17.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 40/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/217

ze dne 16. února 2016,

kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o kadmium

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a zejména na čl. 68 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Položka 23 v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 zakazuje použití kadmia a kadmiových sloučenin v nátěrových barvách kódů [3208] [3209], s výjimkou pro nátěrové barvy s obsahem zinku. Toto omezení se nicméně nevztahuje na uvádění nátěrových barev obsahujících kadmium na trh.

(2)

Komise požádala v listopadu 2012 Evropskou agenturu pro chemické látky (dále jen „agentura“), aby připravila dokumentaci podle přílohy XV s cílem rozšířit stávající omezení i na uvádění nátěrových barev s obsahem kadmia přesahujícím určitou koncentraci na trh.

(3)

Dne 9. září 2014 přijal Výbor pro posuzování rizik (RAC) agentury na základě konsenzu stanovisko, v němž dospěl k závěru, že tato změna stávající položky by usnadnila prosazování právních předpisů, a potvrdil, že není zapotřebí provádět další posouzení rizik, jež představuje kadmium v nátěrových barvách.

(4)

Dne 25. listopadu 2014 přijal Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) agentury na základě konsenzu stanovisko, v němž uvedl, že navrhovaná změna stávajícího omezení je přiměřená, neboť nevede k dodatečným nákladům pro výrobce, dovozce či spotřebitele, přitom však zlepší prosazování omezení.

(5)

Pro donucovací orgány je snadnější monitorovat a kontrolovat uvádění na trh než používání. Díky zavedení limitu pro koncentraci bude nadto jasně stanoveno, že nezáměrný výskyt kadmia v nátěrových barvách jakožto nečistoty pod stanoveným limitem nebude znamenat porušení omezení.

(6)

Bylo konzultováno fórum pro výměnu informací o prosazování a jeho doporučení byla zohledněna.

(7)

Nařízení (ES) č. 1907/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. února 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.


PŘÍLOHA

Ve sloupci 2 položky 23 v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„Kadmium

č. CAS 7440-43-9

č. ES 231-152-8 a jeho sloučeniny

2.

Nesmí se používat nebo uvádět na trh v nátěrových barvách [3208] [3209], jestliže je koncentrace (vyjádřeno jako kovové Cd) rovna nebo vyšší než 0,01 % hmotnostních.

U nátěrových barev [3208] [3209] s obsahem zinku přesahujícím 10 % hmotnostních nátěrové barvy nesmí být koncentrace kadmia (vyjádřeno jako kovové Cd) rovna nebo vyšší než 0,1 % hmotnostních.

Natřené předměty nesmějí být uváděny na trh, jestliže je koncentrace kadmia (vyjádřeno jako kovové Cd) rovna nebo vyšší než 0,1 % hmotnostních nátěrové barvy na natřeném předmětu.“