11.2.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 38/3


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 114/2012

ze dne 10. února 2012,

kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2012/36/SZBP ze dne 23. ledna 2012 (1), kterým se mění rozhodnutí Rady 2010/639/SZBP (2) o omezujících opatřeních proti Bělorusku,

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 (3) upravuje zmrazování majetku prezidenta Lukašenka a některých představitelů Běloruska.

(2)

Rozhodnutím 2012/36/SZBP Rada rozhodla, že zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů by mělo být rozšířeno i na osoby odpovědné za vážná porušování lidských práv či potlačování občanské společnosti a demokratické opozice, k nimž patří zejména osoby ve vedoucím postavení, a na osoby či subjekty, které mají prospěch z Lukašenkova režimu nebo jej podporují a k nimž patří zejména osoby a subjekty poskytující finanční či materiální pomoc uvedenému režimu.

(3)

Toto opatření spadá do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a k nabytí jeho účinnosti je tudíž nezbytné opatření na úrovni Unie, aby bylo možné zajistit zejména jeho jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(4)

Nařízení (ES) č. 765/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

V zájmu zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EC) č. 765/2006 se mění takto:

1)

článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které náleží fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v přílohách I, IA a IB, anebo jsou jimi vlastněny, drženy nebo ovládány.

2.   Žádné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje nesmějí být, přímo či nepřímo, poskytnuty fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v přílohách I, IA či IB, nebo v jejich prospěch.

3.   Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je přímé či nepřímé obcházení opatření uvedených v odstavcích 1 a 2.

4.   Příloha I obsahuje seznam fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů, které byly v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. a) rozhodnutí Rady 2010/639/SZBP ze dne 25. října 2010 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (4) určeny Radou jako fyzické nebo právnické osoby, subjekty a orgány odpovědné za porušení mezinárodních volebních standardů při prezidentských volbách konaných v Bělorusku dne 19. března 2006 a za potlačování občanské společnosti a demokratické opozice, či jako fyzické nebo právnické osoby, subjekty a orgány s nimi spojené.

5.   Příloha IA obsahuje seznam fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů, které byly v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. b) rozhodnutí 2010/639/SZBP určeny Radou jako fyzické nebo právnické osoby, subjekty a orgány odpovědné za porušení mezinárodních volebních standardů při prezidentských volbách konaných v Bělorusku dne 19. prosince 2010 a za potlačování občanské společnosti a demokratické opozice, či jako fyzické nebo právnické osoby, subjekty a orgány s nimi spojené.

6.   Příloha IB obsahuje seznam fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů, které byly v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. c) a d) rozhodnutí Rady 2010/639/SZBP určeny Radou jako fyzické nebo právnické osoby, subjekty a orgány i) odpovědné za vážná porušování lidských práv či potlačování občanské společnosti a demokratické opozice v Bělorusku či ii) fyzické nebo právnické osoby, subjekty a orgány, které mají prospěch z Lukašenkova režimu nebo jej podporují.

2)

V čl. 2b odst. 1 a 2, čl. 3 odst. 1 písm. a), článku 4a a čl. 8a odst. 1 a 4 se odkaz na „přílohy I a IA“ nahrazuje odkazem na „přílohy I, IA a IB“.

Článek 2

K nařízení (ES) č. 765/2006 se vkládá příloha IB ve znění uvedeném v příloze tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. února 2012.

Za Radu

předsedkyně

C. ANTORINI


(1)  Úř. věst. L 19, 24.1.2012, s. 31.

(2)  Rozhodnutí ze dne 25. října 2010 (Úř. věst. L 280, 26.10.2010, s. 18).

(3)  Úř. věst. L 134, 20.5.2006, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 280, 26.10.2010, s. 18.“;


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA IB

V této příloze nejsou uvedeny žádné údaje.“