18.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 301/39


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2068

ze dne 17. listopadu 2015,

kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 stanoví formát štítků výrobků a zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (1), a zejména na čl. 12 odst. 14 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 12 nařízení (EU) č. 517/2014 zahrnuje některé požadavky na označování výrobků a zařízení, jež obsahují fluorované skleníkové plyny nebo jejichž provoz je na těchto plynech závislý, stanovené v nařízení Komise (ES) č. 1494/2007 (2) a doplňuje požadavky na označování pěn a fluorovaných skleníkových plynů uvedených na trh pro konkrétní použití.

(2)

V zájmu jasnosti je vhodné definovat přesné znění informací, které musí být uvedeny na štítcích podle čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) č. 517/2014, a stanovit požadavky zajišťující viditelnost a srozumitelnost těchto štítků, pokud jde o jejich grafickou úpravu a umístění.

(3)

Aby se zajistilo, že pro výrobky obsahující fluorované skleníkové plyny, na které se vztahuje také nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (3), zejména pro označování nádob, včetně lahví, bubnů nebo silničních a železničních cisternových vozů, se použije jednotný štítek, měly by být údaje pro označování stanovené v nařízení (EU) č. 517/2014 uvedeny v části štítku určené pro doplňující informace.

(4)

Nařízení (ES) č. 1494/2007 by proto mělo být zrušeno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 24 nařízení (EU) č. 517/2014,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví formát štítků, který se použije na druhy výrobků a zařízení uvedené v čl. 12 odst. 1, 2 a 5 nařízení (EU) č. 517/2014, jakož i na fluorované skleníkové plyny uvedené v čl. 12 odst. 6 až 12 uvedeného nařízení.

Článek 2

Formát štítků

1.   Informace na štítku musí zřetelně vystupovat na pozadí a musí mít takovou velikost a řádkování, aby byla snadno čitelná. V případě, kdy se informace požadovaná tímto nařízením přidává na štítek, který je již na daném výrobku či zařízení připevněn, nesmí být velikost písma menší než minimální velikost písma ostatních informací na tomto štítku nebo na stávajících označeních nebo na dalších štítcích s informacemi o výrobku.

2.   Celý štítek a jeho obsah musí být navržen tak, aby se zajistilo, že bude pevně připevněn na výrobku či zařízení a čitelný při provozních podmínkách po celé období, kdy výrobek či zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny.

3.   Výrobky a zařízení uvedené v čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) č. 517/2014 musí být označeny štítkem, který obsahuje informace podle čl. 12 odst. 3 nařízení (EU) č. 517/2014 a zahrnuje text „Obsahuje fluorované skleníkové plyny“.

4.   Hmotnost fluorovaných skleníkových plynů se vyjádří v kilogramech a ekvivalent CO2 se vyjádří v tunách.

5.   Jestliže je zařízení předem naplněno fluorovanými skleníkovými plyny, nebo je jeho provoz na těchto plynech závislý, přičemž tyto plyny mohou být doplněny mimo výrobní místo a jejich celkové množství není definováno výrobcem, musí štítek obsahovat množství naplněné ve výrobním místě, nebo množství, na které je zařízení určeno, a musí na něm být místo pro uvedené množství přidané mimo výrobní místo, jakož i pro výsledné celkové množství fluorovaných skleníkových plynů.

6.   Má-li být výrobek obsahující fluorované skleníkové plyny nebo předem smíšené polyoly rovněž označen podle nařízení (ES) č. 1272/2008, uvedou se informace podle čl. 12 odst. 3, 5 až 12 nařízení (EU) č. 517/2014 v části štítku určené pro doplňující informace podle článku 25 nařízení (ES) č. 1272/2008.

7.   Mají-li fluorované skleníkové plyny sloužit pro určitá použití v souladu s čl. 12 odst. 6 až 12 nařízení (EU) č. 517/2014, uvede se na štítku tento text:

a)   „100 % regenerováno“ nebo „100 % recyklováno“: pro regenerované nebo recyklované fluorované skleníkové plyny neobsahující žádné nově vyrobené fluorované skleníkové plyny. Adresa regeneračního nebo recyklačního zařízení musí obsahovat jeho adresu v Unii s uvedením příslušné ulice;

b)   „Dovezené pouze ke zneškodnění“: pro množství fluorovaných skleníkových plynů dovezená za účelem zneškodnění;

c)   „Pouze pro volně ložené zboží určené k přímému vývozu mimo EU“: pro množství fluorovaných skleníkových plynů dodávaná výrobcem nebo dovozcem podniku za účelem přímého vývozu volně loženého zboží z Unie;

d)   „Pouze pro použití ve vojenském zařízení“: pro množství fluorovaných skleníkových plynů, která mají být použita ve vojenském zařízení;

e)   „Pouze pro leptání/čištění v odvětví polovodičů“: pro množství fluorovaných skleníkových plynů, která mají být použita pro účely leptání a čištění v odvětví polovodičů;

f)   „Pouze pro použití jako vstupní surovina“: pro množství fluorovaných skleníkových plynů sloužících jako vstupní surovina;

g)   „Pouze pro výrobu inhalátorů odměřených dávek“: pro množství fluorovaných skleníkových plynů, která jsou určena pro podávání složek léčivých přípravků v inhalátorech odměřených dávek.

8.   Chladicí a klimatizační zařízení, jakož i tepelná čerpadla, která jsou odizolována pěnou s fluorovanými skleníkovými plyny, musí být označena štítkem obsahujícím tento text: „Pěna s fluorovanými skleníkovými plyny“.

9.   Štítky musí být umístěny v souladu s čl. 12 odst. 4 nařízení (EU) č. 517/2014 a pokud možno v blízkosti stávajících štítků s názvem nebo s informacemi o výrobku na výrobku či zařízení, které fluorovaný skleníkový plyn obsahuje.

Článek 3

Zrušení

Nařízení (ES) č. 1494/2007 se zrušuje. Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1494/2007 je nadále použitelné do 1. ledna 2017; pro dosažení souladu s tímto ustanovením před 1. lednem 2017 však již mohou podniky uplatňovat čl. 12 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) č. 517/2014.

Odkazy na nařízení (ES) č. 1494/2007 se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. listopadu 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 195.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1494/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví způsob označování a další požadavky na označování produktů a zařízení obsahujících určité fluorované skleníkové plyny (Úř. věst. L 332, 18.12.2007, s. 25).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).


PŘÍLOHA

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 1494/2007

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 3 a 4

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 8

Čl. 2 odst. 3

Čl. 2 odst. 5

Čl. 2 odst. 4

Čl. 3 odst. 1

Čl. 3 odst. 2

Čl. 2 odst. 1

Čl. 3 odst. 3

Čl. 2 odst. 2

Čl. 4 odst. 1

Čl. 2 odst. 9

Čl. 4 odst. 2

Článek 5

Článek 4