24.5.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 136/105


Oprava nařízení Komise (EU) č. 494/2011 ze dne 20. května 2011, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o přílohu XVII (kadmium)

( Úřední věstník Evropské unie L 134 ze dne 21. května 2011 )

Strana 3, článek 2, druhý odstavec:

místo:

„Použije se ode dne 10. ledna 2012.“,

má být:

„Použije se ode dne 10. prosince 2011.“;

Strana 4, první bod přílohy, odstavec 1 nahrazené tabulky, třetí pododstavec:

místo:

„Odchylně se druhý pododstavec nevztahuje na předměty uvedené na trh před 10. lednem 2012.“,

má být:

„Odchylně se druhý pododstavec nevztahuje na předměty uvedené na trh před 10. prosincem 2011.“;

Strana 5, druhý bod přílohy, odstavec 11 doplněné tabulky:

místo:

„11.

Odchylně se odstavec 10 nevztahuje na předměty uvedené na trh před 10. lednem 2012 a na šperky starší 50 let ke dni 10. ledna 2012.“,

má být:

„11.

Odchylně se odstavec 10 nevztahuje na předměty uvedené na trh před 10. lednem 2012 a na šperky starší 50 let ke dni 10. prosince 2011.“