22.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 433/11


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/2174

ze dne 19. října 2020,

kterým se mění přílohy IC, III, IIIA, IV, V, VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (1), a zejména na čl. 58 odst. 1 písm. a) a c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Konference smluvních stran Basilejské úmluvy na svém 14. zasedání v květnu 2019 přijala rozhodnutí BC-14/12 o začlenění nové položky nebezpečného plastového odpadu (položka A 3210) do přílohy VIII a dvou nových položek plastových odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné do přílohy II (položka Y48) a do přílohy IX (položka B3011) Basilejské úmluvy. Tyto změny nabudou účinnosti dnem 1. ledna 2021.

(2)

Je vhodné, aby Unie, která je smluvní stranou Basilejské úmluvy, změnila příslušné přílohy nařízení (ES) č. 1013/2006 tak, aby se zohlednily změny týkající se položek plastových odpadů v přílohách Basilejské úmluvy.

(3)

Výbor pro environmentální politiku OECD přijal změny dodatku 4 k rozhodnutí OECD (2) týkající se nebezpečného plastového odpadu a vysvětlení v dodatcích 3 a 4 k rozhodnutí OECD dne [7. září 2020]. Tyto změny nabudou účinnosti dnem 1. ledna 2021. Je vhodné, aby Unie změnila příslušné přílohy nařízení (ES) č. 1013/2006 tak, aby se tyto změny zohlednily.

(4)

Toto nařízení zohledňuje skutečnost, že v rámci OECD nebyla přijata žádná dohoda o začlenění změn příloh Basilejské úmluvy, jež se týkají plastových odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (položky B3011 a Y48), do dodatků k rozhodnutí OECD.

(5)

S ohledem na vývoz plastového odpadu z Unie do třetích zemí a dovoz plastového odpadu ze třetích zemí do Unie by měly být přílohy III, IV a V nařízení (ES) č. 1013/2006 změněny tak, aby zohledňovaly změny příloh II, VIII a IX Basilejské úmluvy a změny dodatku 4 k rozhodnutí OECD. Od 1. ledna 2021 bude tedy v rámci položek AC300 a Y48 vývoz plastového odpadu z Unie a jeho dovoz do Unie, pokud se týká třetích zemí, na které se vztahuje rozhodnutí OECD (3), podléhat postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu. V souladu s čl. 36 odst. 1 písm. a) a b) a přílohou V nařízení (ES) č. 1013/2006 bude zakázán vývoz plastového odpadu v rámci položek A 3210 a Y48 do třetích zemí, na něž se rozhodnutí OECD nevztahuje.

(6)

Vzhledem k tomu, že Unie podala sekretariátu Basilejské úmluvy podle článku 11 této úmluvy oznámení ohledně přepravy odpadu v rámci Unie, není povinna provádět změny příloh Basilejské úmluvy týkající se plastových odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (položky B3011 a Y48) do práva Unie, pokud jde o přepravu mezi členskými státy. Aby však byla zaručena právní srozumitelnost, měly by být do příloh III, IIIA a IV nařízení (ES) č. 1013/2006 začleněny nové položky týkající se přepravy plastových odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné v rámci Unie, které budou zohledňovat terminologii použitou v nových položkách B3011 a Y48 Basilejské úmluvy a u kterých budou v zásadě zachovány stávající kontroly přepravy v rámci Unie.

(7)

Na posledních zasedáních konference smluvních stran Basilejské úmluvy bylo přijato několik technických pokynů a dalších pokynů pro nakládání s různými toky odpadů způsobem šetrným k životnímu prostředí. Tyto technické pokyny a další pokyny jsou užitečným vodítkem, a je proto třeba je doplnit do přílohy VIII nařízení (ES) č. 1013/2006.

(8)

Nařízení (ES) č. 1013/2006 by tudíž mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Vzhledem k tomu, že změny příloh Basilejské úmluvy a dodatky k rozhodnutí OECD nabudou účinnosti dnem 1. ledna 2021, měly by změny nařízení (ES) č. 1013/2006, které s těmito změnami souvisejí, rovněž nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2021,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1013/2006 se mění takto:

1)

Přílohy IC, III, IIIA, IV, V a VII se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení;

2)

Příloha VIII se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 odst. 1 se použije ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. října 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 190, 12.7.2006, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Rady OECD C(2001)107/v konečném znění o revizi rozhodnutí C(92)39/v konečném znění o kontrole pohybu odpadů určených k využití přes hranice států.

(3)  Rozhodnutí Rady OECD C(2001)107/v konečném znění o revizi rozhodnutí C(92)39/v konečném znění o kontrole pohybu odpadů určených k využití přes hranice států.


PŘÍLOHA I

Přílohy IC, III, IIIA, IV, V a VII nařízení (ES) č. 1013/2006 se mění takto:

1)

v příloze IC bodě 25 písm. e) se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Tyto kódy mohou být zařazeny do příloh IIIA, IIIB, IV (EU48) nebo IVA tohoto nařízení. V takovém případě by mělo být před kódy uvedeno číslo přílohy. Pokud jde o přílohu IIIA, uvede se příslušný kód (uvedou se příslušné kódy) daný (dané) v příloze IIIA, v příslušném pořadí. Některé položky podle Basilejské úmluvy, jako jsou B1100 a B3020, jsou omezeny pouze na konkrétní toky odpadů, jak uvádí příloha IIIA.“;

2)

příloha III se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

„SEZNAM ODPADŮ, NA KTERÉ SE VZTAHUJÍ OBECNÉ POŽADAVKY NA INFORMACE STANOVENÉ V ČLÁNKU 18 („ZELENÝ“ SEZNAM ODPADŮ)“;

b)

v části I se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

jakýmkoli odkazem v příloze IX Basilejské úmluvy na seznam A rozumí odkaz na přílohu IV tohoto nařízení;“

c)

v části I se písmeno g) nahrazuje tímto:

„g)

pro odpad přepravovaný v rámci Unie se položka B3011 Basilejské úmluvy nepoužije a místo toho se použije následující položka:

EU3011

Plastový odpad (viz související položka AC300 v části II přílohy IV a související položka EU48 v části I přílohy IV):

Níže uvedený plastový odpad, pokud neobsahuje téměř žádné nečistoty ani jiné druhy odpadu (*):

Plastový odpad, který se téměř výlučně (**) skládá z jednoho nehalogenovaného polymeru, mimo jiné včetně následujících polymerů:

polyethylen (PE)

polypropylen (PP)

polystyren (PS)

akrylonitril-butadien-styren (ABS)

polyethylentereftalát (PET)

polykarbonáty (PC)

polyethery

Plastový odpad, který se téměř výlučně (**) skládá z jedné tvrzené pryskyřice nebo výrobku z její kondenzace, mimo jiné včetně následujících pryskyřic:

močovinoformaldehydové pryskyřice

fenolformaldehydové pryskyřice

melaminformaldehydové pryskyřice

epoxidové pryskyřice

alkydové pryskyřice

Plastový odpad, který se téměř výlučně (**) skládá z jednoho z následujících fluorovaných polymerů (***):

perfluorethylen/propylen (FEP)

perfluoralkoxyalkany:

tetrafluorethylen/perfluoralkylvinylether (PFA)

tetrafluorethylen/perfluormethylvinylether (MFA)

polyvinylfluorid (PVF)

polyvinylidenfluorid (PVDF)

polytetrafluorethylen (PTFE)

Polyvinylchlorid (PVC)

(*)  V souvislosti s formulací „neobsahuje téměř žádné nečistoty ani jiné druhy odpadu“ lze jako referenční bod použít mezinárodní a vnitrostátní specifikace."

(**)  V souvislosti s výrazem „téměř výlučně“ lze jako referenční bod použít mezinárodní a vnitrostátní specifikace."

(**)  V souvislosti s výrazem „téměř výlučně“ lze jako referenční bod použít mezinárodní a vnitrostátní specifikace."

(**)  V souvislosti s výrazem „téměř výlučně“ lze jako referenční bod použít mezinárodní a vnitrostátní specifikace."

(***)  Spotřebitelské odpady jsou vyloučeny.“;"

d)

v části II se zrušuje tento text:

Odpad z tuhých plastů

GH013

391530 ex 390410—40

Polymery vinylchloridu“;

3)

příloha IIIA se mění takto:

a)

v bodě 3 se zrušují písmena d), e) a f);

b)

doplňuje se nový bod 4, který zní:

„4.

Do této přílohy jsou pouze pro účely přepravy v rámci Unie zahrnuty následující směsi odpadů zařazených do samostatných odrážek nebo pododrážek téže položky:

a)

směsi odpadů zařazených pod položku EU3011 a uvedených pod odrážkou nehalogenované polymery;

b)

směsi odpadů zařazených pod položku EU3011 a uvedených pod odrážkou tvrzené pryskyřice nebo výrobky z jejich kondenzace;

c)

směsi odpadů zařazených pod položku EU3011 a uvedených pod odrážkou „perfluoralkoxyalkany“.“;

4)

příloha IV se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

„SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ PODLÉHAJÍ POSTUPU PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO OZNÁMENÍ A SOUHLASU („ŽLUTÝ“ SEZNAM ODPADŮ)“;

b)

část I se mění takto:

i)

první a druhý pododstavec se nahrazují tímto:

„Následující odpady podléhají postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu:

Seznamy uvedené v přílohách II a VIII Basilejské úmluvy (*).

(*)  Příloha VIII Basilejské úmluvy je uvedena v tomto nařízení v příloze V části 1 seznamu A. Příloha II Basilejské úmluvy je uvedena v tomto nařízení v příloze V části 3 seznamu A.“;"

ii)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

odkazem v příloze VIII Basilejské úmluvy na seznam B se rozumí odkaz na přílohu III tohoto nařízení“;

iii)

doplňují se nová písmena e) a f), která znějí:

„e)

Položka A 3210 Basilejské úmluvy se nepoužije a místo toho se použije položka AC300 v části II.

f)

Pro odpad přepravovaný v rámci Unie se položka Y48 Basilejské úmluvy nepoužije a místo toho se použije následující položka:

EU48:

Plastový odpad, na který se nevztahuje položka AC300 v části II ani položka EU3011 v části I přílohy III, jakož i směsi plastového odpadu, na něž se nevztahuje bod 4 přílohy IIIA.“;

c)

v části II se za položku AC270 vkládá nová položka, která zní:

„AC300

Plastový odpad, včetně jeho směsí, obsahující složky nebo kontaminovaný složkami uvedenými v příloze I v takové míře, že vykazuje vlastnosti uvedené v příloze III (viz obdobnou položku EU3011 v části I přílohy III a obdobnou položku EU48 v části I)“;

5)

příloha V se mění takto:

a)

část 1 se mění takto:

i)

na seznam A v oddíle A3 se doplňuje nová položka, která zní:

„A3210

Plastový odpad, včetně jeho směsí, obsahující složky nebo kontaminovaný složkami uvedenými v příloze I v takové míře, že vykazuje vlastnosti uvedené v příloze III (viz obdobnou položku B3011 na seznamu B v této části a položku Y48 na seznamu A v části 3);“

ii)

v seznamu B se oddíl B3 mění takto:

položka B3010 se zrušuje;

před položku B3020 se vkládá nová položka, která zní:

„B3011

Plastový odpad (viz obdobnou položku A 3210 na seznamu A v této části a položku Y48 na seznamu A v části 3)

Níže uvedený plastový odpad, pokud je určený k recyklaci (*) způsobem šetrným k životnímu prostředí a pokud neobsahuje téměř žádné nečistoty ani jiné druhy odpadu (**):

Plastový odpad, který se téměř výlučně (***) skládá z jednoho nehalogenovaného polymeru, mimo jiné včetně následujících polymerů:

polyethylen (PE)

polypropylen (PP)

polystyren (PS)

akrylonitril-butadien-styren (ABS)

polyethylentereftalát (PET)

polykarbonáty (PC)

polyethery

Plastový odpad, který se téměř výlučně (***) skládá z jedné tvrzené pryskyřice nebo výrobku z její kondenzace, mimo jiné včetně následujících pryskyřic:

močovinoformaldehydové pryskyřice

fenolformaldehydové pryskyřice

melaminformaldehydové pryskyřice

epoxidové pryskyřice

alkydové pryskyřice

Plastový odpad, který se téměř výlučně (***) skládá z jednoho z následujících fluorovaných polymerů: (****)

perfluorethylen/propylen (FEP)

perfluoralkoxyalkany:

tetrafluorethylen/perfluoralkylvinylether (PFA)

tetrafluorethylen/perfluormethylvinylether (MFA)

polyvinylfluorid (PVF)

polyvinylidenfluorid (PVDF)

Směsi plastových odpadů, které se skládají z polyethylenu (PE), polypropylenu (PP) a/nebo polyethylentereftalátu (PET), pokud jsou určeny k oddělené recyklaci (*****) každého materiálu způsobem šetrným k životnímu prostředí a pokud neobsahují téměř žádné nečistoty ani jiné druhy odpadu (**).

b)

v části 3 se seznam A nahrazuje tímto:

Seznam A (příloha II Basilejské úmluvy)

Y46

Odpady shromažďované z domácností (*)

Y47

Zbytky vzniklé při spalování odpadů z domácností

Y48

Plastový odpad, včetně jeho směsí, s výjimkou tohoto odpadu:

Plastový odpad, který je nebezpečným odpadem (viz položka A 3210 v části 1 seznamu A v příloze V)

Níže uvedený plastový odpad, pokud je určený k recyklaci (**) způsobem šetrným k životnímu prostředí a pokud neobsahuje téměř žádné nečistoty ani jiné druhy odpadu: (***)

Plastový odpad, který se téměř výlučně (****) skládá z jednoho nehalogenovaného polymeru, mimo jiné včetně následujících polymerů:

polyethylen (PE)

polypropylen (PP)

polystyren (PS)

akrylonitril-butadien-styren (ABS)

polyethylentereftalát (PET)

polykarbonáty (PC)

polyethery

Plastový odpad, který se téměř výlučně (****) skládá z jedné tvrzené pryskyřice nebo výrobku z její kondenzace, mimo jiné včetně následujících pryskyřic:

močovinoformaldehydové pryskyřice

fenolformaldehydové pryskyřice

melaminformaldehydové pryskyřice

epoxidové pryskyřice

alkydové pryskyřice

Plastový odpad, který se téměř výlučně (****) skládá z jednoho z následujících fluorovaných polymerů: (*****)

perfluorethylen/propylen (FEP)

perfluoralkoxyalkany:

tetrafluorethylen/perfluoralkylvinylether (PFA)

tetrafluorethylen/perfluormethylvinylether (MFA)

polyvinylfluorid (PVF)

polyvinylidenfluorid (PVDF)

Směsi plastových odpadů, které se skládají z polyethylenu (PE), polypropylenu (PP) a/nebo polyethylentereftalátu (PET), pokud jsou určeny k oddělené recyklaci (******) každého materiálu způsobem šetrným k životnímu prostředí a pokud neobsahují téměř žádné nečistoty ani jiné druhy odpadu (***).

(*)  Pokud nejsou zařazeny pod jednu položku v příloze III."

(**)  Recyklace/zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (R3 v příloze IV, oddíle B) nebo v nezbytných případech dočasné uskladnění omezené na jeden případ, pokud je následováno operací R3 a doloženo smluvní nebo příslušnou úřední dokumentací."

(***)  V souvislosti s formulací „neobsahuje téměř žádné nečistoty ani jiné druhy odpadu“ lze jako referenční bod použít mezinárodní a vnitrostátní specifikace."

(****)  V souvislosti s výrazem „téměř výlučně“ lze jako referenční bod použít mezinárodní a vnitrostátní specifikace."

(****)  V souvislosti s výrazem „téměř výlučně“ lze jako referenční bod použít mezinárodní a vnitrostátní specifikace."

(****)  V souvislosti s výrazem „téměř výlučně“ lze jako referenční bod použít mezinárodní a vnitrostátní specifikace."

(*****)  Spotřebitelské odpady jsou vyloučeny.“"

(******)  Recyklace/zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (R3 v příloze IV, oddíle B), s předcházejícím tříděním a v nezbytných případech dočasným uskladněním omezeným na jeden případ, pokud je následováno operací R3 a doloženo smluvní nebo příslušnou úřední dokumentací.“;"

(***)  V souvislosti s formulací „neobsahuje téměř žádné nečistoty ani jiné druhy odpadu“ lze jako referenční bod použít mezinárodní a vnitrostátní specifikace."

c)

v části 3 se nadpis seznamu B nahrazuje tímto:

Seznam B (Odpad z části II dodatku 4 k rozhodnutí OECD)  (*)

(*)  Odpady s kódy AB130, AC250, AC260 a AC270 byly ze seznamu odstraněny, protože se postupem podle článku 18 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 o odpadech (Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 9, zrušená směrnicí 2008/98/ES) považovaly za nikoliv nebezpečné, a proto se na ně nevztahuje zákaz vývozu podle článku 36 tohoto nařízení. Odpad s kódem AC300 byl ze seznamu odstraněn, protože se na příslušný odpad vztahuje položka A 3210 na seznamu A v části 1.“;"

6)

příloha VII se mění takto:

v bloku 10 se doplňuje nový text, který zní:

„vii)

Jiné (upřesněte):“.


(*)  V souvislosti s formulací „neobsahuje téměř žádné nečistoty ani jiné druhy odpadu“ lze jako referenční bod použít mezinárodní a vnitrostátní specifikace.

(**)  V souvislosti s výrazem „téměř výlučně“ lze jako referenční bod použít mezinárodní a vnitrostátní specifikace.

(***)  Spotřebitelské odpady jsou vyloučeny.“;

(*)  Příloha VIII Basilejské úmluvy je uvedena v tomto nařízení v příloze V části 1 seznamu A. Příloha II Basilejské úmluvy je uvedena v tomto nařízení v příloze V části 3 seznamu A.“;

(*)  Recyklace/zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (R3 v příloze IV, oddíle B) nebo v nezbytných případech dočasné uskladnění omezené na jeden případ, pokud je následováno operací R3 a doloženo smluvní nebo příslušnou úřední dokumentací.

(**)  V souvislosti s formulací „neobsahuje téměř žádné nečistoty ani jiné druhy odpadu“ lze jako referenční bod použít mezinárodní a vnitrostátní specifikace.

(***)  V souvislosti s výrazem „téměř výlučně“ lze jako referenční bod použít mezinárodní a vnitrostátní specifikace.

(****)  Spotřebitelské odpady jsou vyloučeny.

(*****)  Recyklace/zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (R3 v příloze IV, oddíle B), s předcházejícím tříděním a v nezbytných případech dočasným uskladněním omezeným na jeden případ, pokud je následováno operací R3 a doloženo smluvní nebo příslušnou úřední dokumentací.“;

(*)  Pokud nejsou zařazeny pod jednu položku v příloze III.

(**)  Recyklace/zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (R3 v příloze IV, oddíle B) nebo v nezbytných případech dočasné uskladnění omezené na jeden případ, pokud je následováno operací R3 a doloženo smluvní nebo příslušnou úřední dokumentací.

(***)  V souvislosti s formulací „neobsahuje téměř žádné nečistoty ani jiné druhy odpadu“ lze jako referenční bod použít mezinárodní a vnitrostátní specifikace.

(****)  V souvislosti s výrazem „téměř výlučně“ lze jako referenční bod použít mezinárodní a vnitrostátní specifikace.

(*****)  Spotřebitelské odpady jsou vyloučeny.“

(******)  Recyklace/zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (R3 v příloze IV, oddíle B), s předcházejícím tříděním a v nezbytných případech dočasným uskladněním omezeným na jeden případ, pokud je následováno operací R3 a doloženo smluvní nebo příslušnou úřední dokumentací.“;

(*)  Odpady s kódy AB130, AC250, AC260 a AC270 byly ze seznamu odstraněny, protože se postupem podle článku 18 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 o odpadech (Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 9, zrušená směrnicí 2008/98/ES) považovaly za nikoliv nebezpečné, a proto se na ně nevztahuje zákaz vývozu podle článku 36 tohoto nařízení. Odpad s kódem AC300 byl ze seznamu odstraněn, protože se na příslušný odpad vztahuje položka A 3210 na seznamu A v části 1.“;“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA VIII

POKYNY PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZPŮSOBEM ŠETRNÝM K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ (ČLÁNEK 49)

I.   Pokyny přijaté podle Basilejské úmluvy:

1.

Technické pokyny pro nakládání s klinickými a zdravotnickými odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí (Y1; Y3) (1)

2.

Technické pokyny pro nakládání s odpadními olověnými akumulátory způsobem šetrným k životnímu prostředí1

3.

Technické pokyny pro nakládání s odpady z úplné nebo částečné demontáže lodí způsobem šetrným k životnímu prostředí1

4.

Technické pokyny pro recyklaci/zpětné získávání kovů a sloučenin kovů (R4) způsobem šetrným k životnímu prostředí (2)

5.

Obecné technické pokyny pro nakládání s odpady, které jsou složeny z perzistentních organických znečišťujících látek, nebo je obsahují nebo jsou jimi kontaminovány, způsobem šetrným k životnímu prostředí (3)

6.

Technické pokyny pro nakládání s odpady, které jsou složeny z 1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethanu (DDT), nebo jej obsahují nebo jsou jím kontaminovány, způsobem šetrným k životnímu prostředí (4)

7.

Technické pokyny pro nakládání s odpady, které jsou složeny z hexabromcyklododekanu (HBCD), nebo jej obsahují nebo jsou jím kontaminovány, způsobem šetrným k životnímu prostředí (5)

8.

Technické pokyny pro nakládání s odpady, které jsou složeny z perfluoroktansulfonové kyseliny (PFOS) a jejích solí a perfluoroktansulfonylfluoridu (PFOSF), nebo je obsahují nebo jsou jimi kontaminovány, způsobem šetrným k životnímu prostředí5

9.

Technické pokyny pro nakládání s odpady, které jsou složeny z pentachlorfenolu a jeho solí a esterů (PCP), nebo je obsahují nebo jsou jimi kontaminovány, způsobem šetrným k životnímu prostředí (6)

10.

Technické pokyny pro nakládání s odpady, které jsou složeny z pesticidů aldrinu, alfa-hexachlorcyklohexanu, beta-hexachlorcyklohexanu, chlordanu, chlordekonu, dieldrinu, endrinu, heptachloru, hexachlorbenzenu, hexachlorbutadienu, lindanu, mirexu, pentachlorbenzenu, pentachlorfenolu a jeho solí, perfluoroktansulfonové kyseliny, technického endosulfanu a jeho izomerů nebo toxafenu či z hexachlorbenzenu jakožto průmyslové chemické látky (pesticidy obsahující perzistentní organické znečišťující látky (POP)), nebo je obsahují nebo jsou jimi kontaminovány, způsobem šetrným k životnímu prostředí6

11.

Technické pokyny pro nakládání s odpady, které jsou složeny z polychlorovaných bifenylů, polychlorovaných terfenylů, polychlorovaných naftalenů nebo polybromovaných bifenylů včetně hexabrombifenylu (PCB, PCT, PCN nebo PBB včetně HBB), nebo je obsahují nebo jsou jimi kontaminovány, způsobem šetrným k životnímu prostředí6

12.

Technické pokyny pro nakládání s odpady, které jsou složeny z hexabromdifenyletheru a heptabromdifenyletheru nebo z tetrabromdifenyletheru a pentabromdifenyletheru či dekabromdifenyletheru (POP-BDE), nebo je obsahují nebo jsou jimi kontaminovány, způsobem šetrným k životnímu prostředí3

13.

Technické pokyny pro nakládání s odpady, které obsahují neúmyslně produkované polychlorované dibenzo-p-dioxiny, polychlorované dibenzofurany, hexachlorbenzen, polychlorované bifenyly, pentachlorbenzen, polychlorované naftaleny nebo hexachlorbutadien, nebo jsou jimi kontaminovány, způsobem šetrným k životnímu prostředí3

14.

Technické pokyny pro nakládání s odpady, které jsou složeny z hexachlorbutadienu, nebo jej obsahují nebo jsou jím kontaminovány, způsobem šetrným k životnímu prostředí3

15.

Technické pokyny pro nakládání s odpady, které jsou složeny z chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem, nebo je obsahují nebo jsou jimi kontaminovány, způsobem šetrným k životnímu prostředí3

16.

Technické pokyny pro nakládání s použitými a odpadními pneumatikami způsobem šetrným k životnímu prostředí (7)

17.

Technické pokyny pro nakládání s odpady, které jsou složeny z rtuti nebo sloučenin rtuti, nebo ji obsahují nebo jsou jí kontaminovány, způsobem šetrným k životnímu prostředí5

18.

Technické pokyny pro spoluspalování nebezpečných odpadů v cementářských pecích způsobem šetrným k životnímu prostředí7

19.

Pokyny pro nakládání s použitou výpočetní technikou a s výpočetní technikou s ukončenou životností způsobem šetrným k životnímu prostředí6

20.

Pokyny pro nakládání s použitými mobilními telefony a s mobilními telefony s ukončenou životností způsobem šetrným k životnímu prostředí7

21.

Rámec pro nakládání s nebezpečnými odpady a jinými odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí (8)

22.

Praktické příručky pro podporu nakládání s odpadem způsobem šetrným k životnímu prostředí (9)

II.   Pokyny přijaté OECD:

Technické pokyny pro nakládání se zvláštními toky odpadů způsobem šetrným k životnímu prostředí:

Použité a vyřazené osobní počítače (10)

III.   Pokyny přijaté Mezinárodní námořní organizací (IMO):

Pokyny pro recyklaci lodí (11)

IV.   Pokyny přijaté Mezinárodní organizací práce (ILO):

Zdraví a bezpečnost při demontáži lodí: pokyny pro asijské země a Turecko (12)


(1)  Přijaté na 6. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování v prosinci 2002.

(2)  Přijaté na 7. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování v říjnu 2004.

(3)  Přijaté na 14. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování v květnu 2019.

(4)  Přijaté na 8. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování v prosinci 2006.

(5)  Přijaté na 12. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování v květnu 2015.

(6)  Přijaté na 13. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování v květnu 2017.

(7)  Přijaté na 10. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování v říjnu 2013.

(8)  Přijaté na 11. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování v říjnu 2013.

(9)  Přijaté na 13. a 14. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování v květnu 2017 a květnu 2019.

(10)  Přijaté Výborem pro environmentální politiku OECD v únoru 2003 (dokument ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

(11)  Usnesení A 962 přijaté shromážděním IMO na 23. řádném zasedání ve dnech 24. listopadu až 5. prosince 2003.

(12)  Jejich zveřejnění schválil výkonný orgán ILO na 289. zasedání ve dnech 11.–26. března 2004.