25.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 310/34


SMĚRNICE RADY 2009/133/ES

ze dne 19. října 2009

o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy

(kodifikované znění)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 94 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 90/434/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností a různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy (3) byla několikrát podstatně změněna (4). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by měla být uvedená směrnice kodifikována.

(2)

Fúze, rozdělení, částečná rozdělení, převody aktiv a výměny akcií týkající se společností z různých členských států mohou být nezbytné k tomu, aby se ve Společenství vytvořily podmínky obdobné podmínkám vnitřního trhu, a tím zajistilo účinné fungování takového vnitřního trhu. Těmto operacím by neměly být kladeny překážky v podobě omezení, znevýhodnění nebo zvláštních narušení, které by vyplývaly zejména z daňových předpisů členských států. Proto je nezbytné stanovit pro tyto operace daňová pravidla neutrální z hlediska hospodářské soutěže, aby se podniky mohly přizpůsobit požadavkům vnitřního trhu, zvýšit svou produktivitu a zlepšit svou konkurenceschopnost na mezinárodní úrovni.

(3)

Daňové předpisy v současnosti tyto operace znevýhodňují oproti obdobným operacím, které se týkají společností ve stejném členském státě. Je nezbytné tato znevýhodnění odstranit.

(4)

Tohoto cíle nelze dosáhnout tím, že by se systémy platné v členských státech rozšířily na úroveň Společenství, neboť rozdíly mezi těmito systémy mohou vyvolávat narušení hospodářské soutěže. Uspokojivé řešení může v tomto ohledu přinést pouze společný daňový systém.

(5)

Společný daňový systém by měl zamezit ukládání daní v souvislosti s fúzemi, rozděleními, částečnými rozděleními, převody aktiv nebo výměnami akcií a přitom zajišťovat finanční zájmy členského státu, v němž se nachází převádějící nebo nabytá společnost.

(6)

Co se týče fúzí, rozdělení a převodů aktiv, vedou tyto operace zpravidla k přeměně převáděné společnosti ve stálou provozovnu společnosti přijímající aktiva nebo k připojení aktiv ke stálé provozovně společnosti přijímající aktiva.

(7)

Systém odložení zdanění kapitálových zisků vztahujících se k převáděným aktivům až do jejich skutečného vzniku, jenž je uplatňován vůči aktivům, která jsou převáděna na takovou stálou provozovnu, umožňuje zamezit zdanění dotyčných kapitálových zisků a přitom zaručuje jejich konečné zdanění členským státem převádějící společnosti ke dni jejich vzniku.

(8)

Společnosti uvedené v části A přílohy I jsou plátci daně z příjmů právnických osob ve svém členském státě, jehož jsou rezidenty, ale některé z nich mohou být v jiných členských státech považovány za daňově transparentní. Má-li být účinnost této směrnice zachována, měly by jim členské státy považující plátce daně z příjmů právnických osob, kteří nejsou jejich rezidenty, za daňově transparentní poskytovat výhody podle této směrnice. Členské státy by však měly mít při zdaňování přímých nebo nepřímých společníků těchto plátců možnost neuplatňovat příslušná ustanovení této směrnice.

(9)

Je rovněž nezbytné vymezit daňový systém pro určité opravné položky, rezervy nebo ztráty převádějící společnosti a vyřešit daňové otázky vznikající v případě, že jedna z obou společností má podíl na základním kapitálu druhé společnosti.

(10)

Přidělení cenných papírů přijímající nebo nabývající společnosti společníkům převádějící společnosti by nemělo samo o sobě vést k žádnému zdanění vůči těmto společníkům.

(11)

Rozhodnutí evropské společnosti (SE) nebo evropské družstevní společnosti (SCE) o reorganizaci své podnikatelské činnosti přemístěním svého sídla by neměly být kladeny překážky v podobě diskriminačních daňových předpisů nebo omezení, znevýhodnění nebo narušení vyplývajících z vnitrostátních daňových předpisů, které jsou v rozporu s právem Společenství. Přemístění nebo událost související s tímto přemístěním může mít z následek určitou formu zdanění v členském státě, z něhož se sídlo přemísťuje. Pokud jsou aktiva SE nebo SCE nadále fakticky spojena se stálou provozovnou v členském státě, z něhož bylo sídlo přemístěno, měla by tato stálá provozovna požívat stejných výhod jako výhody uvedené v článcích 4, 5 a 6. Dále by se mělo vyloučit zdanění společníků u příležitosti přemístění sídla.

(12)

Tato směrnice se nezabývá ztrátami stálé provozovny v jiném členském státě, které jsou v členském státě, kde je SE nebo SCE daňovým rezidentem, uznávány. Zejména pak přemístění sídla SE nebo SCE do jiného členského státu nebrání členskému státu, ve kterém byla SE nebo SCE dříve rezidentem, v zahrnutí ztrát stálé provozovny ve stanovené lhůtě.

(13)

Je nezbytné dát členským státům možnost odmítnout použití této směrnice v případech, kdy cílem fúze, rozdělení, částečného rozdělení, převodu aktiv, výměny akcií nebo přemístění sídla SE nebo SCE je daňový únik či vyhnutí se daňovým povinnostem, nebo přestane-li v důsledku takové operace některá společnost, ať už se této operace sama účastní nebo ne, splňovat podmínky požadované pro zastoupení zaměstnanců v orgánech společnosti.

(14)

Jedním z cílů této směrnice je odstranit překážky bránící fungování vnitřního trhu, jako například dvojí zdanění. Pokud toto není v plném rozsahu dosaženo na základě této směrnice, měly by opatření nezbytná k dosažení tohoto cíle přijmout členské státy.

(15)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu a jejich použitelnost uvedených v části B přílohy II,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Každý členský stát použije tuto směrnici na:

a)

fúze, rozdělení, částečná rozdělení, převody aktiv a výměny akcií, jichž se účastní společnosti ze dvou nebo více členských států;

b)

přemístění sídla evropských společností (Societas Europaea – SE), zavedených nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) (5), a evropských družstevních společností (SCE), zavedených nařízením Rady (ES) č. 1435/2003 ze dne 22. července 2003 o statutu Evropské družstevní společnosti (SCE) (6), z jednoho členského státu do jiného členského státu.

Článek 2

Pro účely této směrnice se rozumí:

a)

„fúzí“ operace, při které

i)

jedna nebo více společností, jež se ruší bez likvidace, převádí veškerá svá aktiva a pasiva na jinou existující společnost, přičemž jejich společníkům jsou výměnou vydány cenné papíry představující základní kapitál této jiné společnosti a případně vyplacena hotovost nepřesahující 10 % jmenovité hodnoty, nebo pokud jmenovitá hodnota neexistuje, účetní hodnoty těchto cenných papírů,

ii)

dvě nebo více společností, jež se ruší bez likvidace, převádějí veškerá svá aktiva a pasiva na společnost, kterou vytvoří, přičemž jejich společníkům jsou výměnou vydány cenné papíry představující základní kapitál této nové společnosti a případně vyplacena hotovost nepřesahující 10 % jmenovité hodnoty, nebo pokud jmenovitá hodnota neexistuje, účetní hodnoty těchto cenných papírů,

iii)

společnost, jež se ruší bez likvidace, převádí veškerá svá aktiva a pasiva na společnost, jež vlastní veškeré cenné papíry představující její základní kapitál;

b)

„rozdělením“ operace, při které společnost, jež se ruší bez likvidace, převádí veškerá svá aktiva a pasiva na dvě nebo více existující nebo nově vytvořené společnosti, přičemž jejím společníkům jsou poměrným dílem vydány cenné papíry představující základní kapitál společností přijímajících tato aktiva a pasiva a případně vyplacena hotovost nepřesahující 10 % jmenovité hodnoty, nebo pokud jmenovitá hodnota neexistuje, účetní hodnoty těchto cenných papírů;

c)

„částečným rozdělením“ operace, při které společnost, aniž by byla zrušena, převádí jednu nebo více oblastí činnosti na jednu nebo více existujících nebo nově vytvořených společností a současně nejméně jedna oblast činnosti zůstává v převádějící společnosti, přičemž jejím společníkům jsou poměrným dílem vydány cenné papíry představující základní kapitál společností přijímajících tato aktiva a pasiva a případně vyplacena hotovost nepřesahující 10 % jmenovité hodnoty, nebo pokud jmenovitá hodnota neexistuje, účetní hodnoty těchto cenných papírů;

d)

„převodem aktiv“ operace, při které společnost, aniž by byla zrušena, převádí veškeré nebo jednu nebo více oblastí své činnosti do jiné společnosti výměnou za cenné papíry představující základní kapitál společnosti přijímající převáděnou činnost;

e)

„výměnou akcií“ operace, při které společnost nabývá podíl na základním kapitálu jiné společnosti, a tím získává většinu hlasovacích práv v této společnosti, nebo drží-li tuto většinu, nabývá další podíl, přičemž společníkům této jiné společnosti jsou výměnou za jejich cenné papíry vydány cenné papíry představující základní kapitál první společnosti a případně vyplacena hotovost nepřesahující 10 % jmenovité hodnoty, nebo pokud jmenovitá hodnota neexistuje, účetní hodnoty cenných papírů vydaných výměnou;

f)

„převádějící společností“ společnost převádějící svá aktiva a pasiva nebo převádějící veškeré nebo jednu nebo více oblastí své činnosti;

g)

„přijímající společností“ společnost přijímající aktiva a pasiva nebo veškeré nebo jednu nebo více oblastí činnosti převádějící společnosti;

h)

„nabytou společností“ společnost, na niž jiná společnost nabývá podíl prostřednictvím výměny cenných papírů;

i)

„nabývající společností“ společnost, jež nabývá podíl prostřednictvím výměny cenných papírů;

j)

„oblastí činnosti“ veškerá aktiva a pasiva části společnosti, jež z organizačního hlediska představuje samostatný podnik, tj. jednotku schopnou provozu vlastními prostředky;

k)

„přemístěním sídla“ operace, při které SE nebo SCE, aniž by byla zrušena nebo vytvořila novou právnickou osobu, přemísťuje své sídlo z jednoho členského státu do jiného členského státu.

Článek 3

Pro účely této směrnice se „společností členského státu“ rozumí každá společnost, která

a)

má některou z forem uvedených v části A přílohy I;

b)

je podle daňového práva některého členského státu pro daňové účely považována za daňového rezidenta tohoto členského státu a podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené s třetí zemí není pro daňové účely považována za daňového rezidenta mimo Společenství, a

c)

podléhá bez možnosti volby nebo osvobození jedné z daní uvedených v části B přílohy I nebo jakékoli jiné dani, která některou z těchto daní v budoucnu nahradí.

KAPITOLA II

PRAVIDLA PLATNÁ PRO FÚZE, ROZDĚLENÍ, ČÁSTEČNÁ ROZDĚLENÍ, PŘEVOD AKTIV A VÝMĚNU AKCIÍ

Článek 4

1.   Fúze, rozdělení ani částečné rozdělení nemají za následek zdanění kapitálových zisků vypočtených jako rozdíl mezi skutečnou hodnotou převedených aktiv a pasiv a jejich hodnotou pro daňové účely.

2.   Pro účely tohoto článku se rozumí:

a)

„hodnotou pro daňové účely“ hodnota, na jejímž základě by byl vypočítán zisk nebo ztráta pro účely zdanění příjmů, zisků nebo kapitálových zisků převádějící společnosti, pokud by tato aktiva a pasiva byla prodána současně s fúzí, rozdělením nebo částečným rozdělením, ale nezávisle na této operaci;

b)

„převedenými aktivy a pasivy“ aktiva a pasiva převádějící společnosti, která jsou v důsledku fúze, rozdělení nebo částečného rozdělení fakticky spojena se stálou provozovnou přijímající společnosti v členském státě převádějící společnosti a podílejí se na vytváření hospodářského výsledku, jenž je brán v úvahu pro daňové účely.

3.   Použije-li se odstavec 1 a považuje-li členský stát převádějící společnost, která není jeho rezidentem, za daňově transparentní na základě svého zhodnocení právních charakteristik této společnosti vyplývajících z práva, podle něhož byla založena, a zdaňuje-li proto společníky podle jejich podílu na ziscích převádějící společnosti, pokud takové zisky vznikly a podle doby, kdy vznikly, nezdaňuje daný členský stát příjmy, zisky ani kapitálové zisky vypočtené podle rozdílu mezi skutečnou hodnotou převedených aktiv a pasiv a jejich hodnotou pro daňové účely.

4.   Odstavce 1 a 3 se použijí pouze tehdy, vypočítá-li přijímající společnost všechny nové odpisy a zisky nebo ztráty vztahující se k převedeným aktivům a pasivům podle pravidel, jimž by podléhala převádějící společnost nebo společnosti, kdyby k fúzi, rozdělení nebo částečnému rozdělení nedošlo.

5.   Může-li přijímající společnost podle právních předpisů členského státu převádějící společnosti provést výpočet nových odpisů a zisků nebo ztrát vztahujících se k převedeným aktivům a pasivům na jiném základě, než je uvedeno v odstavci 4, nepoužije se odstavec 1 na aktiva a pasiva, u nichž přijímající společnost tuto možnost uplatní.

Článek 5

Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby v případech, kdy jsou opravné položky nebo rezervy řádně vytvořené převádějící společností částečně nebo plně osvobozeny od daně a nepocházejí ze stálé provozovny v zahraničí, byly tyto opravné položky a rezervy převedeny se stejným osvobozením od daně na stálou provozovnu přijímající společnosti, jež se nachází v členském státě převádějící společnosti, s tím, že na přijímající společnost přecházejí práva a závazky převádějící společnosti.

Článek 6

Pokud některý členský stát v případech, kdy jsou operace uvedené v čl. 1 písm. a) uskutečňovány mezi společnostmi z členského státu převádějící společnosti, používá předpisy umožňující přijímající společnosti převzít ztráty převádějící společnosti, které dosud nebyly vyčerpány pro daňové účely, rozšíří daný členský stát působnost těchto předpisů tak, aby se vztahovaly i na převzetí těchto ztrát stálými provozovnami přijímající společnosti nacházejícími se na jeho území.

Článek 7

1.   Drží-li přijímající společnost podíl na základním kapitálu převádějící společnosti, nepodléhají zdanění žádné zisky přijímající společnosti vyplývající ze zrušení jejího podílu.

2.   Členské státy se mohou odchýlit od odstavce 1, pokud podíl přijímající společnosti na základním kapitálu převádějící společnosti nepřesahuje 15 %.

Od 1. ledna 2009 činí tento minimální podíl 10 %.

Článek 8

1.   Přidělení cenných papírů představujících základní kapitál přijímající nebo nabývající společnosti společníku převádějící nebo nabyté společnosti výměnou za jeho cenné papíry představující základní kapitál druhé společnosti při fúzi, rozdělení nebo výměně akcií nemá samo o sobě za následek zdanění příjmů, zisků nebo kapitálových zisků tohoto společníka.

2.   Přidělení cenných papírů představujících základní kapitál přijímající společnosti společníku převádějící společnosti při částečném rozdělení nemá samo o sobě za následek zdanění příjmů, zisků nebo kapitálových zisků tohoto společníka.

3.   Považuje-li členský stát společníka za daňově transparentního na základě svého zhodnocení právních charakteristik tohoto společníka vyplývajících z práva, podle něhož byl založen, a zdaňuje-li proto osoby mající podíl na společníku podle jejich podílu na ziscích společníka podle doby, kdy tyto zisky vznikly, nezdaňuje tento členský stát příjmy, zisky ani kapitálové zisky těchto osob vzniklé z přidělení cenných papírů představujících základní kapitál přijímající nebo nabývající společnosti tomuto společníku.

4.   Odstavce 1 a 3 se použijí pouze tehdy, nepřičte-li společník obdrženým cenným papírům vyšší hodnotu pro daňové účely, než byla hodnota vyměněných cenných papírů bezprostředně před fúzí, rozdělením nebo výměnou akcií.

5.   Odstavce 2 a 3 se použijí pouze tehdy, nepřičte-li společník souhrnu obdržených cenných papírů a cenných papírů držených v převádějící společnosti vyšší hodnotu pro daňové účely, než byla hodnota vyměněných cenných papírů držených v převádějící společnosti bezprostředně před částečným rozdělením.

6.   Použití odstavců 1, 2 a 3 nebrání členským státům ve zdanění zisků plynoucích z následného převodu obdržených cenných papírů stejným způsobem, jakým by byl zdaněn zisk z převodu cenných papírů existujících před nabytím.

7.   „Hodnotou pro daňové účely“ se pro účely tohoto článku rozumí částka, na jejímž základě by byl vypočten zisk nebo ztráta pro účely zdanění příjmu, zisku nebo kapitálových zisků společníka společnosti.

8.   Má-li společník podle právních předpisů členského státu, jehož je daňovým rezidentem, právo zvolit si daňové zacházení odlišné od zacházení uvedeného v odstavcích 4 a 5, nepoužijí se odstavce 1, 2 a 3 na cenné papíry, u kterých společník toto právo uplatní.

9.   Odstavce 1, 2 a 3 nebrání tomu, aby členské státy braly při zdanění společníků v úvahu jakoukoliv výplatu hotovosti provedenou při fúzi, rozdělení, částečném rozdělení nebo výměně akcií.

Článek 9

Články 4, 5 a 6 se použijí na převody aktiv.

KAPITOLA III

ZVLÁŠTNÍ PŘÍPAD PŘEVODU STÁLÉ PROVOZOVNY

Článek 10

1.   Zahrnují-li aktiva převáděná při fúzi, rozdělení, částečném rozdělení nebo převodu aktiv stálou provozovnu převádějící společnosti, jež se nachází na území jiného členského státu než převádějící společnost, vzdá se členský stát převádějící společnosti práva na zdanění této stálé provozovny.

Členský stát převádějící společnosti může do zdanitelného příjmu této společnosti zahrnout ty ztráty stálé provozovny, které mohly být dříve odečteny od zdanitelných příjmů společnosti v tomto členském státě a dosud nebyly vyrovnány.

Členský stát, v němž se stálá provozovna nachází, a členský stát přijímající společnosti použijí na převod tuto směrnici tak, jako by členský stát, kde se nachází stálá provozovna, byl členským státem převádějící společnosti.

Tento odstavec se rovněž použije v případě, kdy se stálá provozovna nachází v členském státě, jehož je přijímající společnost rezidentem.

2.   Pokud členský stát převádějící společnosti uplatňuje systém zdanění celosvětových zisků, je oprávněn odchylně od odstavce 1 zdanit jakékoliv zisky nebo kapitálové zisky stálé provozovny plynoucí z fúze, rozdělení, částečného rozdělení nebo převodu aktiv, avšak jen za podmínky, že na daních, které by, nebýt této směrnice, byly vyměřeny ze zisků nebo kapitálových zisků v členském státě, v němž se stálá provozovna nachází, poskytne úlevu stejným způsobem a o stejnou částku, jako by tato daň byla skutečně vyměřena a zaplacena.

KAPITOLA IV

ZVLÁŠTNÍ PŘÍPAD TRANSPARENTNÍCH SUBJEKTŮ

Článek 11

1.   Považuje-li členský stát převádějící nebo nabytou společnost, která není rezidentem, za daňově transparentní na základě svého zhodnocení právních charakteristik dané společnosti vyplývajících z práva, podle něhož byla založena, je oprávněn neuplatňovat tuto směrnici, zdaňuje-li přímého nebo nepřímého společníka dané společnosti podle příjmů, zisků nebo kapitálových zisků této společnosti.

2.   Členský stát uplatňující právo uvedené v odstavci 1 poskytne úlevu na dani, která by, nebýt této směrnice, byla vyměřena daňově transparentní společnosti z jejích příjmů, zisků nebo kapitálových zisků, a to stejným způsobem a ve stejné výši, kterou by stanovil, kdyby byla tato daň byla skutečně vyměřena a zaplacena.

3.   Považuje-li členský stát přijímající nebo nabývající společnost, která není rezidentem, za daňově transparentní na základě svého zhodnocení právních charakteristik dané společnosti vyplývajících z práva, podle něhož byla založena, je oprávněn neuplatňovat čl. 8 odst. 1, 2 a 3.

4.   Považuje-li členský stát přijímající společnost, která není rezidentem, za daňově transparentní na základě svého zhodnocení právních charakteristik dané společnosti vyplývajících z práva, podle něhož byla založena, může uplatnit vůči jejím přímým nebo nepřímým společníkům stejné zacházení pro daňové účely, jaké by uplatnil, kdyby byla přijímající společnost v tomto členském státě rezidentem.

KAPITOLA V

PRAVIDLA PRO PŘEMÍSTĚNÍ SÍDLA SE NEBO SCE

Článek 12

1.   Jestliže

a)

SE nebo SCE přemístí své sídlo z jednoho členského státu do jiného členského státu nebo

b)

v souvislosti s přemístěním svého sídla z jednoho členského státu do jiného členského státu přestává být SE nebo SCE, která je rezidentem v prvním členském státě, rezidentem tohoto členského státu a stává se rezidentem jiného členského státu,

nemá přemístění sídla ani skutečnost, že SE nebo SCE přestala být rezidentem, za následek zdanění kapitálových zisků vypočtených podle čl. 4 odst. 1 v členském státě, z něhož bylo sídlo přemístěno, pocházejících z aktiv a pasiv SE nebo SCE, která následně zůstávají fakticky spojena se stálou provozovnou SE nebo SCE v členském státě, z něhož bylo sídlo přemístěno, a podílejí se na vytváření hospodářského výsledku, jenž je brán v úvahu pro daňové účely.

2.   Odstavec 1 se použije pouze tehdy, vypočítá-li SE nebo SCE všechny nové odpisy a zisky nebo ztráty vztahující se k aktivům a pasivům, která zůstávají fakticky spojena se stálou provozovnou, jako by nedošlo k přemístění sídla nebo jako by SE nebo SCE nepřestala být daňovým rezidentem.

3.   Je-li SE nebo SCE oprávněna podle právních předpisů členského státu, z něhož bylo sídlo přemístěno, provést výpočet nových odpisů a zisků nebo ztrát vztahujících se k aktivům a pasivům, která zůstávají v tomto členském státě, na jiném základě, než je uveden v odstavci 2, nepoužije se odstavec 1 na aktiva a pasiva, u nichž je tato možnost uplatněna.

Článek 13

1.   Jestliže

a)

SE nebo SCE přemístí své sídlo z jednoho členského státu do jiného členského státu nebo

b)

v souvislosti s přemístěním sídla z jednoho členského státu do jiného členského státu přestává být SE nebo SCE, která je rezidentem v prvním členském státě, rezidentem tohoto členského státu a stává se rezidentem jiného členského státu,

přijmou členské státy nezbytná opatření k zajištění toho, aby v případech, kdy jsou opravné položky nebo rezervy řádně vytvořené SE nebo SCE před přemístěním jejich sídla částečně nebo plně osvobozeny od daně a nepocházejí ze stálých provozoven v zahraničí, mohly být tyto opravné položky a rezervy převedeny se stejným osvobozením od daně stálou provozovnou SE nebo SCE, jež se nachází na území členského státu, z něhož bylo sídlo přemístěno.

2.   Pokud by bylo společnosti přemísťující své sídlo v rámci území členského státu umožněno převzít nebo přenést zpět ztráty, které dosud nebyly vyčerpány pro daňové účely, umožní tento členský stát stálé provozovně, jež se nachází na jeho území a patří SE nebo SCE přemísťující své sídlo, převzít ztráty SE nebo SCE, které dosud nebyly vyčerpány pro daňové účely, za podmínky, že by převzetí ztrát nebo jejich přenesení zpět bylo umožněno za srovnatelných okolností společnosti, která má nadále v členském státě sídlo nebo která je v tomto členském státě nadále daňovým rezidentem.

Článek 14

1.   Přemístění sídla SE nebo SCE nemá samo o sobě za následek zdanění příjmů, zisků nebo kapitálových zisků společníků.

2.   Použití odstavce 1 nebrání členským státům ve zdanění zisků plynoucích z následného převodu obdržených cenných papírů představujících základní kapitál SE nebo SCE, která přemísťuje své sídlo.

KAPITOLA VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 15

1.   Členský stát může odmítnout použít veškerá ustanovení článků 4 až 14 nebo jejich část nebo odepřít výhody z nich plynoucí, je-li zjevné, že některá z operací uvedených v článku 1

a)

má za svůj hlavní cíl nebo za jeden z hlavních cílů daňový únik či vyhnutí se daňovým povinnostem; skutečnost, že tato operace není prováděna z platných hospodářských důvodů, jako je například restrukturalizace nebo racionalizace činnosti společností účastnících se této operace, může vést k předpokladu, že hlavním cílem nebo jedním z hlavních cílů této operace je daňový únik či vyhnutí se daňovým povinnostem;

b)

má za výsledek, že společnost, ať už se této operace účastní nebo ne, přestane splňovat podmínky požadované pro zastoupení zaměstnanců v orgánech společnosti podle pravidel platných před touto operací.

2.   Ustanovení odst. 1 písm. b) se použije tak dlouho a do té míry, dokud se na společnosti spadající do působnosti této směrnice nebudou vztahovat žádné právní předpisy Společenství obsahující obdobná pravidla o zastoupení zaměstnanců v orgánech společností.

Článek 16

Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 17

Směrnice 94/434/EHS ve znění aktů uvedených v části A přílohy II se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu a jejich použitelnost uvedených v části B přílohy II.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 18

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 19

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 19. října 2009.

Za Radu

předseda

E. ERLANDSSON


(1)  Stanovisko ze dne 13. ledna 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. C 100, 30.4.2009, s. 153.

(3)  Úř. věst. L 225, 20.8.1990, s. 1.

(4)  Viz část A přílohy II.

(5)  Úř. věst. L 294, 10.11.2001, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 207, 18.8.2003, s. 1.


PŘÍLOHA I

ČÁST A

SEZNAM SPOLEČNOSTÍ UVEDENÝCH V ČL. 3 PÍSM. a)

a)

Evropské společnosti (SE) založené podle nařízení (ES) č. 2157/2001 a směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (1) a evropské družstevní společnosti (SCE) založené podle nařízení (ES) č. 1435/2003 a směrnice Rady 2003/72/ES ze dne 22. července 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (2);

b)

společnosti podle belgického práva nazvané „société anonyme“/„naamloze vennootschap“, „société en commandite par actions“/„commanditaire vennootschap op aandelen“, „société privée à responsabilité limitée“/„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „société coopérative à responsabilité limitée“/„coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „société coopérative à responsabilité illimitée“/„coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid“, „société en nom collectif“/„vennootschap onder firma“, „société en commandite simple“/„gewone commanditaire vennootschap“, veřejné podniky, které přijaly některou z výše uvedených právních forem, a jiné společnosti založené podle belgického práva podléhající belgické dani z příjmů právnických osob;

c)

společnosti podle bulharského práva nazvané „събирателното дружество“, „командитното дружество“, „дружеството с ограничена отговорност“, „акционерното дружество“, „командитното дружество с акции“, „кооперации“, „кооперативни съюзи“ a „държавни предприятия“ založené podle bulharského práva a vykonávající obchodní činnost;

d)

společnosti podle českého práva nazvané „akciová společnost“ a „společnost s ručením omezeným“;

e)

společnosti podle dánského práva nazvané „aktieselskab“ a „anpartsselskab“ a ostatní společnosti podléhající dani podle zákona o dani z příjmu právnických osob, pokud je jejich zdanitelný příjem vypočítáván a zdaňován v souladu s obecnými daňovými právními předpisy platnými pro „aktieselskaber“;

f)

společnosti podle německého práva nazvané „Aktiengesellschaft“, „Kommanditgesellschaft auf Aktien“, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, „Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit“, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft“, „Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts“ a jiné společnosti založené podle německého práva podléhající německé dani z příjmů právnických osob;

g)

společnosti podle estonského práva nazvané „täisühing“, „usaldusühing“, „osaühing“, „aktsiaselts“ a „tulundusühistu“;

h)

společnosti založené nebo působící podle irského práva, subjekty registrované podle „Industrial and Provident Societies Act“, subjekty typu „building societies“ registrované podle „Building Societies Acts“ a subjekty typu „trustee savings banks“ ve smyslu „Trustee Savings Banks Act“ z roku 1989;

i)

společnosti podle řeckého práva nazvané „ανώνυμη εταιρεία“ a „εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)“;

j)

společnosti podle španělského práva nazvané „sociedad anónima“, „sociedad comanditaria por acciones“, „sociedad de responsabilidad limitada“ a veřejnoprávní subjekty řídící se soukromým právem;

k)

společnosti podle francouzského práva nazvané „société anonyme“, „société en commandite par actions“, „société à responsabilité limitée“, „société par actions simplifiée“, „société d’assurance mutuelle“, „caisses d’épargne et de prévoyance“, „sociétés civiles“, které automaticky podléhají dani z příjmů právnických osob, „coopératives“, „unions de coopératives“, veřejnoprávní průmyslové a obchodní podniky a závody a jiné společnosti založené podle francouzského práva podléhající francouzské dani z příjmu právnických osob;

l)

společnosti podle italského práva nazvané „società per azioni“, „società in accomandita per azioni“, „società a responsabilità limitata“, „società cooperative“, „società di mutua assicurazione“ a soukromé a veřejné subjekty vykonávající činnost zcela nebo převážně obchodní povahy;

m)

společnosti („εταιρείες“) podle kyperského práva, jak jsou vymezeny v zákonech o dani z příjmů;

n)

společnosti podle lotyšského práva nazvané „akciju sabiedrība“ a „sabiedrība ar ierobežotu atbildību“;

o)

společnosti založené podle litevského práva;

p)

společnosti podle lucemburského práva nazvané „société anonyme“, „société en commandite par actions“, „société à responsabilité limitée“, „société coopérative“, „société coopérative organisée comme une société anonyme“, „association d’assurances mutuelles“, „association d’épargne-pension“, „entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public“ a jiné společnosti založené podle lucemburského práva podléhající lucemburské dani z příjmů právnických osob;

q)

společnosti podle maďarského práva nazvané „közkereseti társaság“, „betéti társaság“, „közös vállalat“, „korlátolt felelősségű társaság“, „részvénytársaság“, „egyesülés“, „közhasznú társaság“ a „szövetkezet“;

r)

společnosti podle maltského práva nazvané „Kumpaniji ta’ Responsabilita Limitata“ a „Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet“;

s)

společnosti podle nizozemského práva nazvané „naamloze vennootschap“, „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „open commanditaire vennootschap“, „coöperatie“, „onderlinge waarborgmaatschappij“, „fonds voor gemene rekening“, „vereniging op coöperatieve grondslag“, „vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt“ a jiné společnosti založené podle nizozemského práva podléhající nizozemské dani z příjmů právnických osob;

t)

společnosti podle rakouského práva nazvané „Aktiengesellschaft“, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ a „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften“;

u)

společnosti podle polského práva nazvané „spółka akcyjna“ a „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“;

v)

obchodní společnosti nebo společnosti občanského práva obchodní povahy nebo jiné právnické osoby, které jsou průmyslovými a obchodními podniky a které jsou založeny podle portugalského práva;

w)

společnosti podle rumunského práva nazvané „societăți pe acțiuni“, „societăți în comandită pe acțiuni“ a „societăți cu răspundere limitată“.

x)

společnosti podle slovinského práva nazvané „delniška družba“, „komanditna družba“ a „družba z omejeno odgovornostjo“;

y)

společnosti podle slovenského práva nazvané „akciová spoločnosť“, „spoločnosť s ručením obmedzeným“ a „komanditná spoločnosť“;

z)

společnosti podle finského práva nazvané „osakeyhtiö“/„aktiebolag“, „osuuskunta“/„andelslag“, „säästöpankki“/„sparbank“ a „vakuutusyhtiö“/„försäkringsbolag“;

aa)

společnosti podle švédského práva nazvané „aktiebolag“, „bankaktiebolag“, „försäkringsaktiebolag“, „ekonomiska föreningar“, „sparbanker“ a „ömsesidiga försäkringsbolag“;

ab)

společnosti založené podle práva Spojeného království.

ČÁST B

SEZNAM DANÍ UVEDENÝCH V ČL. 3 PÍSM. c)

impôt des sociétés/vennootschapsbelasting v Belgii,

корпоративен данък v Bulharsku,

daň z příjmů právnických osob v České republice,

selskabsskat v Dánsku,

Körperschaftssteuer v Německu,

tulumaks v Estonsku,

corporation tax v Irsku,

φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα v Řecku,

impuesto sobre sociedades ve Španělsku,

impôt sur les sociétés ve Francii,

imposta sul reddito delle società v Itálii,

φόρος εισοδήματος na Kypru,

uzņēmumu ienākuma nodoklis v Lotyšsku,

pelno mokestis v Litvě,

impôt sur le revenu des collectivités v Lucembursku,

társasági adó v Maďarsku,

taxxa fuq l-income dhul na Maltě,

vennootschapsbelasting v Nizozemsku,

Körperschaftssteuer v Rakousku,

podatek dochodowy od osób prawnych v Polsku,

imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas v Portugalsku,

impozit pe profit v Rumunsku,

davek od dobička pravnih oseb ve Slovinsku,

daň z príjmov právnických osôb na Slovensku,

yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund ve Finsku,

statlig inkomstskatt ve Švédsku,

corporation tax ve Spojeném království.


(1)  Úř. věst. L 294, 10.11.2001, s. 22.

(2)  Úř. věst. L 207, 18.8.2003, s. 25.


PŘÍLOHA II

ČÁST A

Zrušená směrnice a její následné změny

(uvedené v článku 17)

Směrnice Rady 90/434/EHS

(Úř. věst. L 225, 20.8.1990, s. 1).

 

Bod XI.B.I.2 přílohy I aktu o přistoupení z roku 1994

(Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 196)

 

Bod 9.7 přílohy II aktu o přistoupení z roku 2003

(Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 559).

 

Směrnice Rady 2005/19/ES

(Úř. věst. L 58, 4.3.2005, s. 19).

 

Směrnice Rady 2006/98/ES

(Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 129).

pouze bod 6 přílohy

ČÁST B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu a použitelnost

(uvedené v článku 17)

Směrnice

Lhůta pro provedení

Datum použitelnosti

90/434/EHS

1. ledna 1992

1. ledna 1993 (1)

2005/19/ES

1. ledna 2006 (2)

1. ledna 2007 (3)

2006/98/ES

ze dne 1. ledna 2007


(1)  Platí pouze pro Portugalskou republiku.

(2)  Co se týče ustanovení uvedených v čl. 2 odst. 1 směrnice.

(3)  Co se týče ustanovení uvedených v čl. 2 odst. 2 směrnice.


PŘÍLOHA III

Srovnávací tabulka

Směrnice 90/434/EHS

Tato směrnice

Článek 1

Článek 1

Čl. 2 písm. a) první odrážka

Čl. 2 písm. a) bod i)

Čl. 2 písm. a) druhá odrážka

Čl. 2 písm. a) bod ii)

Čl. 2 písm. a) třetí odrážka

Čl. 2 písm. a) bod iii)

Čl. 2 písm. b)

Čl. 2 písm. b)

Čl. 2 písm. ba)

Čl. 2 písm. c)

Čl. 2 písm. c)

Čl. 2 písm. d)

Čl. 2 písm. d)

Čl. 2 písm. e)

Čl. 2 písm. e)

Čl. 2 písm. f)

Čl. 2 písm. f)

Čl. 2 písm. g)

Čl. 2 písm. g)

Čl. 2 písm. h)

Čl. 2 písm. h)

Čl. 2 písm. i)

Čl. 2 písm. i)

Čl. 2 písm. j)

Čl. 2 písm. j)

Čl. 2 písm. k)

Čl. 3 písm. a)

Čl. 3 písm. a)

Čl. 3 písm. b)

Čl. 3 písm. b)

Čl. 3 písm. c) úvodní slova prvního pododstavce a druhý pododstavec

Čl. 3 písm. c)

Čl. 3 písm. c) první pododstavec první až dvacátá sedmá odrážka

Příloha I část B

Čl. 4 odst. 1 první pododstavec

Čl. 4 odst. 1

Čl. 4 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 4 odst. 2

Čl. 4 odst. 2

Čl. 4 odst. 3

Čl. 4 odst. 3

Čl. 4 odst. 4

Čl. 4 odst. 4

Čl. 4 odst. 5

Články 5 a 6

Články 5 a 6

Čl. 7 odst. 1

Čl. 7 odst. 1

Čl. 7 odst. 2 první pododstavec

Čl. 7 odst. 2 první pododstavec

Čl. 7 odst. 2 druhý pododstavec první věta

Čl. 7 odst. 2 druhý pododstavec druhá věta

Čl. 7 odst. 2 druhý pododstavec

Články 8, 9 a 10

Články 8, 9 a 10

Článek 10a

Článek 11

Článek 10b

Článek 12

Článek 10c

Článek 13

Článek 10d

Článek 14

Článek 11

Článek 15

Čl. 12 odst. 1

Čl. 12 odst. 2

Čl. 12 odst. 3

Článek 16

Článek 17

Článek 18

Článek 13

Článek 19

Příloha

Příloha I část A

Příloha II

Příloha III