20.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 420/2


VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ – EACEA/21/2018

Program Erasmus+ Klíčová akce 3 – Podpora reformy politiky

Sociální začleňování a společné hodnoty: přispění v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

(2018/C 420/02)

1.   CÍLE

V rámci této výzvy k předkládání návrhů budou podporovány projekty nadnárodní spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

Každá žádost se musí zabývat jedním obecným cílem a jedním ze specifických cílů. Obecné i specifické cíle této výzvy jsou vyčerpávající: návrhy, které se jimi nebudou zabývat, nebudou posuzovány.

Obecné cíle

Tyto návrhy se mají zabývat jedním ze dvou níže uvedených obecných cílů:

1.

šíření nebo rozšiřování příkladů správné praxe v oblasti inkluzivního vzdělávání a prosazování společných hodnot iniciovaných zejména na místní úrovni. V souvislosti s touto výzvou se rozšiřováním rozumí opakování správné praxe v širším rozsahu/její uplatňování v jiném kontextu nebo její provádění na vyšší/systémové úrovni

nebo

2.

vytváření a provádění inovativních metod a postupů s cílem posílit inkluzivní vzdělávání a propagovat společné hodnoty.

Specifické cíle

Tyto návrhy se mají zabývat jedním z těchto specifických cílů:

zlepšování osvojování sociálních a občanských dovedností, podpora znalostí hodnot a základních práv, jejich chápání a ctění,

podpora inkluzivního vzdělávání a odborné přípravy a vzdělávání znevýhodněných studentů, a to včetně podporování pedagogických pracovníků při řešení pestrosti a posilování pestrosti mezi nimi,

posilování kritického myšlení a mediální gramotnosti studentů, rodičů a pedagogických pracovníků,

podpora začleňování nově příchozích migrantů do kvalitního vzdělávání, včetně posuzování znalostí a potvrzování předchozího vzdělání,

posilování digitálních dovedností a kompetencí digitálně vyloučených skupin (včetně starších lidí, migrantů a mládeže ze znevýhodněných skupin) prostřednictvím partnerství mezi školami, podniky a neformálním sektorem, včetně veřejných knihoven.

Doporučuje se, aby projekty ve svých činnostech v možných případech zahrnovaly vzory.

2.   ZPŮSOBILOST

2.1.   Způsobilí žadatelé

Způsobilými žadateli jsou veřejné a soukromé organizace činné v oblastech vzdělávání, odborné přípravy a mládeže nebo v jiných sociálně-ekonomických odvětvích nebo organizace vykonávající meziodvětvové činnosti (např. kulturní organizace, občanská společnost, sportovní organizace, střediska pro uznávání, obchodní komory, obchodní organizace atd.).

Způsobilé jsou pouze právnické osoby usazené v těchto zemích účastnících se programu:

28 členských států Evropské unie (1),

země ESVO/EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko,

kandidátské země EU: Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Turecko a Srbsko (2).

Minimálním požadavkem na složení partnerství pro tuto výzvu jsou čtyři způsobilé organizace ze čtyř různých zemí účastnících se programu.

Jsou-li do projektu zapojeny sítě, musí konsorcium zahrnovat alespoň dvě organizace, které nejsou členy sítě/sítí a celkově by mělo zastupovat alespoň čtyři způsobilé země.

2.2.   Způsobilé činnosti a doba trvání projektu

Za způsobilé k financování budou považovány pouze činnosti probíhající v zemích účastnících se programu (viz oddíl 2.1). Náklady, které se týkají činností prováděných mimo tyto země nebo organizacemi, které nejsou zaregistrovány v zemích účastnících se programu, nejsou způsobilé. Výjimečně nebo v individuálních případech lze poskytnout příspěvek na činnosti, které zahrnují jiné státy než země účastnící se programu, musí je ale předem zvlášť schválit výkonná agentura.

Činnosti musí být zahájeny k 1. listopadu 2019, 1. prosinci 2019, nebo 15. lednu 2020.

Délka trvání projektu musí být 24 nebo 36 měsíců.

3.   OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY

Projekty by měly vést mj. k tomuto:

lepší informovanost, znalosti a porozumění v oblasti správné praxe v příslušných vzdělávacích institucích a komunitách,

lepší využití moderních inovativních přístupů v politice nebo praxi,

lepší informovanost, motivace a kompetence vedoucích pracovníků v oblasti vzdělávání a pedagogů, pokud jde o přístupy k inkluzivnímu vzdělávání a prosazování společných hodnot,

aktivní zapojování rodin a místních komunit do podpůrných přístupů k inkluzivnímu vzdělávání a do prosazování společných hodnot,

rozšířenější a účinnější nástroje na podporu institucí v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a poskytovatelů vzdělávání při zavádění přístupů k inkluzivnímu vzdělávání a prosazování společných hodnot.

4.   DOSTUPNÝ ROZPOČET:

Celkový dostupný rozpočet na spolufinancování projektů v rámci této výzvy činí 10 000 000 EUR.

Finanční příspěvek EU nesmí překročit 80 % celkových způsobilých projektových nákladů.

Maximální výše grantu na jeden projekt bude činit 500 000 EUR.

Agentura si vyhrazuje právo nerozdělit všechny dostupné finanční prostředky.

5.   KRITÉRIA PRO UDĚLENÍ GRANTU

Způsobilé návrhy budou posuzovány na základě těchto kritérií:

1)

význam projektu (30 %);

2)

kvalita koncepce a provádění projektu (20 %);

3)

kvalita partnerství a dohod o spolupráci (20 %);

4)

dopad, šíření a udržitelnost (30 %).

6.   POSTUP PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ A LHŮTA

Uzávěrka pro podání žádostí je: 26. února 2019 – 12:00 (poledne bruselského času).

Žádáme žadatele, aby si pečlivě přečetli veškeré informace o výzvě k předkládání návrhů EACEA/21/2018 a postupu podávání žádostí a aby použili dokumenty, které naleznou na adrese:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (odkaz týkající se výzvy EACEA/21/2018))

Žádost a její povinné přílohy musí být předloženy on-line s použitím příslušného elektronického formuláře.

7.   INFORMACE O VÝZVĚ

Kompletní informace o výzvě EACEA/21/2018 jsou k dispozici na adrese:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (odkaz týkající se výzvy EACEA/21/2018)

Kontaktní e-mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu


(1)  Informace pro žadatele ze Spojeného království: Vezměte na vědomí, že kritéria způsobilosti musí být splněna po celou dobu projektu. Pokud Spojené království vystoupí z EU během období projektu, aniž by byla uzavřena dohoda s EU zajišťující zejména pokračující způsobilost britských žadatelů, bude poskytování financování EU zastaveno (přičemž účast bude pokračovat tam, kde to bude možné) nebo na základě článku II.16.3.1 písm. a) grantové dohody budete muset z projektu odejít.

(2)  Rozpočtové úpravy vyplývající z toho, že se Srbsko stalo zemí účastnící se programu Erasmus+, budou platit od 1. ledna 2019 za předpokladu, že bude přijato rozhodnutí Komise, kterým se schvaluje (pozměněná) dohoda mezi Evropskou unií a Republikou Srbsko o účasti Republiky Srbsko v programu Erasmus+: programu Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport k 1. lednu 2019.