19.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 155/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/878

ze dne 18. června 2018,

kterým se přijímá seznam členských států nebo částí jejich území, které splňují pravidla pro kategorizaci stanovená v čl. 2 odst. 2 a 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/772, pokud jde o uplatňování preventivních zdravotních opatření pro tlumení infekce Echinococcus multilocularis u psů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003 (1), a zejména na článek 20 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (EU) č. 576/2013 se stanoví pravidla pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek do členských států. Konkrétně článek 19 stanoví uplatňování preventivních zdravotních opatření za účelem tlumení nákaz a infekcí jiných než vzteklina, které se mohou při přesunu těchto zvířat šířit.

(2)

Článek 19 nařízení (EU) č. 576/2013 také stanoví přijímání pravidel pro kategorizaci členských států nebo jejich částí podle jejich nákazového statusu a jejich systémů sledování a ohlašování některých nákaz nebo infekcí jiných než vzteklina. Členské státy nebo jejich části, které splňují uvedená pravidla pro kategorizaci, mohou být zahrnuty na seznam, který se přijímá v souladu s článkem 20 uvedeného nařízení.

(3)

Komise v souladu s čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) č. 576/2013 přijala nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/772 (2), kterým se povoluje uplatňování preventivních zdravotních opatření k tlumení infekce Echinococcus multilocularis u psů, stanoví se kategorizace členských států nebo jejich částí, pokud jde o uvedenou infekci, a podmínky, které musí členské státy splňovat, aby zůstaly způsobilé k uplatňování uvedených preventivních zdravotních opatření.

(4)

Pravidla pro kategorizaci stanovená v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/772 zahrnují podmínky, která mají členské státy splnit, aby prokázaly buď absenci výskytu volně žijících lišek obecných na celém svém území, nebo že nebyl zaznamenán výskyt infekce parazitem Echinococcus multilocularis v případě výskytu volně žijících konečných hostitelských zvířat, která mohou být přenašeči parazita Echinococcus multilocularis, na celém území tohoto členského státu nebo na jeho částech. Členské státy nebo jejich části uvedené na seznamu podle článku 20 nařízení (EU) č. 576/2013 jakožto členské státy a části jejich území splňující pravidla pro kategorizaci jsou způsobilé uplatňovat preventivní zdravotní opatření specifikovaná v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/772.

(5)

Nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2018/772 se má nahradit nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2011 (3), které obsahuje podobná preventivní zdravotní opatření ke tlumení infekce Echinococcus multilocularis u psů a uvádí Finsko, Irsko, Maltu a Spojené království jako členské státy oprávněné uplatnit uvedená opatření. Finsko, Irsko, Malta a Spojené království zůstaly způsobilé uplatňovat uvedená zdravotní opatření v souladu s podmínkami v nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2011 na základě nepřetržitě doložené absence výskytu parazita Echinococcus multilocularis u jejich populace volně žijících konečných hostitelských zvířat, nebo v případě Malty na základě důkazu toho, že se na ostrově nevyskytuje vhodná populace volně žijících konečných hostitelských zvířat a že výskyt parazita Echinococcus multilocularis u domácích konečných hostitelských zvířat nebyl nikdy zaznamenán.

(6)

Volně žijící liška obecná se popisuje jako druh, který se podle Mezinárodního svazu ochrany přírody nevyskytuje v žádné části Malty. Na základě toho a na základě důkazů uvedených v 5. bodě odůvodnění se Malta považuje za členský stát, jehož celé území splňuje pravidla pro kategorizaci stanovená v čl. 2 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/772. Malta by proto měla být uvedena na seznamu jako členský stát splňující pravidla pro kategorizaci celého jejího území.

(7)

Volně žijící konečná hostitelská zvířata, která mohou být přenašeči parazita Echinococcus multilocularis, konkrétněji populace lišky obecné, se vyskytují na celém území Finska, Irska a Spojeného království. Všechny tři členské státy od 1. ledna 2012 provádějí programy cíleného dozoru nad určitým patogenním původcem u svých populací lišky obecné v souladu s požadavky nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2011 a v žádném z případů nebyl výskyt infekce Echinococcus multilocularis v uvedených populacích zaznamenán. Jakékoliv výskyty infekce se povinně hlásí podle vnitrostátního práva těchto členských států. Finsko, Irsko a Spojené království se proto považují za členské státy, jejichž celé území splňuje pravidla pro kategorizaci stanovená v čl. 2 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/772. Finsko, Irsko a Spojené království by proto měly být uvedeny na seznamu jako členské státy, jejichž celé území splňuje pravidla pro kategorizaci.

(8)

Nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2018/772 se s účinkem od 1. července 2018 zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2011. Aby se zabránilo prodlevě v uplatňování preventivních zdravotních opatření s ohledem na psy vstupující na území Finska, Irska, Malty a Spojeného království, toto nařízení by mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a mělo by být použitelné od 1. července 2018.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Seznam členských států, jejichž celé území splňuje pravidla pro kategorizaci stanovená v čl. 2 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/772, je obsažen v části 1 přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Seznam členských států nebo částí území členských států, které splňují pravidla pro kategorizaci stanovená v čl. 2 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/772, je obsažen v části 2 přílohy tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. června 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/772 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013, pokud jde o preventivní zdravotní opatření pro tlumení infekce Echinococcus multilocularis u psů, a kterým se zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2011 (Úř. věst. L 130, 28.5.2018, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2011 ze dne 14. července 2011, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o preventivní zdravotní opatření pro tlumení infekce Echinococcus multilocularis u psů (Úř. věst. L 296, 15.11.2011, s. 6).


PŘÍLOHA

ČÁST 1

Seznam členských států, jejichž celé území splňuje pravidla pro kategorizaci stanovená v čl. 2 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/772.

Kód země ISO

Členský stát

MT

MALTA

ČÁST 2

Seznam členských států nebo jejich částí, které splňují pravidla pro kategorizaci stanovená v čl. 2 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/772.

Kód země ISO

Členský stát

Celé území/části území

FI

FINSKO

Celé území

GB

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Celé území

IE

IRSKO

Celé území