15.11.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 306/32


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/1993

ze dne 4. listopadu 2016,

kterými se stanoví zásady pro koordinaci hodnocení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a sledování institucionálních systémů ochrany zahrnujících významné a méně významné instituce (ECB/2016/37)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 a čl. 6 odst. 1 a 7 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (2), a zejména na čl. 8 odst. 4, čl. 49 odst. 3, čl. 113 odst. 7, čl. 422 odst. 8 a čl. 425 odst. 4 tohoto nařízení,

s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavek na úvěrové instituce týkající se krytí likvidity (3), a zejména na čl. 29 odst. 1, čl. 33 odst. 2 písm. b) a čl. 34 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení (EU) č. 575/2013 je institucionální systém ochrany smluvní nebo právními předpisy stanovenou dohodou o závazku, která chrání členské instituce a zejména zajišťuje jejich likviditu a solventnost k odvrácení úpadku, je-li to nezbytné. Příslušné orgány mohou za podmínek vymezených v čl. 8 odst. 4, čl. 49 odst. 3, čl. 113 odst. 7, čl. 422 odst. 8 a 425 odst. 4 nařízení (EU) č. 575/2013 a v čl. 29 odst. 1, čl. 33 odst. 2 písm. b) a čl. 34 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 upustit od uplatňování určitých obezřetnostních požadavků nebo povolit určité výjimky pro účastníky institucionálního systému ochrany. Čl. 113 odst. 7 písm. i) nařízení (EU) č. 575/2013 kromě toho stanoví, že příslušný pověřený orgán musí schvalovat a v pravidelných odstupech sledovat přiměřenost institucionálních systémů ochrany pro účely sledování a klasifikace rizik, a čl. 113 odst. 7 písm. d) vyžaduje, aby institucionální systém ochrany prováděl svůj vlastní přezkum rizik.

(2)

Rozhodnutí příslušných orgánů udělovat povolení a výjimky ve smyslu čl. 8 odst. 4, čl. 49 odst. 3, čl. 113 odst. 7, čl. 422 odst. 8 a čl. 425 odst. 4 nařízení (EU) č. 575/2013 a čl. 33 odst. 2 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 a všechna rozhodnutí, která jsou výsledkem sledování institucionálních systémů ochrany, jsou směřována vůči jednotlivým úvěrovým institucím. Evropská centrální banka (ECB) je tedy jakožto orgán příslušný k provádění obezřetnostního dohledu nad úvěrovými institucemi, které jsou klasifikovány jako významné v souladu čl. 6 odst. 4 nařízení (EU) č. 1024/2013 a částí IV a čl. 147 odst. 1 nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17) (4), v rámci jednotného mechanismu dohledu odpovědná za posuzování žádostí předkládaných významnými úvěrovými institucemi a za sledování institucionálních systémů ochrany, jež tyto významné instituce zahrnují, zatímco vnitrostátní příslušné orgány jsou odpovědné za posuzování žádostí předkládaných méně významnými úvěrovými institucemi a za sledování institucionálních systémů ochrany, jež tyto méně významné instituce zahrnují.

(3)

V zájmu zajištění jednotného zacházení s významnými a méně významnými úvěrovými institucemi, které jsou členy institucionálních systémů ochrany, v rámci jednotného mechanismu dohledu a v zájmu podpory soudržnosti rozhodnutí přijímaných ECB a vnitrostátními příslušnými orgány přijala ECB obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2016/1994 (ECB/2016/38) (5). Je však nezbytné zavést koordinovaný postup pro přijímání rozhodnutí o členech téhož institucionálního systému ochrany, který je tvořen jak významnými, tak méně významnými úvěrovými institucemi, a koordinovaný přístup ECB a vnitrostátních příslušných orgánů při sledování takového institucionálního systému ochrany, a to v zájmu zajištění soudržnosti rozhodnutí, která se týkají významných a méně významných úvěrových institucí, jež jsou členy téhož institucionálního systému ochrany.

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Oblast působnosti

1.   Tyto obecné zásady stanoví zásady pro koordinaci činnosti ECB a vnitrostátních příslušných orgánů, pokud se týká hodnocení institucionálních systémů ochrany pro účely udělování povolení a výjimek v oblasti obezřetnostního dohledu členům institucionálních systémů ochrany podle čl. 8 odst. 4, čl. 49 odst. 3, čl. 113 odst. 7, čl. 422 odst. 8 a čl. 425 odst. 4 nařízení (EU) č. 575/2013 a čl. 33 odst. 2 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 a pokud se týká sledování institucionálních systémů ochrany, které byly uznány pro obezřetnostní účely.

2.   Tímto koordinačním postupem není dotčena odpovědnost ECB za přijímání všech příslušných rozhodnutí v oblasti obezřetnostního dohledu nad významnými úvěrovými institucemi, ani odpovědnost vnitrostátního příslušného orgánu za přijímání těchto rozhodnutí týkajících se méně významných úvěrových institucí.

Článek 2

Definice

Pro účely těchto obecných zásad se použijí definice uvedené v nařízení (EU) č. 575/2013, směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (6), nařízení (EU) č. 1024/2013 a nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17) spolu s těmito definicemi:

a)

„přezkumným týmem“ se rozumí tým složený ze zástupců ECB a vnitrostátního příslušného orgánu, který je přímým orgánem dohledu nad příslušnými členy institucionálního systému ochrany. Tento tým je ustaven pro účely koordinace přezkumu prováděného podle čl. 113 odst. 7 nařízení (EU) č. 575/2013;

b)

„koordinátorem přezkumného týmu“ se rozumí zaměstnanec ECB a zaměstnanec vnitrostátního příslušného orgánu, který je jmenován v souladu s článkem 6 a plní úkoly podle článku 8;

c)

„žadatelem“ se rozumí člen institucionálního systému ochrany nebo skupina členů institucionálního systému ochrany zastoupená jediným subjektem, kteří ECB nebo vnitrostátnímu příslušnému orgánu předkládají žádost o udělení povolení nebo výjimky podle ustanovení uvedených v čl. 1 odst. 1;

d)

„hybridním institucionálním systémem ochrany“ se rozumí institucionální systém ochrany složený z významných a méně významných úvěrových institucí;

e)

„příslušnými orgány v rámci jednotného mechanismu dohledu“ se rozumí ECB a vnitrostátní příslušné orgány zúčastněných členských států.

Článek 3

Úroveň použití

Pokud významné i méně významné úvěrové instituce, které jsou členy téhož hybridního institucionálního systému ochrany, žádosti o povolení a výjimky v oblasti obezřetnostního dohledu současně předloží ECB (v případě významných úvěrových institucí) a vnitrostátnímu příslušného orgánu (v případě méně významných úvěrových institucí), ECB a vnitrostátní příslušný orgán použijí koordinační postup a ustanovení těchto obecných zásad týkající se sledování, včetně standardního sledování institucionálního systému ochrany.

KAPITOLA II

KOORDINACE HODNOCENÍ INSTITUCIONÁLNÍHO SYSTÉMU OCHRANY

Článek 4

Koordinované hodnocení

Aniž by byla dotčena odpovědnost ECB a vnitrostátních příslušných orgánů udělovat povolení a výjimky ve smyslu čl. 1 odst. 1, žádosti souběžně podané významnými a méně významnými úvěrovými institucemi, které jsou členy téhož hybridního institucionálního systému ochrany, posuzují ECB a relevantní vnitrostátní příslušný orgán společně.

Článek 5

Přezkumný tým

1.   Za účelem koordinace posouzení žádostí souběžně podaných významnými a méně významnými úvěrovými institucemi, které jsou členy téhož hybridního institucionálního systému ochrany, bude v případě, že ECB a relevantní vnitrostátní příslušný orgán obdrží žádosti o udělení povolení nebo výjimky podle příslušných ustanovení nařízení (EU) č. 575/2013, ustanoven přezkumný tým.

2.   ECB a relevantní vnitrostátní příslušný orgán jako členy přezkumného týmu jmenují osoby odpovědné za každodenní dohled nad úvěrovými institucemi, které podaly žádosti podle odstavce 1, a zaměstnance, kteří vykonávají obecný dozor nad fungováním systému. Složení přezkumného týmu a počet jeho členů závisí na počtu členů institucionálního systému ochrany a na významu příslušných významných institucí.

3.   Přezkumný tým bude vykonávat svou funkci, dokud příslušné orgány nerozhodnou o žádostech o udělení povolení nebo výjimky.

Článek 6

Koordinátoři přezkumného týmu

1.   ECB a vnitrostátní příslušný orgán, který je odpovědný za přímý dohled nad příslušnými členy institucionálního systému ochrany, jmenují každý jednoho koordinátora, který bude řídit proces hodnocení žádostí.

2.   Pokud významné instituce, nad nimiž dohled vykonávají různé společné týmy dohledu, požádaly o stejné povolení nebo výjimku, jež jsou uvedeny v čl. 1 odst. 1, mohou tyto společné týmy dohledu rozhodnout o jmenování společného koordinátora.

3.   Koordinátoři odpovídají za odsouhlasení časového rozvrhu a nezbytných opatření s cílem dosáhnout společného stanoviska v rámci přezkumného týmu.

Článek 7

Vyrozumění o žádosti a sestavení přezkumného týmu

1.   ECB a relevantní vnitrostátní příslušný orgán se vzájemně vyrozumí o tom, že obdržely žádosti významných a méně významných úvěrových institucí, které jsou členy hybridního institucionálního systému ochrany.

2.   Po doručení souběžně podaných žádostí ECB a vnitrostátní příslušný orgán jmenují své členy přezkumného týmu.

Článek 8

Posouzení žádostí

1.   ECB a relevantní vnitrostátní příslušný orgán samostatně posoudí úplnost a vhodnost žádostí. Jsou-li pro posouzení určitých žádostí třeba další informace, mohou příslušné orgány žadatele požádat o doplnění těchto informací.

2.   ECB a vnitrostátní příslušný orgán příslušné žádosti předběžně posuzují samostatně.

3.   Přezkumný tým projedná předběžný výsledek posouzení žádostí a dohodne se na konečném výsledku, přičemž zohlední všechny případné lhůty obsažené ve vnitrostátních správních předpisech.

4.   Pokud přezkumný tým dojde k závěru, že žádosti a organizační rámec institucionálního systému ochrany splňují požadavky vyplývající z ustanovení čl. 1 odst. 1, vypracuje zprávu, ve které popíše výsledek posouzení a potvrdí, že dané požadavky jsou splněny. ECB a vnitrostátní příslušné orgány zohlední hodnocení přezkumného týmu při přijímání příslušných rozhodnutí o tom, zda udělit povolení nebo výjimky.

5.   Neshodne-li se přezkumný tým při posuzování žádostí na jednotném stanovisku, může být záležitost předložena k projednání Radě dohledu. Výsledkem projednání v Radě dohledu není dotčena odpovědnost ECB a vnitrostátních příslušných orgánů rozhodnout o tom, zda povolení nebo výjimku udělí.

Článek 9

Rozhodnutí

1.   Návrhy rozhodnutí, které ECB a relevantní vnitrostátní příslušný orgán vypracovaly na základě odsouhlaseného výsledku společného hodnocení, se předloží k odsouhlasení příslušným rozhodovacím orgánům, tj. Radě guvernérů ECB, pokud jde o žádosti předložené významnými úvěrovými institucemi, a příslušným rozhodovacím orgánům vnitrostátního příslušného orgánu, pokud jde o žádosti předložené méně významnými úvěrovými institucemi.

2.   V těchto rozhodnutích se uvede zpravodajská povinnost pro účely průběžného sledování členů institucionálního systému ochrany, aniž by byly dotčeny dodatečné povinnosti, které ECB a relevantní vnitrostátní příslušný orgán mohou úvěrovým institucím uložit v průběhu sledování.

KAPITOLA III

SLEDOVÁNÍ INSTITUCIONÁLNÍHO SYSTÉMU OCHRANY

Článek 10

Koordinace sledování

1.   ECB a vnitrostátní příslušný orgán odpovědný za dohled nad členem institucionálního systému ochrany v pravidelných odstupech sledují přiměřenost institucionálních systémů ochrany pro účely sledování a klasifikace rizik podle čl. 113 odst. 7 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013, a to, že institucionální systém ochrany provádí svůj vlastní přezkum rizik podle čl. 113 odst. 7 písm. d) uvedeného nařízení.

2.   S cílem zajistit konzistentní přístup ke sledování a používání vysokých standardů dohledu ECB a relevantní vnitrostátní příslušný orgán koordinují své činnosti v oblasti sledování. Za tímto účelem se vytvoří aktuální seznamy zaměstnanců ECB a vnitrostátního příslušného orgánu.

3.   ECB a vnitrostátní příslušný orgán se pro účely sledování dohodnou na veškerých lhůtách a opatřeních. Sledování se provádí alespoň jednou ročně po zveřejnění konsolidovaných nebo agregovaných finančních zpráv za předcházející finanční rok vypracovaných podle čl. 113 odst. 7 písm. e) nařízení (EU) č. 575/2013.

Článek 11

Sledování

1.   ECB a vnitrostátní příslušný orgán v rámci svých příslušných pravomocí sledování obvykle provádějí prostřednictvím činností vykonávaných na dálku. Je-li to nezbytné, mohou ECB a vnitrostátní příslušný orgán v rámci svých příslušných pravomocí rozhodnout, že provedou cílené kontroly na místě v úvěrových institucích, které jsou členy institucionálního systému ochrany, s cílem posoudit, jak průběžně plní podmínky pro udělení povolení a výjimek ve smyslu čl. 1 odst. 1.

2.   Pro účely sledování institucionálních systémů ochrany ECB a vnitrostátní příslušný orgán zohlední informace z oblasti dohledu týkající se členů institucionálního systému ochrany, kterými jsou například výsledky procesu dohledu a hodnocení a pravidelné vykazování pro účely dohledu.

3.   ECB a vnitrostátní příslušný orgán každoročně přezkoumají konsolidovanou/agregovanou zprávu vyžadovanou podle čl. 113 odst. 7 písm. e) nařízení (EU) č. 575/2013, přičemž věnují obzvláštní pozornost tomu, jaké prostředky má institucionální systém ochrany k dispozici.

Článek 12

Výsledky sledování

1.   ECB a relevantní vnitrostátní příslušný orgán se dohodnou na výsledcích a závěrech sledování, případně na nezbytných následných opatřeních, včetně zintenzivnění sledování.

2.   Neshodnou-li se ECB a relevantní vnitrostátní příslušný orgán na jednotném stanovisku, může být záležitost předložena k projednání Radě dohledu. Výsledkem projednání v Radě dohledu není dotčena odpovědnost ECB a vnitrostátního příslušného orgánu za obezřetnostní dohled nad příslušnými členy institucionálního systému ochrany.

3.   Jsou-li dány elementy, které naznačují, že požadavky vyplývající z ustanovení uvedených v čl. 1 odst. 1 již nejsou splněny a že může být třeba znovu zvážit způsobilost institucionálního systému ochrany nebo některých jeho členů a/nebo udělená povolení nebo výjimky, ECB a vnitrostátní příslušné orgány koordinují svůj postup, který může případně zahrnovat odnětí nebo nepoužití povolení a/nebo výjimek.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 13

Určení

Tyto obecné zásady jsou určeny příslušným orgánům jednotného mechanismu dohledu.

Článek 14

Nabytí účinku a provádění

1.   Tyto obecné zásady nabývají účinku dnem oznámení příslušným orgánům jednotného mechanismu dohledu.

2.   Příslušné orgány jednotného mechanismu dohledu zajistí soulad s těmito obecnými zásadami ode dne 2. prosince 2016.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 4. listopadu 2016.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 11, 17.1.2015, s. 1.

(4)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví rámec spolupráce Evropské centrální banky s vnitrostátními příslušnými orgány a vnitrostátními pověřenými orgány v rámci jednotného mechanismu dohledu (nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu) (ECB/2014/17) (Úř. věst. L 141, 14.5.2014, s. 1).

(5)  Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2016/1994 ze dne 4. listopadu 2016 o postupu při uznávání institucionálních systémů ochrany pro obezřetnostní účely ze strany vnitrostátních obezřetnostních orgánů podle nařízení (EU) č. 575/2013 (ECB/2016/38) (viz strana 37 tohoto Úředního věstníku).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).