4.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 165/30


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 13. května 2014

o uzavření Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii jménem Unie a jejích členských států

(2014/321/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 217 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) bodem i) a čl. 218 odst. 8 druhým pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Chorvatska, a zejména na čl. 6 odst. 2 druhý pododstavec tohoto aktu,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (dále jen „protokol“) byl v souladu s rozhodnutím Rady 2014/172/EU (1) podepsán s výhradou jeho uzavření.

(2)

Pokud jde o otázky spadající do pravomoci Evropského společenství pro atomovou energii, řídí se uzavření protokolu zvláštním postupem.

(3)

Protokol by měl být uzavřen,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Protokol k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Republikou Černá Hora na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii se schvaluje jménem Unie a jejích členských států (2).

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby, které jménem Unie a jejích členských států uloží listinu o schválení podle čl. 11 odst. 2 protokolu.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 13. května 2014.

Za Radu

předseda

E. VENIZELOS


(1)  Úř. věst. L 93, 28.3.2014, s. 1.

(2)  Znění protokolu bylo zveřejněno v Úř. věst. L 93, 28.3.2014, s. 2 spolu s rozhodnutím o podpisu.