16.5.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 128/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 730/2006

ze dne 11. května 2006

o klasifikaci vzdušného prostoru a o přístupu letů podle pravidel pro let za viditelnosti nad letovou hladinu 195

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 ze dne 10. března 2004 o organizaci a užívání vzdušného prostoru v jednotném evropském nebi (nařízení o vzdušném prostoru) (1), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení) (2), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha 11 (3) hlava 2 odst. 6 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví z roku 1944 vyžaduje klasifikaci vzdušného prostoru na vzdušné prostory letových provozních služeb o stanovených rozměrech, které se označují písmeny abecedy jako vzdušné prostory třídy A až G, v jejichž rámci lze provádět určité druhy letů a pro něž jsou stanoveny letové provozní služby a pravidla provozu.

(2)

Evropská organizace pro bezpečnost letového provozu (Eurocontrol) byla v souladu s čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 549/2004 pověřena, aby přezkoumala harmonizované schéma klasifikace vzdušného prostoru pro jednotné evropské nebe. V jeho vypracovaných výsledných zprávách z 30. prosince 2004 a 30. dubna 2005 se navrhuje klasifikovat vzdušný prostor nad letovou hladinou 195 jako vzdušný prostor třídy C. Toto nařízení uvedené zprávy plně zohledňuje. Za účelem zajištění konzistentního provádění této klasifikace členskými státy je nezbytné zavést harmonizovanou klasifikaci vzdušného prostoru a stanovit požadavky pro přístup letů v tomto vzdušném prostoru.

(3)

Ačkoli v tomto nařízení není stanovena horní hranice uvedeného vzdušného prostoru, klasifikace vzdušného prostoru nad letovou hladinou 195 by měla být konzistentní pro všechny lety uskutečňované v tomto vzdušném prostoru.

(4)

Příloha 2 (4) hlava 4 odst. 5 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví z roku 1944 zavádí pro lety podle pravidel pro let za viditelnosti („lety VFR“) nad letovou hladinou 290 omezení v oblastech se sníženým minimem vertikálních rozstupů, zatímco odstavec 4 vyžaduje, aby pro lety VFR nad letovou hladinou 200 bylo získáno letové povolení.

(5)

Postupy pro podávání žádostí o povolení přístupu letů VFR ve vzdušném prostoru nad letovou hladinou 195 až po letovou hladinu 285 včetně musí být otevřené a transparentní ve všech členských státech a nesmí omezovat oprávněný přístup letů VFR ani pružnost letových provozních služeb.

(6)

Členské státy by měly zajistit bezpečný přechod ke klasifikování vzdušného prostoru nad letovou hladinou 195 jako vzdušného prostoru třídy C. Vzhledem k tomu, že některé členské státy potřebují delší období pro změny své stávající klasifikace, použití tohoto nařízení by mělo být odloženo do 1. července 2007.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro jednotné nebe,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Tímto nařízením se zavádí harmonizovaná klasifikace vzdušného prostoru, která se musí používat nad letovou hladinou 195, a stanovují se jím harmonizované požadavky pro přístup letů podle pravidel pro let za viditelnosti v tomto vzdušném prostoru.

2.   V souladu s čl. 1 odst. 3 nařízení (ES) č. 551/2004 se toto nařízení použije pro vzdušný prostor v evropském (ICAO EUR) a africkém (ICAO AFI) regionu Mezinárodní organizace pro civilní letectví, ve kterých členské státy odpovídají za poskytování letových provozních služeb.

Článek 2

Definice

Vedle příslušných definic stanovených v článku 2 nařízení (ES) č. 549/2004 se:

1.

„rezervovaným a vyhrazeným vzdušným prostorem“ rozumí stanovený rozsah vzdušného prostoru dočasně rezervovaný a vyhrazený pro výlučné nebo zvláštní užívání různými kategoriemi uživatelů;

2.

„stanovištěm letových provozních služeb“ rozumí civilní nebo vojenské stanoviště, které odpovídá za poskytování letových provozních služeb;

3.

„lety podle pravidel pro let podle přístrojů“ („lety IFR“) rozumí veškeré lety prováděné podle pravidel pro let podle přístrojů, jak jsou stanoveny v příloze 2 (5) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví z roku 1944;

4.

„lety podle pravidel pro let za viditelnosti“ („lety VFR“) rozumí veškeré lety prováděné podle pravidel pro let za viditelnosti, jak jsou stanoveny v příloze 2 (6) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví z roku 1944;

5.

„klasifikací vzdušného prostoru“ rozumí klasifikace vzdušného prostoru na abecedně označené prostory stanovených rozměrů, uvnitř kterých mohou být prováděny určité druhy letů a pro které jsou vymezeny letové provozní služby a pravidla provozu; vzdušné prostory letové provozní služby se klasifikují jako třídy A až G, které jsou definovány v příloze 11 (7) hlavě 2 odst. 6.1 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví.

Článek 3

Klasifikace vzdušného prostoru nad letovou hladinou 195

1.   Členské státy klasifikují veškerý vzdušný prostor nad letovou hladinou 195 jako vzdušný prostor třídy C.

2.   S výhradou článku 4 členské státy zajistí, aby ve vzdušném prostoru třídy C byly povoleny lety IFR a lety VFR, aby se všem těmto letům poskytovala služba řízení letového provozu a aby byl letům IFR zajištěn rozstup od ostatních letů IFR a od letů VFR.

Letům VFR se zajišťuje rozstup od letů IFR a jsou jim poskytovány provozní informace o ostatních letech VFR.

Článek 4

Přístup letů VFR nad letovou hladinou 195

Je-li to praktické, mohou členské státy ve vzdušném prostoru nad letovou hladinou 195 zavést vyhrazení vzdušného prostoru, v němž mohou být povoleny lety VFR.

Ve vzdušném prostoru nad letovou hladinou 195 až po letovou hladinu 285 včetně mohou být lety VFR rovněž povoleny odpovědným stanovištěm letových provozních služeb v souladu s postupy povolování, které členské státy stanoví a zveřejní v příslušné letecké informační příručce.

Článek 5

Vstup v platnost a použití

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. května 2006.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 20.

(2)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 1.

(3)  Třinácté vydání – červenec 2001, www.icao.int

(4)  Desáté vydání – červenec 2005, www.icao.int

(5)  Desáté vydání – červenec 2005, www.icao.int

(6)  Desáté vydání – červenec 2005, www.icao.int

(7)  Třinácté vydání – červenec 2001, www.icao.int