2.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 65/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/350

ze dne 1. března 2022,

kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/351 ze dne 1. března 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (1),

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. července 2014 Rada přijala nařízení (EU) č. 833/2014 (2).

(2)

Nařízení (EU) č. 833/2014 provádí některá opatření stanovená v rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP (3).

(3)

Dne 1. března 2022 Rada přijala rozhodnutí (SZBP) 2022/351, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP a ukládají nováomezující opatření za účelem zavedení nových opatření proti ruským sdělovacím prostředkům, které jsou zapojeny do propagandistických činností.

(4)

Evropská rada v závěrech ze dne 24. února 2022 co nejdůrazněji odsoudila nevyprovokovanou a neodůvodněnou vojenskou agresi Ruské federace vůči Ukrajině. Rusko svými protiprávními vojenskými akcemi hrubě porušuje mezinárodní právo, zásady Charty Organizace spojených národů a ohrožuje evropskou a celosvětovou bezpečnost a stabilitu. Evropská rada vyzvala k urychlenému vypracování a přijetí dalšího souboru individuálních a hospodářských sankcí. Evropská rada vyzvala Rusko a Ruskem podporované ozbrojené formace, aby zastavily svou dezinformační kampaň.

(5)

Ve svých závěrech ze dne 10. května 2021 Rada zdůraznila potřebu dále posílit odolnost a schopnost Unie a členských států čelit hybridním hrozbám, včetně dezinformací, a zajistit koordinované a integrované použití stávajících a možných nových nástrojů boje proti hybridním hrozbám na úrovni Unie a členských států, jakož i možné reakce v oblasti hybridních hrozeb, mj. včetně zahraničního vměšování a ovlivňování, jež mohou zahrnovat preventivní opatření, jakož i vynucené zvýšení nákladů pro nepřátelské státní a nestátní subjekty.

(6)

Ruská federace zahájila systematickou mezinárodní kampaň zaměřenou na manipulaci se sdělovacími prostředky a zkreslení faktů s cílem posílit svou strategii destabilizace sousedních zemí, Unie a jejích členských států. Propaganda se zejména opakovaně a důsledně zaměřuje na evropské politické strany, zejména v období voleb, jakož i na občanskou společnost, žadatele o azyl, ruské etnické menšiny, genderové menšiny, a fungování demokratických institucí v EU a jejích členských státech.

(7)

S cílem ospravedlnit a podpořit svou agresi vůči Ukrajině se Ruská federace zapojila do soustavných a koordinovaných propagandistických akcí zaměřených na občanskou společnost v Unii a sousedních zemích, a které vážně zkreslují fakta a manipulují s nimi.

(8)

Uvedená propaganda je šířena prostřednictvím řady sdělovacích prostředků pod stálou přímou či nepřímou kontrolou vedení Ruské federace. Tato opatření představují významnou a přímou hrozbu pro veřejný pořádek a bezpečnost Unie.

(9)

Uvedené sdělovací prostředky mají zásadní význam pro prosazování a podporu agrese proti Ukrajině a pro destabilizaci sousedních zemí.

(10)

Vzhledem k závažnosti situace a v reakci na činnosti Ruska destabilizující situaci na Ukrajině je nutné v souladu se základními právy a svobodami uznanými v Listině základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“), zejména s právem na svobodu projevu a informací, jak je uznáno v článku 11 Listiny, zavést další omezující opatření s cílem urychleně pozastavit činnost těchto sdělovacích prostředků v Unii nebo zaměřených na Unii. Tato opatření by měla být zachována, dokud nebude agrese vůči Ukrajině ukončena a dokud Ruská federace a její přidružené sdělovací prostředky neukončí propagandistické akce proti Unii a jejím členským státům. .

(11)

V souladu se základními právy a svobodami uznanými v Listině, a zejména s právem na svobodu projevu a informací, svobodou podnikání a právem na vlastnictví, která jsou uznány v článcích 11, 16 a 17 Listiny, tato opaření nebrání těmto sdělovacím prostředkům a jejich zaměstnancům, aby v Unii vykonávali jiné činnosti než vysílání, jako je například výzkum a vedení rozhovorů. Těmito opatřeními není zejména dotčena povinnost respektovat práva, svobody a zásady uvedené v článku 6 Smlouvy o Evropské unii, v Listině a v ústavách členských států v rozsahu jejich příslušných oblastí působnosti

(12)

Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a proto je, zejména z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňování ve všech členských státech, nezbytné regulační opatření na úrovni Unie.

(13)

Nařízení (EU) č. 833/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 833/2014 se mění takto:

1)

za článek 2e se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 2f

1.   Provozovatelům se zakazuje vysílat jakýkoli obsah prováděný právnickými osobami, subjekty nebo orgány uvedenými v příloze XV, a to i prostřednictvím přenosu nebo šíření jakýmikoli prostředky, jako jsou kabelové, satelitní, IP-TV, prostřednictvím poskytovatelů internetových služeb, internetové platformy nebo aplikace pro sdílení videonahrávek, ať již nové, nebo předem nainstalované, nebo umožnit jejich vysílání či k němu jinak přispívat.

2.   Veškeré licence či povolení, ujednání o přenosu a distribuci s právnickými osobami, subjekty nebo orgány uvedenými v příloze XV se pozastavují.“;

2)

ustanovení čl. 11 odst. 1 písm. a) se nahrazuje tímto:

„a)

právnickými osobami, subjekty nebo orgány uvedenými v příloze III, IV, V,VI, XII, XIII, XIV nebo XV nebo uvedenými v čl. 5 odst. 1 písm. b) nebo c), v čl. 5 odst. 2 písm. b) nebo c), v čl. 5 odst. 3 písm. c) nebo d), v čl. 5 odst. 4 písm. b) nebo c) a v čl. 5a písm. a), b) nebo c) nebo v článku 5h.“;

3)

článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Zakazuje se vědomá a záměrná účast na činnostech, jejichž cílem nebo důsledkem je obcházení zákazů stanovených v tomto nařízení, včetně jednání jako zástupců fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů uvedených v čl. 2e odst. 3, článcích 2f, 5, 5a, 5b, 5e, 5f nebo 5h nebo jednání v jejich prospěch použitím výjimek uvedených v čl. 2e odst. 4, čl. 5 odst. 6, čl. 5a odst. 2 a 5, čl. 5b odst. 2 a 3, čl. 5e odst. 2 nebo čl. 5f odst. 2.“;

4)

text uvedený v příloze tohoto rozhodnutí se vkládá jako příloha XV nařízení (EU) č. 833/2014.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. března 2022.

Za Radu

předseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Viz strana 2022/351 v tomto čísle Úředního věstníku.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 13).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA XV

Seznam právnických osob, subjektů nebo orgánů uvedených v článku 2f

RT– Russia Today v angličtině

RT– Russia Today Spojené království

RT– Russia Today Německo

RT– Russia Today Francie

RT– Russia Today Španělsko

Sputnik