15.4.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 99/6


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/578

ze dne 11. dubna 2016,

kterým se zavádí pracovní program pro vývoj elektronických systémů stanovených v celním kodexu Unie a jejich uvedení do provozu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na článek 281 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 280 nařízení (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (dále jen „kodex“), stanoví, že Komise vypracuje pracovní program pro vývoj elektronických systémů a jejich uvedení do provozu (dále jen „pracovní program“). První pracovní program byl přijat prováděcím rozhodnutím Komise 2014/255/EU (2). Tento program by měl být aktualizován. Vzhledem k množství změn, jež je třeba v prováděcím rozhodnutí 2014/255/EU provést, a z důvodu přehlednosti je namístě uvedené rozhodnutí nahradit a zrušit.

(2)

Pracovní program je důležitý především pro zavedení přechodných opatření týkajících se elektronických systémů a lhůty pro zprovoznění systémů, které nebudou ke dni, kdy kodex nabude účinnosti, tj. k 1. květnu 2016, ještě v provozu. Pracovní program je tudíž nezbytný pro zavedení přechodných období týkajících se elektronických systémů, jež byla stanovena v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (3), nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 (4) a prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/2447 (5).

(3)

Kodex stanoví, že veškeré výměny informací mezi celními orgány i mezi hospodářskými subjekty a celními orgány a uchovávání těchto informací se mají uskutečňovat prostřednictvím elektronického zpracovávání dat a že informační a komunikační systémy musí hospodářským subjektům poskytovat stejné možnosti ve všech členských státech. Pracovní program by proto měl stanovit podrobný plán realizace elektronických systémů, aby se zajistilo správné uplatňování kodexu.

(4)

Pracovní program by tudíž měl obsahovat seznam elektronických systémů, které by měly členské státy („vnitrostátní systémy“) nebo členské státy ve spolupráci s Komisí („transevropské systémy“) připravit a vyvinout, aby bylo možné kodex uplatňovat v praxi. Tento seznam by měl vycházet ze stávajícího plánovacího dokumentu o všech IT projektech v celní oblasti, který se nazývá víceletý strategický plán (VSP) a je vypracován v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 70/2008/ES (6), a zejména s článkem 4 a čl. 8 odst. 2 uvedeného rozhodnutí. Elektronické systémy uvedené v pracovním programu by se měly řídit stejným přístupem k řízení projektu a měly by být připravovány a vyvíjeny způsobem stanoveným ve VSP.

(5)

Pracovní program by měl určit elektronické systémy, jakož i související právní základ, hlavní milníky a předpokládaná data uvedení do provozu. Takzvaná „data začátku uvádění do provozu“ by měla představovat nejbližší data, kdy budou členské státy moci zahájit provoz nového elektronického systému. Kromě toho by měl pracovní program stanovit i „data ukončení uvádění do provozu“ jakožto nejzazší data, kdy všechny členské státy a všechny hospodářské subjekty začnou používat nový či modernizovaný elektronický systém v souladu s kodexem. Tyto časové rámce jsou nezbytné ke zprovoznění systému na úrovni Unie. Délka těchto časových rámců by měla zohlednit potřeby související s uvedením jednotlivých systémů do provozu.

(6)

Lhůty pro uvedení do provozu transevropských systémů by měly být stanoveny buď prostřednictvím konkrétních dat, nebo v případě potřeby prostřednictvím časových rámců. Uvedené časové rámce by měly být omezeny na dobu nezbytnou pro přechod od stávajícího systému používaného členskými státy a hospodářskými subjekty na nový systém. Členské státy by měly mít možnost rozhodnout se v rámci těchto časových rámců, kdy zahájí a ukončí migraci svých systémů a kdy mají hospodářské subjekty začít používat nové systémy a napojit se na ně. Konečné datum stanovené každým členským státem by mělo představovat datum skončení platnosti období týkajícího se přechodných pravidel pro příslušné elektronické systémy, jež byla stanovena v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 a prováděcím nařízení (EU) 2015/2447.

(7)

Lhůty pro uvedení do provozu a migraci vnitrostátních systémů by měly být stanoveny v souladu s vnitrostátním projektem a plány migrace členských států, jelikož tyto systémy jsou součástí specifických vnitrostátních IT prostředí a situací. Konečné datum stanovené každým členským státem by mělo představovat datum skončení přechodného období týkajícího se příslušných elektronických systémů, jež bylo stanoveno v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 a prováděcím nařízení (EU) 2015/2447. V zájmu transparentnosti a v souladu s čl. 56 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 by měly členské státy předložit své vnitrostátní plány Komisi, která by je měla zveřejnit na internetových stránkách Europa. Členské státy by dále měly zajistit, aby hospodářské subjekty včas obdržely technické informace, které jim umožní v případě potřeby aktualizovat své vlastní systémy a napojit se na nové nebo modernizované systémy a uplatňovat nová pravidla a požadavky na údaje, přičemž by se měly řídit doporučeními, jež členské státy poskytnou ve vnitrostátních pokynech pro správnou praxi v oblasti IT.

(8)

Elektronické systémy uvedené v pracovním programu by měly být vybírány s ohledem na jejich očekávaný dopad na priority stanovené v kodexu. V této souvislosti je jednou z hlavních priorit schopnost nabídnout hospodářským subjektům širokou škálu elektronických celních služeb na celém celním území Unie. Mimoto by se elektronické systémy měly zaměřit na zvyšování účinnosti, efektivnosti a harmonizace celních postupů v celé Unii. Pořadí a harmonogram uvedení systémů zahrnutých v pracovním programu do provozu by měly vycházet z praktických aspektů a z aspektů týkajících se řízení projektu, jako je například šíření úsilí a zdrojů, provázanost projektů, specifické požadavky jednotlivých systémů a pokročilost projektu. Vývoj elektronických systémů by měl být v pracovním programu organizován v jednotlivých fázích. Vzhledem ke značnému počtu systémů a rozhraní, jež mají být vyvinuty, uvedeny do provozu a udržovány, a k vysokým nákladům spojeným s úplným provedením pracovního programu do roku 2020 by se mělo zajistit důkladné sledování a kontrola.

(9)

Jelikož elektronické systémy uvedené v čl. 16 odst. 1 kodexu mají být vyvíjeny, zaváděny a udržovány členskými státy ve spolupráci s Komisí, měly by členské státy a Komise spolupracovat na zajištění toho, aby příprava i realizace elektronických systémů byly řízeny v souladu s pracovním programem a aby byla učiněna příslušná opatření ke koordinovanému a včasnému plánování, navrhování a vyvíjení uvedených systémů a jejich uvedení do provozu.

(10)

Aby se zajistila synchronizovanost mezi pracovním programem a VSP, měl by být pracovní program aktualizován zároveň s VSP a měl by být v souladu s VSP. Při provádění budoucích aktualizací pracovního programu bude zapotřebí věnovat zvláštní pozornost každoročnímu pokroku při plnění schválených cílů s ohledem na ambiciózní a náročnou povahu elektronických systémů, jež mají být dokončeny v letech 2019 a 2020, jakož i na nyní plánovanou koncentraci činností v letech 2019 a 2020.

(11)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pracovní program

Přijímá se pracovní program pro vývoj elektronických systémů stanovených v celním kodexu Unie a jejich uvedení do provozu (dále jen „pracovní program“), který je uveden v příloze.

Článek 2

Provádění

1.   Komise a členské státy při provádění pracovního programu spolupracují.

2.   Členské státy vyvinou a uvedou do provozu příslušné elektronické systémy do dat skončení příslušných časových rámců stanovených v pracovním programu.

3.   Projekty uvedené v pracovním programu i příprava a zavedení souvisejících elektronických systémů budou řízeny způsobem, který odpovídá pracovnímu programu a víceletému strategickému plánu (VSP).

4.   Komise se zavazuje, že bude spolu s členskými státy usilovat o shodu a domluvu na rozsahu působnosti projektu, koncepci, požadavcích a struktuře elektronických systémů, aby bylo možné zahájit projekty v rámci pracovního programu. V případě potřeby Komise rovněž povede konzultace s hospodářskými subjekty a přihlédne k jejich stanoviskům.

Článek 3

Aktualizace

1.   Pracovní program bude pravidelně aktualizován, aby se zajistilo, že bude odpovídat aktuálnímu vývoji při provádění nařízení (EU) č. 952/2013 a zohledňovat skutečný pokrok dosažený v přípravě a vývoji elektronických systémů, zejména pokud jde o dostupnost společně dohodnutých specifikací a uvádění elektronických systémů do provozu.

2.   Aby se zajistila synchronizovanost mezi pracovním programem a VSP, bude pracovní program aktualizován nejméně jednou ročně.

Článek 4

Komunikace a řízení

1.   Komise a členské státy sdílí informace o plánování a pokroku při zavádění jednotlivých systémů.

2.   Nejpozději šest měsíců před plánovaným datem uvedení do provozu určitého informačního systému předloží členské státy Komisi vnitrostátní projekt a plány migrace. Uvedené plány musí obsahovat tyto informace:

datum zveřejnění technických specifikací týkajících se externí komunikace elektronického systému,

období testování shody s hospodářskými subjekty,

data zavádění elektronického systému, včetně zahájení provozu, a v případě potřeby období, během něhož budou moci hospodářské subjekty provést migraci.

3.   Členské státy informují Komisi o veškerých aktualizacích vnitrostátního projektu a plánů migrace.

4.   Komise zveřejní vnitrostátní projekty a plány migrace na svých internetových stránkách.

5.   Členské státy včas poskytnou hospodářským subjektům technické specifikace týkající se externí komunikace vnitrostátního elektronického systému.

Článek 5

Zrušení

1.   Prováděcí rozhodnutí 2014/255/EU se zrušuje.

2.   Odkazy na zrušené rozhodnutí se považují za odkazy na toto rozhodnutí.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 11. dubna 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/255/EU ze dne 29. dubna 2014, kterým se zavádí pracovní program pro celní kodex Unie (Úř. věst. L 134, 7.5.2014, s. 46).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (Úř. věst. L 69, 15.3.2016, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).

(6)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí pro celnictví a obchod (Úř. věst. L 23, 26.1.2008, s. 21).


PŘÍLOHA

Pracovní program pro vývoj elektronických systémů stanovených v celním kodexu Unie a jejich uvedení do provozu

I.   ÚVOD K PRACOVNÍMU PROGRAMU

1.

Pracovní program představuje nástroj na podporu uplatňování kodexu, pokud jde o vývoj elektronických systémů, které jsou v něm stanoveny, a jejich uvedení do provozu.

2.

Cílem pracovního programu je též stanovit období, během nichž lze až do zprovoznění nových nebo aktualizovaných elektronických systémů uplatňovat přechodná opatření podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 a prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

3.

„Hlavním milníkem“, pokud jde o cílové datum technických specifikací, se rozumí datum, k němuž se zpřístupní stálá verze technických specifikací. V případě vnitrostátních systémů nebo jejich složek bude toto datum oznámeno v rámci zveřejněného vnitrostátního projektového plánu.

4.

Pracovní program stanoví pro uvedení transevropských a vnitrostátních systémů do provozu tato data:

a)

datum začátku časového rámce pro uvedení elektronických systémů do provozu, jímž se rozumí nejbližší datum zahájení provozu elektronického systému;

b)

datum skončení časového rámce pro uvedení elektronických systémů do provozu, jímž se rozumí

nejzazší datum, k němuž musí být systémy v provozu ve všech členských státech a používány všemi hospodářskými subjekty, a současně

datum skončení platnosti přechodného období.

Pro účely písmene b) bude v případě, že se pro uvedení do provozu nebo migraci systémů nepočítá s časovým rámcem, toto datum shodné s datem začátku uvádění do provozu.

5.

V případě čistě vnitrostátních systémů nebo specifických vnitrostátních složek rozsáhlejšího projektu na úrovni Unie mohou členské státy stanovit data pro uvedení systémů do provozu, stejně jako datum začátku a skončení časového rámce pro uvedení do provozu, v souladu se svými vnitrostátními projektovými plány.

První pododstavec se vztahuje na tyto vnitrostátní systémy nebo specifické vnitrostátní složky:

a)

automatizovaný systém vývozu (AES) podle kodexu – složka 2 (aktualizace vnitrostátních systémů vývozu) (část II bod 10);

b)

zvláštní režimy podle kodexu (SP IMP/SP EXP) (část II bod 12);

c)

oznámení o příjezdu, oznámení o předložení zboží a dočasné uskladnění podle kodexu (část II bod 13);

d)

aktualizace vnitrostátních systémů dovozu podle kodexu (část II bod 14);

e)

řízení záruk (GUM) podle kodexu – složka 2 (část II bod 16).

6.

V případě transevropských systémů, pro jejichž zprovoznění byl stanoven časový rámec bez jednotného data realizace, mohou členské státy zahájit uvádění do provozu k vhodnému datu v tomto časovém rámci a mohou hospodářským subjektům umožnit migrovat v určité lhůtě v tomto časovém rámci, je-li stanovení takové lhůty považováno za vhodné. Příslušná data zahájení a ukončení uvádění do provozu budou oznámena Komisi. Bude třeba zvážit pečlivé přezkoumání aspektů týkajících se společné domény.

První pododstavec se vztahuje na tyto transevropské systémy:

a)

důkaz o statusu Unie (PoUS) podle kodexu (část II bod 8);

b)

aktualizace nového informatizovaného tranzitního systému (NCTS) podle kodexu (část II bod 9);

c)

automatizovaný systém vývozu (AES) podle kodexu – složka 1 (část II bod 10).

7.

V rámci realizace pracovního programu budou muset Komise a členské státy věnovat patřičnou pozornost jeho složité povaze, pokud jde o závislosti, proměnné a předpoklady. Při řízení plánování se využijí zásady stanovené ve víceletém strategickém plánu (VSP).

Projekty budou prováděny v různých fázích počínaje rozpracováním přes vytváření, testování a migraci až po závěrečné zprovoznění. Úloha Komise a členských států bude v těchto různých fázích záviset na povaze a struktuře systémů i jejich složek či služeb podrobně popsaných v projektových dokumentacích VSP. Společné technické specifikace budou případně určeny Komisí v těsné spolupráci s členskými státy a budou podrobeny jejich přezkumu, aby byly k dispozici 24 měsíců před cílovým datem uvedení dotyčného elektronického systému do provozu. Technické specifikace vypracované na vnitrostátní úrovni pro vnitrostátní systémy či složky by měly být k dispozici, přinejmenším pokud jde o části týkající se externí komunikace s hospodářskými subjekty, včas s cílem umožnit hospodářským subjektům odpovídajícím způsobem naplánovat a přizpůsobit své systémy a rozhraní.

Členské státy a případně i Komise se budou podílet na vývoji systémů a jejich uvedení do provozu v souladu se stanovenou strukturou a specifikacemi systému. Tyto činnosti budou prováděny s ohledem na milníky a data uvedená v pracovním programu. Komise a členské státy budou spolupracovat také s hospodářskými subjekty a ostatními zainteresovanými stranami.

Hospodářské subjekty učiní opatření nezbytná k tomu, aby mohly systémy využívat, jakmile budou zavedeny, a to nejpozději k datům stanoveným v pracovním programu, nebo v příslušných případech k datům stanoveným členskými státy ve vnitrostátním plánu.

II.   SEZNAM PROJEKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE VÝVOJE ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMŮ A JEJICH UVEDENÍ DO PROVOZU

A.   Úplný seznam

Projekty kodexu a související elektronické systémy

Seznam projektů týkajících se vývoje elektronických systémů pro uplatňování kodexu a jejich uvedení do provozu

Právní základ

Hlavní milník

Data uvedení elektronických systémů do provozu

 

 

 

Datum začátku uvádění elektronického systému do provozu (1)

Datum ukončení uvádění elektronického systému do provozu (2)

=

Datum skončení přechodného období

1.   Systém registrovaných vývozců (REX) podle kodexu

Projekt má za cíl zpřístupnit aktuální informace o registrovaných vývozcích usazených v zemích všeobecného systému preferencí (GSP), kteří vyvážejí zboží do Unie. Systém bude transevropský a bude obsahovat rovněž údaje o hospodářských subjektech z EU za účelem podpory vývozu do zemí GSP. Požadované údaje budou do systému zaváděny postupně až do 31. prosince 2017.

Čl. 6 odst. 1, článek 16 a 64 nařízení (EU) č. 952/2013

Cílové datum technických specifikací

= 1. čtvrtletí roku 2015

1.1.2017

1.1.2017

2.   Závazné informace o sazebním zařazení zboží (ZISZ) podle kodexu

Projekt má za cíl modernizovat stávající transevropský systém EZISZ-3 a Surveillance 2 a tak zajistit:

a)

sladění systému EZISZ-3 s požadavky kodexu;

b)

rozšíření údajů v celním prohlášení požadovaných v rámci dohledu;

c)

monitorování povinného používání ZISZ;

d)

monitorování a řízení rozšířeného používání ZISZ.

Projekt bude realizován ve dvou fázích.

V první fázi bude nejprve zavedena funkce, která umožní přijímat soubor údajů z celního prohlášení požadovaný podle kodexu (etapa 1) od 1. března 2017 postupně až do provedení projektů uvedených v bodech č. 10 a 14 (a nejpozději do 31. prosince 2020), a dále se splní povinnost kontroly používání ZISZ na základě nově požadovaného souboru údajů z celního prohlášení a uvedení do souladu s postupem rozhodování celních orgánů (etapa 2).

Ve druhé fázi dojde k zavedení elektronické formy žádostí a rozhodnutí ZISZ a harmonizovaného obchodního rozhraní pro hospodářské subjekty, v němž budou moci podávat žádosti ZISZ a dostávat rozhodnutí ZISZ elektronicky.

Čl. 6 odst. 1, článek 16, 22, 23, 26, 27, 28, 33 a 34 nařízení (EU) č. 952/2013

Cílové datum technických specifikací

= 2. čtvrtletí roku 2016

(fáze 1)

1.3.2017

(fáze 1 – etapa 1)

1.3.2017

(fáze 1 – etapa 1)

1.10.2017

(fáze 1 – etapa 2)

1.10.2017

(fáze 1 – etapa 2)

Cílové datum technických specifikací

= 3. čtvrtletí roku 2016

(fáze 2)

1.10.2018

(fáze 2)

1.10.2018

(fáze 2)

3.   Rozhodování celních orgánů podle kodexu

Projekt má za cíl harmonizovat postupy týkající se žádosti o rozhodnutí celních orgánů, rozhodování a řízení rozhodování prostřednictvím standardizace a elektronické správy údajů o žádostech a rozhodnutích/povoleních v celé Unii. Projekt se týká rozhodnutí přijímaných na úrovni jednoho nebo více členských států podle kodexu a bude zahrnovat systémové složky vyvinuté centrálně na úrovni Unie; v případě zájmu členských států do něj budou začleněny i příslušné vnitrostátní složky. Tento transevropský systém usnadní konzultace v průběhu rozhodování i řízení povolovacího postupu.

Tento transevropský systém tvoří obchodní portál EU, systém řízení rozhodnutí celních orgánů a systém informací o zákaznících.

Čl. 6 odst. 1, článek 16, 22, 23, 26, 27 a 28 nařízení (EU) č. 952/2013

Cílové datum technických specifikací

= 4. čtvrtletí roku 2015

2.10.2017

2.10.2017

4.   Přímý přístup obchodníků k evropským informačním systémům (jednotná správa uživatelů a digitální podpis)

Cílem tohoto projektu je zajistit funkční řešení přímého přístupu obchodníků harmonizovaného na úrovni EU jakožto služby pro rozhraní mezi uživatelem a systémem, která má být začleněna do elektronických celních systémů vymezených v konkrétních projektech kodexu. Jednotná správa uživatelů a digitální podpis budou integrovány na portálech příslušných systémů a zahrnují podporu pro správu identity, přístupu a uživatelů v souladu s nezbytnými bezpečnostními politikami.

K prvnímu uvedení do provozu by mělo dojít společně se systémem rozhodování celních orgánů podle kodexu.

Poté by měl být tento technický prostředek pro identifikaci a správu uživatelů zpřístupněn pro použití u dalších projektů kodexu, např. ZISZ, aktualizace AEO, důkazu o statusu Unie a případně též informačních listů (INF) pro zvláštní režimy. Data uvedení do provozu viz jednotlivé projekty.

Čl. 6 odst. 1 a článek 16 nařízení (EU) č. 952/2013

Cílové datum technických specifikací

= 4. čtvrtletí roku 2015

2.10.2017

2.10.2017

5.   Aktualizace systému oprávněných hospodářských subjektů (AEO) podle kodexu

Projekt má za cíl vylepšit obchodní postupy týkající se žádostí a oprávnění AEO s přihlédnutím ke změnám právních ustanovení kodexu.

V první fázi má projekt za cíl provést nejdůležitější vylepšení systému AEO v zájmu harmonizace postupu přijímání rozhodnutí celních orgánů.

Ve druhé fázi dojde k zavedení elektronického formuláře žádostí a rozhodnutí AEO a rozhraní harmonizovaného na úrovni EU pro hospodářské subjekty, v němž budou moci podávat žádosti AEO a dostávat rozhodnutí AEO elektronicky.

Čl. 6 odst. 1, článek 16, 22, 23, 26, 27, 28, 38 a 39 nařízení (EU) č. 952/2013

Cílové datum technických specifikací

= 1. čtvrtletí roku 2016

1.3.2018

(fáze 1)

1.3.2018

(fáze 1)

Cílové datum technických specifikací

= 3. čtvrtletí roku 2017

1.10.2019

(fáze 2)

1.10.2019

(fáze 2)

6.   Aktualizace systému registrace a identifikace hospodářských subjektů (EORI 2) podle kodexu

Cílem projektu je provést méně významnou aktualizaci stávajícího transevropského systému EORI, jenž umožňuje registraci a identifikaci hospodářských subjektů z Unie a subjektů ze třetích zemí, jakož i jiných osob než hospodářské subjekty, které jsou zapojeny do celních záležitostí v Unii.

Čl. 6 odst. 1 a článek 9 nařízení (EU) č. 952/2013

Cílové datum technických specifikací

= 2. čtvrtletí roku 2016

1.3.2018

1.3.2018

7.   Surveillance 3 podle kodexu

Tento projekt má za cíl modernizovat systém Surveillance 2+ a zajistit tak jeho soulad s požadavky kodexu, například pokud jde o standardní výměnu informací pomocí metod elektronického zpracování údajů a stanovení odpovídajících funkcí nezbytných pro zpracování a analýzu celého souboru údajů o dohledu získaných od členských států.

Projekt proto bude zahrnovat další kapacity pro získávání údajů a funkce pro podávání zpráv, jež mají být dostupné Komisi i členským státům.

Čl. 6 odst. 1, článek 16 a čl. 56 odst. 5 nařízení (EU) č. 952/2013

Cílové datum technických specifikací

= 3. čtvrtletí roku 2016

1.10.2018

1.10.2018

8.   Důkaz o statusu Unie (PoUS) podle kodexu

Projekt má za cíl vytvořit nový transevropský systém pro uchovávání, správu a vyhledávání následujících elektronických dokladů o statusu Unie: T2L/F a celní manifest (vydaný neschváleným vydavatelem).

Čl. 6 odst. 1, článek 16 a 153 nařízení (EU) č. 952/2013

Cílové datum technických specifikací

= 1. čtvrtletí roku 2017

1.3.2019

1.10.2019

9.   Aktualizace nového informatizovaného tranzitního systému (NCTS) podle kodexu

Tento projekt má za cíl sladit stávající transevropský systém NCTS s novými požadavky kodexu, jako je například registrace událostí během přepravy, sladění výměn informací s požadavky na údaje dle kodexu a aktualizace a vývoj rozhraní s ostatními systémy.

Čl. 6 odst. 1, článek 16 a články 226–236 nařízení (EU) č. 952/2013

Cílové datum technických specifikací

= 3. čtvrtletí roku 2017

1.10.2019

2.3.2020

10.   Automatizovaný systém vývozu (AES) podle kodexu

Cílem projektu je provádět požadavky kodexu na vývoz a výstup.

 

Složka 1 – Transevropský automatizovaný systém vývozu: Projekt má za cíl dále rozvíjet stávající transevropský systém kontroly při vývozu, aby mohl být zaveden plně automatizovaný systém vývozu, který by splňoval obchodní požadavky na postupy a údaje stanovené kodexem, k nimž patří mimo jiné zjednodušené režimy, oddělené vývozní zásilky a centralizované celní řízení pro vývoz. Počítá se rovněž s vývojem rozhraní harmonizovaných se systémem pro kontrolu přepravy zboží podléhajícího spotřebním daním (EMCS) a NCTS. Automatizovaný systém vývozu umožní plnou automatizaci režimů vývozu a výstupních formalit. Některé části systému budou vyvíjeny na centrální úrovni, jiné na vnitrostátní úrovni.

 

Složka 2 – Aktualizace vnitrostátních systémů vývozu: Samostatné vnitrostátní systémy, jež nespadají do působnosti AES, ale jsou s ním těsně spojeny, mají být rovněž aktualizovány, pokud jde o specifické vnitrostátní prvky související s vývozními či výstupními formalitami. Pokud tyto prvky nemají dopad na společnou oblast AES, lze je zařadit do této složky.

Čl. 6 odst. 1, články 16, 179 a 263–276 nařízení (EU) č. 952/2013

Cílové datum technických specifikací

= 3. čtvrtletí roku 2017

(složka 1)

1.10.2019

(složka 1)

2.3.2020

(složka 1)

Cílové datum technických specifikací

= určí členské státy

(složka 2)

1.3.2017

(složka 2)

2.3.2020

(složka 2)

11.   Informační listy (INF) pro zvláštní režimy podle kodexu

Tento projekt má za cíl vyvinout nový transevropský systém pro podporu a zefektivnění postupů správy údajů INF a elektronické zpracovávání údajů INF v oblasti zvláštních režimů.

Čl. 6 odst. 1, články 16, 215, 237–242 a 250–262 nařízení (EU) č. 952/2013

Cílové datum technických specifikací

= 1. čtvrtletí roku 2018

2.3.2020

2.3.2020

12.   Zvláštní režimy podle kodexu

Tento projekt má za cíl urychlit, usnadnit a harmonizovat zvláštní režimy v celé Unii pomocí společných modelů obchodních postupů. Vnitrostátní systémy provedou veškeré změny vyžadované dle kodexu u uskladnění v celním skladu, konečného použití, dočasného použití i aktivního a pasivního zušlechťovacího styku.

Projekt bude realizován ve dvou fázích.

 

Složka 1 – Vnitrostátní zvláštní režimy pro vývoz (SP EXP): zajistí požadovaná vnitrostátní elektronická řešení pro činnosti v rámci zvláštního režimu spojené s vývozem.

 

Složka 2 – Vnitrostátní zvláštní režimy pro dovoz (SP IMP): zajistí požadovaná vnitrostátní elektronická řešení pro činnosti v rámci zvláštního režimu spojené s dovozem.

Tyto projekty budou realizovány prostřednictvím projektů uvedených v bodech 10 a 14.

Čl. 6 odst. 1, články 16, 215, 237–242 a 250–262 nařízení (EU) č. 952/2013

Cílové datum technických specifikací

= určí členské státy (pro složku 1 a 2)

1.3.2017

(složka 1)

2.3.2020

(složka 1)

Určí členské státy v rámci vnitrostátního plánu

(složka 2)

Určí členské státy v rámci vnitrostátního plánu

(složka 2)

13.   Oznámení o příjezdu, oznámení o předložení zboží a dočasné uskladnění podle kodexu

Cílem projektu je stanovit postupy týkající se oznámení o příjezdu dopravního prostředku, oznámení o předložení zboží a celního prohlášení pro účely dočasného uskladnění v souladu s kodexem a podpořit harmonizaci ve všech členských státech, pokud jde o výměnu údajů mezi obchodníky a celními orgány.

Projekt zahrnuje automatizaci postupů na vnitrostátní úrovni.

Čl. 6 odst. 1, článek 16 a články 133–152 nařízení (EU) č. 952/2013

Cílové datum technických specifikací

= určí členské státy

Určí členské státy v rámci vnitrostátního plánu

Určí členské státy v rámci vnitrostátního plánu

14.   Aktualizace vnitrostátních systémů dovozu podle kodexu

Projekt má za cíl provést veškeré požadavky na postupy a údaje vyplývající z kodexu, které se týkají dovozu (a nevztahuje se na ně některý z ostatních projektů vymezených v pracovním programu). Jedná se především o změny postupu propuštění do volného oběhu (standardní postup a zjednodušení), ale zohledněn je i dopad jiných systémových migrací. Projekt se týká oblasti dovozu na vnitrostátní úrovni, která zahrnuje vnitrostátní systémy pro zpracování celních prohlášení, ale také další systémy, např. vnitrostátní účetní a platební systémy.

Čl. 6 odst. 1, čl. 16 odst. 1 a články 53, 56,77–80, 83–87, 101–105, 108–109, 158–187 a 194–195 nařízení (EU) č. 952/2013

Cílové datum technických specifikací

= určí členské státy

Určí členské státy v rámci vnitrostátního plánu

Určí členské státy v rámci vnitrostátního plánu

15.   Centralizované celní řízení pro dovoz (CCI) podle kodexu

Tento projekt má za cíl zajistit proclení zboží v rámci centralizovaného celního řízení a umožnit tak hospodářským subjektům centralizovat své obchodování z hlediska celního řízení. Zpracování celního prohlášení a samotné propuštění zboží by mělo být koordinováno příslušnými celními úřady. Jedná se o transevropský systém, jehož jednotlivé složky jsou vyvíjeny na centrální i vnitrostátní úrovni.

Čl. 6 odst. 1, článek 16 a 179 nařízení (EU) č. 952/2013

Cílové datum technických specifikací

= 2. čtvrtletí roku 2018

1.10.2020

Plán zavádění bude stanoven v rámci projektové dokumentace CCI

16.   Řízení záruk (GUM) podle kodexu

Projekt má za cíl zajistit efektivní a účinné řízení různých druhů záruk.

 

Složka 1 – GUM: Transevropský systém bude zahrnovat řízení komplexních záruk, které lze využít ve více členských státech, a monitorování referenčního množství u každého celního prohlášení, doplňkového celního prohlášení či příslušných informací o údajích nezbytných pro zaúčtování stávajících částek celního dluhu ve všech celních režimech uvedených v celním kodexu Unie, kromě tranzitu, kterým se zabývá projekt NCTS.

 

Složka 2 – Vnitrostátní systémy řízení záruk: Rovněž budou aktualizovány elektronické systémy na vnitrostátní úrovni, které řídí záruky platné v jediném členském státě.

Čl. 6 odst. 1, článek 16 a články 89–100 nařízení (EU) č. 952/2013

Cílové datum technických specifikací

= 2. čtvrtletí roku 2018

(složka 1)

1.10.2020

(složka 1)

1.10.2020

(složka 1)

Cílové datum technických specifikací

= určí členské státy

(složka 2)

Určí členské státy v rámci vnitrostátního plánu

(složka 2)

Určí členské státy v rámci vnitrostátního plánu

(složka 2)

17.   Aktualizace systému kontroly při dovozu (ICS 2) podle kodexu

Cílem tohoto projektu je posílit bezpečnost a zabezpečení dodavatelského řetězce ve všech druzích dopravy, zejména v letecké nákladní dopravě, prostřednictvím zlepšení kvality údajů, zadávání údajů, dostupnosti údajů a sdílení údajů, pokud jde o vstupní souhrnné celní prohlášení a související informace o rizicích a kontrole (životní cyklus ENS+).

Projekt též usnadní spolupráci mezi členskými státy v oblasti analýzy rizik. Povede ke zcela nové struktuře stávajícího transevropského systému ICS.

Čl. 6 odst. 1, články 16, 46 a 127–132 nařízení (EU) č. 952/2013

Cílové datum technických specifikací

= 2. čtvrtletí roku 2018

1.10.2020

Plán zavádění bude stanoven v rámci projektové dokumentace ICS 2

B.   Přehled

Projekty kodexu týkající se elektronických systémů

Data uvedení do provozu/Časové rámce pro uvedení do provozu

S1 2016

S2 2016

S1 2017

S2 2017

S1 2018

S2 2018

S1 2019

S2 2019

S1 2020

S2 2020

1.

Systém registrovaných vývozců (REX) podle kodexu

1.1.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Závazné informace o sazebním zařazení zboží (ZISZ) podle kodexu

1.3.2017 (fáze 1 – etapa 1)

1.10.2017 (fáze 1 – etapa 2)

1.10.2018 (fáze 2)

 

 

fáze 1 (etapa 1)

fáze 1 (etapa 2)

 

fáze 2

 

 

 

 

3.

Rozhodování celních orgánů podle kodexu

2.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Přímý přístup obchodníků k evropským informačním systémům (jednotná správa uživatelů a digitální podpis)

2.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Aktualizace systému oprávněných hospodářských subjektů (AEO) podle kodexu

1.3.2018 (fáze 1)

1.10.2019 (fáze 2)

 

 

 

 

fáze 1

 

 

fáze 2

 

 

6.

Aktualizace systému registrace a identifikace hospodářských subjektů (EORI 2) podle kodexu

1.3.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Surveillance 3 podle kodexu

1.10.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Důkaz o statusu Unie (PoUS) podle kodexu

1.3.2019–1.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Aktualizace nového informatizovaného tranzitního systému (NCTS) podle kodexu

1.10.2019–2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Automatizovaný systém vývozu (AES) podle kodexu –

Složka 1: transevropský automatizovaný systém vývozu

1.10.2019–2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Automatizovaný systém vývozu (AES) podle kodexu –

Složka 2: aktualizace vnitrostátních systémů vývozu

1.3.2017–2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Informační listy (INF) pro zvláštní režimy podle kodexu

2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Zvláštní režimy podle kodexu –

Složka 1: vnitrostátní zvláštní režimy pro vývoz (SP EXP)

vnitrostátní plány

1.3.2017–2.3.2020 – viz také projekt č. 10

 

 

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

 

12.

Zvláštní režimy podle kodexu –

Složka 2: vnitrostátní zvláštní režimy pro dovoz (SP IMP)

vnitrostátní plány pro SP IMP – viz také projekt č. 14

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

13.

Oznámení o příjezdu, oznámení o předložení zboží a dočasné uskladnění podle kodexu

vnitrostátní plány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Aktualizace vnitrostátních systémů dovozu podle kodexu

vnitrostátní plány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Centralizované celní řízení pro dovoz (CCI) podle kodexu

1.10.2020 – plán zavádění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Řízení záruk (GUM) podle kodexu –

Složka 1: transevropský systém řízení záruk

1.10.2020–1.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Řízení záruk (GUM) podle kodexu –

Složka 2: vnitrostátní systémy řízení záruk

vnitrostátní plány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Aktualizace systému kontroly při dovozu (ICS 2) podle kodexu

1.10.2020 – plán zavádění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Toto datum začátku časového rámce pro uvedení elektronických systémů do provozu představuje nejbližší datum, kdy členské státy mohou zahájit provoz těchto systémů.

(2)  Toto datum skončení časového rámce pro uvedení elektronických systémů do provozu představuje nejzazší datum, k němuž by měl být systém plně zprovozněn a všechny hospodářské subjekty měly provést migraci; v příslušných případech toto datum určí členské státy a bude se shodovat s datem skončení platnosti přechodného období. Nejzazším datem je 31. prosinec 2020.