having related objectives.

3.  The Contracting Parties shall furnish to the Scientific Council any available statistical and scientific information requested by the Council for the purpose of this Article.

Article VII

1.  The Scientific Council shall, at the request of a coastal State, consider and report on any question pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources in waters under the fisheries jurisdiction of that coastal State within the Convention Area.

2.  The coastal State shall, in consultation with the Scientific Council, specify terms of reference for the consideration of any question referred to the Council pursuant to paragraph 1. These terms of reference shall include, along with any other matters deemed appropriate, such of the following as are applicable:

(a) 

a statement of the question referred, including a description of the fisheries and area to be considered;

(b) 

where scientific estimates or predictions are sought, a description of any relevant factors or assumptions to be taken into account; and

(c) 

where applicable, a description of any objectives the coastal State is seeking to attain and an indication of whether specific advice or a range of options should be provided.

Article VIII

The Scientific Council shall consider and report on any question referred to it by the Fisheries Commission pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources within the Regulatory Area and shall take into account the terms of reference specified by the Fisheries Commission in respect of that question.

Article IX

1.  Each Contracting Party shall be a member of the Scientific Council and shall appoint to the Council its own representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

2.  The Scientific Council shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman and vice-chairman shall be representatives of different Contracting Parties.

3.  Any meeting of the Scientific Council, other than the annual meeting convened pursuant to Article IV, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of a coastal State or upon the request of a Contracting Party with the concurrence of another Contracting Party.

4.  The Scientific Council may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article X

1.  Scientific advice to be provided by the Scientific Council pursuant to this Convention shall be determined by consensus. Where consensus cannot be achieved, the Council shall set out in its report all views advanced on the matter under consideration.

2.  Decisions of the Scientific Council with respect to the election of officers, the adoption and the amendment of rules and other matters pertaining to the organization of its work shall be taken by a majority of votes of all Contracting Parties present and casting affirmative or negative votes, and for these purposes each Contracting Party shall have one vote. No vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Contracting Parties.

3.  The Scientific Council shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

Article XI

1.  The Fisheries Commission, hereinafter referred to as ‘the Commission’, shall be responsible for the management and conservation of the fishery resources of the Regulatory Area in accordance with the provisions of this Article.

2.  The Commission may adopt proposals for joint action by the Contracting Parties designed to achieve the optimum utilization of the fishery resources of the Regulatory Area. In considering such proposals, the Commission shall take into account any relevant information or advice provided to it by the Scientific Council.

3.  In the exercise of its functions under paragraph 2, the Commission shall seek to ensure consistency between:

(a) 

any proposal that applies to a stock or group of stocks occurring both within the Regulatory Area and within an area under the fisheries jurisdiction of a coastal State, or any proposal that would have an effect through species interrelationships on a stock or group of stocks occurring in whole or in part within an area under the fisheries jurisdiction of a coastal State, and

(b) 

any measures or decisions taken by the coastal State for the management and conservation of that stock or group of stocks with respect to fishing activities conducted within the area under its fisheries jurisdiction.

The appropriate coastal State and the Commission shall accordingly promote the coordination of such proposals, measures and decisions. Each coastal State shall keep the Commission informed of its measures and decisions for the purpose of this Article.

4.  Proposals adopted by the Commission for the allocation of catches in the Regulatory Area shall take into account the interests of Commission members whose vessels have traditionally fished within that Area, and, in the allocation of catches from the Grand Banks and Flemish Cap, Commission members shall give special consideration to the Contracting Party whose coastal communities are primarily dependent on fishing for stocks related to these fishings banks and which has undertaken extensive efforts to ensure the conservation of such stocks through international action, in particular, by providing surveillance and inspection of international fisheries on these banks under an international scheme of joint enforcement.

5.  The Commission may also adopt proposals for international measures of control and enforcement within the Regulatory Area for the purpose of ensuring within that Area the application of this Convention and the measures in force thereunder.

6.  Each proposal adopted by the Commission shall be transmitted by the Executive Secretary to all Contracting Parties, specifying the date of transmittal for the purposes of paragraph 1 of Article XII.

7.  Subject to the provisions of Article XII, each proposal adopted by the Commission under this Article shall become a measure binding on all Contracting Parties to enter into force on a date determined by the Commission.

8.  The Commission may refer to the Scientific Council any question pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources within the Regulatory Area and shall specify terms of reference for the consideration of that question.

9.  The Commission may invite the attention of any or all Commission members to any matters which relate to the objectives and purposes of this Convention within the Regulatory Area.

Article XII

1.  If any Commission member presents to the Executive Secretary an objection to a proposal within 60 days of the date of transmittal specified in the notification of the proposal by the Executive Secretary, the proposal shall not become a binding measure until the expiration of 40 days following the date of transmittal specified in the notification of that objection to the Contracting Parties. Thereupon any other Commission member may similarly object prior to the expiration of the additional 40-day period, or within 30 days after the date of transmittal specified in the notification to the Contracting Parties of any objection presented within that additional 40-day period, whichever shall be the later. The proposal shall then become a measure binding on all Contracting Parties, except those which have presented objections, at the end of the extended period or periods for objecting. If, however, at the end of such extended period or periods, objections have been presented and maintained by a majority of Commission members, the proposal shall not become a binding measure, unless any or all of the Commission members nevertheless agree as among themselves to be bound by it on an agreed date.

2.  Any Commission member which has objected to a proposal may at any time withdraw that objection and the proposal immediately shall become a measure binding on such a member, subject to the objection procedure provided for in this Article.

3.  At any time after the expiration of one year from the date on which a measure enters into force, any Commission member may give to the Executive Secretary notice of its intention not to be bound by the measure, and, if that notice is not withdrawn, the measure shall cease to be binding on that member at the end of one year from the date of receipt of the notice by the Executive Secretary. At any time after a measure has ceased to be binding on a Commission member under this paragraph, the measure shall cease to be binding on any other Commission member upon the date a notice of its intention not to be bound is received by the Executive Secretary.

4.  The Executive Secretary shall immediately notify each Contracting Party of:

(a) 

the receipt of each objection and withdrawal of objection under paragraphs 1 and 2;

(b) 

the date on which any proposal becomes a binding measure under the provisions of paragraph 1; and

(c) 

the receipt of each notice under paragraph 3.

Article XIII

1.  The membership of the Commission shall be reviewed and determined by the General Council at its annual meeting and shall consist of:

(a) 

each Contracting Party which participates in the fisheries of the Regulatory Area, and

(b) 

any Contracting Party which has provided evidence satisfactory to the General Council that it expects to participate in the fisheries of the Regulatory Area during the year of that annual meeting or during the following calendar year.

2.  Each Commission member shall appoint to the Commission not more than three representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

3.  Any Contracting Party that is not a Commission member may attend meetings of the Commission as an observer.

4.  The Commission shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman and vice-chairman shall be representatives of different Commission members.

5.  Any meeting of the Commission, other than the annual meeting convened pursuant to Article IV, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of any Commission member.

6.  The Commission may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article XIV

1.  Each Commission member shall have one vote in proceedings of the Commission.

2.  Decisions of the Commission shall be taken by a majority of the votes of all Commission members present and casting affirmative or negative votes, provided that no vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Commission members.

3.  The Commission shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

Article XV

1.  The Secretariat shall provide services to the Organization in the exercise of its duties and functions.

2.  The chief administrative officer of the Secretariat shall be the Executive Secretary, who shall be appointed by the General Council according to such procedures and on such terms as it may determine.

3.  The staff of the Secretariat shall be appointed by the Executive Secretary in accordance with such rules and procedures as may be determined by the General Council.

4.  The Executive Secretary shall, subject to the general supervision of the General Council, have full power and authority over staff of the Secretariat and shall perform such other functions as the General Council shall prescribe.

Article XVI

1.  Each Contracting Party shall pay the expenses of its own delegation to all meetings held pursuant to this Convention.

2.  The General Council shall adopt an annual budget for the Organization.

3.  The General Council shall establish the contributions due from each Contracting Party under the annual budget on the following basis:

(a) 

10 % of the budget shall be divided among the coastal States in proportion to their nominal catches in the Convention Area in the year ending two years before the beginning of the budget year;

(b) 

30 % of the budget shall be divided equally among all the Contracting Parties; and

(c) 

60 % of the budget shall be divided among all Contracting Parties in proportion to their nominal catches in the Convention Area in the year ending two years before the beginning of the budget year.

The nominal catches referred to above shall be the reported catches of the species listed in Annex I, which forms an integral part of this Convention.

4.  The Executive Secretary shall notify each Contracting Party of the contribution due from that Party as calculated under paragraph 3 of this Article, and as soon as possible thereafter each Contracting Party shall pay to the Organization its contribution.

5.  Contributions shall be payable in the currency of the country in which the headquarters of the Organization is located, except if otherwise authorized by the General Council.

6.  Subject to paragraph 11 of this Article, the General Council shall, at its first meeting, approve a budget for the balance of the first financial year in which the Organization functions and the Executive Secretary shall transmit to the Contracting Parties copies of that budget together with notices of their respective contributions.

7.  For subsequent financial years, drafts of the annual budget shall be submitted by the Executive Secretary to each Contracting Party together with a schedule of contributions, not less than 60 days before the annual meeting of the Organization at which the budgets are to be considered.

8.  A Contracting Party acceding to this Convention during the course of a financial year shall contribute in respect of that year a part of the contribution calculated in accordance with the provisions of this Article, that is proportional to the number of complete months remaining in the year.

9.  A Contracting Party which has not paid its contributions for two consecutive years shall not enjoy any right of casting votes and presenting objections under this Convention until it has fulfilled its obligations, unless the General Council decides otherwise.

10.  The financial affairs of the Organization shall be audited annually by external auditors to be selected by the General Council.

11.  If the Convention enters into force on 1 January 1979, the provisions of Annex II, which forms an integral part of this Convention, shall apply in place of the provisions of paragraph 6.

Article XVII

The Contracting Parties agree to take such action, including the imposition of adequate sanctions for violations, as may be necessary to make effective the provisions of the Convention and to implement any measures which become binding under paragraph 7 of Article XI and any measures which are in force under Article XXIII. Each Contracting Party shall transmit to the Commission an annual statement of the actions taken by it for these purposes.

Article XVIII

The Contracting Parties agree to maintain in force and to implement within the Regulatory Area a scheme of joint international enforcement as applicable pursuant to Article XXIII or as modified by measures referred to in paragraph 5 of Article XI. This scheme shall include provision for reciprocal rights of boarding and inspection by the Contracting Parties and for flag state prosecution and sanctions on the basis of evidence resulting from such boardings and inspections. A report of such prosecutions and sanctions imposed shall be included in the annual statement referred to in Article XVII.

Article XIX

The Contracting Parties agree to invite the attention of any State not a party to this Convention to any matter relating to the fishing activities in the Regulatory Area of the nationals or vessels of that State which appear to affect adversely the attainment of the objectives of this Convention. The Contracting Parties further agree to confer when appropriate upon the steps to be taken towards obviating such adverse effects.

Article XX

1.  The Convention Area shall be divided into scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions, the boundaries of which shall be those defined in Annex III to this Convention.

2.  On the request of the Scientific Council, the General Council may be a two-thirds majority vote of all Contracting Parties, if deemed necessary for scientific or statistical purposes, modify the boundaries of the scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions set out in Annex III, provided that each coastal State exercising fisheries jurisdiction in any part of the area affected concurs in such action.

3.  On the request of the Fisheries Commission and after having consulted the Scientific Council, the General Council may by a two-thirds majority vote of all Contracting Parties, if deemed necessary for management purposes, divide the Regulatory Area into appropriate regulatory divisions and subdivisions. These may subsequently be modified in accordance with the same procedure. The boundaries of any such divisions and subdivisions shall be defined in Annex III.

4.  Annex III to this Convention, either in its present terms or as modified from time to time pursuant to this Article, forms an integral part of this Convention.

Article XXI

1.  Any Contracting Party may propose amendments to this Convention to be considered and acted upon by the General Council at an annual or a special meeting. Any such proposed amendment shall be sent to the Executive Secretary at least 90 days prior to the meeting at which it is proposed to be acted upon, and the Executive Secretary shall immediately transmit the proposal to all Contracting Parties.

2.  The adoption of a proposed amendment to the Convention by the General Council shall require a three-fourths majority of the votes of all Contracting Parties. The text of any proposed amendments so adopted shall be transmitted by the Depositary to all Contracting Parties.

3.  An amendment shall take effect for all Contracting Parties 120 days following the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of receipt of written notification of approval by three-fourths of all Contracting Parties unless any other Contracting Party notifies the Depositary that it objects to the amendment within 90 days of the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of such receipt, in which case the amendment shall not take effect for any Contracting Party. Any Contracting Party which has objected to an amendment may at any time withdraw that objection. If all objections to an amendment are withdrawn, the amendment shall take effect for all Contracting Parties 120 days of the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of receipt of the last withdrawal.

4.  Any party which becomes a Contracting Party to the Convention after an amendment has been adopted in accordance with paragraph 2 of this Article shall be deemed to have approved the said amendment.

5.  The Depositary shall promptly notify all Contracting Parties of the receipt of notifications of approval of amendments, the receipt of notifications of objection or withdrawal of objections, and the entry into force of amendments.

Article XXII

1.  This Convention shall be open for signature at Ottawa until 31 December 1978, by the parties represented at the Diplomatic Conference on the Future of Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries, held at Ottawa from 11 October to 21 October 1977. It shall thereafter be open for accession.

2.  This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by the Signatories and the instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of Canada, referred to in this Convention as ‘the Depositary’.

3.  This Convention shall enter into force upon the first day of January following the deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by not less than six Signatories at least one of which exercises fisheries jurisdiction in waters forming part of the Convention Area.

4.  Any party which has not signed this Convention may accede thereto by a notification in writing to the Depositary. Accessions received by the Depositary prior to the date of entry into force of this Convention shall become effective on the date this Convention enters into force. Accessions received by the Depositary after the date of entry into force of this Convention shall become effective on the date of receipt by the Depositary.

5.  The Depositary shall inform all Signatories and all acceding Parties of all ratifications, acceptances or approvals deposited and accessions received.

6.  The Depositary shall convene the initial meeting of the Organization to be held not more than six months after the coming into force of the Convention, and shall communicate the provisional agenda to each Contracting Party not less than one month before the date of the meeting.

Article XXIII

Upon the entry into force of this Convention, each proposal that has been transmitted or is effective at that time under Article VIII of the International Convention for the Northwest Atlantic Fisheries, 1949, (‘the ICNAF Convention’) shall, subject to the provisions of the ICNAF Convention, become a measure binding on each Contracting Party with respect to the Regulatory Area immediately, if the proposal has become effective under the ICNAF Convention, or at such time as it becomes effective thereunder. Subject to paragraph 3 of Article XII, each such measure shall remain binding on each Contracting Party, until such time as it expires or is replaced by a measure which has become binding pursuant to Article XI of this Convention, provided that no such replacement shall take effect before this Convention has been in force for one year.

Article XXIV

1.  Any Contracting Party may withdraw from the Convention on 31 December of any year by giving notice on or before the preceding 30 June to the Depositary, which shall communicate copies of such notice to other Contracting Parties.

2.  Any other Contracting Party may thereupon withdraw from the Convention on the same 31 ►C1  December by giving notice to the Depositary within one ◄ month of the receipt of a copy of a notice of withdrawal given pursuant to paragraph 1 of this Article.

Article XXV

1.  The original of the Convention shall be deposited with the Government of Canada, which shall communicate certified copies thereof to all the Signatories and to all the acceding Parties.

2.  The Depositary shall register the Convention with the Secretariat of the United Nations.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention.

Done at Ottawa, this 24th day of October 1978, in a single original, in the English and French languages, each text being equally authentic.

ANNEX 1 TO THE CONVENTION

List of species for the determination of the nominal catches to be used in calculating the annual budget pursuant to Article XVI



Atlantic cod ...

Gadus morrhua

Haddock ...

Melanogrammus aeglefinus

Atlantic redfish ...

Sebastes marinus

Silver hake ...

Merluccius bilinearis

Red hake ...

Urophycis chuss

Pollock ...

Pollachius virens

American plaice ...

Hippoglossoides platessoides

Witch flounder ...

Glyptocephalus cynoglossus

Yellowtail flounder ...

Limanda ferruginea

Greenland halibut ...

Keinhardtius hippoglossoides

Roundnose grenadier ...

Macrourus rupestris

Atlantic herring ...

Clupea harengus

Atlantic mackerel ...

Scomber scombrus

Atlantic butterfish ...

Peprilus triacanthus

River herring (alewife) ...

Alosa pseudoharengus

Atlantic argentine ...

Argentina silus

Capelin ...

Mallotus villosus

Long-finned squid ...

Loligo pealei

Shortr-finned squid ...

Illex illecebrosus

Shrimps ...

Pandalus sp.

ANNEX II TO THE CONVENTION

Transitional financial arrangements

1. A Contracting Party which is also a Contracting Party to the International Convention for the Northwest Atlantic Fisheries throughout the year 1979 shall not contribute to the expenses of the Organization in that year. Other Contracting Parties which have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval or acceded to the Convention before 31 December 1979 shall contribute the amount indicated in the Appendix hereto. The contribution of any Contracting Party not included in the Appendix shall be determined by the General Council.

2. The contributions due pursuant to paragraph 1 shall be paid by each Contracting Party as soon as possible after 1 January 1979 or after its accession to the Convention, whichever is later.

Appendix to Annex II to the Convention



Contracting Party

Contribution for 1979

(in $)

Bulgaria

16 325

Canada

82 852

Cuba

20 211

Denmark (Faroe Islands)

6 473

European Economic Community

74 254

German Democratic Republic

19 266

Iceland

12 293

Japan

16 697

Norway

21 107

Poland

29 316

Portugal

22 716

Romania

15 472

Spain

26 224

USSR

72 133

USA

29 947

ANNEX III TO THE CONVENTION

Scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions

The scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions provided for by Article XX of this Convention shall be as follows:

▼M1

1. (a) 

Subarea 0

that portion of the Convention Area bounded on the south by a line extending due east from a point at 61o00' north latitude and 65o00' west longitude to a point at 61o00' north latitude and 59o00' west longitude, thence in a south-easterly direction along a rhumb line to a point at 60o 12' north latitude and 57o 13' west longitude; thence bounded on the east by a series of geodesic lines joining the following points:



Point No

Latitude

Longitude

1

60o12'0

57o13'0

2

61o00'0

57o13'1

3

62o00'5

57o21'1

4

62o02'3

57o 21'8

5

62o03'5

57o22'2

6

62o11'5

57o25'4

7

62o47'2

57o41'0

8

63o22'8

57o57'4

9

63o28'6

57o59'7

10

63o35'0

58o02'0

11

63o37'2

58o01'2

12

63o44'1

57o58'8

13

63o50'1

57o57'2

14

63o52'6

57o56'6

15

63o57'4

57o53'5

16

64o04'3

57o49'1

17

64o12'2

57o48'2

18

65o06'0

57o44'1

19

65o08'9

57o43'9

20

65o11'6

57o44'4

21

65o14'5

57o45'1

22

65o18'1

57o45'8

23

65o23'3

57o44'9

24

65o34'8

57o42'3

25

65o37'7

57o41'9

26

65o50'9

57o40'7

27

65o51'7

57o40'6

28

65o57'6

57o40'1

29

66o03'5

57o39'6

30

66o12'9

57o38'2

31

66o18'8

57o37'8

32

66o24'6

57o37'8

33

66o30'3

57o38'3

34

66o36'1

57o39'2

35

66o37'9

57o39'6

36

66o41'8

57o40'6

37

66o49'5

57o43'0

38

67o21'6

57o52'7

39

67o27'3

57o 54'9

40

67o28'3

57o55'3

41

67o29'1

57o56'1

42

67o 307

57o57'8

43

67o35'3

58o02'2

44

67o39'7

58o06'2

45

67o44'2

58o09'9

46

67o56'9

58o19'8

47

68o01'8

58o23'3

48

68o04'3

58o25'0

49

68o06'8

58o26'7

50

68o07'5

58o27'2

51

68o16'1

58o34'1

52

68o21'7

58o39'0

53

68o25'3

58o42'4

54

68o32'9

59o01'8

55

68o34'0

59o04'6

56

68o37'9

59o14'3

57

68o38'0

59o14'6

58

68o56'8

60o02'4

59

69o00'8

60o09'0

60

69o06'8

60o18'5

61

69o10'3

60o23'8

62

69o12'8

60o27'5

63

69o29'4

60o51'6

64

69o49'8

60o58'2

65

69o55'3

60o59'6

66

69o55'8

61o00'0

67

70o01'6

61o04'2

68

70o07'5

61o08'1

69

70o08'8

61o08'8

70

70o13'4

61o10'6

71

70o33'1

61o17'4

72

70o35'6

61o20'6

73

70o48'2

61o37'9

74

70o51'8

61o42'7

75

71o12'1

62o09'1

76

71o18'9

62o17'5

77

71o25'9

62o25'5

78

71o29'4

62o29'3

79

71o31'8

62o32'0

80

71o32'9

62o33'5

81

71o44'7

62o49'6

82

71o47'3

62o53'1

83

71o52'9

63o03'9

84

72o01'7

63o21'1

85

72o06'4

63o30'9

86

72o11'0

63o41'0

87

72o24'8

64o13'2

88

72o30'5

64o26'1

89

72o36'3

64o38'8

90

72o 437

64o54'3

91

72o 457

64o58'4

92

72o 477

65o00'9

93

72o50'8

65o07'6

94

73o18'5

66o08'3

95

73o25'9

66o25'3

96

73o31'1

67o15'1

97

73o36'5

68o05'5

98

73o37'9

68o12'3

99

73o417

68o29'4

100

73o46'1

68o48'5

101

73o46'7

68o51'1

102

73o52'3

69o11'3

103

73o57'6

69o31'5

104

74o02'2

69o50'3

105

74o02'6

69o52'0

106

74o06'1

70o06'6

107

74o07'5

70o12'5

108

74o10'0

70o23'1

109

74o12'5

70o33'7

110

74o24'0

71o25'7

111

74o28'6

71o45'8

112

74o44'2

72o53'0

113

74o50'6

73o02'8

114

75o00'0

73o16'3

115

75o05'

73o30'

and thence due north to the parallel of 78o 10' north latitude; and bounded on the west by a line beginning at 61o00' north latitude and 65o00' west longitude and extending in a north-westerly direction along a rhumb line to the coast of Baffin Island at East Bluff (61o55' north latitude and 66o 20' west longitude), and thence in a northerly direction along the coast of Baffin Island, Bylot Island, Devon Island and Ellesmere Island and following the meridian of 80o west longitude in the waters between those islands to 78o 10' north latitude; and bounded on the north by the parallel of 78o 10' north latitude.

▼B

1. (b) 

Subarea 0 is composed of two divisions:



Division 0A

—  That portion of the subarea lying to the north of the parallel of 66o15' north latitude;

Division OB

—  That portion of the subarea lying to the south of the parallel of 65o15' north latitude.

▼M1

2. (a) 

Sub-area 1

that portion of the Convention Area lying to the east of Sub-area 0 and to the north and east of a rhumb line joining a point at 60o12' north latitude and 57o13' west longitude with a point at 52o15' north latitude and 42o00' west longitude.

▼B

2. (b) 

Subarea 1 is composed of six divisions:



Division 1A

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 68o50' north latitude (Christianshaab);

Division 1B

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 66o15' north latitude (five nautical miles north of Umanarsugssuak) and the parallel of 68o50' north latitude (Christianshaab);

Division 1C

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 64o15' north latitude (four nautical miles north of Godthaab) and the parallel of 66o15' north latitude (five nautical miles north of Umanarsugssuak);

Division 1D

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 62o30' north latitude (Frederikshaab Glacier) and the parallel of 64o15' north latitude (four nautical miles north of Godthaab);

Division IE

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 60o45' north latitude (Cape Desolation) and the parallel of 62o30' north latitude (Frederikshaab Glacier);

Division 1F

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 60o45' north latitude (Cape Desolation).

3. (a) 

Subarea 2

That portion of the Convention Area lying to the east of the meridian of 64o30' west longitude in the area of Hudson Strait, to the south of Subarea 0, to the south and west of Subarea 1 and to the north of the parallel of 52o15' north latitude.

3. (b) 

Subarea 2 is composed of three divisions:



Division 2G

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 57o40' north latitude (Cape Mugford);

Division 2H

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 55o20' north latitude (Hopedale) and the parallel of 57o40' north latitude (Cape Mugford);

Division 2J

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 55o20' north latitude (Hopedale).

4. (a) 

Subarea 3

That portion of the Convention Area lying south of the parallel of 52o15' north latitude; and to the east of a line extending due north from Cape Bauld on the north coast of Newfoundland to 52o15' north latitude; to the north of the parallel of 39o00' north latitude; and to the east and north of a rhumb line commencing at 39o00' north latitude, 50o00' west longitude and extending in a northwesterly direction to pass through a point at 43o30' north latitude, 55o00' west longitude in the direction of a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude until it intersects a straight line connecting Cape Ray, on the coast of Newfoundland, with Cape North on Cape Breton Island; thence in a northeasterly direction along said line to Cape Ray.

4. (b) 

Subarea 3 is composed of six divisions:



Division 3K

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 49o15' north latitude (Cape Freels, Newfoundland);

Division 3L

—  That portion of the subarea lying between the Newfoundland coast from Cape Freels to Cape St Mary and a line described as follows: Beginning at Cape Freels, thence due east to the meridian of 46o30' west longitude, thence due south to the parallel of 46o00' north latitude, thence due west to the meridian of 54o30' west longitude, thence along a rhumb line to Cape St Mary, Newfoundland;

Division 3M

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 49o15' north latitude and east of the meridian of 46o30' west longitude;

Division 3N

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 46o00' north latitude and between the meridian of 46o30' west longitude and the meridian of 51o00' west longitude;

Division 30

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 46o00' north latitude and between the meridian of 51o00' west longitude and the meridian of 54o30' west longitude;

Division 3P

—  That portion of the subarea lying south of the Newfoundland coast and west of a line from Cape St Mary, Newfoundland to a point at 46o00' north latitude, 54o30' west longitude, thence due south to the limit of the subarea;

Division 3P is divided into two subdivisions:



3Pn

—  Northwestern subdivision — That portion of Division 3P lying north-west of a line extending from Burgeo Island, Newfoundland, approximately southwest to a point at 46o50' north latitude and 58o50' west longitude;

3Ps

—  Southeastern subdivision — That portion of Division 3P lying south-east of the line defined for Subdivision 3Pn.

5. (a) 

Subarea 4

That portion of the Convention Area lying north of the parallel of 39o00' north latitude, to the west of Subarea 3, and to the east of a line described as follows: Beginning at the terminus of the international boundary between the United States of America and Canada in Grand Manan Channel, at a point at 44o46' 35·346" north latitude; 66o54' 11·253" west longitude; thence due south to the parallel of 43o50' north latitude; thence due west to the meridian of 67o40' west longitude; thence due south to the parallel of 42o20' north latitude; thence due east to a point in 66o00' west longitude; thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 42o00' north latitude and 65o40' west longitude; and thence due south to the parallel of 39o00' north latitude.

5. (b) 

Subarea 4 is divided into six divisions:



Division 4R

—  That portion of the subarea lying between the coast of Newfoundland from Cape Bauld to Cape Ray and a line described as follows: Beginning at Cape Bauld, thence due north to the parallel of 52o15' north latitude, thence due west to the Labrador coast, thence along the Labrador coast to the terminus of the Labrador-Quebec boundary, thence along a rhumb line in a southwesterly direction to a point at 49o25' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to the point at which the boundary of Subarea 3 intersects the straight line joining Cape North, Nova Scotia with Cape Ray, Newfoundland, thence to Cape Ray, Newfoundland;

Division 4S

—  That portion of the subarea lying between the south coast of the Province of Quebec from the terminus of the Labrador-Quebec boundary to Pte. des Monts and a line described as follows: Beginning at Pte. des Monts, thence due east to a point at 49o25' north latitude, 64o40' west longitude, thence along a rhumb line in an east-southeasterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence due north to a point at 49o25' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a northeasterly direction to the terminus of the Labrador-Quebec boundary;

Division 4T

—  That portion of the subarea lying between the coasts of Nova Scotia, New Brunswick, and Quebec from Cape North to Pte. des Monts and a line described as follows: Beginning at Pte. des Monts, thence due east to a point at 49o25' north latitude, 64o40' west longitude, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a southerly direction to Cape North, Nova Scotia;

Division 4V

—  That portion of the subarea lying between the coast of Nova Scotia between Cape North and Fourchu and a line described as follows: Beginning at Fourchu, thence along a rhumb line in an easterly direction to a point at 45o40' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south along the meridian of 60o00' west longitude, to the parallel of 44o10' north latitude, thence due east to the meridian of 59o00' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, thence due east to a point where the boundary between Subareas 3 and 4 meets the parallel of 39o00' north latitude, thence along the boundary between Subareas 3 and 4 and a line continuing in a northwesterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, and thence along a rhumb line in a southerly direction to Cape North, Nova Scotia;

Division 4V is divided into two subdivisions:



4Vn

—  Northern subdivision — That portion of Division 4V lying north of the parallel of 45o40' north latitude;

4Vs

—  Southern subdivision — That portion of Division 4V lying south of the parallel of 45o40' north latitude;



Division 4W

—  That portion of the subarea lying between the coast of Nova Scotia between Halifax and Fourchu and a line described as follows: Beginning at Fourchu, thence along a rhumb line in an easterly direction to a point at 45o40' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south along the meridian of 60o00' west longitude to a parallel of 44o10' north latitude, thence due east to the meridian of 59o00' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, thence due west to the meridian of 63o20' west longitude, thence due north to a point on that meridian in 44o20' north latitude, thence along a rhumb line in a northwesterly direction to Halifax, Nova Scotia;

Division 4X

—  That portion of the subarea lying between the western boundary of Subarea 4 and the coasts of New Brunswick and Nova Scotia from the terminus of the boundary between New Brunswick and Maine to Halifax, and a line described as follows: Beginning at Halifax, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 44o20' north latitude, 63o20' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, and thence due west to the meridian of 65o40' west longitude.

6. (a) 

Subarea 5

That portion of the Convention Area lying to the west of the western boundary of Subarea 4, to the north of the parallel of 39o00' north latitude, and to the east of the meridian of 71o40' west longitude.

6. (b) 

Subarea 5 is composed of two divisions:



Division 5Y

—  That portion of the subarea lying between the coasts of Maine, New Hampshire and Massachusetts from the border between Maine and New Brunswick to 70o00' west longitude on Cape Cod (at approximately 42o00' north latitude) and a line described as follows: Beginning at a point on Cape Cod at 70o00' west longitude (at approximately 42o00' north latitude), thence due north to 42o20' north latitude, thence due east to 67o40' west longitude at the boundary of Subareas 4 and 5, and thence along that boundary to the boundary of Canada and the United States;

Division 5Z

—  That portion of the subarea lying to the south and east of Division 5Y.

Division 5Z is divided into two portions: an eastern and a western portion defined as follows:



5Ze —

Eastern portion — That portion of Division 5Z lying east of the meridian of 70o00' west longitude;

5Zw —

Western portion — That portion of Division 5Z lying west of the meridian of 70o00' west longitude;

7. (a) 

Subarea 6

That part of the Convention Area bounded by a line beginning at a point on the coast of Rhode Island at 71o40' west longitude; thence due south to 39o00' north latitude; thence due east to 42o00' west longitude; thence due south to 35o00' north latitude; thence due west to the coast of North America; thence northwards along the coast of North America to the point on Rhode Island at 71o40' west longitude.

7. (b) 

Subarea 6 is composed of eight divisions:



Division 6A

—  That portion of the subarea lying to the north of the parallel of 39o00' north latitude and to the west of Subarea 5;

Division 6B

—  That portion of the subarea lying to the west of 70o00' west longitude, to the south of the parallel of 39o00' north latitude, and to the north and west of a line running westward along the parallel of 37o00' north latitude to 76o00' west longitude and thence due south to Cape Henry, Virginia;

Division 6C

—  That portion of the subarea lying to the west of 70o00' west longitude and to the south of the parallel of 35o00' north latitude;

Division 6D

—  That portion of the subarea lying to the east of Divisions 6B and 6C and to the west of 65o00' west longitude;

Division 6E

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6D to the west of 60o00' west longitude;

Division 6F

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6E and to the west of 55o00' west longitude;

Division 6G

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6F and to the west of 50o00' west longitude;

Division 6H

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6G and to the west of 42o00' west longitude.