32001E0931Úřední věstník L 344 , 28/12/2001 S. 0093 - 0096


Společný postoj Rady

ze dne 27. prosince 2001

o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu

(2001/931/SZBP)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na články 15 a 34 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Na svém mimořádném zasedání dne 21. září 2001 prohlásila Evropská rada, že terorismus je skutečnou výzvou pro svět a pro Evropu a že boj proti terorismu bude prioritním cílem Evropské unie.

(2) Dne 28. září 2001 přijala Rada bezpečnosti Organizace spojených národů rezoluci 1373(2001), ve které stanovila rozsáhlé strategie pro boj proti terorismu, a zejména pro boj proti financování terorismu.

(3) Dne 8. října 2001 Rada znovu vyjádřila pevné odhodlání Unie zaútočit v úzké spolupráci se Spojenými státy americkými proti zdrojům, které financují terorismus.

(4) Dne 26. února 2001 přijala Rada na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1333(2000) společný postoj 2001/154/SZBP [1], který mimo jiné stanoví, že mají být zmrazeny finanční prostředky Usámy bin Ládina a osob a subjektů s ním spojených. Proto se tento společný postoj na tyto osoby, skupiny a subjekty nevztahuje.

(5) Evropská unie by měla přijmout další opatření k provedení rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1373(2001).

(6) Členské státy předaly Evropské unii informace potřebné k provedení některých těchto dalších opatření.

(7) K provedení některých z níže uvedených opatření třeba akce Společenství; je nezbytná také činnost členských států, zejména s ohledem na použití určitých forem policejní a justiční spolupráce v trestních věcech,

PŘIJALA TENTO SPOLEČNÝ POSTOJ:

Článek 1

1. Tento společný postoj se v souladu s následujícími články vztahuje na osoby, skupiny a subjekty, které jsou zapojeny do teroristických činů a jejichž seznam je uveden v příloze.

2. Pro účely tohoto společného postoje se "osobami, skupinami a subjekty zapojenými do teroristických činů" rozumějí

- osoby, které páchají teroristické činy nebo se je pokusí spáchat nebo se účastní takových činů nebo napomáhají jejich spáchání,

- osoby a subjekty přímo nebo nepřímo vlastněné nebo kontrolované takovými osobami a osoby, skupiny a subjekty jednající jménem takových osob, skupin a subjektů nebo podle jejich pokynů, včetně prostředků odvozených nebo vytvořených z majetku přímo nebo nepřímo vlastněného nebo kontrolovaného takovými osobami, skupinami a subjekty a osobami, skupinami a subjekty s nimi spojenými.

3. Pro účely tohoto společného postoje se rozumí "teroristickým činem" některé z následujících úmyslných jednání, které může vzhledem ke své povaze nebo souvislostem závažně poškodit zemi nebo mezinárodní organizaci, definované jako trestný čin podle vnitrostátních právních předpisů, bylo-li spácháno s cílem:

i) závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo, nebo

ii) protiprávně přinutit vládu nebo mezinárodní organizaci, aby jednala určitým způsobem nebo aby se jednání zdržela, nebo

iii) závažným způsobem destabilizovat či zničit základní politické, ústavní, hospodářské nebo sociální struktury země nebo mezinárodní organizace:

a) útoky ohrožující lidský život s možným následkem smrti;

b) útoky ohrožující tělesnou integritu člověka;

c) únos nebo braní rukojmí;

d) způsobení rozsáhlého poškození vládních nebo veřejných zařízení, dopravního systému, infrastruktury, včetně informačního systému, pevné plošiny na kontinentálním šelfu, veřejného místa nebo soukromého majetku, které může ohrozit lidské životy nebo vyústit ve značné hospodářské ztráty;

e) zmocnění se letadla, lodi nebo jiných prostředků veřejné či nákladní dopravy;

f) výroba, držení, získání, přeprava, dodání nebo užití zbraní, výbušnin nebo zbraní jaderných, biologických nebo chemických, jakož i výzkum a vývoj biologických a chemických zbraní;

g) vypouštění nebezpečných látek, zakládání požárů, vyvolání povodní nebo zavinění výbuchů, jejichž důsledkem je ohrožení lidských životů;

h) narušení nebo přerušení dodávek vody, elektrické energie nebo jiného základního přírodního zdroje, jehož důsledkem je ohrožení lidských životů;

i) výhrůžka některého jednání uvedeného v písmenech a) až h);

j) vedení teroristické skupiny;

k) účast na činnostech teroristické skupiny, například dodáváním informací nebo materiálních zdrojů nebo financováním jejích činností jakýmkoli způsobem s vědomím skutečnosti, že taková účast přispěje k trestné činnosti skupiny.

Pro účely tohoto odstavce se "teroristickou skupinou" rozumí strukturované sdružení více než dvou osob existující po delší dobu, které jedná ve shodě s cílem páchat teroristické činy. "Strukturovanou skupinou" se rozumí skupina, která není nahodile vytvořena za účelem bezprostředního spáchání teroristického činu, její členové nemusejí mít formálně vymezené úlohy, není nezbytná kontinuita členství ani rozvinutá struktura.

4. Seznam uvedený v příloze je vypracován na základě přesných informací nebo materiálů v příslušném spisu, ze kterých vyplývá, že příslušný orgán přijal na základě závažných a věrohodných důkazů nebo stop rozhodnutí ve vztahu k dotyčným osobám, skupinám a subjektům, které se týká zahájení vyšetřování nebo trestního stíhání za teroristický čin, pokus o spáchání teroristického činu, účast na něm nebo napomáhání k jeho spáchání nebo odsouzení za takové činy. Do seznamu mohou být zahrnuty osoby, skupiny a subjekty uvedené Radou bezpečnosti Organizace spojených národů jako osoby, skupiny a subjekty spojené s terorismem a proti nimž Rada bezpečnosti OSN nařídila sankce.

Pro účely tohoto odstavce se "příslušným orgánem" rozumí justiční orgán, nebo pokud justiční orgány nemají pravomoc v oblasti, které se týká tento odstavec, rovnocenný příslušný orgán v této oblasti.

5. Rada zajistí, aby jména fyzických nebo právnických osob, skupin nebo subjektů uvedených v příloze byla doprovázena dostatečnými údaji umožňujícími účinnou identifikaci určitých fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo organizací, a umožnila tak vyvinění těch, kteří mají stejné nebo podobné jméno.

6. Jména osob a subjektů na seznamu uvedeném v příloze se budou pravidelně, nejméně však jednou za šest měsíců, prověřovat s cílem zjistit, zda trvají důvody pro jejich uvedení v seznamu.

Článek 2

Evropské společenství v mezích pravomocí, které mu byly svěřeny Smlouvou o založení Evropského společenství, nařídí zmrazení finančních prostředků a jiného finančního majetku nebo hospodářských zdrojů osob, skupin a subjektů uvedených v příloze.

Článek 3

Evropské společenství v mezích pravomocí, které mu byly svěřeny Smlouvou o založení Evropského společenství, zajistí, aby finanční prostředky, finanční majetek nebo hospodářské zdroje nebo finanční nebo jiné související služby nebyly přímo ani nepřímo zpřístupněny ve prospěch osob, skupin a subjektů uvedených v příloze.

Článek 4

Členské státy si vzájemně v co nejširší míře pomáhají prostřednictvím policejní a justiční spolupráce v trestních věcech v rámci hlavy VI Smlouvy o Evropské unii při předcházení teroristickým činům a boji proti nim. Za tímto účelem budou s ohledem na vyšetřování a trestní řízení vedená jejich orgány ve vztahu ke kterékoli z osob, skupin a subjektů uvedených v příloze na žádost plně využívat všech svých pravomocí v souladu s akty Evropské unie a jinými mezinárodními dohodami, ujednáními a smlouvami, které jsou pro členské státy závazné.

Článek 5

Tento společný postoj nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 6

Tento společný postoj je průběžně přezkoumáván.

Článek 7

Tento společný postoj bude zveřejněn v Úředním věstníku.

V Bruselu dne 27. prosince 2001.

Za Radu

předseda

L. Michel

[1] Úř. věst. L 57, 27.2.2001, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

První seznam osob, skupin a subjektů uvedených v článku 1 [1]

1. OSOBY

*— ABAUNZA MARTINEZ, Javier (aktivista ETA), narozen dne 1. 1. 1965 v Guernice (Biscay), doklad totožnosti č. 78865882,

*— ALBERDI URANGA, Itziar (aktivista ETA), narozen dne 7. 10. 1963 v Durangu (Biscay), doklad totožnosti č. 78865693,

*— ALBISU IRIARTE, Miguel (aktivista ETA; člen Gestoras Proamnistía), narozen dne 7. 6. 1961 v San Sebastiánu (Guipúzcoa), doklad totožnosti č. 15954596,

*— ALCALDE LINARES, Angel (aktivista ETA; člen Herri Batasuna/E. H/Batasuna), narozen dne 2. 5. 1943 v Portugalete (Vizcaya), doklad totožnosti č. 14390353,

— AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (také znám jako ABU OMRAN; AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), narozen dne 26. 6. 1967 v Qatif-Bab al Shamalu v Saúdské Arábii; saúdskoarabský státní příslušník,

— AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, narozen v Al Ihsa v Saúdské Arábii; saúdskoarabský státní příslušník,

— AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, narozen dne 16. 10. 1966 v Tarutu v Saúdské Arábii; saúdskoarabský státní příslušník,

*— ARZALLUS TAPIA, Eusebio (aktivista ETA), narozen dne 8. 11. 1957 v Regilu (Guipúzcoa), doklad totožnosti č. 15927207,

— ATWA, Ali (také znám jako BOUSLIM, Ammar Mansour; SALIM, Hassan Rostom), Libanon, narozen v roce 1960 v Libanonu; libanonský státní příslušník,

*— ELCORO AYASTUY, Paulo (aktivista ETA; člen organizace Jarrai/Haika/Segi), narozen dne 22. 10. 1973 ve Vergaře (Guipúzcoa), doklad totožnosti č. 15394062,

— EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (také znám jako AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), narozen dne 10. 7. 1965 nebo 11. 7. 1965 v El Dibabiye v Saúdské Arábii; saúdskoarabský státní příslušník,

*— FIGAL ARRANZ, Antonio Agustín (aktivista ETA; člen organizace Kas/Ekin), narozen dne 2. 12. 1972 v Baracaldu (Biscay), doklad totožnosti č. 20172692,

*— GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (aktivista ETA), narozen dne 29. 4. 1967 v Guernice (Biscay), doklad totožnosti č. 44556097,

*— GOIRICELAYA GONZALEZ, Cristina (aktivistka ETA; členka organizace Herri Batasuna/E. H/Batasuna), narozena dne 23. 12. 1967 ve Vergaře (Guipúzcoa), doklad totožnosti č. 16282556,

*— IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (aktivistka ETA), narozena dne 25. 4. 1961 v Escoriaze (Navarre), doklad totožnosti č. 16255819,

— IZZ-AL-DIN, Hasan (také znám jako GARBAYA, AHMED; SA-ID; SALWWAN, Samir), Libanon, narozen v roce 1963 v Libanonu, libanonský státní příslušník,

— MOHAMMED, Khalid Shaikh (také znám jako ALI, Salem; BIN KHALID, Fahd Bin Abdallah; HENIN, Ashraf Refaat Nabith; WADOOD, Khalid Adbul), narozen dne 14. 4. 1965 nebo 1. 3. 1964 v Kuvajtu; kuvajtský státní příslušník,

*— MORCILLO TORRES, Gracia (aktivistka ETA; členka Kas/Ekin), narozena dne 15. 3. 1967 v San Sebastiánu (Guipúzcoa), doklad totožnosti č. 72439052,

*— MÚGICA GOÑI, Ainhoa (aktivistka ETA), narozena dne 27. 6. 1970 v San Sebastiánu (Guipúzcoa), doklad totožnosti č. 34101243,

— MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (také znám jako MUGHNIYAH, Imad Fayiz), vyšší důstojník zpravodajských služeb hnutí HIZBALÁH, narozen dne 7. 12. 1962 v Tayr Dibbě v Libanonu, cestovní pas č. 432298 (Libanon),

*— MUÑOA ORDOZGOITI, Aloña (aktivistka ETA; členka Kas/Ekin), narozena dne 6. 7. 1976 v Seguře (Guipúzcoa), doklad totožnosti č. 35771259,

*— NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (aktivista ETA), narozen dne 23. 2. 1961 v Pamploně (Navarra), doklad totožnosti č. 15841101,

*— OLARRA GURIDI, Juan Antonio (aktivista ETA), narozen dne 11. 9. 1967 v San Sebastiánu (Guipúzcoa), doklad totožnosti č. 34084504,

*— ORBE SEVILLANO, Zigor (aktivista ETA; člen Jarrai/Haika/Segi), narozen dne 22. 9. 1975 v Basauri (Biscay), doklad totožnosti č. 45622851,

*— OTEGUI UNANUE, Mikel (aktivista ETA; člen Jarrai/Haika/Segi), narozen dne 8. 10. 1972 v Itsasondu (Guipúzcoa), doklad totožnosti č. 44132976,

*— PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (aktivista ETA; člen Jarrai/Haika/Segi), narozen dne 18. 9. 1964 v San Sebastiánu (Guipúzcoa), doklad totožnosti č. 15976521,

*— SAEZ DE EGUILAZ MURGUIONDO, Carlos (aktivista ETA; člen Kas/Ekin), narozen dne 9. 12. 1963 v San Sebastiánu (Guipúzcoa), doklad totožnosti č. 15962687,

*— URANGA ARTOLA, Kemen (aktivista ETA; člen Herri Batasuna/E. H/Batasuna), narozen dne 25. 5. 1969 v Ondarroa (Biscay), doklad totožnosti č. 30627290,

*— VILA MICHELENA, Fermín (aktivista ETA; člen Kas/Ekin), narozen dne 12. 3. 1970 v Irúnu (Guipúzcoa), doklad totožnosti č. 15254214.

2. SKUPINY A SUBJEKTY

*— Continuity Irish Republican Army/Pokračující Irská republikánská armáda (CIRA),

*— Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Baskicko a jeho svoboda (ETA),

(Tyto organizace jsou součástí teroristické skupiny ETA: K.a.s., Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía.),

*— Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Antifašistické skupiny odporu prvního října (G. R. A. P. O.),

— Hamas-Izz al-Din al-Qassem (teroristické křídlo hnutí Hamás),

*— Loyalist Volunteer Force/Loajalistický dobrovolnický sbor (LVF),

*— Orange Volunteers/Oranžští dobrovolníci (OV),

— Palestinský islámský džihád (PIJ),

* — Real IRA/Skutečná IRA,

*— Red Hand Defenders/Obránci rudé ruky (RHD),

*— Epanastatiki Pirines/Revoluční buňky,

*— Dekati Evdomi Noemvri/Revoluční organizace 17. listopadu,

*— Epanastatikos Laikos Agonas/Revoluční lidový boj (ELA),

*— Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters/Ulsterské obranné sdružení/Ulsterští bojovníci za svobodu (UDA/UFF).

[1] Na osoby označené * se vztahuje pouze článek 4.

--------------------------------------------------