22.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 277/4


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2015/1894

ze dne 5. října 2015

o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 43 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) a čl. 218 odst. 7 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 19. prosince 2006 schválila Rada přijetím nařízení (ES) č. 2027/2006 (1) uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (dále jen „dohoda“). Doba platnosti Protokolu mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami (2) uplynula dne 31. srpna 2014.

(2)

Unie s Kapverdskou republikou vyjednala nový protokol k dohodě (dále jen „protokol“), který uděluje plavidlům Unie rybolovná práva v rybolovné oblasti, v níž Kapverdská republika uplatňuje svou svrchovanost a své pravomoci v oblasti rybolovu.

(3)

Rozhodnutím č. 2014/948/EU (3) Rada schválila podpis a prozatímní provádění tohoto protokolu, aniž by bylo dotčeno jeho následné uzavření.

(4)

Dohodou se zřizuje smíšený výbor pověřený prováděním dohody. Smíšený výbor může v souladu s protokolem přijímat určité změny protokolu. K usnadnění přijetí těchto změn je třeba zmocnit Evropskou komisi k jejich schvalování na základě zjednodušeného postupu s výhradou zvláštních podmínek.

(5)

Protokol by proto měl býtschválen,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Protokol mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, se schvaluje jménem Unie.

Článek 2

Předseda Rady jmenuje osobu či osoby zmocněné učinit jménem Unie oznámení uvedené v článku 16 protokolu.

Článek 3

Evropská komise je v souladu s ustanoveními a podmínkami uvedenými v příloze tohoto rozhodnutí a s článkem 9 dohody zmocněna, aby jménem Unie schvalovala změny protokolu ve smíšeném výboru.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 5. října 2015.

Za Radu

předseda

N. SCHMIT


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 2027/2006 ze dne 19. prosince 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (Úř. věst. L 414, 30.12.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 181, 9.7.2011, s. 2.

(3)  Rozhodnutí Rady 2014/948/EU ze dne 15. prosince 2014 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (Úř. věst. L 369, 24.12.2014, s. 1).


PŘÍLOHA

Rozsah zmocnění a postup pro zaujetí postoje Unie ve smíšeném výboru

1.

Komise je zmocněna jednat s Kapverdskou republikou a ve vhodných případech a při dodržení bodu 3 této přílohy schválit změny protokolu, pokud jde o tyto otázky:

a)

přezkum rybolovných práv, úměrné přizpůsobení finančního příspěvku a přijetí nezbytných změn v souladu s článkem 5 protokolu;

b)

rozhodnutí o podmínkách odvětvové podpory v souladu s článkem 3 protokolu;

c)

úpravu ustanovení týkajících se podmínek rybolovu, prováděcích pravidel protokolu a příloh v souladu s čl. 5 odst. 2 protokolu;

d)

přijetí opatření vedoucí k udržitelnému řízení rybolovných zdrojů, kterými jsou určovány činnosti plavidel Unie v souladu s čl. 4 odst. 4 a 6 protokolu.

2.

Ve smíšeném výboru, zřízeném podle článku 9 dohody, Unie:

a)

jedná v souladu s cíli Unie v rámci společné rybářské politiky;

b)

dodržuje závěry Rady ze dne 19. března 2012 ke sdělení o vnější dimenzi společné rybářské politiky;

c)

prosazuje postoje, které jsou v souladu s příslušnými pravidly přijatými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu.

3.

Má-li být v průběhu zasedání smíšeného výboru přijato rozhodnutí o změnách protokolu podle bodu 1, učiní se nezbytné kroky, aby postoj, jenž má být jménem Unie vyjádřen, zohledňoval nejnovější statistické, biologické a další příslušné údaje předané Komisi.

Za tímto účelem a na základě uvedených údajů předají útvary Komise Radě nebo jejím přípravným orgánům k posouzení a schválení podkladový dokument obsahující podrobnosti návrhu postoje Unie, a to v dostatečném časovém předstihu před příslušným zasedáním smíšeného výboru.

Pokud jde o otázky uvedené v bodu 1 písm. a), schvaluje Rada předpokládaný postoj Unie kvalifikovanou většinou hlasů. V ostatních případech se předpokládaný postoj Unie uvedený v přípravném dokumentu považuje za schválený, ledaže proti němu během zasedání přípravného orgánu Rady nebo ve lhůtě 20 dnů od předložení přípravného dokumentu, podle toho, co nastane dříve, vysloví námitku počet členských států rovnající se blokační menšině. V případě takové námitky je věc postoupena Radě.

Nelze-li v průběhu dalších zasedání, a to ani přímo na místě, dosáhnout dohody tak, aby bylo možno v postoji Unie zohlednit nové prvky, postoupí se záležitost Radě nebo jejím přípravným orgánům.

Komise se vyzývá, aby v přiměřené lhůtě přijala veškeré nezbytné kroky navazující na rozhodnutí smíšeného výboru, případně včetně zveřejnění příslušného rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie a předložení návrhů nezbytných k provedení uvedeného rozhodnutí.