16.2.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 42/43


SMĚRNICE KOMISE 2008/14/ES

ze dne 15. února 2008,

kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 76/768/EHS zakazuje v kosmetických prostředcích použití látek klasifikovaných jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR), kategorie 1, 2 a 3, podle přílohy I směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (2). Povoluje však použití látek klasifikovaných podle směrnice 67/548/EHS jako kategorie 3, které byly zhodnoceny a schváleny Vědeckým výborem pro spotřební zboží (VVSZ).

(2)

Jelikož se VVSZ domnívá, že glyoxal, látka klasifikovaná podle přílohy I směrnice 67/548/EHS jako CMR kategorie 3, představuje zanedbatelné riziko, nepřesahuje-li její přítomnost v kosmetických prostředcích 100 ppm, je třeba odpovídajícím způsobem změnit přílohu III směrnice 76/768/EHS.

(3)

Směrnice 76/768/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

V zájmu zajištění hladkého přechodu od stávajícího složení kosmetických prostředků ke složení, které je v souladu s požadavky stanovenými v této směrnici, je třeba stanovit odpovídající přechodná období.

(5)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro kosmetické prostředky,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Část 1 přílohy III směrnice 76/768/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k tomu, aby zajistily, že ode dne 16. února 2009 nebudou kosmetické prostředky, které nejsou v souladu s touto směrnicí, prodávány nebo poskytovány konečnému spotřebiteli.

Článek 3

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 16. srpna 2008. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy používat od 16. listopadu 2008.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 15. února 2008.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 169. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/67/ES (Úř. věst. L 305, 23.11.2007, s. 22).

(2)  Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 852); opraveno v Úř. věst. L 136, 29.5.2007, s. 281.


PŘÍLOHA

V části 1 přílohy III směrnice 76/768/EHS se doplňuje tato položka pro glyoxal:

Referenční číslo

Látka

Omezení

Podmínky použití a varování, které musí být tištěny na etiketě

Oblast aplikace a/nebo použití

Nejvyšší povolená koncentrace v konečném kosmetickém výrobku

Jiná omezení a požadavky

a

b

c

d

e

f

„102

Glyoxal

Glyoxal (INCI)

č. CAS 107-22-2

č. EINECS 203-474-9

 

100 mg/kg“