22.10.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 288/58


Oprava nařízení Komise (EU) č. 1368/2014 ze dne 17. prosince 2014, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, a nařízení Komise (EU) č. 1372/2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004

( Úřední věstník Evropské unie L 366 ze dne 20. prosince 2014 )

Strana 15, článek 1:

místo:

„Článek 1

1)   Příloha 1 se mění takto:

a)

Oddíl „DÁNSKO – ITÁLIE“ se zrušuje;

2)   V oddílu „FRANCIE – LUCEMBURSKO“ se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Výměna dopisů ze dnů 17. července a 20. září 1995 o postupech pro vyrovnání vzájemných pohledávek na základě článků 93, 95 a 96 nařízení (EHS) č. 574/72 a výměna dopisů ze dnů 10. července a 30. srpna 2013“.“,

má být:

„Článek 1

Příloha 1 nařízení (ES) č. 987/2009 se mění takto:

a)

Oddíl „DÁNSKO – ITÁLIE“ se zrušuje;

b)

V oddílu „FRANCIE – LUCEMBURSKO“ se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Výměna dopisů ze dnů 17. července a 20. září 1995 o postupech pro vyrovnání vzájemných pohledávek na základě článků 93, 95 a 96 nařízení (EHS) č. 574/72 a výměna dopisů ze dnů 10. července a 30. srpna 2013“.“