28.1.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 23/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 68/2014

ze dne 27. ledna 2014,

kterým se v důsledku přistoupení Chorvatska k Evropské unii mění nařízení (EU) č. 141/2013, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky vycházející z evropského dotazníkového šetření o zdraví (EHIS)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení Komise (EU) č. 141/2013 (2) stanoví minimální efektivní rozsah výběrových souborů vypočtený na základě prostého náhodného výběru.

(2)

Je nutné upravit přílohu II nařízení (EU) č. 141/2013, aby bylo zohledněno přistoupení Chorvatska.

(3)

Nařízení (EU) č. 141/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (EU) č. 141/2013 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. ledna 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 70.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 141/2013 ze dne 19. února 2013, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky vycházející z evropského dotazníkového šetření o zdraví (EHIS) (Úř. věst. L 47, 20.2.2013, s. 20).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

Požadovaný konečný rozsah výběrových souborů

 

Dotazované osoby ve věku 15 a více let

Členské státy EU

 

Belgie

6 500

Bulharsko

5 920

Česká republika

6 510

Dánsko

5 350

Německo

15 260

Estonsko

4 270

Irsko

5 057

Řecko

6 667

Španělsko

11 620

Francie

13 110

Chorvatsko

5 000

Itálie

13 180

Kypr

4 095

Lotyšsko

4 555

Litva

4 850

Lucembursko

4 000

Maďarsko

6 410

Malta

3 975

Nizozemsko

7 515

Rakousko

6 050

Polsko

10 690

Portugalsko

6 515

Rumunsko

8 420

Slovinsko

4 486

Slovensko

5 370

Finsko

5 330

Švédsko

6 200

Spojené království

13 085

Celkem členské státy EU

199 990

Švýcarsko

5 900

Island

3 940

Norsko

5 170

Celkem včetně Švýcarska, Islandu a Norska

215 000“