2.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 405/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/1783

ze dne 25. listopadu 2020

o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (dokazování)

(přepracované znění)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 81 odst. 2 této smlouvy,D

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 (3) bylo již dříve změněno. Vzhledem k potřebě provést další podstatné změny by uvedené nařízení mělo být v zájmu přehlednosti přepracováno.

(2)

Unie si vytyčila za cíl zachovávat a rozvíjet Unii jako prostor svobody, bezpečnosti a práva, ve kterém je zajištěn volný pohyb osob. K vytvoření takového prostoru má Unie přijmout mimo jiné i opatření týkající se soudní spolupráce v občanských věcech, která jsou nezbytná pro řádné fungování vnitřního trhu.

(3)

Za účelem řádného fungování vnitřního trhu a rozvoje prostoru občanského práva v Unii je nezbytné dále zdokonalit a urychlit spolupráci mezi soudy z různých členských států v oblasti dokazování. Cílem tohoto nařízení je zlepšit efektivitu a rychlost soudních řízení tím, že zjednoduší a racionalizuje postupy spolupráce ve věci dokazování v přeshraničních řízeních a současně přispěje ke zkrácení prodlev a snížení nákladů fyzických osob i podniků. Větší právní jistota a jednodušší, zracionalizované a digitalizované postupy budou podněcovat fyzické osoby i podniky k tomu, aby se podílely na přeshraničních transakcích, čímž se posílí obchod v Unii, a tedy i fungování vnitřního trhu.

(4)

Toto nařízení stanoví pravidla pro spolupráci mezi soudy z různých členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech.

(5)

Pro účely tohoto nařízení by se „soudem“ měly rozumět i jiné orgány, které vykonávají soudní funkce, jednají na základě zmocnění justičním orgánem nebo jednají pod dohledem justičního orgánu a které jsou podle vnitrostátního práva příslušné k dokazování pro účely soudního řízení v občanských nebo obchodních věcech. To zahrnuje zejména orgány kvalifikované jako soud podle jiných právních aktů Unie, jako je nařízení Rady (EU) 2019/1111 (4)a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 (5) a (EU) č. 650/2012 (6).

(6)

Za účelem zajištění co nejvyšší srozumitelnosti a právní jistoty by měly být žádosti o dokazování podávány na formuláři, který se vyplňuje v jazyce členského státu dožádaného soudu nebo v jiném jazyce, který je pro tento členský stát přijatelný. Ze stejného důvodu by i pro jiné formy komunikace mezi příslušnými soudy měly být co nejvíce používány formuláře.

(7)

K zajištění rychlého předávání žádostí a sdělení mezi členskými státy pro účely dokazování by měly být využívány všechny vhodné moderní komunikační technologie. Veškerá komunikace a výměna listin by proto zpravidla měly být prováděny prostřednictvím zabezpečeného a spolehlivého decentralizovaného informačního systému sestávajícího z národních informačních systémů, které jsou vzájemně propojeny a technicky interoperabilní, jako je e-CODEX, aniž je dotčen další technologický vývoj. Proto by měl být zřízen decentralizovaný informační systém pro výměnu údajů podle tohoto nařízení. Decentralizovaná povaha tohoto informačního systému by umožnovala výhradně výměnu údajů z jednoho členského státu do druhého bez zapojení jakéhokoli orgánu Unie do této výměny.

(8)

Aniž je dotčen možný budoucí technologický vývoj, neměly by být zabezpečený decentralizovaný informační systém a jeho složky chápány tak, že nezbytně představují kvalifikovanou službu elektronického doporučeného doručování, jak je vymezena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (7).

(9)

Komise by měla být odpovědná za tvorbu, údržbu a budoucí vývoj referenčního prováděcího softwaru, který by členské státy mohly používat namísto národního informačního systému, v souladu se zásadami záměrné a standardní ochrany údajů. Komise by měla navrhnout, vyvinout a udržovat referenční prováděcí software v souladu s požadavky a zásadami ochrany údajů stanovenými v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (8) a (EU) 2016/679 (9), zejména v souladu se zásadami záměrné a standardní ochrany údajů. Referenční prováděcí software by měl rovněž zahrnovat vhodná technická opatření a umožnit organizační opatření potřebná k zajištění takové úrovně bezpečnosti a interoperability, která je vhodná pro výměnu informací v souvislosti s dokazováním.

(10)

Pokud jde o složky decentralizovaného informačního systému, které jsou spravovány Unií, měl by mít řídící subjekt dostatečné zdroje k zajištění řádného fungování tohoto systému.

(11)

Příslušný orgán nebo orgány by podle vnitrostátního práva měly odpovídat jako správci ve smyslu nařízení (EU) 2016/679 za zpracovávání osobních údajů, které provádějí podle tohoto nařízení v souvislosti s předáváním žádostí a dalších sdělení mezi členskými státy.

(12)

Předávání prostřednictvím decentralizovaného informačního systému by mohlo být znemožněno v důsledku narušení systému nebo povahy důkazů, například při předávání vzorků DNA nebo krve. Jiné komunikační prostředky by mohly být vhodnější i za mimořádných okolností, které by mohly zahrnovat situace, kdy by konverze objemné dokumentace do elektronické podoby představovala nepřiměřenou administrativní zátěž pro příslušné orgány, nebo kdy je původní dokument v tištěné podobě nezbytný k posouzení pravosti dokumentu. Pokud se nepoužije decentralizovaný informační systém, mělo by být předání provedeno jinými nejvhodnějšími prostředky. Předání takovými jinými prostředky by mimo jiné mělo být provedeno co možná nejrychleji a bezpečným způsobem jinými zabezpečenými elektronickými prostředky nebo poštovní službou.

(13)

Za účelem rozšíření elektronického přeshraničního předávání dokumentů prostřednictvím decentralizovaného informačního systému by dokumentům jím předávaným neměly být odepřeny právní účinky ani přípustnost jako důkazů v řízení pouze z toho důvodu, že jsou v elektronické podobě. Touto zásadou by však nemělo být dotčeno posuzování právních účinků těchto dokumentů nebo jejich přípustnosti jako důkazů podle vnitrostátního práva. Neměly by jí být rovněž dotčeny vnitrostátní právní předpisy týkající se konverze dokumentů.

(14)

Tímto nařízením by neměla být dotčena možnost pro orgány vyměňovat si informace v rámci systémů zavedených podle jiných nástrojů Unie, jako je nařízení (EU) 2019/1111 nebo nařízení Rady (ES) č. 4/2009 (10), a to i tehdy, pokud tyto informace mají důkazní hodnotu, pročež si dožadující orgán může zvolit nejvhodnější metodu.

(15)

Žádost o dokazování by měla být vyřízena bez prodlení. Není-li možné, aby byla žádost vyřízena do 90 dnů od přijetí dožádaným soudem, měl by o tom tento soud vyrozumět dožadující soud a uvést důvody, které brání urychlenému vyřízení žádosti.

(16)

K zajištění účinnosti tohoto nařízení by se situace, v nichž lze odmítnout vyřídit žádost o dokazování, měly omezit jen na přesně vymezené mimořádné situace.

(17)

Dožádaný soud by měl vyřídit žádost o dokazování v souladu s vnitrostátním právem.

(18)

Strany a popřípadě jejich zástupci by měli mít možnost být přítomni dokazování, stanoví-li to právo členského státu dožadujícího soudu, aby bylo možné postupovat srovnatelným způsobem, jako kdyby dokazování bylo prováděno v členském státě dožadujícího soudu. Měli by rovněž mít právo požádat o účast při dokazování, aby při něm hráli aktivnější úlohu. Podmínky účasti by však měly být stanoveny dožádaným soudem v souladu s právem členského státu dožádaného soudu.

(19)

Zástupci dožadujícího soudu by měli mít možnost být přítomni při dokazování, je-li to slučitelné s právem členského státu dožadujícího soudu, aby mohli lépe hodnotit důkazy. Měli by rovněž mít právo požádat za podmínek stanovených dožádaným soudem v souladu s právem členského státu dožádaného soudu o účast při dokazování, aby při něm mohli hrát aktivnější úlohu.

(20)

V zájmu usnadnění dokazování by mělo být možné, aby soud kteréhokoli členského státu v souladu s vnitrostátním právem prováděl dokazování přímo v jiném členském státě, pokud tento jiný členský stát vyhoví žádosti o přímé dokazování, za podmínek stanovených ústředním orgánem nebo příslušným orgánem dožádaného členského státu.

(21)

Moderní komunikační technologie, například videokonference, které jsou důležitým prostředkem pro zjednodušení a urychlení dokazování, se v současné době nevyužívají v plném rozsahu. V případech, kdy je třeba provést dokazování výslechem osoby, která se nachází v jiném členském státě, jako svědka, strany nebo znalce, by měl dožadující soud provést dokazování přímo prostřednictvím videokonference nebo jiných komunikačních technologií, pokud je má příslušný soud k dispozici a domnívá-li se, že využití těchto technologií je vhodné s ohledem na zvláštní okolnosti daného případu a zaručení spravedlivého průběhu řízení. Videokonference by mohla být rovněž využita k výslechu dítěte, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2019/1111. Pokud však ústřední orgán nebo příslušný orgán dožádaného členského státu považují za nezbytné stanovit určité podmínky, mělo by být přímé dokazování prováděno za těchto podmínek v souladu s právem tohoto členského státu. Ústřední orgán nebo příslušný orgán dožádaného členského státu by měly být oprávněny zcela nebo částečně odmítnout přímé dokazování, je-li to v rozporu se základními právními zásadami tohoto členského státu.

(22)

V případech, kdy je třeba provést dokazování výslechem osoby prostřednictvím videokonference nebo jiných komunikačních technologií, měla by být dožadujícímu soudu na jeho žádost poskytnuta pomoc při hledání tlumočníka, a je-li o to výslovně požádáno, tak tlumočníka autorizovaného.

(23)

Strany a jejich právní zástupci by měli od soudu, u něhož bylo zahájeno řízení, obdržet pokyny ohledně postupu pro předkládání listin nebo jiných materiálů v průběhu výslechu prostřednictvím videokonference nebo jiných vhodných komunikačních technologií.

(24)

Aby se zjednodušilo dokazování prostřednictvím diplomatických zástupců nebo konzulárních úředníků, měly by mít tyto osoby na území jiného členského státu a v oblasti, v níž jsou akreditovány, možnost provádět dokazování bez nutnosti předchozí žádosti, a to výslechem státního příslušníka členského státu, který zastupují, v souvislosti s řízeními probíhajícími před soudy členského státu, který zastupují, aniž by k tomu použily donucovacích opatření. Mělo by však být ponecháno na uvážení členského státu, zda jsou jeho diplomatičtí zástupci nebo konzulární úředníci oprávněni v rámci svých funkcí k provádění dokazování.

(25)

Dokazování prostřednictvím diplomatických zástupců nebo konzulárních úředníků by se mělo uskutečnit v prostorách diplomatické mise nebo konzulátu, s výjimkou mimořádných okolností. Takovou okolností by mohla být skutečnost, že osoba, která má být vyslechnuta, není schopna se dostavit do dotyčných prostor z důvodu závažného onemocnění.

(26)

Za vyřízení žádosti o dokazování podle tohoto nařízení by neměly být požadovány uhrazení poplatků nebo náhrada nákladů. Pokud však dožádaný soud požádá o náhradu, pak by tento soud neměl nést odměny pro znalce a tlumočníky, ani náklady vzniklé vyřízením žádosti zvláštním postupem podle vnitrostátního práva nebo využitím komunikačních technologií. V tom případě by měl dožadující soud přijmout nezbytná opatření, aby je uhradil, či nahradil bez prodlení. Je-li požadován znalecký posudek, může dožádaný soud před vyřízením žádosti požádat dožadující soud o přiměřenou záruku nebo zálohu na nezbytné náklady.

(27)

Za účelem aktualizace jednotných formulářů v příloze I tohoto nařízení nebo provedení technických úprav těchto formulářů by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny uvedené přílohy. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (11). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(28)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (12).

(29)

Toto nařízení by mělo mít přednost před ustanoveními obsaženými ve dvoustranných či mnohostranných dohodách nebo ujednáních uzavřených členskými státy, která mají stejnou oblast působnosti jako toto nařízení. Toto nařízení nebrání členským státům ponechat v platnosti nebo uzavírat dohody nebo ujednání, které by umožnily další usnadnění spolupráce při dokazování, pokud jsou tyto dohody nebo ujednání slučitelné s tímto nařízením.

(30)

Je klíčové, aby byly k dispozici účinné prostředky pro získávání, uchovávání a předkládání důkazů a aby byla respektována práva obhajoby a aby byly chráněny důvěrné informace. V této souvislosti je důležité podněcovat využívání moderních technologií.

(31)

Postup pro získávání, uchovávání a předkládání důkazů by měl zajistit ochranu procesních práv i soukromí, integritu a důvěrnost osobních údajů v souladu s unijním a vnitrostátním právem.

(32)

Je důležité zajistit, aby bylo toto nařízení uplatňováno v souladu s právními předpisy Unie na ochranu údajů a aby byla při jeho uplatňování respektována ochrana soukromí, jak je zakotvena v Listině základních práv Evropské unie. Dále je důležité zajistit, aby jakékoli zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení bylo prováděno v souladu s nařízením (EU) 2016/679, směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES (13), jakož i nařízením (EU) 2018/1725. Osobní údaje by měly být zpracovávány podle tohoto nařízení pouze pro konkrétní účely v něm stanovené.

(33)

V souladu s body 22 a 23 interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů by Komise rovněž měla provést hodnocení tohoto nařízení na základě informací shromážděných prostřednictvím zvláštních monitorovacích opatření za účelem posouzení skutečných účinků tohoto nařízení a potřeby dalších kroků. Pokud členské státy shromažďují údaje o počtu předaných žádostí a o počtu vyřízených žádostí, jakož i o počtu případů, kdy bylo předání provedeno jinými prostředky než prostřednictvím decentralizovaného informačního systému, měly by tyto údaje poskytnout Komisi pro účely monitorování. Referenční prováděcí software, který vyvinula Komise jako koncový systém, by měl programově shromažďovat údaje potřebné pro účely monitorování a tyto údaje by měly být přeposílány Komisi. Pokud si členské státy zvolí namísto referenčního prováděcího softwaru vyvinutého Komisí národní informační systémy, mohou být tyto systémy vybaveny k programovému shromažďování těchto údajů a v takovém případě by tyto údaje měly být přeposílány Komisi.

(34)

Jelikož cílů tohoto nařízení nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich, z důvodu vytvoření zjednodušeného právního rámce, který zajistí přímé, účinné a rychlé předávání žádostí a sdělení týkajících se dokazování, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(35)

Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován v souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1725 a dne 13. září 2019 vydal své stanovisko (14).

(36)

K zajištění snazší přístupnosti a srozumitelnosti jeho ustanovení by mělo být nařízení (ES) č. 1206/2001 zrušeno a nahrazeno tímto nařízením.

(37)

V souladu s článkem 3 a čl. 4a odst. 1 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, oznámilo Irsko své přání účastnit se přijímání a používání tohoto nařízení.

(38)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se vztahuje na občanské nebo obchodní věci, pokud soud členského státu v souladu s právem tohoto členského státu žádá:

a)

příslušný soud jiného členského státu o provedení dokazování, nebo

b)

o provedení dokazování přímo v jiném členském státě.

2.   Žádost nesmí být podána za účelem získání důkazů, které nejsou určeny pro zahájené nebo zamýšlené soudní řízení.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„soudem“ soudy a jiné orgány v členských státech sdělené Komisi podle čl. 31 odst. 3, které vykonávají soudní funkce, jednají na základě zmocnění justičním orgánem nebo jednají pod dohledem justičního orgánu a které jsou podle vnitrostátního práva příslušné k dokazování pro účely soudního řízení v občanských nebo obchodních věcech;

2)

„decentralizovaným informačním systémem“ síť národních informačních systémů a interoperabilních přístupových bodů, které fungují v rámci individuální odpovědnosti a řízení každého členského státu a umožňují zabezpečenou a spolehlivou přeshraniční výměnu informací mezi národními informačními systémy.

Článek 3

Přímé předávání mezi soudy

1.   Žádost podle čl. 1 odst. 1 písm. a) předává soud, u kterého bylo řízení zahájeno nebo se jeho zahájení zamýšlí (dále jen „dožadující soud“), přímo příslušnému soudu jiného členského státu (dále jen „dožádaný soud“).

2.   Každý členský stát vypracuje seznam soudů příslušných k dokazování podle tohoto nařízení. V seznamu musí být rovněž uvedena místní a v příslušných případech i zvláštní věcná příslušnost těchto soudů.

Článek 4

Ústřední orgán

1.   Každý členský stát určí ústřední orgán pověřený:

a)

předáváním informací soudům;

b)

hledáním řešení veškerých obtíží, které mohou vzniknout v souvislosti se žádostí;

c)

ve výjimečných případech předáváním žádosti příslušnému soudu na žádost dožadujícího soudu.

2.   Federativní členské státy, členské státy, ve kterých se používá více právních systémů, a členské státy s autonomními územními celky mohou určit více než jeden ústřední orgán.

3.   Každý členský stát rovněž určí ústřední orgán uvedený v odstavci 1 tohoto článku nebo jeden nebo více orgánů příslušných k přijímání rozhodnutí o žádostech podle článku 19.

KAPITOLA II

PŘEDÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

ODDÍL 1

Předávání žádostí

Článek 5

Forma a obsah žádostí

1.   Žádosti se podávají na formuláři A, popřípadě formuláři L, které jsou uvedeny v příloze I. Každá žádost musí obsahovat tyto údaje:

a)

dožadující a popřípadě dožádaný soud;

b)

jména a adresy stran a popřípadě jejich zástupců;

c)

podstatu a předmět případu a stručný souhrn skutkového stavu;

d)

popis požadovaného dokazování;

e)

pokud je žádáno o výslech osoby:

jméno a adresu osoby, která má být vyslechnuta,

otázky, jež mají být položeny vyslýchané osobě, nebo skutečnosti, ohledně kterých má být vyslechnuta,

popřípadě odkaz na právo odepřít výpověď podle práva členského státu dožadujícího soudu,

žádost, aby byl výslech proveden pod přísahou nebo místopřísežným prohlášením nahrazujícím přísahu, a případnou zvláštní formu, která má být pro ně použita,

popřípadě veškeré další údaje, které dožadující soud považuje za nezbytné;

f)

pokud se žádá o jinou formu dokazování, než jaké jsou uvedeny v písmenu e), listiny nebo jiné předměty, které mají být ohledány;

g)

popřípadě žádost podle čl. 12 odst. 3 nebo 4 nebo článků 13 nebo 14 a informace nezbytné pro její vyřízení.

2.   Žádost a veškeré listiny k ní přiložené nemusí být úředně ověřeny ani nepodléhají jiným obdobným formálním požadavkům.

3.   K listinám, které dožadující soud považuje za nezbytné pro vyřízení žádosti, musí být přiložen jejich překlad do jazyka, ve kterém je sepsána žádost.

Článek 6

Jazyky

Žádosti a sdělení podle tohoto nařízení se vypracovávají v úředním jazyce členského státu dožádaného soudu, nebo existuje-li v tomto členském státě více úředních jazyků, v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků místa, kde má být provedeno požadované dokazování, nebo v jiném jazyce, který tento členský stát označí za jazyk, který je pro něj přijatelný.

Každý členský stát sdělí Komisi, který úřední jazyk Unie, jiný než jeho vlastní, může být použit pro vyplňování formulářů uvedených v příloze I.

Článek 7

Předávání žádostí a dalších sdělení

1.   Žádosti a sdělení podle tohoto nařízení se předávají prostřednictvím zabezpečeného a spolehlivého decentralizovaného informačního systému při řádném respektování základních práv a svobod. Tento decentralizovaný informační systém je založen na interoperabilním řešení, jako je e-CODEX.

2.   Na žádosti a sdělení předávané prostřednictvím decentralizovaného informačního systému se použije obecný právní rámec pro používání kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru stanovený v nařízení (EU) č. 910/2014.

3.   Pokud žádosti a sdělení uvedené v odstavci 1 tohoto článku vyžadují nebo obsahují pečeť nebo vlastnoruční podpis, lze namísto nich použít kvalifikované elektronické pečetě nebo kvalifikované elektronické podpisy, jak jsou vymezeny v nařízení (EU) č. 910/2014.

4.   Pokud předání podle odstavce 1 není možné v důsledku narušení decentralizovaného informačního systému nebo vzhledem k povaze daných důkazů nebo v důsledku mimořádných okolností, provede se předání co nejrychlejším a jiným nejvhodnějším způsobem s ohledem na nutnost zajistit spolehlivost a bezpečnost.

Článek 8

Právní účinky elektronických dokumentů

Dokumentům předávaným prostřednictvím decentralizovaného informačního systému, nesmějí být upírány právní účinky nebo přípustnost jako důkazů v řízení pouze z toho důvodu, že mají elektronickou podobu.

ODDÍL 2

Přijetí žádosti

Článek 9

Přijetí žádosti

1.   Do sedmi dnů od přijetí žádosti zašle příslušný dožádaný soud dožadujícímu soudu potvrzení o přijetí na formuláři B uvedeném v příloze I. Pokud žádost nesplňuje podmínky stanovené v článcích 6 a 7, učiní o tom dožádaný soud v potvrzení přijetí poznámku.

2.   Pokud dožádaný soud není příslušný k vyřízení žádosti podané na formuláři A uvedeném v příloze I, která splňuje podmínky stanovené v článku 6, postoupí žádost příslušnému soudu svého členského státu na formuláři C uvedeném v příloze I a informuje o tom dožadující soud.

Článek 10

Neúplná žádost

1.   Pokud žádost nemůže být vyřízena, protože neobsahuje všechny nezbytné údaje uvedené v článku 5, informuje o tom dožádaný soud dožadující soud na formuláři D uvedeném v příloze I bez prodlení a nejpozději do 30 dnů od přijetí žádosti ho požádá o zaslání chybějících údajů, které musí určit co nejpřesněji.

2.   Pokud žádost nemůže být vyřízena, protože je podle čl. 22 odst. 3 požadována záruka, nebo záloha, informuje o tom dožádaný soud dožadující soud na formuláři D uvedeném v příloze I bez prodlení, a to nejpozději do 30 dnů od přijetí žádosti, a informuje ho rovněž o tom, jak má být záruka, nebo záloha složena. Dožádaný soud bez prodlení a nejpozději do deseti dnů od přijetí záruky, nebo zálohy potvrdí na formuláři E uvedeném v příloze I její přijetí.

Článek 11

Doplnění žádosti

1.   Pokud dožádaný soud v potvrzení přijetí žádosti podle čl. 9 odst. 1 učiní poznámku, že žádost nesplňuje podmínky stanovené v článcích 6 a 7 nebo informoval dožadující soud podle článku 10 o tom, že žádost nelze vyřídit, protože neobsahuje všechny údaje uvedené v článku 5, počíná lhůta stanovená v článku 12 běžet od okamžiku, kdy dožádaný soud obdrží řádně doplněnou žádost.

2.   Pokud dožádaný soud požádá o záruku, nebo zálohu podle čl. 22 odst. 3, počíná lhůta uvedená v článku 12 běžet od okamžiku, kdy je záruka nebo záloha složena.

ODDÍL 3

Dokazování dožádaným soudem

Článek 12

Obecná ustanovení o vyřizování žádosti

1.   Dožádaný soud vyřídí žádost bez prodlení a nejpozději do 90 dnů od přijetí žádosti.

2.   Dožádaný soud vyřídí žádost v souladu s vnitrostátním právem.

3.   Dožadující soud může na formuláři A uvedeném v příloze I požádat, aby byla žádost vyřízena zvláštním postupem podle práva členského státu dožadujícího soudu. Dožádaný soud vyřídí žádost zvláštním postupem, pokud není tento postup neslučitelný s právem členského státu dožádaného soudu, nebo pokud mu v tom nebrání závažné praktické překážky. Pokud dožádaný soud odmítne vyřídit žádost zvláštním postupem z jednoho z uvedených důvodů, informuje o tom dožadující soud na formuláři H uvedeném v příloze I.

4.   Dožadující soud může požádat dožádaný soud, aby při provádění dokazování použil konkrétní komunikační technologii, zejména možnost videokonference nebo telefonní konference.

Dožádaný soud použije komunikační technologii podle prvního pododstavce, pokud to není neslučitelné s právem členského státu dožádaného soudu nebo pokud mu v tom nebrání závažné praktické překážky.

Pokud dožádaný soud nepoužije konkrétní komunikační technologii z jednoho z uvedených důvodů, informuje o tom dožadující soud na formuláři H uvedeném v příloze I.

Nemají-li dožádaný nebo dožadující soud přístup ke komunikační technologii podle prvního pododstavce, mohou si ji tyto soudy po vzájemné dohodě zpřístupnit.

Článek 13

Dokazování za přítomnosti a účasti stran

1.   Stanoví-li tak právo členského státu dožadujícího soudu, mají strany a popřípadě jejich zástupci právo být přítomni při dokazování prováděném dožádaným soudem.

2.   Dožadující soud informuje dožádaný soud ve své žádosti na formuláři A uvedeném v příloze I, že strany a popřípadě jejich zástupci budou přítomni, popřípadě že je jejich účast při dokazování požadována. Tuto informaci lze rovněž sdělit v kterékoli jiné vhodné době.

3.   Pokud je požadována účast stran a popřípadě jejich zástupců při dokazování, stanoví dožádaný soud v souladu s článkem 12 podmínky této účasti.

4.   Dožádaný soud oznámí na formuláři I uvedeném v příloze I stranám a popřípadě jejich zástupcům čas a místo dokazování a popřípadě podmínky jejich účasti při dokazování.

5.   Odstavci 1 až 4 není dotčena možnost dožádaného soudu požádat strany a popřípadě jejich zástupce, aby byli přítomni nebo se účastnili dokazování, stanoví-li tuto možnost právo členského státu dožádaného soudu.

Článek 14

Dokazování za přítomnosti a účasti zástupců dožadujícího soudu

1.   Je-li to slučitelné s právem členského státu dožadujícího soudu, mají zástupci dožadujícího soudu právo být přítomni při dokazování prováděném dožadujícím soudem.

2.   Pro účely tohoto článku se zástupcem rozumějí rovněž soudní úředníci určení dožadujícím soudem v souladu s vnitrostátním právem. Dožadující soud může rovněž v souladu s vnitrostátním právem takto určit jakoukoli jinou osobu, například znalce.

3.   Dožadující soud informuje ve své žádosti na formuláři A uvedeném v příloze I dožádaný soud o tom, že budou přítomni jeho zástupci, popřípadě že je požadována jejich účast při dokazování. Tuto informaci lze rovněž sdělit v kterékoli jiné vhodné době.

4.   Pokud je požadována účast zástupců dožadujícího soudu při dokazování, stanoví dožádaný soud v souladu s článkem 12 podmínky této účasti.

5.   Dožádaný soud oznámí na formuláři I uvedeném v příloze I dožadujícímu soudu čas a místo dokazování a popřípadě podmínky účasti jeho zástupců při dokazování.

Článek 15

Donucovací opatření

Je-li to nezbytné, použije dožádaný soud při vyřizování žádosti přiměřená donucovací opatření v případech a v rozsahu stanovených vnitrostátním právem pro vyřizování žádosti podané za stejným účelem jeho vnitrostátními orgány nebo některou ze zúčastněných stran.

Článek 16

Odmítnutí žádosti

1.   Žádost o výslech osoby nebude vyřízena, pokud dotyčná osoba uplatní své právo odepřít výpověď nebo má zakázáno vypovídat:

a)

podle práva členského státu dožádaného soudu, nebo

b)

podle práva členského státu dožadujícího soudu, a takové právo nebo zákaz je uvedeno v žádosti, nebo bylo případně potvrzeno dožadujícím soudem na žádost dožádaného soudu.

2.   Kromě důvodů uvedených v odstavci 1 může být vyřízení žádosti odmítnuto pouze z jednoho nebo více těchto důvodů:

a)

žádost nespadá do oblasti působnosti tohoto nařízení,

b)

k vyřízení žádosti nejsou podle práva členského státu dožádaného soudu příslušné orgány moci soudní,

c)

dožadující soud nevyhoví žádosti dožádaného soudu o doplnění žádosti o dokazování podle článku 10 do 30 dnů ode dne, kdy o to dožádaný soud požádá, nebo

d)

záruka, nebo záloha, o kterou je požádáno v souladu s čl. 22 odst. 3, není složena do 60 dnů ode dne, kdy o tuto záruku, nebo zálohu dožádaný soud požádá.

3.   Vyřízení žádosti nesmí být odmítnuto dožádaným soudem pouze z důvodu, že podle práva členského státu dožádaného soudu má jiný soud v tomto členském státě výhradní věcnou příslušnost v dané věci, nebo proto, že právo uvedeného členského státu nepřipouští v této věci žalobu.

4.   Pokud je vyřízení žádosti odmítnuto z jednoho z důvodů uvedených v odstavci 2, dožádaný soud to oznámí dožadujícímu soudu na formuláři K uvedeném v příloze I do 60 dnů ode dne přijetí žádosti dožádaným soudem.

Článek 17

Oznámení prodlení

Pokud dožádaný soud není schopen vyřídit žádost do 90 dnů od přijetí žádosti, informuje o tom na formuláři J uvedeném v příloze I dožadující soud. Zároveň uvede důvody prodlení a rovněž odhadovanou dobu, kterou potřebuje k vyřízení žádosti.

Článek 18

Postup po vyřízení žádosti

Dožádaný soud zašle bez prodlení dožadujícímu soudu dokumenty, které potvrzují vyřízení žádosti, a případně vrátí dokumenty, které obdržel od dožadujícího soudu. K těmto dokumentům se připojí potvrzení o vyřízení žádosti na formuláři K uvedeném v příloze I.

ODDÍL 4

Přímé dokazování dožadujícím soudem a dokazování prostřednictvím diplomatických zástupců nebo konzulárních úředníků

Článek 19

Přímé dokazování dožadujícím soudem

1.   Pokud soud žádá o provedení dokazování přímo v jiném členském státě, podá na formuláři L uvedeném v příloze I žádost ústřednímu orgánu nebo příslušnému orgánu daného členského státu.

2.   Přímé dokazování může být provedeno pouze tehdy, pokud ho lze provést dobrovolně bez použití donucovacích opatření.

Pokud přímé dokazování spočívá ve výslechu osoby, informuje dožadující soud tuto osobu o tom, že se dokazování uskutečňuje na základě dobrovolnosti.

3.   Přímé dokazování provádí soudní úředník nebo jiná osoba, například znalec, kteří jsou určeni v souladu s právem členského státu dožadujícího soudu.

4.   Do 30 dnů od obdržení žádosti o přímé dokazování informuje ústřední orgán nebo příslušný orgán dožádaného členského státu na formuláři M uvedeném v příloze I dožadující soud o tom, zda bylo žádosti vyhověno, popřípadě o podmínkách, za nichž má být podle práva dožádaného členského státu takové přímé dokazování prováděno.

Ústřední orgán nebo příslušný orgán mohou uložit soudu svého členského státu, aby se zúčastnil přímého dokazování, aby bylo zajištěno správné uplatňování tohoto článku a splnění podmínek, za nichž má být přímé dokazování prováděno.

5.   Pokud ve lhůtě 30 dnů od potvrzení o přijetí žádosti o přímé dokazování neobdržel dožadující soud informace o tom, zda bylo žádosti vyhověno, může zaslat upomínku ústřednímu orgánu nebo příslušnému orgánu dožádaného členského státu. Pokud ve lhůtě 15 dnů od potvrzení o přijetí upomínky neobdrží dožadující soud odpověď, považuje se žádost o přímé dokazování za přijatou. Za mimořádných okolností, kdy ústřední orgán nebo příslušný orgán nemohl reagovat na žádost ve lhůtě následující po upomínce, však lze důvody pro odmítnutí přímého dokazování výjimečně uplatnit kdykoli po uplynutí této lhůty, a to až do skutečného provedení přímého dokazování.

6.   Ústřední orgán nebo příslušný orgán dožádaného členského státu může uložit soudu svého členského státu, aby poskytl praktickou pomoc při přímém dokazování.

7.   Ústřední orgán nebo příslušný orgán dožádaného členského státu mohou žádost o přímé dokazování odmítnout pouze tehdy, pokud:

a)

žádost nespadá do oblasti působnosti tohoto nařízení,

b)

žádost neobsahuje všechny nezbytné údaje podle článku 5, nebo

c)

požadované přímé dokazování odporuje základním právním zásadám dožádaného členského státu.

8.   Dožadující soud provede přímé dokazování v souladu s právem členského státu dožadujícího soudu, aniž jsou dotčeny podmínky stanovené v odstavci 4.

Článek 20

Přímé dokazování prostřednictvím videokonference nebo jiných komunikačních technologií

1.   V případech, kdy je třeba provést dokazování výslechem osoby, která se nachází v jiném členském státě, a soud žádá o provedení přímého dokazování v souladu s článkem 19, provede tento soud dokazování prostřednictvím videokonference nebo jiných komunikačních technologií, pokud je má soud k dispozici a považuje-li využití dané technologie s přihlédnutím ke zvláštním okolnostem daného případu za vhodné.

2.   Žádost o přímé dokazování prostřednictvím videokonference nebo jiných komunikačních technologií se podává na formuláři N uvedeném v příloze I. Dožadující soud a ústřední orgán nebo příslušný orgán dožádaného členského státu nebo soud pověřený poskytnutím praktické pomoci při přímém dokazování se dohodnou na praktických opatřeních pro výslech.

Dožadující soud obdrží na požádání pomoc při hledání tlumočníka, je-li to zapotřebí.

Článek 21

Dokazování prostřednictvím diplomatických zástupců nebo konzulárních úředníků

Členské státy mohou ve vnitrostátním právu stanovit, že jejich soudy mohou požádat své diplomatické zástupce nebo konzulární úředníky na území jiného členského státu a v oblasti, v níž jsou akreditováni, aby prováděli dokazování v prostorách diplomatické mise nebo konzulátu, s výjimkou mimořádných okolností, bez nutnosti předchozí žádosti, a to výslechem na základě dobrovolnosti státních příslušníků členského státu, který zastupují, v souvislosti s řízeními probíhajícími před soudy členského státu, který zastupují, aniž by použili donucovací opatření. Dožádaný diplomatický zástupce nebo konzulární úředník vyřídí žádost v souladu s právem svého členského státu.

ODDÍL 5

Náklady

Článek 22

Náklady

1.   Za vyřízení žádosti o dokazování podle článku 12 nelze požadovat uhrazení poplatků nebo náhradu nákladů.

2.   Odchylně od odstavce 1 může dožádaný soud požadovat uhrazení poplatků nebo náhradu nákladů. Pokud to dožádaný soud požaduje, musí dožadující soud zajistit, že budou bez prodlení:

uhrazeny odměny pro znalce a tlumočníky a

nahrazeny náklady vzniklé použitím čl. 12 odst. 3 a 4.

Povinnost stran uhradit tyto odměny nebo nahradit tyto náklady se řídí právem členského státu dožadujícího soudu.

3.   Je-li zapotřebí znalecký posudek, může dožádaný soud před vyřízením žádosti o dokazování požádat dožadující soud o přiměřenou záruku, nebo zálohu na očekávané náklady na znalecké posudky. V ostatních případech nesmí být záruka, nebo záloha podmínkou vyřízení žádosti o dokazování.

Záruku, nebo zálohu složí strany, pokud to stanoví právo členského státu dožadujícího soudu.

KAPITOLA III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 23

Příručka a změny přílohy I

1.   Komise vypracuje a pravidelně aktualizuje příručku obsahující údaje poskytnuté členskými státy podle článku 31 a platné dohody nebo ujednání podle čl. 29 odst. 3. Příručku zpřístupní v elektronické podobě, zejména prostřednictvím Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci a na evropském portálu e-justice.

2.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 24 akty v přenesené pravomoci, kterými se mění příloha I za účelem aktualizace nebo technické úpravy formulářů v ní uvedených.

Článek 24

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 23 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 22. prosince 2020. Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament ani Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 23 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 23 odst. 2 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament ani Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 25

Prováděcí akty přijaté Komisí

1.   Komise přijme prováděcí akty, kterými se zřizuje decentralizovaný informační systém, v nichž stanoví:

a)

technické specifikace vymezující způsoby komunikace elektronickými prostředky pro účely decentralizovaného informačního systému;

b)

technické specifikace komunikačních protokolů;

c)

cíle v oblasti bezpečnosti informací a příslušná technická opatření zajišťující minimální standardy bezpečnosti informací pro zpracování a předávání informací v rámci decentralizovaného informačního systému;

d)

minimální cíle dostupnosti a případné související technické požadavky na služby poskytované decentralizovaným informačním systémem;

e)

zřízení řídícího výboru složeného ze zástupců členských států s cílem zajistit provoz a údržbu decentralizovaného informačního systému v zájmu dosažení cílů tohoto nařízení.

2.   Prováděcí akty podle odstavce 1 tohoto článku se přijmou do 23. března 2022 přezkumným postupem podle čl. 26 odst. 2.

Článek 26

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 27

Referenční prováděcí software

1.   Komise odpovídá za tvorbu, údržbu a budoucí vývoj referenčního prováděcího softwaru, který si členské státy mohou zvolit jako svůj koncový systém namísto národního informačního systému. Tvorba, údržba a budoucí vývoj tohoto referenčního prováděcího softwaru jsou financovány ze souhrnného rozpočtu Unie.

2.   Komise poskytuje, udržuje a podporuje bezplatné zavedení softwarových komponentů, které jsou základem přístupových bodů.

Článek 28

Náklady na decentralizovaný informační systém

1.   Každý členský stát ponese náklady na instalaci, provoz a údržbu svých přístupových bodů propojujících národní informační systémy v rámci decentralizovaného informačního systému.

2.   Každý členský stát ponese náklady na zřízení a přizpůsobení svých národních informačních systémů tak, aby byly interoperabilní s přístupovými body, a náklady na správu, provoz a údržbu těchto systémů.

3.   Odstavci 1 a 2 není dotčena možnost členských států žádat o granty na podporu činností uvedených ve zmíněných odstavcích v rámci finančních programů Unie.

Článek 29

Vztah k dohodám nebo ujednáním mezi členskými státy

1.   Toto nařízení má v oblasti své působnosti přednost před jinými ustanoveními obsaženými v dvoustranných nebo mnohostranných dohodách nebo ujednáních uzavřených členskými státy, a zejména před Haagskou úmluvou ze dne 1. března 1954 o civilním řízení a Haagskou úmluvou ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních, ve vztazích mezi členskými státy, které jsou jejich stranami.

2.   Toto nařízení nebrání členským státům v ponechání v platnosti nebo uzavírání dohod nebo ujednání, které by více usnadňovaly dokazování, pokud jsou slučitelné s tímto nařízením.

3.   Členské státy předají Komisi:

a)

kopii dohod nebo ujednání uvedených v odstavci 2, které byly uzavřeny mezi členskými státy, jakož i návrhy takových dohod nebo ujednání, které zamýšlejí přijmout, a

b)

veškerá vypovězení nebo změny těchto dohod nebo ujednání.

Článek 30

Ochrana předávaných informací

1.   Jakékoli zpracování osobních údajů prováděné podle tohoto nařízení, včetně výměny nebo předávání osobních údajů příslušnými orgány, musí být v souladu s nařízením (EU) 2016/679.

Jakákoli výměna nebo předávání informací příslušnými orgány na úrovni Unie musí být v souladu s nařízením (EU) 2018/1725.

Osobní údaje, které pro vyřízení daného případu nejsou relevantní, musí být ihned vymazány.

2.   Příslušný orgán nebo orgány podle vnitrostátního práva se považují za správce ve smyslu nařízení (EU) 2016/679, pokud jde o zpracovávání osobních údajů podle tohoto nařízení.

3.   Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, informace předané podle tohoto nařízení použije dožádaný soud pouze pro účely, pro které byly předány.

4.   Dožádané soudy zajistí zachování důvěrnosti těchto informací v souladu s vnitrostátním právem.

5.   Odstavci 3 a 4 nejsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy umožňující subjektům údajů získat informace o využití informací předaných podle tohoto nařízení.

6.   Tímto nařízením není dotčena směrnice 2002/58/ES.

Článek 31

Sdělení

1.   Členské státy sdělí Komisi:

a)

seznam vypracovaný podle čl. 3 odst. 2 s uvedením místní a popřípadě i zvláštní věcné příslušnosti soudů;

b)

názvy a adresy ústředních orgánů a příslušných orgánů určených podle čl. 4 odst. 3 s uvedením jejich místní příslušnosti;

c)

technické prostředky pro příjem žádostí, které mají soudy na seznamu vypracovaném podle čl. 3 odst. 2 k dispozici;

d)

jazyky přijatelné pro podávání žádostí podle článku 6.

2.   Členské státy informují Komisi o veškerých pozdějších změnách informací uvedených v odstavci 1.

3.   Každý členský stát sdělí Komisi údaje o ostatních orgánech příslušných k dokazování pro účely soudního řízení v občanských nebo obchodních věcech. Členské státy informují Komisi o veškerých následných změnách těchto údajů.

4.   Členské státy mohou Komisi oznámit, zda jsou schopny provozovat decentralizovaný informační systém dříve, než je požadováno tímto nařízením. Komise tyto informace zpřístupní elektronicky, zejména prostřednictvím portálu evropské e-justice.

Článek 32

Monitorování

1.   Do 2. července 2023 zavede Komise podrobný program monitorování výstupů, výsledků a dopadů tohoto nařízení.

2.   V programu monitorování se upřesní opatření, která mají být přijata Komisí a členskými státy pro monitorování výstupů, výsledků a dopadů tohoto nařízení. Stanoví, kdy mají být poprvé shromažďovány údaje uvedené v odstavci 3, nejpozději však 2. července 2026, a v jakých dalších intervalech mají být poté tyto údaje shromažďovány.

3.   Členské státy poskytnou Komisi, jsou-li k dispozici, tyto údaje potřebné pro účely monitorování:

a)

počet žádostí o dokazování předaných podle čl. 7 odst. 1 nebo čl. 19 odst. 1;

b)

počet žádostí o dokazování vyřízených podle článku 12 nebo čl. 19 odst. 8;

c)

počet případů, kdy byla žádost o dokazování předána jinými prostředky než prostřednictvím decentralizovaného informačního systému podle čl. 7 odst. 4.

4.   Referenční prováděcí software a, je-li k tomu vybaven, národní koncový systém musí programově shromažďovat údaje uvedené v odst. 3 písm. a) a b) a pravidelně je přeposílat Komisi.

Článek 33

Hodnocení

1.   Nejpozději pět let ode dne použitelnosti článku 7 v souladu s čl. 35 odst. 3 provede Komise hodnocení tohoto nařízení a předloží zprávu o svých hlavních zjištěních Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, k níž bude případně připojen legislativní návrh.

2.   Členské státy poskytnou Komisi informace nezbytné pro vypracování zprávy uvedené v odstavci 1.

Článek 34

Zrušení

1.   Nařízení (ES) č. 1206/2001 se zrušuje s účinkem ode dne použitelnosti tohoto nařízení s výjimkou článku 6 nařízení (ES) č. 1206/2001, který se zrušuje s účinkem ode dne použitelnosti článku 7 podle čl. 35 odst. 3 tohoto nařízení.

2.   Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 35

Vstup v platnost a použitelnost

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2022.

2.   Ustanovení čl. 31 odst. 3 se použijí ode dne 23. března 2022.

3.   Článek 7 se použije od prvního dne měsíce následujícího po uplynutí tří let ode dne vstupu prováděcích aktů uvedených v článku 25 v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 25. listopadu 2020.

Za Evropský parlament

předseda

D.M. SASSOLI

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 56.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. února 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj Rady v prvním čtení ze dne 4. listopadu 2020 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) Postoj Evropského parlamentu ze dne 23. listopadu 2020 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech (Úř. věst. L 174, 27.6.2001, s. 1).

(4)  Nařízení Rady (EU) 2019/1111 ze dne 25. června 2019 o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (Úř. věst. L 178, 2.7.2019, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 20.12.2012, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 107).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(10)  Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností (Úř. věst. L 7, 10.1.2009, s. 1).

(11)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

(12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(13)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

(14)  Úř. věst. C 370, 31.10.2019, s. 24.


PŘÍLOHA I

FORMULÁŘ A

ŽÁDOST O DOKAZOVÁNÍ

(článek 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783 ze dne 25. listopadu 2020 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (dokazování) (1))

1.

Jednací číslo/spisová značka dožadujícího soudu:

2.

Dožadující soud:

2.1.

Název:

2.2.

Adresa:

2.2.1.

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

2.2.2.

Obec a poštovní směrovací číslo:

2.2.3.

Stát:

2.3.

Telefon:

2.4.

Fax ((*)):

2.5.

E-mail:

3.

Dožádaný soud:

3.1.

Název:

3.2.

Adresa:

3.2.1.

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

3.2.2.

Obec a poštovní směrovací číslo:

3.2.3.

Stát:

3.3.

Telefon:

3.4.

Fax ((*)):

3.5.

E-mail:

4.

Ve věci žalobce/navrhovatele (žalobců/navrhovatelů) (2):

4.1.

Jméno:

4.2.

Adresa:

4.2.1.

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

4.2.2.

Obec a poštovní směrovací číslo:

4.2.3.

Stát:

4.3.

Telefon ((*)):

4.4.

Fax ((*)):

4.5.

E-mail ((*)):

5.

Zástupci žalobce/navrhovatele:

5.1.

Jméno:

5.2.

Adresa:

5.2.1.

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

5.2.2.

Obec a poštovní směrovací číslo:

5.2.3.

Stát:

5.3.

Telefon:

5.4.

Fax ((*)):

5.5.

E-mail:

6.

Proti žalovanému/odpůrci (žalovaným/odpůrcům) (3):

6.1.

Jméno:

6.2.

Adresa:

6.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

6.2.2.

Obec a poštovní směrovací číslo:

6.2.3.

Stát:

6.3.

Telefon ((*)):

6.4.

Fax ((*)):

6.5.

E-mail ((*)):

7.

Zástupci žalovaného/odpůrce:

7.1.

Jméno:

7.2.

Adresa:

7.2.1.

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

7.2.2.

Obec a poštovní směrovací číslo:

7.2.3.

Stát:

7.3.

Telefon:

7.4.

Fax ((*)):

7.5.

E-mail:

8.

Přítomnost a účast stran:

8.1.

Strany a popřípadě jejich zástupci budou přítomni při dokazování:☐

8.2.

Je požadována účast stran a popřípadě jejich zástupců:☐

8.3.

Pokud bude při dokazování přítomna některá strana nebo její zástupce, je třeba zajistit tlumočení do tohoto jazyka: ☐BG, ☐ES, ☐CS, ☐DE, ☐ET, ☐EL, ☐EN, ☐FR, ☐GA, ☐HR, ☐IT, ☐LV, ☐LT, ☐HU, ☐MT, ☐NL, ☐PL, ☐PT, ☐RO, ☐SK, ☐SL, ☐FI, ☐SV, ☐jiný:

9.

Přítomnost a účast zástupců dožadujícího soudu:☐

9.1.

Zástupci budou přítomni při dokazování:☐

9.2.

Je požadována účast zástupců (4):☐

9.2.1.

Jméno:

9.2.2.

Titul:

9.2.3.

Funkce:

9.2.4.

Úkol:

9.3.

Pokud bude při dokazování přítomný zástupce dožadujícího soudu, je třeba zajistit tlumočení do tohoto jazyka: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CS, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, ☐ SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ jiné:

10.

Podstata a předmět případu a stručný souhrn skutkového stavu (popřípadě v příloze):

11.

Dokazování, které má být provedeno:

11.1.

Popis dokazování, které má být provedeno (popřípadě v příloze):

11.2.

Výslech svědků:☐

11.2.1.

Jméno a příjmení:

11.2.2

Datum narození, je-li k dispozici:

11.2.3.

Adresa:

11.2.3.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

11.2.3.2

Obec a poštovní směrovací číslo:

11.2.3.3

Stát:

11.2.4.

Telefon ((*)):

11.2.5.

Fax ((*)):

11.2.6.

E-mail ((*)):

11.2.7.

Otázky, které mají být položeny svědkům, nebo skutečnosti, ohledně kterých mají být vyslechnuti (popřípadě v příloze):

11.2.8.

Právo odepřít výpověď podle práva členského státu dožadujícího soudu (popřípadě v příloze): ano ☐ ne ☐

11.2.9.

Vyslechněte prosím svědky:

11.2.9.1.

pod přísahou: ☐

11.2.9.2.

pod místopřísežným prohlášením: ☐

11.2.10.

Veškeré jiné údaje, které dožadující soud považuje za nezbytné (popřípadě v příloze):

11.3.

Další dokazování:

11.3.1.

Listiny, které mají být přezkoumány, a popis požadovaného dokazování (popřípadě v příloze):

11.3.2.

Předměty, které mají být ohledány, a popis požadovaného dokazování (popřípadě v příloze):

12.

Prosím, vyřiďte žádost:

12.1.

Podle zvláštního postupu (čl. 12 odst. 3 nařízení (EU) 2020/1783) stanoveného právem členského státu dožadujícího soudu popsaného v příloze ☐

12.2.

Nebo prostřednictvím komunikační technologie (čl. 12 odst. 4 nařízení (EU) 2020/1783) uvedené ve formuláři N☐

12.3.

Pro vyřízení této žádosti jsou nezbytné tyto údaje:

13.

Důvody nepředání prostřednictvím decentralizovaného informačního systému (čl. 7 odst. 4 nařízení (EU) 2020/1783) (5)

Elektronické předání nebylo možné z důvodu:

narušení informačního systému

povahy důkazů

mimořádných okolností

V:

Dne:

Podpis nebo razítko nebo elektronický podpis nebo elektronická pečeť:

FORMULÁŘ B

POTVRZENÍ PŘIJETÍ ŽÁDOSTI O DOKAZOVÁNÍ

(čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783 ze dne 25. listopadu 2020 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (dokazování) (6))

1.

Jednací číslo/spisová značka dožadujícího soudu:

2.

Jednací číslo/spisová značka dožádaného soudu:

3.

Název dožadujícího soudu:

4.

Dožádaný soud:

4.1.

Název:

4.2.

Adresa:

4.3.

Telefon:

4.4.

Fax ((*)):

4.5.

E-mail:

5.

Žádost byla přijata … (den přijetí) soudem uvedeným v bodě 4.

6.

Žádosti nelze vyhovět, protože:

6.1.

Jazyk, kterým je vyplněn dotazník, není přijatelný (článek 6 nařízení(EU) 2020/1783)☐

6.1.1.

Použijte, prosím, jeden z těchto jazyků:

6.2.

Dokument není čitelný☐

V:

Dne:

Podpis nebo razítko nebo elektronický podpis nebo elektronická pečeť:

FORMULÁŘ C

OZNÁMENÍ O POSTOUPENÍ ŽÁDOSTI O DOKAZOVÁNÍ

(čl. 9 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783 ze dne 25. listopadu 2020 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (dokazování (7))

1.

Jednací číslo/spisová značka dožadujícího soudu:

2.

Název dožadujícího soudu:

3.

Jednací číslo/spisová značka dožádaného soudu:

4.

Soud uvedený v bodě 3 žádosti o dokazování není příslušný k vyřízení žádosti o dokazování, a proto byla žádost postoupena:

4.1.

Název příslušného soudu:

4. 2

Adresa:

4.2.1.

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

4.2.2.

Obec a poštovní směrovací číslo:

4.2.3.

Stát:

4.3.

Telefon:

4.4.

Fax ((*)):

4.5.

E-mail:

V:

Dne:

Podpis nebo razítko nebo elektronický podpis nebo elektronická pečeť:

FORMULÁŘ D

ŽÁDOST O DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ ZA ÚČELEM DOKAZOVÁNÍ

(článek 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783 ze dne 25. listopadu 2020 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (dokazování) (8))

1.

Jednací číslo/spisová značka dožádaného soudu:

2.

Jednací číslo/spisová značka dožadujícího soudu:

3.

Název dožádaného soudu:

4.

Název dožadujícího soudu:

5.

Žádost o dokazování nelze vyřídit bez doplnění těchto údajů:

6.

Žádost o dokazování nelze vyřídit, dokud nebude složena záruka nebo záloha podle čl. 22 odst. 3 nařízení (EU) 2020/1783. Záruku nebo zálohu lze složit tímto způsobem:

6.1.

Jméno majitele účtu:

6.2.

Název banky, BIC nebo jiný příslušný bankovní kód:

6.3.

Číslo účtu/IBAN:

6.4.

Den splatnosti platby:

6.5.

Výše požadované záruky nebo zálohy:

6.6.

Měna:

☐ euro (EUR)

☐ bulharský lev (BGN)

☐ chorvatská kuna (HRK)

☐ česká koruna (CZK)

☐ maďarský forint (HUF)

☐ polský zlotý (PLN)

☐ libra šterlinků (GBP)

☐ rumunský leu (RON)

☐ švédská koruna (SEK)

☐ jiné (uveďte (kód ISO)):

6.7.

Referenční číslo platby/popis/zpráva příjemci:

V:

Dne:

Podpis nebo razítko nebo elektronický podpis nebo elektronická pečeť:

FORMULÁŘ E

POTVRZENÍ PŘIJETÍ ZÁRUKY, NEBO ZÁLOHY

(čl. 10 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783 ze dne 25. listopadu 2020 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (dokazování) (9))

1.

Jednací číslo/spisová značka dožadujícího soudu:

2.

Jednací číslo/spisová značka dožádaného soudu:

3.

Název dožadujícího soudu:

4.

Název dožádaného soudu:

5.

Záruka, nebo záloha byla přijata …. (den přijetí) soudem uvedeným v bodě 4.

V:

Dne:

Podpis nebo razítko nebo elektronický podpis nebo elektronická pečeť:

FORMULÁŘ F (10)

ŽÁDOST O INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PRODLENÍ

(čl. 12 odst. 1 a čl. 19 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783 ze dne 25. listopadu 2020 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (dokazování) (11))

NÁSLEDUJÍCÍ ŽÁDOST O DOKAZOVÁNÍ BYLA ODESLÁNA, ALE NEJSOU K DISPOZICI ŽÁDNÉ INFORMACE O VÝSLEDKU DOKAZOVÁNÍ

1.

Jednací číslo/spisová značka dožadujícího soudu:

2.

Jednací číslo/spisová značka dožádaného soudu/ústředního orgánu/příslušného orgánu (je-li k dispozici):

3.

Název dožadujícího soudu:

4.

Název dožádaného soudu/ústředního orgánu/příslušného orgánu:

5.

Originál žádosti o dokazování (formulář A) nebo originál žádosti o přímé dokazování (formulář L) je připojen v příloze.☐

Informace, které má dožadující soud k dispozici:

5.1.

žádost odeslána☐

datum ………………………………

5.2.

potvrzení přijetí☐

datum ………………………………

5.3.

oznámení prodlení☐

datum ………………………………

5.4.

byly obdrženy další informace☐

……………………………………………

V:

Dne:

Podpis nebo razítko nebo elektronický podpis nebo elektronická pečeť:

FORMULÁŘ G (12)

ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST O INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PRODLENÍ

(čl. 12 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783 ze dne 25. listopadu 2020 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (dokazování) (13))

1.

Jednací číslo/spisová značka dožadujícího soudu:

2.

Jednací číslo/spisová značka dožádaného soudu/ústředního orgánu/příslušného orgánu (je-li k dispozici):

3.

Název dožadujícího soudu:

4.

Název dožádaného soudu/ústředního orgánu/příslušného orgánu:

5.

DŮVODY PRODLENÍ:

5.1.

Žádost o dokazování nebyla přijata☐

5.2.

Probíhá zjišťování aktuální adresy osoby, která má být vyslechnuta☐

5.3.

Probíhá předvolání osoby, která má být vyslechnuta☐

5.4.

Osoba se i přes doručení předvolání nedostavila k jednání☐

5.5.

Na žádost bylo odpovězeno … (datum). Odpověď v příloze☐

5.6.

Platba záruky nebo zálohy požadovaná dne ... (datum) nebyla obdržena☐

5.7.

Jiné …☐

6.

Odhaduje se, že žádost bude vyřízena do … (odhadované datum)

V:

Dne:

Podpis nebo razítko nebo elektronický podpis nebo elektronická pečeť:

FORMULÁŘ H

SDĚLENÍ TÝKAJÍCÍ SE ŽÁDOSTI O POUŽITÍ ZVLÁŠTNÍHO POSTUPU NEBO O VYUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

(čl. 12 odst. 3 a 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783 ze dne 25. listopadu 2020 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (dokazování) (14))

1.

Jednací číslo/spisová značka dožadujícího soudu:

2.

Jednací číslo/spisová značka dožádaného soudu:

3.

Název dožadujícího soudu:

4.

Název dožádaného soudu:

5.

Požadavek na vyřízení žádosti o dokazování podle zvláštního postupu uvedeného v bodě 12.1 žádosti o dokazování (formulář A) nelze splnit, protože:

5.1.

požadovaný postup je neslučitelný s právem členského státu dožádaného soudu:☐

5.2.

provedení požadovaného postupu není ze závažných praktických překážek možné:☐

6.

Požadavek na vyřízení žádosti o dokazování s využitím komunikační technologie uvedené v bodě 12.2 žádosti o dokazování (formulář A) nelze splnit, protože:

6.1.

využití komunikační technologie je neslučitelné s právem členského státu dožádaného soudu☐

6.2.

využití komunikační technologie není z důvodu závažných praktických překážek možné☐

V:

Dne:

Podpis nebo razítko nebo elektronický podpis nebo elektronická pečeť:

FORMULÁŘ I

SDĚLENÍ O DNI, HODINĚ A MÍSTĚ DOKAZOVÁNÍ A PODMÍNKÁCH ÚČASTI

(čl. 13 odst. 4 a čl. 14 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2020/1783 ze dne 25. listopadu 2020 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (dokazování) (15))

1.

Jednací číslo/spisová značka dožadujícího soudu:

2.

Jednací číslo/spisová značka dožádaného soudu:

3.

Dožadující soud:

3.1.

Název:

3.2.

Adresa:

3.2.1.

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

3.2.2.

Obec a poštovní směrovací číslo:

3.2.3.

Stát:

3.3.

Telefon:

3.4.

Fax ((*)):

3.5.

E-mail:

4.

Dožádaný soud:

4.1.

Název:

4.2.

Adresa:

4.2.1.

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

4.2.2.

Obec a poštovní směrovací číslo:

4.2.3.

Stát:

4.3.

Telefon:

4.4.

Fax ((*)):

4.5.

E-mail:

5.

Den a čas, kdy bude provedeno dokazování:

6.

Místo, kde bude provedeno dokazování, je-li odlišné od místa uvedeného v bodu 4:

7.

Popřípadě podmínky, za kterých se mohou účastnit strany a popřípadě jejich zástupci:

8.

Popřípadě podmínky, za kterých se mohou účastnit zástupci dožadujícího soudu:

V:

Dne:

Podpis nebo razítko nebo elektronický podpis nebo elektronická pečeť:

FORMULÁŘ J

OZNÁMENÍ PRODLENÍ

(článek 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783 ze dne 25. listopadu 2020 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (dokazování) (16))

1.

Jednací číslo/spisová značka dožádaného soudu:

2.

Jednací číslo/spisová značka dožadujícího soudu:

3.

Název dožadujícího soudu:

4.

Název dožádaného soudu:

5.

Žádost o dokazování nelze vyřídit do 90 dnů od přijetí z těchto důvodů:

5.1.

Probíhá zjišťování aktuální adresy osoby, která má být vyslechnuta☐

5.2.

Probíhá předvolání osoby, která má být vyslechnuta☐

5.3.

Osoba se i přes doručení předvolání nedostavila k jednání☐

5.4.

Na žádost bylo odpovězeno … (datum). Odpověď v příloze☐

5.5.

Platba záruky nebo zálohy požadovaná dne ... (datum) nebyla obdržena☐

5.6.

Jiné (uveďte): … ☐

6.

Odhaduje se, že žádost bude vyřízena do … (uveďte odhadované datum)

V:

Dne:

Podpis nebo razítko nebo elektronický podpis nebo elektronická pečeť:

FORMULÁŘ K

INFORMACE O VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI O DOKAZOVÁNÍ

(články 16 a 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783 ze dne 25. listopadu 2020 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (dokazování) (17))

1.

Jednací číslo/spisová značka dožádaného soudu:

2.

Jednací číslo/spisová značka dožadujícího soudu:

3.

Název dožadujícího soudu:

4.

Název dožádaného soudu:

5.

Žádost o dokazování byla vyřízena.☐

Listiny dokládající vyřízení žádosti o dokazování jsou připojeny:

6.

Vyřízení žádosti o dokazování bylo odmítnuto, protože: ☐

6.1.

Osoba, která měla být vyslýchána, uplatnila své právo odepřít výpověď nebo se odvolala na zákaz výpovědi: ☐

6.1.1.

podle práva členského státu dožádaného soudu:☐

6.1.2.

podle práva členského státu dožadujícího soudu:☐

6.2.

Žádost o dokazování nespadá do oblasti působnosti nařízení (EU) 2020/1783☐

6.3.

K vyřízení žádosti o dokazování podle práva členského státu dožádaného soudu nejsou příslušné orgány moci soudní ☐

6.4.

Dožadující soud nevyhověl žádosti o doplnění informací ze strany dožádaného soudu ze dne … (den žádosti o doplnění informací) ☐

6.5.

Nebyla složena záruka nebo záloha podle čl. 22 odst. 3. nařízení (EU) 2020/1783☐

7.

Jiné důvody pro nevyřízení:

V:

Dne:

Podpis nebo razítko nebo elektronický podpis nebo elektronická pečeť:

FORMULÁŘ L

ŽÁDOST O PŘÍMÉ DOKAZOVÁNÍ

(články 19 a 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783 ze dne 25. listopadu 2020 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (dokazování) (18))

1.

Jednací číslo/spisová značka dožadujícího soudu:

2.

Jednací číslo/spisová značka ústředního orgánu/příslušného orgánu ((*)):

3.

Dožadující soud:

3.1.

Název:

3.2.

Adresa:

3.2.1.

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

3.2.2.

Obec a poštovní směrovací číslo:

3.2.3.

Stát:

3.3.

Telefon:

3.4.

Fax ((*)):

3.5.

E-mail:

4.

Ústřední orgán/příslušný orgán dožádaného státu:

4.1.

Název:

4.2.

Adresa:

4.2.1.

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

4.2.2.

Obec a poštovní směrovací číslo:

4.2.3.

Stát:

4.3.

Telefon:

4.4.

Fax ((*)):

4.5.

E-mail:

5.

Ve věci žalobce/navrhovatele (žalobců/navrhovatelů) (19):

5.1.

Jméno:

5.2.

Adresa:

5.2.1.

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

5.2.2.

Obec a poštovní směrovací číslo:

5.2.3.

Stát:

5.3.

Telefon ((*)):

5.4.

Fax ((*)):

5.5.

E-mail ((*)):

6.

Zástupci žalobce/navrhovatele:

6.1.

Jméno:

6.2.

Adresa:

6.2.1.

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

6.2.2.

Obec a poštovní směrovací číslo:

6.2.3.

Stát:

6.3.

Telefon:

6.4.

Fax ((*)):

6.5.

E-mail:

7.

Proti žalovanému/odpůrci (žalovaným/odpůrcům) (20):

7.1.

Jméno:

7.2.

Adresa:

7.2.1.

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

7.2.2.

Obec a poštovní směrovací číslo:

7.2.3.

Stát:

7.3.

Telefon ((*)):

7.4.

Fax ((*)):

7.5.

E-mail ((*)):

8.

Zástupci žalovaného/odpůrce:

8.1.

Jméno:

8.2.

Adresa:

8.2.1.

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

8.2.2.

Obec a poštovní směrovací číslo:

8.2.3.

Stát:

8.3.

Telefon:

8.4.

Fax ((*)):

8.5.

E-mail:

9.

Dokazování provede:

9.1.

Jméno:

9.2.

Titul:

9.3.

Funkce:

9.4.

Úkol:

10.

Podstata a předmět případu a stručný souhrn skutkového stavu (popřípadě v příloze):

11.

Dokazování, které má být provedeno:

11.1.

Popis dokazování (popřípadě v příloze):

11.2.

Výslech svědků

11.2.1.

Jméno a příjmení:

11.2.2.

Datum narození, je-li k dispozici:

11.2.3.

Adresa:

11.2.3.1.

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

11.2.3.2.

Obec a poštovní směrovací číslo:

11.2.3.3.

Stát:

11.2.4.

Telefon ((*)):

11.2.5.

Fax ((*)):

11.2.6.

E-mail ((*)):

11.2.7.

Otázky, které mají být položeny svědkům, nebo skutečnosti, ohledně kterých mají být vyslechnuti (popřípadě v příloze):

11.2.8.

Právo odepřít výpověď podle práva členského státu dožadujícího soudu (popřípadě v příloze): ano ☐ ne ☐

11.3.

Další dokazování (popřípadě v příloze):

12.

Dožadující soud žádá, aby bylo dokazování provedeno přímo s využitím komunikačních technologií uvedených ve formuláři N☐

V:

Dne:

Podpis nebo razítko nebo elektronický podpis nebo elektronická pečeť:

FORMULÁŘ M

SDĚLENÍ ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU/PŘÍSLUŠNÉHO ORGÁNU TÝKAJÍCÍ SE PŘÍMÉHO DOKAZOVÁNÍ

(článek 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783 ze dne 25. listopadu 2020 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (dokazování) (21))

1.

Jednací číslo/spisová značka dožadujícího soudu:

2.

Jednací číslo/spisová značka ústředního orgánu/příslušného orgánu:

3.

Název dožadujícího soudu:

4.

Ústřední orgán/příslušný orgán:

4.1.

Název:

4.2.

Adresa:

4.2.1.

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

4.2.2.

Obec a poštovní směrovací číslo:

4.2.3.

Stát:

4.3.

Telefon:

4.4.

Fax ((*)):

4.5.

E-mail:

5.

Sdělení ústředního orgánu/příslušného orgánu:

5.1.

Přímé dokazování podle žádosti se schvaluje:☐

5.2.

Přímé dokazování podle žádosti se schvaluje za těchto podmínek (popřípadě v příloze):

5.3.

Přímé dokazování podle žádosti se zamítá z těchto důvodů:

5.3.1.

žádost nespadá do oblasti působnosti nařízení (EU) 2020/1783:☐

5.3.2.

žádost neobsahuje všechny nezbytné údaje podle článku 5 nařízení (EU) 2020/1783:☐

5.3.3.

přímé dokazování, o které se žádá, je v rozporu se základními právními zásadami členského státu ústředního orgánu/příslušného orgánu:☐

6.

Poskytnutím praktické pomoci při přímém dokazování byl pověřen tento soud:

6.1.

Název:

6.2.

Adresa:

6.2.1.

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

6.2.2.

Obec a poštovní směrovací číslo:

6.2.3.

Stát:

6.3.

Telefon:

6.4.

Fax ((*)):

6.5.

E-mail:

V:

Dne:

Podpis nebo razítko nebo elektronický podpis nebo elektronická pečeť:

FORMULÁŘ N

INFORMACE O TECHNICKÝCH ASPEKTECH KONÁNÍ VIDEOKONFERENCE NEBO VYUŽITÍ JINÝCH KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

(čl. 12 odst. 4 a článek 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783 ze dne 25. listopadu 2020 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (dokazování) (22))

1.

Jednací číslo/spisová značka dožadujícího soudu ((*)):

2.

Jednací číslo/spisová značka dožádaného soudu ((*)):

3.

Název dožadujícího soudu ((*)):

4.

Název dožádaného soudu ((*)):

5.

Technické údaje dožadujícího soudu:

5.1.

ISDN ((*)):

5.2.

IP:

5.3.

Tel. č. jednací síně ((*)):

5.4.

Jiné:

6.

Preferovaná podoba připojení (v případě více možností uvedených v bodě 5):

7.

Preferované datum (data) a čas (časy) připojení:

7.1.

datum:

7.2.

čas (23):

8.

Preferované datum (data) a čas (časy) zkoušky spojení:

8.1.

datum:

8.2.

čas (23):

8.3.

kontaktní osoba pro zkoušku spojení nebo jinou technickou pomoc:

8.4.

komunikační jazyk: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CS, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, ☐ SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ jiný:

8.5.

tel. č. v případě technických potíží během zkoušky spojení nebo dokazování:

9.

Informace týkající se tlumočení:

9.1.

Je požadována pomoc při hledání tlumočníka:☐

9.2.

příslušné jazyky: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CS, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, ☐ SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ jiný:

10.

Informace o tom, zda bude proveden záznam o dokazování (24):

10.1.

ano ☐

10.2.

ne ☐

11.

Jiné: …

V:

Dne:

Podpis nebo razítko nebo elektronický podpis nebo elektronická pečeť:


(1)  Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 1.

((*))  Nepovinný údaj.

(2)  V případě více než jednoho žalobce/navrhovatele uveďte informace požadované v bodech 4.1 až 4.5.

(3)  V případě více než jednoho žalovaného/odpůrce uveďte informace požadované v bodech 6.1 až 6.5.

(4)  V případě více než jednoho zástupce uveďte informace požadované v bodě 9.2.

(5)  Tento bod platí pouze ode dne použitelnosti decentralizovaného informačního systému.

(6)  Úř. věst. L405, 2.12.2020, s. 1.

((*))  Nepovinný údaj.

(7)  Úř. věst. L405, 2.12.2020, s. 1.

((*))  Nepovinný údaj.

(8)  Úř. věst. L405, 2.12.2020, s. 1.

(9)  Úř. věst. L405, 2.12.2020, s. 1.

(10)  Použití tohoto formuláře je nepovinné.

(11)  Úř. věst. L405, 2.12.2020, s. 1.

(12)  Použití tohoto formuláře je nepovinné

(13)  Úř. věst. L405, 2.12.2020, s. 1.

(14)  Úř. věst. L405, 2.12.2020, s. 1.

(15)  Úř. věst. L405, 2.12.2020, s. 1.

((*))  Nepovinný údaj.

(16)  Úř. věst. L405, 2.12.2020, s. 1.

(17)  Úř. věst. L405, 2.12.2020, s. 1.

(18)  Úř. věst. L405, 2.12.2020, s. 1.

((*))  Nepovinný údaj.

(19)  V případě více než jednoho žalobce/navrhovatele uveďte informace požadované v bodech 5.1 až 5.5.

(20)  V případě více než jednoho žalovaného/odpůrce uveďte informace požadované v bodech 7.1 až 7.5.

(21)  Úř. věst. L405, 2.12.2020, s. 1.

((*))  Nepovinný údaj.

(22)  Úř. věst. L405, 2.12.2020, s. 1.

((*))  Nepovinný údaj.

(23)  Místní čas dožádaného členského státu.

(24)  Např. online záznam nebo přepis dokazování.


PŘÍLOHA II

ZRUŠENÉ NAŘÍZENÍ A JEHO NÁSLEDNÉ ZMĚNY

Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech, (Úř. věst. L 174, 27.6.2001, s. 1).

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1103/2008 ze dne 22. října 2008 o přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES – Přizpůsobení právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou – Třetí část, (Úř. věst. L 304, 14.11.2008, s. 80).

Pouze změny čl. 19 odst. 2 a čl. 20 nařízení (ES) č. 1206/2001


PŘÍLOHA III

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (ES) č. 1206/2001

Toto nařízení

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 2

Čl. 1 odst. 2

Čl. 1 odst. 3

 

Článek 2

Čl. 2 odst. 1

Čl. 3 odst. 1

Čl. 2 odst. 2

Čl. 3 odst. 2

Čl. 3 odst. 1

Čl. 4 odst. 1

Čl. 3 odst. 2

Čl. 4 odst. 2

Čl. 3 odst. 3

Čl. 4 odst. 3

Čl. 4 odst. 1

Čl. 5 odst. 1

Čl. 4 odst. 2

Čl. 5 odst. 2

Čl. 4 odst. 3

Čl. 5 odst. 3

Článek 5

Článek 6

Článek 6

–Čl. 7 odst. 1

 

Článek 7 odst. 2 až 4

 

Článek 8

Čl. 7 odst. 1

Čl. 9 odst. 1

Čl. 7 odst. 2

Čl. 9 odst. 2

Čl. 8 odst. 1

Čl. 10 odst. 1

Čl. 8 odst. 2

Čl. 10 odst. 2

Čl. 9 odst. 1

Čl. 11 odst. 1

Čl. 9 odst. 2

Čl. 11 odst. 2

Čl. 10 odst. 1

Čl. 12 odst. 1

Čl. 10 odst. 2

Čl. 12 odst. 2

Čl. 10 odst. 3

Čl. 12 odst. 3

Čl. 10 odst. 4

Čl. 12 odst. 4

Čl. 11 odst. 1

Čl. 13 odst. 1

Čl. 11 odst. 2

Čl. 13 odst. 2

Čl. 11 odst. 3

Čl. 13 odst. 3

Čl. 11 odst. 4

Čl. 13 odst. 4

Čl. 11 odst. 5

Čl. 13 odst. 5

Čl. 12 odst. 1

Čl. 14 odst. 1

Čl. 12 odst. 2

Čl. 14 odst. 2

Čl. 12 odst. 3

Čl. 14 odst. 3

Čl. 12 odst. 4

Čl. 14 odst. 4

Čl. 12 odst. 5

Čl. 14 odst. 5

Článek 13

Článek 15

Čl. 14 odst. 1

Čl. 16 odst. 1

Čl. 14 odst. 2

Čl. 16 odst. 2

Čl. 14 odst. 3

Čl. 16 odst. 3

Čl. 14 odst. 4

Čl. 16 odst. 4

Článek 15

Článek 17

Článek 16

Článek 18

Čl. 17 odst. 1

Čl. 19 odst. 1

Čl. 17 odst. 2

Čl. 19 odst. 2

Čl. 17 odst. 3

Čl. 19 odst. 3

Čl. 17 odst. 4 první pododstavec

Čl. 19 odst. 4, první pododstavec

Čl. 17 odst. 4 druhý pododstavec

Čl. 19 odst. 4, druhý pododstavec

Čl. 17 odst. 4 třetí pododstavec

Čl. 19 odst. 5

Čl. 19 odst. 6

Čl. 17 odst. 5

Čl. 19 odst. 7

Čl. 17 odst. 6

Čl. 19 odst. 8

Článek 20

Článek 21

Článek 18

Článek 22

Čl. 19 odst. 1

Čl. 23 odst. 1

Čl. 19 odst. 2

Čl. 23 odst. 2

Článek 20

Článek 26

Článek 24

Článek 25

Článek 27

Článek 28

Čl. 21 odst. 1

Čl. 29 odst. 1

Čl. 21 odst. 2

Čl. 29 odst. 2

Čl. 21 odst. 3 písm. a)

Čl. 21 odst. 3 písm. b)

Čl. 29 odst. 3 písm. a)

Čl. 21 odst. 3 písm. c)

Čl. 29 odst. 3 písm. b)

Článek 30

Čl. 22 první pododstavec

Čl. 31 odst. 1

Čl. 22 druhý pododstavec

Čl. 31 odst. 2

Čl. 31 odst. 3

Čl. 31 odst. 4

Článek 32

Článek 23

Čl. 33 odst. 1

Čl. 33 odst. 2

Článek 24

Článek 34

Čl. 24 odst. 1

Čl. 35 odst. 1, první pododstavec

Čl. 24 odst. 2

Čl. 35 odst. 1, druhý pododstavec

Čl. 35 odst. 2

 

Čl. 35 odst. 3

Příloha

Příloha I

Příloha II

Příloha III